Urdu-Raw-Page-1264

ਹਰਿਬੋਲਹੁਗੁਰਕੇਸਿਖਮੇਰੇਭਾਈਹਰਿਭਉਜਲੁਜਗਤੁਤਰਾਵੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
har bolhu gur kay sikh mayray bhaa-ee har bha-ojal jagattaraavai. ||1|| rahaa-o.
Chant the Name of the Lord, O Sikhs of the Guru, O my Siblings of Destiny. Only the Lord will carry you across the terrifying world-ocean. ||1||Pause||
Therefore, O’ the disciples of the Guru, O’ my brothers, (seeking the shelter of the Guru), utter God’s Name, because it is God who ferries us across the dreadful worldly ocean. ||1||Pause||
(ਤਾਂਤੇ) ਹੇਗੁਰੂਕੇਸਿੱਖੋ! ਹੇਮੇਰੇਭਾਈਓ! (ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਜਪਿਆਕਰੋ।ਪਰਮਾਤਮਾਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂਪਾਰਲੰਘਾਲੈਂਦਾਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ہرِبولہُگُرکےسِکھمیرےبھائیِہرِبھئُجلُجگتُتراۄےَ॥੧॥رہاءُ॥
گر کے سکھ۔ مرید مرشد۔ بھوجل۔ جگت خوفناک سمدنر کی مانند عالم۔ تراوے ۔ عبور کراتا ہے ۔ (1) ۔ رہاؤ۔
اے بھائیوں خدا خدا کہو اے مریدان مرشد خدا زندگی کامیاب بناتا ہے ۔ رہاؤ۔

ਜੋਗੁਰਕਉਜਨੁਪੂਜੇਸੇਵੇਸੋਜਨੁਮੇਰੇਹਰਿਪ੍ਰਭਭਾਵੈ॥
jo gur ka-o jan poojay sayvay so jan mayray har parabhbhaavai.
That humble being who worships, adores and serves the Guru is pleasing to my Lord God.
(O’ my friends), the devotee who serves and worships the Guru (by acting on his advice) that devotee is pleasing to my God.
ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦਾਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰਕਰਦਾਹੈਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਂਦਾਹੈ, ਉਹਮਨੁੱਖਪਰਮਾਤਮਾਨੂੰਪਿਆਰਾਲੱਗਦਾਹੈ।
جوگُرکءُجنُپوُجےسیۄےسوجنُمیرےہرِپ٘ربھبھاۄےَ॥
جوجن۔ جو شخص۔ پوجے ۔ خدمت کرتا ہے ۔ سوجن ۔ وہ شخس ۔ ہر پرھ بھاوے ۔ وہ خدا کو پیارا لگتا ہے ۔۔
جو مرشد کی خدمت کرتا ہے خدا کا پیارا ہو جاتا ہے ۔

ਹਰਿਕੀਸੇਵਾਸਤਿਗੁਰੁਪੂਜਹੁਕਰਿਕਿਰਪਾਆਪਿਤਰਾਵੈ॥੨॥
har kee sayvaa satgur poojahu kar kirpaa aap taraavai. ||2||
To worship and adore the True Guru is to serve the Lord. In His Mercy, He saves us and carries us across. ||2||
(Therefore, if you want) to serve God, worship the true Guru. Then showing His mercy God would ferry you across (the worldly ocean). ||2||
ਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸੇਵਾ-ਭਗਤੀਕਰਿਆਕਰੋ, ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪਏਰਹੋ (ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਇਹਉੱਦਮਕਰਦਾਹੈਉਸਨੂੰਪ੍ਰਭੂ) ਮਿਹਰਕਰਕੇਆਪਪਾਰਲੰਘਾਲੈਂਦਾਹੈ॥੨॥
ہرِکیِسیۄاستِگُرُپوُجہُکرِکِرپاآپِتراۄےَ॥੨॥
پوجہو کوشش کرؤ۔ تراوے ۔ کامیاب بناتا ہے ۔
خدا کی خدمت کرو۔ اور اسے سچے مرشد کی تابعداری خدا کامیابی عنایت کرتا ہے (2)

