Urdu-Raw-Page-127

ਗੁਰਕੈਸਬਦਿਇਹੁਗੁਫਾਵੀਚਾਰੇ॥
gur kai sabad ih gufaa veechaaray.
The one who explores his mind and body through the Guru’s word,
ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਜੋਆਪਣੇਸਰੀਰ-ਗੁਫ਼ਾਵਿਚਪ੍ਰਭੂਦੇਗੁਣਵਿਚਾਰਦਾਹੈ,
گُرکےَسبدِاِہُگُپھاۄیِچارے॥
گر۔مرشد۔ داتا ۔ دینے والا
وہ جوگرو کے الفاظ سے اپنے دماغ اور جسم کی کھوج کرتا ہے۔

ਨਾਮੁਨਿਰੰਜਨੁਅੰਤਰਿਵਸੈਮੁਰਾਰੇ॥
naam niranjan antar vasai muraaray.
finds that the Immaculate Naam, the Name of God, abides deep within the self. ਉਹਹਿਰਦੇਵਿਚਮੁਰਾਰੀਪ੍ਰਭੂਦਾਮਾਇਆਦੇਮੋਹਦੀਕਾਲਖਤੋਂਬਚਾਣਵਾਲਾਨਾਮਵਸਦਾਹੋਇਆਪਾਲੈਂਦਾਹੈ।
نامُنِرنّجنُانّترِۄسےَمُرارے॥
پتہ چلتا ہے کہ خدا کا نام قطعی نام ہے۔

ਹਰਿਗੁਣਗਾਵੈਸਬਦਿਸੁਹਾਏਮਿਲਿਪ੍ਰੀਤਮਸੁਖੁਪਾਵਣਿਆ॥੪॥
har gun gaavai sabad suhaa-ay mil pareetam sukh paavni-aa. ||4||
The one who sings God’s praises, through the Guru’s word, he gets honor in God’s court and he is able to enjoy bliss by realizing his beloved God.
ਉਸਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚ {ਜੁੜਕੇਜਿਉਂਜਿਉਂ} ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਗੁਣਗਾਂਦਾਹੈ, ਉਸਦਾਜੀਵਨਸੁੰਦਰਬਣਜਾਂਦਾਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮਨੂੰਮਿਲਕੇਆਤਮਕਆਨੰਦਮਾਣਦਾਹੈ l
ہرِگُنھگاۄےَسبدِسُہاۓمِلِپ٘ریِتمسُکھُپاۄنھِیا॥੪॥
الہٰی نام کی ریاض سے اسکی زندگی سہاونی ہو جاتی ہے اور پیار خدا کے ملاپ سے روحانی سکون پاتا ہے

ਜਮੁਜਾਗਾਤੀਦੂਜੈਭਾਇਕਰੁਲਾਏ॥
jam jaagaatee doojai bhaa-ay kar laa-ay.
The demon (fear) of death troubles the one, who is attached to duality.
ਜੇਹੜਾਮਨੁੱਖਮਾਇਆਦੇਪਿਆਰਵਿਚ (ਫਸਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਸਪਾਸੋਂ) ਮਸੂਲੀਆਜਮ-ਰਾਜਮਸੂਲਲੈਂਦਾਹੈ।
جمُجاگاتیِدوُجےَبھاءِکرُلاۓ
موت کا شیطان(خوف)اس شخص کو تکلیف دیتا ہے جو مردانہ سلوک سے منسلک ہوتا ہے

ਨਾਵਹੁਭੂਲੇਦੇਇਸਜਾਏ॥
naavhu bhoolay day-ay sajaa-ay.
He (the demon) inflicts punishment on whom, who has forgottenGod’s Name. ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਤੋਂਖੁੰਝੇਹੋਏਉਸਮਨੁੱਖਨੂੰਸਜ਼ਾਦੇਂਦਾਹੈ।
ناۄہُبھوُلےدےءِسجاۓ॥
اور نام کو بھلانے والے کو سزا دیتا ہے

ਘੜੀਮੁਹਤਕਾਲੇਖਾਲੇਵੈਰਤੀਅਹੁਮਾਸਾਤੋਲਕਢਾਵਣਿਆ॥੫॥
gharhee muhat kaa laykhaa layvai ratee-ahu maasaa tol kadhaavani-aa. ||5||
He is called to account for each and every moment of his life. Even the minutest deed of his life is judged.
ਜਮਰਾਜਉਸਪਾਸੋਂਉਸਦੀਜ਼ਿੰਦਗੀਦੀਇਕਇਕਘੜੀਦਾ, ਅੱਧੀਅੱਧੀਘੜੀਦਾਲੇਖਾਲੈਂਦਾਹੈ।ਇਕਇਕਰੱਤੀਕਰਕੇ, ਇਕਇਕਮਾਸਾਕਰਕੇਜਮਰਾਜਉਸਦੇਜੀਵਨ-ਕਰਮਾਂਦਾਤੋਲਕਰਾਂਦਾਹੈ l
گھڑیِمُہتکالیکھالیۄےَرتیِئہُماساتولکڈھاۄنھِیا॥੫॥
گھڑی آدھی گھڑی اور رتی ۔ ماشے ۔ غرض یہ کہ ذرے ذرے کا حساب لیتا ہے (5)

