Urdu-Raw-Page-1263

ਜਿਨਿਐਸਾਨਾਮੁਵਿਸਾਰਿਆਮੇਰਾਹਰਿਹਰਿਤਿਸਕੈਕੁਲਿਲਾਗੀਗਾਰੀ॥
jin aisaa naam visaari-aa mayraa har har tis kai kul laagee gaaree.
One who forgets such a Name of the Lord, Har, Har – his family is dishonored.
One who has forsaken the Name of such a God of mine, that one’s lineage has been cursed.
ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੇਇਹੋਜਿਹਾਹਰਿ-ਨਾਮਵਿਸਾਰਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇਹਰਿ-ਪ੍ਰਭੂਦੀਯਾਦਭੁਲਾਦਿੱਤੀ, ਉਸਦੀ (ਸਾਰੀ) ਕੁਲਹੀਗਾਲੀਲੱਗਦੀਹੈ (ਉਸਦੀਸਾਰੀਕੁਲਹੀਕਲੰਕਿਤਹੋਜਾਂਦੀਹੈ)।
جِنِایَسانامُۄِسارِیامیراہرِہرِتِسکےَکُلِلاگیِگاریِ॥
نام وساریا۔ نام بھالئیا۔ کلخاندان ۔ گاری ۔ گالی ۔ دشنام۔
جس نے ایسا نام سچ و حقیقت بھلا دی تو اسکا خاندان بھی داغدار ہو جاتا ہے ۔

ਹਰਿਤਿਸਕੈਕੁਲਿਪਰਸੂਤਿਨਕਰੀਅਹੁਤਿਸੁਬਿਧਵਾਕਰਿਮਹਤਾਰੀ॥੨॥
har tis kai kul parsoot na karee-ahu tis biDhvaa kar mehtaaree. ||2||
His family is sterile and barren, and his mother is made a widow. ||2||
(O’ God), don’t let any woman become pregnant in such a person’s lineage and make that person’s mother a widow (so that she may not be able to give birth to any more faithless persons). ||2||
ਹੇਹਰੀ! ਉਸ (ਨਾਮ-ਹੀਣਬੰਦੇ) ਦੀਕੁਲਵਿਚ (ਕਿਸੇਨੂੰ) ਜਨਮਹੀਨਾਹਦੇਵੀਂ, ਉਸ (ਨਾਮ-ਹੀਣਮਨੁੱਖ) ਦੀਮਾਂਨੂੰਹੀਵਿਧਵਾਕਰਦੇਵੇਂ (ਤਾਂਚੰਗਾਹੈਤਾਕਿਨਾਮ-ਹੀਣਘਰਵਿਚਕਿਸੇਦਾਜਨਮਹੀਨਾਹਹੋਵੇ) ॥੨॥
ہرِتِسکےَکُلِپرسوُتِنکریِئہُتِسُبِدھۄاکرِمہِتاریِ॥੨॥
پر سوت۔ جنم ۔ مہتاری ۔ مان۔ بد ھوا۔ بیوہ ۔ رنڈی
اے خدا ایسے انسان کے خانادان میں جنم نہ دیانا اسکی ماتا کو بیوہ بنا دے (2)

ਹਰਿਹਰਿਆਨਿਮਿਲਾਵਹੁਗੁਰੁਸਾਧੂਜਿਸੁਅਹਿਨਿਸਿਹਰਿਉਰਿਧਾਰੀ॥
har har aan milaavhu gur saaDhoo jis ahinis har ur Dhaaree.
O Lord, let me meet the Holy Guru, who night and day keep the Lord enshrined in his heart.
O’ God, please unite me with that saint Guru, who has enshrined God in his heart, day and night.
ਹੇਹਰੀ! (ਮਿਹਰਕਰ, ਮੈਨੂੰਉਹ) ਸਾਧੂਗੁਰੂਲਿਆਕੇਮਿਲਾਦੇ, ਜਿਸਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚ, ਹੇਹਰੀ! ਦਿਨਰਾਤਤੇਰਾਨਾਮਵੱਸਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ।
ہرِہرِآنِمِلاۄہُگُرُسادھوُجِسُاہِنِسِہرِاُرِدھاریِ॥
گرسادہو ۔پاکدامن مرشد۔ اہنس۔ دن رات۔ روز و شب۔ ہر اردھاری ۔ خدا دل میں بسائیا۔
اے خدا پاکدامن مرشد سے ملا جس کے دل مین روز و شب خدا بسا رہتا ہے

