Urdu-Raw-Page-772

ਨਾਨਕਰੰਗਿਰਵੈਰੰਗਿਰਾਤੀਜਿਨਿਹਰਿਸੇਤੀਚਿਤੁਲਾਇਆ॥੩॥
naanak rang ravai rang raatee jin har saytee chit laa-i-aa. ||3||
O’ Nanak, the soul-bride who has attuned her mind to God, imbued with His love, she always remembers Him with loving devotion. ||3|| ਹੇਨਾਨਕ! ਜਿਸਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਨੇਪ੍ਰਭੂਨਾਲਆਪਣਾਮਨਜੋੜਲਿਆ, ਉਸਦੇਪ੍ਰੇਮਵਿਚਰੰਗੀਹੋਈਉਹਉਸਦਾਸਿਮਰਨਕਰਦੀਹੈ॥੩॥
نانک رنّگِ رۄےَ رنّگِ راتیِ جِنِ ہرِ سیتیِ چِتُ لائِیا ॥੩॥
رنّگِ رۄےَ رنّگِ راتیِ ۔ پریم پیار میں محو پریم پیار میں محو۔
۔ اے نانک۔ جس نے اپنا رشتہ اور دل خدا میں لگائیا وہ اسکے پریم پیار میں محو ومجذوب رہتا ہے ۔
ਕਾਮਣਿਮਨਿਸੋਹਿਲੜਾਸਾਜਨਮਿਲੇਪਿਆਰੇਰਾਮ॥
kaaman man sohilrhaa saajan milay pi-aaray raam.
The soul-bride, who gets united with her beloved Husband-God, she feels blissful as if a hymn of joy keeps playing in her heart. ਜਿਸਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਨੂੰਪਿਆਰੇਸੱਜਣਪ੍ਰਭੂਜੀਮਿਲਪੈਂਦੇਹਨ, ਉਸਦੇਮਨਵਿਚਆਨੰਦਬਣਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ।
کامنھِ منِ سوہِلڑا ساجن مِلے پِیارے رام ॥
سہلڑا۔ خوشیاں ۔ ساجن۔ دوست۔ گرمتی ۔ سبق مرشد۔
جس کے دل میں بس جاتا ہے خوشی مسیر ہوجاتی ہے
ਗੁਰਮਤੀਮਨੁਨਿਰਮਲੁਹੋਆਹਰਿਰਾਖਿਆਉਰਿਧਾਰੇਰਾਮ॥
gurmatee man nirmal ho-aa har raakhi-aa ur Dhaaray raam.
Through the Guru’s teachings, her mind becomes immaculate and she enshrines God within her heart. ਗੁਰੂਦੀਮਤਿਉਤੇਤੁਰਕੇਉਸਦਾਮਨਪਵਿੱਤ੍ਰਹੋਜਾਂਦਾਹੈ, ਉਹਆਪਣੇਹਿਰਦੇਵਿਚਹਰਿ-ਪ੍ਰਭੂਨੂੰਟਿਕਾਰੱਖਦੀਹੈ।
گُرمتیِ منُ نِرملُ ہویا ہرِ راکھِیا اُرِ دھارے رام ॥
نرمل۔ پاک۔ ہر ۔ خدا۔ اردھارے ۔ دلمیں بسائیا۔
اس کا اسکے کام سنور جاتے ہیں اور سبق مرشد سے اسے دل صاف و پاک ہو جاتا ہے
خدا کی پہچان اور سمجھ آجاتی ہے ۔
ਹਰਿਰਾਖਿਆਉਰਿਧਾਰੇਅਪਨਾਕਾਰਜੁਸਵਾਰੇਗੁਰਮਤੀਹਰਿਜਾਤਾ॥
har raakhi-aa ur Dhaaray apnaa kaaraj savaaray gurmatee har jaataa.
By keeping God enshrined in her mind, she accomplishes the objective of her life because she has realized God through the Guru’s teachings. ਪ੍ਰਭੂਨੂੰਆਪਣੇਹਿਰਦੇਵਿਚਵਸਾਕੇ,ਉਹਆਪਣਾਜੀਵਨ-ਮਨੋਰਥਸੰਵਾਰਲੈਂਦੀਹੈ, ਗੁਰੂਦੀਸਿੱਖਿਆਨਾਲਉਹਪ੍ਰਭੂਨਾਲਸਾਂਝਪਾਲਈਹੈ।
ہرِ راکھِیا اُرِ دھارے اپنا کارجُ سۄارے گُرمتیِ ہرِ جاتا ॥
۔کارج ۔ کام ۔ جاتا۔ جانیا۔ سمجھیا
رب کو اپنے دل میں قائم رکھنا ، اس کے امور کا اہتمام اور حل کرنا ہے۔ گرو کی تعلیمات کے ذریعہ ، وہ اپنے رب کو جانتی ہے۔
ਪ੍ਰੀਤਮਿਮੋਹਿਲਇਆਮਨੁਮੇਰਾਪਾਇਆਕਰਮਬਿਧਾਤਾ॥
pareetam mohi la-i-aa man mayraa paa-i-aa karam biDhaataa.
