Urdu-Raw-Page-1252

ਹਰਿਕੇਸੰਤਸਦਾਥਿਰੁਪੂਜਹੁਜੋਹਰਿਨਾਮੁਜਪਾਤ॥
har kay sant sadaa thir poojahu jo har naam japaat.
The Lord’s Saints are steady and stable forever; they worship and adore Him, and chant the Lord’s Name.
(O’ my friends), worship (and follow the advice) of God’s saints who always remain stable, and meditate on God’s Name.
(ਹੇਬੰਦੇ! ਜਨਮ-ਮਰਨਦਾਗੇੜਹਰੇਕਦੇਸਿਰਉੱਤੇਹੈ, ਸਿਰਫ਼) ਪ੍ਰਭੂਦੇਸੰਤਹੀਹਨਜੋਸਦਾਅਟੱਲਰਹਿੰਦੇਹਨ (ਜੋਮੁੜਮੁੜਮੌਤਦਾਸ਼ਿਕਾਰਨਹੀਂਹੁੰਦੇ), ਉਹਨਾਂਦੀਸੇਵਾਕਰੋ, ਉਹਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮ (ਆਪਸਿਮਰਦੇਹਨਤੇਹੋਰਨਾਂਤੋਂ) ਜਪਾਂਦੇਹਨ।
ہرِکےسنّتسداتھِرُپوُجہُجوہرِنامُجپات॥
سرابھر ۔ ہمیشہ مستقل ۔ ہر نام جپات۔ جو الہٰی نام کی یاد وریاض کرواتے ہیں۔
عاشقان الہٰی ہمیشہ مستقل مزاج رہتے ہیںانکی خدمت کرؤ۔ وہ الہٰی حمدوثناہ کراتے ہیں

ਜਿਨਕਉਕ੍ਰਿਪਾਕਰਤਹੈਗੋਬਿਦੁਤੇਸਤਸੰਗਿਮਿਲਾਤ॥੩॥
jin ka-o kirpaa karat hai gobidtay satsang milaat. ||3||
Those who are mercifully blessed by the Lord of the Universe, join the Sat Sangat, the True Congregation. ||3||
(But only) they on whom God shows mercy, He unites them with the company of the holy (saints). ||3||
ਪਰਮਾਤਮਾਜਿਨ੍ਹਾਂਉੱਤੇਮਿਹਰਕਰਦਾਹੈਉਹਨਾਂਨੂੰ (ਐਸੇ) ਸੰਤਜਨਾਂਦੀਸੰਗਤਵਿਚਮਿਲਾਂਦਾਹੈ॥੩॥
جِنکءُک٘رِپاکرتہےَگوبِدُتےستسنّگِمِلات॥੩॥
گوبند۔ خدا۔ ست سنگ ۔ ملات ۔ وہ سچے پاکدامن ساتھیوں سے ملاتے ہیں
جن پر خدا کی کرم و عنایت ہوتی ہے انہیں سچے پاکدامن ساتھیوں سے ملاتا ہے (3)

ਮਾਤਪਿਤਾਬਨਿਤਾਸੁਤਸੰਪਤਿਅੰਤਿਨਚਲਤਸੰਗਾਤ॥
maat pitaa banitaa sut sampat ant na chalat sangaat.
Mother, father, spouse, children and wealth will not go along with you in the end.
(O’ my friends, neither our) mother, nor father, nor wife, nor son, nor wealth accompanies us in the end.
ਹੇਕਮਲੇ! ਮਾਂ, ਪਿਉ, ਵਹੁਟੀ, ਪੁੱਤਰ, ਧਨ-ਇਹਨਾਂਵਿਚੋਂਕੋਈਭੀਅਖ਼ੀਰਵੇਲੇਨਾਲਨਹੀਂਤੁਰਦਾ।
ماتپِتابنِتاسُتسنّپتِانّتِنچلتسنّگات॥
بنتا ۔ بیوی ۔ سنپت۔ جائیداد۔ انت۔ آخر ۔ سنگات۔ ساتھ ۔
ماں باپ بیوی بچے اور اچاثے بوقت آخرت ساتھ نہیں جاتے ۔

