Urdu-Raw-Page-653

ਨਾਨਕਭਏਪੁਨੀਤਹਰਿਤੀਰਥਿਨਾਇਆ॥੨੬॥
naanak bha-ay puneet har tirath naa-i-aa. ||26||
O’ Nanak, such persons become immaculate by remaining in the holy congregation where God’s praises are sung. ||26||ਹੇਨਾਨਕ! (ਇਹੋਜਿਹੇਮਨੁੱਖ) ਹਰੀ (ਦੇਭਜਨ-ਰੂਪ) ਤੀਰਥਤੇਨ੍ਹਾਉਂਦੇਹਨਤੇਪਵਿੱਤ੍ਰਹੋਜਾਂਦੇਹਨ॥੨੬॥
نانک بھۓ پُنیِت ہرِ تیِرتھِ نائِیا ॥੨੬॥
تیرتھ ۔ زیارت گاہ۔ نائیا۔ غسل کیا ۔
اے نانک۔ وہ اس زیار ت گاہ پر غسل سے پاک ہو گئے ۔
ਸਲੋਕੁਮਃ੪॥
salok mehlaa 4.
Shalok, Fourth Guru:
سلوکُ مਃ੪॥
ਗੁਰਮੁਖਿਅੰਤਰਿਸਾਂਤਿਹੈਮਨਿਤਨਿਨਾਮਿਸਮਾਇ॥
gurmukh antar saaNt hai man tan naam samaa-ay.
Celestial peace prevails within a Guru’s follower, because his mind and body remains merged in Naam. ਜੇਮਨੁੱਖਸਤਿਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੈਉਸਦੇਅੰਦਰਠੰਢਹੈਤੇਉਹਮਨੋਂਤਨੋਂਨਾਮਵਿਚਲੀਨਰਹਿੰਦੀਹੈ।
گُرمُکھِ انّترِ ساںتِ ہےَ منِ تنِ نامِ سماءِ ॥
سانت ۔ سکنو۔ من تن نام سمائے ۔ دل و جان میں سچ وحیققت بستی ہے ۔
مرید مرشد کے دل میں سکون ہے اور وہ دل وجان سے سچ و حقیقت میں محو ومجذوب رہتا ہے ۔
ਨਾਮੋਚਿਤਵੈਨਾਮੁਪੜੈਨਾਮਿਰਹੈਲਿਵਲਾਇ॥
naamo chitvai naam parhai naam rahai liv laa-ay.
He contemplates Naam, he studies about Naam and remains absorbed in Naam.ਉਹਨਾਮਹੀਚਿਤਾਰਦਾਹੈ, ਨਾਮਹੀਪੜ੍ਹਦਾਹੈਤੇਨਾਮਵਿਚਹੀਬ੍ਰਿਤੀਜੋੜੀਰੱਖਦਾਹੈ।
نامو چِتۄےَ نامُ پڑےَ نامِ رہےَ لِۄ لاءِ ॥
چتوئے ۔ دل لگاہوا ہے ۔ خیال ہے ۔نام رہے بولائے ۔ نام یعنی سچ وحقیقت سے ہی پیار ہے ۔
سچ وحقیقت کا سے خیال ہے سچ وحقیقت ہی پڑھتا اور سچ وحقیقت سے ہی اسے محبت اورپیار ہے
ਨਾਮੁਪਦਾਰਥੁਪਾਇਆਚਿੰਤਾਗਈਬਿਲਾਇ॥
naam padaarath paa-i-aa chintaa ga-ee bilaa-ay.
He receives the wealth of Naam, and his anxiety goes away.ਨਾਮ (ਰੂਪ) ਸੁੰਦਰਵਸਤਲੱਭਕੇਉਸਦੀਚਿੰਤਾਦੂਰਹੋਜਾਂਦੀਹੈ।
نامُ پدارتھُ پائِیا چِنّتا گئیِ بِلاءِ ॥
چنتا۔ فکر۔ بلائے ۔ مصیبت ۔ بھوک پیاس۔
الہٰی نام سچ وحقیقت کی نعمت سے فکر و تشویش کی مصیبت ختم ہوجاتی ہے ۔
ਸਤਿਗੁਰਿਮਿਲਿਐਨਾਮੁਊਪਜੈਤਿਸਨਾਭੁਖਸਭਜਾਇ॥
satgur mili-ai naam oopjai tisnaa bhukh sabh jaa-ay.