ਪੇਈਅੜੈਪਿਰੁਚੇਤੇਨਾਹੀ॥
pay-ee-arhai pir chaytay naahee.
The soul-bride, who does not remember her Master while in her parents home (this world),
ਜੇਹੜੀਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਪੇਕੇਘਰਵਿਚ (ਇਸਜੀਵਨਵਿਚ) ਪ੍ਰਭੂਪਤੀਨੂੰਯਾਦਨਹੀਂਕਰਦੀ l
پیئیِئڑےَپِرُچیتےناہیِ॥
اس حال میں خدا کو یاد نہیں کیا ۔ دنیاوی محبت کے دھوکے میں جب لٹ گئی

ਦੂਜੈਮੁਠੀਰੋਵੈਧਾਹੀ॥
doojai muthee rovai Dhaahee.
is being cheated by duality; she shall weep bitterly in the end.
ਤੇਮਾਇਆਦੇਮੋਹਵਿਚਪੈਕੇਆਤਮਕਗੁਣਾਂਦੀਰਾਸਿਪੂੰਜੀਲੁਟਾਂਦੀਰਹਿੰਦੀਹੈ, ਉਹਲੇਖਾਦੇਣਵੇਲੇਢਾਹਾਂਮਾਰਮਾਰਕੇਰੋਂਦੀਹੈ।
دوُجےَمُٹھیِروۄےَدھاہیِ॥
تو آہ و ذاری کرتی ہے اور زار روتی ہے

ਖਰੀਕੁਆਲਿਓਕੁਰੂਪਿਕੁਲਖਣੀਸੁਪਨੈਪਿਰੁਨਹੀਪਾਵਣਿਆ॥੬॥
kharee ku-aali-o kuroop kulkhanee supnai pir nahee paavni-aa. ||6||
Such a soul bride is of low status, vile, and wicked. she did not meet (remember) her Master even in her dream.
ਉਹਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਭੈੜੇਘਰਦੀਭੈੜੇਰੂਪਵਾਲੀਭੈੜੇਲੱਛਣਾਂਵਾਲੀਹੀਕਹੀਜਾਂਦੀਹੈ, (ਪੇਕੇਘਰਰਹਿੰਦਿਆਂ) ਉਸਨੇਕਦੇਸੁਪਨੇਵਿਚਭੀਪ੍ਰਭੂਮਿਲਾਪਨਾਹਕੀਤਾ l
کھریِکُیالِئوکُروُپِکُلکھنھیِسُپنےَپِرُنہیِپاۄنھِیا॥੬॥
نہایت کمینے گھر کی بد صورت کمینے خاندان والی کا خواب میں بھی ملاپ نہ حاصل کر سکے گی(6)

ਪੇਈਅੜੈਪਿਰੁਮੰਨਿਵਸਾਇਆ॥
pay-ee-arhai pir man vasaa-i-aa.
She who enshrines her Master in her mind while at her parents home (this world). ਪੇਕੇਘਰਵਿਚਜਿਸਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਨੇਪ੍ਰਭੂਪਤੀਨੂੰਆਪਣੇਮਨਵਿਚਰੱਖਿਆ,
پیئیِئڑےَپِرُمنّنِۄسائِیا॥
جو اس عالم میں خدا کو دل میں بساتا ہے ۔

ਪੂਰੈਗੁਰਿਹਦੂਰਿਦਿਖਾਇਆ॥
poorai gur hadoor dikhaa-i-aa.
His Presence is revealed to her by the Perfect Guru.
ਉਸਨੂੰਪੂਰੇਗੁਰੂਨੇ (ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀਉਸਦੇ) ਅੰਗ-ਸੰਗ (ਵੱਸਦਾ) ਵਿਖਾਦਿੱਤਾ
پوُرےَگُرِہدوُرِدِکھائِیا॥
کامل مرشد نے اسکا ساتھ بستے کا دیدار کرایا

ਕਾਮਣਿਪਿਰੁਰਾਖਿਆਕੰਠਿਲਾਇਸਬਦੇਪਿਰੁਰਾਵੈਸੇਜਸੁਹਾਵਣਿਆ॥੭॥
kaaman pir raakhi-aa kanth laa-ay sabday pir raavai sayj suhaavani-aa. ||7||
Such a soul-bride keeps her Master in her heart. By following the Guru’s word, she enjoys the company of her Master.
ਐਸੀਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀਨੂੰਸਦਾਆਪਣੇਗਲਨਾਲਲਾਈਰੱਖਦੀਹੈ, ਉਹਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀਦੇਮਿਲਾਪਦਾਆਨੰਦਮਾਣਦੀਰਹਿੰਦੀਹੈ, ਉਸਦੇਹਿਰਦੇਦੀਸੇਜਸੋਹਣੀਬਣੀਰਹਿੰਦੀਹੈ l
کامنھِپِرُراکھِیاکنّٹھِلاءِسبدےپِرُراۄےَسیجسُہاۄنھِیا॥੭॥
۔ جس انسان نے خداو کریم کو پیار کیا دل میں بسایا ۔اس نے کلام مرشد کے ذریعے خداوند کریم کے ملاپ کا لطف اُٹھایا اسکا ذہن خوبصورت ہو گیا

