Urdu-Raw-Page-771

ਤੇਰੇਗੁਣਗਾਵਹਿਸਹਜਿਸਮਾਵਹਿਸਬਦੇਮੇਲਿਮਿਲਾਏ॥
tayray gun gaavahi sahj samaaveh sabday mayl milaa-ay.
O’ God, those who sing Your praises remain in a state of spiritual poise; through his word, the Guru unites them with You. ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਜੇਹੜੇਮਨੁੱਖਤੇਰੇਗੁਣਗਾਂਦੇਹਨ, ਉਹਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਵਿਚਟਿਕੇਰਹਿੰਦੇਹਨ।ਗੁਰੂਆਪਣੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਉਹਨਾਂਨੂੰ (ਹੇਪ੍ਰਭੂ!) ਤੇਰੇਚਰਨਾਂਵਿਚਜੋੜਦੇਂਦਾਹੈ।
تیرے گُنھ گاۄہِ سہجِ سماۄہِ سبدے میلِ مِلاۓ ॥
سہج سماویہہ۔ سہج سماویہہ۔ روحانی وذہنی سکون میں محو ومجذوب۔ سبد میل ۔ ملائے ۔ کلام سے ملاپ ہوا۔
اورروحآنی کلام جن کے دل میں بس جاتا ہے و دنیا میں اپنی زندگی کامیاب بنا لیتے ہیں۔
ਨਾਨਕਸਫਲਜਨਮੁਤਿਨਕੇਰਾਜਿਸਤਿਗੁਰਿਹਰਿਮਾਰਗਿਪਾਏ॥੨॥
naanak safal janam tin kayraa je satgur har maarag paa-ay. ||2||
O’ Nanak! fruitful is the life of those, whom the true Guru puts on the path to realize God. ||2|| ਹੇਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂਮਨੁੱਖਾਂਦਾਜਨਮਕਾਮਯਾਬਹੋਜਾਂਦਾਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਗੁਰੂਪਰਮਾਤਮਾਦੇਰਸਤੇਉਤੇਤੋਰਦਿੰਦਾਹੈ॥੨॥
نانک سپھل جنمُ تِن کیرا جِ ستِگُرِ ہرِ مارگِ پاۓ ॥੨॥
اے نانک۔ ان کی زندگی کامیاب ہوجاتی ہے ۔ جنہیں سچا مرشد زندگی کی درست راستوں پر ڈال دیتا ہے ۔
ਸੰਤਸੰਗਤਿਸਿਉਮੇਲੁਭਇਆਹਰਿਹਰਿਨਾਮਿਸਮਾਏਰਾਮ॥
santsangat si-o mayl bha-i-aa har har naam samaa-ay raam.
Those who are blessed with holy congregation, remain absorbed in God’s Name. ਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਦਾਸਾਧਸੰਗਤਿਨਾਲਮਿਲਾਪਹੋਜਾਂਦਾਹੈ, ਉਹਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਵਿਚਲੀਨਰਹਿੰਦੇਹਨ।
سنّتسنّگتِ سِءُ میلُ بھئِیا ہرِ ہرِ نامِ سماۓ رام ॥
سنت سنگت۔ صحبت و قربت روحانی رہنما ۔ میل بھیا۔ملاپ ہوا ۔ ہر ہر نام۔ الہٰی نام۔ سچ وحقیقت۔
جن کو روحانی رہبروںکی صحبت و قربت حاصل ہوجاتی ہے وہ الہٰی نام سچ وحقیقت میںمحؤ ومجذوب رہتے ہیں۔
ਗੁਰਕੈਸਬਦਿਸਦਜੀਵਨਮੁਕਤਭਏਹਰਿਕੈਨਾਮਿਲਿਵਲਾਏਰਾਮ॥
gur kai sabad sad jeevan mukatbha-ay har kai naam liv laa-ay raam.
By attuning their minds to God’s Name through the Guru’s word, they remain free from worldly entanglements even while living amongst them. ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੁਆਰਾਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਵਿਚਸੁਰਤਜੋੜਕੇਉਹਦੁਨੀਆਦੀਕਿਰਤ-ਕਾਰਕਰਦੇਹੋਏਹੀਮਾਇਆਵਲੋਂਨਿਰਲੇਪਰਹਿੰਦੇਹਨ।
گُر کےَ سبدِ سد جیِۄن مُکت بھۓ ہرِ کےَ نامِ لِۄ لاۓ رام ॥
گر کے سبد۔ واعظ و سبق مرشد ۔ جیون مکت ۔ دوران حیات ۔ ذہنی وروحانی طور دنیاوی آزادی۔ لو۔ لگن۔ پیار۔ منوآرتا
وہ کلام سبق و واعظ سےد نیا میں کاروبار کرتے ہوئے الہٰی نام سے دل لگائیا دنیاوی دولت سے بیلاگ اور طارق رہتے ہیں۔
ਹਰਿਨਾਮਿਚਿਤੁਲਾਏਗੁਰਿਮੇਲਿਮਿਲਾਏਮਨੂਆਰਤਾਹਰਿਨਾਲੇ॥
har naam chit laa-ay gur mayl milaa-ay manoo-aa rataa har naalay.