Meeting with the Guru, Naam wells up in the heart and his yearning for worldly things goes away.ਸੱਚੇਗੁਰਾਂਨਾਲਮਿਲਣਤੇਹਿਰਦੇਵਿਚਨਾਮਪੁੰਗਰਦਾਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਦੂਰਹੋਜਾਂਦੀਹੈਮਾਇਆਦੀਭੁੱਖਸਾਰੀਦੂਰਹੋਜਾਂਦੀਹੈ।
ستِگُرِ مِلِئےَ نامُ اوُپجےَ تِسنا بھُکھ سبھ جاءِ ॥
سچے مرشد کے ملاپ سے نام سچ وحقیقت دل میں بستاہے ۔ اس سے بھوک پیارس مٹ جاتی ہے ۔
ਨਾਨਕਨਾਮੇਰਤਿਆਨਾਮੋਪਲੈਪਾਇ॥੧॥
naanak naamay rati-aa naamo palai paa-ay. ||1||
O’ Nanak, imbued with Naam, he amasses Naam in his heart. ||1||ਹੇਨਾਨਕ! ਨਾਮਵਿਚਰੰਗੇਜਾਣਕਰਕੇਨਾਮਹੀ (ਹਿਰਦੇ-ਰੂਪ) ਪੱਲੇਵਿਚਉੱਕਰਿਆਜਾਂਦਾਹੈ॥੧॥
نانک نامے رتِیا نامو پلےَ پاءِ ॥੧॥
نامے رتیا۔ سچ و حقیقت میں محو ومجذوب ۔ناموپلے پائے ۔ سچ وحقیقت ہی دلمیں بستا ہے ۔
اے نانک۔سچ و حقیقت کو دل میں بسانے سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔
ਮਃ੪॥mehlaa 4.Fourth Mehl:
مਃ੪॥
ਸਤਿਗੁਰਪੁਰਖਿਜਿਮਾਰਿਆਭ੍ਰਮਿਭ੍ਰਮਿਆਘਰੁਛੋਡਿਗਇਆ॥
satgur purakh je maari-aa bharam bharmi-aa ghar chhod ga-i-aa.
One who is cursed by the true Guru abandons his home and wanders around aimlessly. ਜੋਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਵਾਨਸੱਚੇਗੁਰਾਂਦਾਫਿਟਕਾਰਿਆਹੋਇਆਹੈਊਹਖੁਦਆਪਣਾਝੁੱਗਾਤਿਆਗਕੇਸਦਾਹੀਭਟਕਦਾਫਿਰਦਾਹੈ।
ستِگُر پُرکھِ جِ مارِیا بھ٘رمِ بھ٘رمِیا گھرُ چھوڈِ گئِیا
ستگرپرکھ ۔ خدا۔ بھرم بھرمیا۔ شک و شبہ ۔ وہم و گمان میں بھٹکتا پھرتا ہے
جسے ہے پھٹکار خدا کی اور نفرت خدا سے ہے وہم وگماں میں بھٹکتا ہوا گھر چھوڑ جاتا ہے
ਓਸੁਪਿਛੈਵਜੈਫਕੜੀਮੁਹੁਕਾਲਾਆਗੈਭਇਆ॥
os pichhai vajai fakrhee muhu kaalaa aagai bha-i-aa.
His ill repute is spreading and wherever he goes, he is put to shame. ਉਸਦੇਪਿੱਛੇਲੋਕਫੱਕੜੀਵਜਾਂਦੇਹਨ, ਤੇਅੱਗੇ (ਜਿਥੇਜਾਂਦਾਹੈ) ਮੁਕਾਲਖਖੱਟਦਾਹੈ।
اوسُ پِچھےَ ۄجےَ پھکڑیِ مُہُ کالا آگےَ بھئِیا ॥
پھکڑی ۔ بدنامی کی ڈنوڈی ۔
اسکے پیچھے لوگ محول کرتے کھلیاڑاتے ہیں۔ رک سیا ہوجاتا ہے ۔
ਓਸੁਅਰਲੁਬਰਲੁਮੁਹਹੁਨਿਕਲੈਨਿਤਝਗੂਸੁਟਦਾਮੁਆ॥
os aral baral muhhu niklai nitjhagoo sutdaa mu-aa.