ਗੁਰਿਡੀਠੈਗੁਰਕਾਸਿਖੁਬਿਗਸੈਜਿਉਬਾਰਿਕੁਦੇਖਿਮਹਤਾਰੀ॥੩॥
gur deethai gur kaa sikh bigsai ji-o baarik daykh mehtaaree. ||3||
Seeing the Guru, the Gursikh blossoms forth, like the child seeing his mother. ||3||
Just as seeing her child, the mother blossoms in delight, similarly the Guru’s disciple is thrilled upon seeing the Guru. ||3||
ਜੇਗੁਰੂਦਾਦਰਸ਼ਨਹੋਜਾਏ, ਤਾਂਗੁਰੂਦਾਸਿੱਖਇਉਂਖ਼ੁਸ਼ਹੁੰਦਾਹੈਜਿਵੇਂਬੱਚਾ (ਆਪਣੀ) ਮਾਂਨੂੰਵੇਖਕੇ॥੩॥
گُرِڈیِٹھےَگُرکاسِکھُبِگسےَجِءُبارِکُدیکھِمہتاریِ॥੩॥
ڈیٹھے ۔ دیکھکر۔ سکھ۔ مرید۔ وگسے ۔ خوش ہوتا۔ بارک ۔ بالک ۔ بچہ۔ مہتاری ۔ متا (3)
دیدار مرشد سے مرید مرشد اس طرح سے خوش ہوتا ہے جسے بچہ اپنی مات اکے دیار سے (3 )

ਧਨਪਿਰਕਾਇਕਹੀਸੰਗਿਵਾਸਾਵਿਚਿਹਉਮੈਭੀਤਿਕਰਾਰੀ॥
Dhan pir kaa ik hee sang vaasaa vich ha-umai bheet karaaree.
The soul-bride and the Husband Lord live together as one, but the hard wall of egotism has come between them.
(O’ my friends), both the (human) bride and Groom (God) reside in the same place. But between them is a strong wall of ego.
ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਅਤੇਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀਦਾਇਕੋਹੀ (ਹਿਰਦੇ-) ਥਾਂਵਿਚਵਸੇਬਾਹੈ, ਪਰ (ਦੋਹਾਂਦੇ) ਵਿਚ (ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਦੀ) ਹਉਮੈਦੀਕਰੜੀਕੰਧ (ਬਣੀਪਈ) ਹੈ।
دھنپِرکااِکہیِسنّگِۄاساۄِچِہئُمےَبھیِتِکراریِ॥
دھن ۔ پر ۔ خاوند بیوی ۔ خدا اور انسانی روح۔ سنگ ۔ ساتھ۔ بھیت۔ دیوار۔
انسانی روح اور خدا ایک ہی جگہ بستے ہیں مگر دونوں کے درمیان خودی کی سخت دیوار حائل ہے ۔

ਗੁਰਿਪੂਰੈਹਉਮੈਭੀਤਿਤੋਰੀਜਨਨਾਨਕਮਿਲੇਬਨਵਾਰੀ॥੪॥੧॥
gur poorai ha-umai bheettoree jan naanak milay banvaaree. ||4||1||
The Perfect Guru demolishes the wall of egotism; servant Nanak has met the Lord, the Lord of the World. ||4||1||
O’ Nanak, whose wall of ego the perfect Guru has demolished, those devotees have met (God) the Gardner of universe. (In other words, even though God resides within us, yet because of our ego we cannot recognize Him. When the perfect Guru helps us to erase that self-conceit, we easily see Him pervading everywhere). ||4||1||
ਹੇਨਾਨਕ! ਪੂਰੇਗੁਰੂਨੇਜਿਨ੍ਹਾਂਸੇਵਕਾਂ (ਦੇਅੰਦਰੋਂਇਹ) ਹਉਮੈਦੀਕੰਧਤੋੜਦਿੱਤੀ, ਉਹਪਰਮਾਤਮਾਨੂੰਮਿਲਪਏ॥੪॥੧॥
گُرِپوُرےَہئُمےَبھیِتِتوریِجننانکمِلےبنۄاریِ॥੪॥੧॥
ہونمے ۔ خودی ۔ گر پورے ۔کامل۔ مرشد۔ بنواری۔ خدا۔
اے نانک۔ مرشد جن مریدوں کی اس دیوار کو توڑ دیتا ہے ۔ ان کا آپسی ملاپ ہو جاتا ہے ۔

ਮਲਾਰਮਹਲਾ੪॥
malaar mehlaa 4.
Malaar, Fourth Mehl:
ملارمہلا੪॥

ਗੰਗਾਜਮੁਨਾਗੋਦਾਵਰੀਸਰਸੁਤੀਤੇਕਰਹਿਉਦਮੁਧੂਰਿਸਾਧੂਕੀਤਾਈ॥
gangaa jamunaa godaavree sarsutee tay karahi udam Dhoor saaDhoo kee taa-ee.
The Ganges, the Jamunaa, the Godaavari and the Saraswati – these rivers strive for the dust of the feet of the Holy.
(O’ my friends, holy rivers like) Gangas, Yamuna, Godavari, Saraswati make the effort (of flowing thousands of miles) to obtain the dust of the feet of the saints.
ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਸਰਸ੍ਵਤੀ (ਆਦਿਕਪਵਿੱਤਰਨਦੀਆਂ) ਇਹਸਾਰੀਆਂਸੰਤਜਨਾਂਦੇਚਰਨਾਂਦੀਧੂੜਹਾਸਲਕਰਨਲਈਜਤਨਕਰਦੀਆਂਰਹਿੰਦੀਆਂਹਨ।
گنّگاجمُناگوداۄریِسرسُتیِتےکرہِاُدمُدھوُرِسادھوُکیِتائیِ॥
ادم ۔ کوشش۔ تاینں ۔ خاطر۔
۔ گنگا ۔ ۔ جمنا ۔ گوداوری ۔ سر ستی ۔ پاکدامنوں کی دہول کے حصول کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔

ਕਿਲਵਿਖਮੈਲੁਭਰੇਪਰੇਹਮਰੈਵਿਚਿਹਮਰੀਮੈਲੁਸਾਧੂਕੀਧੂਰਿਗਵਾਈ॥੧॥
kilvikh mail bharay paray hamrai vich hamree mail saaDhoo kee Dhoor gavaa-ee. ||1||
Overflowing with their filthy sins, the mortals take cleansing baths in them; the rivers’ pollution is washed away by the dust of the feet of the Holy. ||1||
(They seem to be saying: “People) filled with sins take dips in us (and thus make us polluted) and the dust (or the touch of) the saint’s feet removes our filth. ||1||
(ਇਹਨਦੀਆਂਆਖਦੀਆਂਹਨਕਿ) (ਅਨੇਕਾਂ) ਵਿਕਾਰਾਂਦੀਮੈਲਨਾਲਲਿਬੜੇਹੋਏ (ਜੀਵ) (ਸਾਡੇਵਿਚ (ਆਕੇ) ਚੁੱਭੀਆਂਲਾਂਦੇਹਨ (ਉਹਆਪਣੀਮੈਲਸਾਨੂੰਦੇਜਾਂਦੇਹਨ) ਸਾਡੀਉਹਮੈਲਸੰਤ-ਜਨਾਂਦੇਚਰਨਾਂਦੀਧੂੜਦੂਰਕਰਦੀਹੈ॥੧॥
کِلۄِکھمیَلُبھرےپرےہمرےَۄِچِہمریِمیَلُسادھوُکیِدھوُرِگۄائیِ॥੧॥
کل وکھ ۔ گناہ۔ میل۔ ناپاکیزگی (1)
بیشمار ناپا گناہگار اپنی ناپاکیزگی دور کرنے کے لئے گصل کرتے ہیں پاکدامنوں کی پاک دہول سے وہ ناپاکیزگی دور ہو جاگی ہے (1)

ਤੀਰਥਿਅਠਸਠਿਮਜਨੁਨਾਈ॥
tirath athsath majan naa-ee.
Instead of bathing at the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage, take your cleansing bath in the Name.
(O’ my friends, to listen and thus) bathe at the pilgrimage place (of the saint Guru) is to bathe at the sixty-eight (most) holy places.
(ਪਰਮਾਤਮਾਦੀ) ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦੇਤੀਰਥਵਿਚ (ਕੀਤਾਹੋਇਆਆਤਮਕ) ਇਸ਼ਨਾਨ (ਹੀ) ਅਠਾਹਠਤੀਰਥਾਂਦਾਇਸ਼ਨਾਨਹੈ।
تیِرتھِاٹھسٹھِمجنُنائیِ॥
مجن۔ غسل۔ نائی ۔ صفت ۔
اڑسٹھ زیارت گاہوں کی زیارت ہے

ਸਤਸੰਗਤਿਕੀਧੂਰਿਪਰੀਉਡਿਨੇਤ੍ਰੀਸਭਦੁਰਮਤਿਮੈਲੁਗਵਾਈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
satsangat kee Dhoor paree ud naytree sabhdurmat mail gavaa-ee. ||1|| rahaa-o.
When the dust of the feet of the Sat Sangat rises up into the eyes, all filthy evil-mindedness is removed. ||1||Pause||
(When we so attentively listen to the immaculate words of the saints, as if) the dust of the feet of the congregation of saints falls in our eyes, it dispels all our evil intellect. ||1||Pause||
ਜਿਸਮਨੁੱਖਦੀਆਂਅੱਖਾਂਵਿਚਸਾਧਸੰਗਤਦੇਚਰਨਾਂਦੀਧੂੜਉੱਡਕੇਪੈਂਦੀਹੈ (ਉਹਧੂੜਉਸਦੇਅੰਦਰੋਂ) ਵਿਕਾਰਾਂਦੀਸਾਰੀਮੈਲਦੂਰਕਰਦੇਂਦੀਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ستسنّگتِکیِدھوُرِپریِاُڈِنیت٘ریِسبھدُرمتِمیَلُگۄائیِ॥੧॥رہاءُ॥
۔ ست سنگت۔ پاک ساتھیوں کی دہور ۔ نیتری ۔ انکھوں میں ۔ درمت ۔ بدعقلی ۔ رہاؤ۔
پاکدامن پاک انسانوں کا ساتھ اور انکے پاؤں کی خاک جو اڑ کر آنکھوں میں پڑتی ہے جس سے بد عقلی اور گناہوں کی ناپاکیزگی ختم ہو جاتیہے ۔ رہاؤ۔

