Urdu-Raw-Page-1285

ਇਕਿਨਗਨਫਿਰਹਿਦਿਨੁਰਾਤਿਨੀਦਨਸੋਵਹੀ॥
ik nagan fireh din raat neeNd na sovhee.
Some wander naked day and night and never sleep.
There are others who roam around naked day and night and don’t even sleep.
ਕਈਬੰਦੇਦਿਨੇਰਾਤਨੰਗੇਪਏਫਿਰਦੇਹਨ, ਕਈਸੌਂਦੇਭੀਨਹੀਂਹਨ;
اِکِنگنپھِرہِدِنُراتِنیِدنسوۄہیِ॥
۔ لگن ۔ ننگے ۔ دن رات ۔ روز وشب۔ نیند نہ سوہی ۔ سوتے ہیں
ایک بالکل ننگے دن رات رہتے ہیں اور سونے تک نہیں۔

ਇਕਿਅਗਨਿਜਲਾਵਹਿਅੰਗੁਆਪੁਵਿਗੋਵਹੀ॥
ik agan jalaaveh ang aap vigovahee.
Some burn their limbs in fire, damaging and ruining themselves.
Then there are those who burn fires (in front of them) and unnecessarily ruin themselves.
ਕਈਮਨੁੱਖਅੱਗਨਾਲਆਪਣਾਸਰੀਰਸਾੜਦੇਹਨ (ਭਾਵ; ਧੂਣੀਆਂਤਪਾਂਦੇਹਨਤੇਇਸਤਰ੍ਹਾਂ) ਅਪਾਣਾਆਪਖ਼ੁਆਰਕਰਦੇਹਨ।
اِکِاگنِجلاۄہِانّگُآپُۄِگوۄہیِ॥
۔ اگن جلاویہہ انگ ۔ جسم کو آگ سے جلاتے ہیں۔ آپ و گوہی ۔ اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتے ہین۔
ایک اپنا جسم آگ سے جلاتے ہیں اور اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔

ਵਿਣੁਨਾਵੈਤਨੁਛਾਰੁਕਿਆਕਹਿਰੋਵਹੀ॥
vin naavai tan chhaar ki-aa kahi rovhee.
Without the Name, the body is reduced to ashes; what good is it to speak and cry then?
(But) without meditating on (God’s) Name, their (human) body goes to waste and (in the end, they realize), that their grieving is of no use.
ਪਰਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਤੋਂਵਾਂਜੇਰਹਿਕੇਮਨੁੱਖਾ-ਸਰੀਰਵਿਅਰਥਗਵਾਇਆ, ਹੁਣਉਹਕੀਹਆਖਕੇਰੋਣ? (ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨਦਾਮੌਕਾਗਵਾਕੇਪਛੁਤਾਣਦਾਕੋਈਲਾਭਨਹੀਂ)।
ۄِنھُناۄےَتنُچھارُکِیاکہِروۄہیِ॥
بن ناوے ۔ بغیر الہیی نام۔ ست سچ حق وحقیقت ۔ تن چھار۔ جسم سوآہ ۔
مگر الہیی نام ست سچ حق وحقیقت کے بغیر یہ سب فضول ہے ۔ تو انسنا کیا کہہ روئے ۔

ਸੋਹਨਿਖਸਮਦੁਆਰਿਜਿਸਤਿਗੁਰੁਸੇਵਹੀ॥੧੫॥
sohan khasam du-aar je satgur sayvhee. ||15||
Those who serve the True Guru, are embellished and exalted in the Court of their Lord and Master. ||15||
O’ Nanak, they could look beauteous (and honorable) at the Master’s door, if they serve the true Guru (and follow his advice). ||15||
ਕੇਵਲਉਹਜੀਵਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂਦੀਹਜ਼ੂਰੀਵਿਚਸੋਭਦੇਹਨਜੋਗੁਰੂਦੇਹੁਕਮਵਿਚਤੁਰਦੇਹਨ॥੧੫॥
سوہنِکھسمدُیارِجِستِگُرُسیۄہیِ॥੧੫॥
سوہن ۔ شاندار۔ شہرت یافتہ ۔
جو سچے مرشد کے دکھائے راستے پر چلتے ہیں وہ بارگاہ خدا میں سرخروئی پاتے ہین۔

ਸਲੋਕਮਃ੩॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
سلوکمਃ੩॥

ਬਾਬੀਹਾਅੰਮ੍ਰਿਤਵੇਲੈਬੋਲਿਆਤਾਂਦਰਿਸੁਣੀਪੁਕਾਰ॥
baabeehaa amrit vaylai boli-aa taaNdar sunee pukaar.
The rainbird chirps in the ambrosial hours of the morning before the dawn; its prayers are heard in the Court of the Lord.
In the early morning hours when like a Papeeha (a seeker) cries (for the water of God’s Name) its cry is heard in God’s court.
(ਜਦੋਂਜੀਵ-) ਪਪੀਹਾਅੰਮ੍ਰਿਤਵੇਲੇਅਰਜ਼ੋਈਕਰਦਾਹੈਤਾਂਉਸਦੀਅਰਦਾਸਪ੍ਰਭੂਦੀਦਰਗਾਹਵਿਚਸੁਣੀਜਾਂਦੀਹੈ।
بابیِہاانّم٘رِتۄیلےَبولِیاتاںدرِسُنھیِپُکار॥
انمرت ویلے ۔اعلے الصبح ۔ صب ح سویرے ۔ پکار ۔۔ عرض ۔
جب علے الصبح صبح سویرے خدا کے در پر عرض گذارتا ہے تو خدا اسکی فریاد سنتا ہے ۔