The beloved-God has enticed her self-conceited mind and she has realized the Creator-God.
ਉਸਦਾਮਨਜੋਪਹਿਲਾਂਮਮਤਾਵਿਚਫਸਿਆਹੋਇਆਸੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ-ਪ੍ਰਭੂਨੇਆਪਣੇਵੱਸਵਿਚਕਰਲਿਆ, ਤੇ, ਉਸਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਨੇਜੀਵਾਂਦੇਕਰਮਾਂਦਾਫਲਦੇਣਵਾਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂਪ੍ਰਾਪਤਕਰਲਿਆ।
پ٘ریِتمِ موہِ لئِیا منُ میرا پائِیا کرم بِدھاتا ॥
۔ پریتم ۔ پیارے نے ۔ موہ بعیا۔ محبت میں گرفتار کر لیا۔ کرم بدھاتا۔ تقدیر بنانے والا۔
میرے محبوب نے میرے ذہن کو لالچ میں ڈال دیا ہے۔ میں نے تقدیر کا معمار رب کو حاصل کیا ہے
ਸਤਿਗੁਰੁਸੇਵਿਸਦਾਸੁਖੁਪਾਇਆਹਰਿਵਸਿਆਮੰਨਿਮੁਰਾਰੇ॥
satgur sayv sadaa sukh paa-i-aa har vasi-aa man muraaray.
By following the true Guru she has always enjoyed the celestial peace because God has manifested in her heart.
ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਕੇਉਸਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਨੇਸਦਾ-ਆਤਮਕਸੁਖਮਾਣਿਆਹੈ, ਮੁਰਾਰੀ-ਪ੍ਰਭੂਉਸਦੇਮਨਵਿਚਆਵੱਸਿਆਹੈ।
ستِگُرُ سیۄِ سدا سُکھُ پائِیا ہرِ ۄسِیا منّنِ مُرارے ॥
ستگر سیو۔ سچے مرشد کی خدمت سے ۔ ہر وسیا۔ خدا بسا
خدمت خدا سے ہمیشہ سکھ آرام وآسائش ملتا ہے خدا دلمیں بس جاتا ہے
ਨਾਨਕਮੇਲਿਲਈਗੁਰਿਅਪੁਨੈਗੁਰਕੈਸਬਦਿਸਵਾਰੇ॥੪॥੫॥੬॥naanak mayl la-ee gur apunai gur kai sabad savaaray. ||4||5||6||
O’ Nanak, she has embellished her life through the Guru’s word, and the Guru has united her with God’s Name. ||4||5||6|| ਹੇਨਾਨਕ! ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲਉਸਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਨੇਆਪਣਾਜੀਵਨਸੋਹਣਾਬਣਾਲਿਆਹੈ, ਪਿਆਰੇਗੁਰੂਨੇਉਸਨੂੰਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂ
ਵਿਚਜੋੜਦਿੱਤਾਹੈ॥੪॥੫॥੬॥
نانک میلِ لئیِ گُرِ اپُنےَ گُر کےَ سبدِ سۄارے
۔ میل۔ ملاپ۔ گر کے سبد۔ کلام مرشد۔
اے انک۔ سبقو کلام مرشد سے زندگی اور طرز زندگی با سلیقہ باشعور ہوجاتی ہے اور الہٰی ملاپ حاصل ہوجاتا ہے ۔

ਸੂਹੀਮਹਲਾ੩॥
soohee mehlaa 3.
Raag Suhee, Third Guru:
سوُہیِ مہلا ੩॥
ਸੋਹਿਲੜਾਹਰਿਰਾਮਨਾਮੁਗੁਰਸਬਦੀਵੀਚਾਰੇਰਾਮ॥
sohilrhaa har raam naam gur sabdee veechaaray raam.
One who reflects on God’s Name by attuning his mind to the Guru’s word, he feels so blissful as if song of joy keeps playing in his heart. ਜੇਹੜਾਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਜੁੜਕੇਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਨੂੰਵਿਚਾਰਦਾਹੈ, ਉਸਦੇਅੰਦਰਆਨੰਦਦੀਲਹਿਰਚੱਲੀਰਹਿੰਦੀਹੈ।
سوہِلڑا ہرِ رام نامُ گُر سبدیِ ۄیِچارے رام ॥
سوہلڑا ۔ خوشیوں بھرا گیت۔ رام نام۔ الہٰی نام سچ وحقیقت ۔ گر سبدی۔ سبق و کلام مرشد۔ وچارے ۔ سوچنے سمجھنے پر۔ ہر
جو انسان خوشنما الہٰی نام سچ وحقیقت کلام مرشد و سبق سے سوچتا سمجھتا اور اس پر خیال آرائی کرتا ہے
ਹਰਿਮਨੁਤਨੋਗੁਰਮੁਖਿਭੀਜੈਰਾਮਨਾਮੁਪਿਆਰੇਰਾਮ॥
har man tano gurmukhbheejai raam naam pi-aaray raam.
