Urdu-Raw-Page-1352

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁਕਰਤਾਪੁਰਖੁਨਿਰਭਉਨਿਰਵੈਰੁਅਕਾਲਮੂਰਤਿਅਜੂਨੀਸੈਭੰਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar sat naam kartaapurakhnirbha-o nirvairakaalmooratajooneesaibhaNgurparsaad.
One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru’s Grace:
ਅਕਾਲਪੁਰਖਇੱਕਹੈ, ਜਿਸਦਾਨਾਮ ‘ਹੋਂਦਵਾਲਾ’ ਹੈਜੋਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਦਾਰਚਨਹਾਰਹੈ, ਜੋਸਭਵਿਚਵਿਆਪਕਹੈ, ਭੈਤੋਂਰਹਿਤਹੈ, ਵੈਰ-ਰਹਿਤਹੈ, ਜਿਸਦਾਸਰੂਪਕਾਲਤੋਂਪਰੇਹੈ, (ਭਾਵ, ਜਿਸਦਾਸਰੀਰਨਾਸ-ਰਹਿਤਹੈ), ਜੋਜੂਨਾਂਵਿਚਨਹੀਂਆਉਂਦਾ, ਜਿਸਦਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਆਪਣੇਆਪਤੋਂਹੋਇਆਹੈਅਤੇਜੋਸਤਿਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਮਿਲਦਾਹੈ।
ایک اونکار ستِنامُکرتاپُرکھُنِربھءُنِرۄیَرُاکالموُرتِاجوُنیِسیَبھنّگُرپ٘رسادِ॥
ایک آفاقی خالق خدا۔ سچائی نام ہے۔ تخلیقی نوعیت کا ہونا۔ کوئی خوف نہیں۔ نفرت نہیں۔ غیر منقولہ کی شبیہہ۔ پیدائش سے پرے خود موجود ہے۔ گرو کی مہربانی سے

ਰਾਗੁਜੈਜਾਵੰਤੀਮਹਲਾ ੯ ॥
raag jaijaavanteemehlaa 9.
Raag Jaijaavantee, Ninth Mehl:
ਰਾਗਜੈਜਾਵੰਤੀਵਿੱਚਗੁਰੂਤੇਗਬਹਾਦਰਜੀਦੀਬਾਣੀ।
راگُجیَجاۄنّتیِمہلا੯॥

ਰਾਮੁਸਿਮਰਿਰਾਮੁਸਿਮਰਿਇਹੈਤੇਰੈਕਾਜਿਹੈ ॥
raamsimarraamsimarihaitayraikaajhai.
Meditate in remembrance on the Lord – meditate on the Lord; this alone shall be of use to you.
“(O’ my friend), meditate on God’s Name again and again, (because this meditation) alone would be of any use to you (in the end).
ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾਨਾਮ) ਸਿਮਰਿਆਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਸਿਮਰਿਆਕਰ! ਇਹ (ਸਿਮਰਨ) ਹੀਤੇਰੇਕੰਮਵਿਚ (ਆਉਣਵਾਲਾ) ਹੈ।
رامُسِمرِرامُسِمرِاِہےَتیرےَکاجِہےَ॥
اہے ۔ یہی ۔ تیرے کاج ہے ۔ تیرے کام آنیوالا ہے ۔
اے انسان یاد خدا کو کر یہی تیرے کام آئیگا ۔

ਮਾਇਆਕੋਸੰਗੁਤਿਆਗੁਪ੍ਰਭਜੂਕੀਸਰਨਿਲਾਗੁ ॥
maa-i-aa ko sang ti-aagparabhjookee saran laag.
Abandon your association with Maya, and take shelter in the Sanctuary of God.
Forsake the company (or love) of worldly wealth and seek the shelter of God.
ਮਾਇਆਦਾਮੋਹਛੱਡਦੇਹ, ਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਰਨਪਿਆਰਹੁ।
مائِیاکوسنّگُتِیاگُپ٘ربھجوُکیِسرنِلاگُ॥
سنگ ۔ ساتھ۔ تیاگ۔ چھوڑ۔ سرن۔ پناہ۔
دنیاوی دولت کا ساتھ چھوڑ اور خدا کی پناہ لے ۔