ਮੇਘੈਨੋਫੁਰਮਾਨੁਹੋਆਵਰਸਹੁਕਿਰਪਾਧਾਰਿ॥
mayghai no furmaan ho-aa varsahu kirpaa Dhaar.
The order is issued to the clouds, to let the rains of mercy shower down.
Then a command is issued to the cloud (like Guru) to graciously pour the rain (of divine sermon).
(ਪ੍ਰਭੂਵਲੋਂਗੁਰੂ-) ਬੱਦਲਨੂੰਹੁਕਮਦੇਂਦਾਹੈਕਿ (ਇਸਅਰਜ਼ੋਈਕਰਨਵਾਲੇਉਤੇ) ਮਿਹਰਕਰਕੇ (‘ਨਾਮ’ ਦੀ) ਵਰਖਾਕਰੋ।
میگھےَنوپھُرمانُہویاۄرسہُکِرپادھارِ॥
میگھے ۔ بادل ۔ فرمان ۔ حکم۔ درسہو ۔ بارش کرؤ۔
بادل مراد مرشد کو فرمان ہوا ککہ بارش کرو مراد لوگوں کو راہ راست مراد سچ حق حقیقت کے پرستار بناؤ

ਹਉਤਿਨਕੈਬਲਿਹਾਰਣੈਜਿਨੀਸਚੁਰਖਿਆਉਰਿਧਾਰਿ॥
ha-o tin kai balihaarnai jinee sach rakhi-aa ur Dhaar.
I am a sacrifice to those who enshrine the True Lord within their hearts.
I am a sacrifice to those who have kept the eternal (God) enshrined in their heart.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਨੇਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੇਪ੍ਰਭੂਨੂੰਆਪਣੇਹਿਰਦੇਵਿਚਵਸਾਇਆਹੈ, ਮੈਂਉਹਨਾਂਤੋਂਸਦਕੇਹਾਂ।
ہءُتِنکےَبلِہارنھےَجِنیِسچُرکھِیااُرِدھارِ॥
بلہارنے ۔ قربان ۔ سچ رکھیا اردھار۔ سچ حقیقت اور خدا دلمیں بسائیا۔
میں قربان ہوں ان پر جنہوں نے سچ وحقیقت مراد خدا دلمیں بسا رکھا ہے ۔

ਨਾਨਕਨਾਮੇਸਭਹਰੀਆਵਲੀਗੁਰਕੈਸਬਦਿਵੀਚਾਰਿ॥੧॥
naanak naamay sabh haree-aavalee gur kai sabad veechaar. ||1||
O Nanak, through the Name, all are rejuvenated, contemplating the Word of the Guru’s Shabad. ||1||
O’ Nanak, by reflecting on Guru’s word and meditating on God’s Name there is greenery (and joy) all around. ||1||
ਹੇਨਾਨਕ! ਸਤਿਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂ (‘ਨਾਮ’ ਦੀ) ਵੀਚਾਰਕੀਤਿਆਂ (ਭਾਵ, ਨਾਮਸਿਮਰਿਆਂ) ‘ਨਾਮ’ ਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲਸਾਰੀਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹਰੀ-ਭਰੀਹੋਜਾਂਦੀਹੈ॥੧॥
نانکنامےسبھہریِیاۄلیِگُرکےَسبدِۄیِچارِ॥੧॥
نامے سبھ ہر یاولی ۔ الہٰی نام سے سارا عالم نور سے بھر جاتا ہے ۔ گر کے سبد وچار ۔ کلام مرشد کی سمجھ کر۔
اے نانک الہیی نام مراد ست سچ حق وحقیقت اپنانے سے اور کلام مرشد کو سمجھنے سے خوشحالی نصیب ہوتی ہے ۔

ਮਃ੩॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
مਃ੩॥

ਬਾਬੀਹਾਇਵਤੇਰੀਤਿਖਾਨਉਤਰੈਜੇਸਉਕਰਹਿਪੁਕਾਰ॥
baabeehaa iv tayree tikhaa na utrai jay sa-o karahi pukaar.
O rainbird, this is not the way to quench your thirst, even though you may cry out a hundred times.
O’ Pappeeha (like seeker), in this way (by performing rituals or crying before statues) your thirst (for worldly things) wouldn’t be quenched even if you cry like this hundreds of times.
ਹੇ (ਜੀਵ-) ਪਪੀਹੇ! ਜੇਤੂੰਸੌਵਾਰੀਤਰਲੇਲਏਂਤਾਂਭੀਇਸਤਰ੍ਹਾਂਤੇਰੀ (ਮਾਇਆਦੀ) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮਿਟਨਹੀਂਸਕਦੀ,
بابیِہااِۄتیریِتِکھاناُترےَجےسءُکرہِپُکار॥
تکھا ۔ پیاس ۔ نہ اترے ۔ دورنہیں ہوتی ۔ او ۔ اسطرح سے ۔ پکار ۔ منت سماجت۔
اے انسان اس طرح سے تیری پیاس نہ مٹے گی خواہ سو بار منت سماجت بھی کرے ۔

ਨਦਰੀਸਤਿਗੁਰੁਪਾਈਐਨਦਰੀਉਪਜੈਪਿਆਰੁ॥
nadree satgur paa-ee-ai nadree upjai pi-aar.
By God’s Grace, the True Guru is found; by His Grace, love wells up.
It is only by (God’s) grace that we meet the true Guru and by (His grace), love (for God) wells up in (one’s mind).
(ਕੇਵਲ) ਪ੍ਰਭੂਦੀਮੇਹਰਦੀਨਜ਼ਰਨਾਲਹੀਗੁਰੂਮਿਲਦਾਹੈ, ਤੇਮੇਹਰਨਾਲਹੀਹਿਰਦੇਵਿਚਪਿਆਰਪੈਦਾਹੁੰਦਾਹੈ।
ندریِستِگُرُپائیِئےَندریِاُپجےَپِیارُ॥
ندری ۔ نظر عنایت سے ۔ اپجے ۔ پیدا ہوتا ہے ۔
خدا کی نظر عنایت و شفقت سے مرشد کا ملاپ حاصل ہوتا ہےاور اسکی کرم وعنایت سے ہی پیار پیدا ہوتا ہے ۔

