Urdu-Raw-Page-1269

ਮਨਿਤਨਿਰਵਿਰਹਿਆਜਗਦੀਸੁਰਪੇਖਤਸਦਾਹਜੂਰੇ॥
man tan rav rahi-aa jagdeesur paykhat sadaa hajooray.
The Lord of the Universe is permeating and pervading my mind and body; I see Him Ever-present, here and now
(O’ my friends), they in whose hearts and minds, the Master of the universe resides, always see Him in front of them.
(ਹੇਭਾਈ!) ਜਗਤਦਾਮਾਲਕਪ੍ਰਭੂਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਦੇਮਨਵਿਚਹਿਰਦੇਵਿਚਸਦਾਵੱਸਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਹਉਸਨੂੰਸਦਾਆਪਣੇਅੰਗ-ਸੰਗਵੱਸਦਾਵੇਖਦੇਹਨ।
منِتنِرۄِرہِیاجگدیِسُرپیکھتسداہجوُرے॥
من تن ۔ دل وجان۔ جگدیسر۔ خدا۔ مالکعالم ۔ سدا حضورے ۔ ساہمنے ۔
جببستا ہو دل و جان میں مالک عالم وہ ہمیشہ اسے پاس اور حاضر ناطر دیکھتے ہیں۔

ਨਾਨਕਰਵਿਰਹਿਓਸਭਅੰਤਰਿਸਰਬਰਹਿਆਭਰਪੂਰੇ॥੨॥੮॥੧੨॥
naanak rav rahi-o sabh antar sarab rahi-aa bharpooray. ||2||8||12||
. O Nanak, He is permeating the inner being of all; He is all-pervading everywhere. ||2||8||12||
O’ Nanak, (they know that He) is residing within all and is pervading everywhere.||2||8||12||
ਹੇਨਾਨਕ! (ਉਹਨਾਂਨੂੰਇਉਂਜਾਪਦਾਹੈਕਿ) ਪਰਮਾਤਮਾਸਭਜੀਵਾਂਦੇਅੰਦਰਮੌਜੂਦਹੈ, ਸਭਥਾਈਂਭਰਪੂਰਵੱਸਦਾਹੈ॥੨॥੮॥੧੨॥
نانکرۄِرہِئوسبھانّترِسربرہِیابھرپوُرے॥੨॥੮॥੧੨॥
روہؤ۔ بستا ہے ۔ سبھ انتر ۔ سبھ کے دل میں۔
۔ اے نانک وہ سب میں بستا ہے اور ہر جگہ موجود ہے ۔

ਮਲਾਰਮਹਲਾ੫॥
malaar mehlaa 5.
Malaar, Fifth Mehl:
ملارمہلا੫॥

ਹਰਿਕੈਭਜਨਿਕਉਨਕਉਨਨਤਾਰੇ॥
har kai bhajan ka-un ka-un na taaray.
Vibrating and meditating on the Lord, who has not been carried across?
(O’ my friends, there are none) who meditated on God and whom (He) didn’t emancipate.
(ਜਿਨ੍ਹਾਂਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇਭੀਹਰੀਦਾਭਜਨਕੀਤਾ) ਉਹਨਾਂਸਭਨਾਂਨੂੰ (ਗੁਰੂਨੇ) ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਭਜਨਦੀਰਾਹੀਂ (ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂ) ਪਾਰਲੰਘਾਦਿੱਤਾ।
ہرِکےَبھجنِکئُنکئُننتارے॥
جس نے خدا کی عبادت بندگی حمدوثناہ کی سب کو کامیاب بنائیا۔

ਖਗਤਨਮੀਨਤਨਮ੍ਰਿਗਤਨਬਰਾਹਤਨਸਾਧੂਸੰਗਿਉਧਾਰੇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
khag tan meen tan marig tan baraah tan saaDhoo sang uDhaaray. ||1|| rahaa-o.
Those reborn into the body of a bird, the body of a fish, the body of a deer, and the body of a bull – in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, they are saved. ||1||Pause||
(For example god Hansa, who) assumed the body of a bird, (god Machh who assumed) the body of a fish, (the sage Sirangi who got the) body of a deer, and the one who even adopted the body of a pig were ferried across by (meditating on God’s Name) in the company of saints.||1||pause||
ਪੰਛੀਆਂਦਾਸਰੀਰਧਾਰਨਵਾਲੇ, ਮੱਛੀਆਂਦਾਸਰੀਰਧਾਰਨਵਾਲੇ, ਪਸ਼ੂਆਂਦਾਸਰੀਰਧਾਰਨਵਾਲੇਸੂਰਾਂਦਾਸਰੀਰਧਾਰਨਵਾਲੇ-ਇਹਸਭਗੁਰੂਦੀਸੰਗਤਵਿਚਪਾਰਲੰਘਾਦਿੱਤੇਗਏ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
کھگتنمیِنتنم٘رِگتنبراہتنسادھوُسنّگِاُدھارے॥੧॥رہاءُ॥
گھگ گن۔ پرندے ۔ مین تن ۔ مچھلی کے جسم والے ۔ مرگ تن ۔ مویشی ۔ براہ ۔سور د(1)
پرندے چوپائے مویشی بانی کے جانور درندے سور پاکدامنوں کی صحبت و قربت سے کامیابی ہوئے ۔ رہاؤ ۔

