Urdu-Raw-Page-1265

ਜਨਨਾਨਕਕਉਪ੍ਰਭਿਕਿਰਪਾਧਾਰੀਬਿਖੁਡੁਬਦਾਕਾਢਿਲਇਆ॥੪॥੬॥
jan naanak ka-o parabh kirpaa Dhaaree bikh dubdaa kaadh la-i-aa. ||4||6||
God has showered His Mercy on servant Nanak; He has lifted him up, and rescued him from the ocean of poison. ||4||6||
God has shown mercy on devotee Nanak and has saved him from drowning in the worldly (ocean). ||4||6||
ਹੇਨਾਨਕ! ਪ੍ਰਭੂਨੇਜਿਸਸੇਵਕਉਤੇਮਿਹਰਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰਆਤਮਕਮੌਤਲਿਆਉਣਵਾਲੇ (ਮਾਇਆਦੇਮੋਹਦੇ) ਜ਼ਹਰ-ਸਮੁੰਦਰਵਿਚਡੁੱਬਦੇਨੂੰਬਾਹਰਕੱਢਲਿਆ॥੪॥੬॥
جننانککءُپ٘ربھِکِرپادھاریِبِکھُڈُبداکاڈھِلئِیا॥੪॥੬॥
دکھ دبدا۔ دنیاوی دولت کی محبت میں ڈوبتے ۔
اے نانک خادم نانک پر کرم و عنایت فرما مجھے دنیاوی دولت کی محبت میں ڈوبتے کو بچا لیا۔

ਮਲਾਰਮਹਲਾ੪॥
malaar mehlaa 4.
Malaar, Fourth Mehl:
ملارمہلا੪॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀਅੰਮ੍ਰਿਤੁਨਹੀਪੀਆਤ੍ਰਿਸਨਾਭੂਖਨਜਾਈ॥
gur parsaadee amrit nahee pee-aa tarisnaa bhookh na jaa-ee.
Those who do not drink in the Ambrosial Nectar by Guru’s Grace – their thirst and hunger are not relieved.
“(O’ my friends, one) who by Guru’s grace hasn’t tasted the nectar (of God’s Name, that) one’s thirst and hunger (for worldly things) doesn’t go away.
(ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੇ) ਗੁਰੂਦੀਮਿਹਰਨਾਲਆਤਮਕਜੀਵਨਦੇਣਵਾਲਾਨਾਮ-ਜਲ (ਕਦੇ) ਨਹੀਂਪੀਤਾ, ਉਸਦੀ (ਮਾਇਆਵਾਲੀ) ਭੁੱਖਤ੍ਰਿਹਦੂਰਨਹੀਂਹੁੰਦੀ।
گُرپرسادیِانّم٘رِتُنہیِپیِیات٘رِسنابھوُکھنجائیِ॥
گر پر سادی ۔ رحمت مرشد سے ۔ انمرت۔ آب حیات۔ ترسنا بھوکھ ۔ خواہشات کی بھوک۔
جبتک رحمت مرشد سے آب حیات جو انسانی زندگی کو روحانی واخلاقی طور پاک بناتا ہے خواہات اور بھوک نہیں مٹی

ਮਨਮੁਖਮੂੜ੍ਹ੍ਹਜਲਤਅਹੰਕਾਰੀਹਉਮੈਵਿਚਿਦੁਖੁਪਾਈ॥
manmukh moorhH jalat ahaNkaaree ha-umai vich dukh paa-ee.
The foolish self-willed manmukh burns in the fire of egotistical pride; he suffers painfully in egotism.
(Such) foolish, self-conceited, arrogant persons keep burning and suffering in pain due to their ego.
ਆਪਣੇਮਨਦੇਪਿੱਛੇਤੁਰਨਵਾਲਾਮੂਰਖਮਨੁੱਖਅਹੰਕਾਰਵਿਚਸੜਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਹਉਮੈਵਿਚਫਸਿਆਹੋਇਆਦੁੱਖਸਹਾਰਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ।
منمُکھموُڑ٘ہ٘ہجلتاہنّکاریِہئُمےَۄِچِدُکھُپائیِ॥
۔ منمکھ ۔ خودی پسند۔ موڑھ ۔ جاہل۔ جلت۔ اہنکاری ۔ غرور میں جلتا ہے ۔ ہونمے ۔ خودی ۔
مرید من جاہل غرور اور تکبر میں جلتا رہتا ہے اور عذاب پاتا ہے