By following the Guru’s teachings, his mind and heart becomes imbued with God’s love and he falls in love with God’s Name. ਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਰਹਿਣਵਾਲਾਉਸਦਾਮਨਅਤੇਹਿਰਦਾਪ੍ਰਭੂਦੇਪਿਆਰਵਿਚਭਿੱਜਜਾਂਦਾਹੈ, ਉਹਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਨੂੰਪਿਆਰਕਰਦਾਹੈ।
ہرِ منُ تنو گُرمُکھِ بھیِجےَ رام نامُ پِیارے رام ॥
من تنو۔ دل وجان سے ۔ گر مکھ ۔ مرشد کے وسیلے سے ۔ بھیجے متاثر ہوتا ہے ۔ احساس ہوتا ہے ۔
اسکا دل وجان مرشد کے وسیلے سے الہٰی نام سچ وحقیقت سے پرا اثر اور متاثر ہوجاتا ہے
ਰਾਮਨਾਮੁਪਿਆਰੇਸਭਿਕੁਲਉਧਾਰੇਰਾਮਨਾਮੁਮੁਖਿਬਾਣੀ॥
raam naam pi-aaray sabh kul uDhaaray raam naam mukh banee.
Yes, he loves God’s Name, utters His Name and hymns of His praises, and redeems his entire lineage from the vices. ਉਹਮਨੁੱਖਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਨਾਲਪਿਆਰਕਰਦਾਹੈ।ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹਦੀਬਾਣੀਉਹਆਪਣੇਮੂੰਹਨਾਲਉਚਾਰਦਾਹੈ, ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂਸਾਰੀਆਂਕੁਲਾਂਨੂੰ (ਵਿਕਾਰਾਂਤੋਂ) ਬਚਾਲੈਂਦਾਹੈ।
رام نامُ پِیارے سبھِ کُل اُدھارے رام نامُ مُکھِ بانھیِ ॥
کل ادھارے ۔ سارے خاندان کو کامیابی حاسل ہوتی ہے ۔ رام نام مکھ بانی۔ الہٰی نام سچ وحقیقت زبان پر لانے سے مراد بیان کرنے سے ۔
الہٰی نام سچ وحقیقت زبان پر لانے اور بیان کرنے سے سارے خاندان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے
ਆਵਣਜਾਣਰਹੇਸੁਖੁਪਾਇਆਘਰਿਅਨਹਦਸੁਰਤਿਸਮਾਣੀ॥
aavan jaan rahay sukh paa-i-aa ghar anhad surat samaanee.
His cycle of birth and death ends, he enjoys celestial peace in his heart and his consciousness remains absorbed in the non stop divine melody. ਉਸਦੇਜਨਮਮਰਨਦੇਗੇੜਮੁੱਕਜਾਂਦੇਹਨ, ਉਹਆਪਣੇਹਿਰਦੇ-ਘਰਵਿਚਆਨੰਦਮਾਣਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਸਦੀਸੁਰਤਬੈਕੁੰਠੀਕੀਰਤਨਵਿਚਲੀਨਰਹਿੰਦੀਹੈ।
آۄنھ جانھ رہے سُکھُ پائِیا گھرِ انہد سُرتِ سمانھیِ ॥
آون جان ۔ آواگون ۔ تناسخ۔ رہے ۔ مٹتا ہے ۔ گھرانحد۔ دلمیں لگاتار۔ سرت۔ ہوش۔ عقل ۔ مراد ذہنی سکون و ہوش کی بلند ترین حالت۔
آواگون اور تناسخ مٹ جاتا ہے دلمیں بلند ترین روحانی وزہنی عقل و ہوش متواتراورروحانی و ذہنی سنگیت ہوتا رہتا ہے ۔
ਹਰਿਹਰਿਏਕੋਪਾਇਆਹਰਿਪ੍ਰਭੁਨਾਨਕਕਿਰਪਾਧਾਰੇ॥
har har ayko paa-i-aa har parabh naanak kirpaa Dhaaray.
