Urdu-Raw-Page-1279

ਮਨਮੁਖਦੂਜੀਤਰਫਹੈਵੇਖਹੁਨਦਰਿਨਿਹਾਲਿ॥
manmukhdoojee taraf hai vaykhhu nadar nihaal.
The self-willed manmukh is on the wrong side. You can see this with your own eyes.
(O’ my friends), if you look at it carefully, (you would find that the state) of a self-conceited person is quite another side (of the story.
ਪਰ, ਗਹੁਨਾਲਤੱਕਕੇਵੇਖੋ, ਮਨਦੇਪਿੱਛੇਤੁਰਨਵਾਲੇਮਨੁੱਖਦਾਦੂਜਾਪਾਸਾਹੁੰਦਾਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸਦੀਹਾਲਤਇਸਦੇਉਲਟਹੁੰਦੀਹੈ)।
منمُکھدوُجیِترپھہےَۄیکھہُندرِنِہالِ॥
ندر۔ نظر کرکے ۔
خود غرض منمک غلط طرف ہے۔ آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔

ਫਾਹੀਫਾਥੇਮਿਰਗਜਿਉਸਿਰਿਦੀਸੈਜਮਕਾਲੁ॥
faahee faathay mirag ji-o sir deesai jamkaal.
He is caught in the trap like the deer; the Messenger of Death hovers over his head.
That state is like those) deer who have been caught in the noose of death and they are seeing death hovering over their heads.
ਫਾਹੀਵਿਚਫਸੇਹਰਨਵਾਂਗਜਮਕਾਲ (ਭਾਵ, ਮੌਤਦਾਡਰ) ਸਦਾਉਸਦੇਸਿਰਉੱਤੇ (ਖੜਾ) ਦਿੱਸਦਾਹੈ; (ਆਤਮਕਮੌਤਉਸਉਤੇਆਪਣਾਜ਼ੋਰਪਾਈਰੱਖਦੀਹੈ)।
پھاہیِپھاتھےمِرگجِءُسِرِدیِسےَجمکالُ॥
پھاہی پھاتی ۔ جیسے پھندے میں پھنسا ہوا۔ جمکال ۔ موت
جیسے پھندے یا جال میں پھنسے ہوئے ہرن کو سر پر گھڑی موت دکھائی دیتی ہے

ਖੁਧਿਆਤ੍ਰਿਸਨਾਨਿੰਦਾਬੁਰੀਕਾਮੁਕ੍ਰੋਧੁਵਿਕਰਾਲੁ॥
khuDhi-aa tarisnaa nindaa buree kaam kroDh vikraal.
Hunger, thirst and slander are evil; sexual desire and anger are horrible.
The terrible afflictions of worldly) hunger, thirst, slander, lust, and dreadful anger torture such a person.
(ਮਾਇਆਦੀ) ਚੰਦਰੀਭੁੱਖਤ੍ਰੇਹਤੇਨਿੰਦਿਆ, ਕਾਮਤੇਡਰਾਉਣਾਕ੍ਰੋਧ (ਉਸਨੂੰਸਦਾਸਤਾਂਦੇਹਨ,
کھُدھِیات٘رِسنانِنّدابُریِکامُک٘رودھُۄِکرالُ॥
۔ کھدیا ۔ بھوک ۔ ترسنا۔ خواہش ۔ پیار ۔ نندا۔ بد گوئی ۔ کام کرؤدھ ۔ شہوت اور غصہ ۔ وکرال۔ خوفناک۔
۔ دنیاوی دولت کی بھوک پیاس بد گوئی شہوت وغصہ خوفناک صورت میں ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے

ਏਨੀਅਖੀਨਦਰਿਨਆਵਈਜਿਚਰੁਸਬਦਿਨਕਰੇਬੀਚਾਰੁ॥
aynee akhee nadar na aavee jichar sabad na karay beechaar.
These cannot be seen with your eyes, until you contemplate the Word of the Shabad.
But so long as one doesn’t reflect on the (Guru’s) sermon, these afflictions are not visible with these (ordinary) eyes.
ਪਰਇਹਹਾਲਤਉਸਨੂੰ) ਇਹਨਾਂਅੱਖਾਂਨਾਲ (ਤਦਤਕ) ਨਹੀਂਦਿੱਸਦੀਜਦਤਕਉਹਗੁਰ-ਸ਼ਬਦਵਿਚਵਿਚਾਰਨਹੀਂਕਰਦਾ।
اینیِاکھیِندرِنآۄئیِجِچرُسبدِنکرےبیِچارُ॥
سبد نہ کرے وچار۔ جبتک ۔ سبد۔ کلام۔ وچار۔ سوچےسمجھے ۔
۔ جبتک وہ کلام و سبق مرشد کو سوچتا سمجھتا نہیں

ਤੁਧੁਭਾਵੈਸੰਤੋਖੀਆਂਚੂਕੈਆਲਜੰਜਾਲੁ॥
tuDhbhaavai santokhee-aaN chookai aal janjaal.
Whoever is pleasing to You is content; all his entanglements are gone.
(O’ God), when it so pleases You these eyes become contented and all the worldly affairs and entanglements come to an end.
(ਹੇਪ੍ਰਭੂ!) ਜਦੋਂਤੈਨੂੰਭਾਵੇਤਾਂ (ਇਹਅੱਖਾਂ) ਸੰਤੋਖਵਿਚਆਉਂਦੀਆਂਹਨ (ਭਾਵ, ਖੁਧਿਆਤ੍ਰਿਸਨਾਮਿਟਦੀਹੈ) ਤੇਘਰਦਾਜੰਜਾਲਮੁੱਕਦਾਹੈ।
تُدھُبھاۄےَسنّتوکھیِیاچوُکےَآلجنّجالُ॥
سنتوکھیا۔ صبر۔ چوکے ۔ مٹتا ہے ۔ آل جنجال۔ گھریلو مسئلے ۔
۔ اے خدا جب تو چاہتا ہے تیری رضا ہوتی ہے تو صبر آتا ہے گھریلو مسئلے مخمسے مٹتے ہیں