ਆਵਤਜਾਤਬਿਰਥਾਜਨਮੁਗਵਾਇਆਦੁਖਿਲਾਗੈਪਛੁਤਾਈ॥
aavat jaat birthaa janam gavaa-i-aa dukh laagai pachhutaa-ee.
Coming and going, he wastes his life uselessly; afflicted with pain, he regrets and repents.
They waste their life in vain (in the rounds of) coming and going and they repent and grieve when afflicted with this pain.
ਜਨਮਮਰਨਦੇਗੇੜਵਿਚਪਿਆਉਹਮਨੁੱਖਆਪਣਾਜੀਵਨਵਿਅਰਥਗਵਾਂਦਾਹੈ, ਦੁਖੀਹੁੰਦਾਹੈਤੇਹੱਥਮਲਦਾਹੈ।
آۄتجاتبِرتھاجنمُگۄائِیادُکھِلاگےَپچھُتائیِ॥
آوت جات۔ آواگون ۔ تناسخ ۔
اور آواگون اور پس و بیش میں زندگی ضائع کرلیتا ہے ۔ عذاب آنے پر پچھتاتا ہے ۔

ਜਿਸਤੇਉਪਜੇਤਿਸਹਿਨਚੇਤਹਿਧ੍ਰਿਗੁਜੀਵਣੁਧ੍ਰਿਗੁਖਾਈ॥੧॥
jis tay upjay tiseh na cheeteh Dharig jeevanDharig khaa-ee. ||1||
He does not even think of the One, from whom he originated. Cursed is his life, and cursed is his food. ||1||
They don’t remember that (God) by whom they have been created; accursed is their living and accursed is the food (such thankless persons) eat. ||1||
(ਅਜਿਹੇਮਨੁੱਖ) ਜਿਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਤੋਂਪੈਦਾਹੋਏਹਨਉਸਨੂੰ (ਕਦੇ) ਯਾਦਨਹੀਂਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂਦੀਜ਼ਿੰਦਗੀਫਿਟਕਾਰ-ਜੋਗਰਹਿੰਦੀਹੈ, ਉਹਨਾਂਦਾਖਾਧਾ-ਪੀਤਾਭੀਉਹਨਾਂਵਾਸਤੇਫਿਟਕਾਰਹੀਖੱਟਦਾਹੈ॥੧॥
جِستےاُپجےتِسہِنچیتہِدھ٘رِگُجیِۄنھُدھ٘رِگُکھائیِ॥੧॥
اپجے ۔ پیدا ہوئے ۔ دھرگ۔ جیون لعنت ہے زندگی ۔ دھرگ کھائی ۔ کھانا بھی لعنت ہے (1)
جس سے پیدا ہوا ہے اسے یاد نہیں کرتا لہذا ایسی زندگی اور خورد نوش ایک لعنت ہے (1)

ਪ੍ਰਾਣੀਗੁਰਮੁਖਿਨਾਮੁਧਿਆਈ॥
paraanee gurmukh naam Dhi-aa-ee.
O mortal, as Gurmukh, meditate on the Naam, the Name of the Lord.
“O’ mortal, seeking Guru’s guidance, meditate on God’s Name.
ਹੇਪ੍ਰਾਣੀ! ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਕੇਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਸਿਮਰਿਆਕਰ।
پ٘رانھیِگُرمُکھِنامُدھِیائیِ॥
پرانی ۔ اے انسسان ۔ گورمکھ ۔ مرید مرشد۔ نام دھیائی ۔ نام میں توجہ دو۔
اے انسان مرید مرشد ہوکر الہٰی نام جو ست ہے اس میں دھیان لگا

ਹਰਿਹਰਿਕ੍ਰਿਪਾਕਰੇਗੁਰੁਮੇਲੇਹਰਿਹਰਿਨਾਮਿਸਮਾਈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
har har kirpaa karay gur maylay har har naam samaa-ee. ||1|| rahaa-o.
The Lord, Har, Har, in His Mercy leads the mortal to meet the Guru; he is absorbed in the Name of the Lord, Har, Har. ||1||Pause||
(Actually, on whom) God shows His mercy, He unites that person with the Guru (and then one) merges in meditation of God’s Name. ||1||Pause||
ਜਿਸਮਨੁੱਖਉੱਤੇਹਰੀਕਿਰਪਾਕਰਦਾਹੈ, ਉਸਨੂੰਉਹਗੁਰੂਮਿਲਾਂਦਾਹੈ, ਤੇ, ਉਹਮਨੁੱਖਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਵਿਚਲੀਨਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ہرِہرِک٘رِپاکرےگُرُمیلےہرِہرِنامُسمائیِ॥੧॥رہاءُ॥
نام سمائی۔ نام میں محو ومجذوب ۔ رہاؤ ۔
جس پر خدا مہربان ہوتا ہے اسے مرشد ملاتا ہے وہ الہٰی نام میں محو ومجذوب ہوجاتا ہے ۔ رہاؤ۔