ਭਰਮਿਭੂਲੇਅਗਿਆਨੀਅੰਧੁਲੇਭ੍ਰਮਿਭ੍ਰਮਿਫੂਲਤੋਰਾਵੈ॥
bharam bhoolay agi-aanee anDhulay bharam bharam fool toraavai.
The ignorant and the blind wander deluded by doubt; deluded and confused, they pick flowers to offer to their idols.
(There are some) ignorant blind fools who, lost in doubt again and again, pluck flowers,
(ਗੁਰੂਪਰਮੇਸਰਨੂੰਭੁਲਾਕੇ) ਮਨੁੱਖਭਟਕਭਟਕਕੇ (ਮੂਰਤੀਆਦਿਕਦੀਪੂਜਾਵਾਸਤੇ) ਫੁੱਲਤੋੜਦਾਫਿਰਦਾਹੈ। (ਅਜਿਹੇਮਨੁੱਖ) ਭਟਕਣਾਦੇਕਾਰਨਕੁਹਾਹੇਪਏਰਹਿੰਦੇਹਨ, ਆਤਮਕਜੀਵਨਵਲੋਂ-ਬੇਸਮਝਟਿਕੇਰਹਿੰਦੇਹਨ, ਉਹਨਾਂਨੂੰਸਹੀਜੀਵਨ-ਰਾਹਨਹੀਂਦਿੱਸਦਾ।
بھرمِبھوُلےاگِیانیِانّدھُلےبھ٘رمِبھ٘رمِپھوُلتوراۄےَ॥
بھرم بھولے ۔ وہم و گمان میں گمراہ ۔ اگیانی ۔ بے علم۔ اندھے ۔ علم سے اندھے ۔ بھرم بھرم۔ بھٹک بھٹک کر۔ پھول تور اوے ۔ پھول تڑاواتا ہے ۔
وہم و گمان میں گمراہ بے علم جاہل بھٹک بھٹک پھول توڑتے ہیں۔

ਨਿਰਜੀਉਪੂਜਹਿਮੜਾਸਰੇਵਹਿਸਭਬਿਰਥੀਘਾਲਗਵਾਵੈ॥੩॥
nirjee-o poojeh marhaa sarayveh sabh birthee ghaal gavaavai. ||3||
They worship lifeless stones and serve the tombs of the dead; all their efforts are useless. ||3||
-and worship lifeless statues or pray at tombs. They waste their entire effort in vain. ||3||
(ਉਹਅੰਨ੍ਹੇਮਨੁੱਖ) ਬੇ-ਜਾਨ (ਮੂਰਤੀਆਂ) ਨੂੰਪੂਜਦੇਹਨ, ਸਮਾਧਾਂਨੂੰਮੱਥੇਟੇਕਦੇਰਹਿੰਦੇਹਨ। (ਅਜਿਹਾਮਨੁੱਖਆਪਣੀ) ਸਾਰੀਮਿਹਨਤਵਿਅਰਥਗਵਾਂਦਾਹੈ॥੩॥
نِرجیِءُپوُجہِمڑاسریۄہِسبھبِرتھیِگھالگۄاۄےَ॥੩॥
۔ نہ چیؤ۔ پوجیہ۔ بیجان کی پرستش کرتا ہے ۔ مڑا ۔ سمادھ ۔ قبر۔ سرویمہہ۔ پر ستشش کرتے ہیں۔ برتی ۔ بیفائدہ ۔ گھال ۔ محنت۔
بیجان پتھروں کی پرستش کرتے ہیں مڑیوں اور قبروں کو سجدے کرتے ہیں جو تمام جہدو ترود بیکار گنواتے ہیں۔ محبت و مشقت ضآئع ہو جاتی ہے (3)

ਬ੍ਰਹਮੁਬਿੰਦੇਸੋਸਤਿਗੁਰੁਕਹੀਐਹਰਿਹਰਿਕਥਾਸੁਣਾਵੈ॥
barahm binday so satgur kahee-ai har har kathaa sunaavai.
He alone is said to be the True Guru, who realizes God, and proclaims the Sermon of the Lord, Har, Har.
(O’ my friends), he alone is called the true Guru who knows the all-pervading God and recites the gospel of God.
ਗੁਰੂਪਰਮਾਤਮਾਨਾਲਡੂੰਘੀਸਾਂਝਪਾਈਰੱਖਦਾਹੈ, ਜਗਤਉਸਨੂੰਗੁਰੂਆਖਦਾਹੈ, ਗੁਰੂਜਗਤਨੂੰਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦਾਉਪਦੇਸ਼ਸੁਣਾਂਦਾਹੈ।
ب٘رہمُبِنّدےسوستِگُرُکہیِئےَہرِہرِکتھاسُنھاۄےَ॥
برہم پندے ۔ جسے خدا کو پہچانتا ہے ۔ پر پر کتھا سناوے ۔ الہٰی کہانی سنائے ۔ ستگر کہیئے ۔ اسے سچا مرشد کہو۔
جسے خدا کی پہچان ہے اسے سچا مرشد کہو جو الہٰی حمدوثناہ سناتا ہے