ਮੂਲੁਰਹੈਗੁਰੁਸੇਵਿਐਗੁਰਪਉੜੀਬੋਹਿਥੁ॥
mool rahai gur sayvi-ai gur pa-orhee bohith.
Serving the Guru, his capital is preserved. The Guru is the ladder and the boat.
(O’ my friends), by serving the Guru (and following his advice), one’s capital (of life breaths) remains safe (and properly utilized). The Guru’s (sermon) is like a ladder and a ship (to ferry us across the worldly ocean).
ਗੁਰੂਨੂੰਸੇਵਿਆਂ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂਦੇਹੁਕਮਵਿਚਤੁਰਿਆਂ) ਜੀਵਦੀਨਾਮ-ਰੂਪਰਾਸਬਚੀਰਹਿੰਦੀਹੈ, ਗੁਰੂਦੀਪਉੜੀ (ਭਾਵ, ਸਿਮਰਨ) ਦੀਰਾਹੀਂ (ਨਾਮ-ਰੂਪੀ) ਜਹਾਜ਼ਪ੍ਰਾਪਤਹੋਜਾਂਦਾਹੈ।
موُلُرہےَگُرُسیۄِئےَگُرپئُڑیِبوہِتھُ॥
مخمسے ۔ مول ۔ اصل۔ بنیاد۔ پوڑی ۔ زینہ ۔ صیفہ ۔ بوہتھ ۔ جہاز۔
۔ اس سے روحانی واخلاقی بنیاد پختہ ہو جاتی ہے مرشد بلند ی و برتری کے لئے زینہ اور زندگی کے سمندر کو عبور کرنے اور زندگی منزل حاصل کرنے کے لئے جہاز سے

ਨਾਨਕਲਗੀਤਤੁਲੈਤੂੰਸਚਾਮਨਿਸਚੁ॥੧॥
naanak lagee tat lai tooN sachaa man sach. ||1||
O Nanak, whoever is attached to the Lord receives the essence; O True Lord, You are found when the mind is true. ||1||
Nanak (says the bride soul who) clings to this (ladder) obtains the quintessence (and says, O’ God) You the True one come to reside in her heart. ||1||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜੋਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ (ਇਸਸਿਮਰਨ-ਰੂਪਗੁਰ-ਪਉੜੀਨੂੰ) ਸੰਭਾਲਦੀਹੈਉਹਅਸਲੀਅਤਲੱਭਲੈਂਦੀਹੈ।ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਉਸਦੇਮਨਵਿਚਸਦਾਲਈਆਵੱਸਦਾਹੈਂ॥੧॥
نانکلگیِتتُلےَتوُنّسچامنِسچُ॥੧॥
تت۔ حقیقت ۔ اصلیت۔ سچا ۔ صدیوی ۔ من سچ ۔ دل پاک ۔
اے نانک ۔ جو اسکی سنبھال خبرداری کرتا ہے وہ حقیقت پا لیتا ہے۔ صدیوی سچ سچا خدا من میں صدیوی طور پر بس جاتا ہے ۔

ਮਹਲਾ੧॥
mehlaa 1.
First Mehl:
مہلا 1

ਹੇਕੋਪਾਧਰੁਹੇਕੁਦਰੁਗੁਰਪਉੜੀਨਿਜਥਾਨੁ॥
hayko paaDhar hayk dar gur pa-orhee nij thaan.
There is one path and one door. The Guru is the ladder to reach one’s own place.
O’ Nanak, there is only one way (to meet God and there is only) one door (to His mansion. That way is to climb) the ladder (of meditation on His Name, which leads one to the mansion of God, and which one can truly call one’s) own place.
ਹੇਨਾਨਕ! (ਇਕਪ੍ਰਭੂਹੀ) ਸੋਹਣਾਪਾਲਣਹਾਰਖਸਮਹੈ (ਉਸਪ੍ਰਭੂਦਾਹੀ) ਇਕਦਰ (ਜੀਵਦਾ) ਨਿਰੋਲਆਪਣਾਥਾਂਹੈ (ਜਿੱਥੋਂਕਦੇਕਿਸੇਨੇਦੁਰਕਾਰਨਾਨਹੀਂ, ਇਸ ‘ਦਰ’ ਤਕਅੱਪੜਨਲਈ) ਗੁਰੂਦੀਪਉੜੀ (ਭਾਵ, ਸਿਮਰਨਹੀ) ਇਕੋਸਿੱਧਾਰਸਤਾਹੈ,
ہیکوپادھرُہیکُدرُگُرپئُڑیِنِجتھانُ॥
پادھر ۔ ۔راستہ۔ ہیک در۔ ایک دروازہ ۔ گرپوڑی ۔ مرشد ۔ ایک زینہ ۔ نج تھان۔ اس جگہ یا ہستی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جو از خود وہنگ سروپ یا ہستی ہے ۔
ایک ہی ہے راستہ اور ایک ہی دوازہ اس ذاتی مقام پر پہنچنے کے لئے مرشد زینہ ہے

ਰੂੜਉਠਾਕੁਰੁਨਾਨਕਾਸਭਿਸੁਖਸਾਚਉਨਾਮੁ॥੨॥
roorha-o thaakur naankaa sabh sukh saacha-o naam. ||2||
Our Lord and Master is so beautiful, O Nanak; all comfort and peace are in the Name of the True Lord. ||2||
O’ Nanak, (in that mansion resides) the beauteous Master whose eternal Name is the root source of all comforts. ||2||
(ਪ੍ਰਭੂਦਾ) ਸੱਚਾਨਾਮ (ਸਿਮਰਨਾ) ਹੀਸਾਰੇਸੁਖਾਂ (ਦਾਮੂਲ) ਹੈ॥੨॥
روُڑءُٹھاکُرُنانکاسبھِسُکھساچءُنامُ॥੨॥
روڑو ۔ خوبصورت ۔ ٹھاکر۔ مالک۔ سبھ سکھ ۔ ہر طرح کے آرام و آسائش ۔ ساچو نام ۔ حقیقی طور پر سچا صدیوی نام ست ۔ سچ حق و حقیقت۔
۔ اے نانک خوبصورت آقا اور سارے آرام و آسائش سچے الہٰی نام ست سچ حق و حقیقت میں ہیں۔