ਨਾਨਕਸਾਹਿਬੁਮਨਿਵਸੈਵਿਚਹੁਜਾਹਿਵਿਕਾਰ॥੨॥
naanak saahib man vasai vichahu jaahi vikaar. ||2||
O Nanak, when the Lord and Master abides in the mind, corruption and evil leave from within. ||2||
O’ Nanak, when the Master comes to reside in one’s heart, evil vanishes from one’s within. ||2||
ਹੇਨਾਨਕ! (ਜਦੋਂਆਪਣੀਮੇਹਰਨਾਲ) ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ (ਜੀਵਦੇ) ਮਨਵਿਚਆਵੱਸਦਾਹੈਤਾਂ (ਉਸਦੇਅੰਦਰੋਂ) ਸਾਰੇਵਿਕਾਰਨਾਸਹੋਜਾਂਦੇਹਨ॥੨॥
نانکساہِبُمنِۄسےَۄِچہُجاہِۄِکار॥੨॥
صاھب ۔ مالک۔ وکار۔ برائیاں۔
اے نانک۔ خدا کینظر عنایت سچا مرشد ملتا ہے اور دل سے برائیاں دور ہوتی ہیں۔

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ॥

ਇਕਿਜੈਨੀਉਝੜਪਾਇਧੁਰਹੁਖੁਆਇਆ॥
ik jainee ujharh paa-ay Dharahu khu-aa-i-aa.
Some are Jains, wasting their time in the wilderness; by their pre-ordained destiny, they are ruined.
There are some Jains whom, by straying from (righteous) path, (God) has made to wander (in fruitless search).
ਕਈਬੰਦੇ (ਜੋ) ਜੈਨੀ (ਅਖਵਾਂਦੇਹਨ) ਪ੍ਰਭੂਨੇਔਝੜੇਪਾਕੇਮੁੱਢਤੋਂਹੀਕੁਰਾਹੇਪਾਦਿੱਤੇਹਨ;
اِکِجیَنیِاُجھڑپاءِدھُرہُکھُیائِیا॥
اوجھڑ۔ گمراہ۔ دھرہو۔ آغاز سے ۔ کھوآئیا۔ جینی ۔ جین مت پر چلنے والے ۔
جین مت والوں نے شروع سے ہی اپنے آپ کو گمراہ کرکے خدا کو بھلائیا ہوا ہے

ਤਿਨਮੁਖਿਨਾਹੀਨਾਮੁਨਤੀਰਥਿਨ੍ਹ੍ਹਾਇਆ॥
tin mukh naahee naam na tirath nHaa-i-aa.
The Naam, the Name of the Lord, is not on their lips; they do not bathe at sacred shrines of pilgrimage.
They never utter God’s Name from their lips nor bathe at holy places.
ਉਹਨਾਂਦੇਮੂੰਹਵਿਚਕਦੇਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਨਹੀਂਆਉਂਦਾ, ਨਾਹਹੀਉਹ (ਪ੍ਰਭੂ) ਤੀਰਥਉਤੇਇਸ਼ਨਾਨਕਰਦੇਹਨ;
تِنمُکھِناہیِنامُنتیِرتھِن٘ہ٘ہائِیا॥
مکھ نام۔ زبان پر خدا کا نام ہے ۔ تیرھ نائیا۔ کسی تیرتھ کی زیارت کرتے ہیں
نہ وہ خدا کا نام لیتے ہیں نہ زیارت گاہوں کی زیارت کرتے ہیں۔

ਹਥੀਸਿਰਖੋਹਾਇਨਭਦੁਕਰਾਇਆ॥
hathee sir khohaa-ay na bhad karaa-i-aa.
They pull out their hair with their hands, instead of shaving.
They don’t get their head shaved but get the hair in their heads manually plucked.
ਉਹਸਿਰਮੁਨਾਂਦੇਨਹੀਂਹਨ; ਹੱਥਾਂਨਾਲਸਿਰ (ਦੇਵਾਲ) ਪੁੱਟਲੈਂਦੇਹਨ;
ہتھیِسِرکھوہاءِنبھدُکرائِیا॥
۔ سیر کھوہائے ۔ سر کے بال نوچتے ہیں۔
بال نچواتے ہیں بال منڈواتے نہیں۔

ਕੁਚਿਲਰਹਹਿਦਿਨਰਾਤਿਸਬਦੁਨਭਾਇਆ॥
kuchil raheh din raat sabad na bhaa-i-aa.
They remain unclean day and night; they do not love the Word of the Shabad.
Day and night they remain filthy and to them Guru’s word doesn’t sound pleasing.
ਦਿਨਰਾਤਗੰਦੇਰਹਿੰਦੇਹਨ; ਉਹਨਾਂਨੂੰਗੁਰ-ਸ਼ਬਦਚੰਗਾਨਹੀਂਲੱਗਦਾ।
کُچِلرہہِدِنراتِسبدُنبھائِیا॥
کچل۔ ناپاک ۔ غلیظ ۔
روز و شب غلیظ رہتے ہیں

