GUJARATI PAGE 472

ਹਥਿ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ ॥
hath chhuree jagat kaasaa-ee.
But in real life, they torture the poor, as if they are the butchers with knives in their hands.
હાથમાં છરી પકડેલી છે અને મોકો મળતાં જ દરેક જીવ ઉપર જુલમ કરે છે

ਨੀਲ ਵਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰਿ ਹੋਵਹਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥
neel vastar pahir hoveh parvaan.
Wearing blue robes, they seek the approval of their Muslim rulers.
વાદળી રંગના કપડાં પહેરે છે ત્યારે જ ને તેમની પાસે જવાની આજ્ઞા મળે છે

ਮਲੇਛ ਧਾਨੁ ਲੇ ਪੂਜਹਿ ਪੁਰਾਣੁ ॥
malaychh Dhaan lay poojeh puraan.
They receive their livelihood from the Muslim rulers whom they call malech (the impure ones) and worship the Puranas.
જેને મલેચ્છ કહે છે અને તેમની પાસેથી જ કમાણી કરે છે અને પછી પુરાણ ને પૂજે છે તો પણ એવું સમજે છે કે અમે તો પુરાણોમાં જે કહ્યું છે એ પ્રમાણે વ્યવહાર કરીએ છીએ

ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ॥
abhaakhi-aa kaa kuthaa bakraa khaanaa.
They eat the meat of goats, killed after reading the Muslim prayer (Kalma).
આટલું જ બસ નથી ખોરાક પણ તેમનો બકરાનો છે જે કલમો પઢી ને હલાલ કરેલો છે જે મુસલમાન ના હાથે તૈયાર કરેલો છે

ਚਉਕੇ ਉਪਰਿ ਕਿਸੈ ਨ ਜਾਣਾ ॥
cha-ukay upar kisai na jaanaa.
and yet they ask that no one else should enter their kitchen.
પણ કહે છે કે અમારા રસોડામાં કોઈ બીજો મનુષ્ય આવવો ન જોઈએ

ਦੇ ਕੈ ਚਉਕਾ ਕਢੀ ਕਾਰ ॥
day kai cha-ukaa kadhee kaar.
After plastering the kitchen floor with cow-dung, they draw a boundary line around it.
રસોઈ બનાવીને બધી તરફ એક લાઈન ખેંચી નાખે છે કે કોઈ અંદર ન આવવું જોઈએ

ਉਪਰਿ ਆਇ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ॥
upar aa-ay baithay koorhi-aar.
then the hypocrite pundits come and sit on the kitchen floor.
આ રસોડામાં તે મનુષ્ય પોતેજ આવીને બેસે છે જે પોતે જુઠ્ઠો છે

ਮਤੁ ਭਿਟੈ ਵੇ ਮਤੁ ਭਿਟੈ ॥ ਇਹੁ ਅੰਨੁ ਅਸਾਡਾ ਫਿਟੈ ॥
mat bhitai vay mat bhitai. ih ann asaadaa fitai.
They tell others, do not come near our kitchen, lest our food become impure (unfit for eating).
લોકોને કહે છે કે અમારા રસોડા ની પાસે નહીં આવતા ક્યાંક અમારું રસોડું અપવિત્ર ન થઈ જાય અને અમારું અન્ન ક્યાંક અપવિત્ર ન થઈ જાય

ਤਨਿ ਫਿਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨਿ ॥
tan fitai fayrh karayn.
But in reality, these very people indulge in corrupt practices with their polluted bodies and commit evil deeds.
પણ તે લોકો પોતે અપવિત્ર શરીરથી ખરાબ કર્મો કરે છે

ਮਨਿ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨਿ ॥
man joothai chulee bharayn.
Their minds are filthy with vices, but outwardly they clean their mouth by rinsing, to profess holiness.
તેમનું જ મન અપવિત્ર હોય છે

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥
kaho naanak sach Dhi-aa-ee-ai.
Nanak says, for real purity, we should meditate on the eternal God (by doing which one becomes pure in mind and body),
નાનક કહે છે કે પ્રભુનું ધ્યાન કરવું જોઇએ

ਸੁਚਿ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥
such hovai taa sach paa-ee-ai. ||2||
God is realized only when our mind is pure (not by plastering the floor with cow dung and indulging in corrupt practices).
ત્યારે જ સ્વચ્છતા અને પવિત્રતા આવી શકે છે, જો સાચા પ્રભુ મળી જાય તો ।।૨।।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:16
પગથિયું ૧૬।।

ਚਿਤੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਵੇਖਿ ਨਦਰੀ ਹੇਠਿ ਚਲਾਇਦਾ ॥
chitai andar sabh ko vaykh nadree hayth chalaa-idaa.
God keeps everyone in His mind and makes all to act as per His grace.
પ્રભુ દરેક જીવને પોતાના ધ્યાનમાં રાખે છે અને દરેકને પોતાની નજરમાં રાખીને કામમાં લગાડી ને રાખે છે

ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ॥
aapay day vadi-aa-ee-aa aapay hee karam karaa-idaa.
He Himself bestows honors, and He Himself makes them do various deeds.
જીવને તે પોતે જમહાનતા બક્ષે છે અને પોતે જ તેને કામમાં લગાડે છે

ਵਡਹੁ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰਿ ਧੰਧੈ ਲਾਇਦਾ ॥
vadahu vadaa vad maydnee siray sir DhanDhai laa-idaa.
He is the greatest of the great; great is His creation. He enjoins all to their tasks.
પ્રભુ મોટા થી મોટો છે સૌથી મોટો છે તેની રચેલી આ સૃષ્ટિ પણ અનંત છે આટલી અનંત સૃષ્ટિ હોવા છતાં પણ દરેક જીવને પ્રભુ ધંધામાં જોડીને રાખે છે

ਨਦਰਿ ਉਪਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹੁ ਕਰਾਇਦਾ ॥
nadar upthee jay karay sultaanaa ghaahu karaa-idaa.
If He withdraws His grace, then He can make even the kings like a penniless grass cutters.
ક્યારેક દુનિયાના બાદશાહો ઉપર ગુસ્સો ની નજર કરી દે તો તેમના ઝાડ ઝંખાડ ને કાપીને તેમને એટલા ઓછાં વજનના કરી દે છે કે

ਦਰਿ ਮੰਗਨਿ ਭਿਖ ਨ ਪਾਇਦਾ ॥੧੬॥
dar mangan bhikh na paa-idaa. ||16||
no one gives them alms even when they go begging from door to door.
તેમને માંગવા થી પણ ભીખ નથી મળતી ।।૧૬।।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Salok, First Guru:
શ્લોક મહેલ ૧।।

ਜੇ ਮੋਹਾਕਾ ਘਰੁ ਮੁਹੈ ਘਰੁ ਮੁਹਿ ਪਿਤਰੀ ਦੇਇ ॥
jay mohaakaa ghar muhai ghar muhi pitree day-ay.
If a thief robs a house and donates the stolen goods believing that those goods will be delivered to his dead ancestors.
જો કોઈ ઠગ પરાયા ઘરમાં ઠગી કરે અને તે પદાર્થ પોતાના પિતૃઓને સમર્પિત કરી દે અને જો તે પિતૃઓને સાચોસાચ તેનું દીધેલું ત્યાં પહોંચી જાય તો પરલોક માં તે પદાર્થ ઓળખાઈ જાય છે

ਅਗੈ ਵਸਤੁ ਸਿਞਾਣੀਐ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇਇ ॥
agai vasat sinjaanee-ai pitree chor karay-i.
In the world hereafter, these stolen goods are recognized. This way he is making his ancestors also thieves.
આવી રીતે મનુષ્ય પોતાના પિતૃઓનેપણ ચોર બનાવી દે છે કારણ કે તેમની પાસે ચોરીનો માલ નીકળી આવે છે

ਵਢੀਅਹਿ ਹਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਏਹ ਕਰੇਇ ॥
vadhee-ah hath dalaal kay musfee ayh karay-i.
The hands of the go-between (Brahmin) are cut off; this is the justice of the righteous judge.
પ્રભુ એવો ન્યાય કરે છે કે આ ચોરીનો માલ પહોંચાડવા વાળા દલાલ ના હાથ કાપી નાખે છે

ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜਿ ਖਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇਇ ॥੧॥
naanak agai so milai je khatay ghaalay day-ay. ||1||
O Nanak, in the world hereafter, one receives only what one earns and shares with needy.
હે નાનક! કોઈએ પહોંચાડેલું તમને શું મળતું હતું મનુષ્યને તે જ મળવાનું છે જે તેની કમાણી છે અને પોતાના હાથથી તે દાન કરે છે ।।૧।।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Salok, First Guru:
મહેલ ૧।।

ਜਿਉ ਜੋਰੂ ਸਿਰਨਾਵਣੀ ਆਵੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥
ji-o joroo sirnaavanee aavai vaaro vaar.
When a woman goes through her periods month after month, (people wrongly consider her impure),
જેવી રીતે સ્ત્રીને દર મહિને માહવારી થાય છે અને આ અપવિત્રતા સદાય તેની અંદરથી જ પેદા થાય છે

ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖਿ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥
joothay joothaa mukh vasai nit nit ho-ay khu-aar.
the real impure are those who always speak false and falsehood remains dominant in their mouth; they keep suffering in distress every day.
તેવી રીતે જૂઠ્ઠા મનુષ્યના મોઢામાં સદાય જૂઠ જ રહે છે અને તેથીકરીને તે સદાય દુઃખી રહે છે

