Urdu-Raw-Page-876

ਰਾਮਕਲੀਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ
raamkaleemehlaa 1 ghar 1 cha-upday
Raag Raamkalee, First Guru, First Beat, Four stanzas:
رامکلیِمہلا੧گھرُ੧چئُپدے

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁਕਰਤਾਪੁਰਖੁਨਿਰਭਉਨਿਰਵੈਰੁਅਕਾਲਮੂਰਤਿਅਜੂਨੀਸੈਭੰਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar sat naam kartaapurakhnirbha-o nirvairakaalmooratajooneesaibhaNgurparsaad.
There is only one God whose Name is ‘of eternal existence’. He is the creator of the universe, all-pervading, without fear, without enmity, independent of time, beyond the cycle of birth and death and self revealed. He is realized by the Guru’s grace.
ਅਕਾਲਪੁਰਖਇੱਕਹੈ, ਜਿਸਦਾਨਾਮ ‘ਹੋਂਦਵਾਲਾ’ ਹੈਜੋਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਦਾਰਚਨਹਾਰਹੈ, ਜੋਸਭਵਿਚਵਿਆਪਕਹੈ, ਭੈਤੋਂਰਹਿਤਹੈ, ਵੈਰ-ਰਹਿਤਹੈ, ਜਿਸਦਾਸਰੂਪਕਾਲਤੋਂਪਰੇਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸਦਾਸਰੀਰਨਾਸ-ਰਹਿਤਹੈ), ਜੋਜੂਨਾਂਵਿਚਨਹੀਂਆਉਂਦਾ, ਜਿਸਦਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਆਪਣੇਆਪਤੋਂਹੋਇਆਹੈਅਤੇਜੋਸਤਿਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਮਿਲਦਾਹੈ।
ایک اونکار ستِنامُکرتاپُرکھُنِربھءُنِرۄیَرُاکالموُرتِاجوُنیِسیَبھنّگُرپ٘رسادِ॥
صرف ایک ہی خدا ہے جس کا نام ہے ”دائمی وجود کا“۔ وہ کائنات کا خالق ہے ، ہمہ جہت ، بے خوف ، بغیر کسی دشمنی کے ، وقت سے آزاد ، پیدائش اور موت اور خود سے عیاں ہے۔ وہ گرو کے فضل سے محسوس ہوا ہے

ਕੋਈਪੜਤਾਸਹਸਾਕਿਰਤਾਕੋਈਪੜੈਪੁਰਾਨਾ ॥
ko-eeparh-taasehsaakirtaa ko-eeparhaipuraanaa.
O’ God, some people read scriptures written in Sehaskirat (a form of Sanskrit), and some read Puranas.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ !ਕੋਈਸੰਸਕ੍ਰਿਤਬੋਲੀਵਿੱਚਲਿਖੇਵੇਦਾਂਨੂੰਵਾਚਦਾਹੈਅਤੇਕੋਈਪੁਰਾਣਾਂਨੂੰ।
کوئیِپڑتاسہساکِرتاکوئیِپڑےَپُرانا॥
کوئی سنسکرت پڑھتا ہے اور کوئی پران پڑھتا ہے ۔

ਕੋਈਨਾਮੁਜਪੈਜਪਮਾਲੀਲਾਗੈਤਿਸੈਧਿਆਨਾ ॥
ko-ee naam japaijapmaaleelaagaitisaiDhi-aanaa.
Some meditate on the name of gods and goddesses using the rosary and some go deep into meditative trance.
ਕੋਈ (ਕਿਸੇਦੇਵੀਦੇਵਤੇਨੂੰਸਿੱਧਕਰਨਲਈ) ਮਾਲਾਨਾਲ (ਦੇਵਤੇਦੇ) ਨਾਮਦਾਜਾਪਕਰਦਾਹੈ, ਕੋਈਸਮਾਧੀਲਾਈਬੈਠਾਹੈ।
کوئیِنامُجپےَجپمالیِلاگےَتِسےَدھِیانا॥
کوئی تسیبح کے ذریعے نام کی ریاض کرتا ہے اور اسمیں اپنا دھیان لگاتا ہے ۔

