Urdu-Raw-Page-599

ਜੋਅੰਤਰਿਸੋਬਾਹਰਿਦੇਖਹੁਅਵਰੁਨਦੂਜਾਕੋਈਜੀਉ॥
jo antar so baahar daykhhu avar na doojaa ko-ee jee-o.
God who is within, see Him outside as well; there is no one else like Him.
ਜੇਹੜਾਪ੍ਰਭੂਅੰਦਰਵੱਸਰਿਹਾਹੈਉਸਨੂੰਬਾਹਰਭੀਵੇਖ, ਉਸਤੋਂਬਿਨਾਉਸਵਰਗਾਹੋਰਕੋਈਨਹੀਂਹੈ।
جو انّترِ سو باہرِ دیکھہُ اۄرُ ن دوُجا کوئیِ جیِءُ॥
۔ جو انتر ۔ سوباہر دیکھو ۔ جو دل میں ہے ہوی باہر ہے ۔
جو خدا دل کے اندر ہے باہر بھی اسی کو دیکھیں۔ اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔
ਗੁਰਮੁਖਿਏਕਦ੍ਰਿਸਟਿਕਰਿਦੇਖਹੁਘਟਿਘਟਿਜੋਤਿਸਮੋਈਜੀਉ॥੨॥
gurmukh ayk darisat kar daykhhu ghat ghat jot samo-ee jee-o. ||2||
As Guru’s follower, see everyone with the single eye of equality; the divine light of God is enshrined in each and every heart. ||2||
ਗੁਰੂਦੇਦੱਸੇਰਾਹਤੇਤੁਰਕੇਸਾਰਿਆਂਨੂੰਉਸੇਇੱਕਅੱਖਨਾਲਵੇਖ,ਹਰੇਕਸਰੀਰਵਿਚਪ੍ਰਭੂਦੀਹੀਜੋਤਿਮੌਜੂਦਹੈ॥੨॥
گُرمُکھِ ایک د٘رِسٹِ کرِ دیکھہُ گھٹِ گھٹِ جوتِ سموئیِ جیِءُ
گورمگھ ۔ مرشد کے ذریعے ۔ ایک درسٹ ۔ ایک نگاہ ۔ گھٹ گھٹ جوت سموئی ۔ رہ دل میں ہر جگہ بستا ہ ۔ خدا
گرمکھ کی طرح سب کو برابری کی واحد نظر سے دیکھو۔ ہر دل میں ، الہی نور موجود ہے۔
ਚਲਤੌਠਾਕਿਰਖਹੁਘਰਿਅਪਨੈਗੁਰਮਿਲਿਐਇਹਮਤਿਹੋਈਜੀਉ॥
chaltouthaak rakhahu ghar apnai gur mili-ai ih mat ho-ee jee-o.
By meeting the Guru you would attain the intellect to understand about oneness of God and you would be able to restrain your fickle mind in your own self.
ਇਸਬਾਹਰਭਟਕਦੇਮਨਨੂੰਰੋਕਕੇਆਪਣੇਅੰਦਰਵੱਸਦੇਪ੍ਰਭੂਵਿਚਹੀਟਿਕਾਰੱਖ।ਪਰਗੁਰੂਨੂੰਮਿਲਿਆਂਹੀਇਹਅਕਲਆਉਂਦੀਹੈ।
چلتوَ ٹھاکِ رکھہُ گھرِ اپنےَ گُر مِلِئےَ اِہ متِ ہوئیِ جیِءُ
چلتو ۔ بھٹکتے ۔ چلتے ۔ ٹھاک رکھو۔ روک رکھو ۔ قابو رکھو گھر اپنے ۔ اپنے ٹھکانے ۔
اپنے چست دماغ کو روکیں اور اسے اسکے اپنے ہی گھر میں مستحکم رکھیں۔ گرو سے ملنے سے ، یہ سمجھ آ جاتی ہے
ਦੇਖਿਅਦ੍ਰਿਸਟੁਰਹਉਬਿਸਮਾਦੀਦੁਖੁਬਿਸਰੈਸੁਖੁਹੋਈਜੀਉ॥੩॥
daykh adrist raha-o bismaadee dukh bisrai sukh ho-ee jee-o. ||3||
By realizing the unseeable God, you would remain amazed and delighted; forgetting your pain, you would be at peace. ||3||
ਉਸਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਪ੍ਰਭੂਨੂੰਵੇਖਕੇਤੂੰਵਿਸਮਾਦਅਵਸਥਾਵਿਚਅੱਪੜਜਾਵੇਗਾਅਤੇਆਪਣੇਕਲੇਸ਼ਨੂੰਭੁਲਾਕੇਸੁਖਪਾਲਵੇਗਾ॥੩॥
دیکھِ اد٘رِسٹُ رہءُ بِسمادیِ دُکھُ بِسرےَ سُکھُ ہوئیِ جیِءُ॥੩॥
ایک درسٹ ۔ ایک نگاہ ۔
اس غیبی رب کو دیکھ کر آپ حیران اور خوش ہوجائیں گے۔ اپنے درد کو بھلا کر ، آپ کو سکون ملے گا۔
ਪੀਵਹੁਅਪਿਉਪਰਮਸੁਖੁਪਾਈਐਨਿਜਘਰਿਵਾਸਾਹੋਈਜੀਉ॥
peevhu api-o param sukh paa-ee-ai nij ghar vaasaa ho-ee jee-o.