ਮਨਮੁਖਜਨਮੁਭਇਆਹੈਬਿਰਥਾਆਵਤਜਾਤਲਜਾਈ॥
manmukh janam bha-i-aa hai birthaa aavat jaat lajaa-ee.
The life of the self-willed manmukh is useless; he comes and goes in shame.
“(O’ my friends), the life of the self-conceited persons goes waste. They keep suffering the shame of coming and going (again and again).
ਆਪਣੇਮਨਦੇਪਿੱਛੇਤੁਰਨਵਾਲੇਮਨੁੱਖਾਂਦਾਜੀਵਨਵਿਅਰਥਜਾਂਦਾਹੈ, ਜਨਮਮਰਨਦੇਗੇੜਵਿਚਫਸੇਹੋਏਹੀਉਹਸ਼ਰਮ-ਸਾਰਹੁੰਦੇਰਹਿੰਦੇਹਨ।
منمُکھجنمُبھئِیاہےَبِرتھاآۄتجاتلجائیِ॥
۔ منمکھ ۔ مرید من برتھا۔ بیکار۔ آوت جات لجائی ۔ تناسخ میں پڑ کر شر مسار ہوتے ہیں۔
مرید من انسانوں کی زندگی بیکار چلی جاتی ہے تناسخ میں پڑکر شرمسار ہوتا ہے ۔

ਕਾਮਿਕ੍ਰੋਧਿਡੂਬੇਅਭਿਮਾਨੀਹਉਮੈਵਿਚਿਜਲਿਜਾਈ॥
kaam kroDh doobay abhimaanee ha-umai vich jal jaa-ee.
In sexual desire and anger, the proud ones are drowned. They are burnt in their egotism.
Drowned in lust and anger, these arrogant persons are consumed in their ego itself.” Continuing his comments,
ਉਹਮਨੁੱਖਕਾਮਵਿਚਕ੍ਰੋਧਵਿਚਅਹੰਕਾਰਵਿਚਹੀਡੁੱਬੇਰਹਿੰਦੇਹਨ।ਹਉਮੈਵਿਚਫਸਿਆਂਦਾਆਤਮਕਜੀਵਨਸੜ (ਕੇਸੁਆਹਹੋ) ਜਾਂਦਾਹੈ।
کامِک٘رودھِڈوُبےابھِمانیِہئُمےَۄِچِجلِجائیِ॥
کام شہوت۔ کرودھ ۔ غصے ۔ ابھیمانی ۔ غرور ۔ تگبر ۔
شہوت ۔ غصہ ۔ خودی اور تکبر اور حسد میں جلتے رہتے ہیں

ਤਿਨਸਿਧਿਨਬੁਧਿਭਈਮਤਿਮਧਿਮਲੋਭਲਹਰਿਦੁਖੁਪਾਈ॥
tin siDh na buDhbha-ee mat maDhim lobh lahar dukh paa-ee.
They do not attain perfection or understanding; their intellect is dimmed. Tossed by the waves of greed, they suffer in pain.
Guru Ji says: “The (self- conceited persons) don’t (ever) obtain such intellect, which may help them succeed in life because their intelligence becomes weak and swayed by greed they suffer in pain.
(ਆਪਣੇਮਨਦੇਪਿੱਛੇਤੁਰਨਵਾਲੇ) ਉਹਨਾਂਮਨੁੱਖਾਂਨੂੰ (ਜੀਵਨਵਿਚ) ਸਫਲਤਾਹਾਸਲਨਹੀਂਹੁੰਦੀ, (ਸਫਲਤਾਵਾਲੀ) ਅਕਲਉਹਨਾਂਨੂੰਨਹੀਂਪ੍ਰਾਪਤਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂਦੀਮੱਤਨੀਵੀਂਹੀਰਹਿੰਦੀਹੈ।ਆਪਣੇਮਨਦੇਪਿੱਛੇਤੁਰਨਵਾਲਾਮਨੁੱਖਲੋਭਦੀਆਂਲਹਿਰਾਂਵਿਚ (ਫਸਿਆ) ਦੁੱਖਪਾਂਦਾਹੈ।
تِنسِدھِنبُدھِبھئیِمتِمدھِملوبھلہرِدُکھُپائیِ॥
سدھ ۔ کامیابی ۔ پدھ ۔ عقل۔ سمجھ ۔ مت ۔ سمجھ ۔ مدھم کمزور۔ لوبھ ۔ لالچ۔
نہ انہیں انسانی زندگی میں کامیابی حاصل ہوتی ہے نہ عقل و ہوش اور کم فہم اور لالچ میں عذاب پاتے ہیں۔