Those whom the Guru united with God, they attuned their minds to His Name and their minds got imbued with His love. ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਗੁਰੂਨੇਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂਵਿਚਜੋੜਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂਮਨੁੱਖਾਂਨੇਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਵਿਚਮਨਜੋੜਲਿਆ, ਉਹਨਾਂਦਾਮਨਪਰਮਾਤਮਾਦੇ (ਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ) ਨਾਲਰੰਗਿਆਗਿਆ।
ہرِ نامِ چِتُ لاۓ گُرِ میلِ مِلاۓ منوُیا رتا ہرِ نالے ॥
ہرنالے ۔خدا سے دلی محبت ہوئی
الہٰی نام سے دل لگائیا اور مرشد نے ملاپ کرائی دل خدا کی محبت میں محو ومجذوب ہوگیا ۔
ਸੁਖਦਾਤਾਪਾਇਆਮੋਹੁਚੁਕਾਇਆਅਨਦਿਨੁਨਾਮੁਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲੇ॥
sukh-daata paa-i-aa moh chukaa-i-aa an-din naam samHaalay.
By always enshrining God in their hearts, they got themselves freed from the love for worldly riches and realized God, the bestower of celestial peace. ਉਹਨਾਂਨੇਹਰਵੇਲੇਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਹਿਰਦੇਵਿਚਵਸਾਕੇਮਾਇਆਦਾਮੋਹਦੂਰਕਰਲਿਆ, ਤੇ, ਸੁਖਦੇਣਵਾਲੇਪ੍ਰਭੂਨੂੰਪਾਲਿਆ।
سُکھداتا پائِیا موہُ چُکائِیا اندِنُ نامُ سم٘ہ٘ہالے ॥
چکائیا۔ ختمکیا۔ نام سمالے ۔ نام سچ وحقیقت یا دکرکے
الہٰی ملاپ ہو جو آرام و آسائش پہنچانے والا ہے دنیاوی دولت کی محبت ختم کرکے دل خدا کی محبت ہوجاتی ہے
ਗੁਰਸਬਦੇਰਾਤਾਸਹਜੇਮਾਤਾਨਾਮੁਮਨਿਵਸਾਏ॥
gur sabday raataa sehjay maataa naam man vasaa-ay.
One who is imbued with the Guru’s word remains elated in a state of spiritual poise and keeps enshrined God’s Name in his heart. ਜੇਹੜਾਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਰੰਗਿਆਜਾਂਦਾਹੈ, ਉਹਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਵਿਚਮਸਤਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਹਹਰਿ-ਨਾਮਨੂੰਮਨਵਿਚਵਸਾਈਰੱਖਦਾਹੈ।
گُر سبدے راتا سہجے ماتا نامُ منِ ۄساۓ ॥
سہجے ماتا۔ روحانی وزہنی سکون میں محو ۔سہلا۔ خوشی کے نغمے (3)
وہ گرو کے لفظ کے کلام میں مبتلا ہیں ، اور آسمانی سکون کے نشے میں ہیں۔ نام ان کے ذہنوں میں رہتا ہے۔
ਨਾਨਕਤਿਨਘਰਿਸਦਹੀਸੋਹਿਲਾਜਿਸਤਿਗੁਰਸੇਵਿਸਮਾਏ॥੩॥
naanak tin ghar sad hee sohilaa je satgur sayv samaa-ay. ||3||
O’ Nanak, the song of joy always plays in the hearts of those who remain absorbed in God’s love by following the Guru’s teachings. ||3|| ਹੇਨਾਨਕ! ਜੇਹੜੇਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੀਦੱਸੀਸੇਵਾਕਰਕੇਪ੍ਰਭੂਵਿਚਲੀਨਰਹਿੰਦੇਹਨ, ਉਹਨਾਂਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚਸਦਾਹੀਖ਼ੁਸ਼ੀਬਣੀਰਹਿੰਦੀਹੈ॥੩॥
نانک تِن گھرِ سد ہیِ سوہِلا جِ ستِگُر سیۄِ سماۓ
اے نانک ، ان کے دلوں کے گھر ہمیشہ اور ہمیشہ خوشی سے بھرے رہتے ہیں۔ وہ سچے گرو کی خدمت میں مشغول ہیں۔

ਬਿਨੁਸਤਿਗੁਰਜਗੁਭਰਮਿਭੁਲਾਇਆਹਰਿਕਾਮਹਲੁਨਪਾਇਆਰਾਮ॥
bin satgur jag bharam bhulaa-i-aa har kaa mahal na paa-i-aa raam.
