Urdu-Raw-Page-472

ਹਥਿ ਛੁਰੀ ਜਗਤਕਾਸਾਈ ॥
hathchhureejagatkaasaa-ee.
But in real life, they torture the poor, as if they are the butchers with knives in their hands.
ਪਰਹੱਥਵਿਚ, ਮਾਨੋਛੁਰੀਫੜੀਹੋਈਹੈਤੇਵੱਸਲਗਦਿਆਂਹਰੇਕਜੀਵਉੱਤੇਜ਼ੁਲਮਕਰਦੇਹਨ।
ہتھِچھُریجگتقاصائی ॥
ان کے ہاتھوں میں چھریاں ہیں جیسے وہ قصائی ہوں(لیکن اصل زندگی میں ، وہ غریبوں کو اذیت دیتے ہیں ، گویا وہ ہاتھوں میں چھریوں والے قصائی ہیں۔)

ਨੀਲ ਵਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰਿ ਹੋਵਹਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥
neelvastarpahirhovehparvaan.
Wearing blue robes, they seek the approval of their Muslim rulers.
ਨੀਲੇਰੰਗਦੇਕੱਪੜੇਪਾਕੇਤੁਰਕਹਾਕਮਾਂਦੇਪਾਸਜਾਣਦੀਆਗਿਆਮਿਲਦੀਹੈ।
نیِلوست٘رپہِرِہۄوہِپرواݨُ ॥
نیلے رنگ کے لباس(چوغہ ) پہنے ہوئےوہ مسلم حکمرانوں کی منظوری (خوشی)کے خواہاں ہیں۔

ਮਲੇਛ ਧਾਨੁ ਲੇ ਪੂਜਹਿ ਪੁਰਾਣੁ ॥
malaychhDhaan lay poojehpuraan.
They receive their livelihood from the Muslim rulers whom they call malech (the impure ones) and worship the Puranas.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਮਲੇਛਆਖਦੇਹਨ, ਉਹਨਾਂਹੀਪਾਸੋਂਰੋਜ਼ੀਲੈਂਦੇਹਨ, ਤੇਫੇਰਭੀਪੁਰਾਣਨੂੰਪੂਜਦੇਹਨ (ਰਭੀਇਹੀਸਮਝਦੇਹਨਕਿਅਸੀਂਪੁਰਾਣਦੇਅਨੁਸਾਰਤੁਰਰਹੇਹਾਂ)।
ملیچھدھانُلےپۄُجہِپُراݨُ ॥
وہ اگرچہ مسلمان حکمرانوں سے لیکر کھاتے پیتے ہیں پھر بھی پوجا پرانوں کی کرتے ہیں

ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ॥
abhaakhi-aakaakuthaabakraakhaanaa.
They eat the meat of goats, killed after reading the Muslim prayer (Kalma).
ਖ਼ੁਰਾਕਇਹਨਾਂਦੀਉਹਬੱਕਰਾਹੈਜੋਕਲਮਾਪੜ੍ਹਕੇਹਲਾਲਕੀਤਾਹੋਇਆਹੈ l
ابھاکھِیاکاکُٹھابکراکھاݨا ॥
وہ قربانی(جن کو زبح کرتے وقت مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں) کے بکروں کا گوشت بھی کھاتےہیں

ਚਉਕੇ ਉਪਰਿ ਕਿਸੈ ਨ ਜਾਣਾ ॥
cha-ukayuparkisainajaanaa.
and yet they ask that no one else should enter their kitchen.
(ਪਰਆਖਦੇਹਨਕਿ) ਸਾਡੇਚੌਕੇਉੱਤੇਕੋਈਹੋਰਮਨੁੱਖਨਾਆਚੜ੍ਹੇ।
چئُکےاُپرِکِسےَنجاݨا ॥
لیکن وہ کسی اور کواپنے باورچی خانے میں داخل نہیں ہونے دیتے ہیں۔

ਦੇ ਕੈ ਚਉਕਾ ਕਢੀ ਕਾਰ ॥
daykai cha-ukaakadheekaar.
After plastering the kitchen floor with cow-dung, they draw a boundary line around it.
ਚੌਕਾਬਣਾਕੇ (ਦੁਆਲੇ) ਲਕੀਰਾਂਕੱਢਦੇਹਨ,
دےکےَچئُکاکڈھیکار ॥
(اپنی کچن کے فرش پر گائے کے گوبر سے لپائی کرنے کے بعد) وہ اس کے گرد حد بندی کر دیتے ہیں (کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو)