All kinds of nonsense comes out of his mouth and every day he spiritually deteriorates in shame; he utters words of slander, like a mad dog spitting foam. ਉਸਦੇਮੂੰਹੋਂਨਿਰਾਬਕਵਾਸਹੀਨਿਕਲਦਾਹੈਉਹਸਦਾਨਿੰਦਾਕਰਕੇਹੀਦੁੱਖੀਹੁੰਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ।
اوسُ ارلُ برلُ مُہہُ نِکلےَ نِت جھگوُ سُٹدا مُیا ॥
ارل برل۔ سخت سست۔
اسکی زبان سے بد کلام دشنام نرازی ہوتی ہے بد گوئی کرکے عذآب وہ پاتا ہے
ਕਿਆਹੋਵੈਕਿਸੈਹੀਦੈਕੀਤੈਜਾਂਧੁਰਿਕਿਰਤੁਓਸਦਾਏਹੋਜੇਹਾਪਇਆ॥
ki-aa hovai kisai hee dai keetai jaaNDhur kirat os daa ayho jayhaa pa-i-aa.
Now, nobody can do anything to help him, because such is his pre-ordained destiny based on his past misdeeds. ਕਿਸੇਜਣੇਦੇਕਰਨਨਾਲਕੀਹੋਸਕਦਾਹੈ, ਜਦਕਿਉਸਦੇਪੂਰਬਲੇਕਰਮਾਂਕਾਰਣ,ਪ੍ਰਭੂਨੇਉਸਲਈਐਹੋਜਿਹਾਲਿਖਛੱਡਿਆਹੈ।
کِیا ہوۄےَ کِسےَ ہیِ دےَ کیِتےَ جاں دھُرِ کِرتُ اوس دا ایہو جیہا پئِیا ॥
دھرکرت۔ آغاز سے ہی اسکے اعمال ایسے ہیں۔
اب اس کےلئے کوئی بھی شخص کچھ نہیں کرسکتا کیوں کہ یہ سب کچھ اس کے پہلے کے اعمال کی وجہ سے ہے۔
ਜਿਥੈਓਹੁਜਾਇਤਿਥੈਓਹੁਝੂਠਾਕੂੜੁਬੋਲੇਕਿਸੈਨਭਾਵੈ॥
jithai oh jaa-ay tithai oh jhoothaa koorh bolay kisai na bhaavai.
Wherever he goes he is judged false; no one likes him because of his lies. ਉਹ (ਮਨਮੁਖ) ਜਿਥੇਜਾਂਦਾਹੈਉਥੇਹੀਝੂਠਾਹੁੰਦਾਹੈ, ਝੂਠਬੋਲਦਾਹੈਤੇਕਿਸੇਨੂੰਚੰਗਾਨਹੀਂਲੱਗਦਾ।
جِتھےَ اوہُ جاءِ تِتھےَ اوہُ جھوُٹھا کوُڑُ بولے کِسےَ ن بھاۄےَ ॥
نہ بھاوے ۔ اچھا نہ لگے ۔
یہ جہاں بھی جاتا ہے اسے جھوٹا ہی کہتے ہیں اس کی اپنی وجہ سے اسے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا ۔
ਵੇਖਹੁਭਾਈਵਡਿਆਈਹਰਿਸੰਤਹੁਸੁਆਮੀਅਪੁਨੇਕੀਜੈਸਾਕੋਈਕਰੈਤੈਸਾਕੋਈਪਾਵੈ॥
vaykhhu bhaa-ee vadi-aa-ee har santahu su-aamee apunay kee jaisaa ko-ee karai taisaa ko-ee paavai.
