GUJARATI PAGE 470

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Salok, by the First Guru:
શ્લોક મહેલ ૧।।

ਨਾਨਕ ਮੇਰੁ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕੁ ਰਥੁ ਇਕੁ ਰਥਵਾਹੁ ॥
naanak mayr sareer kaa ik rath ik rathvaahu.
O’ Nanak, the human body, which is the supreme amongst all the species, has a chariot (moral values) and a charioteer (guiding principles).
હે નાનક! ચોરાસી લાખ યોની માંની શિરોમણી માનવ યોની છે અને આ શરીર નો રથ અને આ જિંદગીના આટલા મોટા સફર માં મનુષ્ય મુસાફર છે અને આટલા લાંબા સફર ને આસાન કરવા માટે જીવ સમયના પ્રભાવમાં પોતાની મરજી અનુસાર કોઈને કોઈના પ્રભાવમાં ચાલી રહ્યો છે કોઈને કોઈ નો આશરો તો તેને જોઈએ જ છે

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਫੇਰਿ ਵਟਾਈਅਹਿ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਹਿ ਤਾਹਿ ॥
jug jug fayr vataa-ee-ah gi-aanee bujheh taahi.
In each age these values and guiding principles keep changing; only the wise people can understand this.
જેમ જેમ સમય વીતતો જાય છે તેમ તેમ જીવનો સ્વભાવ બદલાઈ રહ્યો છે એટલા માટે તેમની જિંદગીના ઉદ્દેશ્ય પણ બદલી રહ્યા છે એટલે દરેક યુગમાં આ રથ સારથી વારંવાર બદલતા રહે છે આ ભેદને સમજદાર મનુષ્ય જ સમજી શકે છે

ਸਤਜੁਗਿ ਰਥੁ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥
satjug rath santokh kaa Dharam agai rathvaahu.
In Sat jug, contentment was the chariot (moral value) and righteousness was the charioteer (guiding principle).
સતયુગમાં મનુષ્ય ના શરીર નો રથ સંતોષ હતો અને તેનો સારથી ધર્મ હતો

ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਥੁ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥
taraytai rath jatai kaa jor agai rathvaahu.
In the Age of Treta, celibacy was the chariot and will power the charioteer.
ત્રેતા યુગમાં મનુષ્ય ના શરીર નો રથ શૂરવીરતા હતો અને આ જગત રૂપી રથને સારથી તાકાત હતો

ਦੁਆਪੁਰਿ ਰਥੁ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥
du-aapur rath tapai kaa sat agai rathvaahu.
In the Age of Duapar, penance was the chariot and high moral character was the charioteer.
દ્વાપર યુગમાં માનવ શરીર નો રથ તપ હતો અને તપ ના રથ નો સારથી સત હતો શારીરિક ઇન્દ્રિયોના વિકારોને બચાવવા માટે કેટલાય પ્રકારના તપ અને કષ્ટ સહન કરતો હતો

ਕਲਜੁਗਿ ਰਥੁ ਅਗਨਿ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥੧॥
kaljug rath agan kaa koorh agai rathvaahu. ||1||
In the age of Kal jug, fire of desires for worldly wealth and power is the chariot and falsehood the charioteer.
કળિયુગમાં મનુષ્ય ના શરીર નો રથ તૃષ્ણાની આગ છે અને તેનો સારથી જૂઠ છે જિંદગીનો ઉદ્દેશ્ય જૂઠ ઠગી વગેરે હોય તો સહજ રીતે જ તૃષ્ણા રૂપી આગ તેની સવારી હોય છે ઠગી માં લિપ્ત મનુષ્યની અંદર તૃષ્ણાની આગ સળગતી રહે છે ।।૧।।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Salok, First Guru:
મહેલ ૧।।