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ॥

ਆਪੀਨ੍ਹ੍ਹੈਆਪੁਸਾਜਿਆਪੁਪਛਾਣਿਆ॥
aapeenHai aap saaj aap pachhaani-aa.
He Himself created Himself; He Himself understands Himself.
(O’ my friends), after creating Himself (in both visible and invisible forms, God) recognized Himself.
(ਪ੍ਰਭੂਨੇ) ਆਪਹੀਆਪਣੇਆਪਨੂੰਪਰਗਟਕਰਕੇਆਪਣਾਅਸਲਾਸਮਝਿਆਹੈ,
آپیِن٘ہ٘ہےَآپُساجِآپُپچھانھِیا॥
ساج ۔ پیدا ۔ کرکے ۔
خدا نے خود کو پیدا کرکے خود ہی اسکی پہچان کی

ਅੰਬਰੁਧਰਤਿਵਿਛੋੜਿਚੰਦੋਆਤਾਣਿਆ॥
ambar Dharat vichhorh chando-aa taani-aa.
Separating the sky and the earth, He has spread out His canopy.
By separating the earth and the sky, He spread (the sky like a) canopy (over His throne).
ਆਕਾਸ਼ਤੇਧਰਤੀਨੂੰਵਖੋ-ਵਖਕਰਕੇ (ਇਹਆਕਾਸ਼ਉਸਨੇਮਾਨੋ, ਆਪਣੇਤਖ਼ਤਉਤੇ) ਚੰਦੋਆਤਾਣਿਆਹੋਇਆਹੈ;
انّبرُدھرتِۄِچھوڑِچنّدویاتانھِیا॥
انیر ۔ آسمان۔ دھرت۔ زمین ۔ اپائے ۔ پیدا کرکے ۔ وچھوڑ۔ جدا کرکے ۔ چندوآ۔ اسمان ۔
۔ زمین وآسمان کو ایک دوسرے سے جدا کرکے ایک خیما بنائیا

ਵਿਣੁਥੰਮ੍ਹ੍ਹਾਗਗਨੁਰਹਾਇਸਬਦੁਨੀਸਾਣਿਆ॥
vin thamHaa gagan rahaa-ay sabad neesaani-aa.
Without any pillars, He supports the sky, through the insignia of His Shabad.
By supporting the sky without pillars He has beat the drum (of the supremacy of His) command.
(ਸਾਰੇਜਗਤ-ਰੂਪਦਰਬਾਰਉਤੇ) ਆਕਾਸ਼ਨੂੰਥੰਮ੍ਹਾਂਤੋਂਬਿਨਾਟਿਕਾਕੇਆਪਣੇਹੁਕਮਨੂੰਨਗਾਰਾਬਣਾਇਆਹੈਂ;
ۄِنھُتھنّم٘ہ٘ہاگگنُرہاءِسبدُنیِسانھِیا॥
بن تھم۔ بغیر سہارے ۔ گگن ۔ آسمان ۔ دنندت ۔ دن ۔ رہائے ۔ ٹکائیا۔ سبد نیسانیا۔ کلام منزل
اور آسمان کو کسی آسرے ٹھرئیا کلام نقارہ بنائیا

ਸੂਰਜੁਚੰਦੁਉਪਾਇਜੋਤਿਸਮਾਣਿਆ॥
sooraj chand upaa-ay jot samaani-aa.
Creating the sun and the moon, He infused His Light into them.
Then creating the sun and the moon He infused them with light.
ਸੂਰਜਅਤੇਚੰਦ੍ਰਮਾਬਣਾਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂਵਿਚਆਪਣੀ) ਜੋਤਿਟਿਕਾਈਹੈ;
سوُرجُچنّدُاُپاءِجوتِسمانھِیا॥
۔ چاندار اور سوچ پیدا کرکے انمیں اپنا نور پیدا کیا

ਕੀਏਰਾਤਿਦਿਨੰਤੁਚੋਜਵਿਡਾਣਿਆ॥
kee-ay raatdinant choj vidaani-aa.
He created the night and the day; Wondrous are His miraculous plays.
He then (did many other) amazing wonders like creating days and nights.
(ਜੀਵਾਂਦੇਵਿਹਾਰ-ਕਾਰਲਈ) ਰਾਤਤੇਦਿਨ (-ਰੂਪ) ਅਚਰਜਤਮਾਸ਼ੇਬਣਾਦਿੱਤੇਹਨ।
کیِۓراتِدِننّتُچوجۄِڈانھِیا॥
چوج ۔ تماشے ۔ وڈانیا۔ حیران کرنیوالے
۔ دن رات پیدا کرکے خیران کرنے والے تماشے بنائے

ਤੀਰਥਧਰਮਵੀਚਾਰਨਾਵਣਪੁਰਬਾਣਿਆ॥
tirath Dharam veechaar naavan purbaani-aa.
He created the sacred shrines of pilgrimage, where people contemplate righteousness and Dharma, and take cleansing baths on special occasions.
(It is He who put) the thoughts of faith rituals such as bathing at pilgrimage places during auspicious occasions.
ਪੁਰਬਾਂਸਮੇਤੀਰਥਾਂਉਤੇਨ੍ਹਾਉਣਆਦਿਕਧਰਮਾਂਦੇਖ਼ਿਆਲ (ਭੀਪ੍ਰਭੂਨੇਆਪਹੀਜੀਵਾਂਦੇਅੰਦਰਪੈਦਾਕੀਤੇਹਨ)।
تیِرتھدھرمۄیِچارناۄنھپُربانھِیا॥
۔ تیرتھ ۔ زیارت گاہ ۔ دھرم۔ فراءج۔ وچار۔ خیال آرائی ۔ سوچنا ۔سمجھنا۔ پرہانیا۔ دھارمک یا مذہبی ۔ محلیں یا میلے ۔
۔ زیارت گاہوں پر مذہبی میلے کرنے اور زیارت کرنے اور مذہبی فرآئض کو سمجھنے کے خیال پیدا کیے ۔