ਉਪਰਿ ਆਇ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ॥
uparaa-ay baithaykoorhi-aar.
then the hypocrite pundits come and sit on the kitchen floor.
ਪਰਇਸਚੌਕੇਵਿਚਉਹਮਨੁੱਖਆਬੈਠਦੇਹਨਜੋਆਪਝੂਠੇਹਨ।
اُپرِآءِبیَٹھےکۄُڑِیار ॥
جھوٹے آکر ان کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ ( منافق پنڈت آکر باورچی خانے کے فرش پر بیٹھ جاتے ہیں)۔

ਮਤੁ ਭਿਟੈ ਵੇ ਮਤੁ ਭਿਟੈ ॥ ਇਹੁ ਅੰਨੁ ਅਸਾਡਾ ਫਿਟੈ ॥
matbhitaivay matbhitai. ihannasaadaafitai.
They tell others, do not come near our kitchen, lest our food become impure (unfit for eating).
ਹੋਰਨਾਂਨੂੰਆਖਦੇਹਨ-ਸਾਡੇਚੌਕੇਦੇਨੇੜੇਨਾਆਉਣਾ, ਕਿਤੇਚੌਕਾਭਿੱਟਿਆਨਾਹਜਾਏ, ਅਤੇਸਾਡਾਅੰਨਖ਼ਰਾਬਨਾਹਹੋਜਾਏ;
متُبھِٹےَوےمتُبھِٹےَ ॥ اِہُانّنُاساڈاپھِٹےَ ॥
تب وہ چلا اٹھتے ہیں کہ ہمارے کھانے کو ہاتھ مت لگاو ورنہ یہ غلیظ(ناپاک)ہو جائے گا

ਤਨਿ ਫਿਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨਿ ॥
tanfitaifayrhkarayn.
But in reality, these very people indulge in corrupt practices with their polluted bodies and commit evil deeds.
ਪਰਆਪਇਹਲੋਕਅਪਵਿੱਤਰਸਰੀਰਨਾਲਮੰਦੇਕੰਮਕਰਦੇਹਨ,
تنِپھِٹےَپھیڑکرینِ ॥
لیکن اپنے غلیظ جسم کے ساتھ وہ لوگ(گناہ کے ) یہ کام کرتے ہیں۔

ਮਨਿ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨਿ ॥
manjoothaichuleebharayn.
Their minds are filthy with vices, but outwardly they clean their mouth by rinsing, to profess holiness.
ਅਪਵਿੱਤ੍ਰਹਿਰਦੇਨਾਲਉਹਕੁਰਲੀਕਰਦੇਹਨ। (ਜੂਠੇਮਨਨਾਲਚੁਲੀਆਂਕਰਦੇਹਨ)।
منِجۄُٹھےَچُلیبھرینِ ॥
ان کے ذہن تو برائیوں میں اٹے ہیں لیکن ظاہری طور پر وہ اپنے منہ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥
kahonaanaksachDhi-aa-ee-ai.
Nanak says, for real purity, we should meditate on the eternal God (by doing which one becomes pure in mind and body),
ਨਾਨਕਆਖਦਾਹੈ, ਪ੍ਰਭੂਨੂੰਧਿਆਉਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।
کہُنانکسچُدھِیائیِۓَ ॥
نانک تو کہتا ہے کہ بس سچے رب کا ذکر کرو

ਸੁਚਿ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥
suchhovaitaasachpaa-ee-ai. ||2||
God is realized only when our mind is pure (not by plastering the floor with cow dung and indulging in corrupt practices).
ਜੇਕਰਤੂੰਪਵਿੱਤ੍ਰਪਾਵਨਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਵਲਤਦਹੀ, ਤੂੰਸਤਿਪੁਰਖਨੂੰਪ੍ਰਾਪਤਹੋਵੇਗਾਂ।
سُچِہۄوےَتاسچُپائیِۓَ ॥2॥
اگر تمہارے اندر سچ ہے تو تم سچے رب کو پا لو گے