ਤਿਸੁਗੁਰਕਉਛਾਦਨਭੋਜਨਪਾਟਪਟੰਬਰਬਹੁਬਿਧਿਸਤਿਕਰਿਮੁਖਿਸੰਚਹੁਤਿਸੁਪੁੰਨਕੀਫਿਰਿਤੋਟਿਨਆਵੈ॥੪॥
tis gur ka-o chhaadan bhojan paat patambar baho biDh sat kar mukh sanchahu tis punn kee fir tot na aavai. ||4||
Offer the Guru sacred foods, clothes, silk and satin robes of all sorts; know that He is True. The merits of this shall never leave you lacking. ||4||
You should serve such a Guru in many different ways by respectfully offering him clothes, food, and silken robes. The merit of such a virtue never falls short (and brings rich rewards). ||4||
ਅਜਿਹੇਗੁਰੂਅੱਗੇਕਈਕਿਸਮਾਂਦੇਕੱਪੜੇ, ਖਾਣੇਰੇਸ਼ਮੀਕੱਪੜੇਸਰਧਾਨਾਲਭੇਟਕਰਿਆਕਰੋ।ਇਸਭਲੇਕੰਮਦੀਟੋਟਨਹੀਂਆਉਂਦੀ॥੪॥
تِسُگُرکءُچھادنبھوجنپاٹپٹنّبربہُبِدھِستِکرِمُکھِسنّچہُتِسُپُنّنکیِپھِرِتوٹِنآۄےَ॥੪॥
چھاون۔ کپڑے ۔ بھوجن۔ کھانا۔ پاٹ پٹنبر۔ ریشمی کپڑے ۔ بہو بدھ۔ بہت سے طریقوں سے ۔ ست کر ۔ یقین کے ساتھ ۔ مکھ سنچہو۔ کھلاؤ۔ پن۔ ثواب ۔ توٹ ۔ کمی (4)
اس مرشد کو پکڑے کھانا با لیقین بھینٹ کرو۔ اس ثواب سے کوئی کمی واقع نہ ہوگی (4)

ਸਤਿਗੁਰੁਦੇਉਪਰਤਖਿਹਰਿਮੂਰਤਿਜੋਅੰਮ੍ਰਿਤਬਚਨਸੁਣਾਵੈ॥
satgur day-o partakh har moorat jo amrit bachan sunaavai.
The Divine True Guru is the Embodiment, the Image of the Lord; He utters the Ambrosial Word.
(O’ my friends), the true Guru who utters the life giving nectar sweet words is the visible embodiment of God Himself.
(ਹੇਭਾਈ!) ਜਿਹੜਾਗੁਰੂਆਤਮਕਜੀਵਨਦੇਣਵਾਲੇ (ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦੇ) ਬਚਨਸੁਣਾਂਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਹਤਾਂਸਾਫ਼ਤੌਰਤੇਪਰਮਾਤਮਾਦਾਰੂਪਪਿਆਦਿੱਸਦਾਹੈ।
ستِگُرُدیءُپرتکھِہرِموُرتِجوانّم٘رِتبچنسُنھاۄےَ॥
پر تکھ ۔ ظاہرا۔ ہر مورت۔ الہٰی شکل و صؤرت۔ انمرت بچن ۔ آب حیات کلام جو زندگی کو پاک بناتا ہے ۔ سناوے سناتا ہے
سچا مرشد ایک دیوتا ہے فرشتہ ہے ظاہر خدا کی شیرت و صورت کی مانند ہے جو زندگی کو پاک و اخلاقی و روحانی بنانے کلام سناتا ہے ۔

ਨਾਨਕਭਾਗਭਲੇਤਿਸੁਜਨਕੇਜੋਹਰਿਚਰਣੀਚਿਤੁਲਾਵੈ॥੫॥੪॥
naanak bhaag bhalay tis jan kay jo har charnee chit laavai. ||5||4||
O Nanak, blessed and good is the destiny of that humble being, who focuses his consciousness on the Feet of the Lord. ||5||4||
Nanak (says), blessed and fortunate is that devotee who, (following Guru’s guidance), attunes his mind to God’s feet (His Name). ||5||4||
ਹੇਨਾਨਕ! ਉਸਮਨੁੱਖਦੇਚੰਗੇਭਾਗਹੁੰਦੇਹਨਜਿਹੜਾ (ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਚਰਨਾਂਵਿਚਚਿੱਤਜੋੜੀਰੱਖਦਾਹੈ॥੫॥੪॥
نانکبھاگبھلےتِسُجنکےجوہرِچرنھیِچِتُلاۄےَ॥੫॥੪॥
بھاگ بھلے ۔ خوش قسمت۔ ہر چرنی چت لاوے ۔ جو خدا کی قد مبوسی کرتا ہے۔
اے نانک خوش قسمت ہے وہ انسان خدا مین دل لگاتاہے ۔

ਮਲਾਰਮਹਲਾ੪॥
malaar mehlaa 4.
Malaar, Fourth Mehl:
ملارمہلا੪॥

ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਕੈਹੀਅਰੈਬਸਿਓਮੇਰਾਸਤਿਗੁਰੁਤੇਸੰਤਭਲੇਭਲਭਾਂਤਿ॥
jinH kai hee-arai basi-o mayraa satgur tay santbhalay bhal bhaaNt.
Those whose hearts are filled with my True Guru – those Saints are good and noble in every way.
(O’ my friends), in whose heart resides (the immaculate word of) my true Guru, they become virtuous saints.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚਪਿਆਰਾਗੁਰੂਵੱਸਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਹਮਨੁੱਖਪੂਰਨਤੌਰਤੇਭਲੇਸੰਤਬਣਜਾਂਦੇਹਨ।
جِن٘ہ٘ہکےَہیِئرےَبسِئومیراستِگُرُتےسنّتبھلےبھلبھاںتِ॥
ہیئرے ۔ دل میں ۔ بھلےبھل بھانت۔ سو بار قربان
۔ جنکے دل میں سچا مرشد بس جاتا ہے وہ نیک انسان اور فرشتہ سیرت محبوب خدا اور الہٰی عاشق ہو جاتے ہیں۔

ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਦੇਖੇਮੇਰਾਮਨੁਬਿਗਸੈਹਉਤਿਨਕੈਸਦਬਲਿਜਾਂਤ॥੧॥
tinHdaykhay mayraa man bigsai ha-o tin kai sad bal jaaNt. ||1||
Seeing them, my mind blossoms forth in bliss; I am forever a sacrifice to them. ||1||
My heart feels delighted on seeing them, therefore I am always a sacrifice to them. ||1||
ਉਹਨਾਂਦਾਦਰਸਨਕਰਕੇਮੇਰਾਮਨਖਿੜਪੈਂਦਾਹੈ, ਮੈਂਤਾਂਉਹਨਾਂਤੋਂਸਦਾਸਦਕੇਜਾਂਦਾਹਾਂ॥੧॥
تِن٘ہ٘ہدیکھےمیرامنُبِگسےَہءُتِنکےَسدبلِجاںت॥੧॥
۔ انکے دیدار سے دل کھلتا ہے خوشی محسوس کرتا ہے ۔ میں ان پر قربان ہوں(1)

ਗਿਆਨੀਹਰਿਬੋਲਹੁਦਿਨੁਰਾਤਿ॥
gi-aanee har bolhu din raat.
O spiritual teacher, chant the Name of the Lord, day and night.
O’ (divinely) wise people, utter God’s Name day and night.
ਹੇਗਿਆਨਵਾਨਮਨੁੱਖ! ਦਿਨਰਾਤ (ਹਰਵੇਲੇ) ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਜਪਿਆਕਰ।
گِیانیِہرِبولہُدِنُراتِ॥
اے عالموں با عقل با شعورانسانوں روز و شب خدا کی عبادت کرؤ۔

ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਕੀਤ੍ਰਿਸਨਾਭੂਖਸਭਉਤਰੀਜੋਗੁਰਮਤਿਰਾਮਰਸੁਖਾਂਤਿ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
tinH kee tarisnaa bhookh sabh utree jo gurmat raam ras khaaNt. ||1|| rahaa-o.
All hunger and thirst are satisfied, for those who partake of the sublime essence of the Lord, through the Guru’s Teachings. ||1||Pause||
Following Guru’s advice they who partake the relish of God (by meditating on His Name) all their (worldly) thirst and hunger go away. ||1||Pause||
ਜਿਹੜੇਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੀਮੱਤਲੈਕੇਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮ-ਰਸਖਾਂਦੇਹਨ, ਉਹਨਾਂਦੀ (ਮਾਇਆਵਾਲੀ) ਸਾਰੀਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਾਰੀਭੁੱਖ (ਸਾਰੀਭੁੱਖਤ੍ਰਿਹ) ਦੂਰਹੋਜਾਂਦੀਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
تِن٘ہ٘ہکیِت٘رِسنابھوُکھسبھاُتریِجوگُرمتِرامرسُکھاںتِ॥੧॥رہاءُ॥
رام رس کھانت۔ الہٰی لطفت لیتے ہیں۔ رہاؤ ۔
ان کی خواہشات کی بھوک مٹ جاتی ہے ۔ جو سبق مرشد سے خدا کا لطف اٹھاتے ہیں ۔ رہاؤ۔

ਹਰਿਕੇਦਾਸਸਾਧਸਖਾਜਨਜਿਨਮਿਲਿਆਲਹਿਜਾਇਭਰਾਂਤਿ॥
har kay daas saaDh sakhaa jan jin mili-aa leh jaa-ay bharaaNt.
The slaves of the Lord are our Holy companions. Meeting with them, doubt is taken away.
(O’ my friends), the servants and saints of God are (such close) friends of God that meeting them, all one’s doubt is removed.
ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਭਗਤ-ਜਨ (ਐਸੇ) ਸਾਧ-ਮਿੱਤਰ (ਹਨ), ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੇਮਿਲਿਆਂ (ਮਨਦੀ) ਭਟਕਣਾਦੂਰਹੋਜਾਂਦੀਹੈ।
ہرِکےداسسادھسکھاجنجِنمِلِیالہِجاءِبھراںتِ॥
۔ بھرانت ۔ بھرم۔ وہم و گمان۔
خادمان خدا خدا رسیدہ ساتھی جنکے ملاپ سے بھٹکن دور ہو جاتی ہے ۔

