GUJARATI PAGE 463

ਜਿਨਿ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ॥੧॥
jin maanas tay dayvtay kee-ay karat na laagee vaar. ||1||
who has spiritually elevated humans to angels and he took no time in doing this.
અને બનાવતી વખતે થોડો પણ થોડો પણ સમય ન લાગ્યો ।।૧।।

ਮਹਲਾ ੨ ॥
mehlaa 2.
Salok by the Second Guru:
મહેલ ૨।।

ਜੇ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜਹਿ ਹਜਾਰ ॥
jay sa-o chandaa ugvahi sooraj charheh hajaar.
If a hundred moons were to rise and a thousand suns appeared,
જો એક સો ચંદ્રમા ઉપર ચડે અને હજાર સુરજ ચડી જાય

ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ॥੨॥
aytay chaanan hidi-aaN gur bin ghor anDhaar. ||2||
even with so much light, a person’s mind will still be in complete darkness without the Guru. (meaning no matter how much knowledge we may obtain from other sources, without the Guru, we do not get the true enlightenment or divine wisdom).
અને એટલો પ્રકાશ થઈ જાય તો પણ પ્રકાશ કરવાવાળા ગમે તેટલા ગ્રહ સૂર્ય અને ચંદ્ર પોતાની રોશની દેવા લાગે તો પણ ગુરુ વગર ઘોર અંધકાર જ છે ।।૨।।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Salok by the First Guru:
મહેલ ૧।।

ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ ਮਨਿ ਆਪਣੈ ਸੁਚੇਤ ॥
naanak guroo na chaytnee man aapnai suchayt.
O’ Nanak, those who do not remember the Guru in their heart, and think of themselves to be very clever.
હે નાનક! મનુષ્ય ગુરુને યાદ નથી કરતો તે પોતાની જાતને ખૂબ જ ચતુર માને છે

ਛੁਟੇ ਤਿਲ ਬੂਆੜ ਜਿਉ ਸੁੰਞੇ ਅੰਦਰਿ ਖੇਤ ॥
chhutay til boo-aarh ji-o sunjay andar khayt.
They are useless like the fake sesame plants left abandoned in the farm.
એ તો એવું થયું જેમકે સુનસાન ખેતર ની અંદર બળેલા તલ પડેલા છે જેમનો કોઇ જ માલિક નથી બનતો

ਖੇਤੈ ਅੰਦਰਿ ਛੁਟਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਉ ਨਾਹ ॥
khaytai andar chhuti-aa kaho naanak sa-o naah.
O’ Nanak, thus left abandoned, they have hundreds of masters (but no real master)
હે નાનક! એવું કહી શકાય કે ખેતર નો માલિક તેને વાવે છે અને એક તલ માંથી અનેકો તલ નીકળે પણ છે

ਫਲੀਅਹਿ ਫੁਲੀਅਹਿ ਬਪੁੜੇ ਭੀ ਤਨ ਵਿਚਿ ਸੁਆਹ ॥੩॥
falee-ah fulee-ah bapurhay bhee tan vich su-aah. ||3||
The fake sesame plants seem to be flowering and flourishing but are filled with nothing but ashes. Similarly those, who do not follow the Guru’s teachings, are spiritually dead in spite of being outwardly prosperous.
તે ઉગે પણ છે તેમાં ફળીઓ પણ લાગે છે પણ તેના ફળની અંદર ફળીની અંદર તલ ની જગ્યાએ રાખ જ હોય છે ।।૩।।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
પગથિયું ૧।।

ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ॥
aapeenHai aap saaji-o aapeenHai rachi-o naa-o.
God created Himself, and He Himself created His Name (His intangible form).
અકાલ પુરખે પોતે જ સ્વયં, સ્વયંને બનાવ્યો અને પોતે જ પોતાને પ્રસિદ્ધ કર્યો

ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ॥
duyee kudrat saajee-ai kar aasan ditho chaa-o.
Then He created the Nature (His tangible form); pervading within His creation, He beholds the play of His creation .
પછી તેણે કુદરતને રચી અને તેમાં આસન જમાવીને વ્યાપક થઈને આ જગત નો તમાશો જોવા મંડ્યો.

ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਤੂੰ ਤੁਸਿ ਦੇਵਹਿ ਕਰਹਿ ਪਸਾਉ ॥
daataa kartaa aap tooN tus dayveh karahi pasaa-o.
O’ God, You Yourself are the benefactor and the Creator of all beings, and by Your Will, You bestow Your Grace upon them.
હે પ્રભુ! તું પોતે જ જીવને દાન દેવા વાળો છે અને પોતે જ તેને બનાવવા વાળો છે

ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭਸੈ ਦੇ ਲੈਸਹਿ ਜਿੰਦੁ ਕਵਾਉ ॥
tooN jaano-ee sabhsai day laisahi jind kavaa-o.
You are the Knower of all ; You give life and take it away by Your command.
તું પોતે જ પ્રસન્ન થઈને જીવોને દાન આપે છે અને બક્ષિસ આપે છે તું બધાં જીવોને જાણવા વાળો છે

ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ॥੧॥
kar aasan ditho chaa-o. ||1||
Pervading within the creation, You are watching your own play (creation).
તું પોતે જ જીવાત્માં ને તેનો પહેરવેશ શરીર, આપે છે પોતે જ પાછો લઈ લે છે અને તું કુદરતમાં આસન જમાવીને તમાશો જોઈ રહ્યો છે ।।૧।।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
શ્લોક મહેલ ૧।।

ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
sachay tayray khand sachay barahmand.
O’ Almighty God, True (Eternal) are Your continents, and True are Your solar Systems (Your system of creating these continents and solar systems is eternal) .
હે સાચાં બાદશાહ! તારા પેદા કરેલા ખંડ અને બ્રહ્મખંડ સાચા છે

ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਅ ਸਚੇ ਆਕਾਰ ॥
sachay tayray lo-a sachay aakaar.
True (Eternal) are Your worlds, and True is Your creation (Your system of creating these worlds and all creation is eternal).
તારા દ્વારા બનાવેલ ચૌદ લોક અને આ અનંત આકાર પણ સદા સ્થિર રહેવા વાળા છે તારું કામ અને તારી બધી વિરાસત નાશ રહિત છે

ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਦੀਬਾਣੁ ॥
sachaa tayraa amar sachaa deebaan.
True is Your Kingdome, and True is Your Court.
હે બાદશાહ! તારી બાદશાહી અને તારો દરબાર અટલ છે

ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਸਚਾ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥
sachaa tayraa hukam sachaa furmaan.
True is the Command of Your Will, True is Your Order.
તારો હુકમ અને તારું શાહી ફરમાન પણ અટલ છે

ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥
sachaa tayraa karam sachaa neesaan.
True is Your Grace, True are Your gifts (the sign of Your grace).
તારી બક્ષિસ હંમેશાં ને માટે સ્થિર છે અને તારી બક્ષિસો ના નિશાન પણ

ਸਚੇ ਤੁਧੁ ਆਖਹਿ ਲਖ ਕਰੋੜਿ ॥
sachay tuDh aakhahi lakh karorh.
Millions of persons who meditate upon You are also true.
જે અનંત પદાર્થ તું જીવોને આપે છે તે સદાય કાયમ રહેવા વાળા છે

ਸਚੈ ਸਭਿ ਤਾਣਿ ਸਚੈ ਸਭਿ ਜੋਰਿ ॥
sachai sabh taan sachai sabh jor.
The entire creation is supported by Your Eternal power and might.
લાખો કરોડો જીવ જે તને સ્મરણ કરી રહ્યા છે સાચા છે

ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ ਸਚੀ ਸਾਲਾਹ ॥
sachee tayree sifat sachee saalaah.
True is Your Praise, True is Your Adoration.
અનંત જીવો નુ તને સ્મરણ કરવું આ પણ તારું જ કામ છે જે સદાય સ્થિર રહે છે

ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥
sachee tayree kudrat sachay paatisaah.
O’ True King, everlasting is Your creation.
હે સાચા બાદશાહ! આ રચના જ તારી એક ન સમાપ્ત થવા વાળો પ્રબંધ

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਇਨਿ ਸਚੁ ॥
naanak sach Dhi-aa-in sach.
O Nanak, those who meditate on the True One with loving devotion also become True by merging in Him.
હે નાનક! જીવ તે અવિનાશી પ્રભુનું સ્મરણ કરે છે તે પણ તેનું જ રૂપ છે

ਜੋ ਮਰਿ ਜੰਮੇ ਸੁ ਕਚੁ ਨਿਕਚੁ ॥੧॥
jo mar jammay so kach nikach. ||1||
They who are going through the cycles of birth and death are imperfect (spiritually immature) and are not ready to merge with Almighty God.
પણ જે જન્મ-મરણના ચક્કરમાં પડેલા છે તે હજી સાવ કાચાં છે તે અસલ જ્યોતિ સ્વરૂપ નથી થયા ।।૧।।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Salok by the First Guru:
મહેલ ૧।।

ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਵਡਾ ਨਾਉ ॥
vadee vadi-aa-ee jaa vadaa naa-o.
Great is His greatness, because His Glory is everlasting.
તે પ્રભુની કીર્તિ કરી ન શકીએ જેનું ખૂબ જ નામ છે

ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਸਚੁ ਨਿਆਉ ॥
vadee vadi-aa-ee jaa sach ni-aa-o.
Great is His greatness, because His justice is True.
તે ખૂબ જ યશસ્વી છે પ્રભુનો આ એક બહુ જ મોટો ગુણ છે કે તેનું નામ સદાય અટલ છે

ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਨਿਹਚਲ ਥਾਉ ॥
vadee vadi-aa-ee jaa nihchal thaa-o.
Great is His Greatness, as permanent is His abode.
તેની એક મહાન કીર્તિ છે કે તેનું આસન અડોલ છે

ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੈ ਆਲਾਉ ॥
vadee vadi-aa-ee jaanai aalaa-o.
Great is His greatness, as He knows our prayers.
પ્રભુની આ એક ખૂબ જ મોટી મહિમા છે કે તે બધાં જીવોની અરદાસ ને જાણે છે

ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਝੈ ਸਭਿ ਭਾਉ ॥
vadee vadi-aa-ee bujhai sabh bhaa-o.
Great is His glory, as He understands all our emotions.
અને તે બધાનાં દિલોના ભાવ સમજે છે

ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪੁਛਿ ਨ ਦਾਤਿ ॥
vadee vadi-aa-ee jaa puchh na daat.
Great is His greatness, as He gives without being asked.
ઈશ્વરની આ એક મહાનતા છે તે કોઈ ની પણ સલાહ લઈને જીવને દાન નથી આપતો

ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥
vadee vadi-aa-ee jaa aapay aap.
Great is His glory, as He Himself is all-in-all.
તે પોતે જ અનંત દાતા છે કારણ કે તેના જેવું બીજું કોઇ જ નથી

ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਇ ॥
naanak kaar na kathnee jaa-ay.
O’ Nanak, His actions cannot be described.
હે નાનક! ઈશ્વરની કુદરતનું વર્ણન ન થઈ શકે.

ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਇ ॥੨॥
keetaa karnaa sarab rajaa-ay. ||2||
Whatever He has done, or will do, is all by His Own Will. ||2||
આખીયે રચના તેણે પોતાના હુકમમાં રચી છે ।।૨।।

ਮਹਲਾ ੨ ॥
mehlaa 2.
Salok by the Second Guru:
મહેલ ૨

ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸਚੇ ਕਾ ਵਿਚਿ ਵਾਸੁ ॥
ih jag sachai kee hai koth-rhee sachay kaa vich vaas.
This world is the abode of the Eternal God and He dwells in it.
આ જગત પ્રભુ ને રહેવાની જગ્યા છે પ્રભુ આમાં વસે છે

ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਇ ਲਏ ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਣਾਸੁ ॥
iknHaa hukam samaa-ay la-ay iknHaa hukmay karay vinaas.
By His Command, some are merged into Him, and some, by His Command, are spiritually destroyed.
કેટલાય જીવોને તે પોતાના હુકમ અનુસાર આ સંસાર સાગરમાં થી બચાવીને પોતાના ચરણોમાં જોડી દે છે અને કેટલાંય જીવોને પોતાના હુકમ અનુસાર જ આમાં ડુબાડી દે છે

ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਭਾਣੈ ਕਢਿ ਲਏ ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾ ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥
iknHaa bhaanai kadh la-ay iknHaa maa-i-aa vich nivaas.
Some, by the Pleasure of His Will, are saved from the worldly attachments, while others are made to remain absorbed in them.
કેટલાંયે જીવોને પોતાની મરજી અનુસાર માયાના મોહમાં થી બહાર કાઢી લે છે કેટલાય ને તો આમાં જ ફસાયેલા રાખે છે

ਏਵ ਭਿ ਆਖਿ ਨ ਜਾਪਈ ਜਿ ਕਿਸੈ ਆਣੇ ਰਾਸਿ ॥
ayv bhe aakh na jaap-ee je kisai aanay raas.
No one can say to whom He will put on the right path (who will be rescued from drowning in the world-ocean of worldly attachments).
આ વાત પણ કહી નથી શકાતી કે ભગવાન કોનો બેડો પાર કરશે