ਤੁਧੁਸਰਿਅਵਰੁਨਕੋਇਕਿਆਖਿਵਖਾਣਿਆ॥
tuDh sar avar na ko-ay ke aakh vakhaani-aa.
There is no other equal to You; how can we speak and describe You?
O’ God, there is no one like You, what can any one say or describe.
(ਹੇਪ੍ਰਭੂ!) (ਤੇਰੀਇਸਅਸਰਜਖੇਡਦਾ) ਕੀਹਬਿਆਨਕਰੀਏ? ਤੇਰੇਵਰਗਾਹੋਰਕੋਈਨਹੀਂਹੈ;
تُدھُسرِاۄرُنکوءِکِآکھِۄکھانھِیا॥
تدھ سر۔ تیرے برابر۔ اور نہ کوئے نہیں کوئی ۔ دوسرا ۔ کے آکھ دکھانیئے ۔ کیا کہہ بیان کریں (1)
اے خدا تیرے متعلق کیا کہیں کیونکہ تیرے برابر کوئی دوسری ہستی نہیں جس سے تجھے مشابہ یا تسبیح دی جا سکے ۔

ਸਚੈਤਖਤਿਨਿਵਾਸੁਹੋਰਆਵਣਜਾਣਿਆ॥੧॥
sachai takhat nivaas hor aavan jaani-aa. ||1||
You are seated on the throne of Truth; all others come and go in reincarnation. ||1||
(You alone are sitting on the) eternal throne, all others come and go. ||1||
ਤੂੰਤਾਂਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੇਤਖ਼ਤਉਤੇਬੈਠਾਹੈਂਤੇਹੋਰ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਜੰਮਦੀਹੈ (ਪੈਦਾਹੁੰਦੀਹੈਤੇਨਾਸਹੁੰਦੀਹੈ) ॥੧॥
سچےَتکھتِنِۄاسُہورآۄنھجانھِیا॥੧॥
تیرے سچے صدیوی تخت پر تیرا ٹھکانہ ہے ۔ باقی سارا عالم مٹ جانیوالا آنیوالا اور چلے جانیوالا ہے ۔

ਸਲੋਕਮਃ੧॥
salok mehlaa 1.
Shalok, First Mehl:
سلوکمਃ੧॥

ਨਾਨਕਸਾਵਣਿਜੇਵਸੈਚਹੁਓਮਾਹਾਹੋਇ॥
naanak saavan jay vasai chahu omaahaa ho-ay.
O Nanak, when it rains in the month of Saawan, four are delighted:
O’ Nanak, if rain falls in the month of Saawan, it gives joy to four (kinds of creatures),
ਹੇਨਾਨਕ! ਜੇਸਾਵਣਦੇਮਹੀਨੇਮੀਂਹਪਏਤਾਂਚਾਰਧਿਰਾਂਨੂੰਚਾਉਹੁੰਦਾਹੈ,
نانکساۄنھِجےۄسےَچہُاوماہاہوءِ॥
اماہا۔ خوشیان۔
ے نانک ساون کے مہینے بارش ہو تو چار کو خوشی حاصل ہوتی ہے ۔

ਨਾਗਾਂਮਿਰਗਾਂਮਛੀਆਂਰਸੀਆਂਘਰਿਧਨੁਹੋਇ॥੧॥
naagaaN mirgaaN machhee-aaN rasee-aaNghar Dhan ho-ay. ||1||
the snake, the deer, the fish and the wealthy people who seek pleasure. ||1||
the snakes, the deer, the fish, or those revelers who have wealth in their house. (Similarly when the Guru delivers his sermon it comforts the Guru’s followers). ||1||
ਸੱਪਾਂਨੂੰਹਰਨਾਂਨੂੰ, ਮੱਛੀਆਂਨੂੰਤੇਰਸਾਂਦੇਆਸ਼ਕਾਂਨੂੰਜਿਨ੍ਹਾਂਦੇਘਰਵਿਚ (ਰਸਮਾਨਣਲਈ) ਧਨਹੋਵੇ॥੧॥
ناگاںمِرگاںمچھیِیارسیِیاگھرِدھنُہوءِ॥੧॥
رسیاں ۔ لطف ۔ چاہنے والے ۔
سانپوں کو ہر نوں مچھلیوں اور لطف کے خواہشمندو کو

ਮਃ੧॥
mehlaa 1.
First Mehl:
مਃ੧॥

ਨਾਨਕਸਾਵਣਿਜੇਵਸੈਚਹੁਵੇਛੋੜਾਹੋਇ॥
naanak saavan jay vasai chahu vaychhorhaa ho-ay.
O Nanak, when it rains in the month of Saawan, four suffer the pains of separation:
O’ Nanak, if it rains in the month of Saawan it brings separation (from comfort) to four kinds of creatures,
ਹੇਨਾਨਕ! ਸਾਵਣਵਿਚਜੇਮੀਂਹਪਏਤਾਂਚਾਰਧਿਰਾਂਨੂੰ (ਉਮਾਹਤੋਂ) ਵਿਛੋੜਾ (ਭੀ, ਭਾਵ, ਦੁੱਖਭੀ) ਹੁੰਦਾਹੈ,
نانکساۄنھِجےۄسےَچہُۄیچھوڑاہوءِ॥
وچھوڑا ۔ جدائی
اے نانک۔ اگر ساون کے مہینے بارش ہو جائے تو چاروں کو جدا ہونا پڑتا ہے