Without following the teachings of the true Guru, this world remains lost in doubt and it never attains God’s presence. ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਣਤੋਂਬਿਨਾਜਗਤਭਟਕਣਾਵਿਚਪੈਕੇਕੁਰਾਹੇਪਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾਦੀਹਜ਼ੂਰੀਪ੍ਰਾਪਤਨਹੀਂਕਰਸਕਦਾ।
بِنُ ستِگُر جگُ بھرمِ بھُلائِیا ہرِ کا مہلُ ن پائِیا رام ॥
بھرم۔ بھٹکن ۔ وہم وگمان ۔ بھلائیا۔ گمراہ ۔ محل۔ ٹھکانہ ۔
سچے گرو کے بغیر ، دنیا شک کی وجہ سے دھوکہ میں ہے۔ یہ رب کی موجودگی کی حویلی حاصل نہیں کرتا ہے۔
ਗੁਰਮੁਖੇਇਕਿਮੇਲਿਮਿਲਾਇਆਤਿਨਕੇਦੂਖਗਵਾਇਆਰਾਮ॥
gurmukhay ik mayl milaa-i-aa tin kay dookh gavaa-i-aa raam.
But there are some, whom God united with Him through the Guru and eradicated all their sorrows. ਪਰਕਈਐਸੇਹਨ, ਜੇਹੜੇਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਰਹਿੰਦੇਹਨ, ਉਹਨਾਂਨੂੰਪ੍ਰਭੂਨੇਗੁਰੂਨਾਲਜੋੜਕੇਆਪਣੇਨਾਲਜੋੜਲਿਆਅਤੇਉਹਨਾਂਦੇਸਾਰੇਦੁੱਖਦੂਰਕਰਦਿੱਤੇ।
گُرمُکھے اِکِ میلِ مِلائِیا تِن کے دوُکھ گۄائِیا رام ॥
گورمکھے ۔ مرشد کے در پر۔ تنکے ۔ انکے ۔ دکھ ۔ عذاب ۔
جو مرید مرشد ہوکر ملاپ حاصل کر لیتے انکے تمام عذاب مٹ جاتے ہیں دورہوجاتے ہیں
ਤਿਨਕੇਦੂਖਗਵਾਇਆਜਾਹਰਿਮਨਿਭਾਇਆਸਦਾਗਾਵਹਿਰੰਗਿਰਾਤੇ॥
tin kay dookh gavaa-i-aa jaa har man bhaa-i-aa sadaa gaavahi rang raatay.
When they are pleasing to God, their sorrows are dispelled, and then imbued with God’s love they always sing His praises. ਜਦੋਂਉਹਪ੍ਰਭੂਦੇਮਨਵਿਚਪਿਆਰੇਲੱਗਦੇਹਨ, ਉਹਨਾਂਦੇਦੁੱਖਦੂਰਹੋਜਾਂਦੇਹਨ, ਉਹਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗਵਿਚਰੰਗੀਜਕੇਸਦਾਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹਦੇਗੀਤਗਾਂਦੇਰਹਿੰਦੇਹਨ।
تِن کے دوُکھ گۄائِیا جا ہرِ منِ بھائِیا سدا گاۄہِ رنّگِ راتے ॥
گوائیا۔ مٹائیا۔ ہرمن بھائیا۔ الہٰی دل کا محبتی یا پیارا ہوا۔ رنگ راتے ۔ رپیم میںمحو ۔
جب رب کے دماغ کو راضی ہوتا ہے تو ان کے درد دور ہوجاتے ہیں۔ اس کی محبت سے رنگین ، وہ ہمیشہ کے لئے اس کی حمد گاتے ہیں۔
ਹਰਿਕੇਭਗਤਸਦਾਜਨਨਿਰਮਲਜੁਗਿਜੁਗਿਸਦਹੀਜਾਤੇ॥
har kay bhagat sadaa jan nirmal jug jug sad hee jaatay.