ਜਗਤਸੁਖਮਾਨੁਮਿਥਿਆਝੂਠੋਸਭਸਾਜੁਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jagatsukhmaanmithi-aa jhoothosabhsaajhai. ||1|| rahaa-o.
Remember that the pleasures of the world are false; this whole show is just an illusion. ||1||Pause||
Deem all the worldly pleasures as false, because this entire ostentation (of the world) is false (and short lived). ||1||Pause||
ਦੁਨੀਆਦੇਸੁਖਾਂਨੂੰਨਾਸਵੰਤਸਮਝ! ਜਗਤਦਾਇਹਸਾਰਾਪਸਾਰਾ (ਹੀ) ਸਾਥਛੱਡਜਾਣਵਾਲਾਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
جگتسُکھمانُمِتھِیاجھوُٹھوسبھساجُہےَ॥੧॥رہاءُ॥
جگ سکھ مان۔ دنیا کے آرام و آسائش کو جھوٹے سمجہو۔ متھیا۔ جھوٹا۔ ساج ۔ عالمی پھیلاؤ (1) رہاؤ۔
دنیاوی آرام آسائش کو جھوٹا ختم ہونیوالا سمجھ اسکا سارا ساز و سمان جھوٹا ہے (1) رہاؤ۔

ਸੁਪਨੇਜਿਉਧਨੁਪਛਾਨੁਕਾਹੇਪਰਿਕਰਤਮਾਨੁ ॥
supnay ji-o Dhanpachhaankaahay par karatmaan.
You must understand that this wealth is just a dream. Why are you so proud?
“(O’ my friend), deem your worldly wealth (as some thing given to you in) a dream, (which would disappear as soon as you wake up from your present dream like state. Then) for what you feel proud?
ਇਸਧਨਨੂੰਸੁਪਨੇ (ਵਿਚਮਿਲੇਪਦਾਰਥਾਂ) ਵਾਂਗਸਮਝ, ਤੂੰਕਾਹਦੇਉੱਤੇਅਹੰਕਾਰਕਰਦਾਹੈਂ?
سُپنےجِءُدھنُپچھانُکاہےپرِکرتمانُ॥
سپنے جیؤ۔ خوآب کی طرح۔ دھن۔ دؤلت ۔ کاہے ۔ کیؤ۔ کرت مان ۔ غرور کرتا ہے ۔
اس دنیاوی دولت کو ایک خوآب سمجہو اس پر کیوں غرور کرتا ہے ۔

ਬਾਰੂਕੀਭੀਤਿਜੈਸੇਬਸੁਧਾਕੋਰਾਜੁਹੈ ॥੧॥
baarookeebheetjaisaybasuDhaa ko raajhai. ||1||
The empires of the earth are like walls of sand. ||1||
(Even the) dominion over (the entire) earth is (flimsy and short-lived) like) a wall of sand. ||1||
(ਸਾਰੀ) ਧਰਤੀਦਾਰਾਜ (ਭੀ) ਰੇਤਦੀਕੰਧਵਰਗਾਹੀਹੈ ॥੧॥
باروُکیِبھیِتِجیَسےبسُدھاکوراجُہےَ॥੧॥
بارو کی بھیت۔ ریت کی دیوار۔ بسدا۔ زمین۔ راج ۔ حکومت (1)
یہ دنیاوی حکمرانی ریت کی دیوار کی مانند ہے