ਗੁਰਬਿਹੂਨਮਹਾਦੁਖੁਪਾਇਆਜਮਪਕਰੇਬਿਲਲਾਈ॥੨॥
gur bihoon mahaa dukh paa-i-aa jam pakray billaa-ee. ||2||
Without the Guru, they suffer in terrible pain. Seized by Death, they weep and wail. ||2||
Without (the guidance of) the Guru they suffer in great agony and grieve in pain when seized by the demon of death. ||2||
ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਆਉਣਤੋਂਬਿਨਾਮਨਮੁਖਮਨੁੱਖਬਹੁਤਦੁੱਖਪਾਂਦਾਹੈ, ਜਦੋਂਉਸਨੂੰਜਮਆਫੜਦੇਹਨਤਾਂਉਹਵਿਲਕਦਾਹੈ॥੨॥
گُربِہوُنمہادُکھُپائِیاجمپکرےبِللائیِ॥੨॥
گربہون ۔ مرشد کے بگیر ۔ بللائی ۔ آہ وذاری (2)
۔ مرشد کا مرید ہوئے بغیر بھاری عذاب پاتے ہیں موت آنے پر آہ وزاری کرتے ہیں (2)

ਹਰਿਕਾਨਾਮੁਅਗੋਚਰੁਪਾਇਆਗੁਰਮੁਖਿਸਹਜਿਸੁਭਾਈ॥
har kaa naam agochar paa-i-aa gurmukh sahj subhaa-ee.
As Gurmukh, I have attained the Unfathomable Name of the Lord, with intuitive peace and poise.
“(O’ my friends), a Guru following person imperceptibly obtains the Name of the incomprehensible (God).
ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਂਦਾਹੈ, ਉਹਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਵਿਚ (ਟਿੱਕਕੇ) ਪ੍ਰੇਮਵਿਚ (ਲੀਨਹੋਕੇ) ਉਸਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮ (-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ) ਹਾਸਲਕਰਲੈਂਦਾਹੈਜਿਸਤਕਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰਿਆਂਦੀਪਹੁੰਚਨਹੀਂਹੋਸਕਦੀ।
ہرِکانامُاگوچرُپائِیاگُرمُکھِسہجِسُبھائیِ॥
اگوچر۔ بیان سے بعید۔ سہج سبھائے روحانی سکون اور پیار سے ۔
الہٰی نام جس کے متعلق انسان عقل و ہوش اور سوچ سے بلند تر ہے مرشد کے وسلے سے ستیاب ہوا۔

ਨਾਮੁਨਿਧਾਨੁਵਸਿਆਘਟਅੰਤਰਿਰਸਨਾਹਰਿਗੁਣਗਾਈ॥
naam niDhaan vasi-aa ghat antar rasnaa har gun gaa-ee.
The treasure of the Naam abides deep within my heart. My tongue sings the Glorious Praises of the Lord.
The treasure of Name is enshrined in that person’s heart and from his or her tongue, that person keeps singing praises of God.
ਉਸਮਨੁੱਖਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚਨਾਮ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਾਆਵੱਸਦਾਹੈ, ਉਹਮਨੁੱਖ (ਆਪਣੀ) ਜੀਭਨਾਲਪਰਮਾਤਮਾਦੇਗੁਣਗਾਂਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ।
نامُنِدھانُۄسِیاگھٹانّترِرسناہرِگُنھگائیِ॥
نام ندھان ۔ نام کاخزانہ ۔ گھٹ انتر۔ دل میں۔ رسنا۔ زبان۔
اس انسانی کے دلمیں نام کا خزانہ بس جاتا ہے وہ زبان سے خدا کی حمدوثناہ کرتا ہے

ਸਦਾਅਨੰਦਿਰਹੈਦਿਨੁਰਾਤੀਏਕਸਬਦਿਲਿਵਲਾਈ॥
sadaa anand rahai din raatee ayk sabad liv laa-ee.
I am forever in bliss, day and night, lovingly attuned to the One Word of the Shabad.
Keeping attuned to the one word (of God’s Name) day and night, such a person remains in a state of bliss.
ਇਕਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਸੁਰਤਜੋੜਕੇਉਹਮਨੁੱਖਦਿਨਰਾਤਸਦਾਆਨੰਦਵਿਚਰਹਿੰਦਾਹੈ।
سدااننّدِرہےَدِنُراتیِایکسبدِلِۄلائیِ॥
سبد لو۔ کلام سے محبت ۔
کلام میں محو روز و شب روحانی وذہنی سکون پاتا ہے ۔

