Urdu-Raw-Page-519

ਸਭੁਕਿਛੁਜਾਣੈਜਾਣੁਬੁਝਿਵੀਚਾਰਦਾ॥
sabh kichh jaanai jaan bujh veechaardaa.
God, the all Knower, knows everything about all beings; He understands and contemplates on everything.
ਉਹਅੰਤਰਜਾਮੀ (ਜੀਵਾਂਦੇਦਿਲਦੀ) ਹਰੇਕਗੱਲਜਾਣਦਾਹੈਤੇਉਸਨੂੰਸਮਝਕੇ (ਉਸਤੇ) ਵਿਚਾਰਭੀਕਰਦਾਹੈ,
سبھُکِچھُجانھےَجانھُبُجھِۄیِچاردا॥
بجھ وچارو۔ سوچ سمجھ کر خیال کرتا ہے
وہی مخلوق پیدا کرنے والا ہے اور وہی مارنے وال اہے وہ سب کچھ جانتا ہے اسے سمجھ کر سوچتا ہے

ਅਨਿਕਰੂਪਖਿਨਮਾਹਿਕੁਦਰਤਿਧਾਰਦਾ॥
anik roop khin maahi kudratDhaardaa.
By His creative power, He assumes numerous forms in an instant.
ਇਕਪਲਕਵਿਚਕੁਦਰਤਿਦੇਅਨੇਕਾਂਰੂਪਬਣਾਦੇਂਦਾਹੈ,
انِکروُپکھِنماہِکُدرتِدھاردا॥
انک ۔ بیشمار ۔ درت ۔ طاقت۔ دھار دا
ور آنکھ جھپکنے جتنی دیر میں درت کی بیشمار شکلیں بنا دیتا ہے

ਜਿਸਨੋਲਾਇਸਚਿਤਿਸਹਿਉਧਾਰਦਾ॥
jis no laa-ay sach tiseh uDhaardaa.
Whom He attaches to the true path, He saves that person from vices.
ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੂੰਉਹਸੱਚਵਿਚਜੋੜਦਾਹੈਉਸਨੂੰ (ਵਿਕਾਰਾਂਤੋਂ) ਬਚਾਲੈਂਦਾਹੈ।
جِسنولاءِسچِتِسہِاُدھاردا
سچ و حقیقت۔
جسے سچ اور حقیقت پرست بناتا ہے اسے بچااہے

ਜਿਸਦੈਹੋਵੈਵਲਿਸੁਕਦੇਨਹਾਰਦਾ॥
jis dai hovai val so kaday na haardaa.
On whose side is God, he never loses the game of life.
ਪ੍ਰਭੂਜਿਸਜੀਵਦੇਪੱਖਵਿਚਹੋਜਾਂਦਾਹੈਉਹਜੀਵ (ਵਿਕਾਰਾਂਨੂੰਕਾਬੂਕਰਨਦੀਬਾਜ਼ੀ) ਕਦੇਹਾਰਦਾਨਹੀਂ,
جِسدےَہوۄےَۄلِسُکدےنہاردا॥
حمائتی ۔ مددگار۔ سچ ۔ حقیقت
جسکا ساتھ دیتا ہے اس کی کبھی اخلاقی شکست نہیں ہوتی

ਸਦਾਅਭਗੁਦੀਬਾਣੁਹੈਹਉਤਿਸੁਨਮਸਕਾਰਦਾ॥੪॥
sadaa abhag deebaan hai ha-o tis namaskaardaa. ||4||
His court (justice system) is eternal; I humbly bow to Him. ||4||
ਉਸਪ੍ਰਭੂਦਾਦਰਬਾਰਸਦਾਅਟੱਲਹੈ, ਮੈਂਉਸਨੂੰਨਮਸਕਾਰਕਰਦਾਹਾਂ॥੪॥
سداابھگُدیِبانھُہےَہءُتِسُنمسکاردا॥੪॥
۔ ابھگ ۔ نہ ٹوٹنے والا۔ صدیوی ۔ دیبان۔ عدالت ۔ کجہر ی ۔ بس نمسکارے ۔ اسے سجدہ کرتا ہو۔ بطور تعظیم سر جھکاتا ہوں۔
الہٰی دربار صدیوی اور مستقل ہے میں اس کے سر تسلیم ختم کر تا ہوں اور بطور تعظیم سجدہ کرتا ہوں۔