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:16
پوڑی 16

ਚਿਤੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਵੇਖਿ ਨਦਰੀ ਹੇਠਿ ਚਲਾਇਦਾ ॥
chitaiandarsabhkovaykhnadreehaythchalaa-idaa.
God keeps everyone in His mind and makes all to act as per His grace.
ਪ੍ਰਭੂਹਰੇਕਜੀਵਨੂੰਆਪਣੇਧਿਆਨਵਿਚਰੱਖਦਾਹੈ, ਤੇਆਪਣੀਨਜ਼ਰਵਿਚਰੱਖਕੇਕਾਰੇਲਾਈਰੱਖਦਾਹੈ।
چِتےَانّدرِسبھُکۄویکھِندریہیٹھِچلائِدا ॥
اے رب سب کچھ تیرے ذہن(نظر) میں ہے اور تو ان سب سے اپنی مرضی کا کام لے رہا ہے

ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ॥
aapayday vadi-aa-ee-aaaapayheekaramkaraa-idaa.
He Himself bestows honors, and He Himself makes them do various deeds.
ਆਪਹੀਜੀਆਂਨੂੰਵਡਿਆਈਆਂਬਖ਼ਸ਼ਦਾਹੈਤੇਆਪਹੀਉਹਨਾਂਨੂੰਕੰਮਵਿਚਲਾਂਦਾਹੈ।
آپےدےوڈِیائیِیاآپےہیکرمکرائِدا ॥
تو خود ہی انہیں عظمت عطا کرتا ہے اور خود ہی ان سے کام کرواتا ہے

ਵਡਹੁ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰਿ ਧੰਧੈ ਲਾਇਦਾ ॥
vadahuvadaavadmaydneesiray sir DhanDhailaa-idaa.
He is the greatest of the great; great is His creation. He enjoins all to their tasks.
ਪ੍ਰਭੂਵੱਡਿਆਂਤੋਂਵੱਡਾਹੈ, ਉਸਦੀਰਚੀਹੋਈਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਭੀਬੇਅੰਤਹੈ।ਉਹਹਰਇਕਸਨੂੰਕੰਮਕਾਜਲਾਉਂਦਾਹੈ।
وڈہُوڈاوڈمیدنیسِرےسِرِدھنّدھےَلائِدا ॥
خداوند کریم سب بڑوں سے بڑا ہے ، اس کی کائنات بھی عظیم ہے اس نے سب کو ان کے کاموں پر لگایا ہوا ہے

ਨਦਰਿ ਉਪਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹੁ ਕਰਾਇਦਾ ॥
nadarupthee jay karaysultaanaaghaahukaraa-idaa.
If He withdraws His grace, then He can make even the kings like a penniless grass cutters.
ਜੇਕਦੇਦੁਨੀਆਦੇਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂਉੱਤੇਭੀਉਲਟੀਨਜ਼ਰਕਰੇ, ਤਾਂਉਹਨਾਂਨੂੰਕੱਖੋਂਹੌਲੇਕਰਦੇਂਦਾਹੈ;
ندرِاُپٹھیجےکرےسُلطاناگھاہُکرائِدا ॥
اگر وہ کسی پر ناراض ہو جائے(کسی پر اس کی ناراضگی کی نظر پڑ جائے) تو وہ بادشاہوں کو گھاس کے پتوں میں تبدیل کر سکتا ہے

ਦਰਿ ਮੰਗਨਿ ਭਿਖ ਨ ਪਾਇਦਾ ॥੧੬॥
darmanganbhikhnapaa-idaa. ||16||
no one gives them alms even when they go begging from door to door.
ਭਾਵੇਂਉਹਦੁਆਰੇਦੁਆਰੇਮੰਗਦੇਫਿਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰਖ਼ੈਰਨਹੀਂਮਿਲਦੀ।
درِمنّگنِبھِکھنپائِدا ॥ 16 ॥
پھر چاہے وہ گھر گھر جا کربھیک مانگیں،کوئی بھی انہیں خیرات نہ دے گا

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salokmehlaa 1.
سلۄکُم:1 ॥
Salok, First Guru:
سلوک،پہلا گرو

ਜੇ ਮੋਹਾਕਾ ਘਰੁ ਮੁਹੈ ਘਰੁ ਮੁਹਿ ਪਿਤਰੀ ਦੇਇ ॥
jaymohaakaagharmuhaigharmuhipitreeday-ay.
If a thief robs a house and donates the stolen goods believing that those goods will be delivered to his dead ancestors.
ਜੇਕੋਈਠੱਗਪਰਾਇਆਘਰਠੱਗੇ, ਪਰਾਏਘਰਨੂੰਠੱਗਕੇਉਹਪਦਾਰਥਆਪਣੇਪਿਤਰਾਂਦੇਨਮਿਤਦੇਵੇ,
جےمۄہاکاگھرُمُہےَگھرُمُہِپِتریدےءِ ॥
چور کسی گھر کو لوٹ کر لوٹا ہوا مال اپنے آبا و اجداد کو پیش کرتا ہے(چوری کیا ہو مال بزرگوں کو ایصال ثواب کی نیت سے خیرات کر دیتا ہے)