ਗਾਈਪੁਤਾਨਿਰਧਨਾਪੰਥੀਚਾਕਰੁਹੋਇ॥੨॥
gaa-ee putaa nirDhanaa panthee chaakar ho-ay. ||2||
the cow’s calves, the poor, the travelers and the servants. ||2||
the bulls (because they have to plough fields after rains), the poor (whose houses may start leaking), the travelers, and the servants (who have to complete their chores in spite of rains. (Similarly to some people, Guru’s advice doesn’t sound pleasing because it forbids them from their sinful pleasures). ||2||
ਬਲਦਾਂਨੂੰ (ਕਿਉਂਕਿਮੀਂਹਪਿਆਂਇਹਹਲੀਂਜੋਏਜਾਂਦੇਹਨ), ਗਰੀਬਾਂਨੂੰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੀਮੇਹਨਤਿ-ਮਜੂਰੀਵਿਚਰੋਕਪੈਂਦੀਹੈ), ਰਾਹੀਆਂਨੂੰਤੇਨੌਕਰਸ਼ਖ਼ਸ਼ਨੂੰ॥੨॥
گائیِپُتانِردھناپنّتھیِچاکرُہوءِ॥੨॥
۔ گائیں پتا۔ بچھڑے یا بیل۔ نردھنا۔ غریب ۔ پنتھی ۔ راہگیر ۔ مسافر۔ چاکر۔ نوکر۔
بچھڑوں کو جدائی جب گائیں چرنے جاتی ہیں یبل جب ہل جو تنے کے لئے لیجائے جاتے ہیں غریبوں کو مزدوری کے لئے باہر جانے پر ۔ مسافروں کو اور نوکروں کو جدا ہونا پڑتا ہے ۔

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ॥

ਤੂਸਚਾਸਚਿਆਰੁਜਿਨਿਸਚੁਵਰਤਾਇਆ॥
too sachaa sachiaar jin sach vartaa-i-aa.
You are True, O True Lord; You dispense True Justice.
(O’ God), You are the true eternal Being who has spread Your eternal power everywhere.
(ਹੇਪ੍ਰਭੂ!) ਤੂੰਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਹੈਂ, ਤੂੰਐਸੀਹਸਤੀਦਾਮਾਲਕ (ਸਚਿਆਰੁ) ਹੈਂਕਿਜਿਸਨੇ (ਆਪਣੀਇਹ) ਹਸਤੀ (ਹਰਥਾਂ) ਵਰਤਾਈਹੋਈਹੈ;
توُسچاسچِیارُجِنِسچُۄرتائِیا॥
سچا ۔ صدیوی ۔ سچ ۔ سچیار۔ سچے آچار واخلاق والا۔ سچ درتائیا ۔ سچ و حقیقت رائج کی
اے خدا تو پاک ہستی ہے تیرا اخلاق اور برتاؤ پاک ہے ۔ جس نے اس ہستی کو ہر جائی بنائیا ہے ۔

ਬੈਠਾਤਾੜੀਲਾਇਕਵਲੁਛਪਾਇਆ॥
baithaa taarhee laa-ay kaval chhapaa-i-aa.
Like a lotus, You sit in the primal celestial trance; You are hidden from view.
(Before the creation of the world, You were) sitting in a trance hiding the lotus (from which god Brahma is believed to have emerged).
ਅਜੇਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਦੀਉਤਪੱਤੀਨਹੀਂਸੀਹੋਈਜਦੋਂਤੂੰ (ਆਪਣੇਆਪਵਿਚ) ਸਮਾਧੀਲਾਈਬੈਠਾਸੈਂ,
بیَٹھاتاڑیِلاءِکۄلُچھپائِیا॥
۔ تاڑی ۔ یکسو۔ کنول۔ بنیاد ۔ آغاز۔
اچھی عالم ظہور پذیر نہیں تھا اس وقت تو یکسو تھا ۔

ਬ੍ਰਹਮੈਵਡਾਕਹਾਇਅੰਤੁਨਪਾਇਆ॥
barahmai vadaa kahaa-ay ant na paa-i-aa.
Brahma is called great, but even he does not know Your limits.
Even though Brahma is called great, he couldn’t find (Your) end (or limit).
ਬ੍ਰਹਮਾਨੇ (ਭੀਜੋਜਗਤਦਾਰਚਣਵਾਲਾਮੰਨਿਆਜਾਂਦਾਹੈਇਹਭੇਤਨਾਹਸਮਝਿਆਤੇਆਪਣੇਆਪਨੂੰਹੀਸਭਤੋਂ) ਵੱਡਾਅਖਵਾਇਆ, ਉਸਨੂੰਤੇਰੀਸਾਰਨਾਹਆਈ।
ب٘رہمےَۄڈاکہاءِانّتُنپائِیا॥
انت۔ آکر۔
اپنے آپ کو چھپار کھا تھا ۔ گوبرہما اپنے آپ کو بلند ہستی کہلاتا تھا تاہم وہ تیرے راز کو سمجھ نہیں سکا۔

ਨਾਤਿਸੁਬਾਪੁਨਮਾਇਕਿਨਿਤੂਜਾਇਆ॥
naa tis baap na maa-ay kin too jaa-i-aa.
You have no father or mother; who gave birth to You?
You have no father, nor mother, (and nobody knows) who gave You birth.
(ਹੇਪ੍ਰਭੂ!) ਕਿਸਨੇਤੈਨੂੰਪੈਦਾਕੀਤਾਹੈ? (ਭਾਵ, ਤੈਨੂੰਜਨਮਦੇਣਵਾਲਾਕੋਈਨਹੀਂਹੈ)।ਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦਾਨਾਕੋਈਪਿਉਹੈਨਾਮਾਂ;
ناتِسُباپُنماءِکِنِتوُجائِیا॥
جائیا۔ پیدا کیا
نہ تیرا باپ ہے نہ ماں ۔ تجھے کس نے پیدا کیا ہے