By drinking the ambrosial nectar of Naam, the supreme state bliss is received and the mind stays within the heart.
ਅਟੱਲਆਤਮਕਜੀਵਨਦੇਣਵਾਲਾਨਾਮ-ਰਸਪਾਨਕਰਕੇਸਭਤੋਂਉੱਚਾਆਨੰਦਮਿਲਦਾਹੈ, ਅਤੇਆਪਣੇਘਰਵਿਚਟਿਕਾਣਾਹੋਜਾਂਦਾਹੈ l
پیِۄہُ اپِءُ پرم سُکھُ پائیِئےَ نِج گھرِ ۄاسا ہوئیِ جیِءُ
اس روحانی زندگی دینے والے آب حیات الہٰی نام سچ و حقیقت کا لطف اٹھاؤ
ਜਨਮਮਰਣਭਵਭੰਜਨੁਗਾਈਐਪੁਨਰਪਿਜਨਮੁਨਹੋਈਜੀਉ॥੪॥
janam maranbhav bhanjan gaa-ee-ai punrap janam na ho-ee jee-o. ||4||
By singing the Praises of God, the destroyer of the fear of birth and death, there is no subsequent birth. ||4||
ਜਨਮਮਰਨਦਾਚੱਕ੍ਰਨਾਸਕਰਨਵਾਲੇਪ੍ਰਭੂਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਕਰਨੀਚਾਹੀਦੀਹੈ, (ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ) ਮੁੜਮੁੜਜਨਮਨਹੀਂਹੁੰਦਾ॥੪॥
جنم مرنھ بھۄ بھنّجنُ گائیِئےَ پُنرپِ جنمُ ن ہوئیِ جیِءُ॥੪॥
بھو بھنجن ۔ خوف مٹانے والا۔ پنرپ جنم۔ دوبارہ جنم نہ لینا پڑیگا
اس خدا کی حمدوثناہ لیجیئے جس سے تناسخ ختم ہوتا ہے اور خوف ختم کرتا ہے دوبار پیدا نہیں ہونا پڑتا
ਤਤੁਨਿਰੰਜਨੁਜੋਤਿਸਬਾਈਸੋਹੰਭੇਦੁਨਕੋਈਜੀਉ॥
tat niranjan jot sabaa-ee sohaNbhayd na ko-ee jee-o.
The immaculate God is the essence of all things and His divine light pervades in all; He is pervading in all without any discrimination.