ਦੇਵਕੁਲਦੈਤਕੁਲਜਖ੍ਯ੍ਯਕਿੰਨਰਨਰਸਾਗਰਉਤਰੇਪਾਰੇ॥
dayv kul dait kul jakh-y kinnar nar saagar utray paaray.
The families of gods, the families of demons, titans, celestial singers and human beings are carried across the ocean.
(O’ my friends, whether somebody belongs) to the lineage of gods, demons, gods’ attendants, or human beings (by meditating on God’s Name, they all) crossed over (the worldly ocean. In short),
(ਸਾਧਸੰਗਤਵਿਚਸਿਮਰਨਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲ) ਦੇਵਤਿਆਂਦੀਆਂਕੁਲਾਂ, ਦੈਂਤਾਂਦੀਆਂਕੁਲਾਂ, ਜੱਖ, ਕਿੰਨਰਮਨੁੱਖ-ਇਹਸਾਰੇਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂਪਾਰਲੰਘਗਏ।
دیۄکُلدیَتکُلجکھ٘ز٘زکِنّنرنرساگراُترےپارے॥
یوکل ۔ دیوتے ۔ فرشتے ۔ دیت کل ۔ دیو ۔ خاندان ۔
۔ فرشتےوانو۔ جکھ کنر۔ انسان زندگی کے سمندر کو پار کیا۔

ਜੋਜੋਭਜਨੁਕਰੈਸਾਧੂਸੰਗਿਤਾਕੇਦੂਖਬਿਦਾਰੇ॥੧॥
jo jo bhajan karai saaDhoo sang taa kay dookh bidaaray. ||1||
Whoever meditates and vibrates on the Lord in the Saadh Sangat – his pains are taken away. ||1||
whosoever worships (Him) in the company of saints, (God) dispels all that one’s sorrows.||1||
ਗੁਰੂਦੀਸੰਗਤਵਿਚਰਹਿਕੇਜਿਹੜਾਜਿਹੜਾਪ੍ਰਾਣੀਪਰਮਾਤਮਾਦਾਭਜਨਕਰਦਾਹੈ, ਉਹਨਾਂਸਭਨਾਂਦੇਸਾਰੇਦੁੱਖਨਾਸਹੋਜਾਂਦੇਹਨ॥੧॥
جوجوبھجنُکرےَسادھوُسنّگِتاکےدوُکھبِدارے॥੧॥
۔ جکھ کنیجنکا آدھا جسم گھوڑے کا آدھا انسان کا ۔ کفرنر۔ انسان۔ بدارے ۔ مٹائے ۔ دور کیے
جنہوں نے عبادت و بندگی خدا رسیدہ پاکدامنوں کی صحبت و قربت اختیار کی عذاب و مصائب مٹے(1)

ਕਾਮਕਰੋਧਮਹਾਬਿਖਿਆਰਸਇਨਤੇਭਏਨਿਰਾਰੇ॥
kaam karoDh mahaa bikhi-aa ras in tay bha-ay niraaray.
Sexual desire, anger and the pleasures of terrible corruption – he keeps away from these.
(O’ my friends, whosoever meditates on God’s Name), gets detached from lust, anger, and the taste of poisonous worldly pleasures.
ਉਹਮਨੁੱਖਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮਾਇਆਦੇਚਸਕੇ-ਇਹਨਾਂਸਭਨਾਂਤੋਂਨਿਰਲੇਪਰਹਿੰਦੇਹਨ।
کامکرودھمہابِکھِیارساِنتےبھۓنِرارے॥
نرارے ۔ نرالے ۔ علیحدہ ۔
۔ غصہ اور دنیاوی دولت کے لطفوں سے بے نیاز بیلاگ رہتے ہیں ۔ نانک قربان ہے ان پر ۔

ਦੀਨਦਇਆਲਜਪਹਿਕਰੁਣਾਮੈਨਾਨਕਸਦਬਲਿਹਾਰੇ॥੨॥੯॥੧੩॥
deen da-i-aal jaapeh karunaa mai naanak sad balihaaray. ||2||9||13||
He meditates on the Lord, Merciful to the meek, the Embodiment of Compassion; Nanak is forever a sacrifice to Him. ||2||9||13||
Therefore, Nanak is always a sacrifice to those who worship the merciful Master of the meek and compassionate (God).||2||9||13||
ਹੇਨਾਨਕ! ਦੀਨਾਂਉਤੇਦਇਆਕਰਨਵਾਲੇਤਰਸ-ਸਰੂਪਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਜਿਹੜੇਜਿਹੜੇਮਨੁੱਖਜਪਦੇਹਨ, ਮੈਂਉਹਨਾਂਤੋਂਸਦਾਕੁਰਬਾਨਜਾਂਦਾਹਾਂ॥੨॥੯॥੧੩॥
دیِندئِیالجپہِکرُنھامےَنانکسدبلِہارے॥੨॥੯॥੧੩॥
۔ دین دیال۔ غریب نواز۔ کرنامے ۔ رحمان الرحیم۔
اےنانک۔ غریب نواز رحمن الرحیم خدا کا نام کی جنہوں نے عبادت اطاعت و بندگی کی یا دور یاضت کیوہ ہمیشہ شہوت ۔