O’ brothers and saints, look at the glory of God, Your Master; whatever one sows, so does one reaps. ਹੇਸੰਤਜਨੋਂ! ਪਿਆਰੇਮਾਲਕਪ੍ਰਭੂਦੀਵਡਿਆਈਵੇਖੋ, ਕਿਜਿਹੋਜਿਹੀਕੋਈਕਮਾਈਕਰਦਾਹੈ, ਉਹੋਜਿਹਾਉਸਨੂੰਫਲਮਿਲਦਾਹੈ।
ۄیکھہُ بھائیِ ۄڈِیائیِ ہرِ سنّتہُ سُیامیِ اپُنے کیِ جیَسا کوئیِ کرےَ تیَسا کوئیِ پاۄےَ ॥
ہر سنتہو۔ الہٰی خدا رسیدہ پاکدامن مذہبی رہنماؤ ۔ برہم وچار۔ الہٰی عدالت میں روحانی سمجھ ۔
اے سنتو دیکھو عظمت الہٰی جیسے ہیں اعملا کسی کے ویسا ہی انجام وہ پاتا ہے ۔
ਏਹੁਬ੍ਰਹਮਬੀਚਾਰੁਹੋਵੈਦਰਿਸਾਚੈਅਗੋਦੇਜਨੁਨਾਨਕੁਆਖਿਸੁਣਾਵੈ॥੨॥
ayhu barahm beechaar hovai dar saachai ago day jan naanak aakh sunaavai. ||2||
This is the divine deliberation that happens in the presence of the eternal God; devotee Nanak proclaims this in advance. ||2|| ਇਹਸੱਚੀਵਿਚਾਰਸੱਚੀਦਰਗਾਹਵਿਚਹੁੰਦੀਹੈ, ਦਾਸਨਾਨਕਪਹਿਲਾਂਹੀਤੁਹਾਨੂੰਆਖਕੇਸੁਣਾਰਿਹਾਹੈ॥੨॥
ایہُ ب٘رہم بیِچارُ ہوۄےَ درِ ساچےَ اگو دے جنُ نانکُ آکھِ سُنھاۄےَ ॥੨॥
کادم نانک پہلے سےہی کہہ سنا رہا ہے ۔
ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ ॥
ਗੁਰਿਸਚੈਬਧਾਥੇਹੁਰਖਵਾਲੇਗੁਰਿਦਿਤੇ॥
gur sachai baDhaa thayhu rakhvaalay gur ditay.
The true Guru has established the holy congregation like a village; the Guru has also appointed saintly people as guards and protectors. ਸੱਚੇਸਤਿਗੁਰੂਨੇ (ਸਤਸੰਗ-ਰੂਪ) ਪਿੰਡਵਸਾਇਆਹੈ, (ਉਸਪਿੰਡਲਈਸਤਸੰਗੀ) ਰਾਖੇਭੀਸਤਿਗੁਰੂਨੇਹੀਦਿੱਤੇਹਨ।
گُرِ سچےَ بدھا تھیہُ رکھۄالے گُرِ دِتے ॥
تھہہ۔ گاؤں۔ رکھواے ۔محافظ
سچے مرشد نے گاوں بسائیا اورمحافظ بھی مرشد نے دیئے
ਪੂਰਨਹੋਈਆਸਗੁਰਚਰਣੀਮਨਰਤੇ॥
pooran ho-ee aas gur charnee man ratay.
Those whose minds are attuned to the Guru’s teachings, all their hopes are fulfilled.ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੇਮਨਗੁਰੂਦੇਚਰਨਾਂਵਿਚਜੁੜੇਹਨ, ਉਹਨਾਂਦੀਆਸਪੂਰਨਹੋਗਈਹੈ (ਭਾਵ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਿਟਗਈਹੈ)।
پوُرن ہوئیِ آس گُر چرنھیِ من رتے ॥
۔ پورن ۔ مکمل۔ آس ۔ امید ۔
ان کی اُمید برآئی مراد خواہش پورہ ہوئی جنکے دل میں مرشد کے تین وفاداری اورپیار ہے
ਗੁਰਿਕ੍ਰਿਪਾਲਿਬੇਅੰਤਿਅਵਗੁਣਸਭਿਹਤੇ॥
gur kirpaal bay-ant avgun sabh hatay.
The Guru is infinite and merciful and he has destroyed all their sins. ਦਿਆਲਤੇਬੇਅੰਤਗੁਰੂਨੇਉਹਨਾਂਦੇਸਾਰੇਪਾਪਨਾਸਕਰਦਿੱਤੇਹਨ।
گُرِ ک٘رِپالِ بیئنّتِ اۄگُنھ سبھِ ہتے ॥
گرکرپال۔ مرشد مہربان۔ اوگن۔ بداوصاف۔ ہتے ۔ مٹائے
۔ مہربان مرشد نے ان کے تمام بد اوصاف مٹا دیئےسچے مرشد نے اپنی کرم وعنیات سے اپنا لئے ۔
ਗੁਰਿਅਪਣੀਕਿਰਪਾਧਾਰਿਅਪਣੇਕਰਿਲਿਤੇ॥
gur apnee kirpaa Dhaar apnay kar litay.