ਤਿਨਜਾਤਿਨਪਤਿਨਕਰਮੁਜਨਮੁਗਵਾਇਆ॥
tin jaat na pat na karam janam gavaa-i-aa.
They have no status, no honor, and no good karma. They waste away their lives in vain.
They are not considered of good caste or men of honor nor do they do any good deeds. They waste their life (in vain).
ਇਹਲੋਕਜਨਮ (ਵਿਅਰਥਹੀ) ਗਵਾਂਦੇਹਨ, ਕੋਈਕੰਮਐਸਾਨਹੀਂਕਰਦੇਜਿਸਤੋਂਚੰਗੀਜਾਤਿਦੇਸਮਝੇਜਾਸਕਣਜਾਂਇੱਜ਼ਤਪਾਸਕਣ;
تِنجاتِنپتِنکرمُجنمُگۄائِیا॥
جات ۔ ذات ۔ پت ۔ عزت ۔ کرم ۔ اعمال۔ جنم گوائیا۔ بیفائدہ زندگی گذر گئی ۔
کلام سے محبت نہیں نہ اسکی کو ذات ہے نہ عزت نہ اچھے اعمال زندگی بیکار گنواتے ہیں۔

ਮਨਿਜੂਠੈਵੇਜਾਤਿਜੂਠਾਖਾਇਆ॥
man joothai vayjaat joothaa khaa-i-aa.
Their minds are false and impure; that which they eat is impure and defiled.
These casteless people are of impure minds, and they eat the left over (food of others.
ਇਹਕੁਜਾਤੀਲੋਕਮਨੋਂਭੀਜੂਠੇਹਨਤੇਜੂਠਾਭੋਜਨਹੀਖਾਂਦੇਹਨ।
منِجوُٹھےَۄیجاتِجوُٹھاکھائِیا॥
من جوٹھے ۔ ناپاک من
ناپاک دل بد ذات جوٹھا کھاتے ہیں ۔

ਬਿਨੁਸਬਦੈਆਚਾਰੁਨਕਿਨਹੀਪਾਇਆ॥
bin sabdai aachaar na kin hee paa-i-aa.
Without the Shabad, no one achieves a lifestyle of good conduct.
The fact is that) without the (Guru’s) word no one has ever learned good conduct.
ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਤੋਂਬਿਨਾਕਿਸੇਨੇਭੀਚੰਗੀਰਹਿਣੀਨਹੀਂਲੱਭੀ।
بِنُسبدےَآچارُنکِنہیِپائِیا॥
۔ آچار۔ اخلاق۔ چلن
بغیر سبق و واعظ کسی کا اخلاق و چال چلن کسی کو ھاصل نہیں ہوا

ਗੁਰਮੁਖਿਓਅੰਕਾਰਿਸਚਿਸਮਾਇਆ॥੧੬॥
gurmukh o-ankaar sach samaa-i-aa. ||16||
The Gurmukh is absorbed in the True Lord God, the Universal Creator. ||16||
But one who follows Guru’s advice remains merged in the eternal Creator. ||16||
ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੈਉਹਸਦਾ-ਥਿਰਰਹਿਣਵਾਲੇਅਕਾਲਪੁਰਖਵਿਚਟਿਕਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੧੬॥
گُرمُکھِاوئنّکارِسچِسمائِیا॥੧੬॥
۔ جبکہ مریدان مرشد واحد خدا جو صدیوی ہے میں ایمان لاتے ہیں۔

ਸਲੋਕਮਃ੩॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
سلوکمਃ੩॥

ਸਾਵਣਿਸਰਸੀਕਾਮਣੀਗੁਰਸਬਦੀਵੀਚਾਰਿ॥
saavan sarsee kaamnee gur sabdee veechaar.
In the month of Saawan, the bride is happy, contemplating the Word of the Guru’s Shabad.
(Just as the earth blooms with greenery in the month of) rain, similarly when the Guru delivers his divine sermon) the human (bride) feels blessed by reflecting on the Guru’s word.
(ਜਿਵੇਂ) ਸਾਵਣਦੇਮਹੀਨੇਵਿਚ (ਵਰਖਾਨਾਲਸਾਰੇਬੂਟੇਹਰੇਹੋਜਾਂਦੇਹਨ; ਤਿਵੇਂ) ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਸਤਿਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂ ‘ਨਾਮ’ ਦੀਵੀਚਾਰਕਰਕੇ (‘ਨਾਮ’-ਵਰਖਾਨਾਲ) ਰਸਵਾਲੀ (ਰਸੀਏਜੀਵਨਵਾਲੀ) ਹੋਜਾਂਦੀਹੈ।
ساۄنھِسرسیِکامنھیِگُرسبدیِۄیِچارِ॥
سرسی ۔ پر لطف۔ کامنی ۔ عورت۔ گر سبدی وچار۔ کلام مرشد سمجھ کر۔
جیسے ساون کے مہینے میں بارش سے تمام پودے ہرے بھرے اور چاروں طرف ہریاول نظر آتی ہے اور رسوں سے بھر جاتے ہیں

ਨਾਨਕਸਦਾਸੁਹਾਗਣੀਗੁਰਕੈਹੇਤਿਅਪਾਰਿ॥੧॥
naanak sadaa suhaaganee gur kai hayt apaar. ||1||
O Nanak, she is a happy soul-bride forever; her love for the Guru is unlimited. ||1||
O’ Nanak, through the infinite love of the Guru, (she always remains united with her beloved God like) an eternally wedded bride. ||1||
ਹੇਨਾਨਕ! ਸਤਿਗੁਰੂਨਾਲਅਪਾਰਪਿਆਰਕੀਤਿਆਂਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਸਦਾਸੁਹਾਗਵਤੀਰਹਿੰਦੀਹੈ॥੧॥
نانکسداسُہاگنھیِگُرکےَہیتِاپارِ॥੧॥
سدا سوہاگنی ۔ ہمیشہ خدا پرست۔ ہت ۔ محبت۔
۔ عین اس طرح سے انسان کلام مرشد کو سوچ سمجھ کر اے نانک انسان خدا پرست مرشد سے از حد محبت کرنے والا ہو جاتا ہے ۔