ਆਪੇਦੇਵੈਸਦਿਬੁਲਾਏ॥ਆਪਣਾਨਾਉਮੰਨਿਵਸਾਏ॥
aapnaa naa-o man vasaa-ay. aapay dayvai sad bulaa-ay.
God Himself sends out the calls (becomes merciful on us), and He enshrines His Name within our minds.
(ਪਰਜੀਵਾਂਦੇਵੱਸਦੀਗੱਲਨਹੀਂ) ਪਰਮਾਤਮਾਆਪਹੀ (ਜੀਵਨੂੰ) ਸੱਦਕੇਬੁਲਾਕੇ (ਆਪਣੇਨਾਮਦੀਦਾਤਿ) ਦੇਂਦਾਹੈ।
آپےدیۄےَسدِبُلاۓ॥
خدا خود بلا کے دیتا ہے اور اپنا نام دل میں بساتا ہے

ਨਾਨਕਨਾਮੁਮਿਲੈਵਡਿਆਈਅਨਦਿਨੁਸਦਾਗੁਣਗਾਵਣਿਆ॥੮॥੨੮॥੨੯॥
naanak naam milai vadi-aa-ee an-din sadaa gun gaavani-aa. ||8||28||29||
O’ Nanak, the one who realizes Naam receives honor both here and in God’s court, and he always keep singing God’s praises.
ਹੇਨਾਨਕ! ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੂੰਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਮਿਲਦਾਹੈ, ਉਸਨੂੰ (ਲੋਕਪਰਲੋਕਵਿਚ) ਵਡਿਆਈਮਿਲਦੀਹੈ, ਉਹਹਰਵੇਲੇਸਦਾਹੀਪਰਮਾਤਮਾਦੇਗੁਣਗਾਂਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ l
نانکنامُمِلےَۄڈِیائیِاندِنُسداگُنھگاۄنھِیا
اے نانک نام سے عظمت وحشمت ملتی ہے ۔ اور وہ ہر وقت الہٰی صفت صلاح کرتا رہا ہے (8)

ਮਾਝਮਹਲਾ੩॥
maajh mehlaa 3.
Raag Maajh, by the Third Guru:
ماجھمہلا੩॥

ਊਤਮਜਨਮੁਸੁਥਾਨਿਹੈਵਾਸਾ॥ਸਤਿਗੁਰੁਸੇਵਹਿਘਰਮਾਹਿਉਦਾਸਾ॥
ootam janam suthaan hai vaasaa.satgur sayveh ghar maahi udaasaa.
Those who, by following the true Guru’s teachings remain detached from the worldly entanglements while living in their households. Sublime is their birth, and the place where theylive.
ਜੇਹੜੇਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦਾਆਸਰਾ-ਪਰਨਾਲੈਂਦੇਹਨ, ਉਹਗ੍ਰਿਹਸਤਵਿਚਰਹਿੰਦੇਹੋਏਹੀ (ਮਾਇਆਵਲੋਂ) ਨਿਰਲੇਪਰਹਿੰਦੇਹਨ।ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਹੈਉਨ੍ਹਾਂਦੀਪੈਦਾਇਸ਼ਅਤੇਸਰੇਸ਼ਟਹੈਉਨ੍ਹਾਂਦੇਰਹਿਣਦੀਜਗ੍ਹਾ l
اوُتمجنمُسُتھانِہےَۄاسا॥ستِگُرُسیۄہِگھرماہِاُداسا॥
خدمت مرشد سے خانہ داری اور گھریلو زندگی سر کرتے ہوئے بھی بیلاگ بیان پاک زندگی بسر کرتے ہیں وہ الہٰی عشق پریم پیار میں رہ کر زندگی گذارتے ہیں الہٰی نام کے لطف اٹھا کر مزے سے زندگی بسر کرتے ہیں
اوتم۔ قابل اداب۔ ستھان جگہ ۔ واسا۔ رہائش ۔ ستگر سیولیہ ۔خدمت مرشد۔ گھر میہہ ۔ گھریلو یا خانہ داری میں ۔ اواسا ۔ طارق