ਜਾਹਰਨਵੀਤਪੈਭਾਗੀਰਥਿਆਣੀਕੇਦਾਰੁਥਾਪਿਓਮਹਸਾਈ॥
jaaharnavee tapai bhaageerath aanee kaydaar thaapi-o mehsaa-ee.
Bhaageerat’h the penitent brought the Ganges down, and Shiva established Kaydaar.
(O’ my friends, river) Ganges was brought down (from heavens by the devotee) Bhagirath, Kedaar was established by Shiva,
ਗੰਗਾਨੂੰਭਾਗੀਰਥਤਪੇਨੇ (ਸ੍ਵਰਗਾਂਵਿਚੋਂ) ਲਿਆਂਦਾ, ਸ਼ਿਵਜੀਨੇਕੇਦਾਰਤੀਰਥਅਸਥਾਪਨਕੀਤਾ,
جاہرنۄیِتپےَبھاگیِرتھِآنھیِکیدارُتھاپِئومہسائیِ॥
۔ جاہرنوی ۔ گتنگا ندی ۔ مہسائی ۔ شوجی ۔ مہش ۔
گنگا ندی بھاگیرتھ لیکر آئیا۔ شوجی نے کہہ دار ناتھ کی زیارت گاہ بنائی۔

ਕਾਂਸੀਕ੍ਰਿਸਨੁਚਰਾਵਤਗਾਊਮਿਲਿਹਰਿਜਨਸੋਭਾਪਾਈ॥੨॥
kaaNsee krisan charaavat gaa-oo mil har jan sobhaa paa-ee. ||2||
Krishna grazed cows in Kaashi; through the humble servant of the Lord, these places became famous. ||2||
-and at Kanshi, Krishna grazed cows. (All of these) places have obtained glory by associating with (some) devotees of God. ||2||
ਕਾਂਸ਼ੀ (ਸ਼ਿਵਦੀਨਗਰੀ), (ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨਜਿੱਥੇ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਗਾਈਆਂਚਾਰਦਾਰਿਹਾ-ਇਹਨਾਂਸਭਨਾਂਨੇਹਰੀਦੇਭਗਤਾਂਨੂੰਮਿਲਕੇਹੀਵਡਿਆਈਹਾਸਲਕੀਤੀਹੋਈਹੈ॥੨॥
کاںسیِک٘رِسنُچراۄتگائوُمِلِہرِجنسوبھاپائیِ॥੨॥
کانسی ۔ بنارس۔
کانسی ومقام اور زیارت گاہ جہاں کرشن گائیں چراتا تھا ۔ ان سب کی عظمت خدائی خدمتگاروں کی وجہ سے ہے (2)

ਜਿਤਨੇਤੀਰਥਦੇਵੀਥਾਪੇਸਭਿਤਿਤਨੇਲੋਚਹਿਧੂਰਿਸਾਧੂਕੀਤਾਈ॥
jitnay tirath dayvee thaapay sabhtitnay locheh Dhoor saaDhoo kee taa-ee.
And all the sacred shrines of pilgrimage established by the gods, long for the dust of the feet of the Holy.
(O’ my friends), as many are the pilgrimage places, which the gods established, they all crave for the dust of the saints.
ਦੇਵਤਿਆਂਨੇਜਿਤਨੇਭੀਤੀਰਥਅਸਥਾਪਨਕੀਤੇਹੋਏਹਨ, ਉਹਸਾਰੇ (ਤੀਰਥ) ਸੰਤਜਨਾਂਦੇਚਰਨਾਂਦੀਧੂੜਦੀਤਾਂਘਕਰਦੇਰਹਿੰਦੇਹਨ।
جِتنےتیِرتھدیۄیِتھاپےسبھِتِتنےلوچہِدھوُرِسادھوُکیِتائیِ॥
تننے ۔ اتنے ۔
جتنی ہی زیارت گاہیں ہیں وہ تمام محبوبان خدا کے پاؤں کی دہول مانگتے ہیں

ਹਰਿਕਾਸੰਤੁਮਿਲੈਗੁਰਸਾਧੂਲੈਤਿਸਕੀਧੂਰਿਮੁਖਿਲਾਈ॥੩॥
har kaa sant milai gur saaDhoo lai tis kee Dhoor mukh laa-ee. ||3||
Meeting with the Lord’s Saint, the Holy Guru, I apply the dust of His feet to my face. ||3||
(Therefore whenever), they meet a God’s saint or Guru, they (most respectfully bow to him or her as if they are) applying the dust of his feet on their faces. ||3||
ਜਦੋਂਉਹਨਾਂਨੂੰਪਰਮਾਤਮਾਦਾਸੰਤਗੁਰੂਸਾਧੂਮਿਲਦਾਹੈ, ਉਹਉਸਦੇਚਰਨਾਂਦੀਧੂੜਮੱਥੇਉੱਤੇਲਾਂਦੇਹਨ॥੩॥
ہرِکاسنّتُمِلےَگُرسادھوُلےَتِسکیِدھوُرِمُکھِلائیِ॥੩॥
ہرکاست ۔محبوب خدا۔ گر سادہو ۔ پاکدامن مرشد (3)
جب پاکدامن عاشق الہٰی پاکدامن مرشد ملتا ہے تو قدمبوسی کرتے ہیں (3)