ਨਾਨਕੁਜਨੁਕਹਤੁਬਾਤਬਿਨਸਿਜੈਹੈਤੇਰੋਗਾਤੁ ॥
naanakjankahatbaatbinasjaihaitayrogaat.
Servant Nanak speaks the Truth: your body shall perish and pass away.
“(O’ my friend), slave Nanak says this thing that this body of yours is (definitely) going to perish.
ਦਾਸਨਾਨਕ (ਤੈਨੂੰਇਹ) ਗੱਲਦੱਸਦਾਹੈਕਿਤੇਰਾ (ਤਾਂਇਹਆਪਣਾਮਿਥਿਆਹੋਇਆ) ਸਰੀਰ (ਭੀ) ਨਾਸਹੋਜਾਇਗਾ।
نانکُجنُکہتُباتبِنسِجیَہےَتیروگاتُ॥
کہت بات ۔ بات کہتے ہیں۔ ونس ہے ہے ۔ مٹ جائیگا۔ گات۔ جسم۔
خادم نانک سچ بولتا ہے: آپ کا جسم فنا ہوجائے گا اور گزر جائے گا

ਛਿਨੁਛਿਨੁਕਰਿਗਇਓਕਾਲੁਤੈਸੇਜਾਤੁਆਜੁਹੈ ॥੨॥੧॥
chhinchhinkarga-i-o kaaltaisayjaataajhai. ||2||1||
Moment by moment, yesterday passed. Today is passing as well. ||2||1||
Just as moment-by-moment, your yesterday (the past) has gone; similarly your today (or present) is also passing away. (Therefore meditate on God’s Name, before your human life ends completely). ||2||1||
(ਵੇਖ, ਜਿਵੇਂਤੇਰੀਉਮਰਦਾ) ਕੱਲ (ਦਾਦਿਨ) ਛਿਨਛਿਨਕਰਕੇਬੀਤਗਿਆਹੈ, ਤਿਵੇਂਅੱਜ (ਦਾਦਿਨਭੀ) ਲੰਘਦਾਜਾਰਿਹਾਹੈ ॥੨॥੧॥
چھِنُچھِنُکرِگئِئوکالُتیَسےجاتُآجُہےَ॥੨॥੧॥
چھن چھن کر ۔ تھوڑ تھوڑ کرکے ۔ کال ۔۔ وقت ۔ تیسے ۔ جاتا جاتا ہے
لمحہ بہ لمحہ ، کل گزر گیا۔ آج کا دن بھی گزر رہا ہے

ਜੈਜਾਵੰਤੀਮਹਲਾ ੯ ॥
jaijaavanteemehlaa 9.
Jaijaavantee, Ninth Mehl:
جیَجاۄنّتیِمہلا੯॥

ਰਾਮੁਭਜੁਰਾਮੁਭਜੁਜਨਮੁਸਿਰਾਤੁਹੈ ॥
raambhajraambhajjanamsiraathai.
Meditate on the Lord – vibrate on the Lord; your life is slipping away.
(O’ my friend), meditate on God, meditate on God, your life is passing by.
ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਭਜਨਕਰਿਆਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਭਜਨਕਰਿਆਕਰ! ਮਨੁੱਖਾਜਨਮਲੰਘਦਾਜਾਰਿਹਾਹੈ।
رامُبھجُرامُبھجُجنمُسِراتُہےَ॥
پروردگار کا ذکر کرو – خداوند کو یاد کرو؛ آپ کی زندگی کھسک رہی ہے

ਕਹਉਕਹਾਬਾਰਬਾਰਸਮਝਤਨਹਕਿਉਗਵਾਰ ॥
kaha-o kahaabaarbaarsamjhat nah ki-o gavaar.
Why am I telling you this again and again? You fool – why don’t you understand?
(I wonder), how many times may I say to you! O’ fool, why don’t you understand that
ਹੇਮੂਰਖ! ਮੈਂ (ਤੈਨੂੰ) ਮੁੜਮੁੜਕੀਹਆਖਾਂ? ਤੂੰਕਿਉਂਨਹੀਂਸਮਝਦਾ?
کہءُکہاباربارسمجھتنہکِءُگۄار॥
میں آپ کو بار بار یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ بیوقوف۔ کیوں نہیں سمجھتے؟