The devotees of God become immaculate forever, and they always become renowned through the ages. ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਉਹਭਗਤਸਦਾਲਈਪਵਿਤ੍ਰਜੀਵਨਵਾਲੇਹੋਜਾਂਦੇਹਨ, ਉਹਹਰੇਕਜੁਗਵਿਚਸਦਾਪ੍ਰਸਿੱਧਹੁੰਦੇਹਨ।
ہرِ کے بھگت سدا جن نِرمل جُگِ جُگِ سد ہیِ جاتے ॥
نرمل۔ پاک۔ جاتے ۔ جانے جاتے ہیں۔ شہرت پاتے ہیں۔
الہٰی عاشق پریمی ہمیشہ پاک وپائش ہوجاتا ہیں اور ہر زمانے میں جانے پہچانے اور عظمت و حشمت پاتے ہیں۔
ਸਾਚੀਭਗਤਿਕਰਹਿਦਰਿਜਾਪਹਿਘਰਿਦਰਿਸਚਾਸੋਈ॥
saachee bhagat karahi dar jaapeh ghar dar sachaa so-ee.They perform devotional worship of God, are honored in His presence and He manifests in their hearts. ਉਹਸਦਾ-ਥਿਰਪ੍ਰਭੂਦੀਭਗਤੀਕਰਦੇਹਨ, ਉਸਦੇਦਰਤੇਇੱਜ਼ਤਪਾਂਦੇਹਨ, ਉਹਨਾਂਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚਪ੍ਰਭੂਵੱਸਪੈਂਦਾਹੈ।
ساچیِ بھگتِ کرہِ درِ جاپہِ گھرِ درِ سچا سوئیِ ॥
ساچی بھگت ۔ سچا پیار ۔ پریم ۔ درجاپیہہ۔ در پر وقار و عزت پاتے ہیں۔ گھر در سچا سوئی ۔ ان کے دل میں سچا خدا بستاہے ۔
ان کے دلمیں صدیوی خدا بس جاتاہے اور الہٰی در پر عزت پاتے ہیں۔ وہ خدا سےسچا پیار کرتے ہیں الہٰی در پر وقار پاتے ہیں دلمیں سچا خدا بستا ہے ۔
ਨਾਨਕਸਚਾਸੋਹਿਲਾਸਚੀਸਚੁਬਾਣੀਸਬਦੇਹੀਸੁਖੁਹੋਈ॥੪॥੪॥੫॥
naanak sachaa sohilaa sachee sach banee sabday hee sukh ho-ee. ||4||4||5||
O’ Nanak, divine word of God’s praises remains enshrined in their hearts and through it, eternal joy and bliss prevails within them. ||4||4||5|| ਹੇਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂਦੇਅੰਦਰਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹਵਾਲੀਬਾਣੀਵੱਸੀਰਹਿੰਦੀਹੈ, ਸ਼ਬਦਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲਉਹਨਾਂਦੇਅੰਦਰਅਟੱਲਖ਼ੁਸ਼ੀਬਣੀਰਹਿੰਦੀਹੈ, ਆਤਮਕਆਨੰਦਬਣਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੪॥੪॥੫॥
نانک سچا سوہِلا سچیِ سچُ بانھیِ سبدے ہیِ سُکھُ ہوئیِ ॥੪॥੪॥੫॥
سچا سوہلا سچ اخوشی کا نغمہ ۔ سچی سچ بنای ۔ حقیق سچا کلام
اے نانک۔ ان کے دل میں سچا لاہٰی نغمہ جو خوشیوں بھرا ہووتا ہے اور برکت سے روحانی سکون پاتے ہیں۔
ਸੂਹੀਮਹਲਾ੩॥
soohee mehlaa 3.
Raag Soohee, Third Guru:
سوُہیِ مہلا ੩॥
ਜੇਲੋੜਹਿਵਰੁਬਾਲੜੀਏਤਾਗੁਰਚਰਣੀਚਿਤੁਲਾਏਰਾਮ॥
jay lorheh var baalrhee-ay taa gur charnee chit laa-ay raam.
O’ innocent young soul-bride, if you want to unite with your Husband-God, then keep your mind attuned to the Guru’s word. ਹੇਅੰਞਾਣਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਏ! ਜੇਤੂੰਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀਦਾਮਿਲਾਪਚਾਹੁੰਦੀਹੈਂ, ਤਾਂਆਪਣੇਗੁਰੂਦੇਚਰਨਾਂਵਿਚਚਿੱਤਜੋੜਰੱਖ।
جے لوڑہِ ۄرُ بالڑیِۓ تا گُر چرنھیِ چِتُ لاۓ رام ॥
بالٹریئے ۔ اے نادان انسان۔ در ۔ خاوند۔ خدا۔ لوڑیہہ۔ چاہے ۔ گرچنی چت لائے ۔ تو مرشد کا گرویدہ ہو۔
اے نادان انسان اگر الہٰی ملاپ چاہتا ہے تو مرید مرشد ہوجا تاکہ تیرا پیارا اس صدیوی خدا سے ہوجائے جو صدیوی ہے
ਸਦਾਹੋਵਹਿਸੋਹਾਗਣੀਹਰਿਜੀਉਮਰੈਨਜਾਏਰਾਮ॥
sadaa hoveh sohaaganee har jee-o marai na jaa-ay raam.
You would be a fortunate soul-bride forever since dear Husband-God does not die or go anywhere.