ਅਗੈ ਵਸਤੁ ਸਿਞਾਣੀਐ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇਇ ॥
agaivasatsinjaanee-aipitreechorkaray-i.
In the world hereafter, these stolen goods are recognized. This way he is making his ancestors also thieves.
ਤਾਂਪਰਲੋਕਵਿਚਉਹਚੀਜ਼ਪਛਾਣੀਜਾਂਦੀਹੈ।ਇਸਤਰ੍ਹਾਂਉਹਮਨੁੱਖਆਪਣੇਪਿਤਰਾਂਨੂੰਭੀਚੋਰਬਣਾਂਦਾਹੈ।
اگےَوستُسِڄاݨیِۓَپِتریچۄرکرےءِ ॥
لیکن اگلی دنیا میں اس مال کی پہچان ہو جاتی ہے اور اس طرح وہ (چور) اپنے آبا و اجداد کو بھی چور بنا دیتا ہے

ਵਢੀਅਹਿ ਹਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਏਹ ਕਰੇਇ ॥
vadhee-ah hath dalaalkaymusfeeayhkaray-i.
The hands of the go-between (Brahmin) are cut off; this is the justice of the righteous judge.
ਪ੍ਰਭੂਇਹਨਿਆਂਕਰਦਾਹੈਕਿ, ਚੋਰੀਦਾਮਾਲਅਪੜਾਣਵਾਲੇਬ੍ਰਾਹਮਣਦਲਾਲਦੇਹੱਥਵੱਢੇਜਾਂਦੇਹਨ।
وڈھیِئہِہتھدلالکے مُصفیایہکرےءِ ॥
دلال (برہمن) کے ہاتھ کاٹ دئے جاتے ہیں۔ یہی اس رب کا انصاف ہے(رب ایسے انصاف کرتا ہے)

ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜਿ ਖਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇਇ ॥੧॥
naanakagai so milai je khatayghaalayday-ay. ||1||
O Nanak, in the world hereafter, one receives only what one earns and shares with needy.
ਹੇਨਾਨਕ! ਅਗਾਂਹਤਾਂਮਨੁੱਖਨੂੰਉਹੀਕੁਝਮਿਲਦਾਹੈਜੋਖੱਟਦਾਹੈ, ਕਮਾਂਦਾਹੈਤੇਹੱਥੀਂਦੇਂਦਾਹੈ l
نانکاگےَسۄمِلےَجِکھٹےگھالےدےءِ ॥1॥
اے نانک اگلی دنیا میں صرف وہی ملتا ہے(صرف اسی چیز کا اجر ملتا ہے) جو اپنی ہی کمائی اور مزدوری سے خیرات کیا گیا ہوتا ہے۔

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Salok, First Guru:
سلوک، پہلا گرو

ਜਿਉ ਜੋਰੂ ਸਿਰਨਾਵਣੀ ਆਵੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥
ji-ojoroosirnaavaneeaavaivaarovaar.
When a woman goes through her periods month after month, (people wrongly consider her impure),
ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂਇਸਤ੍ਰੀਨੂੰਮਾਹਵਾਰੀਖੂਨਮੁੜਮੁੜਕੇਆਉਂਦਾਹੈ,
جِءُجۄرۄُسِرناوݨیآوےَوارۄوار ॥
جب(جیساکہ)عورت کو ہر ماہ حیض آتا ہے (ماہواری آتی ہے اور لوگ اسے نا جائز طور پر غلیظ کہتے ہیں)

ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖਿ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥
joothayjoothaamukhvasai nitnit ho-ay khu-aar.
the real impure are those who always speak false and falsehood remains dominant in their mouth; they keep suffering in distress every day.
ਤਿਵੇਂਝੂਠੇਮਨੁੱਖਦੇਮੂੰਹਵਿਚਸਦਾਝੂਠਹੀਰਹਿੰਦਾਹੈਤੇਇਸਕਰਕੇਉਹਸਦਾਦੁੱਖੀਹੀਰਹਿੰਦਾਹੈ।
جۄُٹھےجۄُٹھامُکھِوسےَنِتنِتہۄءِخُیارُ ॥
اسی طرح جھوٹے کے منہ سے ہمیشہ جھوٹ ہی نکلتا ہے، وہ ہر روز اس تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں

ਸੂਚੇ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਬਹਨਿ ਜਿ ਪਿੰਡਾ ਧੋਇ ॥
soochayayhinaaakhee-ahibahan je pindaaDho-ay.
Those who think they have become pure by merely washing their bodies are not called pure.
ਉਹਜੋਆਪਣੇਸਰੀਰਨੂੰਧੋਕੇਬੈਠਜਾਂਦੇਹਨ, ਪਵਿੱਤ੍ਰਨਹੀਂਕਹੇਜਾਂਦੇ।
سۄُچےایہِنآکھیِئہِبہنِجِپِنّڈادھۄءِ ॥
انہیں پاک نہیں کہا جا سکتا، یہ محض اپنا جسم دھو کر بیٹھ جاتے ہیں(جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محض اپنے جسم کو دھو کر وہ پاک ہوگئے ہیں انھیں پاک نہیں کہا سکتا۔)

ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥੨॥
soochay say-eenaankaajin man vasi-aa so-ay. ||2||
O’ Nanak, truly pure are those within whose minds God dwells.
ਹੇਨਾਨਕ! ਕੇਵਲਉਹੀਮਨੁੱਖਸੁੱਚੇਹਨਜਿਨ੍ਹਾਂਦੇਮਨਵਿੱਚਪ੍ਰਭੂਵੱਸਦਾਹੈ l
سۄُچےسیئینانکاجِنمنِوسِیاسۄءِ ॥2॥
اے نانک ، پاک صرف وہ ہیں جن کے ذہنوں میں خدا بستا ہے

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:17
پوڑی 17

ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ॥
turaypalaanaypa-unvaygharrangee haram savaari-aa.
(Those who are extremely rich and) have saddled horses, running as fast as the wind, and have decorated their harems in many colors,
ਜਿਨ੍ਹਾਂਪਾਸਹਵਾਵਰਗੀਤਿੱਖੀਚਾਲਵਾਲੇਕਾਠੀਆਂਸਮੇਤ, (ਸਦਾਤਿਆਰ-ਬਰਤਿਆਰ) ਘੋੜੇਹੁੰਦੇਹਨ, ਜੋਆਪਣੇਹਰਮਾਂਨੂੰਕਈਰੰਗਾਂਨਾਲਸਜਾਂਦੇਹਨ l
تُرےپلاݨےپئُݨویگہررنّگیحرمسوارِیا ॥
مختلف رنگوں سے سجا ئے ہوئے،زینیں ڈالے ہوئے ہوا کی طرح تیز گھوڑے(ان کی ملکیت ہیں)

ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਰਿ ਪਾਸਾਰਿਆ ॥
kothaymandapmaarhee-aalaa-ay baithaykarpaasaari-aa.
Those who live proudly in their lofty mansions and palaces making elaborate show of ego,
ਜੋਮਨੁੱਖਕੋਠੇਮਹਲਮਾੜੀਆਂਆਦਿਕਪਸਾਰੇਪਸਾਰਕੇ (ਅਹੰਕਾਰੀਹੋਇ) ਬੈਠੇਹਨ,
کۄٹھےمنّڈپماڑیِیالاءِبیَٹھےکرِپاسارِیا ॥
وہ بلند مکانات اور منڈیروں اور بلند حویلیوں میں رہتے ہیں (دیدہ دلیری سے) جوش و خروش سےاپنی اس انا کی نمائش کرتے ہیں

ਚੀਜ ਕਰਨਿ ਮਨਿ ਭਾਵਦੇ ਹਰਿ ਬੁਝਨਿ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ॥
cheejkaran man bhaavdayharbujhannaaheehaari-aa.
Those who indulge in merry making to their heart’s content but do not think of God, losing the objective of their life.
ਜੋਮਨੁੱਖਮਨ-ਮੰਨੀਆਂਰੰਗ-ਰਲੀਆਂਮਾਣਦੇਹਨ, ਪਰਪ੍ਰਭੂਨੂੰਨਹੀਂਪਛਾਣਦੇ, ਉਹਆਪਣਾਮਨੁੱਖਾਜਨਮਹਾਰਬੈਠਦੇਹਨ।
چیِجکرنِمنِبھاودےہرِبُجھنِناہیہارِیا ॥
وہ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں اور خداوند کی کوئی بات نہیں سمجھتے ، اسی لئے وہ برباد ہوتے ہیں