ਸਲੋਕਮਃ੫॥
salok mehlaa 5.
Shalok, Fifth Guru:
سلوکمਃ੫॥

ਕਾਮੁਕ੍ਰੋਧੁਲੋਭੁਛੋਡੀਐਦੀਜੈਅਗਨਿਜਲਾਇ॥
kaam kroDh lobhchhodee-ai deejai agan jalaa-ay.
We should renounce vices like lust, anger and greed; we should get rid of them as if we have burnt them in the fire.
ਕਾਮਕ੍ਰੋਧਤੇਲੋਭ (ਆਦਿਕਵਿਕਾਰ) ਛੱਡਦੇਣੇਚਾਹੀਦੇਹਨ, (ਇਹਨਾਂਨੂੰ) ਅੱਗਵਿਚਸਾੜਦੇਈਏ,
کامُک٘رودھُلوبھُچھوڈیِئےَدیِجےَاگنِجلاءِ॥
کام۔ شہوت۔ کرودھ ۔ غصہ ۔ لوبھ ۔ لالچ ۔ دوبے ۔ غیروں سے محبت۔ جیودیا۔ جب تک زند ہ ہو
اے نانک۔ شہوت ، غصہ اور لالچکا تدارک کرنا چاہیے اور غیرون مراد دنیاوی دولت کی محبت ختم کر ؤ۔

ਜੀਵਦਿਆਨਿਤਜਾਪੀਐਨਾਨਕਸਾਚਾਨਾਉ॥੧॥
jeevdi-aa nit jaapee-ai naanak saachaa naa-o. ||1||
O’ Nanak, while alive, we should always meditate on the Name of God. ||1||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜਦਤਕਜੀਊਂਦੇਹਾਂ (ਪ੍ਰਭੂਦਾ) ਸੱਚਾਨਾਮਸਦਾਸਿਮਰਦੇਰਹੀਏ॥੧॥
جیِۄدِیانِتجاپیِئےَنانکساچاناءُ॥੧॥
سچا ناؤ۔ خدا کا سچا نام۔ سچ و حقیقت۔
۔ تاحیات ہر روز اے نانک خدا کے سچے نام اور سچ و حقیقت دل میں بساؤ۔

ਮਃ੫॥
mehlaa 5.
Fifth Mehl:
مਃ੫॥

ਸਿਮਰਤਸਿਮਰਤਪ੍ਰਭੁਆਪਣਾਸਭਫਲਪਾਏਆਹਿ॥
simrat simrat parabh aapnaa sabh fal paa-ay aahi.
By always remembering my God, I have obtained all the fruits of my desires.
ਆਪਣੇਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਸਿਮਰਸਿਮਰਕੇਮੈਂਸਾਰੇਫਲਹਾਸਲਕਰਲਏਹਨ l
سِمرتسِمرتپ٘ربھُآپنھاسبھپھلپاۓآہِ
جس نے الٰہی نام کی ریاض کی اس نے سارے پھل حاصلکئے

ਨਾਨਕਨਾਮੁਅਰਾਧਿਆਗੁਰਪੂਰੈਦੀਆਮਿਲਾਇ॥੨॥
naanak naam araaDhi-aa gur poorai dee-aa milaa-ay. ||2||
O’ Nanak, when I meditated on Naam; the perfect Guru united me with God. |2|
ਹੇਨਾਨਕ! ਮੈਂਨਾਮਦਾਸਿਮਰਨਕੀਤਾਹੈਅਤੇਪੂਰਨਗੁਰਾਂਨੇਮੈਨੂੰਸਾਹਿਬਨਾਲਮਿਲਾਦਿੱਤਾਹੈ॥੨॥
نانکنامُارادھِیاگُرپوُرےَدیِیامِلاءِ॥੨॥
نام ارادھیا۔ سچ و حقیقت کی یاد وریاض کی ۔
اے نانک جس نے کامل مرشد کے وسیلے سے الہٰی نام کی ریاض کی اور الہٰی ملاپ و وصل دالائیا

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ॥

ਸੋਮੁਕਤਾਸੰਸਾਰਿਜਿਗੁਰਿਉਪਦੇਸਿਆ॥
so muktaa sansaar je gur updaysi-aa.
He, whom the Guru has imparted his teachings, while living in the world is liberated from the bonds of Maya, the worldly riches and power.
ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੂੰਸਤਿਗੁਰੂਨੇਉਪਦੇਸ਼ਦਿੱਤਾਹੈਉਹਜਗਤਵਿਚਰਹਿੰਦਾਹੋਇਆਹੀਮਾਇਆਦੇਬੰਧਨਾਂਤੋਂਆਜ਼ਾਦਹੈ;
سومُکتاسنّسارِجِگُرِاُپدیسِیا॥
سو۔ وہ ۔ مکتا۔ نجات یافتہ ۔گر اید سیا۔ جس نے سبق مرشد حاصل کیا۔
جسنے سچے مرشد سے سبق لیا ہے دنیاوی غلامیوں سے آزادی پائی ہے