ਅਬਹੀਕਬਹੀਕਿਛੂ ਨ ਜਾਨਾਤੇਰਾਏਕੋਨਾਮੁਪਛਾਨਾ ॥੧॥
ab heekabheekichhoonajaanaatayraaayko naam pachhaanaa. ||1||
O’ God! neither now, nor ever before have I known anyone else other than Your Name. ||1|| ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਂਸਿਰਫ਼ਤੇਰੇਨਾਮਨੂੰਪਛਾਣਦਾਹਾਂ (ਤੇਰੇਨਾਮਨਾਲਹੀਸਾਂਝਪਾਂਦਾਹਾਂ), ਮੈਂਕਦੇਭੀ (ਤੇਰੇਨਾਮਤੋਂਬਿਨਾ) ਕੋਈਹੋਰਉੱਦਮ (ਐਸਾ) ਨਹੀਂਸਮਝਦਾ (ਜੋਆਤਮਕਜੀਵਨਨੂੰਉੱਚਾਕਰਸਕੇ) ॥੧॥
ابہیِکبہیِکِچھوُنجاناتیراایکونامُپچھانا॥੧॥۔
مگر میں نہ آپ نہ آئندہ کبھی نہیں سمجھتا صرف تیرے نام کو پہچانتا ہوں (1

ਨ ਜਾਣਾਹਰੇਮੇਰੀਕਵਨਗਤੇ ॥
najaanaaharaymayreekavangatay.
O’ God, I do not know what my spiritual condition would be without Your Name.
ਹੇਹਰੀ! ਮੈਨੂੰਇਹਸਮਝਨਹੀਂਸੀਕਿ (ਤੇਰੇਨਾਮਤੋਂਬਿਨਾ) ਮੇਰੀਆਤਮਕਅਵਸਥਾਨੀਵੀਂਹੋਜਾਇਗੀ।
نجانھاہرےمیریِکۄنگتے॥
اے خدا۔ میں نہیں جانتا مجھے سمجھنہیں میری کیا حالت ہوگی ۔

ਹਮਮੂਰਖਅਗਿਆਨਸਰਨਿਪ੍ਰਭਤੇਰੀਕਰਿਕਿਰਪਾਰਾਖਹੁਮੇਰੀਲਾਜਪਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ham moorakhagi-aan saran parabhtayreekarkirpaaraakhomayreelaajpatay. ||1|| rahaa-o.
O’ God! I am foolish and ignorant; I seek Your refuge, bestow mercy and save my honor. ||1||Pause||
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਂਮੂਰਖਹਾਂ, ਅਗਿਆਨੀਹਾਂ, (ਪਰ) ਤੇਰੀਸਰਨਆਇਆਹਾਂ। ਹੇਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ! ਮੇਹਰਕਰ (ਮੈਨੂੰਆਪਣਾਨਾਮਬਖ਼ਸ਼, ਤੇ) ਮੇਰੀਇੱਜ਼ਤਰੱਖਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ہمموُرکھاگِیانسرنِپ٘ربھتیریِکرِکِرپاراکھہُمیریِلاجپتے॥੧॥رہاءُ॥
ہم بیوقوف کم عقل تیری زیر پانہ ہوں میریع زت بچاؤ (1) رہاؤ