ਜਿਤਨੀਸ੍ਰਿਸਟਿਤੁਮਰੀਮੇਰੇਸੁਆਮੀਸਭਤਿਤਨੀਲੋਚੈਧੂਰਿਸਾਧੂਕੀਤਾਈ॥
jitnee sarisat tumree mayray su-aamee sabhtitnee lochai Dhoor saaDhoo kee taa-ee.
And all the creatures of Your Universe, O my Lord and Master, long for the dust of the feet of the Holy.
However vast is Your universe, O’ my Master; it all craves for the dust of the feet (the immaculate advice) of the saint (Guru).
ਹੇਮੇਰੇਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੀਪੈਦਾਕੀਤੀਹੋਈਜਿਤਨੀਭੀਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੈ, ਉਹਸਾਰੀਗੁਰੂਦੇਚਰਨਾਂਦੀਧੂੜਪ੍ਰਾਪਤਕਰਨਲਈਤਾਂਘਕਰਦੀਹੈ।
جِتنیِس٘رِسٹِتُمریِمیرےسُیامیِسبھتِتنیِلوچےَدھوُرِسادھوُکیِتائیِ॥
سر سٹ۔ علام۔ تتنی ۔ اتنی ۔
اے میرے آقا جتنا یہ تیرا عالم ہے سارے پاکدامن خدا رسیدہ کے پاؤں کی دہول چاہتے ہیں ۔

ਨਾਨਕਲਿਲਾਟਿਹੋਵੈਜਿਸੁਲਿਖਿਆਤਿਸੁਸਾਧੂਧੂਰਿਦੇਹਰਿਪਾਰਿਲੰਘਾਈ॥੪॥੨॥
naanak lilaat hovai jis likhi-aa tis saaDhoo Dhoor day har paar langhaa-ee. ||4||2||
O Nanak, one who has such destiny inscribed on his forehead, is blessed with the dust of the feet of the Holy; the Lord carries him across. ||4||2||
But O’ Nanak, only in whose destiny it is so written, God ferries that person across (the dreadful worldly ocean, by) blessing him or her with the dust of saint’s feet (the Guru’s guidance). ||4||2||
ਹੇਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਹੇਭਾਈ!) ਜਿਸਮਨੁੱਖਦੇਮੱਥੇਉੱਤੇਲੇਖਲਿਖਿਆਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾਉਸਨੂੰਗੁਰੂ-ਸਾਧੂਦੇਚਰਨਾਂਦੀਧੂੜਦੇਕੇਉਸਨੂੰਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂਪਾਰਲੰਘਾਦੇਂਦਾਹੈ॥੪॥੨॥
نانکلِلاٹِہوۄےَجِسُلِکھِیاتِسُسادھوُدھوُرِدےہرِپارِلنّگھائیِ॥੪॥੨॥
بلاٹ ۔ پیشانی ۔
اے نانک۔ جسکی پیشانی پر کندہ ہوتا ہے اسے سادہو کے خان یا دیکر خدا اس دنیاوی زندگی کو کامیاب بناتا ہے ۔

ਮਲਾਰਮਹਲਾ੪॥
malaar mehlaa 4.
Malaar, Fourth Mehl:
ملارمہلا੪॥

ਤਿਸੁਜਨਕਉਹਰਿਮੀਠਲਗਾਨਾਜਿਸੁਹਰਿਹਰਿਕ੍ਰਿਪਾਕਰੈ॥
tis jan ka-o har meeth lagaanaa jis har har kirpaa karai.
The Lord seems sweet to that humble being who is blessed by the Grace of the Lord.
(O’ my friends), on whom God shows mercy, God’s (Name) sounds sweet to that person.
ਜਿਸਮਨੁੱਖਉੱਤੇਪਰਮਾਤਮਾਮਿਹਰਕਰਦਾਹੈ, ਉਸਮਨੁੱਖਨੂੰਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾਨਾਮ) ਪਿਆਰਾਲੱਗਦਾਹੈ।
تِسُجنکءُہرِمیِٹھلگاناجِسُہرِہرِک٘رِپاکرےَ॥
میٹھ ۔ میٹھا ۔ پیارا۔
۔ جس شخصپر ہے الہٰی کرم و عنایت اسے خدا پیارا لگتا ہے ۔

ਤਿਸਕੀਭੂਖਦੂਖਸਭਿਉਤਰੈਜੋਹਰਿਗੁਣਹਰਿਉਚਰੈ॥੧॥
tis kee bhookhdookh sabh utrai jo har gun har uchrai. ||1||
His hunger and pain are totally taken away; he chants the Glorious Praises of the Lord, Har, Har. ||1||
The person who utters God’s praises, all that person’s sorrow and hunger (for worldly things) is removed. ||1||
ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਪ੍ਰਭੂਦੇਗੁਣਉਚਾਰਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਸਦੀ (ਮਾਇਆਦੀ) ਭੁੱਖਦੂਰਹੋਜਾਂਦੀਹੈ, ਉਸਦੇਸਾਰੇਦੁੱਖ (ਦੂਰਹੋਜਾਂਦੇਹਨ) ॥੧॥
تِسکیِبھوُکھدوُکھسبھِاُترےَجوہرِگُنھہرِاُچرےَ॥੧॥
بھوکھ ۔ دکو ۔ بھوک اور عذاب۔ ہرگن ہرا اچرے ۔ جو حمدوثناہ کرتا ہے (1)
۔ اسکی دنیاوی دولت کی بھوک مٹ جاتی ہے ۔ عذاب دور ہو جاتے ہیں (1)