O’ Nanak, God bestows mercy on him and he realizes the one and only God. ਹੇਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾਉਸਮਨੁੱਖਉਤੇਮੇਹਰਕਰਦਾਹੈ, ਉਹਮਨੁੱਖਪਰਮਾਤਮਾਨਾਲਮਿਲਾਪਹਾਸਲਕਰਲੈਂਦਾਹੈ।
ہرِ ہرِ ایکو پائِیا ہرِ پ٘ربھُ نانک کِرپا دھارے ॥
اے نانک۔ اس پر خدا اپنی کرم وعانیت و شفقت فرماتا ہے اور الہٰی وصل وملاپ پاتا ہے
ਸੋਹਿਲੜਾਹਰਿਰਾਮਨਾਮੁਗੁਰਸਬਦੀਵੀਚਾਰੇ॥੧॥sohilrhaa har raam naam gur sabdee veechaaray. ||1||
One who reflects on God’s Name through the Guru’s word, feels so blissful as if a song of joy keeps playing in his heart. ||1|| ਜੇਹੜਾਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਨੂੰਵਿਚਾਰਦਾਹੈ, ਉਸਦੇਅੰਦਰਆਤਮਕਆਨੰਦਦੀਰੌਚੱਲਪੈਂਦੀਹੈ॥੧॥
سوہِلڑا ہرِ رام نامُ گُر سبدیِ ۄیِچارے ॥੧॥
گرمتی ہرجاتا ۔ خدا کی پہچان و سمجھ سبق مرشد سے آتی ہے
اور جو شبق و کلام مرشد کے ذریعے الہٰی نام سچ وحقیقت کو سچتا سمجھتا اور اسکا خیال کرتا ہے اس کے ذہن میں روحانی سکون کی رو بہنے لگتی ہے ۔
ਹਮਨੀਵੀਪ੍ਰਭੁਅਤਿਊਚਾਕਿਉਕਰਿਮਿਲਿਆਜਾਏਰਾਮ॥
ham neevee parabh at oochaa ki-o kar mili-aa jaa-ay raam.
We, the soul-bride, are of low spiritual status because of our vices but God is extremely virtuous; therefore, how can we unite with Him? ਅਸੀਂਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਂਆਤਮਕਜੀਵਨਦੀਨੀਵੀਂਪੱਧਰਤੇਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂਇਸਪੱਧਰਨਾਲੋਂਬਹੁਤਉੱਚਾਹੈ, ਫਿਰਉਸਨਾਲਮਿਲਾਪਕਿਵੇਂਹੋਵੇਂ?
ہم نیِۄیِ پ٘ربھُ اتِ اوُچا کِءُ کرِ مِلِیا جاۓ رام ॥
نیوی ۔ لیچے درے کے ۔ پربھ ات اوچا۔ خدا نہایت بلند رتبہ۔ ہر کے سبد سبھائے ۔ الہٰی کلام سے پیار ہوتا ہے ۔
ہمارا طرز زندگی نچلی سطح پر مبنی ہے ۔ خدا بہت بلند سطحی ہے نہایت اونچے مقام و حقیقت کا مالک ہے لہذا کس طرح سے اسکا وصل وملاپ حاصل ہو ۔
ਗੁਰਿਮੇਲੀਬਹੁਕਿਰਪਾਧਾਰੀਹਰਿਕੈਸਬਦਿਸੁਭਾਏਰਾਮ॥
gur maylee baho kirpaa Dhaaree har kai sabad subhaa-ay raam.
The soul-bride on whom the Guru bestowed mercy and united her with God’s Name; she becomes absorbed in God’s love through the Guru’s word. ਜਿਸਉਤੇਗੁਰੂਨੇਕਿਰਪਾਕਰਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੂੰਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂਵਿਚ) ਜੋੜਦਿੱਤਾ।ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਉਹਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਪ੍ਰਭੂਦੇਪਿਆਰਵਿਚਲੀਨਹੋਜਾਂਦੀਹੈ।
گُرِ میلیِ بہُ کِرپا دھاریِ ہرِ کےَ سبدِ سُبھاۓ رام ॥
کر پادھاری ۔ مہربانی کی ۔ رنگ سیؤرلیا مانے ۔ ریم سے سکون کا لطف ل ے ۔
جب انسان کی خدا سے محبت ہوجاتی ہے تب اسکے دلمیں روحانی وزہنی سکون پیدا ہوجاتا ہے او روہ الہٰی نام سچ وحقیقت میں محو ومجذوب ہوجاتا ہے ۔
ਮਿਲੁਸਬਦਿਸੁਭਾਏਆਪੁਗਵਾਏਰੰਗਸਿਉਰਲੀਆਮਾਣੇ॥
mil sabad subhaa-ay aap gavaa-ay rang si-o ralee-aa maanay.
Yes, imbued with God’s love through the Guru’s word, she eradicates her ego and lovingly rejoices His company.
ਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਉਹਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਪ੍ਰਭੂਵਿਚਮਿਲਕੇਪ੍ਰਭੂਦੇਪ੍ਰੇਮਵਿਚਟਿਕਕੇ (ਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-ਭਾਵਦੂਰਕਰਲੈਂਦੀਹੈ, ਅਤੇਪ੍ਰੇਮਵਿਚਪ੍ਰਭੂਦਾਮਿਲਾਪਮਾਣਦੀਹੈ।
مِلُ سبدِ سُبھاۓ آپُ گۄاۓ رنّگ سِءُ رلیِیا مانھے ॥
پربھ بھائیا ۔ خدا سے محبت ہوئی ۔ سہج سکھائی۔ دل نے سکون محسوس کیا ہ
اور خودی ختم کی اس کے پریم و محبت الہٰی سے وصل وملاپ الہٰی حاصل ہوتا ہے

ਸੇਜਸੁਖਾਲੀਜਾਪ੍ਰਭੁਭਾਇਆਹਰਿਹਰਿਨਾਮਿਸਮਾਣੇ॥
sayj sukhaalee jaa parabhbhaa-i-aa har har naam samaanay. When God becomes pleasing to her, she feels delighted and then she remains absorbed in God’s Name.
ਜਦੋਂਉਸਨੂੰਪਰਮਾਤਮਾਪਿਆਰਾਲੱਗਣਲੱਗਪੈਂਦਾਹੈ, ਤਦੋਂਉਸਦੇਹਿਰਦੇਦੀਸੇਜਆਨੰਦ-ਭਰਪੂਰਹੋਜਾਂਦੀਹੈ, ਉਹਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਵਿਚਹੀਲੀਨਰਹਿੰਦੀਹੈ।
سیج سُکھالیِ جا پ٘ربھُ بھائِیا ہرِ ہرِ نامِ سمانھے ॥
ہر ہر نام سمانے ۔ الہٰی نام سچ وحقیقت میںمحو ہونے سے ۔
جس پر مرشد نے کرم وعنایت فرمائی مرشد نے اپنے سبق وکلام کے ذریعے الہٰی محبت میں محو ہوا
ਨਾਨਕਸੋਹਾਗਣਿਸਾਵਡਭਾਗੀਜੇਚਲੈਸਤਿਗੁਰਭਾਏ॥
naanak sohagan saa vadbhaagee jay chalai satgur bhaa-ay.
O’ Nanak, the soul-bride who lives in accordance with the true Guru’s will becomes very fortunate. ਹੇਨਾਨਕ! ਸੁਹਾਗ-ਭਾਗਵਾਲੀਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਜਦੋਂਗੁਰੂਦੀਰਜ਼ਾਅਨੁਸਾਰਤੁਰਦੀਹੈਤਾਂਉਹਵੱਡੀਕਿਸਮਤਵਾਲੀਬਣਜਾਂਦੀਹੈ।
نانک سوہاگنھِ سا ۄڈبھاگیِ جے چلےَ ستِگُر بھاۓ ॥
اے نانک۔ جو انسان مرشد کی منشا کے مطابق زندگی گذارتا ہے وہ بلند قسمت ہے ۔
اے نانک۔ خدا رسیدہ انسان جب مرشد کی منشا پر عمل کرتا ہے۔وہ بلند قسمت ہوجاتا ہے اس کی ذہنی و روحانی شخسیت بلند اور مقام والی ہوجاتی ہے ۔
ਹਮਨੀਵੀਪ੍ਰਭੁਅਤਿਊਚਾਕਿਉਕਰਿਮਿਲਿਆਜਾਏਰਾਮ॥੨॥
ham neevee parabh at oochaa ki-o kar mili-aa jaa-ay raam. ||2||
We, the soul-brides, are of low spiritual status because of our vices, but God is extremely virtuous; therefore, how can we unite with Him? ||2|| ਅਸੀਂਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਂਆਤਮਕਜੀਵਨਦੀਨੀਵੀਂਪੱਧਰਤੇਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂਇਸਪੱਧਰਨਾਲੋਂਬਹੁਤਉੱਚਾਹੈ, ਫਿਰਉਸਨਾਲਮਿਲਾਪਕਿਵੇਂਹੋਵੇਂ?॥੨॥
ہم نیِۄیِ پ٘ربھُ اتِ اوُچا کِءُ کرِ مِلِیا جاۓ رام ॥੨॥
جب ہم نچلی سطی قدرومنزلت والے ہیں اورخدا بلند حشمت وہستی کا مالک ہے اس سے ملاپ کس طریقے سے اور کیسے ہو۔
ਘਟਿਘਟੇਸਭਨਾਵਿਚਿਏਕੋਏਕੋਰਾਮਭਤਾਰੋਰਾਮ॥
ghat ghatay sabhnaa vich ayko ayko raam bhataaro raam.