ਜਿਉਜਲਦੁਧਭਿੰਨਭਿੰਨਕਾਢੈਚੁਣਿਹੰਸੁਲਾਤਿਉਦੇਹੀਤੇਚੁਣਿਕਾਢੈਸਾਧੂਹਉਮੈਤਾਤਿ॥੨॥
ji-o jal duDhbhinn bhinn kaadhai chun hansulaa ti-o dayhee tay chun kaadhai saaDhoo ha-umai taat. ||2||
As the swan separates the milk from the water, the Holy Saint removes the fire of egotism from the body. ||2||
Just as a swan separates water and milk, similarly a saint picks out the ego and jealousy from one’s body. ||2||
ਜਿਵੇਂਹੰਸਪਾਣੀਤੇਦੁੱਧਨੂੰ (ਆਪਣੀਚੁੰਝਨਾਲ) ਚੁਣਕੇਵੱਖ-ਵੱਖਕਰਦੇਂਦਾਹੈ, ਤਿਵੇਂਸਾਧੂ-ਮਨੁੱਖਸਰੀਰਵਿਚੋਂਹਉਮੈਈਰਖਾਨੂੰਚੁਣਕੇਬਾਹਰਕੱਢਦੇਂਦਾਹੈ॥੨॥
جِءُجلدُدھبھِنّنبھِنّنکاڈھےَچُنھِہنّسُلاتِءُدیہیِتےچُنھِکاڈھےَسادھوُہئُمےَتاتِ॥੨॥
۔ ہنسلا۔ ہسن۔ ہونمے تات۔ خود کی جلن (2)
جیسے ہنس دودھ اور پانی اپنی چونچ سے علیحدہ کر لیتا ہے ۔ ایسے ہی سادہو خدا رسیدہ پاکدامن مرشد اس جسم سے خودی کی آگ اور جان اور حسد نکال دیتا ہے (2)

ਜਿਨਕੈਪ੍ਰੀਤਿਨਾਹੀਹਰਿਹਿਰਦੈਤੇਕਪਟੀਨਰਨਿਤਕਪਟੁਕਮਾਂਤਿ॥
jin kai pareet naahee har hirdai tay kaptee nar nit kapat kamaaNt.
Those who do not love the Lord in their hearts are deceitful; they continually practice deception.
(O’ my friends), they in whose heart is no love for God, those deceitful persons daily indulge in fraud.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚਪਰਮਾਤਮਾਦਾਪਿਆਰਨਹੀਂ (ਵੱਸਦਾ), ਉਹਮਨੁੱਖਪਖੰਡੀਬਣਜਾਂਦੇਹਨ, ਉਹ (ਮਾਇਆਆਦਿਕਦੀਖ਼ਾਤਰ) ਸਦਾ (ਦੂਜਿਆਂਨਾਲ) ਠੱਗੀਕਰਦੇਹਨ।
جِنکےَپ٘ریِتِناہیِہرِہِردےَتےکپٹیِنرنِتکپٹُکماںتِ॥
کیسٹی ۔ جھگرا لو۔ پاکھنڈ۔ کپٹ کمانت ۔جھگڑے ۔ دہوکے کرتے ہیں۔
)جنکے دلپیار نہیں ہے وہ جھگڑا لو پاکھنڈی ہر روز جگھڑے وہوکھے بازی کرتے ہیں

ਤਿਨਕਉਕਿਆਕੋਈਦੇਇਖਵਾਲੈਓਇਆਪਿਬੀਜਿਆਪੇਹੀਖਾਂਤਿ॥੩॥
tin ka-o ki-aa ko-ee day-ay khavaalai o-ay aap beej aapay hee khaaNt. ||3||
What can anyone give them to eat? Whatever they themselves plant, they must eat. ||3||
What can anybody give or feed them? They reap what they sow (and suffer the consequences of their own misdeeds). ||3||
ਉਹਨਾਂਨੂੰਹੋਰਕੋਈਮਨੁੱਖ (ਆਤਮਕਜੀਵਨਦੀਖ਼ੁਰਾਕ) ਨਾਹਦੇਸਕਦਾਹੈਨਾਹਖਵਾਸਕਦਾਹੈ, ਉਹਬੰਦੇ (ਠੱਗੀਦਾਬੀ) ਆਪਬੀਜਕੇਆਪਹੀ (ਉਸਦਾਫਲਸਦਾ) ਖਾਂਦੇਹਨ॥੩॥
تِنکءُکِیاکوئیِدےءِکھۄالےَاوءِآپِبیِجِآپےہیِکھاںتِ॥੩॥
آپ بیج۔ آپے ہی کھانت۔ مراد اپنا کیا آپے ہی پاتے ہیں (3)
انہیں کوئی کیا دے سکتا ہے وہ اپنے کئے کا خود ہی پھل کھاتے ہیں۔ مراد سزا و جزا پاتے ہیں (3)