ਤਿਸਕੀਗਈਬਲਾਇਮਿਟੇਅੰਦੇਸਿਆ॥
tis kee ga-ee balaa-ay mitay andaysi-aa.
His calamity is averted and his worries are dispelled.
ਉਸਦੀਬਿਪਤਾਦੂਰਹੋਜਾਂਦੀਹੈ, ਉਸਦੇਫ਼ਿਕਰਮਿਟਜਾਂਦੇਹਨ;
تِسکیِگئیِبلاءِمِٹےانّدیسِیا
۔ بلائے ۔ آفت ۔ مصیبت۔ اندسیا۔ خوف ۔
اس کی مصیبتیں ختم ہوئیں اور فکر مٹے اور خوف ختم ہوئے

ਤਿਸਕਾਦਰਸਨੁਦੇਖਿਜਗਤੁਨਿਹਾਲੁਹੋਇ॥
tis kaa darsan daykh jagat nihaal ho-ay.
Seeing the sight of such a person, other people of the world feel delighted.
ਉਸਦਾਦਰਸ਼ਨਕਰਕੇ (ਸਾਰਾ) ਜਗਤਨਿਹਾਲਹੋਜਾਂਦਾਹੈ,
تِسکادرسنُدیکھِجگتُنِہالُہوءِ
نہال ہوئے ۔ پر کسون ۔
اس کے دیدار سے عالم کو خوشی نصیب ہوتی ہے

ਜਨਕੈਸੰਗਿਨਿਹਾਲੁਪਾਪਾਮੈਲੁਧੋਇ॥
jan kai sang nihaal paapaa mail Dho-ay.
In that devotee’s company, one feels thrilled by washing the filth of his sins.
ਉਸਜਨਦੀਸੰਗਤਵਿਚਜੀਵਪਾਪਾਂਦੀਮੈਲਧੋਕੇਨਿਹਾਲਹੁੰਦਾਹੈ;
جنکےَسنّگِنِہالُپاپامیَلُدھوءِ
جن کے سنگ۔ صحبت و قربت خادمان خدا ۔ پاپامل۔ گناہوں۔ بدکاریوں کی غلاظت
۔ اس خادم خدا کی صحبت و قربت سے انسان کی گناہوں اور برائیوں کی پلیدی مٹتی ہے اور دھل کر زندگی پاک ہوجاتی ہے ۔

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁਸਾਚਾਨਾਉਓਥੈਜਾਪੀਐ॥
amrit saachaa naa-o othai jaapee-ai.
There, in his company, we meditate on the immortalizing Name of God,
ਉਸਦੀਸੰਗਤਵਿਚਅਮਰਕਰਨਵਾਲਾਸੱਚਾਨਾਮਸਿਮਰੀਦਾਹੈ,
انّم٘رِتُساچاناءُاوتھےَجاپیِئےَ॥
۔ انمرت ۔ آبحیات۔ ایسا پانی جس سے روحانی زندگی حاصل ہو ۔ اوتھے جاپیئے ۔ وہاں یا دوریاض کریں۔۔
خدا کا سچا نام جو زندگی کے لئے آب حیات ہے وہاں یاد کیاجات اہے

ਮਨਕਉਹੋਇਸੰਤੋਖੁਭੁਖਾਧ੍ਰਾਪੀਐ॥
man ka-o ho-ay santokhbhukhaa Dharaapee-ai.
and even the person afflicted with the hunger of worldly desires gets satiated, and the mind feels contented.
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਦਾਮਾਰਿਆਬੰਦਾਭੀਓਥੇਰੱਜਜਾਂਦਾਹੈ, ਉਸਦੇਮਨਨੂੰਸੰਤੋਖਆਜਾਂਦਾਹੈ।
منکءُہوءِسنّتوکھُبھُکھادھ٘راپیِئےَ
۔ اوتھے جاپیئے ۔ وہاں یا دوریاض کریں۔ سنتوکھ ۔ صبر ۔ بھکھا دھراپئے ۔ بھوکختم ہوئے۔
خواہشات کی بھوک مٹتی ہے ۔اور دل کو صبر ملتا ہے اور انسان صابر ہوجاتاہے