ਮਃ੩॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
مਃ੩॥

ਸਾਵਣਿਦਝੈਗੁਣਬਾਹਰੀਜਿਸੁਦੂਜੈਭਾਇਪਿਆਰੁ॥
saavandajhai gun baahree jis doojai bhaa-ay pi-aar.
In Saawan, she who has no virtue is burned, in attachment and love of duality.
That unmeritorious bride (soul) who is in love with things other (than God) keeps burning in pain (even when the Guru is blessing others with) the rain of (his divine sermon).
(ਜਿਵੇਂ) ਸਾਵਣਦੇਮਹੀਨੇਵਿਚ (ਮੀਂਹਪਿਆਂਹੋਰਤਾਂਸਾਰੇਵਣਤ੍ਰਿਣਹਰੇਹੁੰਦੇਹਨ, ਪਰਅੱਕਤੇਜਿਵਾਹਸੜਜਾਂਦੇਹਨ, ਜਿਵੇਂਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਦੀਵਰਖਾਹੋਇਆਂ) ਗੁਣ-ਵਿਹੂਣੀਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ (ਸਗੋਂ) ਸੜਦੀਹੈਕਿਉਂਕਿਉਸਦਾਪਿਆਰਦੂਜੇਪਾਸੇਹੈ।
ساۄنھِدجھےَگُنھباہریِجِسُدوُجےَبھاءِپِیارُ॥
دجھے ۔ جلتا ہے ۔ گن باہری ۔ جس میں کوئی وصف نہیں۔ دوجے بھائے ۔ دنیاوی محبت
جیسے الہٰی نام ستس چ حق و حقیقت کی بارش ہونے پر خدا پرست خوش ہوتے ہین جبکہ منکر دنیاوی محبتوں والے جلتے ہیں حسد بغض وکینہ کرتے ہیں

ਨਾਨਕਪਿਰਕੀਸਾਰਨਜਾਣਈਸਭੁਸੀਗਾਰੁਖੁਆਰੁ॥੨॥
naanak pir kee saar na jaan-ee sabh seegaar khu-aar. ||2||
O Nanak, she does not appreciate the value of her Husband Lord; all her decorations are worthless. ||2||
O’ Nanak, (such a bride soul) doesn’t know the value of her spouse (God); therefore all her decoration brings her more pain (than pleasure). ||2||
ਹੇਨਾਨਕ! ਇਸਤ੍ਰੀਨੂੰਪਤੀਦੀਸਾਰਨਹੀਂਪਈ, ਉਸਦਾ (ਹੋਰ) ਸਾਰਾਸਿੰਗਾਰ (ਉਸਨੂੰ) ਖ਼ੁਆਰਕਰਨਵਾਲਾਹੀਹੈ॥੨॥
نانکپِرکیِسارنجانھئیِسبھُسیِگارُکھُیارُ॥੨॥
۔ پر ۔ خاوند۔ سار۔ قدرو منزلت۔ سیگار ۔ سجاوٹیں۔ وکھاوے ۔ خوآر۔ ذلالت۔
۔ اے نانک جسے یا جس عورت کو اپنے خاوند کی قدرومنزلت نہیں اسکے تمام دکھاوے فضول ہیں اور ذلیل کرنے والے ہیں ۔ مراد دکھاوے کے اعمال سے ظلالت پیدا ہوتی ہے ۔

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ॥

ਸਚਾਅਲਖਅਭੇਉਹਠਿਨਪਤੀਜਈ॥
sachaa alakh abhay-o hath na pateeja-ee.
The True, Unseen, Mysterious Lord is not won over by stubbornness.
(O’ my friends), the true incomprehensible God is not impressed by any kind of obstinacy (such as observing fasts, torturing one’s body, or undertaking difficult pilgrimages).
(ਜੀਵਾਂਦੇ) ਹਠਨਾਲ (ਭਾਵ, ਕਿਸੇਹਠ-ਕਰਮਨਾਲ) ਉਹਸੱਚਾਪ੍ਰਭੂਰਾਜ਼ੀਨਹੀਂਹੁੰਦਾਜੋਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਹੈਤੇਜਿਸਦਾਭੇਤਨਹੀਂਪਾਇਆਜਾਸਕਦਾ।
سچاالکھابھیءُہٹھِنپتیِجئیِ॥
سچا۔ صدیوی ۔ الکھ ۔ سمجھ سے باہر۔ ابھیؤ ۔ رازجو سمجھ سے باہر۔ ہٹھ۔ ضد۔ ایسے اعمال جو دل پر دباؤ ڈال کر کیے جائیں۔ پتجی ۔ خوش ہوتا ۔
سچا صدیوی سچ خدا جو انسانی سوچ سمجھ سے بعید ہے جو ایک راز ہے دلی ضد سے خود نہیں ہوتا

ਇਕਿਗਾਵਹਿਰਾਗਪਰੀਆਰਾਗਿਨਭੀਜਈ॥
ik gaavahi raag paree-aa raag na bheej-ee.
Some sing according to traditional ragas, but the Lord is not pleased by these ragas.
There are some who sing songs (in His praise) with many tunes and rhythms but He is not pleased with these melodies.
ਕਈਲੋਕਰਾਗਰਾਗਣੀਆਂਗਾਂਦੇਹਨ, ਪਰਪ੍ਰਭੂਰਾਗਨਾਲਭੀਨਹੀਂਪ੍ਰਸੰਨਹੁੰਦਾ;
اِکِگاۄہِراگپریِیاراگِنبھیِجئیِ॥
راگ پریا۔ راگنیاں ۔ بھیجی ۔ متاثر ۔ اثر نہیں پڑتا۔
۔ ایک راگنیاں گاتا ہے اس سے متاثر نہیں ہوتا ۔