bestowing mercy, the Guru has made them his own. ਆਪਣੀਮੇਹਰਕਰਕੇਸਤਿਗੁਰੂਨੇਉਹਨਾਂਨੂੰਆਪਣਾਬਣਾਲਿਆਹੈ।
گُرِ اپنھیِ کِرپا دھارِ اپنھے کرِ لِتے ॥
اے ۔ اننے ۔
اورپائے مرشد کے گرویدہ ہیں۔

ਨਾਨਕਸਦਬਲਿਹਾਰਜਿਸੁਗੁਰਕੇਗੁਣਇਤੇ॥੨੭॥
naanak sad balihaar jis gur kay gun itay. ||27||
O’ Nanak, I am dedicated forever to the Guru, who has countless virtues. ||27||ਹੇਨਾਨਕ! ਮੈਂਸਦਾਉਸਸਤਿਗੁਰੂਤੋਂਸਦਕੇਹਾਂ, ਜਿਸਵਿਚਇਤਨੇਗੁਣਹਨ॥੨੭॥
نانک سد بلِہار جِسُ گُر کے گُنھ اِتے ॥੨੭॥
اے ناانک مین ہمیشہ ایسے سچےمرشد پر قربان ہوں جس میں اتنے اوصاف ہیں۔

ਸਲੋਕਮਃ੧॥
salok mehlaa 1.
Shalok, First Guru:
سلوک مਃ੧॥
ਤਾਕੀਰਜਾਇਲੇਖਿਆਪਾਇਅਬਕਿਆਕੀਜੈਪਾਂਡੇ॥
taa kee rajaa-ay laykhi-aa paa-ay ab ki-aa keejai paaNday.
O’ pundit, we all receive what God has preordained for us, and so nothing can be done now. ਹੇਪੰਡਿਤ! ਐਸਵੇਲੇ (ਝੁਰਿਆਂ) ਕੁਝਨਹੀਂਬਣਦਾ; ਪ੍ਰਭੂਦੀਰਜ਼ਾਵਿਚ (ਆਪਣੇਹੀਪਿਛਲੇਕੀਤੇਅਨੁਸਾਰ) ਲਿਖਿਆ (ਲੇਖ) ਪਾਈਦਾਹੈ;
تا کیِ رجاءِ لیکھِیا پاءِ اب کِیا کیِجےَ پاںڈے ॥
رضائے ۔ مرضی ۔ فرمان۔ حکم ہوا حاصل۔ جب فرمان آئیا۔
اے پنڈت اب کیا ہو سکتا ہے الہٰی رضا کے مطابق الہٰی تحریر اعمالنامے کے مطابق ہے
ਹੁਕਮੁਹੋਆਹਾਸਲੁਤਦੇਹੋਇਨਿਬੜਿਆਹੰਢਹਿਜੀਅਕਮਾਂਦੇ॥੧॥
hukam ho-aa haasal taday ho-ay nibrhi-aa handheh jee-a kamaaNday. ||1||
God’s command was issued on the basis of the past deeds, and the destiny was settled; that is what the creatures live by. ||1|| ਜਦੋਂਪ੍ਰਭੂਦਾਹੁਕਮਹੋਇਆਤਦੋਂਇਹਫ਼ੈਸਲਾਹੋਇਆਤੇ (ਉਸਲੇਖ-ਅਨੁਸਾਰ) ਜੀਵ (ਕਰਮ) ਕਮਾਂਦੇਫਿਰਦੇਹਨ॥੧॥
ہُکمُ ہویا ہاسلُ تدے ہوءِ نِبڑِیا ہنّڈھہِ جیِء کماںدے ॥੧॥
ہنڈیہہ۔ پھرتے ہیں۔
جب فرمان ملا اسکے مطابق مخلوق اعمال کرتی ہے ۔
ਮਃ੨॥
mehlaa 2.
Second Guru:
مਃ੨॥
ਨਕਿਨਥਖਸਮਹਥਕਿਰਤੁਧਕੇਦੇ॥
nak nath khasam hath kiratDhakay day.