ਮਾਇਆਦੇਪ੍ਰਭਾਵਤੋਂਰਹਿਤਪ੍ਰਭੂਸਾਰੇਜਗਤਦਾਅਸਲਾਹੈ ,ਉਸਪ੍ਰਭੂਦੀਜੋਤਿਹਰਥਾਂਸੋਭਰਹੀਹੈਤੇਉਸਦੀਵਿਆਪਕਤਾਵਿਚਕਿਤੇਕੋਈਵਿੱਥਵਿਤਕਰਾਨਹੀਂਹੈ
تتُ نِرنّجنُ جوتِ سبائیِ سوہنّ بھیدُ ن کوئیِ جیِءُ॥
تت۔ مول بنیاد۔ بیج ۔ آغاز ۔ جوت سبائی ۔ سب میں ہے نور اسکا ۔ سوہ ۔ خدا خود ہی ہے ۔ بھید ۔ راز۔ خفیہ ۔ چھپا ہو ا۔
اس میں کوئی راز نہیں چھپا ہوا کہ وہ از خود ہے اسے کوئی پیدا کرنے والی ہستی نہیں ۔
ਅਪਰੰਪਰਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁਪਰਮੇਸਰੁਨਾਨਕਗੁਰੁਮਿਲਿਆਸੋਈਜੀਉ॥੫॥੧੧॥
aprampar paarbarahm parmaysar naanak gur mili-aa so-ee jee-o. ||5||11||
O’ Nanak, that infinite supreme God has met me as my Guru. ||5||11||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜੋਬੇਅੰਤਪਰਮੇਸਰਹੈ, ਓਹੀਮੈਨੂੰਗੁਰੂਮਿਲਿਆਹੈ॥੫॥੧੧॥
اپرنّپر پارب٘رہمُ پرمیسرُ نانک گُرُ مِلِیا سوئیِ جیِءُ
اپرنپر ۔ پرے پرے ۔ مراد بلاحد۔ لا محدود۔ پار برہم۔ پار لگانے والا۔ پر میشور۔ بلند روح۔ گرمیلیا سوئی جیؤ۔ مرشدکے ملاپ سے ۔ اس سے ملاپ ہوتا ہے ۔
اے نانک، وہ لامحدود اعلیٰ خدا مجھے اپنے گرو کی حیثیت سے ملا ہے۔
ਸੋਰਠਿਮਹਲਾ੧ਘਰੁ੩
sorath mehlaa 1 ghar 3
Raag Sorath, First Guru, Third Beat:
سورٹھِ مہلا ੧ گھرُ ੩

ੴਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the True Guru:
ਅਕਾਲਪੁਰਖਇੱਕਹੈਅਤੇਸਤਿਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਮਿਲਦਾਹੈ।
اک اونکار ستگر پرساد
ایک ابدی خدا جو گرو کے فضل سے معلوم ہوا
ਜਾਤਿਸੁਭਾਵਾਤਦਹੀਗਾਵਾ॥

jaatis bhaavaa tad hee gaavaa.

When I am pleasing to God, then I can sing His praises,
ਜਦੋਂਮੈਂਉਸਪ੍ਰਭੂਨੂੰਚੰਗਾਲੱਗਦਾਹਾਂਤਦੋਂਹੀਮੈਂਉਸਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਕਰਸਕਦਾਹਾਂ,
جا تِسُ بھاۄا تد ہیِ گاۄا ॥
جا ۔ جے ۔ اگر ۔ تس بھاوا۔ اس کو پیار ا لگوں۔ گاوے کا پھل پاوا۔ صفت صلاھ کا فائدہ اٹھاؤ ں
جب وہ مجھ سے راضی ہوتا ہے تو میں اس کی حمد گاتا ہوں۔
ਤਾਗਾਵੇਕਾਫਲੁਪਾਵਾ॥
taa gaavay kaa fal paavaa.
and only then I can receive the reward of singing His praises.
ਤਦੋਂਹੀਮੈਂਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਕਰਨਦਾਫਲਪ੍ਰਾਪਤਕਰਸਕਦਾਹਾਂ।
تا گاۄے کا پھلُ پاۄا ॥
گاوے کا پھل پاوا۔ صفت صلاھ کا فائدہ اٹھاؤ ں
اور تب ہی مجھے اس کی حمد گانے کا صلہ مل سکتا ہے۔
ਗਾਵੇਕਾਫਲੁਹੋਈ॥
gaavay kaa fal ho-ee.
The reward of singing His praises is received only,
ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਕਰਨਦਾਫਲਤਦੋਂਹੀਮਿਲਦਾਹੈ,
گاۄے کا پھلُ ہوئیِ
گاوے کا پھل پاوا۔ صفت صلاھ کا فائدہ اٹھاؤ ں
اس کی تعریفیں گانے کا ثواب ملتا ہے
ਜਾਆਪੇਦੇਵੈਸੋਈ॥੧॥
jaa aapay dayvai so-ee. ||1||
when He Himself gives. ||1||
ਜਦੋਂਉਹਪ੍ਰਭੂਆਪਹੀਦੇਂਦਾਹੈ॥੧॥
جا آپے دیۄےَ سوئیِ
جب اس نے خود ان کو نوازا
ਮਨਮੇਰੇਗੁਰਬਚਨੀਨਿਧਿਪਾਈ॥
man mayray gur bachnee niDh paa-ee.