ਇਕਿਨਚਿਨਚਿਪੂਰਹਿਤਾਲਭਗਤਿਨਕੀਜਈ॥
ik nach nach pooreh taal bhagat na keej-ee.
Some dance and dance and keep the beat, but they do not worship Him with devotion.
There are some who dance again and again to the beats of drums but they also do not perform His true worship.
ਕਈਬੰਦੇਨੱਚਨੱਚਕੇਤਾਲਪੂਰਦੇਹਨ, ਪਰ (ਇਸਤਰ੍ਹਾਂਭੀਭਗਤੀਨਹੀਂਕੀਤੀਜਾਸਕਦੀ;
اِکِنچِنچِپوُرہِتالبھگتِنکیِجئیِ॥
تال ۔ بہرا۔بھگت ۔ عبادت ۔ ریاضت۔
ایک ناچ کرکے بہر بناتا ہے مگر اس طرح سے عبادت و ریاضت نہیں ہو سکتی الہیی پیا رنہیں کیا جا سکتا ۔

ਇਕਿਅੰਨੁਨਖਾਹਿਮੂਰਖਤਿਨਾਕਿਆਕੀਜਈ॥
ik ann na khaahi moorakhtinaa ki-aa keej-ee.
Some refuse to eat; what can be done with these fools?
There are some fools who do not eat food (and observe) fasts; what can be done about them (because they are also making fruitless sacrifice?
ਕਈਮੂਰਖਬੰਦੇਅੰਨਨਹੀਂਖਾਂਦੇ, ਪਰ (ਦੱਸੋ) ਇਹਨਾਂਦਾਕੀਹਕੀਤਾਜਾਏ? (ਇਹਨਾਂਨੂੰਕਿਵੇਂਸਮਝਾਈਏਕਿਇਸਤਰ੍ਹਾਂਪ੍ਰਭੂਖ਼ੁਸ਼ਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ)।
اِکِانّنُنکھاہِموُرکھتِناکِیاکیِجئیِ॥
ان نہ کھائے مورکھ ۔ ایک بیوقوف اناج نہیں کھاتے
ایک اناج نہیں کھاتے ان بیوفقوں کا کیا کیا جائے ۔

ਤ੍ਰਿਸਨਾਹੋਈਬਹੁਤੁਕਿਵੈਨਧੀਜਈ॥
tarisnaa ho-ee bahut kivai na Dheej-ee.
Thirst and desire have greatly increased; nothing brings satisfaction.
The fact is) that human thirst (for material things) has multiplied so much that it cannot be satiated by any means.
(ਜੀਵਦੀ) ਵਧੀਹੋਈਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ (ਇਹਨਾਂਹਠ-ਕਰਮਾਂਨਾਲ) ਕਿਸੇਤਰ੍ਹਾਂਭੀਸ਼ਾਂਤਨਹੀਂਕੀਤੀਜਾਸਕਦੀ;
ت٘رِسناہوئیِبہُتُکِۄےَندھیِجئیِ॥
۔ ترسنا۔ دنیاوی نعمتوں کی کواہش ۔ دھیجی ۔ دھرج ۔ صبر ۔
خواہشات میں اضافنہ کو کسی طریقے سے کم نہیں ہوتا

ਕਰਮਵਧਹਿਕੈਲੋਅਖਪਿਮਰੀਜਈ॥
karam vaDheh kai lo-a khap mareeja-ee.
Some are tied down by rituals; they hassle themselves to death.
In this way the ritualistic deeds are multiplying in the world and people are troubling themselves to death.
ਭਾਵੇਂਕਈਹੋਰਧਰਤੀਆਂ (ਦੇਬੰਦਿਆਂਦੇ) ਕਰਮ-ਕਾਂਡ (ਇਥੇ) ਵਧਜਾਣ (ਤਾਂਭੀ) ਖਪਕੇਹੀਮਰੀਦਾਹੈ।
کرمۄدھہِکےَلوءکھپِمریِجئیِ॥
کرم بدھیہہ۔ دکھاوے کے اعمالوں میں بندھے ہوئے ۔ کھپ ۔ مجذوب۔ مریجئی ۔ مرتے ہیں۔
۔ کتنے ہی اعمال میں مراد کرم کا نڈوں ) دکھاوے کے اعمالوں میں ملوث لوگ ذلیل ہوکر مرتے ہیں۔

ਲਾਹਾਨਾਮੁਸੰਸਾਰਿਅੰਮ੍ਰਿਤੁਪੀਜਈ॥
laahaa naam sansaar amrit peej-ee.
In this world, profit comes by drinking in the Ambrosial Nectar of the Naam.
The only thing profitable in this world is that one should drink the nectar of (God’s) Name.
ਜਗਤਵਿਚਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਹੀਖੱਟੀਹੈ, ਆਤਮਕਜੀਵਨਦੇਣਵਾਲਾਨਾਮ-ਜਲਹੀਪੀਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।
لاہانامُسنّسارِانّم٘رِتُپیِجئیِ॥
لاہا۔ منافع۔ نام۔ الہٰی نام۔ ست ۔ سچ حق وحقیقت ۔ سنسار۔ دنیا میں۔ انمرت پیجی ۔ آب حیات پینا ہے
اس دنیا میں الہٰی نام سچ ہی منافع بخش ہے ۔ اس آب حیات کو پیؤ۔