ਸੂਚੇ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਬਹਨਿ ਜਿ ਪਿੰਡਾ ਧੋਇ ॥
soochay ayhi na aakhee-ahi bahan je pindaa Dho-ay.
Those who think they have become pure by merely washing their bodies are not called pure.
એવા મનુષ્ય સ્વચ્છ એવા મનુષ્યને સ્વચ્છ કહેવામાં નથી આવતા જે ફક્ત શરીરને જ ધોઈને પોતાના તરફથી પવિત્ર બનીને બેસી જાય છે

ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥੨॥
soochay say-ee naankaa jin man vasi-aa so-ay. ||2||
O’ Nanak, truly pure are those within whose minds God dwells.
હે નાનક! કેવળ તે જ મનુષ્ય સ્વચ્છ અને સાચા છે જેના મનમાં પ્રભુ વસે છે ।।૨।।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:17
પગથિયું ૧૭।।

ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ॥
turay palaanay pa-un vayg har rangee haram savaari-aa.
(Those who are extremely rich and) have saddled horses, running as fast as the wind, and have decorated their harems in many colors,
જેની પાસે કાઠી સહિત સદાય હવાથી પણ તેજ ગતિ વાળા ઘોડાં તૈયાર છે જે પોતાના ભ્રમને કેટલાય રંગોથી સજાવે છે

ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਰਿ ਪਾਸਾਰਿਆ ॥
kothay mandap maarhee-aa laa-ay baithay kar paasaari-aa.
Those who live proudly in their lofty mansions and palaces making elaborate show of ego,
જે મનુષ્ય કોઠા અને મહેલ મઢી બધો જ પથારો પાથરીને અહંકારી થઇને બેઠેલાં છે

ਚੀਜ ਕਰਨਿ ਮਨਿ ਭਾਵਦੇ ਹਰਿ ਬੁਝਨਿ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ॥
cheej karan man bhaavday har bujhan naahee haari-aa.
Those who indulge in merry making to their heart’s content but do not think of God, losing the objective of their life.
જે મનુષ્ય મનમાની અને રંગરેલીઓ માણે છે પણ પ્રભુને નથી ઓળખતા તે પોતાનો માનવ જન્મ હારીને બેસી જાય છે

ਕਰਿ ਫੁਰਮਾਇਸਿ ਖਾਇਆ ਵੇਖਿ ਮਹਲਤਿ ਮਰਣੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ॥
kar furmaa-is khaa-i-aa vaykh mahlat maran visaari-aa.
Those who eat delicious foods of their choice prepared by ordering the poor helpless people; they forget death looking at their lofty mansions.
જે મનુષ્ય ગરીબોના ઉપર હુકમ ચલાવીને પદાર્થો ખાય છે મોજ કરે છે અને પોતાના મહેલને જોઈને પોતાની મોત ને ભુલાવી દે છે

ਜਰੁ ਆਈ ਜੋਬਨਿ ਹਾਰਿਆ ॥੧੭॥
jar aa-ee joban haari-aa. ||17||
(In spite of all those riches), when their old age comes, they lose the vitality of youth (and ultimately die leaving all the riches behind)
તે યુવાની માં ઠગાઈ ગયેલાં યુવાનીના નશામાં મસ્ત થયેલા મનુષ્ય ગફલતમાં જ છે તેમને ખબર નથી પડતી કે ક્યારે તેમને વૃદ્ધાવસ્થા આવી ને દબોચી લેશે ।।૧૭।।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Salok, First Guru:
શ્લોક મહેલ ૧।।

ਜੇ ਕਰਿ ਸੂਤਕੁ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕੁ ਹੋਇ ॥
jay kar sootak mannee-ai sabh tai sootak ho-ay.
If one believes in the concept of impurity (at the time of birth and death), then there is impurity everywhere.
જો સુતક ને માની લઈએ, માની લો કે સૂતકનો ભ્રમ રાખવો જોઈએ તો એ પણ યાદ રાખો કે આવી રીતના સૂતક તો કેટલાંય છે

ਗੋਹੇ ਅਤੈ ਲਕੜੀ ਅੰਦਰਿ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥
gohay atai lakrhee andar keerhaa ho-ay.
even in cow-dung and wood, there are worms (where they are born and die).
સુકાયેલા છાણાં માં અને સૂકી લાકડી માં પણ કીડા હોય છે તે પણ પેદા થાય છે ને મરતા રહે છે

ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥
jaytay daanay ann kay jee-aa baajh na ko-ay.
As many are the grains of food, none is without life.
અનાજના જેટલા પણ દાણા છે એમાંથી કોઈ પણ દાણાં જીવન વગરના નથી

ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
pahilaa paanee jee-o hai jit hari-aa sabh ko-ay.
First, there is life in the water, by which everything becomes green (full of life).
ખુદ પાણી પણ જીવ છે કારણ કે તેનાથી દરેક જીવ હર્યોભર્યો રહે છે સુતક કેવી રીતે રાખી શકીએ?