ਜਿਸੁਘਟਿਵਸਿਆਨਾਉਤਿਸੁਬੰਧਨਕਾਟੀਐ॥
jis ghat vasi-aa naa-o tis banDhan kaatee-ai.
The person in whose heart is enshrined the Name of God, all his worldly bonds are cut off.
ਜਿਸਮਨੁੱਖਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਵੱਸਦਾਹੈਉਸਦੇ (ਮਾਇਆਵਾਲੇ) ਬੰਧਨਕੱਟੇਜਾਂਦੇਹਨ।
جِسُگھٹِۄسِیاناءُتِسُبنّدھنکاٹیِئےَ॥
۔ گھٹ ۔ دل۔ بندھن۔ غلامی ۔ بندشیں۔
۔ جس کے دل میں نام بس جاتا ہے اس کے دنیاوی غلامی کی بندشیں ختم ہوجاتی ہے ۔

ਗੁਰਪਰਸਾਦਿਕਿਨੈਵਿਰਲੈਹਰਿਧਨੁਖਾਟੀਐ॥੫॥
gur parsaad kinai virlai har Dhan khaatee-ai. ||5||
By the Guru’s grace, only a rare person earns the wealth of God’s Name. ||5||
ਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਕੋਈਵਿਰਲਾਪੁਰਸ਼ਹੀਵਾਹਿਗੁਰੂਦੇਨਾਮਦੀਦੌਲਤਖੱਟਦਾਹੈ॥੫॥
گُرپرسادِکِنےَۄِرلےَہرِدھنُکھاٹیِئےَ॥੫॥
گر پرساد۔ رحمت مرشدسے ۔ ہر دھن۔ الہٰی سرمایہ ۔
۔ رحمت مرشد سے کسی کو الہٰی نام کی دولت میسئر ہوتی ہے ۔

ਸਲੋਕਮਃ੫॥
salok mehlaa 5.
Shalok, Fifth Mehl:
سلوکم

ਮਨਮਹਿਚਿਤਵਉਚਿਤਵਨੀਉਦਮੁਕਰਉਉਠਿਨੀਤ॥
man meh chitva-o chitvanee udam kara-o uth neet.
In my mind I make the resolution that I would daily wake up early in the morning and make an effort to remember God
.ਮੈਂਆਪਣੇਮਨਵਿਚਇਹਸੋਚਦਾਹਾਂਕਿਨਿੱਤਸਵੇਰੇਉੱਠਕੇਉੱਦਮਕਰਾਂ।
منمہِچِتۄءُچِتۄنیِاُدمُکرءُاُٹھِنیِت
چنوؤ۔ سوچو۔ جتوئی ۔ سوچ۔ ادم ۔ کوشش
میں ہر روز دل میں سوچت اہوں کہ کوشش کروں

ਹਰਿਕੀਰਤਨਕਾਆਹਰੋਹਰਿਦੇਹੁਨਾਨਕਕੇਮੀਤ॥੧॥
har keertan kaa aahro har dayh naanak kay meet. ||1||
O’ God, the friend of Nanak, bless me with the habit of singing your Praises. ||1||
ਹੇਨਾਨਕਦੇਮਿਤ੍ਰਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਮੈਨੂੰਆਪਣੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦਾਆਹਰਬਖ਼ਸ਼॥੧॥
ہرِکیِرتنکاآہروہرِدیہُنانککےمیِت॥੧॥
۔ ہر کرتن ۔ الہٰی صفت صلاح۔ میت۔ دوست ۔
۔ اے نانک کے دوست مجھے الہٰی حمدوثناہ کی ہمت عنایت کر ۔

ਮਃ੫॥
mehlaa 5.
Fifth Guru:

ਦ੍ਰਿਸਟਿਧਾਰਿਪ੍ਰਭਿਰਾਖਿਆਮਨੁਤਨੁਰਤਾਮੂਲਿ॥
darisat Dhaar parabh raakhi-aa man tan rataa mool.
Whom God has saved from vices by casting His glance of grace, their heart and mind remain imbued with the love of God.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਪ੍ਰਭੂਨੇਮੇਹਰਦੀਨਜ਼ਰਕਰਕੇਰੱਖਲਿਆਹੈਉਹਨਾਂਦਾਮਨਤੇਤਨਪ੍ਰਭੂਵਿਚਰੱਤਾਰਹਿੰਦਾਹੈ,
د٘رِسٹِدھارِپ٘ربھِراکھِیامنُتنُرتاموُلِ
درشت ۔ نظر عنایت ۔ نگاہ شفقت۔ مول۔ بنیاد
۔ جنہیں لا پیار خدا سے پیارے ہوئے خدا کے اپنی نظر عنایت و شفقت سے بچائیا