ਹਰਿਰੰਗਿਰਹਹਿਸਦਾਰੰਗਿਰਾਤੇਹਰਿਰਸਿਮਨੁਤ੍ਰਿਪਤਾਵਣਿਆ॥੧॥
har rang raheh sadaa rang raatay har ras man tariptaavni-aa. ||1||
They always remain imbued with God’s love and thus their minds remain satiated with the elixir of Naam.
ਉਹਪਰਮਾਤਮਾਦੇਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗਵਿਚਟਿਕੇਰਹਿੰਦੇਹਨ, ਉਹਸਦਾਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮ-ਰੰਗਵਿਚਰੰਗੇਰਹਿੰਦੇਹਨ, ਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮ-ਰਸਵਿਚਉਹਨਾਂਦਾਮਨਰੱਜਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ l
ہرِرنّگِرہہِسدارنّگِراتےہرِرسِمنُت٘رِپتاۄنھِیا॥੧॥
۔ ترپتا دنیا۔ خواہشات کی پیاس بجھتی ہے
۔ انہیں قوم میں عز ت وحشمت اور وقار ملتا ہے ۔ اور ان کا جنم متبک ہے

ਹਉਵਾਰੀਜੀਉਵਾਰੀਪੜਿਬੁਝਿਮੰਨਿਵਸਾਵਣਿਆ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree parh bujh man vasaavani-aa.
I dedicate myself to those who after reading and understanding the holy books, enshrine Naam in their mind.
ਮੈਂਉਹਨਾਂਤੋਂਸਦਾਸਦਕੇਜਾਂਦਾਹਾਂ, ਜੇਹੜੇਧਾਰਮਿਕਪੁਸਤਕਾਂਪੜ੍ਹਕੇਸਮਝਕੇਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਆਪਣੇਮਨਵਿਚਵਸਾਂਦੇਹਨ।
ہءُۄاریِجیِءُۄاریِپڑِبُجھِمنّنِۄساۄنھِیا॥
۔ بجھ سمجھے ۔
۔ قربان ہوں ان انسانوں پر جو پڑھ کر سمجھ کر دل میں بساتے ہیں

ਗੁਰਮੁਖਿਪੜਹਿਹਰਿਨਾਮੁਸਲਾਹਹਿਦਰਿਸਚੈਸੋਭਾਪਾਵਣਿਆ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
gurmukh parheh har naam salaaheh dar sachai sobhaa paavni-aa. ||1|| rahaa-o.
The Guru’s followers read the scriptures and praise God’s Name; they are honored in the True Court.
ਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਰਹਿਣਵਾਲੇਗੁਰੂਦੀਬਾਣੀਪੜ੍ਹਦੇਹਨ, ਨਾਮਸਲਾਹੁੰਦੇਹਨ, ਤੇਪਰਮਾਤਮਾਦੇਦਰਤੇਸੋਭਾਪਾਂਦੇਹਨ l
گُرمُکھِپڑہِہرِنامُسلاہہِدرِسچےَسوبھاپاۄنھِیا॥੧॥رہاءُ॥
گورمکھ ۔ مصاحب مرشد
۔ جو مرشد کی وساطت سے پڑھ کر الہٰی حمد و ثناہ کرتے ہیں سچے خدا کے دربار میں عزت وحشمت اور وقار پاتے ہیں رہاؤ

ਅਲਖਅਭੇਉਹਰਿਰਹਿਆਸਮਾਏ॥
alakh abhay-o har rahi-aa samaa-ay.
The imperceptible and incomprehensible God pervades everywhere.
ਪਰਮਾਤਮਾਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਹੈ, ਉਸਦਾਭੇਦਨਹੀਂਪਾਇਆਜਾਸਕਦਾ, ਉਹ (ਸਭਜੀਵਾਂਵਿਚਹਰਥਾਂ) ਵਿਆਪਕਹੈ।
الکھابھیءُہرِرہِیاسماۓ॥
الکہہ ۔تحریر سے باہر ۔ نظروں سے اوجھل ۔
خدا نظروں سے اوجھل ہے اس کا راز پایا نہیں جا سکتا وہ ہر جگہ بستا ہے

ਉਪਾਇਨਕਿਤੀਪਾਇਆਜਾਏ॥
upaa-ay na kitee paa-i-aa jaa-ay.
He cannot be realized by any effort,
ਕਿਸੇਭੀਤਰੀਕੇਨਾਲਉਸਦਾਮਿਲਾਪਨਹੀਂਹੋਸਕਦਾ,
اُپاءِنکِتیِپائِیاجاۓ॥
ابھے۔ پاک راز سمجھ نہ آئے
۔ وہ کسی جہد و ترود سے پایا نہیں جا سکتا