ਤੂੰਸਦਾਲਈਸੁਹਾਗ-ਭਾਗਵਾਲੀਬਣਜਾਏਂਗੀ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀਨਾਹਕਦੇਮਰਦਾਹੈਨਾਹਨਾਸਹੁੰਦਾਹੈ।
سدا ہوۄہِ سوہاگنھیِ ہرِ جیِءُ مرےَ ن جاۓ رام ॥
سہاگنی ۔ خاوند ولای ۔ مراد خدا کا پیارا۔
جو ناپیدا ہوتا ہے اورنہ مرتا ہے جو مرشد کے ویسلے سے روحانی وزہنی سکون میں الہٰی محبت و پیار میں محو ومجزوب رہتے ہیں وہ الہٰی محبوب و مروتی اور پیار ہوجاتے ہیں۔
ਹਰਿਜੀਉਮਰੈਨਜਾਏਗੁਰਕੈਸਹਜਿਸੁਭਾਏਸਾਧਨਕੰਤਪਿਆਰੀ॥
har jee-o marai na jaa-ay gur kai sahj subhaa-ay saa Dhan kant pi-aaree.
Yes, reverend God neither dies nor goes anywhere; the soul-bride who remains serenely in love with Husband-God through the Guru, becomes dear to Him. ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀਕਦੇਨਹੀਂਮਰਦਾ, ਕਦੇਨਾਸਨਹੀਂਹੁੰਦਾ।ਜੇਹੜੀਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਗੁਰੂਦੀਰਾਹੀਂਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਵਿਚਪ੍ਰੇਮਵਿਚਲੀਨਰਹਿੰਦੀਹੈ, ਉਹਖਸਮ-ਪ੍ਰਭੂਨੂੰਪਿਆਰੀਲੱਗਦੀਹੈ।
ہرِ جیِءُ مرےَ ن جاۓ گُر کےَ سہجِ سُبھاۓ سا دھن کنّت پِیاریِ ॥
سہج ۔ روحانی سکون۔ سبھائے ۔ پریم پیا رمیں ۔ سادھن کنت پیاری وہ خدا کا پیار۔
پیارے رب مرتے نہیں ، اور وہ نہیں چھوڑتا۔ گرو کے پرامن تسکین کے ذریعہ ، روح دلہن اپنے شوہر لارڈ کی عاشق بن جاتی ہے۔
ਸਚਿਸੰਜਮਿਸਦਾਹੈਨਿਰਮਲਗੁਰਕੈਸਬਦਿਸੀਗਾਰੀ॥
sach sanjam sadaa hai nirmal gur kai sabad seegaaree.
Through righteous living and self-control towards vices, she always remains immaculate; she embellishes her life through the Guru’s teachings. ਸੱਚਅਤੇਵਿਕਾਰਾਂਵਲੋਂਬੰਦਸ਼ਵਿਚਰਹਿਕੇ,ਉਹਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਪਵਿਤ੍ਰਜੀਵਨਵਾਲੀਹੋਜਾਂਦੀਹੈ, ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲਉਹਆਪਣੇਆਤਮਕਜੀਵਨਨੂੰਸੋਹਣਾਬਣਾਲੈਂਦੀਹੈ।
سچِ سنّجمِ سدا ہےَ نِرمل گُر کےَ سبدِ سیِگاریِ ॥
سچ سنجم۔ حقیقت اور ضبط۔ نرمل پاک ۔ گر کے سبد سیگاری ۔ کلام مرشد سے آراستہ ۔
کلام مرشد سے اسکی روحانی زندگی سنور جاتی ہے اور راہ راست پر آجاتی ہے اور آراستہ ہوجاتی ہے
ਮੇਰਾਪ੍ਰਭੁਸਾਚਾਸਦਹੀਸਾਚਾਜਿਨਿਆਪੇਆਪੁਉਪਾਇਆ॥
mayraa parabh saachaa sad hee saachaa jin aapay aap upaa-i-aa.
My God is eternal; God who is self-revealed and is here forever and ever.ਮੇਰਾਪ੍ਰਭੂਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਹੈ, ਜਿਸਪ੍ਰਭੂਨੇਆਪਣੇਆਪਨੂੰਆਪਹੀਪਰਗਟਕੀਤਾਹੈ, ਉਹਸਦਾਹੀਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਹੈ l
میرا پ٘ربھُ ساچا سد ہیِ ساچا جِنِ آپے آپُ اُپائِیا ॥
ساچا ۔ سڈیوی ۔ آپے آپ اپائیا۔ جس نے اپنے آپ کو خود ہی پید اکیا ۔
خدا صدیوی اور سچا ہے جس نے اپنے آپ کو از خودپیدا اور ظہور پذیر کیا ہے ۔

ਨਾਨਕਸਦਾਪਿਰੁਰਾਵੇਆਪਣਾਜਿਨਿਗੁਰਚਰਣੀਚਿਤੁਲਾਇਆ॥੧॥
naanak sadaa pir raavay aapnaa jin gur charnee chit laa-i-aa. ||1||
O’ Nanak, the soul-bride, who has attuned her mind to the Guru’s teachings, always rejoices her Husband-God. ||1|| ਹੇਨਾਨਕ! ਜਿਸਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਨੇਗੁਰੂ-ਚਰਨਾਂਵਿਚਆਪਣਾਮਨਜੋੜਲਿਆ, ਉਹਸਦਾਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀਦਾਮਿਲਾਪਮਾਣਦੀਹੈ॥੧॥
نانک سدا پِرُ راۄے آپنھا جِنِ گُر چرنھیِ چِتُ لائِیا ॥੧॥
پہ راوے اپنا۔ خدا خاوند کے ملاپ کا لطف لیتی ہے
اے نانک جنہوں نے مرشد کی شاگردی اختیار کی الہٰی ملاپ پائیا۔محبوب خدا ہوئے ۔
ਪਿਰੁਪਾਇਅੜਾਬਾਲੜੀਏਅਨਦਿਨੁਸਹਜੇਮਾਤੀਰਾਮ॥
pir paa-i-arhaa baalrhee-ay an-din sehjay maatee raam.