O’ my mind, one who has received the treasure of God’s praises through the Guru’s word,
ਹੇਮੇਰੇਮਨ! ਜਿਸਮਨੁਖਨੇਗੁਰੂਦੇਬਚਨਾਂਤੇਤੁਰਕੇ (ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾਲੱਭਲਿਆ
من میرے گُر بچنیِ نِدھِ پائیِ
گر بچتی ندھ پائی ۔ کلام مرش س ے خنرانہ ملا
اے میرے دماغ ، گورو کے کلام کے ذریعہ ہی خزانہ حاصل ہوتا ہے۔
ਤਾਤੇਸਚਮਹਿਰਹਿਆਸਮਾਈ॥ਰਹਾਉ॥
taatay sach meh rahi-aa samaa-ee. rahaa-o.
because of that he remains immersed in remembering the eternal God. ||Pause||
ਉਹਉਸ (ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ) ਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੇਪਰਮਾਤਮਾਦੀਯਾਦਵਿਚਸਦਾਟਿਕਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ।ਰਹਾਉ॥
تا تے سچ مہِ رہِیا سمائیِ॥ رہاءُ ॥
اسی لئے میں سچے نام میں ڈوبا رہتا ہوں۔
ਗੁਰਸਾਖੀਅੰਤਰਿਜਾਗੀ॥
gur saakhee antar jaagee.
When the Guru’s teachings become manifest within a person,
ਜਦੋਂਮਨੁੱਖਦੇਅੰਦਰਸਤਿਗੁਰੂਦੀਸਿੱਖਿਆਦੀਜੋਤਿਜਗਪੈਂਦੀਹੈ,
گُر ساکھیِ انّترِ جاگیِ॥
جب میں اپنے اندر گورو کی تعلیمات کو جگاتا ہوں ،
ਤਾਚੰਚਲਮਤਿਤਿਆਗੀ॥
taa chanchal matti-aagee.
then he renounced his fickle intellect.
ਤਦੋਂਉਹਮਨੁੱਖਆਪਣੀਚੁਲਬਲੀਮੱਤਛੱਡਦੇਂਦਾਹੈ
تا چنّچل متِ تِیاگیِ॥
تب میں نے اپنی چست دانش کو ترک کردیا۔
ਗੁਰਸਾਖੀਕਾਉਜੀਆਰਾ॥
gur saakhee kaa ujee-aaraa.
When the mind of a person is spiritually enlightened by the Guru’s teachings,
ਜਦੋਂਮਨੁੱਖਦੇਅੰਦਰਗੁਰੂਦੇਉਪਦੇਸ਼ਦਾ (ਆਤਮਕ) ਚਾਨਣਹੁੰਦਾਹੈ,
گُر ساکھیِ کا اُجیِیارا
جب گرو کی تعلیمات کا نور روشن ہوا ،
ਤਾਮਿਟਿਆਸਗਲਅੰਧ੍ਯ੍ਯਾਰਾ॥੨॥
taa miti-aa sagal anDh-yaaraa. ||2||
then all the darkness of his ignorance is dispelled. ||2||
ਤਦੋਂਉਸਦੇਅੰਦਰੋਂਅਗਿਆਨਤਾਵਾਲਾਸਾਰਾਹਨੇਰਾਦੂਰਹੋਜਾਂਦਾਹੈ॥੨॥
تا مِٹِیا سگل انّدھ٘ز٘زارا
اور پھر ساری تاریکی دور کردی گئی۔
ਗੁਰਚਰਨੀਮਨੁਲਾਗਾ॥
gur charnee man laagaa.
When the mind of a person is attuned to the Guru’s word,
ਜਦੋਂਮਨੁੱਖਦਾਮਨਗੁਰੂਦੇਚਰਨਾਂਵਿਚਜੁੜਦਾਹੈ,
گُر چرنیِ منُ لاگا ॥
جس کو پائے مرشد سے محبت ہوجاتی ہے
ਤਾਜਮਕਾਮਾਰਗੁਭਾਗਾ॥
taa jam kaa maarag bhaagaa.
then the Path of spiritual death recedes.
ਤਦਮੌਤਦਾਰਾਹਉਸਤੋਂਪਰੇਹੱਟਜਾਂਦਾਹੈ।
تا جم کا مارگُ بھاگا ॥
تو روحانی موت کا راستہ مٹ جاتا ہے ۔
ਭੈਵਿਚਿਨਿਰਭਉਪਾਇਆ॥
bhai vich nirbha-o paa-i-aa.