ਨਾਤਿਸੁਰੂਪੁਨਰੇਖਵਰਨਸਬਾਇਆ॥
naa tis roop na raykh varan sabaa-i-aa.
You have no form or feature; You transcend all social classes.
(O’ friends), He has neither form, nor features, (and out of) all castes, (He belongs to none).
ਨਾਹਉਸਦਾਕੋਈ (ਖ਼ਾਸ) ਸਰੂਪਹੈਨਾਹਨਿਸ਼ਾਨ; ਸਾਰੇਰੂਪਰੰਗਉਸਦੇਹਨ;
ناتِسُروُپُنریکھۄرنسبائِیا॥
۔ روپ ۔ شکل و سورت۔ ریکھ ۔ نشنای۔ درن۔ ذات۔ فرقہ ۔ سبائیا۔ سارے ۔
نہ تیرا روپ ہے نہ خدوخال، پھر بھی سارے رنگ روپ تیرے ہیں

ਨਾਤਿਸੁਭੁਖਪਿਆਸਰਜਾਧਾਇਆ॥
naa tis bhukh pi-aas rajaa Dhaa-i-aa.
You have no hunger or thirst; You are satisfied and satiated.
He feels no hunger, no thirst, and always is sated and satiated.
ਉਸਨੂੰਕੋਈਭੁੱਖਤ੍ਰੇਹਭੀਨਹੀਂਹੈ, ਰੱਜਿਆਪੁੱਜਿਆਹੋਇਆਹੈ।
ناتِسُبھُکھپِیاسرجادھائِیا
رجا۔ غیر حاجتمند ۔ صابر۔ دھیائیا۔ دوڑتا ہے
نہ تجھے بھوک لگتی ہے نہ پیاس پھر بھی تو شکم سیر ہے قانع ہے

ਗੁਰਮਹਿਆਪੁਸਮੋਇਸਬਦੁਵਰਤਾਇਆ॥
gur meh aap samo-ay sabad vartaa-i-aa.
You have merged Yourself into the Guru; You are pervading through the Word of Your Shabad.
By merging Himself in the Guru He has spread His word (of command in the entire world).
ਪ੍ਰਭੂਆਪਣੇਆਪਨੂੰਗੁਰੂਵਿਚਲੀਨਕਰਕੇ (ਆਪਣਾ) ਸ਼ਬਦ (ਭਾਵ, ਸਨੇਹਾ) (ਸਾਰੇਜਗਤਵਿਚ) ਵੰਡਰਿਹਾਹੈ,
گُرمہِآپُسموءِسبدُۄرتائِیا॥
۔ گرمینہہ۔ مرشد میں۔ سموئے ۔ مجذوب۔ سبد درتائیا۔ فرمان جاری کیا۔
تو ہر وقت بلا حاجت و ضرورت ہے ۔

ਸਚੇਹੀਪਤੀਆਇਸਚਿਸਮਾਇਆ॥੨॥
sachay hee patee-aa-ay sach samaa-i-aa. ||2||
When he is pleasing to the True Lord, the mortal merges in Truth. ||2||
By pleasing the eternal God (the Guru) remains merged in that eternal (God) Himself. ||2||
ਤੇਗੁਰੂਇਸਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੇਪ੍ਰਭੂਵਿਚਪਤੀਜਕੇਸਦਾ-ਥਿਰਪ੍ਰਭੂਵਿਚਹੀਜੁੜਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੨॥
سچےہیِپتیِیاءِسچِسمائِیا॥੨॥
سچےہی پتیائے ۔ خدا میں یقین و ایمان لاکر۔ سچ سمائیا۔ سچ حق و حقیقت مراد خدا میں محو ومجذوب ۔
خود کو مرشد میں مح ومجذوب کرکے اپنا فرمان چلاتا ہے ۔ مراد سب کو پیغام پہنچاتا رہتا ہے ۔

ਸਲੋਕਮਃ੧॥
salok mehlaa 1.
Shalok, First Mehl:
سلوکمਃ੧॥

ਵੈਦੁਬੁਲਾਇਆਵੈਦਗੀਪਕੜਿਢੰਢੋਲੇਬਾਂਹ॥
vaid bulaa-i-aa vaidgee pakarhdhandholay baaNh.
The physician was called in; he touched my arm and felt my pulse.
The physician was called to do my physical exam. So holding my hand he started feeling my pulse.
ਹਕੀਮ (ਮਰੀਜ਼ਨੂੰ) ਦਵਾਈਦੇਣਲਈਸੱਦਿਆਜਾਂਦਾਹੈ, ਉਹ (ਮਰੀਜ਼ਦੀ) ਬਾਂਹਫੜਕੇ (ਨਾੜੀ) ਟੋਲਦਾਹੈ (ਤੇਮਰਜ਼ਲੱਭਣਦਾਜਤਨਕਰਦਾਹੈ;
ۄیَدُبُلائِیاۄیَدگیِپکڑِڈھنّڈھولےباںہ॥
کرک۔ درد۔ ویدگی ۔ دوا دارو کے لئے ۔
حکیم علاج دوا دارد کے لئے بلائیا جاتا تو وہ نبض پکڑ مرض کی تشخیص کی کوشش کرتا ہے

ਭੋਲਾਵੈਦੁਨਜਾਣਈਕਰਕਕਲੇਜੇਮਾਹਿ॥੧॥
bholaa vaid na jaan-ee karak kalayjay maahi. ||1||
The foolish physician did not know that the pain was in the mind. ||1||
But the naive physician didn’t know that there is pain (of separation from my beloved God) in my heart. ||1||
ਪਰ) ਅੰਞਾਣਹਕੀਮਇਹਨਹੀਂਜਾਣਦਾਕਿ (ਪ੍ਰਭੂਤੋਂਵਿਛੋੜੇਦੀ) ਪੀੜ (ਬਿਰਹੀਬੰਦਿਆਂਦੇ) ਦਿਲਵਿਚਹੋਇਆਕਰਦੀਹੈ॥੧॥
بھولاۄیَدُنجانھئیِکرککلیجےماہِ॥੧॥
بھولا۔ نادان۔ انجان۔ نہ جانیئی ۔ نہیں سمجھتا ۔
۔ مگر اسے یہ معلوم نہیں یہ دلمیں جدائی کا درد ہے خدا سے ۔