O’ the innocent soul-bride, the soul-bride who is united with Husband-God always remains elated in a state of spiritual poise. ਹੇਅੰਞਾਣਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਏ! ਜੇਹੜੀਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀਦਾਮਿਲਾਪਹਾਸਲਕਰਲੈਂਦੀਹੈ, ਉਹਹਰਵੇਲੇਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਵਿਚਮਸਤਰਹਿੰਦੀਹੈ।
پِرُ پائِئڑا بالڑیِۓ اندِنُ سہجے ماتیِ رام
گرمتی ۔ سبق مرشد سے ۔ من اندھیا۔ دل کو سکنو ملا خوشی ہوئی۔
اے نادان انسان جس نے الہٰی وصل و ملاپ پالیا وہ بروقت روحانی وزہنی سکون پاتاہے ۔
ਗੁਰਮਤੀਮਨਿਅਨਦੁਭਇਆਤਿਤੁਤਨਿਮੈਲੁਨਰਾਤੀਰਾਮ॥
gurmatee man anadbha-i-aa tittan mail na raatee raam.
Bliss prevails in her mind through the Guru’s teachings and not even the slightest dirt of vices remains in her mind. ਗੁਰੂਦੀਮਤਿਦਾਸਦਕਾਉਸਦੇਮਨਵਿਚਆਨੰਦਬਣਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਸਸਰੀਰਵਿਚਰਤਾਭਰਭੀਵਿਕਾਰਾਂਦੀਮੈਲਨਹੀਂਹੁੰਦੀ।
گُرمتیِ منِ اندُ بھئِیا تِتُ تنِ میَلُ ن راتیِ رام ॥
اندن۔ ہر روز ۔ سہجے ماتی ۔ روحانی سکون میں محو
سبق مرشد سے تسکین اور خوشی ملتی ہے اور اس کے ذہن و جسم میں زرا سی بھی پلیدی و ناپاکزگی نہیں رہتی ۔
ਤਿਤੁਤਨਿਮੈਲੁਨਰਾਤੀਹਰਿਪ੍ਰਭਿਰਾਤੀਮੇਰਾਪ੍ਰਭੁਮੇਲਿਮਿਲਾਏ॥
tittan mail na raatee har parabh raatee mayraa parabh mayl milaa-ay.
Yes, not even the slightest dirt of vices remain in her mind; she remains imbued with love of God and my dear God unites her with Him. ਉਸਦੇਉਸਸਰੀਰਵਿਚਰਤਾਭਰਭੀਮੈਲਨਹੀਂਹੁੰਦੀ, ਉਹਪ੍ਰਭੂਦੇਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗਵਿਚਰੰਗੀਰਹਿੰਦੀਹੈਪ੍ਰਭੂਉਸਨੂੰਆਪਣੇਨਾਲਮਿਲਾਲੈਂਦਾਹੈ।
تِتُ تنِ میَلُ ن راتیِ ہرِ پ٘ربھِ راتیِ میرا پ٘ربھُ میلِ مِلاۓ ॥
نت۔ تن ۔ اس جسم میں۔ میل۔ ناپاکیزگی ۔ راتی ۔ رتی بھر ۔
اس کا جسم ہر گز گندگی سے نہیں جکڑا ہوا ہے ، اور وہ اپنے خداوند خدا کے ساتھ ملبوس ہے۔ میرا خدا اسے جوڑ دیتا ہے۔
ਅਨਦਿਨੁਰਾਵੇਹਰਿਪ੍ਰਭੁਅਪਣਾਵਿਚਹੁਆਪੁਗਵਾਏ॥
an-din raavay har parabh apnaa vichahu aap gavaa-ay.
By eradicating self-conceit from within, she always lovingly remembers God. ਉਹਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂਆਪਾ-ਭਾਵਦੂਰਕਰਕੇਹਰਵੇਲੇਆਪਣੇਹਰਿ-ਪ੍ਰਭੂਨੂੰਸਿਮਰਦੀਹੈ।
اندِنُ راۄے ہرِ پ٘ربھُ اپنھا ۄِچہُ آپُ گۄاۓ ॥
ہر پربھ راتی ۔ خدا میں محو۔ آپ گوئے ۔ خودی مٹآ کر ۔
وہ دن رات اپنے خداوند سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ اس کی غرور کو اندر سے ہی ختم کردیا گیا ہے
ਗੁਰਮਤਿਪਾਇਆਸਹਜਿਮਿਲਾਇਆਅਪਣੇਪ੍ਰੀਤਮਰਾਤੀ॥
gurmat paa-i-aa sahj milaa-i-aa apnay pareetam raatee.