When a person realizes the fearless God by living in His revered fear,
ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਡਰ-ਅਦਬਵਿਚਰਹਿਕੇਜਦੋਂਮਨੁੱਖਨਿਰਭਉਪ੍ਰਭੂਨਾਲਮਿਲਾਪਹਾਸਲਕਰਦਾਹੈ,
بھےَ ۄِچِ نِربھءُ پائِیا॥
خدا کے خوف کے ذریعہ ایک نڈر رب حاصل ہوتا ہے۔
ਤਾਸਹਜੈਕੈਘਰਿਆਇਆ॥੩॥
taa sahjai kai ghar aa-i-aa. ||3||
then he enters the state of celestial peace and poise. ||3||
ਤਦੋਂਉਹਅਡੋਲਆਤਮਕਅਵਸਥਾਦੇਘਰਵਿਚਟਿਕਜਾਂਦਾਹੈ॥੩॥
تا سہجےَ کےَ گھرِ آئِیا॥੩॥
تب اسے روحانی سکون ملتا ہے
ਭਣਤਿਨਾਨਕੁਬੂਝੈਕੋਬੀਚਾਰੀ॥
bhanat naanak boojhai ko beechaaree.
Nanak says, only a rare person who reflects and understands,
ਨਾਨਕਆਖਦਾਹੈ, ਕੋਈਵਿਰਲਾਵਿਚਾਰਵਾਨਹੀਸਮਝਦਾਹੈ,
بھنھتِ نانکُ بوُجھےَ کو بیِچاریِ
بوجھے ۔ سمجھے ۔ بیچاری ۔ سمجھ دار
نانک عرض گذارتا ہے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ کتنے کم ہوتے ہیں
ਇਸੁਜਗਮਹਿਕਰਣੀਸਾਰੀ॥
is jag meh karnee saaree.
that what is the most sublime deed in this world,
ਕਿਇਸਜਗਤਵਿੱਚਸਭਤੋਂਉਤਮਕਰਨੀਕੀਹੈ
اِسُ جگ مہِ کرنھیِ ساریِ॥
۔ کرنی ۔ اعملا۔ ساری ۔ بنیاد ۔مول
اس دنیا کی سب سے عمدہ کارروائی۔
ਕਰਣੀਕੀਰਤਿਹੋਈ॥
karnee keerat ho-ee.
That noblest deed is to sing God’s Praises,
ਉਹਕਰਨੀਹਰੀ-ਜੱਸਹੈ,
کرنھیِ کیِرتِ ہوئیِ॥
خداوند کی حمد گانا ہے ،
ਜਾਆਪੇਮਿਲਿਆਸੋਈ॥੪॥੧॥੧੨॥
jaa aapay mili-aa so-ee. ||4||1||12||
through which, on His own God becomes manifest in a person. ||4||1||12||
ਜਿਸਦੁਆਰਾਉਹਸਾਹਿਬਖੁਦਹੀਪ੍ਰਾਣੀਨੂੰਮਿਲਪੈਦਾਹੈ॥੪॥੧॥੧੨॥
جا آپے مِلِیا سوئیِ॥੪॥੧॥੧੨॥
اسی کو ہی خدا ملتا ہے
ਸੋਰਠਿਮਹਲਾ੩ਘਰੁ੧
sorath mehlaa 3 ghar 1
Raag Sorath, Third Guru, First Beat:
سورٹھِ مہلا ੩ گھرُ ੧
ੴਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the True Guru:
ਅਕਾਲਪੁਰਖਇੱਕਹੈਅਤੇਸਤਿਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਮਿਲਦਾਹੈ।
ایک اونکار ستِگُر پ٘رسادِ ॥
ایک ابدی خدا جو گرو کے فضل سے معلوم ہوا
ਸੇਵਕਸੇਵਕਰਹਿਸਭਿਤੇਰੀਜਿਨਸਬਦੈਸਾਦੁਆਇਆ॥
sayvak sayv karahi sabhtayree jin sabdai saad aa-i-aa.