ਮਲਾਰਮਹਲਾ੫॥
malaar mehlaa 5.
Malaar, Fifth Mehl:
ملارمہلا੫॥

ਆਜੁਮੈਬੈਸਿਓਹਰਿਹਾਟ॥
aaj mai baisi-o har haat.
Today, I am seated in the Lord’s store.
(O’ my friends), today I sat in God’s shop (the congregation of saints. There),
ਹੁਣਮੈਂਉਸਹੱਟ (ਸਾਧਸੰਗਤ) ਵਿਚਆਬੈਠਾਹਾਂ, (ਜਿੱਥੇਹਰਿ-ਨਾਮਮਿਲਦਾਹੈ)।
آجُمےَبیَسِئوہرِہاٹ॥
بیسیؤہر ہاٹ ۔ آج بیٹھا الہٰی دکان مراد صحبت و قربت پاکدامن خدا رسیدگان میں۔
آج میں اس دکان پر آگیا ہوں

ਨਾਮੁਰਾਸਿਸਾਝੀਕਰਿਜਨਸਿਉਜਾਂਉਨਜਮਕੈਘਾਟ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
naam raas saajhee kar jan si-o jaaN-o na jam kai ghaat. ||1|| rahaa-o.
With the wealth of the Lord, I have entered into partnership with the humble; I shall not have take the Highway of Death. ||1||Pause||
entering in partnership with saintly devotees I procured the capital of Name, so that I may not fall into the hands of demons of death.||1||pause||
ਉਥੇਮੈਂਸੰਤਜਨਾਂਨਾਲਸਾਂਝਪਾਕੇਹਰਿ-ਨਾਮਸਰਮਾਇਆ (ਇਕੱਠਾਕੀਤਾਹੈ, ਜਿਸਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲ) ਮੈਂਜਮਦੂਤਾਂਦੇਪੱਤਣਤੇਨਹੀਂਜਾਂਦਾ (ਭਾਵ, ਮੈਂਉਹਕਰਮਨਹੀਂਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਕਰਕੇਜਮਾਂਦੇਵੱਸਪਈਦਾਹੈ) ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
نامُراسِساجھیِکرِجنسِءُجاںءُنجمکےَگھاٹ॥੧॥رہاءُ॥
نامر اس ۔ الہٰٰ نام کا سرمایہ۔ سانجھی ۔ اشتراکیت۔ جن سیو۔ الہٰی خدمتگاروں کے ساتھ ۔ جم کے گھاٹ۔ فرشتہ موت کے دریا پتن ۔ رہاؤ۔
جہاں نام کی دولت کا خدائی خدمتگاروں سے اشتراک کرکے فرشتہ موت کی اطاعت و تابعداری نہیں کرنی پڑتی نہ انکے پاس جانا پڑتا ہے ۔ رہاؤ ۔

ਧਾਰਿਅਨੁਗ੍ਰਹੁਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿਰਾਖੇਭ੍ਰਮਕੇਖੁਲੇ੍ਹ੍ਹਕਪਾਟ॥
Dhaar anoograhu paarbarahm raakhay bharam kay khulHay kapaat.
Showering me with His Kindness, the Supreme Lord God has saved me; the doors of doubt have been opened wide.
Showing His mercy, they whom God has saved (all their doubts have been removed, as if) their doors of doubt have been opened.
ਪਰਮਾਤਮਾਨੇਮਿਹਰਕਰਕੇਜਿਨ੍ਹਾਂਦੀਰੱਖਿਆਕੀਤੀ (ਸਾਧਸੰਗਤਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲਉਹਨਾਂਦੇ) ਭਰਮ-ਭਟਕਣਾਦੇਭੱਤਖੁਲ੍ਹਗਏ।
دھارِانُگ٘رہُپارب٘رہمِراکھےبھ٘رمکےکھُل٘ہ٘ہےکپاٹ॥
انگریہہ۔ کرم و عنایت مہربانی۔ پار برہم راکھے ۔ خدا نے حفاظتکی ۔ بھرم۔ وہم وگمان۔ بھٹکن۔ کپاٹ ۔ کواڑ۔ دروازے ۔
۔ جنکے اوپر خدا نے کرم و عنایت فرمائی اور حفاظت کی انکی بھٹکن اور وہم گمان دور ہو ۔

ਬੇਸੁਮਾਰਸਾਹੁਪ੍ਰਭੁਪਾਇਆਲਾਹਾਚਰਨਨਿਧਿਖਾਟ॥੧॥
baysumaar saahu parabh paa-i-aa laahaa charan niDhkhaat. ||1||
I have found God, the Banker of Infinity; I have earned the profit of the wealth of His Feet. ||1||
In the company of saints, (they) have obtained God the owner of limitless wealth (of Name), and have earned the profit of living in His presence.||1||
ਉਹਨਾਂਨੇਬੇਅੰਤਨਾਮ-ਸਰਮਾਏਦਾਮਾਲਕਪ੍ਰਭੂਲੱਭਲਿਆ।ਉਹਨਾਂਨੇਪਰਮਾਤਮਾਦੇਚਰਨਾਂ (ਵਿਚਟਿਕੇਰਹਿਣ) ਦੀਖੱਟੀਖੱਟਲਈ, ਜੋਸਾਰੇਸੁਖਾਂਦਾਖ਼ਜ਼ਾਨਾਹੈ॥੧॥
بیسُمارساہُپ٘ربھُپائِیالاہاچرننِدھِکھاٹ॥੧॥
۔ بیسمار ساہو پربھ۔ بیشمار دولت کا مالک شاہوکار خدا۔ لاہا۔ منافع۔ چرن ندھ۔ پاؤں کا خزانہ ۔ کھاٹ ۔ کمائیا ۔(1)
اعداد و شمار سے بعید شاہوکار خدا کا ملاپ حاصل ہوا قدمبوسی کا منافع کمائیا ۔