ਕਬਹੂਜੀਅੜਾਊਭਿਚੜਤੁਹੈਕਬਹੂਜਾਇਪਇਆਲੇ ॥
kabhoojee-arhaaoobhcharhathaikabhoojaa-ay pa-i-aalay.
O’ God, sometimes this mind is so much elated as if it is flying high in the skies, but at other times, it is so much depressed as if it has fallen into a deep well.
ਤੇਰੇਨਾਮਨੂੰਵਿਸਾਰਕੇਜੀਵਲੋਭਵਿਚਫਸਜਾਂਦਾਹੈ) ਕਦੇਜਦੋਂਮਾਇਆਮਿਲਦੀਹੈ) ਜੀਵ (ਬੜਾਹੀਖ਼ੁਸ਼ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨੋਆਕਾਸ਼ਵਿਚਜਾਚੜ੍ਹਦਾਹੈ, ਕਦੇਜਦੋਂਮਾਇਆਦੀਥੁੜਹੋਜਾਂਦੀਹੈ, ਤਾਂਬਹੁਤਡਾਵਾਂ-ਡੋਲਹੋਜਾਂਦਾਹੈ, ਮਾਨੋ) ਪਾਤਾਲਵਿਚਜਾਡਿੱਗਦਾਹੈ।
کبہوُجیِئڑااوُبھِچڑتُہےَکبہوُجاءِپئِیالے॥
کبھی دل کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور کبھی نہایت پست ہو جاتا ہے ۔

ਲੋਭੀਜੀਅੜਾਥਿਰੁ ਨ ਰਹਤੁਹੈਚਾਰੇਕੁੰਡਾਭਾਲੇ ॥੨॥
lobheejee-arhaathirnarahathaichaaraykundaabhaalay. ||2||
This greedy mind never remains stable and tries to search for worldly riches and power in all the four directions. ||2||
ਲੋਭ-ਵੱਸਹੋਇਆਜੀਵਅਡੋਲ-ਚਿੱਤਨਹੀਂਰਹਿਸਕਦਾ, ਚੌਹੀਂਪਾਸੀਂ (ਮਾਇਆਦੀ) ਭਾਲਕਰਦਾਫਿਰਦਾਹੈ ॥੨॥
لوبھیِجیِئڑاتھِرُنرہتُہےَچارےکُنّڈابھالے॥੨॥
تھر ۔ قائم۔ مستقبل ۔ تحمل۔ چارے کنڈا۔ چاروں طرف ۔ بھاے ۔ ڈہونڈتا ہے (2)
کبھی تحمل اور مستقل مزاج نہیں رہتا چارو طرف دوڑتا ہے ۔ اور ڈہونڈتا ہے (2)

ਮਰਣੁਲਿਖਾਇਮੰਡਲਮਹਿਆਏਜੀਵਣੁਸਾਜਹਿਮਾਈ ॥
maranlikhaa-ay mandal meh aa-ay jeevansaajehmaa-ee.
O’ mother, we come into this world, with death preordained in our destiny, but we keep making plans for living here forever.
ਹੇਮਾਂ! ਜੀਵਜਗਤਵਿਚ (ਇਹਲੇਖਮੱਥੇਤੇ) ਲਿਖਾਕੇਆਉਂਦੇਹਨ (ਕਿ) ਮੌਤ (ਜ਼ਰੂਰਆਵੇਗੀ; ਪਰਤੈਨੂੰਵਿਸਾਰਕੇਇਥੇਸਦਾ) ਜੀਊਂਦੇਰਹਿਣਦਾਬਾਨ੍ਹਣੂਬੰਨ੍ਹਦੇਹਨ।
مرنھُلِکھاءِمنّڈلمہِآۓجیِۄنھُساجہِمائیِ॥
منڈل ۔ عالم ۔ دنیا۔ جیون ۔ زندگی ۔ جیہہ۔ بناتی ہے ۔ ایک چلے ۔ ایک اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔
انسان کی موت کا وقت مقرر ہوکر ہی اس دیا میں جنم لیتا ہے ۔ مگر پھر زندہ رہنے کی ترکیبیں اور منصوبے بنتا ہے ۔