O’ God, the devotees who enjoy the relish of the Guru’s word, they alone perform Your devotional worship.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੇਜਿਨ੍ਹਾਂਸੇਵਕਾਂਨੂੰਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦਾਰਸਆਜਾਂਦਾਹੈ, ਉਹੀਸਾਰੇਤੇਰੀਸੇਵਾ-ਭਗਤੀਕਰਦੇਹਨ।
سیۄک سیۄ کرہِ سبھِ تیریِ جِن سبدےَ سادُ آئِیا॥
سبدے ساد آئیا۔ سبدے ۔ کلام ۔
آپ کے سارے خادم ، جو آپ کے کلام کو پسند کرتے ہیں ، آپ کی خدمت کرتے ہیں۔
ਗੁਰਕਿਰਪਾਤੇਨਿਰਮਲੁਹੋਆਜਿਨਿਵਿਚਹੁਆਪੁਗਵਾਇਆ॥gur kirpaa tay nirmal ho-aa jin vichahu aap gavaa-i-aa. He, who eradicates his self-conceit from within, becomes immaculate by the Guru’s grace.
ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੇਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂਆਪਾ-ਭਾਵਦੂਰਕਰਲਿਆਉਹਪਵਿਤ੍ਰਹੋਜਾਂਦਾਹੈ।
گُر کِرپا تے نِرملُ ہویا جِنِ ۄِچہُ آپُ گۄائِیا॥
نرمل۔ پاک۔ آپ۔ خود پسندی ۔
جنہوں نے مرشد کی کرم وعنایت سے اپنے دل سے خودی متا دی وہ پاکدامن اور پاک زندگی بنالیتے ہیں
ਅਨਦਿਨੁਗੁਣਗਾਵਹਿਨਿਤਸਾਚੇਗੁਰਕੈਸਬਦਿਸੁਹਾਇਆ॥੧॥
an-din gun gaavahi nit saachay gur kai sabad suhaa-i-aa. ||1||
He, who always sings praises of the eternal God, he becomes embellished through the Guru’s word. ||1||
ਜੋਰਾਤਦਿਨਹਮੇਸ਼ਾਂਸੱਚੇਸੁਆਮੀਦਾਜੱਸਗਾਹਿਨਕਰਦਾਹੈ, ਉਹਗੁਰਾਂਦੀਬਾਣੀਨਾਲਸਸ਼ੋਭਤਹੋਜਾਂਦਾਹੈ॥੧॥
اندِنُ گُنھ گاۄہِ نِت ساچے گُر کےَ سبدِ سُہائِیا॥੧॥
اندن ۔ ہر روز۔ سہائیا۔ شہرت پائی (1) بارک ۔ بچے ۔ ایکو ۔ واحد۔ سچا ۔ سچ ۔ صدیوی سچ
شب و روز ، وہ ہمیشہ سچے پروردگار کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ وہ گرو کے لفظ کے کلام سے آراستہ ہیں۔

ਮੇਰੇਠਾਕੁਰਹਮਬਾਰਿਕਸਰਣਿਤੁਮਾਰੀ॥
mayraythaakur ham baarik sarantumaaree.
O’ my Master-God, we, Your children, have come to Your refuge.
ਹੇਮੇਰੇਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ! ਅਸੀਂ (ਜੀਵ) ਤੇਰੇਬੱਚੇਹਾਂ, ਤੇਰੀਸਰਨਆਏਹਾਂ।
میرے ٹھاکُر ہم بارِک سرنھِ تُماریِ॥
اے خدا ہم تیرے بچے ہاں تیری پناہ میں آتے ہیں
ਏਕੋਸਚਾਸਚੁਤੂਕੇਵਲੁਆਪਿਮੁਰਾਰੀ॥ਰਹਾਉ॥
ayko sachaa sach too kayval aap muraaree. rahaa-o.
O’ God, You alone are truly eternal, and only You are all from Yourself. ||Pause||
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਸਿਰਫ਼ਇਕਤੂੰਹੀਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਹੈਂ, ਤੂੰਸਾਰਾਕੁਛਆਪਣੇਆਪਤੋਂਹੀਹੈ॥ਰਹਾਉ॥
ایکو سچا سچُ توُ کیۄلُ آپِ مُراریِ॥ رہاءُ ॥
کیول ۔ صرف۔ مراری ۔ خدا۔ رہاؤ۔ جاگت۔ بیدار۔ ہونمے ۔
آپ واحد سچوں میں سے سچے خدا ہو جو انا کا خاتمہ کرتے ہو
ਜਾਗਤਰਹੇਤਿਨੀਪ੍ਰਭੁਪਾਇਆਸਬਦੇਹਉਮੈਮਾਰੀ॥
jaagat rahay tinee parabh paa-i-aa sabday ha-umai maaree.