ਬਿਨਸਤਨਹਲਗੈਬਾਰਓਰੇਸਮਗਾਤੁਹੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
binsat nah lagaibaaroraysamgaathai. ||1|| rahaa-o.
Your body is like a hail-stone; it melts away in no time at all. ||1||Pause||
– this body of yours is (instantly) perishable like hail. ||1||Pause||
(ਤੇਰਾਇਹ) ਸਰੀਰ (ਨਾਸਹੋਣਵਿਚ) ਗੜੇਵਰਗਾਹੀਹੈ (ਇਸਦੇ) ਨਾਸਹੁੰਦਿਆਂਚਿਰਨਹੀਂਲੱਗਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
بِنستنہلگےَباراورےسمگاتُہےَ॥੧॥رہاءُ॥
آپ کا جسم اولے پتھر کی مانند ہے۔ یہ کسی بھی وقت بالکل بھی پگھل جاتا ہے۔

ਸਗਲਭਰਮਡਾਰਿਦੇਹਿਗੋਬਿੰਦਕੋਨਾਮੁਲੇਹਿ ॥
sagalbharamdaardehgobind ko naam layhi.
So give up all your doubts, and utter the Naam, the Name of the Lord.
“(O’ mortal), relinquish all your doubts and meditate on God’s Name,
ਸਾਰੀਆਂਭਟਕਣਾਂਛੱਡਦੇਹ, ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਜਪਿਆਕਰ।
سگلبھرمڈارِدیہِگوبِنّدکونامُلیہِ॥
تو اپنے سارے شبہات ترک کردیں ، اور خداوند کے نام کا نام لیں

ਅੰਤਿਬਾਰਸੰਗਿਤੇਰੈਇਹੈਏਕੁਜਾਤੁਹੈ ॥੧॥
antbaar sang tayraiihaiaykjaathai. ||1||
At the very last moment, this alone shall go along with you. ||1||
because this (thing) alone would accompany you in the end. ||1||
ਅੰਤਲੇਸਮੇਤੇਰੇਨਾਲਸਿਰਫ਼ਇਹਨਾਮਹੀਜਾਣਵਾਲਾਹੈ ॥੧॥
انّتِبارسنّگِتیرےَاِہےَایکُجاتُہےَ॥੧॥
آخری وقت پر ، یہ اکیلے ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔

ਬਿਖਿਆਬਿਖੁਜਿਉਬਿਸਾਰਿਪ੍ਰਭਕੌਜਸੁਹੀਏਧਾਰਿ ॥
bikhi-aa bikh ji-o bisaarparabhkoujashee-ay Dhaar.
Forget the poisonous sins of corruption, and enshrine the Praises of God in your heart.
“(O’ my friend), shed away (your attachment for) poison like Maya (worldly riches and power), and enshrine the praise of God in your mind.
ਮਾਇਆ (ਦਾਮੋਹਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂ) ਜ਼ਹਿਰਵਾਂਗਭੁਲਾਦੇਹ! ਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹ (ਆਪਣੇ) ਹਿਰਦੇਵਿਚਵਸਾਈਰੱਖ!
بِکھِیابِکھُجِءُبِسارِپ٘ربھکوَجسُہیِۓدھارِ॥
بدعنوانی کے زہریلے گناہوں کو فراموش کرو ، اور خدا کی حمد کو اپنے دل میں سائل کرو