ਸਰਨਿਗਹੀਅਚੁਤਅਬਿਨਾਸੀਕਿਲਬਿਖਕਾਢੇਹੈਛਾਂਟਿ॥
saran gahee achut abhinaasee kilbikh kaadhay hai chhaaNt.
I have grasped the protection of the Sanctuary of the Unchanging, Unmoving, Imperishable Lord; He has picked up my sins and thrown them out.
(O’ my friends), they who have grasped onto the shelter of the eternal and imperishable (God), all their sins have been sorted out.
(ਜਿਨ੍ਹਾਂਸੇਵਕਾਂਨੇ) ਅਟੱਲਅਬਿਨਾਸੀਪਰਮਾਤਮਾਦਾਆਸਰਾਲੈਲਿਆ, ਉਹਨਾਂਨੇ (ਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂਸਾਰੇ) ਪਾਪਚੁਣਚੁਣਕੇਕੱਢਦਿੱਤੇ,
سرنِگہیِاچُتابِناسیِکِلبِکھکاڈھےہےَچھاںٹِ॥
اچت۔ دائمی ۔ مستقل ۔ابناسی ۔ لافناہکل وکھ ۔ گناہ۔ چاھنٹ ۔۔ چھن کر ۔
۔ جنہوں نے دائمی صدیوی لافناہ کا سایہ اور پناہ حاصل کی

ਕਲਿਕਲੇਸਮਿਟੇਦਾਸਨਾਨਕਬਹੁਰਿਨਜੋਨੀਮਾਟ॥੨॥੧੦॥੧੪॥
kal kalays mitay daas naanak bahur na jonee maat. ||2||10||14||
Slave Nanak’s sorrow and suffering has ended. He shall never again be squeezed into the mold of reincarnation. ||2||10||14||
O’ Nanak, all the woes and troubles of (God’s) slaves have been wiped out, and they won’t fall into existences again.||2||10||14||
ਹੇਨਾਨਕ! ਉਹਨਾਂਦਾਸਾਂਦੇਅੰਦਰੋਂਸਾਰੇਝਗੜੇਕਲੇਸ਼ਮੁੱਕਗਏ, ਉਹਮੁੜਜੂਨਾਂਵਿਚਨਹੀਂਪੈਂਦੇ॥੨॥੧੦॥੧੪॥
کلِکلیسمِٹےداسنانکبہُرِنجونیِماٹ॥੨॥੧੦॥੧੪॥
کل وکھ ۔ گناہ۔ چاھنٹ ۔۔ چھن کر ۔ کل۔ دلی و جسمانی عذاب۔ ماٹ ۔ پڑتے ۔
اسکے گناہ چن چن نکال دیئے انکے لڑائی جھگڑے مٹے اے نانک اب دوبارہ جنم نہ لینا پڑیگا۔

ਮਲਾਰਮਹਲਾ੫॥
malaar mehlaa 5.
Malaar, Fifth Mehl:
ملارمہلا੫॥

ਬਹੁਬਿਧਿਮਾਇਆਮੋਹਹਿਰਾਨੋ॥
baho biDh maa-i-aa moh hiraano.
In so many ways, attachment to Maya leads to ruin.
(O’ my friends), in many different ways (humans) are being cheated by the attachment for Maya (the worldly riches and power).
(ਜੀਵ) ਕਈਤਰੀਕਿਆਂਨਾਲਮਾਇਆਦੇਮੋਹਵਿਚਠੱਗੇਜਾਂਦੇਹਨ।
بہُبِدھِمائِیاموہہِرانو॥
بہو بدھ ۔ بہت سے طریقوں سے ۔ مائیا موہ۔ دنیاوی دولت کی محبت سے ۔ پرانو۔ ٹھگے جاتے ہیں۔
بہت سے طریقوں سے دنیاوی دولت کی محبت لوگ دہوکےمیں آجاتے ہیں ٹھگے جاتے ہیں۔

ਕੋਟਿਮਧੇਕੋਊਬਿਰਲਾਸੇਵਕੁਪੂਰਨਭਗਤੁਚਿਰਾਨੋ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
kot maDhay ko-oo birlaa sayvak pooran bhagat chiraano. ||1|| rahaa-o.
Among millions, it is very rare to find a selfless servant who remains a perfect devotee for very long. ||1||Pause||
Among millions, rarely is found such a servant who is a perfect devotee since long past.||1||pause||
ਕ੍ਰੋੜਾਂਵਿਚੋਂਕੋਈਵਿਰਲਾਹੀ (ਅਜਿਹਾ) ਸੇਵਕਹੁੰਦਾਹੈਜੋਮੁੱਢਕਦੀਮਾਂਤੋਂਹੀਪੂਰਾਭਗਤਹੁੰਦਾਹੈ (ਤੇਮਾਇਆਦੇਹੱਥੋਂਠੱਗਿਆਨਹੀਂਜਾਂਦਾ) ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
کوٹِمدھےکوئوُبِرلاسیۄکُپوُرنبھگتُچِرانو॥੧॥رہاءُ॥
۔ کوٹ مدھے کود۔ کروڑوں میں سے کوئی۔ برلا۔ شاذو نادر۔ سیوک ۔ خدمتگار ۔ پورن ۔ مکمل۔ چرانو۔ دیرینہ ۔ رہاؤ۔
کروڑوں میں سے کوئی ہی ایسا خدمتگار ہوتا ہے جو مکمل طور پر عابد و رضا کار ہوتا ہے در سے ۔ رہاؤ۔