O’ my friends, the same one Master-God is pervading all beings. ਹੇਭਾਈ! ਹਰੇਕਸਰੀਰਵਿਚ, ਸਭਜੀਵਾਂਵਿਚਇਕਪ੍ਰਭੂ-ਖਸਮਹੀਵੱਸਰਿਹਾਹੈ।
گھٹِ گھٹے سبھنا ۄِچِ ایکو ایکو رام بھتارو رام ॥
گھٹ گھٹے ۔ سب کے دلمیں ۔ ایکو ۔ ایک ہی واحد۔ بھتارو ۔ خدا۔ خاوند
سب کے دل میں بستا ہے واحد خاوند خدا کسی کو معلوم ہوتا ہے
ਇਕਨਾਪ੍ਰਭੁਦੂਰਿਵਸੈਇਕਨਾਮਨਿਆਧਾਰੋਰਾਮ॥
iknaa parabhdoor vasai iknaa man aaDhaaro raam.
But to some God seems residing far off and for others, He is the very support of their mind. ਪਰ, ਕਈਜੀਵਾਂਨੂੰਉਹਪ੍ਰਭੂਕਿਤੇਦੂਰਵੱਸਦਾਜਾਪਦਾਹੈ, ਤੇ, ਕਈਜੀਵਾਂਦੇਮਨਵਿਚਉਸਪ੍ਰਭੂਦਾਹੀਆਸਰਾਹੈ।
اِکنا پ٘ربھُ دوُرِ ۄسےَ اِکنا منِ آدھارو رام ॥
۔ من آدھار۔ دل کا آسرا۔
دور اور ایک انکے دل میں ہے اسی کا آسرا ۔ اور انسان عقل و ہوش و سمجھ سے بعید ہے
ਇਕਨਾਮਨਆਧਾਰੋਸਿਰਜਣਹਾਰੋਵਡਭਾਗੀਗੁਰੁਪਾਇਆ॥
iknaa man aaDhaaro sirjanhaaro vadbhaagee gur paa-i-aa.
Yes, to some the Creator-God is the anchor of their mind; by good fortune they have realized Him through the Guru’s teachings. ਸਭਨੂੰਪੈਦਾਕਰਨਵਾਲਾਪ੍ਰਭੂਹੀਕਈਜੀਵਾਂਦੇਮਨਦਾਸਹਾਰਾਹੈ (ਕਿਉਂਕਿਉਹਨਾਂਨੇ) ਵੱਡੇਭਾਗਾਂਨਾਲਗੁਰੂਲੱਭਲਿਆਹੈ।
اِکنا من آدھارو سِرجنھہارو ۄڈبھاگیِ گُرُ پائِیا ॥
سرجنہار۔ سازندہ ۔ پیدا کرنے والا۔ وڈبھاگی ۔ بلند قسمت سے ۔
اس زندہ پیدا کرنے والے خدا کا ہی ہے دل مین آسرا و سہارا ہےبلند قسمت ملاپ مرشد ہوتا ہے
ਘਟਿਘਟਿਹਰਿਪ੍ਰਭੁਏਕੋਸੁਆਮੀਗੁਰਮੁਖਿਅਲਖੁਲਖਾਇਆ॥
ghat ghat har parabh ayko su-aamee gurmukh alakh lakhaa-i-aa.
The Master-God pervades each and every heart; the incomprehensible God is realized through the Guru. ਹਰੇਕਸਰੀਰਵਿਚਇਕਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂਹੀਵੱਸਦਾਹੈ, ਗੁਰੂਦੀਰਾਹੀਂਨਾਸਮਝਿਆਜਾਣਵਾਲਾਪ੍ਰਭੂਸਮਝਆਜਾਂਦਾਹੈ।
گھٹِ گھٹِ ہرِ پ٘ربھُ ایکو سُیامیِ گُرمُکھِ الکھُ لکھائِیا ॥
گورمکھ ۔ مرید مرشد ۔ الکھ ۔ جس کو عقل و ہوش سے سمجھ نہ آئے ۔ لکھئیا۔ سمجھائیا ۔
۔ ہر دلمیں بسنے والے خدا کو جو واحد ہے مرید مرشد سمجھتا ہے
ਸਹਜੇਅਨਦੁਹੋਆਮਨੁਮਾਨਿਆਨਾਨਕਬ੍ਰਹਮਬੀਚਾਰੋ॥
sehjay anad ho-aa man maani-aa naanak barahm beechaaro.