ਨਾਨਕਜੋਪ੍ਰਭਭਾਣੀਆਮਰਉਵਿਚਾਰੀਸੂਲਿ॥੨॥
naanak jo parabhbhaanee-aa mara-o vichaaree sool. ||2||
O’ Nanak, those soul-brides who are pleasing to God, their pain and suffering ends. ||2||
ਹੇਨਾਨਕ!ਜੋਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਂਪ੍ਰਭੂਨੂੰਭਾਗਈਆਂਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂਦੇਨਿਰਬਲਸੋਗਮਰਮੁੱਕਜਾਂਦੇਹਨ॥੨॥
نانکجوپ٘ربھبھانھیِیامرءُۄِچاریِسوُلِ
۔ بھانیا۔ پیارے ۔ سول۔ عذآب۔ تکلیف۔
۔ اے نانک ۔ ان کے دل و جان الہٰی محبت میں محو ومجذوب ہوئے ۔ میں بد قسمت مصیبت زدہ ہو رہا ہوں۔

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਜੀਅਕੀਬਿਰਥਾਹੋਇਸੁਗੁਰਪਹਿਅਰਦਾਸਿਕਰਿ॥
jee-a kee birthaa ho-ay so gur peh ardaas kar.
Pray before the Guru regarding any of your anxiety or sorrows.
ਦਿਲਦਾਜੋਦੁੱਖਹੋਵੇਉਹਆਪਣੇਸਤਿਗੁਰੂਅਗੇਬੇਨਤੀਕਰ!
جیِءکیِبِرتھاہوءِسُگُرپہِارداسِکرِ
جیئہ کی برتھا ۔ دلی تکلیف۔ ارداس۔ گذارش
دلی عذاب یا تکلیف مرشد کو بتا اور تمام دانائیاں چھوڑ کر

ਛੋਡਿਸਿਆਣਪਸਗਲਮਨੁਤਨੁਅਰਪਿਧਰਿ॥
chhod si-aanap sagal man tan arap Dhar.
Abandon all your cleverness and surrender your heart and mind before the Guru.
ਆਪਣੀਸਾਰੀਚਤੁਰਾਈਛੱਡਦੇਹਤੇਮਨਤਨਗੁਰੂਦੇਹਵਾਲੇਕਰਦੇਹ!
چھوڈِسِیانھپسگلمنُتنُارپِدھرِ
سیانپ سگل۔ ساری دانشمندی ۔ ارپ ۔ بھینٹ کر ۔
تمام دانائیاں چھوڑ کر دل وجان اسے بھینٹ چڑھادے

ਪੂਜਹੁਗੁਰਕੇਪੈਰਦੁਰਮਤਿਜਾਇਜਰਿ॥
poojahu gur kay pair durmat jaa-ay jar.
Follow the Guru’s teachings so that your evil intellect may get burnt.
ਸਤਿਗੁਰੂਦੇਪੈਰਪੂਜ! ਤਾਂਜੋਤੇਰੀਭੈੜੀਮੱਤਸੜਜਾਵੇ।
پوُجہُگُرکےپیَردُرمتِجاءِجرِ॥
درمت ۔ بد عقلی ۔ جر ۔ جل
مرشد کس سہارا لو اس سے بد عقلی ختم ہوجاتی ہے۔

ਸਾਧਜਨਾਕੈਸੰਗਿਭਵਜਲੁਬਿਖਮੁਤਰਿ॥
saaDh janaa kai sang bhavjal bikham tar.
Join the Company of the saintly persons and cross over the dreadful worldly ocean of vices.
ਗੁਰਮੁਖਾਂਦੀਸੰਗਤਨਾਲਜੁੜਕੇ, ਭਿਆਨਕਸੰਸਾਰਸਮੁੰਦਰਤੋਂਪਾਰਹੋ
سادھجناکےَسنّگِبھۄجلُبِکھمُترِ॥
بھوجل۔ خوفناک سمندر۔ وکھم۔ سخت۔ بھیانک ۔ اگے
پاکدامن انسانوں کی صحبت میں اس خوفناک بھیانگ زندگی کا سمندر عبور کر

ਸੇਵਹੁਸਤਿਗੁਰਦੇਵਅਗੈਨਮਰਹੁਡਰਿ॥
sayvhu satgur dayv agai na marahu dar.
By following the divine Guru’s teachings, you will lose the fear of death.
ਆਪਣੇਰੱਬਰੂਪਸੱਚੇਗੁਰਾਂਦੀਘਾਲਕਮਾ।ਤੂੰਏਦੂੰਮਗਰੋਂ, ਭੈਨਾਲਨਹੀਂਮਰੋਗੇ।
سیۄہُستِگُردیۄاگےَنمرہُڈرِ
اگے ۔ عاقبت میں
۔ میراد زندگی کامیاب بنا اور سچے مرشد کی خدمت کر عاقبت کا اندیشہ نہ کر ۔