ਇਤਉਤਡੋਲਿਡੋਲਿਸ੍ਰਮੁਪਾਇਓਤਨੁਧਨੁਹੋਤਬਿਰਾਨੋ॥
it ut dol dol saram paa-i-o tan Dhan hot biraano.
Roaming and wandering here and there, the mortal finds only trouble; his body and wealth become strangers to himself.
The body and wealth, which a man obtains after wandering in different places and tiring himself in the end, becomes the property of others.
(ਮਾਇਆਦਾਠੱਗਿਆਮਨੁੱਖ) ਹਰਪਾਸੇਭਟਕਭਟਕਕੇਥੱਕਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ (ਜਿਸਸਰੀਰਅਤੇਧਨਦੀਖ਼ਾਤਰਭਟਕਦਾਹੈ, ਉਹ) ਸਰੀਰਤੇਧਨ (ਆਖ਼ਿਰ) ਬਿਗਾਨਾਹੋਜਾਂਦਾਹੈ।
اِتاُتڈولِڈولِس٘رمُپائِئوتنُدھنُہوتبِرانو॥
ات ات یہاں اور وہاں ۔ ڈول ڈول ۔ بھٹکن بھٹک۔ سرم ۔ مشفقت ۔ تن جسم۔ دھن۔ دولت۔ ہوت برانو۔ بیگانی ہو جاتی
دنیاوی دولت پڑ کر جس جسم اور دولت کے لئے بھٹکتا ہے وہ بیگانہ ہوجاتا ہے

ਲੋਗਦੁਰਾਇਕਰਤਠਗਿਆਈਹੋਤੌਸੰਗਿਨਜਾਨੋ॥੧॥
log duraa-ay karatthagi-aa-ee hotou sang na jaano. ||1||
Hiding from people, he practices deception; he does not know the One who is always with him. ||1||
Concealing from people, one practices deception (for the sake of worldly wealth), but doesn’t recognize (that God) who is always with him.||1||
(ਮਾਇਆਦੇਮੋਹਵਿਚਫਸਿਆਮਨੁੱਖ) ਲੋਕਾਂਤੋਂਲੁਕਾਲੁਕਾਕੇਠੱਗੀਕਰਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ (ਜਿਹੜਾਪਰਮਾਤਮਾਸਦਾ) ਨਾਲਰਹਿੰਦਾਹੈਉਸਨਾਲਸਾਂਝਨਹੀਂਪਾਂਦਾ॥੧॥
لوگدُراءِکرتٹھگِیائیِہوتوَسنّگِنجانو॥੧॥
لوگ درائے ۔ لوگوں سے چھاپ کر۔ ٹھگیائی ۔ دہوکابازی ۔ ہوتو ۔ جوہے ۔ سنگ ساتھ۔ نہ جانو ۔ نہ سمجہو ۔
لوگوں سے چھپا کر فریب اور دہوکا کرتا ہے جو ساتھ اسے ساتھ نہیں سمجھتا۔ (1)

ਮ੍ਰਿਗਪੰਖੀਮੀਨਦੀਨਨੀਚਇਹਸੰਕਟਫਿਰਿਆਨੋ॥
marig pankhee meen deen neech ih sankat fir aano.
He wanders through troubled incarnations of low and wretched species as a deer, a bird and a fish.
(O’ my friends, because of evil deeds done in pursuit of worldly riches and power, the human being) is again made to suffer in (such) low and helpless (species as) deer, birds, or fish.
(ਮਾਇਆਦੇਮੋਹਵਿਚਫਸੇਰਹਿਣਦੇਕਾਰਨਆਖ਼ਿਰ) ਪਸ਼ੂਪੰਛੀਮੱਛੀ-ਇਹਨਾਂਨੀਵੀਆਂਜੂਨਾਂਦੇਗੇੜਦੇਦੁੱਖਾਂਵਿਚਭਟਕਦਾਫਿਰਦਾਹੈ।
م٘رِگپنّکھیِمیِندیِننیِچاِہسنّکٹپھِرِآنو॥
۔ مرگ۔ مویشی ۔ حیوان ۔ پنکھی ۔ پرندے ۔ مین ۔ مچھلی ۔ وین نیچ ۔ عاجز ۔ لاچار۔ مجبور۔ سنکٹ ۔ مصیبت۔
مویشیپرندے مچھلی ان نیچی جسن کے جانداروں میں انکے مصائب میں بھٹکتا رہتا ہے