O’ Nanak, by reflecting on the divine wisdom, one’s mind intuitively becomes blissful and convinced, ਹੇਨਾਨਕ! ਬ੍ਰਹਮਦੀਵੀਚਾਰਕਰਨਨਾਲਅਨੰਦਪ੍ਰਾਪਤਹੋਗਿਆਅਤੇਮਨਦੀਤਸੱਲੀਹੋਗਈ,
سہجے اندُ ہویا منُ مانِیا نانک ب٘رہم بیِچارو ॥
سہے انند ہوئیا۔ پر سکو ن حالات میں خوشی نصیب ہوئی ۔ من رانیا۔ دلکی تسلی ہوئی۔ برہم وچارو۔ خدا کے خیالات بارے ۔
۔ اے نانک۔ وہ انسان جو خدا کے بارے خیال کرتا ہے ۔ اسے روحانی وذہنی سکون ملتا ہے ۔ خوشی حاصل ہوتی ہے ۔
ਘਟਿਘਟੇਸਭਨਾਵਿਚਿਏਕੋਏਕੋਰਾਮਭਤਾਰੋਰਾਮ॥੩॥
ghat ghatay sabhnaa vich ayko ayko raam bhataaro raam. ||3||
that the same one Master-God is dwelling in all beings. ||3|| ਕੇਹਰੇਕਸਰੀਰਵਿਚਸਭਜੀਵਾਂਵਿਚਇਕਪ੍ਰਭੂ-ਖਸਮਹੀਵੱਸਰਿਹਾਹੈ॥੩॥
گھٹِ گھٹے سبھنا ۄِچِ ایکو ایکو رام بھتارو رام ॥੩॥
بھتارو۔ خاوند۔ خدا
دل کو تسکین ملتی اور تسلی ملتی ہے ۔ ہر انسان کے دل میں خدا بس رہا ہے ۔
ਗੁਰੁਸੇਵਨਿਸਤਿਗੁਰੁਦਾਤਾਹਰਿਹਰਿਨਾਮਿਸਮਾਇਆਰਾਮ॥
gur sayvan satgur daataa har har naam samaa-i-aa raam.
Those who follow the teachings of the benefactor Guru, emain absorbed in God’s Name.
ਜੇਹੜੇਮਨੁੱਖਹਰਿ-ਨਾਮਦੀਦਾਤਦੇਣਵਾਲੇਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਂਦੇਹਨ, ਉਹਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਵਿਚਲੀਨਰਹਿੰਦੇਹਨ।
گُرُ سیۄنِ ستِگُرُ داتا ہرِ ہرِ نامِ سمائِیا رام ॥
سیون ۔ کدمت۔ ستگر داتا ۔ سچا مرشد دینے والا۔ ہر ہر نام۔ الہٰی نام ۔ سچ وحقیقت ۔س مائیا۔ بسا ہوا۔
جو انسان الہٰی نام سچ و حقیقت کا تحفہ دینے والا ہے اس کی خدمت سے الہٰی نام سو حقیقت میں محو ومجذوب رہتے ہیں
ਹਰਿਧੂੜਿਦੇਵਹੁਮੈਪੂਰੇਗੁਰਕੀਹਮਪਾਪੀਮੁਕਤੁਕਰਾਇਆਰਾਮ॥
har Dhoorhdayvhu mai pooray gur kee ham paapee mukat karaa-i-aa raam.
O’ God, bless me with your grace so that I may follow the teachings of the perfect Guru who liberates even the sinners like us from the vices. ਹੇਹਰੀ! ਮੈਨੂੰਭੀਪੂਰੇਗੁਰੂਦੇਚਰਨਾਂਦੀਧੂੜਬਖ਼ਸ਼! ਗੁਰੂਅਸਾਂਪਾਪੀਜੀਵਾਂਨੂੰ (ਵਿਕਾਰਾਂਤੋਂ) ਆਜ਼ਾਦਕਰਦੇਂਦਾਹੈ।
ہرِ دھوُڑِ دیۄہُ مےَ پوُرے گُر کیِ ہم پاپیِ مُکتُ کرائِیا رام ॥
دہوڑ۔ دہول ۔ کاک
اے خدا اس کامل مرشد کی خاک پا عنایت کر جو گناہگاروں کو ذہنی غلامی اور برائیوں وگنا ہگاریوں سے نجات دلاتا ہے ۔
ਪਾਪੀਮੁਕਤੁਕਰਾਏਆਪੁਗਵਾਏਨਿਜਘਰਿਪਾਇਆਵਾਸਾ॥
paapee mukat karaa-ay aap gavaa-ay nij ghar paa-i-aa vaasaa.