ਸੂਤਕੁ ਕਿਉ ਕਰਿ ਰਖੀਐ ਸੂਤਕੁ ਪਵੈ ਰਸੋਇ ॥
sootak ki-o kar rakhee-ai sootak pavai raso-ay.
How can we protect ourselves from this impurity, this impurity is there even in our kitchen?
કારણ કે તેનાથી દરેક જીવ હર્યોભર્યો રહે છે સુતક કેવી રીતે રાખી શકીએ?

ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੁ ਏਵ ਨ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨੁ ਉਤਾਰੇ ਧੋਇ ॥੧॥
naanak sootak ayv na utrai gi-aan utaaray Dho-ay. ||1||
O’ Nanak, this impurity cannot be removed by these false beliefs; it is washed away only by spiritual wisdom.
હે નાનક! આવી રીતે ભ્રમમાં પડવાને લીધે સૂતક મનથી નથી ઉતરતું તેને પ્રભુનાં જ્ઞાનથી જ ધોઈને ઉતારી શકાય ।।૧।।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Salok, First Guru:
મહેલ ૧।।

ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕੁ ਲੋਭੁ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕੁ ਕੂੜੁ ॥
man kaa sootak lobh hai jihvaa sootak koorh.
In fact, the impurity of the mind is greed and the impurity of the tongue is falsehood.
મનનું સૂતક લોભ છે જીભનુ સૂતક ખોટું બોલવું છે

ਅਖੀ ਸੂਤਕੁ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪੁ ॥
akhee sootak vaykh-naa par tari-a par Dhan roop.
The impurity of the eyes is to look upon the beauty of someone else’s woman and wealth with evil intent.
આંખો ને પરાયું ધન અને પરાઈ સ્ત્રીઓનાં રૂપ ને જોવાનું સૂતક છે

ਕੰਨੀ ਸੂਤਕੁ ਕੰਨਿ ਪੈ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹਿ ॥
kannee sootak kann pai laa-itbaaree khaahi.
The impurity of the ears is to listen to the slander of others.
તે મનુષ્ય ને કાનનું પણ સૂતક છે કે જે કાનથી બેફિકર થઇને બીજા ની નિંદા સાંભળે છે

ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਧੇ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਹਿ ॥੨॥
naanak hansaa aadmee baDhay jam pur jaahi. ||2||
O, Nanak, even the outwardly beautiful-looking, swan-like people (who do not stay away from these impurities) are bound and taken to hell.
હે નાનક! એવા મનુષ્ય જોવામાં ભલે હંસો જેવાં સુંદર હોય તો પણ તે બંધાયેલા નરકમાં જાય છે ।।૨।।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Salok, First Guru:
મહેલ ૧।।

ਸਭੋ ਸੂਤਕੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥
sabho sootak bharam hai doojai lagai jaa-ay.
All impurity is false belief, comes from doubt and attachment to duality (worldly riches and power).
સુતક તો નર્યો ભ્રમ છે તે સુતક રૂપી ભ્રમ માયા માં ફસાયેલા મનુષ્યોને આવીને ચોંટી જાય છે

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
jaman marnaa hukam hai bhaanai aavai jaa-ay.
Birth and death are not impurities, these are by His command; through God’s Will we come into this world and depart from here.
આમ તો જીવોનું પેદા થવું અને મરવું પ્રભુનો જ હુકમ છે પ્રભુની મરજી માં જીવ પેદા થાય છે અને મરે છે

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹੈ ਦਿਤੋਨੁ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ ॥
khaanaa peenaa pavitar hai diton rijak sambaahi.
Eating and drinking also are pure, these are not impurities because God Himself gives sustenance to all.
પદાર્થોનું ખાવાનું પીવાનું પણ પવિત્ર છે ખરાબ નથી કારણ કે પ્રભુએ સ્વયં ભેગું કરીને જીવોને માટે આપેલું છે

ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਸੂਤਕੁ ਨਾਹਿ ॥੩॥
naanak jinHee gurmukh bujhi-aa tinHaa sootak naahi. ||3||
O’ Nanak, those who, through the Guru’s teachings, have understood about these false beliefs, for them there is no impurity.
હે નાનક! જેને ગુરુચરણમાં રહીને આ વાત સમજાઈ ગઈ તેમને સૂતક નથી લાગતું ।।૩।।