ਏਕਿਚਲੇਹਮਦੇਖਹਸੁਆਮੀਭਾਹਿਬਲੰਤੀਆਈ ॥੩॥
aykchalay ham daykhahsu-aameebhaahibalantee aa-ee. ||3||
O’ Master, we see that some of our friends and relatives have already departed from this world, and the burning fire of death is advancing towards us also. ||3|
ਹੇਮਾਲਿਕ-ਪ੍ਰਭੂ! ਸਾਡੀਆਂਅੱਖਾਂਦੇਸਾਹਮਣੇਹੀਅਨੇਕਾਂਜੀਵ (ਇਥੋਂ) ਤੁਰੇਜਾਰਹੇਹਨ, (ਮੌਤਦੀ) ਅੱਗਬਲਰਹੀਹੈ (ਇਸਵਿਚਸਭਦੇਸਰੀਰਭਸਮਹੋਜਾਣੇਹਨ, ਪਰਤੇਰੇਨਾਮਤੋਂਖੁੰਝਕੇਜੀਵਸਦਾਜੀਊਣਾਹੀਲੋਚਦੇਹਨ) ॥੩॥
ایکِچلےہمدیکھہسُیامیِبھاہِبلنّتیِآئیِ॥੩॥
ہم دیکھ ۔ ہمارے نظروں کے ساہمنے ۔ بھاہے ۔ آگ۔ بلتی آئی۔ جلتی ہوئی آرہی ہے (3)
جبکہ ایک جا رہے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اے میرے مالک ہم دیکھ ہے ہیں ہمارے نظروں کے سامنے جار ہے ہیں لہذا موت کی آگ جل رہی ہے اور آرہی ہے (3)

ਨ ਕਿਸੀਕਾਮੀਤੁ ਨ ਕਿਸੀਕਾਭਾਈਨਾਕਿਸੈਬਾਪੁ ਨ ਮਾਈ ॥
nakiseekaa meetnakiseekaabhaa-eenaakisaibaapnamaa-ee.
O’ God, no one has any friend and no one has a brother, father or mother who could be of any help at the time of one’s death.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਨਾਹਕਿਸੇਦਾਕੋਈਮਿਤ੍ਰ, ਨਾਹਕਿਸੇਦਾਕੋਈਭਰਾ, ਨਾਹਕਿਸੇਦਾਪਿਉਅਤੇਨਾਹਕਿਸੇਦੀਮਾਂ (ਅੰਤਵੇਲੇਕੋਈਕਿਸੇਨਾਲਸਾਥਨਹੀਂਨਿਬਾਹਸਕਦਾ)।
نکِسیِکامیِتُنکِسیِکابھائیِناکِسےَباپُنمائیِ॥
پر فوت ۔ عرض گذارتا ہے ۔
اس دنیا میں نہ کسی کا کوئی دوست نہ بھائی زماں نہ باپ ۔

ਪ੍ਰਣਵਤਿਨਾਨਕਜੇਤੂਦੇਵਹਿਅੰਤੇਹੋਇਸਖਾਈ ॥੪॥੧॥
paranvatnaanak jay too dayvehantay ho-ay sakhaa-ee. ||4||1||
Nanak prays, O’ God, if You bless me with Your Name, that will be my helper in the end. ||4||1||
ਨਾਨਕ (ਤੇਰੇਦਰਤੇ) ਬੇਨਤੀਕਰਦਾਹੈ-ਜੇਤੂੰ (ਆਪਣੇਨਾਮਦੀਦਾਤਿ) ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ (ਸਿਰਫ਼ਇਹੀ) ਅੰਤਵੇਲੇਸਹਾਈਹੋਸਕਦਾਹੈ ॥੪॥੧॥
پ٘رنھۄتِنانکجےتوُدیۄہِانّتےہوءِسکھائیِ॥੪॥੧॥
بے تو دیویہہ۔ اگر تو دے ۔ انتے ہوئے سکھائی ۔ تو بوقت آخرت مددگار ہوگا۔
نانک عرض گذارتا ہے کہ اے خدا اگر تو دے تو آخر مددگار ہو سکتا ہے (الہٰی نام)