ਨਾਮੁਪਦਾਰਥੁਸਹਜੇਪਾਇਆਇਹਸਤਿਗੁਰਕੀਵਡਿਆਈ॥੩॥
naam padaarath sehjay paa-i-aa ih satgur kee vadi-aa-ee. ||3||
I have obtained the treasure of the Naam with intuitive ease; this is the glorious greatness of the True Guru. ||3||
(In short), this is the glory of the true Guru that indiscernibly he obtains the (priceless) commodity of (God’s) Name, (which others cannot obtain without Guru’s guidance). ||3||
ਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਦੀਰਾਹੀਂਉਹਮਨੁੱਖਕੀਮਤੀਹਰਿ-ਨਾਮਪ੍ਰਾਪਤਕਰਲੈਂਦਾਹੈ।ਇਹਸਾਰੀਗੁਰੂਦੀਹੀਬਰਕਤਿਹੈ॥੩॥
نامُپدارتھُسہجےپائِیااِہستِگُرکیِۄڈِیائیِ॥੩॥
۔ نام پدارتھ ۔ نام جو ایک نعمت ہے ۔ سہجے ۔ بغیر کوشش ۔ وڈیائی ۔ عظمت (3)
الہٰی نام کی نعمت قدرتی طور پر آسانی سے نصیب ہوئی یہی سچے مرشد کی عطمت ہے (3)

ਸਤਿਗੁਰਤੇਹਰਿਹਰਿਮਨਿਵਸਿਆਸਤਿਗੁਰਕਉਸਦਬਲਿਜਾਈ॥
satgur tay har har man vasi-aa satgur ka-o sad bal jaa-ee.
Through the True Guru, the Lord, Har, Har, comes to dwell within my mind. I am forever a sacrifice to the True Guru.
“(O’ my friends), I am a sacrifice again and again to the true Guru, because it is by the true Guru’s (grace) that God has come to reside in (my) heart.
ਮੈਂਗੁਰੂਤੋਂਸਦਾਕੁਰਬਾਨਜਾਂਦਾਹਾਂ, ਗੁਰੂਦੀਰਾਹੀਂਹੀਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾਨਾਮਮੇਰੇ) ਮਨਵਿਚਆਵੱਸਿਆਹੈ।
ستِگُرتےہرِہرِمنِۄسِیاستِگُرکءُسدبلِجائیِ॥
بل قربان ۔
سچے مرشد کے ذریعے وسیلے سے خدا دل میں بسا اسے سچے مرشد پر قربان ہوں

ਮਨੁਤਨੁਅਰਪਿਰਖਉਸਭੁਆਗੈਗੁਰਚਰਣੀਚਿਤੁਲਾਈ॥
man tan arap rakha-o sabh aagai gur charnee chit laa-ee.
I have dedicated my mind and body to Him, and placed everything before Him in offering. I focus my consciousness on His Feet.
I dedicatedly place my mind, body and everything (else) before (the Guru) and keep my mind attuned to his lotus feet (the immaculate Gurbani).
ਮੈਂਆਪਣਾਮਨਆਪਣਾਤਨਸਭਕੁਝਗੁਰੂਦੇਅੱਗੇਭੇਟਾਰੱਖਦਾਹਾਂ, ਮੈਂਗੁਰੂਦੇਚਰਨਾਂਵਿਚਆਪਣਾਚਿੱਤਜੋੜੀਰੱਖਦਾਹਾਂ।
منُتنُارپِرکھءُسبھُآگےَگُرچرنھیِچِتُلائیِ॥
۔ ارپ ۔ بھیٹ ۔
اپنا دل وجان مرشد اسے بھینٹ کرکے (اس میں ) اپنے آپ کو خدمت میں محو ومجذوب رکھتا ہون ۔