Yes, the Guru liberates even the sinners from the vices, they eradicate their ego and realize God in their own heart. ਗੁਰੂਵਿਕਾਰੀਜੀਵਾਂਨੂੰਵਿਕਾਰਾਂਤੋਂਸੁਤੰਤਰਕਰਦੇਂਦਾਹੈ, ਉਹਆਪਾ-ਭਾਵਦੂਰਕਰਕੇਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂਵਿਚਟਿਕਾਣਾਪ੍ਰਾਪਤਕਰਲੈਂਦੇਹਨ।
پاپیِ مُکتُ کراۓ آپُ گۄاۓ نِج گھرِ پائِیا ۄاسا ॥
۔ پاپی ۔ گناہگار ۔مکت ۔ نجات۔ آزاد۔ ڈہنی غلامی سے چھٹکارہ ۔ آپ گوائے ۔ خودی مٹا کر ۔ نج گھر۔ اپنے دل میں۔ داسا۔ ٹھہراؤ۔
خودی مٹاتا ہے ۔ نج گھر ۔ اپنے خوئش ذہنی ٹھکانہ لگاتا ہے ۔
ਬਿਬੇਕਬੁਧੀਸੁਖਿਰੈਣਿਵਿਹਾਣੀਗੁਰਮਤਿਨਾਮਿਪ੍ਰਗਾਸਾ॥
bibayk buDhee sukh rain vihaanee gurmat naam pargaasaa.
Their minds are illuminated by lovingly remembering God through the Guru’s teachings; the night of their life passes in peace through the discerning intellect. ਗੁਰੂਦੀਮਤਿਦਾਸਦਕਾਹਰਿ-ਨਾਮਦੀਰਾਹੀਂਉਹਨਾਂਦੇਅੰਦਰਆਤਮਕਜੀਵਨਦਾਚਾਨਣਹੋਜਾਂਦਾਹੈ।ਚੰਗੇਮੰਦੇਕੰਮਦੀਪਰਖਕਰਸਕਣਵਾਲੀਅਕਲਪ੍ਰਾਪਤਕਰਕੇਉਹਨਾਂਦੀਜ਼ਿੰਦਗੀਦੀਰਾਤਆਨੰਦਵਿਚਬੀਤਦੀਹੈ।
بِبیک بُدھیِ سُکھِ ریَنھِ ۄِہانھیِ گُرمتِ نامِ پ٘رگاسا ॥
بیک بدھ ۔نیک و بد کی تمیز کرنے والی عقل سلیم ۔ سکھ رہن وہانی۔ زندگی کی رات آرام و آسائش میں گذرتی ہے ۔ گرمت ۔ سبق مرشد ۔ نام پر گاسا۔ سچ وحقیقت الہٰینام روشن ہوتا ہے ۔
نیک وبد۔ اچھے برے کی تمیز کرنے والی عقل سلیم سے زندگی رات مراد عمر یا عرصہ حیات خوش اسلوبی سے گذر جاتی ہے ۔ سب مرشد اور الہٰی نام سچ وحقیقت سے ذہن پر نور اور روشن ہوجاتا ہے ۔
ਹਰਿਹਰਿਅਨਦੁਭਇਆਦਿਨੁਰਾਤੀਨਾਨਕਹਰਿਮੀਠਲਗਾਏ॥
har har anadbha-i-aa din raatee naanak har meeth lagaa-ay. O’ Nanak, those to whom God’s Name seems sweet, they always remain blissful. ਹੇਨਾਨਕ! ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਹਰਿ-ਨਾਮਪਿਆਰਾਲੱਗਣਲੱਗਪੈਂਦਾਹੈ, ਦਿਨਰਾਤਉਹਨਾਂਦੇਅੰਦਰਆਤਮਕਆਨੰਦਬਣਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ,
ہرِ ہرِ اندُ بھئِیا دِنُ راتیِ نانک ہرِ میِٹھ لگاۓ ॥
انندبھیا۔ خوشی بھرا سکون ۔ دن راتی ۔ روز و شب۔ میٹھ لگائے ۔ الہٰی محبت سے ۔
اے نانک۔ الہٰی محبت و پیار سے روز و شب روحانی وزہنی سکون میں گذ رتے ہیں
ਗੁਰੁਸੇਵਨਿਸਤਿਗੁਰੁਦਾਤਾਹਰਿਹਰਿਨਾਮਿਸਮਾਏ॥੪॥੬॥੭॥੫॥੭॥੧੨॥
gur sayvan satgur daataa har har naam samaa-ay. ||4||6||7||5||7||12||
Those who follow the teachings of the benefactor Guru, emain absorbed in God’s Name. ||4||6||7||5||7||12|| ਜੇਹੜੇਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਂਦੇਹਨ।ਉਹਮਨੁੱਖਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਵਿਚਲੀਨਹੋਏਰਹਿੰਦੇਹਨ॥੪॥੬॥੭॥੫॥੭॥੧੨॥
گُرُ سیۄنِ ستِگُرُ داتا ہرِ ہرِ نامِ سماۓ ॥੪॥੬॥੭॥੫॥੭॥੧੨॥
جو خدمت مرشد میں مشغول رہتے ہیں وہ الہٰی نام سچ وحقیقت میں محو ومجذوب رہتے ہیں۔