ਹਰਿਭਗਤੀਅਸਨੇਹਿਗੁਰਮੁਖਿਘੀਜਈ॥੧੭॥
har bhagtee asnayhi gurmukhgheej-ee. ||17||
The Gurmukhs gather in loving devotional worship of the Lord. ||17||
Therefore the Guru’s followers feel delighted only with the love of God’s devotion. ||17||
ਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਰਹਿਣਵਾਲਾਮਨੁੱਖਪ੍ਰਭੂਦੀਬੰਦਗੀਨਾਲਤੇਪ੍ਰਭੂਦੇਪਿਆਰਨਾਲਭਿੱਜਦਾਹੈ॥੧੭॥
ہرِبھگتیِاسنیہِگُرمُکھِگھیِجئیِ॥੧੭॥
۔ ہر بھگتی ۔ الہٰی عشق ۔ عبادت وریاضت ۔ اسنیہہ۔ نیہہ۔ محبت۔ اسنیہہ۔ محبت نہ ہونا۔
الہٰی عشق و خدمت عبادت و ریاضت سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں مرید مرشد ہی اسکا لطف لیتے ہیں۔

ਸਲੋਕਮਃ੩॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
سلوکمਃ੩॥

ਗੁਰਮੁਖਿਮਲਾਰਰਾਗੁਜੋਕਰਹਿਤਿਨਮਨੁਤਨੁਸੀਤਲੁਹੋਇ॥
gurmukh malaar raag jo karahi tin man tan seetal ho-ay.
Those Gurmukhs who sing in the Raga of Malaar – their minds and bodies become cool and calm.
“(O’ my friends), keeping the Guru in mind (they who sing hymns) in the melody of Malhar, their minds and bodies become cool (and calm).
(ਆਮਪਰਚਲਤਖ਼ਿਆਲਇਹਹੈਕਿਜਦੋਂਕੋਈਮਨੁੱਖਮਲਾਰਰਾਗਗਾਵੇਤਾਂਘਟਾਆਜਾਂਦੀਹੈਤੇਮੀਂਹਪੈਣਲੱਗਪੈਂਦਾਹੈ, ਪਰ) ਜਿਹੜੇਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੋਕੇਮਲਾਰਰਾਗਗਾਂਦੇਹਨ (ਨਾਮ-ਜਲਦੀਵਰਖਾਨਾਲ) ਉਹਨਾਂਦਾਮਨਤੇਸਰੀਰਠੰਢੇਹੋਜਾਂਦੇਹਨ (ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂਦੇਮਨਵਿਚਤੇਇੰਦ੍ਰਿਆਂਵਿਚਸ਼ਾਂਤੀਆਜਾਂਦੀਹੈ)
گُرمُکھِملارراگُجوکرہِتِنمنُتنُسیِتلُہوءِ॥
ملار۔ ایک راگ کا نام ہے ۔ سیتل ۔ ٹھنڈا ۔
جو انسان مریدان مرشدہوکر پلا راگ گاتے ہیں انکے دل وان کو سکون اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے

ਗੁਰਸਬਦੀਏਕੁਪਛਾਣਿਆਏਕੋਸਚਾਸੋਇ॥
gur sabdee ayk pachhaani-aa ayko sachaa so-ay.
Through the Word of the Guru’s Shabad, they realize the One, the One True Lord.
Through (Gurbani) the Guru’s word, they realize the one (God) who alone is eternal.
ਕਿਉਂਕਿਸਤਿਗੁਰਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਉਹਉਸਇੱਕਪ੍ਰਭੂਨੂੰਪਛਾਣਦੇਹਨ (ਪ੍ਰਭੂਨਾਲਡੂੰਘੀਸਾਂਝਪਾਂਦੇਹਨ) ਜੋਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਹੈ।
گُرسبدیِایکُپچھانھِیاایکوسچاسوءِ॥
گرپرسادی ۔ رحمت مرشد سے ۔ا یک پہچانیا۔ واحد خدا کی سمجھ آتی ہے ۔ ایکو سچا وئے ۔ خدا واحد ہست ہے ۔ گر سبدی ۔ کلام مرشد سے ۔
کیونکہ کلام کے ذریعے انہیں خدا کی پہچان ہو جاتی ہے ۔ جو صدیوی ہے انکا دل و جان مانند خدا ہو جات اہے ۔ مراد خدا مین مھو ومجذوب ہو جاتا ہے کدا انکے دلمیں بس جاتا ہے ۔

ਮਨੁਤਨੁਸਚਾਸਚੁਮਨਿਸਚੇਸਚੀਸੋਇ॥
man tan sachaa sach man sachay sachee so-ay.
Their minds and bodies are true; they obey the True Lord, and they are known as true.
In their mind comes to reside the true (God), therefore their minds and bodies become true (and immaculate), and their glory also becomes true (forever).
ਉਹਨਾਂਦਾਮਨਤੇਤਨਸੱਚੇਦਾਰੂਪਹੋਜਾਂਦਾਹੈ (ਭਾਵ, ਮਨਤੇਸਰੀਰਸੱਚੇਦੇਪ੍ਰੇਮਵਿਚਰੰਗੇਜਾਂਦੇਹਨ), ਸੱਚਾਪ੍ਰਭੂਉਹਨਾਂਦੇਮਨਵਿਚਵੱਸਪੈਂਦਾਹੈਤੇਸੱਚੇਦਾਰੂਪਹੋਣਕਰਕੇਉਹਨਾਂਦੀਸੋਭਾਸਦਾ-ਥਿਰਹੋਜਾਂਦੀਹੈ।
منُتنُسچاسچُمنِسچےسچیِسوءِ॥
من تن سچا۔ دل و جان ۔ پاک ۔ سہچ من ۔جب دل میں سچ بستا ہو۔ سچی سوئے ۔ شہرت سچیہوتی ہے
جس سے وہ شہرت پاتے ہیں انکے دلمیں سچا عشق خدا ہوتا ہے