ਕਹਤਕਬੀਰੁਰਾਮਭਜੁਬਉਰੇਜਨਮੁਅਕਾਰਥਜਾਤ॥੪॥੧॥
kahat kabeer raam bhaj ba-uray janam akaarath jaat. ||4||1||
Says Kabeer, meditate and vibrate on the Lord, O madman. Your life is uselessly wasting away. ||4||1||
Therefore Kabir says, O’ foolish (person), meditate on God, (because without meditating on God’s Name your human) birth is being wasted. ||4||1||
ਕਬੀਰਆਖਦਾਹੈਕਿ (ਇਕਪ੍ਰਭੂਹੀਸਾਥੀਬਣਦਾਹੈ) ਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਸਿਮਰ, (ਸਿਮਰਨਤੋਂਬਿਨਾ) ਜੀਵਨਵਿਅਰਥਜਾਰਿਹਾਹੈ॥੪॥੧॥
کہتکبیِرُرامبھجُبئُرےجنمُاکارتھجات॥੪॥੧॥
رام بھج۔ خدا یاد رکھ ۔ بوڑے ۔ دیوانے ۔ کارتھ ۔ بیکار
کبیر کا فرمان ہے اے دیوانے انسان خدا کو یاد کر زندگی بیکار گذر رہی ہے ۔

ਰਾਜਾਸ੍ਰਮਮਿਤਿਨਹੀਜਾਨੀਤੇਰੀ॥
raajaasaram mit nahee jaanee tayree.
I do not know the limits of Your Royal Ashram.
O’ King of magnificent palaces, I have not realized Your limit.
ਹੇਉੱਚੇਮਹੱਲਵਾਲੇ (ਪ੍ਰਭੂ!) ਮੈਥੋਂਤੇਰੀਕੁਦਰਤਦਾਅੰਤਨਹੀਂਪੈਸਕਦਾ,
راجاس٘رممِتِنہیِجانیِتیریِ॥
راجسرم ۔ راج آشرم ۔ حکومتی ٹھکانہ ۔ مت۔ منتی ۔ اندازہ ۔
اے الہٰی محلات کے مالک خدا میں تیرا اندازہ نہیں کر سکتا

ਤੇਰੇਸੰਤਨਕੀਹਉਚੇਰੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
tayray santan kee ha-o chayree. ||1|| rahaa-o.
I am the humble slave of Your Saints. ||1||Pause||
I am a mere maid servant of Your saints. ||1||Pause||
(ਤੇਰੇਸੰਤਹੀਤੇਰੇਗੁਣਾਂਦਾਜ਼ਿਕਰਕਰਦੇਹਨ; ਸੋ) ਮੈਂਤੇਰੇਸੰਤਾਂਦੀਹੀਦਾਸੀਬਣੀਰਹਾਂ (ਇਹੋਮੇਰੀਤਾਂਘਹੈ) ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
تیرےسنّتنکیِہءُچیریِ॥੧॥رہاءُ॥
چیری ۔ مرشد ۔ رہاؤ۔ اوجر۔
اے خدا مین تیرے سنتوں کا مرید ہوں۔ رہاؤ۔

ਹਸਤੋਜਾਇਸੁਰੋਵਤੁਆਵੈਰੋਵਤੁਜਾਇਸੁਹਸੈ॥
hasto jaa-ay so rovat aavai rovat jaa-ay so hasai.
The one who goes laughing returns crying, and the one who goes crying returns laughing.
(O’ God, this is an astonishing quality of Your creation, that) the one who goes laughing comes back crying, and the one who goes crying, comes back laughing.
(ਅਚਰਜਖੇਡਹੈ) ਜੋਹੱਸਦਾਜਾਂਦਾਹੈਉਹਰੋਂਦਾ (ਵਾਪਸ) ਆਉਂਦਾਹੈ; ਜੋਰੋਂਦਾਜਾਂਦਾਹੈਉਹਹੱਸਦਾਮੁੜਦਾਹੈ।
ہستوجاءِسُروۄتُآۄےَروۄتُجاءِسُہسےَ॥
جو ہنستے روانہ ہوتے ہیں وہ روتے آتے ہین جرو روقتے ہوتے ہیں وہ ہنستے روانہ ہوتے ہ۔