One is totally under the control of God as if a ring is placed in one’s nose with control in God’s hands; one’s own deeds drive him on. ਜੀਵਦੇਨੱਕਵਿਚ (ਰਜ਼ਾਦੀ) ਨੱਥ (ਨਕੇਲ) ਹੈਜੋਖਸਮਪ੍ਰਭੂਦੇ (ਆਪਣੇ) ਹੱਥਵਿਚਹੈ, ਪਿਛਲੇਕੀਤੇਹੋਏਕੰਮਾਂਅਨੁਸਾਰਬਣਿਆਸੁਭਾਉਹੁਣਧੱਕਕੇਚਲਾਰਿਹਾਹੈ।
نکِ نتھ کھسم ہتھ کِرتُ دھکے دے ॥
نک نتھ خصم ہتھ۔ انسان کے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے ۔ جومالککے ہاتھ ہے ۔ کرت۔ کئے ہوئے اعمال کے مطابق عادات ۔
اے نانک۔ مخلوق کے ناک میں الہٰی رضا و فرمان کی لکیل یا باگ ڈور ہے انسان اپنے کئے ہوئے اعمالکے مطابق جسی اسکی عادت ہو چکی ہے ۔اسکے مطابق ہانکتا ہے ۔
ਜਹਾਦਾਣੇਤਹਾਂਖਾਣੇਨਾਨਕਾਸਚੁਹੇ॥੨॥
jahaa daanay tahaaNkhaanay naankaa sach hay. ||2||
O’ Nanak, the truth is that wherever one is destined to receive one’s sustenance, one has to go and get it there. ||2|| ਹੇਨਾਨਕ! ਸੱਚਇਹਹੈਕਿਜਿਥੇਜੀਵਦਾਦਾਣਾ-ਪਾਣੀਹੁੰਦਾਹੈਉਥੇਖਾਣਾਪੈਂਦਾਹੈ॥੨॥
جہا دانھے تہاں کھانھے نانکا سچُ ہے ॥੨॥
حقیقت اور سچ یہ ہے کہ جہاں جاندار کا دانا پانی ہے وہیں کھانا پڑتا ہے ۔

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ ॥
ਸਭੇਗਲਾਆਪਿਥਾਟਿਬਹਾਲੀਓਨੁ॥
sabhay galaa aap thaat bahaalee-on.
God has Himself puts everything in its proper place.ਪ੍ਰਭੂਨੇਆਪਹੀਸਾਰੀਆਂ (ਜਗਤ-) ਵਿਓਂਤਾਂਬਣਾਕੇਕਾਇਮਕੀਤੀਆਂਹਨ;
سبھے گلا آپِ تھاٹِ بہالیِئونُ ॥
تھاٹ بہالیؤن۔ انتظام کیا ہے
خدا نے تمام تدبیروں اور منصوبوں سے عالم تعمیر کیا
ਆਪੇਰਚਨੁਰਚਾਇਆਪੇਹੀਘਾਲਿਓਨੁ॥
aapay rachan rachaa-ay aapay hee ghaali-on.
God Himself created the creation, and He Himself destroys it
ਪ੍ਰਭੂਆਪਹੀਸੰਸਾਰਦੀਰਚਨਾਰਚਕੇਆਪਹੀਨਾਸਕਰਦਾਹੈ;
آپے رچنُ رچاءِ آپے ہیِ گھالِئونُ ॥
رچن رچائے ۔ پیدا کیا ہے ۔ گھالؤن ۔ مٹائی
ہے اور خود ہی تعمیرکرکے خود ہی مٹاتا ہے ۔
ਆਪੇਜੰਤਉਪਾਇਆਪਿਪ੍ਰਤਿਪਾਲਿਓਨੁ॥
aapay jant upaa-ay aap partipaali-on.
God Himself creates the beings and creatures, and He Himself provides them with sustenance. ਪ੍ਰਭੂਆਪਹੀਜੀਵਾਂਨੂੰਪੈਦਾਕਰਦਾਹੈਤੇਆਪੇਹੀਪਾਲਦਾਹੈ;
آپے جنّت اُپاءِ آپِ پ٘رتِپالِئونُ ॥
جنت۔ جاندار۔ مخلوقات ۔ اپائے ۔ پیداکیا ہے ۔ پرتپالؤن ۔ داس۔ خدمتگار۔
خودہی مخلوقات پیدا کرکے خودہی پرورش کرتا ہے ۔
ਦਾਸਰਖੇਕੰਠਿਲਾਇਨਦਰਿਨਿਹਾਲਿਓਨੁ॥
daas rakhay kanth laa-ay nadar nihaali-on.