ਕਹੁਨਾਨਕਪਾਹਨਪ੍ਰਭਤਾਰਹੁਸਾਧਸੰਗਤਿਸੁਖਮਾਨੋ॥੨॥੧੧॥੧੫॥
kaho naanak paahan parabhtaarahu saaDhsangat sukh maano. ||2||11||15||
Says Nanak, O God, I am a stone – please carry me across, that I may enjoy peace in the Saadh Sangat, the Company of the Holy. ||2||11||15||
Nanak says, O’ God save (us) the stone (like hard hearted persons) so that we may enjoy the bliss (of meditating on Your Name) in the company of saints.||2||11||15||
ਨਾਨਕਆਖਦਾਹੈ- ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਅਸਾਂਪੱਥਰਾਂਨੂੰ (ਪੱਥਰ-ਦਿਲਜੀਵਾਂਨੂੰ) ਪਾਰਲੰਘਾਲੈ, ਅਸੀਂਸਾਧਸੰਗਤਵਿਚ (ਤੇਰੀਭਗਤੀਦਾ) ਆਨੰਦਮਾਣਦੇਰਹੀਏ॥੨॥੧੧॥੧੫॥
کہُنانکپاہنپ٘ربھتارہُسادھسنّگتِسُکھمانو॥੨॥੧੧॥੧੫॥
پاہن۔ پتھر۔ سادھسنگت ۔ صحبت و قربت پاکدامناں۔
اے نانک بتادے کہ اے خدا کہ ہم پتھر دلوں کو کامیاب بناؤ تاکہ پارساؤں خدا رسدیہ پاکدامنوں کی صحبت و قربت میں اسکا لطف اُٹھائیں۔

ਮਲਾਰਮਹਲਾ੫॥
malaar mehlaa 5.
Malaar, Fifth Mehl:
ملارمہلا੫॥

ਦੁਸਟਮੁਏਬਿਖੁਖਾਈਰੀਮਾਈ॥
dusat mu-ay bikhkhaa-ee ree maa-ee.
The cruel and evil ones died after taking poison, O mother.
O’ my mother, (when I made an earnest prayer before God), the evil doers (like the demons of lust and anger disappeared so fast, as if) they had died eating poison.
ਹੇਮਾਂ! (ਮੇਰੇਪ੍ਰਭੂਦੇਮਨਵਿਚਮੇਰੇਉਤੇਤਰਸਆਇਆਹੈ, ਹੁਣਕਾਮਾਇਕ) ਚੰਦਰੇਵੈਰੀ (ਇਉਂ) ਮੁੱਕਗਏਹਨ (ਜਿਵੇਂ) ਜ਼ਹਿਰਖਾਕੇ।
دُسٹمُۓبِکھُکھائیِریِمائیِ॥
ڈسٹ ۔ دشمن ۔ موئے ۔ ختم ہوئے ۔ وکھ ۔ زہر۔
روحانی واخلاقی دشمن زہر کھا کے ختم ہوگئے

ਜਿਸਕੇਜੀਅਤਿਨਹੀਰਖਿਲੀਨੇਮੇਰੇਪ੍ਰਭਕਉਕਿਰਪਾਆਈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
jis kay jee-a tin hee rakh leenay mayray parabh ka-o kirpaa aa-ee. ||1|| rahaa-o.
And the One, to whom all creatures belong, has saved us. God has granted His Grace. ||1||Pause||
My God has taken pity on me, and He to whom the creatures belong has saved them.||1||pause||
ਹੇਮਾਂ! ਮੇਰੇਪ੍ਰਭੂਨੂੰ (ਜਦੋਂ) ਤਰਸਆਉਂਦਾਹੈ, ਉਸਦੇਆਪਣੇਹੀਹਨਇਹਸਾਰੇਜੀਵ, ਉਹਆਪਹੀਇਹਨਾਂਦੀ (ਕਾਮਾਦਿਕਵੈਰੀਆਂਤੋਂ) ਰੱਖਿਆਕਰਦਾਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
جِسکےجیِءتِنہیِرکھِلیِنےمیرےپ٘ربھکءُکِرپاآئیِ॥੧॥رہاءُ॥
جیئہ ۔ جاندار۔ کرپا۔ مہربانی ۔ رہاؤ۔
اے ماں جسکے جاندار ہیں وہی حفاظت کرتا ہے میرےخدا نے مہربانی فرمائی ۔ رہاؤ۔

ਅੰਤਰਜਾਮੀਸਭਮਹਿਵਰਤੈਤਾਂਭਉਕੈਸਾਭਾਈ॥
antarjaamee sabh meh vartai taaNbha-o kaisaa bhaa-ee.
The Inner-knower, the Searcher of hearts, is contained within all; why should I be afraid, O Siblings of Destiny?
O’ my brothers, that inner Knower of hearts, pervades in all (of us), so why should there be any kind of fear?
ਹੇਭਾਈ! ਹਰੇਕਦੇਦਿਲਦੀਜਾਣਨਵਾਲਾਪ੍ਰਭੂਸਭਜੀਵਾਂਵਿਚਮੌਜੂਦਹੈ (ਜਦੋਂਇਹਨਿਸ਼ਚਾਹੋਜਾਏ) ਤਾਂਕੋਈਡਰਪੋਹਨਹੀਂਸਕਦਾ।
انّترجامیِسبھمہِۄرتےَتاںبھءُکیَسابھائیِ॥
انتر جامی ۔ اندرونی راز جاننے والا۔ درتے ۔ بستا ہے ۔ بھؤ۔ خوف۔
اندرونی راز جاننے والا سب میں بستا ہے تب خوف کس بات کا ۔