She realizes God through the Guru’s teachings; God intuitively unites her with Himself and she remains imbued with the love of her beloved-God. ਗੁਰਾਂਦੇਉਪਦੇਸ਼ਰਾਹੀਂਆਪਣੇਪਿਆਰੇਨੂੰਪਰਾਪਤਕਰਕੇਤੇਭੇਟਕੇਉਹਸੁਖੈਨਹੀਉਸਦੇਪ੍ਰੇਮਅੰਦਰਰੰਗੀਗਈਹੈ।
گُرمتِ پائِیا سہجِ مِلائِیا اپنھے پ٘ریِتم راتیِ ॥
سہج ملائیا۔ سکنو دلاتا ہے ۔ اپنے پریتم راتی ۔ اپنے پیارے میں محو ۔ نام سچ وحقیقت۔
سبق مرشد حآصل کرکے آسانی سے اپنے پیارے خدا کے ملاپ میں محؤ ومجذوب رہتا ہے ۔
ਨਾਨਕਨਾਮੁਮਿਲੈਵਡਿਆਈਪ੍ਰਭੁਰਾਵੇਰੰਗਿਰਾਤੀ॥੨॥naanak naam milai vadi-aa-ee parabh raavay rang raatee. ||2||O’ Nanak, she is blessed with Naam and glory; imbued with God’s love, she always remembers Him with adoration. ||2|| ਹੇਨਾਨਕ! ਉਸਨੂੰਨਾਮਮਿਲਜਾਂਦਾਹੈ, ਇੱਜ਼ਤਮਿਲਜਾਂਦੀਹੈ, ਉਹਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗਵਿਚਰੰਗੀਹੋਈਹਰਵੇਲੇਪ੍ਰਭੂਦਾਸਿਮਰਨਕਰਦੀਹੈ॥੨॥
نانک نامُ مِلےَ ۄڈِیائیِ پ٘ربھُ راۄے رنّگِ راتیِ ॥੨॥
وڈیائی ۔ عطمت و حشمت ۔ ربھ راوے رنگ راتی ۔ خدا پریم پیار میں محو ومجذوب ۔
اے نانک۔ الہٰی نام سچ وحقیقت سے عظمت و حشمت ملتی ہےا ور خدا کے پریم و محبت میں متاثر رہنا ملتا ہے ۔
ਪਿਰੁਰਾਵੇਰੰਗਿਰਾਤੜੀਏਪਿਰਕਾਮਹਲੁਤਿਨਪਾਇਆਰਾਮ॥
pir raavay rang raat-rhee-ay pir kaa mahal tin paa-i-aa raam.
O’ soul-bride imbued in the love of Husband-God, the soul-bride who lovingly remembers God remains in her Husband-God’s presence. ਹੇਪ੍ਰਭੂਦੇਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗਵਿਚਰੰਗੀਹੋਈਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਏ! ਜੇਹੜੀਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀਨੂੰਹਰਵੇਲੇਸਿਮਰਦੀਹੈ, ਉਹਆਪਣੇਕੰਤਦੀਹਜ਼ੂਰੀਪਾਲੈਂਦੀਹੈ।
پِرُ راۄے راتڑیِۓ پِر کا مہلُ تِن پائِیا رام ॥
پِرُ راۄے ۔ ملاپ کا سکھ حاصل کرنا۔ رنگ ۔ راتڑیِۓ ۔ پریم پیار میں محو ومتاثر ۔ پِر کا مہلُ ۔ خاوند مراد خدا کا ٹھکانہ ۔ تِن پائِیا
الہٰی لطف و سکون ملتا ہے الہٰی پریم پیار میں محو ومجذوب ہونے سے اسے ہی الہٰی ٹھکانہ یا حضوری حاصل ہوتی ہے
ਸੋਸਹੋਅਤਿਨਿਰਮਲੁਦਾਤਾਜਿਨਿਵਿਚਹੁਆਪੁਗਵਾਇਆਰਾਮ॥
so saho at nirmal daataa jin vichahu aap gavaa-i-aa raam.