ਕਿਰਪਾਕਰੇਤਾਸਤਿਗੁਰੁਭੇਟੈਨਦਰੀਮੇਲਿਮਿਲਾਵਣਿਆ॥੨॥
kirpaa karay taa satgur bhaytai nadree mayl milaavani-aa. ||2||
Only if God shows mercy, He causes one to meet the True Guru, and the person is united with Him through His grace.
ਜਦੋਂਪਰਮਾਤਮਾ (ਕਿਸੇਜੀਵਉੱਤੇ) ਮਿਹਰਕਰਦਾਹੈ, ਤਾਂ (ਉਸਨੂੰ) ਗੁਰੂਮਿਲਦਾਹੈ, (ਇਸਤਰ੍ਹਾਂਪਰਮਾਤਮਾਆਪਣੀ) ਮਿਹਰਦੀਨਜ਼ਰਨਾਲਉਸਨੂੰਅਪਣੇਚਰਨਾਂਵਿਚਮਿਲਾਲੈਂਦਾਹੈ l
کِرپاکرےتاستِگُرُبھیٹےَندریِمیلِمِلاۄنھِیا॥੨॥
۔ بیلاگ۔ اُپائے ۔ کوشش ۔ جہد۔ ترود۔ کتی ۔ کسے ۔ بیٹے ۔ میلے (2)
۔ اگر کرم و عنایت فرمائے تو سچے مرشد سے ملاتا ہے یہ ملاپ نظر عنایت الہٰی سے ہوتا ہے (2)

ਦੂਜੈਭਾਇਪੜੈਨਹੀਬੂਝੈ॥
doojai bhaa-ay parhai nahee boojhai.
The person, who studies the scriptures, while attached to duality does not understand these. He does not get any divine enlightenment.
ਜੇਹੜਾਮਨੁੱਖਮਾਇਆਦੇਪਿਆਰਵਿਚਫਸਿਆਹੋਇਆਹੈ, ਉਹਜੇਧਾਰਮਿਕਪੁਸਤਕਾਂਪੜ੍ਹਦਾਭੀਹੈਤਾਂਉਹਨੂੰਨੂੰਸਮਝਦਾਨਹੀਂ l
دوُجےَبھاءِپڑےَنہیِبوُجھےَ॥
دوجے بھائے ۔ دوسروں سے محبت
دنیاوی دولت کی محبت سے اسکی سمجھ نہیں آتی

ਤ੍ਰਿਬਿਧਿਮਾਇਆਕਾਰਣਿਲੂਝੈ॥
taribaDh maa-i-aa kaaran loojhai.
He keep agonizing for the three phased maya (vice, virtue and power).
ਉਹ (ਧਾਰਮਿਕਪੁਸਤਕਾਂਪੜ੍ਹਦਾਹੋਇਆਭੀ) ਤ੍ਰਿਗੁਣੀਮਾਇਆਦੀਖ਼ਾਤਰ (ਅੰਦਰੇਅੰਦਰ) ਕੁੜ੍ਹਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ।
ت٘رِبِدھِمائِیاکارنھِلوُجھےَ॥
۔ تربدھ ۔ تین اوصاف ۔
تینوں حالتوں حکومت ، سچائی اور لالچ کی وجہ سے جھگڑے کرتا رہتا ہے

ਤ੍ਰਿਬਿਧਿਬੰਧਨਤੂਟਹਿਗੁਰਸਬਦੀਗੁਰਸਬਦੀਮੁਕਤਿਕਰਾਵਣਿਆ॥੩॥
taribaDh banDhan tooteh gur sabdee gur sabdee mukat karaavani-aa. ||3||
The bonds of the three-phased Maya are broken by the Guru’s word. Through the Guru’s word, liberation is achieved.
ਤ੍ਰਿਗੁਣੀਮਾਇਆਦੇਬੰਧਨਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਜੁੜਿਆਂਹੀਟੁੱਟਦੇਹਨ।ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੁਆਰਾਹੀਮੋਖਸ਼ਮਿਲਦੀਹੈ।
ت٘رِبِدھِبنّدھنتوُٹہِگُرسبدیِگُرسبدیِمُکتِکراۄنھِیا
بندھن۔ بندش۔ غلامی ۔ مکت ۔ نجات ۔چھٹکارا (3)
، تینوں حالتوں ، رجو ، ستو اور طمو کی پابندیاں کلام مرشد سے ٹوٹ جاتی ہیں اور کلام سے نجات حاصل ہو جاتی ہیں (3)

ਇਹੁਮਨੁਚੰਚਲੁਵਸਿਨਆਵੈ॥
ih man chanchal vas na aavai.
This impulsive mind cannot be held steady.
ਮਨੁੱਖਦਾਇਹਚੰਚਲਸੁਭਾਵਵਾਲਾਮਨ, ਉਸਦੇਆਪਣੇਉੱਦਮਨਾਲਕਾਬੂਵਿਚਨਹੀਂਆਉਂਦਾ।
اِہُمنُچنّچلُۄسِنآۄےَ॥
چنچل۔ شوخ ۔ شرارتی ۔
یہ من شوخ ہے شرارتی ہے قابو نہیں آتا ۔

ਦੁਬਿਧਾਲਾਗੈਦਹਦਿਸਿਧਾਵੈ॥
dubiDhaa laagai dah dis Dhaavai.
Attached to duality, mind wanders in all the ten directions.
ਮਨਮਾਇਆਦੇਕਾਰਨਡਾਵਾਂਡੋਲਹਾਲਤਵਿਚਟਿਕਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਤੇ (ਮਾਇਆਦੀਖ਼ਾਤਰ) ਦਸੀਂਪਾਸੀਂਦੌੜਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ।
دُبِدھالاگےَدہدِسِدھاۄےَ॥
دبدھا۔ دوچتی
دوچتی ۔ دوغلہ پن ڈگمگاہٹمیں بھٹکتا رہتا ہے ۔ اور دوڑتا رہتا ہے