ਸੰਗਿਸਹਾਈਛੋਡਿਨਜਾਈਪ੍ਰਭੁਦੀਸੈਸਭਨੀਠਾਈ॥੧॥
sang sahaa-ee chhod na jaa-ee parabhdeesai sabhnee thaa-eeN. ||1||
God, my Help and Support, is always with me. He shall never leave; I see Him everywhere. ||1||
He remains in our company and never goes away forsaking us. That God is visible in all places.||1||
ਹੇਭਾਈ! ਉਹਪ੍ਰਭੂਹਰੇਕਦੇਨਾਲਸਾਥੀਹੈ, ਉਹਛੱਡਕੇਨਹੀਂਜਾਂਦਾ, ਉਹਸਭਥਾਈਂਵੱਸਦਾਦਿੱਸਦਾਹੈ॥੧॥
سنّگِسہائیِچھوڈِنجائیِپ٘ربھُدیِسےَسبھنیِٹھائیِ॥੧॥
سنگ ۔ ساتھ ۔ سہائی ۔ مددگار۔ ٹھائی ۔ ٹھکالے ۔
وہ سب کا ساتھی ہے چھوڑتا نہیں ۔ اور ہر جگہ بستا ہے(1)

ਅਨਾਥਾਨਾਥੁਦੀਨਦੁਖਭੰਜਨਆਪਿਲੀਏਲੜਿਲਾਈ॥
anaathaa naath deen dukhbhanjan aap lee-ay larh laa-ee.
He is the Master of the masterless, the Destroyer of the pains of the poor; He has attached me to the hem of His robe.
(O’ my friends, that God is the) support of the supportless and destroyer of pains of the meek. On His own, He has attached the beings to (His Name).
ਪਰਮਾਤਮਾਨਿਖਸਮਿਆਂਦਾਖਸਮਹੈ, ਗ਼ਰੀਬਾਂਦੇਦੁੱਖਨਾਸਕਰਨਵਾਲਾਹੈ, ਉਹ (ਜੀਵਾਂਨੂੰ) ਆਪਆਪਣੇਲੜਲਾਂਦਾਹੈ।
اناتھاناتھُدیِندُکھبھنّجنآپِلیِۓلڑِلائیِ॥
انا تھاناتھ۔ بے مالکوں کا ملاک۔ دین دکھ بھنجن۔ غریبوں کا عذاب دور کرنیوالا۔
بے مالکوں کا مالک ہے غریبوں کا عذاب دور کرنیوالا ہے اپنے دامن لگاتا ہے ۔

ਹਰਿਕੀਓਟਜੀਵਹਿਦਾਸਤੇਰੇਨਾਨਕਪ੍ਰਭਸਰਣਾਈ॥੨॥੧੨॥੧੬॥
har kee ot jeeveh daas tayray naanak parabh sarnaa-ee. ||2||12||16||
O Lord, Your slaves live by Your Support; Nanak has come to the Sanctuary of God. ||2||12||16||
Nanak says, O’ God, Your servants survive on Your support, therefore I also seek Your shelter.||2||12||16||
ਹੇਹਰੀ! ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੇਦਾਸਤੇਰੇਆਸਰੇਜੀਊਂਦੇਹਨ, ਮੈਂਨਾਨਕਭੀਤੇਰੀਹੀਸਰਨਪਿਆਹਾਂ॥੨॥੧੨॥੧੬॥
ہرِکیِاوٹجیِۄہِداستیرےنانکپ٘ربھسرنھائیِ॥੨॥੧੨॥੧੬॥
۔ اوٹ ۔ آسرا ۔ داس۔ غلام۔ خدمتگار ۔
اے خدا تیرے خدمتگار تیرے سہارے زندگی بسر کرتے ہیں۔ نانک تیری پناہ میں ہے ۔

ਮਲਾਰਮਹਲਾ੫॥
malaar mehlaa 5.
Malaar, Fifth Mehl:
ملارمحلا 5॥

ਮਨਮੇਰੇਹਰਿਕੇਚਰਨਰਵੀਜੈ॥
man mayray har kay charan raveejai.
O my mind, dwell on the Feet of the Lord.
O’ my mind, we should contemplate on the feet (the immaculate Name of God.
ਹੇਮੇਰੇਮਨ! ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਚਰਨਸਿਮਰਨੇਚਾਹੀਦੇਹਨ (ਗ਼ਰੀਬੀਸੁਭਾਵਵਿਚਟਿੱਕਕੇਪ੍ਰਭੂਦਾਸਿਮਰਨਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾਹੈ)।
منمیرےہرِکےچرنرویِجےَ ॥
اے میرے دماغ ، رب کے پیروں پر قائم رہو۔