ਖਿਨਮਹਿਕਰੇਨਿਹਾਲੁਊਣੇਸੁਭਰਭਰਿ॥
khin meh karay nihaal oonay subhar bhar.
Those who are lacking virtues, the Guru fills them to the brim with virtues and makes them happy in an instant.
ਗੁਰੂ (ਗੁਣਾਂਤੋਂ) ਸੱਖਣੇਬੰਦਿਆਂਨੂੰਗੁਣਾਂਨਾਲਨਕਾ-ਨਕਭਰਕੇਇਕਪਲਕਵਿਚਨਿਹਾਲਕਰਦੇਂਦਾਹੈ।
کھِنمہِکرےنِہالُاوُنھےسُبھربھرِ
اونے ۔ خالی
جھپکنے کی دری میں خالیوں کو بھر دیتاہے اور خوش کر دیتا ہے

ਮਨਕਉਹੋਇਸੰਤੋਖੁਧਿਆਈਐਸਦਾਹਰਿ॥
man ka-o ho-ay santokhDhi-aa-ee-ai sadaa har.
The mind achieves contentment by always remembering God with adoration.
ਸਦਾਪ੍ਰਭੂਨੂੰਸਿਮਰੀਏਤਾਂਮਨਨੂੰਸੰਤੋਖਆਉਂਦਾਹੈ।
منکءُہوءِسنّتوکھُدھِیائیِئےَسداہرِ
سنتوکھ ۔ صبر
۔ ہر وقت خدا کو یاد کر نے سے دلصابر ہوجاتا ہے

ਸੋਲਗਾਸਤਿਗੁਰਸੇਵਜਾਕਉਕਰਮੁਧੁਰਿ॥੬॥
so lagaa satgur sayv jaa ka-o karam Dhur. ||6||
He alone follows the Guru’s teachings who is preordained with the divine grace. ||6||
ਪਰ, ਗੁਰੂਦੀਦੱਸੀਸੇਵਾਵਿਚਉਹੀਮਨੁੱਖਲੱਗਦਾਹੈਜਿਸਉਤੇਧੁਰੋਂਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਹੋਵੇ॥੬॥
سولگاستِگُرسیۄجاکءُکرمُدھُرِ॥੬॥
۔ کرم۔ بخشش۔
۔ سچے مرشد کی خدمت ہوی کرتا ہے جس کو الہٰی کرم وعنایت ہوتی ہے

ਸਲੋਕਮਃ੫॥
salok mehlaa 5.
Shalok, Fifth Guru:

ਲਗੜੀਸੁਥਾਨਿਜੋੜਣਹਾਰੈਜੋੜੀਆ॥
lagrhee suthaan jorhanhaarai jorhee-aa.
My Guru has attuned my intellect to a very safe place, the Naam.
(ਮੇਰੀਪ੍ਰੀਤਚੰਗੇਟਿਕਾਣੇਤੇ (ਭਾਵ, ਪਿਆਰੇਪ੍ਰਭੂਦੇਚਰਨਾਂਵਿਚ) ਚੰਗੀਤਰ੍ਹਾਂਲੱਗਗਈਹੈਜੋੜਨਹਾਰਪ੍ਰਭੂਨੇਆਪਜੋੜੀਹੈ,
لگڑیِسُتھانِجوڑنھہارےَجوڑیِیا॥
لگڑی ۔ پیار ۔ ستھان۔ نیک جگہ ۔ جوڑ نہارے ۔ جوڑنے والے نے ۔ جوڑیا۔ جوری ہے ۔
مریی محبت نیک جگہ ( خدا نے ) لگا نے والے نے لگا دی ۔

ਨਾਨਕਲਹਰੀਲਖਸੈਆਨਡੁਬਣਦੇਇਨਮਾਪਿਰੀ॥੧॥
naanak lahree lakh sai aan dubanday-ay na maa piree. ||1||
O’ Nanak, there are millions of waves of temptations and worldly problems, still my beloved Guru wouldn’t let me drown in these waves.||1||
ਹੇਨਾਨਕ! ਸੈਂਕੜੇਤੇਲੱਖਾਂਹੋਰਹੋਰ (ਵਿਕਾਰਾਂਦੀਆਂ) ਲਹਿਰਾਂਚੱਲਰਹੀਆਂਹਨ, ਪਰ, ਮੇਰਾਪਿਆਰਾਮੈਨੂੰਇਹਨਾਂਲਹਿਰਾਂਵਿਚਡੁੱਬਣਨਹੀਂਦੇਂਦਾ॥੧॥
نانکلہریِلکھسےَآنڈُبنھدےءِنماپِریِ॥੧॥
۔ لہری ۔ لہریں۔ آن ۔ آئیں۔ ڈبن دے نہر ماہری ۔ میرا پیار ڈوبنے نہیں دیتا۔
اے نانک خواہ برائیوں کی لاکہوں لہریں پیدا ہوں میرا پیارا ( خدا ) مجھے ان میں ڈوبنے نہ دیگا۔