ਅੰਦਰਿਸਚੀਭਗਤਿਹੈਸਹਜੇਹੀਪਤਿਹੋਇ॥
andar sachee bhagat hai sehjay hee pat ho-ay.
True devotional worship is deep within them; they are automatically blessed with honor.
Within them is true devotion (for God); therefore in a very natural sort of way they are blessed with honor.
ਉਹਨਾਂਦੇਅੰਦਰਸਦਾ-ਟਿਕਵੀਂਭਗਤੀਪੈਦਾਹੁੰਦੀਹੈ, ਸਦਾਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਵਿਚਟਿਕੇਰਹਿਣਦੇਕਾਰਨਉਹਨਾਂਨੂੰਇੱਜ਼ਤਮਿਲਦੀਹੈ।
انّدرِسچیِبھگتِہےَسہجےہیِپتِہوءِ॥
۔ سچی بھگت ۔ سچا پیار۔ سچا عشق ۔ سہجے ہی ۔ سکون میں ہی ۔ پت ۔ عزت۔
جس سے روحانی و ذہنی سکون اور عزت پاتے ہیں

ਕਲਿਜੁਗਮਹਿਘੋਰਅੰਧਾਰੁਹੈਮਨਮੁਖਰਾਹੁਨਕੋਇ॥
kalijug meh ghor anDhaar hai manmukh raahu na ko-ay.
In this Dark Age of Kali Yuga, there is utter darkness; the self-willed manmukh cannot find the way.
But since in Kal Yug (the present age) there is pitch darkness (of ignorance and evil); the self-conceited person finds no way (to save himself or herself).
ਕਲਿਜੁਗਵਿਚ (ਭਾਵ, ਇਸਵਿਕਾਰਾਂ-ਭਰੇਜਗਤਵਿਚਵਿਕਾਰਾਂਦਾ) ਘੁੱਪਹਨੇਰਾਹੈ, (ਆਪਣੇ) ਮਨਦੇਪਿੱਛੇਤੁਰਨਵਾਲੇਬੰਦਿਆਂਨੂੰ (ਇਸਹਨੇਰੇਵਿਚੋਂਨਿਕਲਣਲਈ) ਰਾਹਨਹੀਂਲੱਭਦਾ।
کلِجُگمہِگھورانّدھارُہےَمنمُکھراہُنکوءِ॥
کلجگ۔ اس جھگڑوں کے دور میں ۔ گھور اندھار۔ بھاری لاعلمی کا اندھیرا۔
۔ اس جھگڑے کے دور میں بھاری لاعلمی کا دور اور اندھیرا ہے ۔ مریدان من کو اس اندھیرے میں راستہ دکھائی نہیں دیتا

ਸੇਵਡਭਾਗੀਨਾਨਕਾਜਿਨਗੁਰਮੁਖਿਪਰਗਟੁਹੋਇ॥੧॥
say vadbhaagee naankaa jin gurmukh pargat ho-ay. ||1||
O Nanak, very blessed are those Gurmukhs, unto whom the Lord is revealed. ||1||
Therefore O’ Nanak, fortunate are they (who are blessed with divine knowledge and) in whom (God) manifests through Guru’s grace. ||1||
ਹੇਨਾਨਕ! ਉਹਮਨੁੱਖਭਾਗਾਂਵਾਲੇਹਨਜਿਨ੍ਹਾਂਦੇਅੰਦਰਪਰਮਾਤਮਾਗੁਰੂਰਾਹੀਂਪਰਗਟਹੁੰਦਾਹੈ॥੧॥
سےۄڈبھاگیِنانکاجِنگُرمُکھِپرگٹُہوءِ॥੧॥
گور مکھ پرگٹ ہوئے ۔ مریدان مرشد کو ظہور پذیر ہوتا ہے ۔
۔ اے نانک۔ وہ انسان خوش قسمت ہیں جنکے اندر مرشد کے ذریعے ظہور پذیر ہو جاتا ہے ۔

ਮਃ੩॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
مਃ੩॥

ਇੰਦੁਵਰਸੈਕਰਿਦਇਆਲੋਕਾਂਮਨਿਉਪਜੈਚਾਉ॥
ind varsai kar da-i-aa lokaaN man upjai chaa-o.
The clouds rain down mercifully, and joy wells up in the minds of the people.
“(O’ my friends), when showing mercy, the cloud (like Guru) pours the rain (of his sermon), joy wells up in the minds of (Guru following) people.
ਜਦੋਂਮਿਹਰਕਰਕੇਇੰਦਰਵਰਖਾਕਰਦਾਹੈ, ਲੋਕਾਂਦੇਮਨਵਿਚਖ਼ੁਸ਼ੀਪੈਦਾਹੁੰਦੀਹੈ,
اِنّدُۄرسےَکرِدئِیالوکاںمنِاُپجےَچاءُ॥
اند۔ بادل۔ چاؤ۔ خویش۔ جس کے حکم ۔ جس کے زیر فرمان ۔
جب مینہ برستا ہے تو لوگوں کے دلوں میں خوشیاں پیدا ہوتی ہیں

ਜਿਸਕੈਹੁਕਮਿਇੰਦੁਵਰਸਦਾਤਿਸਕੈਸਦਬਲਿਹਾਰੈਜਾਂਉ॥
jis kai hukam ind varasdaa tis kai sad balihaarai jaaN-o.
I am forever a sacrifice to the One, by whose Command the clouds burst forth with rain.
I am a sacrifice to Him by whose command the cloud (like Guru) rains (the water of his divine sermon).
ਪਰਮੈਂਉਸਪ੍ਰਭੂਤੋਂਸਦਕੇਜਾਂਦਾਹਾਂਜਿਸਦੇਹੁਕਮਨਾਲਇੰਦਰਵਰਖਾਕਰਦਾਹੈ।
جِسکےَہُکمِاِنّدُۄرسداتِسکےَسدبلِہارےَجاںءُ॥
بلہارے ۔ صدقے ۔ قربان۔
جس کے فرمان سے برستا ہے اسکے صدقے ہے ۔ قربان ہوں۔