ਨਾਨਕਜਨਕਹਿਪੁਕਾਰਿਅਉਸਰੁਬਿਹਾਤੁਹੈ ॥੨॥੨॥
naanakjankahipukaar a-osarbihaathai. ||2||2||
Servant Nanak proclaims that this opportunity is slipping away. ||2||2||
Slave Nanak is emphatically saying to you that your opportunity (to do the most important thing in life, the meditation on God’s Name) is passing by.||2||2||
ਦਾਸਨਾਨਕ (ਤੈਨੂੰ) ਕੂਕਕੂਕਕੇਆਖਰਿਹਾਹੈ, (ਮਨੁੱਖਾਜ਼ਿੰਦਗੀਦਾਸਮਾ) ਬੀਤਦਾਜਾਰਿਹਾਹੈ ॥੨॥੨॥
نانکجنکہِپُکارِائُسرُبِہاتُہےَ॥੨॥੨॥
نوکر نانک نے اعلان کیا کہ یہ موقع کھسک رہا ہے

ਜੈਜਾਵੰਤੀਮਹਲਾ ੯ ॥
jaijaavanteemehlaa 9.
Jaijaavantee, Ninth Mehl:
جیَجاۄنّتیِمہلا੯॥

ਰੇਮਨਕਉਨਗਤਿਹੋਇਹੈਤੇਰੀ ॥
ray man ka-un gat ho-ay haitayree.
O mortal, what will your condition be?
“O’ my mind, (I wonder) what would be your state, because God’s Name, (which is the most useful thing)
ਹੇਮਨ! (ਸੋਚਕਿ) ਤੇਰੀਕੀਹਦਸ਼ਾਹੋਵੇਗੀ?
رےمنکئُنگتِہوءِہےَتیریِ॥
گت۔ حالت۔
اے انسان اس دنیا میں کیا ہوگی حالت تیری

ਇਹਜਗਮਹਿਰਾਮਨਾਮੁਸੋਤਉਨਹੀਸੁਨਿਓਕਾਨਿ ॥
ih jag meh raam naam so ta-o naheesuni-o kaan.
In this world, you have not listened to the Lord’s Name.
in this world, you have not cared to listen to that at all.
ਇਸਜਗਤਵਿਚ (ਤੇਰਾਅਮਲਸਾਥੀ) ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮ (ਹੀ) ਹੈ, ਉਹ (ਨਾਮ) ਤੂੰਕਦੇਧਿਆਨਨਾਲਸੁਣਿਆਨਹੀਂ।
اِہجگمہِرامنامُسوتءُنہیِسُنِئوکانِ॥
سو۔ وہ ۔ تؤ۔ تو۔ سنیؤ کان ۔ کانوں سے مراد ھیان دیکر نہیں سنا۔
اس دنیا میں کبھی نام خدا کا نہیں سنا تو کانوں سے ۔

ਬਿਖਿਅਨਸਿਉਅਤਿਲੁਭਾਨਿਮਤਿਨਾਹਿਨਫੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bikhi-an si-o atlubhaan matnaahinfayree. ||1|| rahaa-o.
You are totally engrossed in corruption and sin; you have not turned your mind away from them at all. ||1||Pause||
You always remain extremely allured by sinful pursuits and have never turned your attention away (from such matters). ||1||Pause||
ਤੂੰਵਿਸ਼ਿਆਂਵਿਚਹੀਬਹੁਤਫਸਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈਂ, ਤੂੰ (ਆਪਣੀ) ਸੁਰਤ (ਇਹਨਾਂਵਲੋਂਕਦੇ) ਪਰਤਾਂਦਾਨਹੀਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
بِکھِئنسِءُاتِلُبھانِمتِناہِنپھیریِ॥੧॥رہاءُ॥
دکھیؤن سیؤ۔ بد مستیؤں۔ سے ۔ ات لبھان۔ نہایت زیادہ لالچ۔ سمرن۔ یادوریاض ۔ ناہن پھیری ۔ نہیں بدلائی (1) رہاؤ۔
بدیوں برائیوں اور شہوت میں ہے رجوع تیرا نہ اسکو تو نے بدلا ہے ۔ رہاؤ۔