ਮਃ੫॥
mehlaa 5.
Fifth Guru:

ਬਨਿਭੀਹਾਵਲੈਹਿਕੁਸਾਥੀਲਧਮੁਦੁਖਹਰਤਾਹਰਿਨਾਮਾ॥
ban bheehaavalai hik saathee laDham dukh hartaa har naamaa.
In the dreadful worldly forest, I have found the one and only companion, the Name of God, who is the destroyer of sorrows.
(ਸੰਸਾਰਰੂਪਇਸ) ਡਰਾਉਣੇਜੰਗਲਵਿਚਮੈਨੂੰਹਰਿ-ਨਾਮਰੂਪਇਕੋਸਾਥੀਲੱਭਾਹੈਜੋਦੁੱਖਾਂਦਾਨਾਸਕਰਨਵਾਲਾਹੈ,
بنِبھیِہاۄلےَہِکُساتھیِلدھمُدُکھہرتاہرِناما॥
بن ۔ جنگل۔ بھیہاوتے ۔ خوفانک۔ ڈراونے ۔ بک ۔ ایک۔ ارھم۔ مجھے ملا۔ دکھ ہرتا۔ دکھٹانے والا۔ ہر نام۔ الہٰی نام۔
اس دنیاوی زندگی کے خوفناک جنگل میں ایک ساتھی مل گیا جو عذاب مٹانے وال اور دور کرنے والا ہے وہ ہے الہٰی نام سچ و حقیقت

ਬਲਿਬਲਿਜਾਈਸੰਤਪਿਆਰੇਨਾਨਕਪੂਰਨਕਾਮਾਂ॥੨॥
bal bal jaa-ee sant pi-aaray naanak pooran kaamaaN. ||2||
O’ Nanak, I am forever dedicated to that dear Guru, by whose grace my task has been accomplished. ||2||
ਹੇਨਾਨਕ! ਮੈਂਪਿਆਰੇਗੁਰੂਤੋਂਸਦਕੇਹਾਂ (ਜਿਸਦੀਮਿਹਰਨਾਲਮੇਰਾਇਹ) ਕੰਮਸਿਰੇਚੜ੍ਹਿਆਹੈ॥੨॥
بلِبلِجائیِسنّتپِیارےنانکپوُرنکاماں॥੨॥
بل بل جائی۔ قربان جاؤں۔ پورن ۔ مکمل ۔
قربان جاؤں اسخدا رسیدہ ( سنت) پر اے نانک جس نے تمام کام مکمل کر دیئے ۔

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਪਾਈਅਨਿਸਭਿਨਿਧਾਨਤੇਰੈਰੰਗਿਰਤਿਆ॥
paa-ee-an sabh niDhaan tayrai rang rati-aa.
O’ God, all treasures of the world are obtained by being imbued with Your love.
(ਹੇਪ੍ਰਭੂ!) ਜੇਤੇਰੇ (ਪਿਆਰਦੇ) ਰੰਗਵਿਚਰੰਗੇਜਾਈਏਤਾਂ, ਮਾਨੋ, ਸਾਰੇਖ਼ਜ਼ਾਨੇਮਿਲਜਾਂਦੇਹਨ।
پائیِئنِسبھِنِدھانتیرےَرنّگِرتِیا॥
پائن۔ پالئے ۔ تیرے رنگرتیا ۔ تیری محبت پیار مین محو ومجذو ب ہوکر
اے خدا تیرے پیار پریم میں محو ومجذوب ہوکر دنیا کے سارے خزانے ملتے ہیں

ਨਹੋਵੀਪਛੋਤਾਉਤੁਧਨੋਜਪਤਿਆ॥
na hovee pachhotaa-o tuDh no japti-aa.
By meditating on You, one does not have to regret for anything.
ਤੈਨੂੰਸਿਮਰਦਿਆਂ (ਕਿਸੇਗੱਲੇ) ਪਛੁਤਾਉਣਾਨਹੀਂਪੈਂਦਾ
نہوۄیِپچھوتاءُتُدھنوجپتِیا॥
پچھوتاؤ۔ پچھتاوا۔۔
تجھے اور تیری یاد وریاض سے پچھتا نا نہیں پڑتا ۔