ਸਾਮ ਕਹੈ ਸੇਤੰਬਰੁ ਸੁਆਮੀ ਸਚ ਮਹਿ ਆਛੈ ਸਾਚਿ ਰਹੇ ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ॥
saam kahai saytambar su-aamee sach meh aachhai saach rahay. sabh ko sach samaavai.
Saam Veda says that (in Sat Jug) the Master of the World (God) was known as Saytambar. In that Age everyone desired truth, abided by truth and lived righteously.
સામવેદ કહે છે કે સતયુગમાં જગતના માલિક સ્વામી નું નામ સ્વેતામ્બર પ્રસિદ્ધ છે જ્યારે ઈશ્વરને શ્વેતાંબર માનીને પૂજા થઈ રહી હતી જે સદાય સત્યમાં ટકેલા રહેતાં સ્થિર રહેતાં ત્યારે દરેક જીવ પણ સત્ય માં લીન હતા

ਰਿਗੁ ਕਹੈ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇਵਾ ਮਹਿ ਸੂਰੁ ॥
rig kahai rahi-aa bharpoor. raam naam dayvaa meh soor.
Rig Veda says that (in Trete jug), God is pervading everywhere and among the deities, the name of Lord Rama is the most exalted, shining like the sun.
ઋગ્વેદ કહે છે કે ત્રેતાયુગમાં શ્રી રામજી નું નામ બધા દેવતાઓમાં સૂર્યની સમાન ચમકતું હતું તે દરેક જગ્યાએ વ્યાપક હતું

ਨਾਇ ਲਇਐ ਪਰਾਛਤ ਜਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਹਿ ॥
naa-ay la-i-ai paraachhat jaahi. Naanak ta-o mokhantar paahi.
O’ Nanak, (according to Rig veda), by chanting the Name of Lord Rama, all sins are destroyed and salvation is achieved.
હે નાનક! ઋગ્વેદ કહે છે કે શ્રી રામજી નું નામ લેવાથી જ પાપ દૂર થઈ જાય છે અને જીવ મુક્તિને પ્રાપ્ત કરી લે છે

ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰਿ ਛਲੀ ਚੰਦ੍ਰਾਵਲਿ ਕਾਨ੍ਹ੍ਹ ਕ੍ਰਿਸਨੁ ਜਾਦਮੁ ਭਇਆ ॥
juj meh jor chhalee chandraaval kaanH krisan jaadam bha-i-aa.
Yajur Veda says that (in Dwapar Jug), the master of the world was known as LordKrishna of the Yadava tribe, who deceived princess Chandravali by his divine power,
યજુર્વેદમાં દ્વાપરમાં જગતનો માલિકનું નામ જાદવ કૃષ્ણ પ્રસિદ્ધ થઈ ગયું જે ચંદ્રાવલી ને છલ થી લઇ આવ્યા

ਪਾਰਜਾਤੁ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨ ਮਹਿ ਰੰਗੁ ਕੀਆ ॥
paarjaat gopee lai aa-i-aa bindraaban meh rang kee-aa.
He brought the mythical wish-fulfilling tree named Parjaat for his Gopi (female devotee) and revelled in Vrindavan.
અને પોતાની ગોપી સત્યભામાને માટે પારિજાત વૃક્ષ ઇન્દ્રના બગીચામાંથી લઈ આવ્યા અને જેણે વૃંદાવનમાં લીલા કરી

ਕਲਿ ਮਹਿ ਬੇਦੁ ਅਥਰਬਣੁ ਹੂਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੁ ਭਇਆ ॥
kal meh bayd atharban hoo-aa naa-o khudaa-ee alhu bha-i-aa.
In Kal Jug, the Atharva Veda became prominent; Allah became the Name of God.
કળિયુગમાં અથર્વવેદ પ્રધાન થઈ ગયો જગત ના માલિક નું નામ ખુદા અને અલ્લાહ કહેવામાં આવ્યું

ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰ ਲੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲੁ ਕੀਆ ॥
neel bastar lay kaprhay pahiray turak pathaanee amal kee-aa.
Turks and Pathans assumed power and they began to wear blue clothes.
તુર્કી અને પઠાણો નું રાજ્ય થઈ ગયું જે લોકોએ વાદળી રંગના વસ્ત્રો પહેર્યા છે

ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ॥
chaaray vayd ho-ay sachiaar.
In this way all the four Vedas claim their own truth in accordance with their respective times.
ચારેય વેદ સાચા થઈ ગયા છે ચારેય યુગમાં જગત ના માલિક ના નામ અલગ અલગ રીતે પોકારવામાં આવે છે દરેક સમયે એ આ જ ખ્યાલ બની રહેલો છે કે જે મનુષ્ય શ્વેતાંબર રામ કૃષ્ણ અને અલ્લાહ કરીને જપશે તેને જ મુક્તિ મળશે

ਪੜਹਿ ਗੁਣਹਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਚਾਰ ਵੀਚਾਰ ॥
parheh guneh tinH chaar veechaar.
By reading and reflecting on these vedas, people develop good thoughts in their mind.
જે મનુષ્ય આ વેદોને વાંચીને વિચાર કરે છે પોતાના સમયમાં જે જે મનુષ્ય ઉપરોક્ત વિશ્વાસને પોતાના ધર્મ પુસ્તક વાંચીને વિચાર કરતા રહ્યા છે તે સારી યુક્તિઓ થી સુંદર વિચાર દલીલ વાળા છે

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਨੀਚੁ ਸਦਾਏ ॥ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਏ ॥੨॥
bhaa-o bhagat kar neech sadaa-ay. ta-o naanak mokhantar paa-ay. ||2||
But, O’ Nanak, only the person, who does loving adoration of God and remains humble, attains emancipation.
હે નાનક! જ્યારે મનુષ્ય પ્રેમ ભક્તિ કરીને પોતે પોતાને નીચ કહેવડાવે છે અને વિનમ્ર રહે છે આડંબર અને અહંકારથી બચીને રહે છે ત્યારે જ તે મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે ।।૨।।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:13
પગથિયું ૧૩।।

ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਖਸਮੁ ਸਮਾਲਿਆ ॥
satgur vitahu vaari-aa jit mili-ai khasam samaali-aa.
I dedicate my life to the True Guru; meeting whom, I have come to cherish God.
હું પોતાના સદગુરુને કુરબાન જાઉં છું જેને મળવા થી હું માલિક ને યાદ કરતો રહું છું

ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਉਪਦੇਸੁ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਦੀਆ ਇਨ੍ਹ੍ਹੀ ਨੇਤ੍ਰੀ ਜਗਤੁ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥
jin kar updays gi-aan anjan dee-aa inHee naytree jagat nihaali-aa.
Whose teachings were like an ointment of divine knowledge in my eyes, by virtue of which I behold the truth about the world.
જેણે પોતાની શિક્ષાનું દાન દઈને જ્ઞાન દઈને મારી આંખમાં આંજણ આંજ્યું છે જેની મહેરબાનીથી મેં આંખો થી જગતની અસલિયત ને જોઈ લીધી છે

ਖਸਮੁ ਛੋਡਿ ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਡੁਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ॥
khasam chhod doojai lagay dubay say vanjaari-aa.
Those who abandon their true Master (God) and attach themselves to other things, are drowned in the worldly ocean of vices.
મનુષ્ય માલિકને વિસરીને બીજામાં ચિત જોડી રહ્યો છે તે આ સંસાર સાગરમાં ડૂબી ગયો છે

ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥
satguroo hai bohithaa virlai kinai veechaari-aa.
Only a few realize that the True Guru is like a ship (to take us across the ocean of worldly vices)
એક સાચા સદગુરુ નું વહાણ એવું છે જે દુર્ગુણો નો સમુદ્ર પર કરાવી શકે છે