ਹਰਿਕਾਚਿਹਨੁਸੋਈਹਰਿਜਨਕਾਹਰਿਆਪੇਜਨਮਹਿਆਪੁਰਖਾਂਤਿ॥
har kaa chihan so-ee har jan kaa har aapay jan meh aap rakhaaNt.
This is the Quality of the Lord, and of the Lord’s humble servants as well; the Lord places His Own Essence within them.
(O’ my friends), whatever is the identifying mark (of God’s merit) the same is that of God’s devotee. (In fact, God) enshrines Himself in His devotees.
(ਉੱਚੇਆਤਮਕਜੀਵਨਦਾਜਿਹੜਾ) ਲੱਛਣਪਰਮਾਤਮਾਦਾਹੁੰਦਾਹੈ (ਸਿਮਰਨਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲ) ਉਹੀਲੱਛਣਪਰਮਾਤਮਾਦੇਭਗਤਦਾਹੋਜਾਂਦਾਹੈ।ਪ੍ਰਭੂਆਪਹੀਆਪਣੇਆਪਨੂੰਆਪਣੇਸੇਵਕਵਿਚਟਿਕਾਈਰੱਖਦਾਹੈ।
ہرِکاچِہنُسوئیِہرِجنکاہرِآپےجنمہِآپُرکھاںتِ॥
جہن ۔ نشانی ۔ ہر جن خادمخدا۔ سنت ۔ بھگت۔ آپ رکھانت۔ اپنا اپ رکھتا ہے ۔
جو نشانی یا پہچان خدا کی خدا کی ہے وہی محبوب خدا کی ہےخدا اپنے محبوب میں آپ ہوتا ہے ۔

ਧਨੁਧੰਨੁਗੁਰੂਨਾਨਕੁਸਮਦਰਸੀਜਿਨਿਨਿੰਦਾਉਸਤਤਿਤਰੀਤਰਾਂਤਿ॥੪॥੫॥
Dhan Dhan guroo naanak samadrasee jin nindaa ustattaree taraaNt. ||4||5||
Blessed, blessed, is Guru Nanak, who looks impartially on all; He crosses over and transcends both slander and praise. ||4||5||
(Therefore, I say that) blessed is Guru Nanak who sees the same (light of God in all), who has himself risen above praise and insult and has helped others also to rise above (such things). ||4||5||
ਸਭਜੀਵਾਂਵਿਚਇਕੋਹਰੀਦੀਜੋਤਿਵੇਖਣਵਾਲਾਗੁਰੂਨਾਨਕ (ਹਰਵੇਲੇ) ਸਲਾਹੁਣ-ਜੋਗਹੈ, ਜਿਸਨੇਆਪਨਿੰਦਾਤੇਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ (ਦੀਨਦੀ) ਪਾਰਕਰਲਈਹੈਅਤੇਹੋਰਨਾਂਨੂੰਇਸਵਿਚੋਂਪਾਰਲੰਘਾਦੇਂਦਾਹੈ॥੪॥੫॥
دھنُدھنّنُگُروُنانکُسمدرسیِجِنِنِنّدااُستتِتریِتراںتِ॥੪॥੫॥
۔ سمدرسی ۔ سب کو ایک نظر سے دیکھنے والا۔ نند ۔ بد گوئی۔ اسنت۔ ترعیف ۔ تری ترانت۔ پار کر لئی ہے ۔
سب میں ساری مخلوقات یکساں نظر دیکھنےمرشد۔ نانک۔ قابل تعریف ہے ۔ جس نے بد گوئی اور تعریف کو عبور کر لیا ہے ۔

ਮਲਾਰਮਹਲਾ੪॥
malaar mehlaa 4.
Malaar, Fourth Mehl:
ملارمہلا੪॥

ਅਗਮੁਅਗੋਚਰੁਨਾਮੁਹਰਿਊਤਮੁਹਰਿਕਿਰਪਾਤੇਜਪਿਲਇਆ॥
agam agochar naam har ootam har kirpaa tay jap la-i-aa.
The Name of the Lord is inaccessible, unfathomable, exalted and sublime. It is chanted by the Lord’s Grace.
(O’ my friends), sublime is the Name (of God, who is) inaccessible and beyond the comprehension of our sense organs; by God’s grace (some) have meditated on this.
ਪਰਮਾਤਮਾਅਪਹੁੰਚਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾਗਿਆਨ-ਇੰਦ੍ਰਿਆਂਦੀਪਹੁੰਚਤੋਂਪਰੇਹੈ, ਉਸਦਾਨਾਮ (ਮਨੁੱਖਦੇਜੀਵਨਨੂੰ) ਉੱਚਾ (ਕਰਨਵਾਲਾ) ਹੈ। (ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੇ) ਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲ (ਇਹਨਾਮ) ਜਪਿਆਹੈ,
اگمُاگوچرُنامُہرِاوُتمُہرِکِرپاتےجپِلئِیا॥
اگم اگوچر نام ہر۔ انسانی عقل و شعور سے باہر بیان سے بعید ۔الہٰی نام سچ حق وحقیقت جو صدیوی ہے ست ہے ۔ اُتم ۔ بلند عظمت۔
انسانی عقل و ہوش و شعور سے بلند بیان سے بعید الہٰی کرم و عنایت سے یادوریاض کی