God keeps His devotees close to Him, and blesses them with His glance of grace. ਪ੍ਰਭੂਆਪੇਹੀਆਪਣੇਸੇਵਕਾਂਨੂੰਗਲਲਾਕੇਰੱਖਦਾਹੈ, ਆਪਹੀਮੇਹਰਦੀਨਜ਼ਰਨਾਲਵੇਖਦਾਹੈ।
داس رکھے کنّٹھِ لاءِ ندرِ نِہالِئونُ ॥
کنٹھ ۔ گلے ۔ ندر نہالؤن ۔ نگاہ شفقت و عنایت ۔
خودی اپنے خدمتگاروں کو گلے لگاکر رکھتا ہے ۔ خود ہی نظر عنایت و شفقت سے دیکھتا ہے ۔
ਨਾਨਕਭਗਤਾਸਦਾਅਨੰਦੁਭਾਉਦੂਜਾਜਾਲਿਓਨੁ॥੨੮॥
naanak bhagtaa sadaa anand bhaa-o doojaa jaali-on. ||28||
O’ Nanak, there is always bliss in the minds of the devotees, because God Himself has burnt down their love for duality (worldly riches and power). ||28|| ਹੇਨਾਨਕ! ਭਗਤਾਂਨੂੰਸਦਾਪ੍ਰਸੰਨਤਾਰਹਿੰਦੀਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਉਹਨਾਂਦਾਮਾਇਆਦਾਪਿਆਰਉਸਪ੍ਰਭੂਨੇਆਪਸਾੜਦਿੱਤਾਹੈ॥੨੮॥
نانک بھگتا سدا اننّدُ بھاءُ دوُجا جالِئونُ
بھگتا۔ عاشقان الہٰی ۔ پرمی ۔ انند۔پڑ سکون ۔ بھاودوجا جالیون ۔ دوئی ختم کر دی جلا دی ۔
اے نانک (اپنے ) الہٰی عاشقوں اورپریمیوں کو ہمیشہ سکون رہتا ہے ۔ ان کی دوئی دوئش اور دنیاوی دولت سے محبت خو د جلا دیتا ہے ۔
ਸਲੋਕੁਮਃ੩॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Guru:
سلوکُ مਃ੩॥
ਏਮਨਹਰਿਜੀਧਿਆਇਤੂਇਕਮਨਿਇਕਚਿਤਿਭਾਇ॥
ay man har jee Dhi-aa-ay too ik man ik chitbhaa-ay.
O’ my mind, remember the beloved God with single-minded devotion and love. ਹੇਮਨ! ਪਿਆਰਨਾਲਇਕਾਗ੍ਰਚਿੱਤਹੋਕੇਹਰੀਦਾਸਿਮਰਨਕਰ;
اے من ہرِ جیِ دھِیاءِ توُ اِک منِ اِک چِتِ بھاءِ ॥
دھیائے ۔ دھیان لگا۔ اک من ایک چت بھائے ۔یکسو پریم سے ۔
اے دل دل و دماغ کو یکسو کرکے خدا میں دھیان لگا ۔

ਹਰਿਕੀਆਸਦਾਸਦਾਵਡਿਆਈਆਦੇਇਨਪਛੋਤਾਇ॥
har kee-aa sadaa sadaa vadi-aa-ee-aa day-ay na pachhotaa-ay..
These are always the glories of God, that He never regrets bestowing sustenance to all. ਹਰੀਵਿਚਇਹਸਦਾਲਈਗੁਣਹਨਕਿਦਾਤਬਖ਼ਸ਼ਕੇਪਛੁਤਾਉਂਦਾਨਹੀਂ।
ہرِ کیِیا سدا سدا ۄڈِیائیِیا دےءِ ن پچھوتاءِ ॥
خدا میں یہ صفت ہے کہ نعمتیں عنایت کرکے پچھتاتا ہیں
ਹਉਹਰਿਕੈਸਦਬਲਿਹਾਰਣੈਜਿਤੁਸੇਵਿਐਸੁਖੁਪਾਇ॥
ha-o har kai sad balihaarnai jit sayvi-ai sukh paa-ay.
I am always dedicated to God; by remembering whom we receive peace. ਮੈਂਹਰੀਤੋਂਸਦਾਕੁਰਬਾਨਹਾਂ, ਜਿਸਦੀਸੇਵਾਕੀਤਿਆਂਸੁਖਮਿਲਦਾਹੈ;
ہءُ ہرِ کےَ سد بلِہارنھےَ جِتُ سیۄِئےَ سُکھُ پاءِ ॥
میں خدا پر قربان ہوں جس کی خدمت آرام و آسائش حاصل ہوتی ہے
ਨਾਨਕਗੁਰਮੁਖਿਮਿਲਿਰਹੈਹਉਮੈਸਬਦਿਜਲਾਇ॥੧॥
naanak gurmukh mil rahai ha-umai sabad jalaa-ay. ||1||
O’ Nanak, the Guru’s followers burn their ego through the divine word and remain merged with God. ||1|| ਹੇਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਖਜਨਅਹੰਕਾਰਨੂੰਸਤਿਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਸਾੜਕੇਹਰੀਵਿਚਮਿਲੇਰਹਿੰਦੇਹਨ॥੧॥
نانک گُرمُکھِ مِلِ رہےَ ہئُمےَ سبدِ جلاءِ
گورمکھ ۔ مرشدکے وسیلے سے ۔ ہونمے سبد جلائے ۔ خودی ۔کلام سے جلاکر ۔
اے نانک۔ مریدان مرشد کلاممرشد خودی ختم کرکے الہٰی ملاپ حاصل کرتے ہیں۔

ਮਃ੩॥
mehlaa 3.