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿਆ ॥੧੩॥
kar kirpaa paar utaari-aa. ||13||
Granting His Grace, He has helped me cross over the worldly ocean of vices.
મારા સદગુરુએ મહેર કરીને મને સંસાર સમુદ્ર પાર કરાવી દીધો છે ।।૧૩।।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Salok, First Guru:
શ્લોક મહેલ ૧।।

ਸਿੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤਿ ਦੀਰਘ ਅਤਿ ਮੁਚੁ ॥
simmal rukh saraa-iraa at deeragh at much.
The Simmal tree is straight like an arrow; it is very tall, and very wide.
શીમળો નું વૃક્ષ કેટલું સીધું અને લાંબું અને મોટું હોય છે

ਓਇ ਜਿ ਆਵਹਿ ਆਸ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤੁ ॥
o-ay je aavahi aas kar jaahi niraasay kit.
But the birds that come and sit on it with the hope of eating its fruit, why do they depart disappointed?
પણ જે પક્ષી તેના ફળ ખાવાની આશા રાખીને તેની ઉપર આવીને બેસે છે તે નિરાશ શા માટે થઈ જાય છે

ਫਲ ਫਿਕੇ ਫੁਲ ਬਕਬਕੇ ਕੰਮਿ ਨ ਆਵਹਿ ਪਤ ॥
fal fikay ful bakbakay kamm na aavahi pat.
Because, its fruits are tasteless, flowers are nauseating, and leaves are useless.
તેની પાછળનું કારણ એવું છે કે ઝાડ ગમે તેટલું ઊંચું લાંબું અને મોટું હોય પણ તેના ફળ એકદમ ફીકા છેઅને ફૂલ બેસ્વાદ છે પાંદડાં પણ કોઈ કામ નથી આવતા

ਮਿਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆ ਤਤੁ ॥
mithat neevee naankaa gun chang-aa-ee-aa tat.
(Similarly without sweetness and humility, all the show of greatness is of no use). O’ Nanak, the quality of sweetness with humility is the essence of all virtues.
હે નાનક! નીચે રહીને નીચે ઝૂકીને વિનમ્રતા માં મીઠાશ છે ગુણ છે વિનમ્રતા બધાં જ ગુણો નો સાર છે સૌથી સારો ગુણ છે

ਸਭੁ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕਉ ਪਰ ਕਉ ਨਿਵੈ ਨ ਕੋਇ ॥
sabh ko nivai aap ka-o par ka-o nivai na ko-ay.
Everyone bows down for one’s own sake, and not for the sake of others.
દરેક જીવ પોતાનો સ્વાર્થવશ નમે છે બીજાની ખાતર નહીં

ਧਰਿ ਤਾਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ॥
Dhar taaraajoo tolee-ai nivai so ga-uraa ho-ay.
we should note that when something is placed on the weighing scale, the side that is lower is considered heavier (similarly, he who shows humility is deemedfull of virtues)
એ પણ જોઈ લો કે તરાજુ પર રાખીને તોલવામાં આવે તો સરસ રીતે પારખવામાં આવે તો નીચે વાળુ જે પલડું છે તે ભારી હોય છે જે ઝુકે છે તેને જ મોટું સમજવામાં આવે છે પણ ચૂકવા નો ભાવ મનથી ઝુકવાનું છે ફક્ત શરીરથી ઝુકવાનું નથી

ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹਿ ॥
apraaDhee doonaa nivai jo hantaa miragaahi.
A sinner, like the deer hunter, bows down twice as much for the sake of his selfish purpose.
જો શરીરથી ઝુકવા થી કોઈ વિનમ્ર અને નીચા બની જતા હોય તો શિકારી જે હરણને મારે છે તે નમીને બમણો થઈ જાય છે