ਦਰਸਪਿਆਸਮੇਰੋਮਨੁਮੋਹਿਓਹਰਿਪੰਖਲਗਾਇਮਿਲੀਜੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
daras pi-aas mayro man mohi-o har pankh lagaa-ay mileejai. ||1|| rahaa-o.
My mind is enticed by thirst for the Blessed Vision of the Lord; I would take wings and fly out to meet Him. ||1||Pause||
, my mind is so lured by the thirst for God (that I wish that) equipping myself with feathers (I may fly and) meet God.||1||pause||
ਮੇਰਾਮਨਪ੍ਰਭੂਦੇਦੀਦਾਰਦੀਤਾਂਘਵਿਚਮਗਨਰਹਿੰਦਾਹੈ (ਇਉਂਜੀਕਰਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈਕਿਉਸਨੂੰ) ਉੱਡਕੇਭੀਜਾਮਿਲੀਏ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
درسپِیاسمیرۄمنُمۄہِئۄہرِپنّکھلگاءِمِلیِجےَ ॥1॥ رہاءُ ॥
میرا دماغ رب کی بصیرت کے پیاسے لالچ میں مبتلا ہے۔ میں اس سے ملنے کے لئے پنکھ لے کر اڑان بھرتا تھا۔

ਖੋਜਤਖੋਜਤਮਾਰਗੁਪਾਇਓਸਾਧੂਸੇਵਕਰੀਜੈ॥
khojatkhojat maarag paa-i-o saaDhoo sayv kareejai.
Searching and seeking, I have found the Path, and now I serve the Holy.
After searching long and hard, I have found the way (to meet Him and that way is that we should serve the saint (Guru by listening to and acting on his advice. Further we should pray to God and say):
ਭਾਲਕਰਦਿਆਂਕਰਦਿਆਂ (ਗੁਰੂਪਾਸੋਂਮੈਂਪ੍ਰਭੂਦੇਮਿਲਾਪਦਾ) ਰਸਤਾਲੱਭਲਿਆਹੈ।ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪਏਰਹਿਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈ।
کھۄجتکھۄجتمارگُپائِئۄسادھۄُسیوکریِجےَ ॥
تلاش کرتے کرتے مجھے راستہ مل گیا ہے ، اور اب میں پاک کی عبادت کرتا ہوں۔

ਧਾਰਿਅਨੁਗ੍ਰਹੁਸੁਆਮੀਮੇਰੇਨਾਮੁਮਹਾਰਸੁਪੀਜੈ॥੧॥
Dhaar anoograhu su-aamee mayray naam mahaa ras peejai. ||1||
O my Lord and Master, please be kind to me, that I may drink in Your most sublime essence. ||1||
“O’ my Master, please show mercy that we may keep drinking the great elixir (of Your immaculate) Name.||1||
ਹੇਮੇਰੇਮਾਲਕਪ੍ਰਭੂ! (ਮੇਰੇਉਤੇ) ਮਿਹਰਕਰ, ਤੇਰਾਬੜਾਹੀਸੁਆਦਲਾਨਾਮ-ਜਲਪੀਤਾਜਾਸਕੇ॥੧॥
دھارِانُگ٘رہُسُیامیمیرےنامُمہارسُپیِجےَ ॥1॥
اے میرے پروردگار ، مجھ پر مہربانی فرما کہ میں تمہارے سب سے عمدہ جوہر کو پیوں۔

ਤ੍ਰਾਹਿਤ੍ਰਾਹਿਕਰਿਸਰਨੀਆਏਜਲਤਉਕਿਰਪਾਕੀਜੈ॥
taraahi taraahi kar sarnee aa-ay jalta-o kirpaa keejai.
Begging and pleading, I have come to Your Sanctuary; I am on fire – please shower me with Your Mercy!
(O’ God), screaming for help we have come to Your shelter. We are burning (in the fire of worldly evils).
(ਹੇਪ੍ਰਭੂ!) ਵਿਕਾਰਾਂਤੋਂ ‘ਬਚਾਲੈ’ ‘ਬਚਾਲੈ’-ਇਹਆਖਕੇ (ਜੀਵ) ਤੇਰੀਸਰਨਆਉਂਦੇਹਨ।ਹੇਪ੍ਰਭੂ! (ਵਿਕਾਰਾਂਦੀਅੱਗਵਿਚ) ਸੜਦੇਉਤੇ (ਤੂੰਆਪ) ਮਿਹਰਕਰ।
ت٘راہِت٘راہِکرِسرنیآۓجلتءُکِرپاکیِجےَ ॥
بھیک مانگتے اور التجا کرتے ہوئے ، میں آپ کے حرم خانہ میں آیا ہوں۔ مجھے آگ ہے – براہ کرم مجھے اپنی رحمت سے دو

ਕਰੁਗਹਿਲੇਹੁਦਾਸਅਪੁਨੇਕਉਨਾਨਕਅਪੁਨੋਕੀਜੈ॥੨॥੧੩॥੧੭॥
kar geh layho daas apunay ka-o naanak apuno keejai. ||2||13||17||
Please give me Your Hand – I am Your slave, O Lord. Please make Nanak Your Own. ||2||13||17||
Nanak says, showing mercy on Your servant save him and make Your own.||2||13||17||
(ਹੇਪ੍ਰਭੂ!) ਦਾਸਦਾਹੱਥਫੜਲੈ, ਮੈਨੂੰਨਾਨਕਨੂੰਆਪਣਾਬਣਾਲੈ॥੨॥੧੩॥੧੭॥
کرُگہِلیہُداسآپُنےکءُنانکآپُنۄکیِجےَ ॥2॥ 13 ॥ 17 ॥
براہ کرم مجھے اپنا ہاتھ دو – میں آپ کا غلام ہوں ، اے رب۔ برائے مہربانی نانک کو اپنا بنائیں۔