Third Guru:
مਃ੩॥
ਆਪੇਸੇਵਾਲਾਇਅਨੁਆਪੇਬਖਸਕਰੇਇ॥
aapay sayvaa laa-i-an aapay bakhas karay-i.
God Himself enjoins people to His devotional worshipand He Himself showers His grace. ਹਰੀਨੇਆਪਹੀਮਨੁੱਖਾਂਨੂੰਸੇਵਾਵਿਚਲਾਇਆਹੈ, ਆਪਹੀਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਕਰਦਾਹੈ,
آپے سیۄا لائِئنُ آپے بکھس کرےءِ ॥
خدا خود ہی خدمت میں لگاتا ہے اور خود ہی بخشش کرتاہے ۔
ਸਭਨਾਕਾਮਾਪਿਉਆਪਿਹੈਆਪੇਸਾਰਕਰੇਇ॥
sabhnaa kaa maa pi-o aap hai aapay saar karay-i.
He Himself is like the mother and the father of all; He Himself takes care of all. ਆਪਹੀਸਭਨਾਂਦਾਮਾਂਪਿਉਹੈਤੇਆਪਹੀਸਭਦੀਸੰਭਾਲਕਰਦਾਹੈ।
سبھنا کا ما پِءُ آپِ ہےَ آپے سار کرےءِ ॥
خود ہی سب کاماں باپ ہے اور خود ہی سنبھال کرتا ہے ۔
ਨਾਨਕਨਾਮੁਧਿਆਇਨਿਤਿਨਨਿਜਘਰਿਵਾਸੁਹੈਜੁਗੁਜੁਗੁਸੋਭਾਹੋਇ॥੨॥
naanak naam Dhi-aa-in tin nij ghar vaas hai jug jug sobhaa ho-ay. ||2||
O’ Nanak, those who meditate on Naam, remain stable in their mind; their glory is acclaimed age after age. ||2|| ਹੇਨਾਨਕ! ਜੋਮਨੁੱਖਨਾਮਜਪਦੇਹਨ, ਉਹਆਪਣੇਟਿਕਾਣੇਤੇਟਿਕੇਹੁੰਦੇਹਨ, ਹਰੇਕਜੁਗਵਿਚਉਹਨਾਂਦੀਸੋਭਾਹੁੰਦੀਹੈ॥੨॥
نانک نامُ دھِیائِنِ تِن نِج گھرِ ۄاسُ ہےَ جُگُ جُگُ سوبھا ہوءِ ॥੨॥
اے نانک۔جونام میں دھیان لگاتے ہیں۔ یکسوئی وہ پاتے ہیں۔عالم میں نیکنامی پاتے ہیں۔
ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ ॥

ਤੂਕਰਣਕਾਰਣਸਮਰਥੁਹਹਿਕਰਤੇਮੈਤੁਝਬਿਨੁਅਵਰੁਨਕੋਈ॥
too karan kaaran samrath heh kartay mai tujh bin avar na ko-ee.
O’ Creator, You are capable of accomplishing everything; except You, I see none other as great as You. ਹੇਕਰਤਾਰ! ਤੂੰਸਾਰੇਕੰਮਕਰਨ-ਜੋਗਾਹੈਂ; ਤੇਰੇਬਿਨਾਤੇਰੇਜੇਡਾਕੋਈਹੋਰਨਹੀਂਮੈਨੂੰਦਿੱਸਦਾ;
توُ کرنھ کارنھ سمرتھُ ہہِ کرتے مےَ تُجھ بِنُ اۄرُ ن کوئیِ ॥
کرن کارن سمرتھ ۔ کرنے اور سبب بنانے کی توفیق رکھتا ہے ۔ تجھ بن اور نہ کوئی ۔ تیرے بغیر کچھ بھی نہیں۔
اے خدا تو کرنے اورسبب پیدا کرنے کی توفیق رکھتا ہے تیرے بغیر مجھے ایسا کوئی دوسر ا دکھائی نہیں دیتا۔