ਮਃ੨॥
mehlaa 2.
Second Mehl:
مਃ੨॥

ਵੈਦਾਵੈਦੁਸੁਵੈਦੁਤੂਪਹਿਲਾਂਰੋਗੁਪਛਾਣੁ॥
vaidaa vaid suvaidtoo pahilaaN rog pachhaan.
O physician, you are a competent physician, if you first diagnose the disease.
O’ physician, you would be considered an able physician if you first diagnose the malady (which is bothering the person’s spirit).
ਹੇਵੈਦ! ਪਹਿਲਾਂ (ਆਪਣਾਹੀਆਤਮਕ) ਰੋਗਲੱਭ, (ਤਾਂਹੀ) ਤੂੰਹਕੀਮਾਂਦਾਹਕੀਮਹੈਂ (ਸਭਤੋਂਵਧੀਆਹਕੀਮਹੈਂ) (ਤਾਂਹੀ) ਤੂੰਸਿਆਣਾਵੈਦ (ਅਖਵਾਸਕਦਾ) ਹੈਂ।
ۄیَداۄیَدُسُۄیَدُتوُپہِلاںروگُپچھانھُ॥
اے وید حکیم تو تبھی اچھا وید ہے جب پہلے مرض کی تشحیص کرے کہ مرض ہے کونسی

ਐਸਾਦਾਰੂਲੋੜਿਲਹੁਜਿਤੁਵੰਞੈਰੋਗਾਘਾਣਿ॥
aisaa daaroo lorh lahu jit vanjai rogaa ghaan.
Prescribe such a remedy, by which all sorts of illnesses may be cured.
Then you should search out such a medicine, which would completely uproot the malady (and dispel all the evil thoughts bothering the spirit).
(ਉਸਰੋਗਦੀ) ਅਜੇਹੀਦਵਾਈਭਾਲਲੈਜਿਸਨਾਲਸਾਰੇ (ਆਤਮਕ) ਰੋਗਦੂਰਹੋਜਾਣ,
ایَساداروُلوڑِلہُجِتُۄنّجنْےَروگاگھانھِ॥
سودید ۔ وہی دیدیا حکیم ہے ۔ روگ ۔ مرض ۔ پچھان۔ تشخیص کر ۔ وتجے روگا گھان۔ تمام مرضیںدور ہو جائیں۔
۔ ایسی دوائی کی ضرورت ہے جس سے تامم امرض دور ہو جائیں۔

ਜਿਤੁਦਾਰੂਰੋਗਉਠਿਅਹਿਤਨਿਸੁਖੁਵਸੈਆਇ॥
jitdaaroo rog uthi-ah tan sukh vasai aa-ay.
Administer that medicine, which will cure the disease, and allow peace to come and dwell in the body.
Yes, find such a medicine, which dispels the affliction and peace comes to abide in the body.
ਜਿਸਦਵਾਈਨਾਲ (ਸਾਰੇ) ਰੋਗਉਠਾਏਜਾਸਕਣਤੇਸਰੀਰਵਿਚਸੁਖਆਵੱਸੇ।
جِتُداروُروگاُٹھِئہِتنِسُکھُۄسےَآءِ॥
اُٹھایئے ۔ اُٹھ جان۔ مراد ختم ہو جائیں ۔ تن ۔ جسم ۔
جس دوائی سے مرض ختم ہو جائے اور جسم راحت محسوس کرئے

ਰੋਗੁਗਵਾਇਹਿਆਪਣਾਤਨਾਨਕਵੈਦੁਸਦਾਇ॥੨॥
rog gavaa-ihi aapnaa ta naanak vaid sadaa-ay. ||2||
Only when you are rid of your own disease, O Nanak, will you be known as a physician. ||2||
O’ Nanak, (if you first) get rid of your own affliction (of ego and ignorance, only) then can you be called (a true) physician (or a spiritual healer). ||2||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜੇਤੂੰ (ਪਹਿਲਾਂ) ਆਪਣਾਰੋਗਦੂਰਕਰਲਏਂਤਾਂ (ਆਪਣੇਆਪਨੂੰ) ਹਕੀਮਅਖਵਾ (ਅਖਵਾਣਦਾਹੱਕਦਾਰਹੈਂ) ॥੨॥
روگُگۄائِہِآپنھاتنانکۄیَدُسداءِ॥੨॥
۔ سب سے اول اپنی مرضی دور کرے تب ہی اے نانک حکیم قابل اور اعلٰےوید کہلا سکتا ہے ۔

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ॥

ਬ੍ਰਹਮਾਬਿਸਨੁਮਹੇਸੁਦੇਵਉਪਾਇਆ॥
barahmaa bisan mahays dayv upaa-i-aa.
Brahma, Vishnu, Shiva and the deities were created.
(O’ my friends), it is God who created (the three primal) gods Brahma, Vishnu, and Shiva.
(ਪਰਮਾਤਮਾਨੇਆਪਹੀ) ਬ੍ਰਹਮਾਵਿਸ਼ਨੂਤੇਸ਼ਿਵ-(ਇਹਤਿੰਨ) ਦੇਵਤੇਪੈਦਾਕੀਤੇ।
ب٘رہمابِسنُمہیسُدیۄاُپائِیا॥
دیواپائیا۔ دیوتے پیدا کیے ۔ پوجا۔ پرستش۔ دیتا ۔ وانو ۔ دیو ۔ یا بدکراری انسان۔
خدا نے تین دیوتے پیدا کیے