ਮਾਨਸਕੋਜਨਮੁਲੀਨੁਸਿਮਰਨੁਨਹਨਿਮਖਕੀਨੁ ॥
maanas ko janamleensimran nah nimakh keen.
You obtained this human life, but you have not remembered the Lord in meditation, even for an instant.
“(O’ my friend), you have taken the birth as human being, but you have not meditated upon God even for an instant.
ਤੂੰਮਨੁੱਖਦਾਜਨਮ (ਤਾਂ) ਹਾਸਲਕੀਤਾ, ਪਰਕਦੇਰਤਾਭਰਸਮੇਲਈਭੀਪਰਮਾਤਮਾਦਾਸਿਮਰਨਨਹੀਂਕੀਤਾ।
مانسکوجنمُلیِنُسِمرنُنہنِمکھکیِنُ॥
مانس کو جنم۔ انسان زندگی ۔ یسن ۔ لیا۔ ملیا۔ سمرن۔ بادوریاض۔ نمکھ ۔ آنکھ جھکپکنے کے عرصے کے لئے
انسانی زندگی پاکر بھی تھوڑے سے عرصے کے لئے بھی نہیں یاد کیا خدا کو ۔

ਦਾਰਾਸੁਖਭਇਓਦੀਨੁਪਗਹੁਪਰੀਬੇਰੀ ॥੧॥
daaraasukhbha-i-o deenpagahupareebayree. ||1||
For the sake of pleasure, you have become subservient to your woman, and now your feet are bound. ||1||
Instead you have become subservient to the comforts provided by your wife (as if) in your feet have been put the fetters (of worldly attachment). ||1||
ਤੂੰਸਦਾਇਸਤ੍ਰੀਦੇਸੁਖਾਂਦੇਹੀਅਧੀਨਹੋਇਆਰਹਿੰਦਾਹੈਂਤੇਤੇਰੇਪੈਰਾਂਵਿਚ (ਇਸਤ੍ਰੀਦੇਮੋਹਦੀ) ਬੇੜੀਪਈਰਹਿੰਦੀਹੈ ॥੧॥
داراسُکھبھئِئودیِنُپگہُپریِبیریِ॥੧॥
دارا۔ عورت۔ پگیو ۔ پاؤں۔ پری بیری ۔ بیڑی پڑی ہے (1)
عورت کا تجھے آرام دیا ہے جو پاؤں میں تیرے بیڑی ہے (1)

ਨਾਨਕਜਨਕਹਿਪੁਕਾਰਿਸੁਪਨੈਜਿਉਜਗਪਸਾਰੁ ॥
naanakjankahipukaarsupnai ji-o jag pasaar.
Servant Nanak proclaims that the vast expanse of this world is just a dream.
“(O’ my friend), slave Nanak is loudly proclaiming that the expanse of the world is like a dream.
ਦਾਸਨਾਨਕ (ਤੈਨੂੰ) ਪੁਕਾਰਕੇਆਖਦਾਹੈਕਿਇਹਜਗਤਦਾਖਿਲਾਰਾਸੁਪਨੇਵਰਗਾਹੀਹੈ।
نانکجنکہِپُکارِسُپنےَجِءُجگپسارُ॥
پکار۔ یہ بلند آزاد۔ سپنے۔ خوآب میں۔ جیؤ۔ کی طرح ۔ جگ۔ پسار۔ دنیا کا پھیلاؤ۔
خادم نانک آواز یہ کہتا ہے یہ دنیا کا پھیلاؤ ایک خوآب جیسا ہے ۔

ਸਿਮਰਤਨਹਕਿਉਮੁਰਾਰਿਮਾਇਆਜਾਕੀਚੇਰੀ ॥੨॥੩॥
simrat nah ki-o muraarmaa-i-aa jaakeechayree. ||2||3||
Why not meditate on the Lord? Even Maya is His slave. ||2||3||
Why don’t you meditate on God, even Maya (the worldly wealth) is whose slave? ||2||3||
ਇਹਮਾਇਆਜਿਸਦੀਦਾਸੀਹੈਤੂੰਉਸਪਰਮਾਤਮਾਦਾਸਿਮਰਨਕਿਉਂਨਹੀਂਕਰਦਾ ॥੨॥੩॥
سِمرتنہکِءُمُرارِمائِیاجاکیِچیریِ॥੨॥੩॥
مراد۔ خدا۔ چیری ۔ شاگرد۔
اے انسان اسے کیوں یاد نہیں کرتا شاگرد ہے جسکی یہ دولت دنیاوی ۔