ਬਿਖੁਕਾਕੀੜਾਬਿਖੁਮਹਿਰਾਤਾਬਿਖੁਹੀਮਾਹਿਪਚਾਵਣਿਆ॥੪॥
bikh kaa keerhaa bikh meh raataa bikh hee maahi pachaavani-aa. ||4||
Like a poisonous worm, the mind remains imbued with the poisonous love of worldly wealth, and rots away in that poison itself.
ਇਹਮਨਜ਼ਹਿਰਦਾਕੀੜਾਬਣਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ, (ਜਿਵੇਂਵਿਸ਼ਟੇਦਾਕੀੜਾਵਿਸ਼ਟੇਵਿਚਪ੍ਰਸੰਨਰਹਿੰਦਾਹੈ), ਮਨਇਸਮਾਇਆਦੇਜ਼ਹਿਰਵਿਚਹੀਖ਼ੁਸ਼ਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਤੇਇਸਜ਼ਹਿਰਵਿਚਹੀਉਸਦਾਆਤਮਕਜੀਵਨਖ਼ੁਆਰਹੁੰਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ l
بِکھُکاکیِڑابِکھُمہِراتابِکھُہیِماہِپچاۄنھِیا॥੪॥
پچاونیا۔ غرق ہو جانا ، ختمہوجانا (4)
۔ زہر کا کیڑا زہر میں خوش رہتا ہے ۔ اور زہر میں ذلیل وخوار ہوکر ختم ہوجاتا ہے (4)

ਹਉਹਉਕਰੇਤੈਆਪੁਜਣਾਏ॥
ha-o ha-o karay tai aap janaa-ay.
Practicing egotism and selfishness, he tries to impress others by showing off.
(ਮਾਇਆ-ਵੇੜ੍ਹਿਆਮਨੁੱਖਸਦਾ) ਹਉਮੈਦੇਬੋਲਬੋਲਦਾਹੈ, ਆਪਣੇਆਪਨੂੰਵੱਡਾਜ਼ਾਹਰਕਰਦਾਹੈ।
ہءُہءُکرےتےَآپُجنھاۓ॥
ہوء ہوء ۔ میں میں ۔ جناے ۔ اہمیت دے ۔
میں میں کرکے اپنے آپ کو اہمیت دیتا ہے ۔

ਬਹੁਕਰਮਕਰੈਕਿਛੁਥਾਇਨਪਾਏ॥
baho karam karai kichh thaa-ay na paa-ay.
He perform all sorts of rituals, but rituals are not accepted in God’s court.
ਆਪਣੇਵੱਲੋਂਮਿੱਥੇਹੋਏਧਾਰਮਿਕਕੰਮਭੀਵਧੇਰੇਕਰਦਾਹੈ, ਪਰਉਸਦਾਕੋਈਕੰਮਪਰਮਾਤਮਾਦੀਹਜ਼ੂਰੀਵਿਚਕਬੂਲਨਹੀਂਹੁੰਦਾ।
بہُکرمکرےَکِچھُتھاءِنپاۓ॥
تھائے نہ پائے ۔ قبول نہ ہوئے ،ٹھکانہ حاصل نہ ہوا
بہت سے اعمال تو کرتا ہے مگر قبول نہیں ہوتے ۔ٹھکانہ نہیں ملتا ۔

ਤੁਝਤੇਬਾਹਰਿਕਿਛੂਨਹੋਵੈਬਖਸੇਸਬਦਿਸੁਹਾਵਣਿਆ॥੫॥
tujhtay baahar kichhoo na hovai bakhsay sabad suhaavani-aa. ||5||
O’ God, nothing happens outside Your Will. When God bestows grace, only then one’s life is adorned through the Guru’s word.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੀਮਿਹਰਤੋਂਬਿਨਾਜੀਵਪਾਸੋਂਕੁਝਨਹੀਂਹੋਸਕਦਾ (ਹੇਭਾਈ!) ਜਿਸਮਨੁੱਖਉੱਤੇਪ੍ਰਭੂਦਇਆਕਰਦਾਹੈ, ਉਹਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਜੁੜਕੇਸੋਹਣੇਜੀਵਨਵਾਲਾਬਣਜਾਂਦਾਹੈ
تُجھتےباہرِکِچھوُنہوۄےَبکھسےسبدِسُہاۄنھِیا॥੫॥
اے خدا تیری کرم و عنایت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ۔ کلام بخشنے سے زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے (5)

upjai pachai har boojhai naahee.
One who doesn’t realize God, is spiritually dead (born and dies again and again). ਜੇਹੜਾਮਨੁੱਖਪ੍ਰਭੂਨੂੰਨਹੀਂਸਮਝਦਾ, ਉਹਕਦੇਜੰਮਦਾਹੈਕਦੇਸੜਦਾਹੈ (ਉਹਕਦੇਤਾਂਸੁਖਦਾਸਾਹਲੈਂਦਾਹੈਕਦੇਹਾਹੁਕੇਲੈਂਦਾਹੈ)।
اُپجےَپچےَہرِبوُجھےَناہیِ॥
اُپجے۔پیدا ہوتا ہے ۔
انسان پیدا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے مٹ جاتا ہے خدا کی ہستی کی سمجھ نہ آئی