ਬ੍ਰਹਮੇਦਿਤੇਬੇਦਪੂਜਾਲਾਇਆ॥
barahmay ditay bayd poojaa laa-i-aa.
Brahma was given the Vedas, and enjoined to worship God.
He entrusted Brahma with the task of uttering Vedas who then yoked people to their worship.
ਬ੍ਰਹਮਾਨੂੰਉਸਨੇਵੇਦਦੇਦਿੱਤੇ (ਭਾਵਵੇਦਾਂਦਾਕਰਤਾਬਣਾਇਆਤੇਲੋਕਾਂਪਾਸੋਂਇਹਨਾਂਦੀਦੱਸੀ) ਪੂਜਾਕਰਾਣਵਿਚਇਸਨੂੰਰੁੰਨ੍ਹਦਿੱਤਾ।
ب٘رہمےدِتےبیدپوُجالائِیا॥
برہما دشنو اور شو جی برہما کو چار وید دیئے اور انکی پرستش میں لگائیا ۔

ਦਸਅਵਤਾਰੀਰਾਮੁਰਾਜਾਆਇਆ॥
das avtaaree raam raajaa aa-i-aa.
The ten incarnations, and Rama the king, came into being.
In one of his ten incarnations (god Vishnu) came as king Ram,
(ਵਿਸ਼ਨੂ) ਦਸਅਵਤਾਰਾਂਵਿਚਰਾਜਾਰਾਮ (ਆਦਿਕ) ਰੂਪਧਾਰਦਾਰਿਹਾ,
دساۄتاریِرامُراجاآئِیا॥
دس او تار۔ سبائیا۔ سب کے اندر بسا ہوا۔
دس اوتاروں والا حکمران رام چندر پیدا ہوا ۔

ਦੈਤਾਮਾਰੇਧਾਇਹੁਕਮਿਸਬਾਇਆ॥
daitaa maaray Dhaa-ay hukam sabaa-i-aa.
According to His Will, they quickly killed all the demons.
who hastened to kill the demons (like Raavan); all this happened as per His will.
ਤੇਹੱਲੇਕਰਕਰਦੈਤਾਂਨੂੰਮਾਰਦਾਰਿਹਾ (ਪਰਇਹ) ਸਾਰੇ (ਅਵਤਾਰਪ੍ਰਭੂਦੇਹੀ) ਹੁਕਮਵਿਚਹੋਏ।
دیَتامارےدھاءِہُکمِسبائِیا॥
دھا ۔ حملے کرکے ۔
اور بدقماس دیوں پر حملے کرکے موت کے گھاٹ اتارا

ਈਸਮਹੇਸੁਰੁਸੇਵਤਿਨ੍ਹ੍ਹੀਅੰਤੁਨਪਾਇਆ॥
ees mahaysur sayv tinHee ant na paa-i-aa.
Shiva serves Him, but cannot find His limits.
(Similarly, gods like) Ees and Mahesh (who are believed to be eleven incarnations) of Shiva didn’t find the end (limit of God.
ਸ਼ਿਵ (ਦੇ੧੧ਰੁੱਦ੍ਰ) ਅਵਤਾਰਾਂਨੇਸੇਵਾਕੀਤੀ (ਭਾਵ, ਤਪਸਾਧੇ, ਪਰਉਹਨਾਂਭੀਪ੍ਰਭੂਦਾ) ਅੰਤਨਪਾਇਆ।
ایِسمہیسُرُسیۄتِن٘ہ٘ہیِانّتُنپائِیا॥
میسر ۔ شوجی ۔ انت۔ کل واقفیت ۔
۔ جو سب میں بستا ہے اسکے فرمان سے شو جی بھاری وقت خدا کی عبادت کی مگر خدا کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سک

ਸਚੀਕੀਮਤਿਪਾਇਤਖਤੁਰਚਾਇਆ॥
sachee keemat paa-ay takhat rachaa-i-aa.
He established His throne on the principles of Truth.
The fact is that) assuming eternal power, God has established His throne.
(ਪ੍ਰਭੂਨੇ) ਸਦਾਅਟੱਲਰਹਿਣਵਾਲੇਮੁੱਲਵਾਲੀ (ਆਪਣੀਸੱਤਿਆ) ਪਾਕੇ (ਇਹਜਗਤ, ਮਾਨੋ, ਆਪਣਾ) ਤਖ਼ਤਬਣਾਇਆਹੈ,
سچیِکیِمتِپاءِتکھتُرچائِیا॥
سچی قیمت۔ وہ قیمت جو حقیقت درست کی طاقت پر مشتمل ۔ تخت رچائیا۔ اپنے بستے ۔ بیٹھنے کے لئے رہائش پذیر ہونے کے لئے و حکمرانی کےلئے عالم پیدا کیا۔
۔ خدا نے روحانیت کی صدیوی قیمت ادا کرکے اس عالم کو اپنی حکمران کے لئے ایک دارالخلافہ اور تخت بنائیا ہے

ਦੁਨੀਆਧੰਧੈਲਾਇਆਪੁਛਪਾਇਆ॥
dunee-aa DhanDhai laa-ay aap chhapaa-i-aa.
He enjoined all the world to its tasks, while He keeps Himself hidden from view.
Yoking the world to different tasks, He has kept Himself hidden.
ਇਸਵਿਚਦੁਨੀਆ (ਦੇਜੀਵਾਂ) ਨੂੰਧੰਧੇਵਿਚਰੁੰਨ੍ਹਕੇ (ਪ੍ਰਭੂਨੇ) ਆਪਣੇਆਪਨੂੰਲੁਕਾਰੱਖਿਆਹੈ।
دُنیِیادھنّدھےَلاءِآپُچھپائِیا॥
دنیاوھندے لائے ۔ لوگوں کو کام اور کاروبار مہیا کیا۔ آپ چھپائیا۔ اپنے آپ کو پشیدہ رکھا۔ دس دیوتاؤں میں سے دوجنگل میں رہنے والے ۔
اور مخلوقات کو کاروبار میں مصروف کرکے اہنے آپ کو پوشیدہ رکھا ہے ۔