That extremely immaculate Husband-God, the bestower of bounties is realized only by the one who eradicates her ego from within. ਜਿਸਨੇਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂਆਪਾ-ਭਾਵਦੂਰਕਰਦਿੱਤਾਹੈ, ਉਸਨੇਉਸਪ੍ਰਭੂਦੀਹਜ਼ੂਰੀਪ੍ਰਾਪਤਕਰਲਈਹੈਜੇਹੜਾਬਹੁਤਪਵਿਤ੍ਰਹੈ, ਤੇ, ਸਭਦਾਤਾਂਦੇਣਵਾਲਾਹੈ।
سو سہو اتِ نِرملُ داتا جِنِ ۄِچہُ آپُ گۄائِیا رام ॥
سو سہو ۔ سو شوہ ۔ خدا۔ اتِ نِرملُ ۔ ناہیت پاک۔ جِنِ ۄِچہُ آپُ گۄائِیا ۔ جس نے اپنے دل سے خودی خود پسندی نکال دی ۔
جس نے اپنے دل سے خودی خود پسندی مٹا دی اس نے الہٰی حجوری حاصل کر لی جو نہایت پاک و مقدس ہستی ہے
ਵਿਚਹੁਮੋਹੁਚੁਕਾਇਆਜਾਹਰਿਭਾਇਆਹਰਿਕਾਮਣਿਮਨਿਭਾਣੀ॥
vichahu moh chukaa-i-aa jaa har bhaa-i-aa har kaaman man bhaanee.
Only when it so pleases God, then the soul-bride eradicates her love for worldly attachments from within and becomes pleasing to Him.
ਜਦੋਂਪ੍ਰਭੂਦੀਰਜ਼ਾਹੁੰਦੀਹੈ, ਤਦੋਂਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂਮੋਹਦੂਰਕਰਦੀਹੈ, ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂਦੇਮਨਵਿਚਪਿਆਰੀਲੱਗਣਲੱਗਪੈਂਦੀਹੈ।
ۄِچہُ موہُ چُکائِیا جا ہرِ بھائِیا ہرِ کامنھِ منِ بھانھیِ ॥
ۄِچہُ موہُ چُکائِیا ۔ دل سے محبت نکال دی ۔ جا ہرِ بھائِیا ۔ تب الہٰی محبتی ہوا۔ کامنھِ ۔ استری۔ مراد انسان سے ہے ۔ منِ بھانھیِ ۔د ل کو اچھی لگی ۔
اور بیشمار سخاوت کرنے والا سخی ہے ۔ جب الہٰی رضآ ہوتی ہے خدا چاہتا ہے تو انسان کے دل سے محبت دنیاوی دور کرتا ہے
ਅਨਦਿਨੁਗੁਣਗਾਵੈਨਿਤਸਾਚੇਕਥੇਅਕਥਕਹਾਣੀ॥
an-din gun gaavai nit saachay kathay akath kahaanee.
She always sings the praises of God, and describes His indescribable virtues. ਉਹਹਰਵੇਲੇਸਦਾ-ਥਿਰਪ੍ਰਭੂਦੇਗੁਣਗਾਂਦੀਰਹਿੰਦੀਹੈ, ਅਤੇਉਸਪ੍ਰਭੂਦੀਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹਦੀਆਂਗੱਲਾਂਕਰਦੀਹੈਜਿਸਦਾਸਰੂਪਬਿਆਨਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ।
اندِنُ گُنھ گاۄےَ نِت ساچے کتھے اکتھ کہانھیِ ॥
ساچے ۔ صدیوی خداکے ۔ کھتے ۔ کہے ۔ بیان کرے ۔ اکتھ ۔ جوکہے نہ جا سکیں۔ ناقابل بیان ۔
۔ تو انسان الہٰی محبوب و محبتی ہو جاتا ہے تب وہ ہر وقت الہٰی صفت صلاح کرنے لگتا ہے ۔ اس سچے خدا کے جس کی کہانی کہنے اور بیان سے بعید ہے
ਜੁਗਚਾਰੇਸਾਚਾਏਕੋਵਰਤੈਬਿਨੁਗੁਰਕਿਨੈਨਪਾਇਆ॥
jug chaaray saachaa ayko vartai bin gur kinai na paa-i-aa.
One eternal God pervades throughout the ages, and no one has ever realized Him without following the Guru’s teachings. ਚੌਹਾਂਜੁਗਾਂਵਿਚਉਹਸਦਾ-ਥਿਰਪ੍ਰਭੂਆਪਹੀਆਪਣਾਹੁਕਮਵਰਤਾਰਿਹਾਹੈ, ਪਰਗੁਰੂਦੀਸਰਨਤੋਂਬਿਨਾਕਿਸੇਨੇਭੀਉਸਦਾਮਿਲਾਪਪ੍ਰਾਪਤਨਹੀਂਕੀਤਾ।
جُگ چارے ساچا ایکو ۄرتےَ بِنُ گُر کِنےَ ن پائِیا ॥
جُگ چارے ساچا ۔ ہر زمانے میں ۔ ایکو ۄرتےَ ۔واحد ہی رہتا ہے ۔ بِنُ گُر کِنےَ ن پائِیا ۔ بغیر مرشد کسی کو نہیں ملا۔
ہر دور میں خدا کا ہی فرمان چلتاہے جو بغیر مرشد اسکا کسی کوملاپ حاصل نہیں ہوا۔