ਜਪਿਮਨਹਰਿਹਰਿਹਰਿਨਿਸਤਰੈ॥
jap man har har har nistarai.
Meditating on the Lord, Har, Har, Har, the mortal is emancipated.
O’ my mind, meditate on God’s Name (because one who) meditates is emancipated.
ਹੇ (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਸਦਾਹਰੀਦਾਨਾਮਜਪਿਆਕਰ, (ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਜਪਦਾਹੈ, ਉਹਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂ) ਪਾਰਲੰਘਜਾਂਦਾਹੈ।
جپِمنہرِہرِہرِنِسترےَ॥
نسترے ۔ کامیابی حاصل ہوتی ہے
اے دل یاد خدا کو کیا کر یاد سے کامیابی ملتی ہے ۔

ਗੁਰਕੇਬਚਨਕਰਨਸੁਨਿਧਿਆਵੈਭਵਸਾਗਰੁਪਾਰਿਪਰੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
gur kay bachan karan sun Dhi-aavai bhav saagar paar parai. ||1|| rahaa-o.
One who listens to the Guru’s Teachings and meditates on them, is carried across the terrifying world-ocean. ||1||Pause||
Yes, by listening to (Gurbani) the Guru’s word with the ears, one who meditates on God’s Name crosses over the dreadful (worldly) ocean (and doesn’t suffer the pains of birth and death again). ||1||Pause||
(ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖ) ਗੁਰੂਦੇਬਚਨਕੰਨਾਂਨਾਲਸੁਣਕੇ (ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮ) ਸਿਮਰਦਾਹੈ, ਉਹਮਨੁੱਖਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂਪਾਰਲੰਘਜਾਂਦਾਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
گُرکےبچنکرنسُنِدھِیاۄےَبھۄساگرُپارِپرےَ॥੧॥رہاءُ॥
۔ گر کے بچن ۔ کلام مرشد۔ کرن سن۔ کانوں سے سن کر ۔ دھیاوے ۔ دھیان لگائے ۔ بھوسا گر پار پرے ۔ تو اس دنیاوی زندگی کے بھاری خوفناک سمندر پر عبور حاصل کرے ۔ رہاؤ۔
کلام مرشد کانوں سے سنکر دھیان لگاتا ہے زندگی کامیاب بناتا ہے ۔ جو ایک خوف ناک سمندر کی مانند ہے ۔ رہاؤ۔

ਤਿਸੁਜਨਕੇਹਮਹਾਟਿਬਿਹਾਝੇਜਿਸੁਹਰਿਹਰਿਕ੍ਰਿਪਾਕਰੈ॥
tis jan kay ham haat bihaajhay jis har har kirpaa karai.
I am the slave of that humble being, who is blessed by the Grace of the Lord, Har, Har.
(O’ my friends), the one on whom God shows mercy, (I pay respect to that one, as if) I have been sold (as a slave) at that one’s shop.
ਜਿਸਸੇਵਕਉੱਤੇਪਰਮਾਤਮਾਮਿਹਰਕਰਦਾਹੈ, ਮੈਂਉਸਦਾਮੁੱਲਖ਼ਰੀਦਿਆਗ਼ੁਲਾਮਹਾਂ।
تِسُجنکےہمہاٹِبِہاجھےجِسُہرِہرِک٘رِپاکرےَ॥
ہاٹ وہاجھے ۔ زر خرید ۔
) جس پر خدا ہے مہربان میں اسکازر خرید غلام ہوں۔

ਹਰਿਜਨਕਉਮਿਲਿਆਂਸੁਖੁਪਾਈਐਸਭਦੁਰਮਤਿਮੈਲੁਹਰੈ॥੨॥
har jan ka-o mili-aaN sukh paa-ee-ai sabhdurmat mail harai. ||2||
Meeting with the Lord’s humble servant, peace is obtained; all the pollution and filth of evil-mindedness is washed away. ||2||
(Because) by meeting the devotees of God we obtain peace, and it removes all the dirt of our evil intellect. ||2||
ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਸੇਵਕਨੂੰਮਿਲਿਆਂਆਤਮਕਆਨੰਦਪ੍ਰਾਪਤਹੁੰਦਾਹੈ (ਉਹਆਤਮਕਆਨੰਦਮਨੁੱਖਦੇਅੰਦਰੋਂ) ਖੋਟੀਮੱਤਦੀਸਾਰੀਮੈਲਦੂਰਕਰਦੇਂਦਾਹੈ॥੨॥
ہرِجنکءُمِلِیاسُکھُپائیِئےَسبھدُرمتِمیَلُہرےَ॥੨॥
۔ درمت میل ہرے ۔ بد عقلی و نگاہگاری کی ناپاکیزگی دور کرتا ہے (2)
خادم خدا کے ملاپ سےروحانی سکون ملتا ہے ۔ اور گناہوں کی ناپاکیزگی دور ہو تی ہے (2)