Those who eradicate their ego through the Guru’s word, remain awake and alert to the onslaught of worldly allurements, and they alone realize God
ਜੇਹੜੇਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਹਉਮੈਮੁਕਾਲੈਂਦੇਹਨ, ਉਹਮਾਇਆਦੇਮੋਹਵਲੋਂਸੁਚੇਤਰਹਿੰਦੇਹਨ, ਤੇਉਹਪ੍ਰਭੂਨੂੰਪਾਲੈਂਦੇਹਨ l
جاگت رہے تِنیِ پ٘ربھُ پائِیا سبدے ہئُمےَ ماریِ॥
جو لوگ بیدار رہتے ہیں وہ خدا کو حاصل کرتے ہیں۔ کلام الشبد کے ذریعہ وہ اپنی اناپر فتح حاصل کر لیتے ہیں۔
ਗਿਰਹੀਮਹਿਸਦਾਹਰਿਜਨਉਦਾਸੀਗਿਆਨਤਤਬੀਚਾਰੀ॥
girhee meh sadaa har jan udaasee gi-aan tat beechaaree.
While living in the household, God’s devotees remain detached from the worldly allurements by reflecting on the essence of divine wisdom.
ਪ੍ਰਭੂਦੇਭਗਤਅਸਲਗਿਆਨਦੀਰਾਹੀਂਵਿਚਾਰਵਾਨਹੋਕੇਗ੍ਰਿਹਸਤਵਿਚਰਹਿੰਦੇਹੋਏਹੀਮਾਇਆਵਲੋਂਵਿਰਕਤਰਹਿੰਦੇਹਨ।
گِرہیِ مہِ سدا ہرِ جن اُداسیِ گِیان تت بیِچاریِ॥
خاندانی زندگی میں ڈوبارب کا عاجز بندہ ہمیشہ جدا رہتا ہے۔ وہ روحانی حکمت کے جوہر پر غور کرتا ہے۔
ਸਤਿਗੁਰੁਸੇਵਿਸਦਾਸੁਖੁਪਾਇਆਹਰਿਰਾਖਿਆਉਰਧਾਰੀ॥੨॥
satgur sayv sadaa sukh paa-i-aa har raakhi-aa ur Dhaaree. ||2||
By following the true Guru’s teachings, they always enjoy peace and keep God enshrined in their hearts. ||2||
ਉਹਗੁਰੂਦੀਦੱਸੀਸੇਵਾਕਰਕੇਸਦਾਆਤਮਕਆਨੰਦਮਾਣਦੇਹਨ, ਤੇਪ੍ਰਭੂਨੂੰਆਪਣੇਹਿਰਦੇਵਿਚਵਸਾਈਰੱਖਦੇਹਨ॥੨॥
ستِگُرُ سیۄِ سدا سُکھُ پائِیا ہرِ راکھِیا اُر دھاریِ॥੨॥
سچی گورو کی تعلیمات پر عمل کرکے ، وہ ہمیشہ سکون سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور خدا کو اپنے دلوں میں بسا رکھتے ہیں ਇਹੁਮਨੂਆਦਹਦਿਸਿਧਾਵਦਾਦੂਜੈਭਾਇਖੁਆਇਆ॥
ih manoo-aa dah dis Dhaavdaa doojai bhaa-ay khu-aa-i-aa.
This mind keeps wandering everywhere because it is gone astray in the love of duality (things other than God).
ਇਹਮਨਮਾਇਆਦੇਮੋਹਵਿਚਫਸਕੇਦਸੀਂਪਾਸੀਂਦੌੜਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਤੇ, (ਜੀਵਨਦੇਸਹੀਰਸਤੇਤੋਂ) ਖੁੰਝਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ।
اِہُ منوُیا دہ دِسِ دھاۄدا دوُجےَ بھاءِ کھُیائِیا॥
منوا ۔ من ۔ دیہ ہدس۔ دس اطراف۔ دھاودا ۔ بھٹکتا ۔ دوڑتا ۔
یہ ذہن ہر جگہ گھومتا رہتا ہے کیونکہ وہ دنیا (خدا کے علاوہ دوسری چیزوں) کی محبت میں گمراہ ہوتا ہے۔