ਅਨਦਿਨੁਦੂਜੈਭਾਇਫਿਰਾਹੀ॥
an-din doojai bhaa-ay firaa-ee.
They always wander in love with duality.
ਜੇਹੜੇਮਨੁੱਖਮਾਇਆਦੇਮੋਹਵਿਚਮਸਤਰਹਿੰਦੇਹਨ, ਉਹਹਰਵੇਲੇ (ਮਾਇਆਦੀਖ਼ਾਤਰਹੀ) ਭਟਕਦੇਫਿਰਦੇਰਹਿੰਦੇਹਨ
اندِنُدوُجےَبھاءِپھِراہیِ॥
پچے ۔ خوار ہوتا ہے ۔ پھر اہی بھٹکتا ہے ۔
روز و شب دولت کی محبت میں بھٹکتا پھرتا ہے

ਉਪਜੈ ਪਚੈ ਹਰਿ ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ॥

ਮਨਮੁਖਜਨਮੁਗਇਆਹੈਬਿਰਥਾਅੰਤਿਗਇਆਪਛੁਤਾਵਣਿਆ॥੬॥
manmukh janam ga-i-aa hai birthaa ant ga-i-aa pachhutaavani-aa. ||6||
The lives of the self-willed persongoes to waste; in the end, he leaves the world, regretting and repenting.
ਆਪਣੇਮਨਦੇਪਿੱਛੇਤੁਰਨਵਾਲੇਮਨੁੱਖਦਾਜੀਵਨਵਿਅਰਥਚਲਾਜਾਂਦਾਹੈ, ਉਹਆਖ਼ਰ (ਦੁਨੀਆਤੋਂ) ਪਛੁਤਾਂਦਾਹੀਜਾਂਦਾਹੈ
منمُکھجنمُگئِیاہےَبِرتھاانّتِگئِیاپچھُتاۄنھِیا॥੬॥
برتھا۔ بیکار ۔ بے فائدہ (6)
خودی پسند مرید من کی زندگی بیکار چلی گئی اور آخر پچھتانا پڑا

ਪਿਰੁਪਰਦੇਸਿਸਿਗਾਰੁਬਣਾਏ॥ਮਨਮੁਖਅੰਧੁਐਸੇਕਰਮਕਮਾਏ॥
pir pardays sigaar banaa-ay.manmukh anDh aisay karam kamaa-ay.
Like a young bride who decorates herself while her groom has gone abroad, the self-conceited person blinded in the love of Maya does foolish deeds.
(ਇਸਤ੍ਰੀਦਾ) ਪਤੀਪਰਦੇਸਵਿਚਹੋਵੇਤੇਉਹ (ਆਪਣੇਸਰੀਰਦਾ) ਸ਼ਿੰਗਾਰਕਰਦੀਰਹੇ, ਆਪਣੇਮਨਦੇਪਿੱਛੇਤੁਰਨਵਾਲਾਮਾਇਆਦੇਮੋਹਵਿਚਅੰਨ੍ਹਾਹੋਇਆਮਨੁੱਖ (ਭੀ) ਇਹੋਜਿਹੇਕਰਮਹੀਕਰਦਾਹੈ।
پِرُپردیسِسِگارُبنھاۓ॥منمُکھانّدھُایَسےکرمکماۓ
پردیس ۔ پرائے ملک ۔ سیگار۔ سجاوٹ
جو عورت جس کا خاوند بدیش گیا ہوا ہے اپنے آپ کا بناؤ شنگار کرتی ہے جاہل مرید من نا عاقبت اندیشوں ایسے اعمال کرتا ہے

ਹਲਤਿਨਸੋਭਾਪਲਤਿਨਢੋਈਬਿਰਥਾਜਨਮੁਗਵਾਵਣਿਆ॥੭॥
halat na sobhaa palat na dho-ee birthaa janam gavaavni-aa. ||7||
Such a person neither receives honor in this world, nor refuge in God’s court, and thus wastes the human birth.
ਉਸਨੂੰਇਸਲੋਕਵਿਚ (ਭੀ) ਸੋਭਾਨਹੀਂਮਿਲਦੀ, ਤੇਪਰਲੋਕਵਿਚਭੀਸਹਾਰਾਨਹੀਂਮਿਲਦਾ।ਉਹਆਪਣਾਮਨੁੱਖਾਜਨਮਵਿਅਰਥਗਵਾਜਾਂਦਾਹੈ l
ہلتِنسوبھاپلتِنڈھوئیِبِرتھاجنمُگۄاۄنھِیا॥੭॥
، ہلت ، اس جہاں میں ، پلت، دوسرے جہان میں ، ڈہوئی ، آسرا جاتا۔
نہ اسے اس جہاں میں شہرت وحشمت ملتی نہ دوسرے جہان میں ٹھکانہ ملتا ہے ۔ زندگی بیکار گنوا لیتا ہے