ਹਰਿਜਨਕਉਹਰਿਭੂਖਲਗਾਨੀਜਨੁਤ੍ਰਿਪਤੈਜਾਹਰਿਗੁਨਬਿਚਰੈ॥
har jan ka-o har bhookh lagaanee jan tariptai jaa har gun bichrai.
The humble servant of the Lord feels hunger only for the Lord. He is satisfied only when he chants the Lord’s Glories.
(O’ my friends), devotees of God are hungry (for the Name) of God and a devotee is satiated when he or she reflects on God’s praises.
ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਸੇਵਕਨੂੰਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇਨਾਮ) ਦੀਭੁੱਖਲੱਗੀਰਹਿੰਦੀਹੈ, ਜਦੋਂਉਹਪਰਮਾਤਮਾਦੇਗੁਣਮਨਵਿਚਵਸਾਂਦਾਹੈ, ਉਹਤ੍ਰਿਪਤਹੋਜਾਂਦਾਹੈ।
ہرِجنکءُہرِبھوُکھلگانیِجنُت٘رِپتےَجاہرِگُنبِچرےَ॥
ہر جن۔ خدائی خدمتگار ۔ ہر بھوکھ ۔ الہٰی پیار۔ ترپیتے ۔ تسکین پاتاہے ۔ ہر گن بچرے ۔ الہٰی اوصاف کو سمجھتا ہے سوچتا ہے
خادم خدا کو خدا کی چاہ رہتی ہے ۔ اسکی تسلی و تسکین حمدوچناہ سے ہوتی ہے ۔

ਹਰਿਕਾਜਨੁਹਰਿਜਲਕਾਮੀਨਾਹਰਿਬਿਸਰਤਫੂਟਿਮਰੈ॥੩॥
har kaa jan har jal kaa meenaa har bisrat foot marai. ||3||
The humble servant of the Lord is a fish in the Water of the Lord. Forgetting the Lord, he would dry up and die. ||3||
The devotee of God is like the fish and God is like water for it. So getting separated from God, the devotee cries himself or herself to death. ||3||
ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਭਗਤਇਉਂਹੈਜਿਵੇਂਪਾਣੀਦੀਮੱਛੀਹੈ (ਪਾਣੀਤੋਂਵਿਛੁੜਕੇਮੱਛੀਤੜਫਕੇਮਰਜਾਂਦੀਹੈ, ਤਿਵੇਂਪਰਮਾਤਮਾਦਾਭਗਤ) ਹਰਿ-ਨਾਮਵਿਸਰਿਆਂਬਹੁਤਦੁਖੀਹੁੰਦਾਹੈ॥੩॥
ہرِکاجنُہرِجلکامیِناہرِبِسرتپھوُٹِمرےَ॥੩॥
ہر جل کامنا ۔ الہٰی جل کی مچھلی ۔ ہر بسرت ۔ خدا کو بھال کر (3)
خادم خدا پانی کی مچھلی کی مانند ہے اسے بھلا کر تڑپ تڑپ کر مرجاتی ہے (3)

ਜਿਨਿਏਹਪ੍ਰੀਤਿਲਾਈਸੋਜਾਨੈਕੈਜਾਨੈਜਿਸੁਮਨਿਧਰੈ॥
jin ayh pareet laa-ee so jaanai kai jaanai jis man Dharai.
He alone knows this love, who enshrines it within his mind.
About this love, either (that God) knows who has imbued it or that (devotee) knows in whose heart, He has instilled it.
ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ (ਆਪਣੇਸੇਵਕਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚਆਪਣਾ) ਪਿਆਰਪੈਦਾਕੀਤਾਹੁੰਦਾਹੈ (ਉਸਪਿਆਰਦੀਕਦਰ) ਉਹ (ਆਪ) ਜਾਣਦਾਹੈ, ਜਾਂ (ਉਹਸੇਵਕ) ਜਾਣਦਾਹੈਜਿਸਦੇਮਨਵਿਚ (ਪਰਮਾਤਮਾਆਪਣਾਪਿਆਰ) ਟਿਕਾਂਦਾਹੈ।
جِنِایہپ٘ریِتِلائیِسوجانےَکےَجانےَجِسُمنِدھرےَ॥
پریت ۔ پیار۔ سوجانے ۔ وہی سمجھتا ہے ۔ اے جانے ۔ کیا جانتا ہے ۔
جس نے یہ پیار کیا ہے پیدا وہی جانتا ہے یا جسکے دل میں ہے وہ جانتا ہے ۔