ਸੀਸਿ ਨਿਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਕੁਸੁਧੇ ਜਾਹਿ ॥੧॥
sees nivaa-i-ai ki-aa thee-ai jaa ridai kusuDhay jaahi. ||1||
But what can be achieved by bowing one’s head down if the heart remains filled with falsehood and deceit.
પણ જો માથું નીચું નમાવી દે અને અંદરથી જીવ ખોટો જ રહે તો એ નમવાથી કોઈ જ લાભ નથી થઈ શકતો ।।૧।।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Salok, First Guru:
મહેલ ૧।।

ਪੜਿ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ॥
parh pustak sanDhi-aa baadaN.
A pandit reads holy books and says daily prayers, and then engages in arguments with others.
પંડિતો લોકો વેદ અને બીજા ધાર્મિક પુસ્તકો વાંચીને સંધ્યા પૂજા કરે છે અને બીજાઓની સાથે તેની ચર્ચા કરે છે

ਸਿਲ ਪੂਜਸਿ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ ॥
sil poojas bagul samaaDhaN.
He worships idols and then sits like a stork, pretending to be in Samadhi (meditation)
મૂર્તિની પૂજા કરે છે અને બગલાની જેમ સમાધિ લગાડે છે

ਮੁਖਿ ਝੂਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ॥
mukh jhooth bibhookhan saaraN.
He utters falsehood, and embellishes his lies like beautiful ornaments,
મોઢાથી જુઠ્ઠું બોલે છે પણ તે જૂઠાણાને ખૂબ જ સુંદર સજાવીને ચમકાવી ને દેખાડે છે

ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਬਿਚਾਰੰ ॥
taraipaal tihaal bichaaraN.
He recites the three liner Gayatri mantra three times a day.
રોજ ત્રણ વખત ગાયત્રી મંત્રનો ઉચ્ચારણ કરે છે

ਗਲਿ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਲਿਲਾਟੰ ॥
gal maalaa tilak lilaataN
Around his neck is a rosary and on his forehead is tilak-the sacred mark
ગળામાં માળા પહેરે છે અને માથા ઉપર તિલક લગાવે છે

ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟੰ ॥
du-ay Dhotee bastar kapaataN.
he always keeps two loincloths and wears a turban on his head while praying.
અને બે ધોતિયા પોતાની પાસે રાખે છે સંધ્યા કરતી વખતે માથા ઉપર એક રૂમાલ મૂકી દે છે

ਜੇ ਜਾਣਸਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥
jay jaanas barahmaN karmaN.
But if he knew the divine deeds of God’s praises,
પણ જો આ પંડિત ઈશ્વરની મહિમા જાણતો હોય તો

ਸਭਿ ਫੋਕਟ ਨਿਸਚਉ ਕਰਮੰ ॥
sabh fokat nischa-o karmaN.
then he would surely realize that all of these beliefs and rituals are useless.
નિશ્ચિત રીતે જાણી લ્યો કે આ બધાં જ કામ સાવ ખોટા છે

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਉ ਧਿਆਵੈ ॥
kaho naanak nihcha-o Dhi-aavai.
Says Nanak, one should meditate on God with full faith.
હે નાનક! મનુષ્ય શ્રદ્ધા ની ધાર ઉપર પરમાત્માનું સ્મરણ કરે

ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੨॥
vin satgur vaat na paavai. ||2||
but this path (of meditating on God with full faith) cannot be found without following the teachings of the True Guru.
કેવળ આ જ રસ્તો ગુણકારી છે પણ આ રસ્તો સદગુરુ વગર નથી મળતો ।।૨।।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:14
પગથિયું ૧૪।।

ਕਪੜੁ ਰੂਪੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛਡਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰਿ ਜਾਵਣਾ ॥
kaparh roop suhaavanaa chhad dunee-aa andar jaavnaa.
One will depart from this world leaving the beautiful body here.
આ સુંદર શરીર અને સુંદર રૂપ આ જગતમાં જીવોને છોડીને ચાલ્યું જાય છે