ਸਤਸੰਗਤਿਸਾਧਪਾਈਵਡਭਾਗੀਸੰਗਿਸਾਧੂਪਾਰਿਪਇਆ॥੧॥
satsangat saaDh paa-ee vadbhaagee sang saaDhoo paar pa-i-aa. ||1||
By great good fortune, I have found the True Congregation, and in the Company of the Holy, I am carried across. ||1||
By good fortune, (the person, who has) obtained the saint (Gurus) company, by remaining in the company of the saint (Guru), has crossed over (the worldly ocean). ||1||
(ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੇ) ਵੱਡੇਭਾਗਾਂਨਾਲਗੁਰੂਦੀਸੰਗਤਪ੍ਰਾਪਤਕੀਤੀਹੈ, ਉਹਗੁਰੂਦੀਸੰਗਤਵਿਚਰਹਿਕੇਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂਪਾਰਲੰਘਗਿਆਹੈ॥੧॥
ستسنّگتِسادھپائیِۄڈبھاگیِسنّگِسادھوُپارِپئِیا॥੧॥
ست تنگ ۔ سادھ صدیوی سچی پاک صحبت پاکدامن خدا رسیدہ کی ۔ وڈ بھاگی۔ بلند قسمت سے ۔ سنگ سادہو ۔ سادہوکی صحبت سے پارپیئیا۔ کامیابی نصیب ہوئی (1)
خدا رسیدہ پاکدامن سادھ کی پاک صحبت نصیب ہوئیبلند قسمت سے پاکدامن سادہو کامیابی ملتی ہے (1)

ਮੇਰੈਮਨਿਅਨਦਿਨੁਅਨਦੁਭਇਆ॥
mayrai man an-din anadbha-i-aa.
My mind is in ecstasy, night and day.
Day and night bliss prevails in my mind.
(ਹੁਣ) ਮੇਰੇਮਨਵਿਚਹਰਵੇਲੇਆਨੰਦਬਣਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ।
میرےَمنِاندِنُاندُبھئِیا॥
اندن ۔ ہر روز۔ انند۔ روحانی سکون۔
اے دل ہر روز روحانی و ذہنی خوشی و سکون ہوا

ਗੁਰਪਰਸਾਦਿਨਾਮੁਹਰਿਜਪਿਆਮੇਰੇਮਨਕਾਭ੍ਰਮੁਭਉਗਇਆ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
gur parsaad naam har japi-aa mayray man kaa bharam bha-o ga-i-aa. ||1|| rahaa-o.
By Guru’s Grace, I chant the Name of the Lord. Doubt and fear are gone from my mind. ||1||Pause||
(O’ my friends, since the time) by Guru’s grace I have meditated on God’s Name, all the doubt and dread of my mind has gone. ||1||Pause||
(ਜਦੋਂਤੋਂ) ਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਮੈਂਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਜਪਰਿਹਾਹਾਂ, ਮੇਰੇਮਨਦਾਹਰੇਕਭਰਮਅਤੇਡਰਦੂਰਹੋਗਿਆਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
گُرپرسادِنامُہرِجپِیامیرےمنکابھ٘رمُبھءُگئِیا॥੧॥رہاءُ॥
گر پرساد۔ رحمت مرشد سے ۔ بھرم۔ بھؤ۔ بھٹکن اور خوف ۔ راہو۔ تن سنگت۔ انکی صحبت و قربت ۔لمیا۔ مہربانی کرکے ۔ درس ۔ دیدار ہونمے روگ۔ خود پسندی کی بیماری (2)
رحمت مرشد سے الہٰی نام ست سچ حق وحقیقت کی یاد و ریاض کی جس سے میرے دل کا وہم و گمان اور بھٹکن رفع ہوگئی ۔ رہاؤ۔

ਜਿਨਹਰਿਗਾਇਆਜਿਨਹਰਿਜਪਿਆਤਿਨਸੰਗਤਿਹਰਿਮੇਲਹੁਕਰਿਮਇਆ॥
jin har gaa-i-aa jin har japi-aa tin sangat har maylhu kar ma-i-aa.
Those who chant and meditate on the Lord – O Lord, in Your Mercy, please unite me with them.
O’ God showing mercy, unite me with the company of those who have chanted God’s (Name or) worshipped Him.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਨੇਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਕੀਤੀਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਨੇਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਜਪਿਆਹੈ, ਹੇਹਰੀ! ਮਿਹਰਕਰਕੇ (ਮੈਨੂੰਭੀ) ਉਹਨਾਂਦੀਸੰਗਤਮਿਲਾ।
جِنہرِگائِیاجِنہرِجپِیاتِنسنّگتِہرِمیلہُکرِمئِیا॥
۔ تن سنگت۔ انکی صحبت و قربت ۔لمیا۔ مہربانی کرکے ۔
جنہوں نے الہٰی حمدوچناہ کی اور خدا کی یاد وریآض کی