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕਉ ਆਪਿ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੩॥
naanak gurmukh jaanee-ai jaa ka-o aap karay pargaas. ||3||
O’ Nanak, only that Guru’s follower comes to understand this whom He Himself enlightens with the Divine knowledge.
હે નાનક! જે ભાગ્યશાળી મનુષ્ય ને તે પ્રકાશ બક્ષે છે તેને ગુરુદ્વારા સમજાય જાય છે ।।૩।।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
પગથિયું ૨।।

ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਿ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬਹਾਲਿਆ ॥
naanak jee-a upaa-ay kai likh naavai Dharam bahaali-aa.
O’ Nanak, after creating the humans, God installed the judge of Righteousness (His Power) to record the account of their deeds.
હે નાનક! જીવનને પેદા કરીને પરમાત્માએ ધર્મરાજ ને સ્થાપિત કરી દીધા કે જીવોના કરેલા કર્મોના લેખાજોખાં લખતા રહે

ਓਥੈ ਸਚੇ ਹੀ ਸਚਿ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣਿ ਵਖਿ ਕਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ॥
othai sachay hee sach nibrhai chun vakh kadhay jajmaali-aa.
There, the mortals are judged solely on the basis of truth and the truth alone; the false (evil doers) are marked out and separated from the true ones.
ધર્મરાજની કચેરીમાં કેવળ સત્ય દ્વારા જીવના કર્મોનો નિવેડો થાય છે; ત્યાં નિર્ણય નું માપ ફક્ત સત્ય છે સારા કામ કરવા વાળાને આદર મળે છે અને ખરાબ કામ કરવાવાળા ને વીણીને અલગ કરી નાખે છે.

ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨਿ ਕੂੜਿਆਰ ਮੁਹ ਕਾਲ੍ਹ੍ਹੈ ਦੋਜਕਿ ਚਾਲਿਆ ॥
thaa-o na paa-in koorhi-aar muh kaalHai dojak chaali-aa.
The false ones find no place in God’s court and are driven out to suffer in great disgrace
જુઠ અને ઠગી કરવાવાળા જીવો ને ત્યાં ઠેકાણું નથી મળતું કાળુ મોઢું કરીને તેમને નરકમાં ધકેલી દેવામાં આવે છે.

ਤੇਰੈ ਨਾਇ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣਿ ਗਏ ਹਾਰਿ ਗਏ ਸਿ ਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ॥
tayrai naa-ay ratay say jin ga-ay haar ga-ay se thagan vaali-aa.
Those who are imbued with the love of Your Name go as winners from here, while the dishonest lose the game of life.
હે પ્રભુ! જે મનુષ્ય તારા નામના રંગોમાં રંગાયેલા છે તે અહીંયા થી બાજી જીતીને જવાના છે અને ઠગી કરવા વાળા મનુષ્યો માનવ જન્મ ની બાજી હારી ને જશે

ਲਿਖਿ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬਹਾਲਿਆ ॥੨॥
likh naavai Dharam bahaali-aa. ||2||
O’ God, You have appointed the Righteous Judge to record the accounts of the deeds of the mortals.
હે પ્રભુ! ધર્મરાજ ને જીવોના કરેલા કર્મોના લેખ લખવા માટે તેં નિયુક્ત કરેલા છે ।।૨।।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Salok, by the First Guru:
શ્લોક મહેલ ૧।।

ਵਿਸਮਾਦੁ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦੁ ਵੇਦ ॥
vismaad naad vismaad vayd.
Amazing are the many sound currents, amazing are the many religious scriptures.
હે નાનક ઈશ્વરની આશ્ચર્યજનક કુદરતને પૂર્ણ ભાગ્યોદય થી જ સમજી શકાય છે તેને જોઈને મનમાં કંપન છેડાઈ જાય છે

ਵਿਸਮਾਦੁ ਜੀਅ ਵਿਸਮਾਦੁ ਭੇਦ ॥
vismaad jee-a vismaad bhayd.
Wonderful are the beings, wonderful are the many secrets of these beings.
કેટલાંય નાદ અને કેટલાંય વેદ અનંત જીવો અને જીવો ના કેટલાય ભેદ

ਵਿਸਮਾਦੁ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦੁ ਰੰਗ ॥
vismaad roop vismaad rang.
Amazing are the many forms and many colors of these beings.
જીવો ના અને અન્ય પદાર્થો ના નામ કેટલાંય પરુ અને કેટલાયે રંગો

ਵਿਸਮਾਦੁ ਨਾਗੇ ਫਿਰਹਿ ਜੰਤ ॥
vismaad naagay fireh jant.
I am in a state of amazement watching so many creatures wandering around naked.
આ બધું જોઈને વિસ્મય અવસ્થા બની રહી છે કેટલાંય જંતુ સદાય નગ્ન