ਰਾਮਕਲੀਮਹਲਾ ੧ ॥
raamkaleemehlaa 1.
Raag Raamkalee, First Guru:
رامکلیِمہلا੧॥

ਸਰਬਜੋਤਿਤੇਰੀਪਸਰਿਰਹੀ ॥
sarab jottayree pasar rahee.
O’ God, Your divine light is pervading in all.
ਹੇਪਰਮਾਤਮਾ! ਸਭਜੀਵਾਂਵਿਚਤੇਰੀਜੋਤਿਰੁਮਕਰਹੀਹੈ।
سربجوتِتیریِپسرِرہیِ॥
سرب۔ سارے ۔ جوت۔ نور ۔ پسر۔ پھیل۔
اے میرے آقا آپ کا الہی نور ہر طرف پھیل رہا ہے

ਜਹਜਹਦੇਖਾਤਹਨਰਹਰੀ ॥੧॥
jahjahdaykhaatahnarharee. ||1||
Wherever I look, I see You present there. ||1||
ਜਿਧਰਜਿਧਰਮੈਂਵੇਖਾਂਉਧਰਉਧਰ (ਮੈਨੂੰਤੂੰਹੀਦਿੱਸੇਂ) ॥੧॥
جہجہدیکھاتہنرہریِ॥੧॥
نریری ۔ خدا۔
میں جہاں بھی نظر ڈالتا ہوں ، وہاں دیکھتا ہوں کہ آپ وہاں موجود ہیں

ਜੀਵਨਤਲਬਨਿਵਾਰਿਸੁਆਮੀ ॥
jeevantalab nivaarsu-aamee.
O’ my Master-God, eradicate the increasing worldly desire of my life.
ਹੇਮਾਲਿਕ-ਪ੍ਰਭੂ! ਮੇਰੀਆਂਜ਼ਿੰਦਗੀਦੀਆਂਵਧਦੀਆਂਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂਦੂਰਕਰ।
جیِۄنتلبنِۄارِسُیامیِ॥
جیون ۔ طلب۔ زندگی کی ضڑوریتا ۔ نوار۔ دور کر۔ مٹآ۔سوآمی ۔ مالک ۔
میری زندگی کی بڑھتی ہوئی دنیاوی خواہش کو مٹا دو

ਅੰਧਕੂਪਿਮਾਇਆਮਨੁਗਾਡਿਆਕਿਉਕਰਿਉਤਰਉਪਾਰਿਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
anDhkoopmaa-i-aa man gaadi-aa ki-o karutara-o paarsu-aamee. ||1|| rahaa-o.
My mind is stuck in the blind well of Maya, the worldly riches and power; I cannot swim across this world-ocean of vices. ||1||Pause||
ਮੇਰਾਮਨਮਾਇਆਦੇਅੰਨ੍ਹੇਖੂਹਵਿਚਫਸਿਆਹੈ, ਮੈਂਇਸਵਿਚੋਂਕਿਸੇਤਰ੍ਹਾਂਭੀਪਾਰਨਹੀਂਲੰਘਸਕਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
انّدھکوُپِمائِیامنُگاڈِیاکِءُکرِاُترءُپارِسُیامیِ॥੧॥رہاءُ॥
اندھ کوپ۔ اندھے کوئیں۔ مائیا۔ دنیاوی دولت۔ من گاڈیا۔ دلمیں محبت بنا رکھی ہے ۔کیونکر اترو پار ۔ اس لئے روحانی اور اخلاقی طور پر زندگی کیسے کامیاب ہوگی (1) رہاؤ۔
میرا دل دنیاوی دولت کی اندھیرے کوئیں میں گر گیا ہے اسلئے کسے کامیابی حآصل زندگی کو (1) رہاؤ۔