ਕਰਿ ਫੁਰਮਾਇਸਿ ਖਾਇਆ ਵੇਖਿ ਮਹਲਤਿ ਮਰਣੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ॥
karfurmaa-is khaa-i-aavaykhmahlatmaranvisaari-aa.
Those who eat delicious foods of their choice prepared by ordering the poor helpless people; they forget death looking at their lofty mansions.
ਜੋਮਨੁੱਖਹੁਕਮਕਰਕੇਖਾਂਦੇਹਨ, ਅਤੇਆਪਣੇਮਹਲਾਂਨੂੰਤੱਕਕੇਆਪਣੀਨੂੰਭੁਲਾਦੇਂਦੇਹਨ,
کرِفُرمائِسِکھائِیاویکھِمحلتِمرݨُوِسارِیا ॥
وہ اپنے اختیارات(طاقت) کو استعمال کرتے ہوئے کمزوروں (غریبوں) سے اپنی مرضی کا کھاتے ہیں اپنی حویلیوں کو دیکھتے ہیں، اس طرح وہ موت کو بھول جاتے ہیں

ਜਰੁ ਆਈ ਜੋਬਨਿ ਹਾਰਿਆ ॥੧੭॥
jaraa-eejobanhaari-aa. ||17||
(In spite of all those riches), when their old age comes, they lose the vitality of youth (and ultimately die leaving all the riches behind)
ਜਦਬੁਢੇਪਾਆਜਾਂਦਾਹੈ, ਜੁਆਨੀਹਾਰਜਾਂਦੀਹੈ।
جرُآئیجۄبنِہارِیا ॥ 17 ॥
لیکن( اس سب دولت اور طاقت کے باوجود)جوانی چلی جاتی ہے اور بڑھاپا آجاتا ہے

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salokmehlaa 1.
Salok, First Guru:
سلوک ، پہلا گرو

ਜੇ ਕਰਿ ਸੂਤਕੁ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕੁ ਹੋਇ ॥
jaykarsootakmannee-aisabhtai sootak ho-ay.
If one believes in the concept of impurity (at the time of birth and death), then there is impurity everywhere.
ਜੇਕਰਅਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾਦਾਅਸੂਲਸਵੀਕਾਰਕਰਲਿਆਜਾਵੇ, ਤਾਂਹਰਥਾਂਅਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾਹੈ।
جےکرِسۄُتکُمنّنیِۓَسبھتےَسۄُتکُہۄءِ ॥
جس شخص کے ذہن میں نجاست کا تصور بیٹھ جاتا ہے اسے ہر طرف نجاست ہی نظر آتی ہے

ਗੋਹੇ ਅਤੈ ਲਕੜੀ ਅੰਦਰਿ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥
gohayatailakrheeandarkeerhaa ho-ay.
even in cow-dung and wood, there are worms (where they are born and die).
ਗੋਹੇਤੇਲਕੜੀਦੇਅੰਦਰਭੀਕੀੜੇਹੁੰਦੇਹਨ
گۄہےاتےَلکڑیانّدرِکیِڑاہۄءِ ॥
حتیٰ کہ گائے کی گوبر اور لکڑی میں بھی کیڑا پایا جاتا ہے(جس لکڑی پر گوبر لگی ہو گی اس میں کیڑا تو ہو گا)

ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥
jaytaydaanayannkayjee-aabaajhnako-ay.
As many are the grains of food, none is without life.
ਅੰਨਦੇਜਿਤਨੇਭੀਦਾਣੇਹਨ, ਇਹਨਾਂਵਿਚੋਂਕੋਈਦਾਣਾਭੀਜੀਵਤੋਂਬਿਨਾਨਹੀਂਹੈ।
جیتےداݨےانّنکےجیِیاباجھُنکۄءِ ॥
کوئی بھی دانہ زندگی کے بغیر نہیں ہے (گندم کا ہر دانہ زندگی سے بھرپور ہے)

ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
pahilaapaaneejee-o haijithari-aasabhko-ay.
First, there is life in the water, by which everything becomes green (full of life).
ਸਭਤੋਂਪਹਿਲਾਂਪਾਣੀਆਪਭੀਜੀਵਹੈ, ਕਿਉਂਕਿਇਸਨਾਲਸਾਰਾਕੁਛਹਰਾ ( ਜਿੰਦਵਾਲਾ) ਹੁੰਦਾਹੈ।
پہِلاپاݨیجیءُہےَجِتُہرِیاسبھُکۄءِ ॥
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی میں زندگی ہے جس کے ذریعے ہر چیز ہری بھری ہے(زندگی سے بھرپور ہے)

ਸੂਤਕੁ ਕਿਉ ਕਰਿ ਰਖੀਐ ਸੂਤਕੁ ਪਵੈ ਰਸੋਇ ॥
sootakki-o karrakhee-aisootakpavairaso-ay.
How can we protect ourselves from this impurity, this impurity is there even in our kitchen?
ਅਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂਹੋੜੀਜਾਸਕਦੀਹੈ? ਸੂਤਕਦਾਭਰਮਪੂਰੇਤੌਰਤੇਮੰਨਣਾਬੜਾਹੀਕਠਨਹੈ, ਕਿਉਂਕਿਸੂਤਕਤਾਂਹਰਵੇਲੇਹੀਰਸੋਈਵਿਚਪਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ।
سۄُتکُکِءُکرِرکھیِۓَسۄُتکُپوےَرسۄءِ ॥
اس کو ناپاکی سے کیسے بچایا جاسکتا ہے؟ یہ ہمارے اپنے باورچی خانے کو چھوتا ہے۔( ہم اس نجاست سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں؟جبکہ یہ نجاست ہمارے باورچی خانے میں بھی موجود ہے۔

ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੁ ਏਵ ਨ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨੁ ਉਤਾਰੇ ਧੋਇ ॥੧॥
naanaksootakayvnautraigi-aanutaarayDho-ay. ||1||
O’ Nanak, this impurity cannot be removed by these false beliefs; it is washed away only by spiritual wisdom.
ਹੇਨਾਨਕ! ਇਸਤਰ੍ਹਾਂਭਰਮਾਂਵਿਚਪਿਆਂਸੂਤਕਮਨਤੋਂਨਹੀਂਉਤਰਦਾ, ਇਸਨੂੰਪ੍ਰਭੂਦਾਗਿਆਨਹੀਧੋਕੇਲਾਹਸਕਦਾਹੈ
نانکسۄُتکُایوناُترےَگِیانُاُتارےدھۄءِ ॥1॥
اے نانک ، ناپاکی کو اس طرح سے دور نہیں کیا جا سکتا ، اسے صرف روحانی دانشمندی سے ہی دھویا جا سکتا ہے(صاف کیا جا سکتا ہے)

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Salok, First Guru:
سلوک، پہلا گرو

ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕੁ ਲੋਭੁ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕੁ ਕੂੜੁ ॥
mankaasootaklobhhaijihvaasootakkoorh.
In fact, the impurity of the mind is greed and the impurity of the tongue is falsehood.
ਮਨਦੀਅਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾਲਾਲਚਹੈਅਤੇਜੀਭਦੀਅਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾਝੁਠਹੈ।
منکاسۄُتکُلۄبھُہےَجِہواسۄُتکُکۄُڑُ ॥
ذہن کی غلاظت لالچ ہے اورزبان کی غلاظت جھوٹ ہے

ਅਖੀ ਸੂਤਕੁ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪੁ ॥
akheesootakvaykh-naa par tari-a par Dhanroop.
The impurity of the eyes is to look upon the beauty of someone else’s woman and wealth with evil intent.
ਅੱਖਾਂਦੀਅਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾਹੋਰਨਾਦੀਇਸਤਰੀ, ਹੋਰਸਦੀਦੌਲਤਅਤੇਸੁੰਦਰਤਾਦਾਦੇਖਣਾਹੈ।
اکھیسۄُتکُویکھݨاپرت٘رِءپردھنرۄُپُ ॥
کسی دوسرے کی بیوی کی خوبصورتی پر اور( کسی دوسرے کی)دولت پر نظر رکھنا آنکھوں کی غلاظت ہے

ਕੰਨੀ ਸੂਤਕੁ ਕੰਨਿ ਪੈ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹਿ ॥
kanneesootakkannpailaa-itbaareekhaahi.
The impurity of the ears is to listen to the slander of others.
ਕੰਨਾਂਦੀਪਲੀਤੀ, ਕੰਨਾਂਨਾਲਹੋਰਨਾਂਦੀਨਿੰਦਿਆਂਸੁਣਨਾਹੈ।
کنّنیسۄُتکُکنّنِپےَلائِتباریکھاہِ ॥
دوسروں کی غیبت سننا کانوں کی غلاظت ہے

ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਧੇ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਹਿ ॥੨॥
naanakhansaaaadmeebaDhay jam purjaahi. ||2||
O, Nanak, even the outwardly beautiful-looking, swan-like people(who do not stay away from these impurities) are bound and taken to hell.
ਹੇਨਾਨਕ! ਇਹੋਜਿਹੇਮਨੁੱਖ, ਵੇਖਣਨੂੰਭਾਵੇਂਹੰਸਾਂਵਰਗੇਸੋਹਣੇਹੋਣ, ਬੱਧੇਹੋਏਨਰਕਵਿਚਜਾਂਦੇਹਨ l
نانکہنّساآدمیبدھےجمپُرِجاہِ ॥2॥
اے نانک ، جب انسان کی روح (جسم سے) نکل جاتی ہے تو پابند ہو جاتی ہے اور موت کے شہر میں قید کر دی جاتی ہے

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Salok, First Guru:
سلوک، پہلا گرو

ਸਭੋ ਸੂਤਕੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥
sabhosootakbharamhaidoojailagaijaa-ay.
All impurity is false belief, comes from doubt and attachment to duality (worldly riches and power).
ਸੂਤਕ (ਅਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ) ਨਿਰਾਭਰਮਹੀਹੈ, ਇਹਭਰਮ, ਮਾਇਆਵਿਚਫਸਿਆਂਮਨੁੱਖਨੂੰਆਲੱਗਦਾਹੈ।
سبھۄسۄُتکُبھرمُہےَدۄُجےَلگےَجاءِ ॥
تمام نجاست شک و شبہ اور دوغلا پن(منافقت) سے آتی ہے

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
jamanmarnaahukamhaibhaanaiaavaijaa-ay.
Birth and death are not impurities, these are by His command; through God’s Will we come into this world and depart from here.
ਜੀਵਾਂਦਾਜੰਮਣਾਮਰਨਾਪ੍ਰਭੂਦਾਹੁਕਮਹੈ, ਪ੍ਰਭੂਦੀਰਜ਼ਾਵਿਚਹੀਜੀਵਜੰਮਦਾਤੇਮਰਦਾਹੈ।
جنّمݨُمرݨاحُکمُہےَبھاݨےَآوےَجاءِ ॥
پیدائش اور موت رب کی مرضی کے حکم کےمطابق ہو ہوتی ہے۔ اسی کی مرضی سے ہم دنیا میں آتے اوردنیا سے جاتے ہیں۔

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹੈ ਦਿਤੋਨੁ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ ॥
khaanaapeenaapavitarhaiditonrijaksambaahi.
Eating and drinking also are pure, these are not impurities because God Himself gives sustenance to all.
ਪਦਾਰਥਾਂਦਾਖਾਣਾਪੀਣਾਭੀਪਵਿੱਤਰਹੈ, ਕਿਉਂਕਿਪ੍ਰਭੂਨੇਆਪਰਿਜ਼ਕਜੀਵਾਂਨੂੰਦਿੱਤਾਹੈ।
کھاݨاپیِݨاپوِت٘رُہےَدِتۄنُرِزقُسنّباہِ ॥
کھانا اور پینا سب پاک ہیں کیونکہ یہ ساری غذا وہی دے رہا ہے

ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਝਿਆਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਸੂਤਕੁ ਨਾਹਿ ॥੩॥
naanakjinHeegurmukhbujhi-aatinHaasootaknaahi. ||3||
O’ Nanak, those who, through the Guru’s teachings, have understood about these false beliefs, for them there is no impurity.
ਹੇਨਾਨਕ! ਜਿਨ੍ਹਾਂਗੁਰਮੁਖਾਂਨੇਇਹਗੱਲਸਮਝਲਈਹੈ, ਉਹਨਾਂਨੂੰਸੂਤਕਨਹੀਂਲੱਗਦਾ l
نانکجِن٘ہیگُرمُکھِبُجھِیاتِن٘ہاسۄُتکُناہِ ॥3॥
اے نانک جو گورمکھ خداوند کو سمجھتے ہیں وہ (کسی قسم کی)غلاظت سے داغدار نہیں ہوتے ۔

error: Content is protected !!