ਅਪਣੀਕ੍ਰਿਪਾਕਰਹੁਗੁਰਪੂਰੇਆਪੇਲੈਹੁਮਿਲਾਈ॥
apnee kirpaa karahu gur pooray aapay laihu milaa-ee.
Please be merciful to me, O my Perfect Guru, and unite me with Yourself.
Nanak says: “O’ perfect Guru, show your mercy and unite me with you.
ਹੇਨਾਨਕ! ਹੇਪੂਰੇਗੁਰੂ! (ਮੇਰੇਉਤੇ) ਆਪਣੀਮਿਹਰਕਰੋ, ਮੈਨੂੰਆਪਹੀ (ਆਪਣੇਚਰਨਾਂਵਿਚ) ਮਿਲਾਈਰੱਖ।
اپنھیِک٘رِپاکرہُگُرپوُرےآپےلیَہُمِلائیِ॥
اے کامل مرشد اپنی کرم و عنایت سے مجھے اپنے ساتھ ملائے رکھو

ਹਮਲੋਹਗੁਰਨਾਵਬੋਹਿਥਾਨਾਨਕਪਾਰਿਲੰਘਾਈ॥੪॥੭॥
ham loh gur naav bohithaa naanak paar langhaa-ee. ||4||7||
I am just iron; the Guru is the boat, to carry me across. ||4||7||
(O’ my friends), being afflicted (with sins, we are like heavy pieces of) iron and Guru is like a boat or a ship (which can) ferry us across (the dreadful worldly) ocean.||4||7||
ਅਸੀਂਜੀਵ (ਵਿਕਾਰਾਂਨਾਲਭਾਰੇਹੋਚੁਕੇ) ਲੋਹਾਹਾਂ, ਗੁਰੂਬੇੜੀਹੈਗੁਰੂਜਹਾਜ਼ਹੈਜੋ (ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂ) ਪਾਰਲੰਘਾਂਦਾਹੈ॥੪॥੭॥
ہملوہگُرناۄبوہِتھانانکپارِلنّگھائیِ॥੪॥੭॥
لوہ ۔ لوہا ۔ ناو۔ کشتی ۔بوہتھا۔ جہاز۔
ہم ایک لوہے کی مانند ہیں اور مرشد کشتی یا جہاز اے نانک۔ جو انسان کو زندگی میں کامیاب بناتا ہے ۔

ਮਲਾਰਮਹਲਾ੪ਪੜਤਾਲਘਰੁ੩
malaar mehlaa 4 parh-taal ghar 3
Malaar, Fourth Mehl, Partaal, Third House:
ਰਾਗਮਲਾਰ, ਘਰ੩ਵਿੱਚਗੁਰੂਰਾਮਦਾਸਜੀਦੀਬਾਣੀ ‘ਪੜਤਾਲ’।
ملارمہلا੪پڑتالگھرُ੩

ੴਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
ਅਕਾਲਪੁਰਖਇੱਕਹੈਅਤੇਸਤਿਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਮਿਲਦਾਹੈ।
ایک اونکارستِگُرپ٘رسادِ॥
ایک آفاقی خالق خدا سچے گرو کی فضل سے معلوم ہوا

ਹਰਿਜਨਬੋਲਤਸ੍ਰੀਰਾਮਨਾਮਾਮਿਲਿਸਾਧਸੰਗਤਿਹਰਿਤੋਰ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
har jan bolat sareeraam naamaa mil saaDhsangat har tor. ||1|| rahaa-o.
The humble servant of the Lord chants the Name of the Supreme Lord; he joins the Saadh Sangat, the Company of the Lord’s Holy. ||1||Pause||
“O’ God, joining the company of Your saints, the devotees utter Your Name. ||1||Pause||
ਹੇਹਰੀ! ਤੇਰੇਭਗਤਤੇਰੀਸਾਧਸੰਗਤਵਿਚਮਿਲਕੇਤੇਰਾਨਾਮਜਪਦੇਹਨ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ہرِجنبولتس٘ریِرامنامامِلِسادھسنّگتِہرِتور॥੧॥رہاءُ॥
ہرجن۔ خادمانخدا ۔ رام ناما۔خدا کا نام۔ سادھ سنگت ۔ پاکدامنوں کی محبت و قربت۔ تور ۔ تیری ۔ رہاؤ۔
اے خدا تیرے خدمتگار تیری پاک صحبت و قربت میں تیرانام ست سچ حق وحقیقت کی یاد وریاض کرتے ہیں ۔ رہاؤ۔