ਜਹਭੀਤਰਿਘਟਭੀਤਰਿਬਸਿਆਬਾਹਰਿਕਾਹੇਨਾਹੀ ॥
jahbheetarghatbheetarbasi-aa baaharkaahaynaahee.
O’ my friends, they who believe that God is abiding within their hearts, also believe that He is pervading outside as well.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਬੰਦਿਆਂਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚਪਰਮਾਤਮਾਦੀਜੋਤਿਪਰਗਟਹੋਜਾਂਦੀਹੈ, ਉਹਨਾਂਨੂੰਬਾਹਰਭੀ (ਹਰਥਾਂ) ਜ਼ਰੂਰਉਹੀਦਿੱਸਦਾਹੈ।
جہبھیِترِگھٹبھیِترِبسِیاباہرِکاہےناہیِ॥
گھٹ ۔د ل ۔ قلب۔ بھیتر ۔ اندر۔ باہر کا ہے ۔ ناہی ۔ سار۔ خبر گیری ۔ سنبھال۔
۔ جنکے دلمیں بس جاتا ہے خدا باہر بھی اسے نظر آتا ہے

ਤਿਨਕੀਸਾਰਕਰੇਨਿਤਸਾਹਿਬੁਸਦਾਚਿੰਤਮਨਮਾਹੀ ॥੨॥
tin keesaarkaray nitsaahibsadaachint man maahee. ||2||
God always takes care of them all, and always has their concerns in His mind. ||2||
ਮਾਲਿਕ-ਪ੍ਰਭੂਉਹਨਾਂਦੀਸਦਾਸੰਭਾਲਕਰਦਾਹੈ, ਉਸਦੇਮਨਵਿਚਸਦਾ (ਉਹਨਾਂਦੀਸੰਭਾਲਦਾ) ਫ਼ਿਕਰਹੈ ॥੨॥
تِنکیِسارکرےنِتساہِبُسداچِنّتمنماہیِ॥੨॥
چنت ۔ فکر۔ من ماہی ۔دلمیں (2)
خدا انکی ہر روز کرتا ہے خبر گیری اور ہمیشہ فکر کرتا ہے (2)

ਆਪੇਨੇੜੈਆਪੇਦੂਰਿ ॥
aapaynayrhaiaapaydoor.
God Himself is near all beings, and He is also far from them.
ਪਰਮਾਤਮਾਆਪਹੀਸਭਜੀਵਾਂਦੇਨੇੜੇਵੱਸਰਿਹਾਹੈ, ਆਪਹੀ (ਇਹਨਾਂਤੋਂਵੱਖ) ਦੂਰਭੀਹੈ।
آپےنیڑےَآپےدوُرِ॥
آپے نیڑے آپے دور۔ نزدیک بھی ہے اور دور بھی ۔
سب کے نزدیک بھی ہے اور دور بھی ہے

ਆਪੇਸਰਬਰਹਿਆਭਰਪੂਰਿ ॥
aapaysarabrahi-aa bharpoor.
He Himself is all-pervading, permeating everywhere.
ਪ੍ਰਭੂਆਪਸਭਜੀਵਾਂਵਿਚਵਿਆਪਕਹੈ।
آپےسربرہِیابھرپوُرِ॥
سرب رہیا بھر پور ۔ سب میں بستا ہے ۔
اور سب کےد لمیں بستا ہے

ਸਤਗੁਰੁਮਿਲੈਅੰਧੇਰਾਜਾਇ ॥
satgurmilaianDhayraajaa-ay.
When we realize the true Guru, the darkness of ignorance disappears. ਜੇਮੈਨੂੰਗੁਰੂਮਿਲਪਏਤਾਂਮੇਰਾਮਾਇਆਦੇਅੰਨ੍ਹੇਖੂਹਵਾਲਾਹਨੇਰਾਦੂਰਹੋਜਾਏ।
ستگُرُمِلےَانّدھیراجاءِ॥
ستگر ہے اندھیرا جائے ۔ سچ مرشد کے ملاپ سے ناوقافیت ۔ بے سمجھی مٹتی ہے ۔ گھٹ دل۔
اگر ملجائے سچا مرشد تو دنیاوی دولت کی ناسمجھی نا واقفیت بے علمی کا اندھیرا مٹ جاتا ہے