ਹਰਿਕਾਨਾਮੁਕਿਨੈਵਿਰਲੈਜਾਤਾ॥
har kaa naam kinai virlai jaataa.
Only a very rare person has realized God’s Name.
ਕਿਸੇਵਿਰਲੇਮਨੁੱਖਨੇਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਨਾਲਡੂੰਘੀਸਾਂਝਪਾਈਹੈ।
ہرِکانامُکِنےَۄِرلےَجاتا॥
سمجھیا۔ سہجے ۔ قدرتی ورتے ۔ بستا ہے ۔
الہٰینام کو کوئی ہی سمجھتا ہے

ਪੂਰੇਗੁਰਕੈਸਬਦਿਪਛਾਤਾ॥
pooray gur kai sabad pachhaataa.
It is only through Guru’s word that any person has realized God.
(ਕੋਈਵਿਰਲਾਮਨੁੱਖ) ਪੂਰੇਗਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਜੁੜਕੇਪਰਮਾਤਮਾਨਾਲਸਾਂਝਪਾਂਦਾਹੈ।
پوُرےگُرکےَسبدِپچھاتا॥
اسکی سمجھ کامل مرشد کی واعظ و کلام سے آتی ہے

ਅਨਦਿਨੁਭਗਤਿਕਰੇਦਿਨੁਰਾਤੀਸਹਜੇਹੀਸੁਖੁਪਾਵਣਿਆ॥੮॥
an-din bhagat karay din raatee sehjay hee sukh paavni-aa. ||8||
Night and day, he performs God’s devotional worship; and intuitively obtains peace.
ਉਹਹਰਰੋਜ਼ਦਿਨਰਾਤਪ੍ਰਭੂਦੀਭਗਤੀਕਰਦਾਹੈ, ਤੇਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਵਿਚਹੀਟਿਕਿਆਰਹਿਕੇਆਤਮਕਆਨੰਦਮਾਣਦਾਹੈ
اندِنُبھگتِکرےدِنُراتیِسہجےہیِسُکھُپاۄنھِیا॥੮॥
جو روز و شب خدا سے پریم کرتا ہے اسے قدرتی طور پر ہی سکھ ملتا ہے (8)

ਸਭਮਹਿਵਰਤੈਏਕੋਸੋਈ॥
sabh meh vartai ayko so-ee.
The same One (God) is pervading in all.
ਇਕਪਰਮਾਤਮਾਹੀਸਭਜੀਵਾਂਵਿਚਮੌਜੂਦਹੈ।
سبھمہِۄرتےَایکوسوئیِ॥
ایکسوئی ۔ وہی۔ مراد خدا
سب میں واحد خدا بستا ہے

ਗੁਰਮੁਖਿਵਿਰਲਾਬੂਝੈਕੋਈ॥
gurmukh virlaa boojhai ko-ee.
Only a rare Guru’s follower recognize this.
(ਪਰਇਹਗੱਲ) ਕੋਈਵਿਰਲਾਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਕੇਸਮਝਦਾਹੈ।
گُرمُکھِۄِرلابوُجھےَکوئیِ॥
۔ مگر مرشد کے وسیلے سے کسی کو ہی سمجھ آتی ہے ۔

ਨਾਨਕਨਾਮਿਰਤੇਜਨਸੋਹਹਿਕਰਿਕਿਰਪਾਆਪਿਮਿਲਾਵਣਿਆ॥੯॥੨੯॥੩੦॥
naanak naam ratay jan soheh kar kirpaa aap milaavani-aa. ||9||29||30||
O’ Nanak, those who are attuned to the Naam are beautiful. Granting His Grace, God unites them with Himself.
ਹੇਨਾਨਕ! ਜੇਹੜੇਮਨੁੱਖਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਵਿਚਮਸਤਰਹਿੰਦੇਹਨ, ਹਆਪਣਾਜੀਵਨਸੁੰਦਰਬਣਾਲੈਂਦੇਹਨ।ਪ੍ਰਭੂਮਿਹਰਕਰਕੇਆਪਹੀਉਹਨਾਂਨੂੰਆਪਣੇਨਾਲਮਿਲਾਲੈਂਦਾਹੈ l
نانکنامِرتےجنسوہہِکرِکِرپاآپِمِلاۄنھِیا
اے نانک نام کے پیار سے جو انسان پیار میں محو رہتے ہیں اپنی زندگی اچھی بنا لیتے ہیں۔ خدا انہیں اپنی کرم و عنایت سے ان سے اشتراکیت کر لیتا ہے (9)

error: Content is protected !!