ਹਰਿਧਨੁਬਨਜਹੁਹਰਿਧਨੁਸੰਚਹੁਜਿਸੁਲਾਗਤਹੈਨਹੀਚੋਰ॥੧॥
har Dhan banjahu har Dhan sanchahu jis laagat hai nahee chor. ||1||
Deal only in the wealth of the Lord, and gather only the wealth of the Lord. No thief can ever steal it. ||1||
“(O’ my friends, instead of worldly wealth, I suggest that you) earn and amass the wealth of God’s Name, which no thief can steal. ||1||
(ਤੁਸੀਂਭੀਸਾਧਸੰਗਤਵਿਚ) ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮ-ਧਨਵਣਜੋ, ਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮ-ਧਨਇਕੱਠਾਕਰੋ, (ਇਹਧਨਐਸਾਹੈ) ਕਿਇਸਨੂੰਚੋਰਚੁਰਾਨਹੀਂਸਕਦੇ॥੧॥
ہرِدھنُبنجہُہرِدھنُسنّچہُجِسُلاگتہےَنہیِچور॥੧॥
ونہو۔ خرید وفروخت ۔ ہردھن۔ سنچہو۔ الہٰی دولت جمع کرؤ۔ (1)
۔ اے انسانوں الہٰی دولت کی خریر و فروخت کرو اور الہٰی دولت اکھٹی کرؤ اسے جو چرا نہیں سکتا ۔ (1

ਚਾਤ੍ਰਿਕਮੋਰਬੋਲਤਦਿਨੁਰਾਤੀਸੁਨਿਘਨਿਹਰਕੀਘੋਰ॥੨॥
chaatrik mor bolatdin raatee sun ghanihar kee ghor. ||2||
The rain-birds and the peacocks sing day and night, hearing the thunder in the clouds. ||2||
“(O’ my friends, just as upon) hearing the thundering noise of clouds, the pied cuckoos and the peacocks utter (God’s Name) day and night, (similarly you should keep uttering God’s Name). ||2||
(ਜਿਵੇਂ) ਪਪੀਹੇਤੇਮੋਰਬੱਦਲਾਂਦੀਗੜਗੱਜਸੁਣਕੇਦਿਨਰਾਤਬੋਲਦੇਹਨ, (ਤਿਵੇਂਤੁਸੀਂਭੀਸਾਧਸੰਗਤਵਿਚਮਿਲਕੇਹਰੀਦਾਨਾਮਜਪਿਆਕਰੋ) ॥੨॥
چات٘رِکموربولتدِنُراتیِسُنِگھنِہرکیِگھور॥੨॥
مرگ ۔ مویشی چاترک۔ پپیہا۔ گھنہر کی گھور ۔ بادل کی گرج (2)
پپیہااور موت روز وشب بادلوں کی گرج سنکر بولتے ہین۔ (2)

ਜੋਬੋਲਤਹੈਮ੍ਰਿਗਮੀਨਪੰਖੇਰੂਸੁਬਿਨੁਹਰਿਜਾਪਤਹੈਨਹੀਹੋਰ॥੩॥
jo bolat hai marig meen pankhayroo so bin har jaapat hai nahee hor. ||3||
Whatever the deer, the fish and the birds sing, they chant to the Lord, and no other. ||3||
“(O’ my friends, what to speak of human beings), whatever the dears, the fish and the birds utter, is nothing else but their meditation on God. ||3||
(ਉਹਪਰਮਾਤਮਾਐਸਾਹੈਕਿ) ਪਸ਼ੂਪੰਛੀਮੱਛੀਆਂਆਦਿਕ (ਧਰਤੀਉਤੇਤੁਰਨਫਿਰਨਵਾਲੇ, ਪਾਣੀਵਿਚਰਹਿਣਵਾਲੇ, ਆਕਾਸ਼ਵਿਚਉੱਡਣਵਾਲੇਸਾਰੇਹੀ) ਜੋਬੋਲਦੇਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੀਦਿੱਤੀਸੱਤਿਆ) ਤੋਂਬਿਨਾ (ਕਿਸੇ) ਹੋਰ (ਦੀਸੱਤਿਆਨਾਲ) ਨਹੀਂਬੋਲਦੇ॥੩॥
جوبولتہےَم٘رِگمیِنپنّکھیروُسُبِنُہرِجاپتہےَنہیِہور॥੩॥
مین ۔ مچھلی بیفکرو۔ پرندے ۔ پرواز کر نیوالے ۔ بن ہر ۔ بغیر خدا۔ جاپت۔ دکھائی ۔ دیتا ۔ ہور۔ دوسر (3)
مویشی مچھلی پرندے بغیر خدا کسی دوسرے کی برکت سے نہیں بولتے (3)