ਤਿਨਕਾਦਰਸੁਦੇਖਿਸੁਖੁਪਾਇਆਦੁਖੁਹਉਮੈਰੋਗੁਗਇਆ॥੨॥
tin kaa daras daykh sukh paa-i-aa dukh ha-umai rog ga-i-aa. ||2||
Gazing upon them, I am at peace; the pain and disease of egotism are gone. ||2||
Seeing them, one obtains peace and all one’s pain and malady of ego goes away. ||2||
ਉਹਨਾਂਦਾਦਰਸਨਕਰਕੇਆਤਮਕਆਨੰਦਮਿਲਦਾਹੈ, ਹਰੇਕਦੁੱਖਦੂਰਹੋਜਾਂਦਾਹੈ, ਹਉਮੈਦਾਰੋਗਮਿਟਜਾਂਦਾਹੈ॥੨॥
تِنکادرسُدیکھِسُکھُپائِیادُکھُہئُمےَروگُگئِیا॥੨॥
درس ۔ دیدار ہونمے روگ۔ خود پسندی کی بیماری (2)
اے خدا مہربانی کرکے انکی صحبت بخشش کر (2)

ਜੋਅਨਦਿਨੁਹਿਰਦੈਨਾਮੁਧਿਆਵਹਿਸਭੁਜਨਮੁਤਿਨਾਕਾਸਫਲੁਭਇਆ॥
jo an-din hirdai naam Dhi-aavahi sabh janam tinaa kaa safal bha-i-aa.
Those who meditate on the Naam, the Name of the Lord in their hearts – their lives become totally fruitful.
(O’ my friends), they who day and night meditate on God’s Name from the core of their hearts, their entire life becomes fruitful.
ਜਿਹੜੇਮਨੁੱਖਹਰਵੇਲੇ (ਆਪਣੇ) ਹਿਰਦੇਵਿਚਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਜਪਦੇਹਨ, ਉਹਨਾਂਦੀਸਾਰੀਜ਼ਿੰਦਗੀਕਾਮਯਾਬਹੋਜਾਂਦੀਹੈ।
جواندِنُہِردےَنامُدھِیاۄہِسبھُجنمُتِناکاسپھلُبھئِیا॥
اند ۔ ہر روز ۔ ہردے ۔ دل سے ۔ نام دھیاوے ۔ الہٰی نام میں توجہ دے ۔ جنم۔ زندگی ۔
جو شخص اپنے دل میں ست سچ حق وحقیقت میں دھیان لگاتے ہیں ۔ انکی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے ۔

ਓਇਆਪਿਤਰੇਸ੍ਰਿਸਟਿਸਭਤਾਰੀਸਭੁਕੁਲੁਭੀਪਾਰਿਪਇਆ॥੩॥
o-ay aap taray sarisat sabhtaaree sabh kul bhee paar pa-i-aa. ||3||
They themselves swim across, and carry the world across with them. Their ancestors and family cross over as well. ||3||
All the life and death of those persons is rendered fruitful who day and night meditate on God’s Name. They themselves swim across (the worldly ocean); emancipate the entire world, (all those who follow their example) and their lineage is also ferried across. ||3||
ਉਹਮਨੁੱਖਆਪ (ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂ) ਪਾਰਲੰਘਜਾਂਦੇਹਨ, ਉਹਸਾਰੀਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਨੂੰ (ਭੀ) ਪਾਰਲੰਘਾਲੈਂਦੇਹਨ, (ਉਹਨਾਂਦੀਸੰਗਤਵਿਚਰਹਿਕੇਉਹਨਾਂਦਾ) ਸਾਰਾਖ਼ਾਨਦਾਨਭੀਪਾਰਲੰਘਜਾਂਦਾਹੈ॥੩॥
اوءِآپِترےس٘رِسٹِسبھتاریِسبھُکُلُبھیِپارِپئِیا॥੩॥
جنم۔ زندگی ۔ آپ ۔ خود ۔ سر شٹ۔ عالم ۔ کل ۔ خاندان (3)
وہ خود کامیاب ہوتے ہیں۔ سارے عالم کو کامیاب بناتے ہیں۔ سارا خاندادنکامیاب ہو جاتا ہے (3)

ਤੁਧੁਆਪੇਆਪਿਉਪਾਇਆਸਭੁਜਗੁਤੁਧੁਆਪੇਵਸਿਕਰਿਲਇਆ॥
tuDh aapay aap upaa-i-aa sabh jag tuDh aapay vas kar la-i-aa.
You Yourself created the whole world, and You Yourself keep it under Your control.
(O’ God), You Yourself have created the entire universe and have Yourself kept it under Your control.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰਆਪਹੀਇਹਸਾਰਾਜਗਤਪੈਦਾਕੀਤਾਹੋਇਆਹੈ, ਤੂੰਆਪਹੀਇਸਨੂੰਆਪਣੇਵੱਸਵਿਚਰੱਖਿਆਹੈ (ਤੇਇਸਨੂੰਡੁੱਬਣੋਂਬਚਾਂਦਾਹੈਂ)।
تُدھُآپےآپِاُپائِیاسبھُجگُتُدھُآپےۄسِکرِلئِیا॥
تدھ ۔ تو نے ۔آپے آپ ۔ پائیا۔ اپنے آپ کو از خود پیدا کیا۔ وس۔ زیر قابو۔
اے خدا تو نے از خود خود کو پیدا کیا ہے ۔سارے عالم کو تو نے اپنے زیر کر دکھا ہے ۔