ਜੈਜਾਵੰਤੀਮਹਲਾ ੯ ॥
jaijaavanteemehlaa 9.
Jaijaavantee, Ninth Mehl:
جیَجاۄنّتیِمہلا੯॥

ਬੀਤਜੈਹੈਬੀਤਜੈਹੈਜਨਮੁਅਕਾਜੁਰੇ ॥
beetjaihai beetjaihaijanamakaaj ray.
Slipping away – your life is uselessly slipping away.
“(O’ my friend, I am telling you) again and again that this life of yours is passing away in vain (without achieving its real objective.
ਜੀਵਨ (ਦਾਸਮਾ) ਅਸਫਲਲੰਘਦਾਜਾਰਿਹਾਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਦਾਜਾਰਿਹਾਹੈ।
بیِتجیَہےَبیِتجیَہےَجنمُاکاجُرے॥
بیت جیہے ۔ گذر رہا ہے ۔ جنم۔ پیدا ہونا۔ زندگی۔ اکاج ۔ بغیر کام۔ بلا حصول مقصد و زندگی ۔
اے دل تیری زندگی بیکار جا رہی ہے

ਨਿਸਿਦਿਨੁਸੁਨਿਕੈਪੁਰਾਨਸਮਝਤਨਹਰੇਅਜਾਨ ॥
nisdin sun kai puraansamjhat nah ray ajaan.
Night and day, you listen to the Puraanas, but you do not understand them, you ignorant fool!
Even after) listening to Puranas (the holy books) day and night, you the ignorant one haven’t understood (that the time of)
ਹੇਮੂਰਖ! ਰਾਤਦਿਨਪੁਰਾਣ (ਆਦਿਕਪੁਸਤਕਾਂਦੀਆਂਕਹਾਣੀਆਂ) ਸੁਣਕੇ (ਭੀ) ਤੂੰਨਹੀਂਸਮਝਦਾ।
نِسِدِنُسُنِکےَپُرانسمجھتنہرےاجان॥
نس دن ۔ روز و شب ۔ پران۔ ہندؤں کی مذہبی کتاب۔ سمجھت نہیں ۔ جان ۔ بے سمجھ ۔
روز شب مذہبی کتابیں سنکے بھی نہیں سمجھتا

ਕਾਲੁਤਉਪਹੂਚਿਓਆਨਿਕਹਾਜੈਹੈਭਾਜਿਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kaalta-o pahoochi-o aankahaajaihaibhaaj ray. ||1|| rahaa-o.
Death has arrived; now where will you run? ||1||Pause||
-death has arrived and there is no place to which you can run away (and save yourself). ||1||Pause||
ਮੌਤ (ਦਾਸਮਾ) ਤਾਂ (ਨੇੜੇ) ਆ ਪਹੁੰਚਿਆਹੈ (ਦੱਸ, ਤੂੰਇਸਪਾਸੋਂ) ਭੱਜਕਿੱਥੇਚਲਾਜਾਏਂਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
کالُتءُپہوُچِئوآنِکہاجیَہےَبھاجِرے॥੧॥رہاءُ॥
کال۔ موت۔ تؤ۔ تیری ۔ پہوآن۔ نزدیک آگئی ہے ۔ کہاں جیہے بھاج رے ۔ تو بھاگ کر کہاں جائیگا (1) رہاؤ۔
بے علم نادان موت تیرے سر پر آگئی بھاگ کر جائیگا کہاں (1) رہاؤ۔