ਨਾਨਕਜਨਹਰਿਕੀਰਤਿਗਾਈਛੂਟਿਗਇਓਜਮਕਾਸਭਸੋਰ॥੪॥੧॥੮॥
naanak jan har keerat gaa-ee chhoot ga-i-o jam kaa sabh sor. ||4||1||8||
Servant Nanak sings the Kirtan of the Lord’s Praises; the sound and fury of Death has totally gone away. ||4||1||8||
“(O’ my friends), Nanak says that the devotees, who have chanted God’s praise, (for them) has ended the noise (or fear) of the demon of death. ||4||1||8||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜਿਨ੍ਹਾਂਭੀਹਰਿ-ਸੇਵਕਾਂਨੇਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦਾਗੀਤਗਾਣਾਸ਼ੁਰੂਕਰਦਿੱਤਾ, (ਉਹਨਾਂਵਾਸਤੇ) ਜਮਦੂਤਾਂਦਾਸਾਰਾਰੌਲਾਮੁੱਕਗਿਆ (ਉਹਨਾਂਨੂੰਜਮਦੂਤਾਂਦਾਕੋਈਡਰਨਾਹਰਹਿਗਿਆ) ॥੪॥੧॥੮॥
نانکجنہرِکیِرتِگائیِچھوُٹِگئِئوجمکاسبھسور॥੪॥੧॥੮॥
کرت ۔ صفت ۔صلاححجم کا سور۔ موت کا شورو غل۔
اے نانک۔ جن خادمان خدا نے الہٰی حمدوثناہ کی اسکا موت کا شورو غل مغ گیا۔

ਮਲਾਰਮਹਲਾ੪॥
malaar mehlaa 4.
Malaar, Fourth Mehl:
ملارمہلا੪॥

ਰਾਮਰਾਮਬੋਲਿਬੋਲਿਖੋਜਤੇਬਡਭਾਗੀ॥
raam raam bol bol khojtay badbhaagee.
They speak and chant the Name of the Lord, Raam, Raam; the very fortunate ones seek Him.
“(O’ my friends), very fortunate are they who search God by uttering His Name again and again.
ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਸਦਾਉਚਾਰਿਆਕਰ।ਵੱਡੇਭਾਗਾਂਵਾਲੇਹਨਉਹਮਨੁੱਖਜੋ (ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਦਰਸਨਕਰਨਲਈ) ਭਾਲਕਰਦੇਹਨ।
رامرامبولِبولِکھوجتےبڈبھاگیِ॥
کھوجتے ۔ تلاش کرتے ۔ وڈبھاگی ۔ بلند قسمت۔
اے انسانوں خدا خدا کہو ۔ بلند قسمت ہیں

ਹਰਿਕਾਪੰਥੁਕੋਊਬਤਾਵੈਹਉਤਾਕੈਪਾਇਲਾਗੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
har kaa panth ko-oo bataavai ha-o taa kai paa-ay laagee. ||1|| rahaa-o.
Whoever shows me the Way of the Lord – I fall at his feet. ||1||Pause||
Anyone who tells me the way to God, I would (pay so much respect to him that) I would touch his feet. ||1||Pause||
ਮੈਂ (ਤਾਂ) ਉਸਮਨੁੱਖਦੇਚਰਨੀਂਲੱਗਦਾਹਾਂਜਿਹੜਾਮੈਨੂੰਪਰਮਾਤਮਾਦਾਰਾਹਦੱਸਦੇਵੇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ہرِکاپنّتھُکوئوُبتاۄےَہءُتاکےَپاءِلاگیِ॥੧॥رہاءُ॥
۔ پنتھ۔ راستہ ۔ طریقہ۔ پائے ۔ پاؤں۔ ست۔ دوست۔
وہ جنکو ہے جستجو اسکی ۔ خدا کا راہ بتائے پاؤں پڑوں اسکے ۔ رہاؤ۔

ਹਰਿਹਮਾਰੋਮੀਤੁਸਖਾਈਹਮਹਰਿਸਿਉਪ੍ਰੀਤਿਲਾਗੀ॥
har hamaaro meet sakhaa-ee ham har si-o pareet laagee.
The Lord is my Friend and Companion; I am in love with the Lord.
God is my friend and mate and I have imbued myself with the love of God.
ਪਰਮਾਤਮਾਹੀਮੇਰਾਮਿੱਤਰਹੈਮੇਰਾਮਦਦਗਾਰਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾਨਾਲ (ਹੀ) ਮੇਰਾਪਿਆਰਬਣਿਆਹੋਇਆਹੈ।
ہرِہمارومیِتُسکھائیِہمہرِسِءُپ٘ریِتِلاگیِ॥
ست۔ دوست۔ سکھائی ۔ پریت۔پیار۔
۔ خدا ہمارا ساتھی ۔ اور مددگار ہے ۔میرا اسے پریم پیار ہو گیا ہے ۔