ਪਹੁਚਿਨਸਕੈਕੋਇਤੇਰੀਟੇਕਜਨ॥
pahuch na sakai ko-ay tayree tayk jan.
None can be equal to Your devotees because they have Your support.
ਤੇਰੇਸੇਵਕਾਂਨੂੰਤੇਰਾਆਸਰਾਹੁੰਦਾਹੈਉਹਨਾਂਦੀਬਰਾਬਰੀਕੋਈਨਹੀਂਕਰਸਕਦਾ।
پہُچِنسکےَکوءِتیریِٹیکجن
پہنچ نہ سکے کوئے ۔ر سائی حاصل نہیں کر سکا ۔ ٹیک جن۔ جسے تیرا آسرا۔
۔ تیر خادموں تک جن کو تیرا سہارا کوئی رسائی نہیں پا سکتا

ਗੁਰਪੂਰੇਵਾਹੁਵਾਹੁਸੁਖਲਹਾਚਿਤਾਰਿਮਨ॥
gur pooray vaahu vaahu sukh lahaa chitaar man.
O’ my mind, applaud the perfect Guru, celestial peace is received by remembering God through him.
ਹੇਮਨ! ਪੂਰੇਗੁਰੂਨੂੰਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ (ਆਖ, ਜਿਸਦੀਰਾਹੀਂ ‘ਨਾਮ’) ਚਿਤਾਰਕੇਸੁਖਮਿਲਦਾਹੈ।
گُرپوُرےۄاہُۄاہُسُکھلہاچِتارِمن
۔ دل میں یاد کر۔
اس کامل مرشد کو جس کی یاد سےس کھ ملتا ہے ۔

ਗੁਰਪਹਿਸਿਫਤਿਭੰਡਾਰੁਕਰਮੀਪਾਈਐ॥
gur peh sifatbhandaar karmee paa-ee-ai.
The Guru has the treasure of divine words of God’s praises and it is received through God’s grace.
ਪ੍ਰਭੂਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦਾਖ਼ਜ਼ਾਨਾਸਤਿਗੁਰੂਦੇਪਾਸਹੀਹੈ, ਤੇਮਿਲਦਾਹੈਪਰਮਾਤਮਾਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲ।
گُرپہِسِپھتِبھنّڈارُکرمیِپائیِئےَ॥
صفت بھنڈار۔ تعریف کے ذخیرے ۔
مرشد کے پاس الہٰی حمدوچناہ کا خزناہ ہے جو اس کی بخشش و کرم و عنیات سے ملتا ہے

ਸਤਿਗੁਰਨਦਰਿਨਿਹਾਲਬਹੁੜਿਨਧਾਈਐ॥
satgur nadar nihaal bahurh na Dhaa-ee-ai.
If the true Guru bestows grace, then one does not wander in the cycles of birth and death.
ਜੇਸਤਿਗੁਰੂਮੇਹਰਦੀਨਜ਼ਰਨਾਲਤੱਕੇਤਾਂਮੁੜਮੁੜਨਹੀਂਭਟਕੀਦਾ।
ستِگُرندرِنِہالبہُڑِندھائیِئےَ
۔ بہوڑ ۔ دوبارہ ۔ دھایئے ۔ بھٹکتا نہیں
سچے مرشد کی نگاہ شفقت سے بھٹکن ختم ہوجاتی ہے ۔

ਰਖੈਆਪਿਦਇਆਲੁਕਰਿਦਾਸਾਆਪਣੇ॥
rakhai aap da-i-aal kar daasaa aapnay.
The merciful God Himself saves us from this wandering by making us His devotees.
ਦਇਆਲਪ੍ਰਭੂਆਪਆਪਣੇਸੇਵਕਬਣਾਕੇ (ਇਸਭਟਕਣਾਤੋਂ) ਬਚਾਂਦਾਹੈ।
رکھےَآپِدئِیالُکرِداساآپنھے॥
رکھے ۔ حفاظت کرتا ہے ۔
۔ اپنے خادموں کی خدا اپنی مہربانی سے خود حفاظتکرتا ہے ۔

ਹਰਿਹਰਿਹਰਿਹਰਿਨਾਮੁਜੀਵਾਸੁਣਿਸੁਣੇ॥੭॥
har har har har naam jeevaa sun sunay. ||7||
I spiritually survive only by listening to God’s Name again and again.||7||
ਮੈਂਭੀਉਸੇਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਸੁਣਸੁਣਕੇਜੀਊਰਿਹਾਹਾਂ॥੭॥
ہرِہرِہرِہرِنامُجیِۄاسُنھِسُنھے॥੭॥
۔ سن سنے ۔ سننے سے ۔
۔ مجھے اسکا نام سننے زندگی کا احساس ہوتا ہے ۔