ਜਨੁਨਾਨਕੁਹਰਿਦੇਖਿਸੁਖੁਪਾਵੈਸਭਤਨਕੀਭੂਖਟਰੈ॥੪॥੩॥
jan naanak har daykh sukh paavai sabhtan kee bhookh tarai. ||4||3||
Servant Nanak gazes upon the Lord and is at peace; The hunger of his body is totally satisfied. ||4||3||
Devotee Nanak, obtains peace by seeing God and all the craving of his body is satiated. ||4||3||
ਦਾਸਨਾਨਕਉਸਪ੍ਰਭੂਦਾਦਰਸਨਕਰਕੇਆਤਮਕਆਨੰਦਹਾਸਲਕਰਦਾਹੈ (ਇਸਆਨੰਦਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲਨਾਨਕਦੇ) ਸਰੀਰਦੀਸਾਰੀ (ਮਾਇਕ) ਭੁੱਖਦੂਰਹੋਜਾਂਦੀਹੈ॥੪॥੩॥
جنُنانکُہرِدیکھِسُکھُپاۄےَسبھتنکیِبھوُکھٹرےَ॥੪॥੩॥
۔ بھوکھ لڑے ۔ بھوک ختم ہو جاتی ہے ۔
۔ خادم نانک الہٰی دیدار سے سکون پاتا ہے ۔ اس سے اسکی جسمانی بھوک مٹ جاتی ہے ۔

ਮਲਾਰਮਹਲਾ੪॥
malaar mehlaa 4.
Malaar, Fourth Mehl:
ملارمہلا੪॥

ਜਿਤਨੇਜੀਅਜੰਤਪ੍ਰਭਿਕੀਨੇਤਿਤਨੇਸਿਰਿਕਾਰਲਿਖਾਵੈ॥
jitnay jee-a jant parabh keenay titnay sir kaar likhaavai.
All the beings and creatures which God has created – on their foreheads, He has written their destiny.
(O’ my friends), as many are the creatures, which God has created they all (come into this world) after getting their assigned task written on their foreheads.
ਜਿਤਨੇਭੀਜੀਵਜੰਤੂਪ੍ਰਭੂਨੇਪੈਦਾਕੀਤੇਹਨ, ਸਾਰੇਹੀ (ਐਸੇਹਨਕਿ) ਹਰੇਕਦੇਸਿਰਉੱਤੇ (ਹਰੇਕਦੇਕਰਨਲਈ) ਕਾਰਲਿਖਰੱਖੀਹੈ।
جِتنےجیِءجنّتپ٘ربھِکیِنےتِتنےسِرِکارلِکھاۄےَ॥
جنت۔ جاندار۔ تتنے ۔ اتنے ۔ سر۔ ذمے ۔ کار ۔ کام ۔ کھاوے ۔ تحریر کرتا ہے ۔
خدا نے جاندار اور قائنات و مخلوقات پیدا کی ہر ایک ذمے کام تحریر ہے ۔

ਹਰਿਜਨਕਉਹਰਿਦੀਨ੍ਹ੍ਹਵਡਾਈਹਰਿਜਨੁਹਰਿਕਾਰੈਲਾਵੈ॥੧॥
har jan ka-o har deenH vadaa-ee har jan har kaarai laavai. ||1||
The Lord blesses His humble servant with glorious greatness. The Lord enjoins him to his tasks. ||1||
However to a God’s devotee, God has given this honor that He yokes the devotee to God’s special task (such as meditating on His Name or protecting His creatures from evil doers). ||1||
(ਆਪਣੇ) ਭਗਤਨੂੰਪ੍ਰਭੂਨੇਇਹਵਡਿਆਈਬਖ਼ਸ਼ੀਹੁੰਦੀਹੈਕਿਪ੍ਰਭੂਆਪਣੇਭਗਤਨੂੰਨਾਮਸਿਮਰਨਦੀਕਾਰਵਿਚਲਾਈਰੱਖਦਾਹੈ॥੧॥
ہرِجنکءُہرِدیِن٘ہ٘ہۄڈائیِہرِجنُہرِکارےَلاۄےَ॥੧॥
دین ۔ دی ہے ۔ وڈائی۔ عظمت ۔ لاوے ۔ لگاتا ہے ۔ (1)
۔ خادم خدا رضا کار خدا نے یہ عطمت عنایت کی ہے کہ خدا اپنے رضا کار کو الہٰی نام کی یاد وریاض اور کام میں لگاتا ہے (1)

ਸਤਿਗੁਰੁਹਰਿਹਰਿਨਾਮੁਦ੍ਰਿੜਾਵੈ॥
satgur har har naam darirh-aavai.
The True Guru implants the Naam, the Name of the Lord, Har, Har, within.
(O’ my friends), the true Guru firmly implants (God’s) Name in us.
ਗੁਰੂ (ਮਨੁੱਖਦੇ) ਹਿਰਦੇਵਿਚਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਪੱਕੀਤਰ੍ਹਾਂਟਿਕਾਦੇਂਦਾਹੈ।
ستِگُرُہرِہرِنامُد٘رِڑاۄےَ॥
نام درڑاوے ۔ دلمیں پختہ کراتا ہے ۔
سچا مرشد الہٰی نام ست سچ حق و حقیقت میں پختہ طور پر ایمان و یقین پختہ کراتا ہے ۔