ਬਸਤੋਹੋਇਹੋਇਸੋੁਊਜਰੁਊਜਰੁਹੋਇਸੁਬਸੈ॥੧॥
basto ho-ay ho-ay so oojar oojar ho-ay so basai. ||1||
What is inhabited becomes deserted, and what is deserted becomes inhabited. ||1||
(Similarly many times a city which is thickly) populated becomes deserted and the one which is deserted becomes populated. ||1||
ਜੋਕਦੇਵੱਸਦਾ (ਨਗਰ) ਹੁੰਦਾਹੈ, ਉਹਉੱਜੜਜਾਂਦਾਹੈ, ਤੇਉੱਜੜਿਆਹੋਇਆਥਾਂਵੱਸਪੈਂਦਾਹੈ॥੧॥
بستوہوءِہوءِسد਼اوُجرُاوُجرُہوءِسُبسےَ॥੧॥
اُجاڑ۔ ویرانہ ۔
بستی آبادیاں اور شہر ویرانے بن جاتے ہیں اور ویرانے آبادیان قبصے اور شہر بن جاتے ہیں (1)

ਜਲਤੇਥਲਕਰਿਥਲਤੇਕੂਆਕੂਪਤੇਮੇਰੁਕਰਾਵੈ॥
jal tay thal kar thal tay koo-aa koop tay mayr karaavai.
The water turns into a desert, the desert turns into a well, and the well turns into a mountain.
(O’ my friends, God) can turn oceans into lands, land into a well, and wells into mountains.
(ਪਰਮਾਤਮਾਦੀਖੇਡਅਸਚਰਜਹੈ) ਪਾਣੀ (ਨਾਲਭਰੇਥਾਵਾਂਤੋਂ) ਬਰੇਤਾਕਰਦੇਂਦਾਹੈ, ਬਰੇਤੇਤੋਂਖੂਹਬਣਾਦੇਂਦਾਹੈ, ਅਤੇਖੂਹ (ਦੇਥਾਂ) ਤੋਂਪਹਾੜਕਰਦੇਂਦਾਹੈ।
جلتےتھلکرِتھلتےکوُیاکوُپتےمیرُکراۄےَ॥
تھل۔ ٹیلے ۔ کنوآں ۔ کوپ ۔ کنواں ۔ میرپہاڑ ۔
جل ٹھکانے ٹیلون میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ ٹیلے کوئیں ہو جاتے ہیں۔ کوئیں پہاڑ بن جاتے ہیں۔

ਧਰਤੀਤੇਆਕਾਸਿਚਢਾਵੈਚਢੇਅਕਾਸਿਗਿਰਾਵੈ॥੨॥
Dhartee tay aakaas chadhaavai chadhay akaas giraavai. ||2||
From the earth, the mortal is exalted to the Akaashic ethers; and from the ethers on high, he is thrown down again. ||2||
(He can bless the most unrespected person with highest honor, and bring utmost disgrace to the most glorious, as if) from earth He can raise one to the sky, and from sky He can make one fall to the ground. ||2||
ਜ਼ਮੀਨਉਤੇਪਏਨੂੰਅਸਮਾਨਉਤੇਚਾੜ੍ਹਦੇਂਦਾਹੈ, ਅਸਮਾਨਉਤੇਚੜ੍ਹੇਨੂੰਹੇਠਾਂਡੇਗਦੇਂਦਾਹੈ॥੨॥
دھرتیِتےآکاسِچڈھاۄےَچڈھےآکاسِگِراۄےَ॥੨॥
دھرتی ۔ زمین ۔ آکاس۔ آسمان۔
زمین سے آسمان چڑھ جاتے ہیں اور آسمانوں سے زمین پر گرا دیتا ہے (2)

ਭੇਖਾਰੀਤੇਰਾਜੁਕਰਾਵੈਰਾਜਾਤੇਭੇਖਾਰੀ॥
bhaykhaaree tay raaj karaavai raajaa tay bhaykhaaree.
The beggar is transformed into a king, and the king into a beggar.
(God) can make a beggar to rule an empire, and turn a king into a beggar.
ਮੰਗਤੇ (ਨੂੰਰਾਜਾਬਣਾਕੇਉਸ) ਤੋਂਰਾਜਕਰਾਂਦਾਹੈ, ਰਾਜੇਤੋਂਮੰਗਤਾਬਣਾਦੇਂਦਾਹੈ;
بھیکھاریِتےراجُکراۄےَراجاتےبھیکھاریِ॥
بھیکھاری۔ بھیک مانگنے والا۔راج ۔ حکومت۔
بھیکاری سے بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہ سے بھکاری ۔

ਖਲਮੂਰਖਤੇਪੰਡਿਤੁਕਰਿਬੋਪੰਡਿਤਤੇਮੁਗਧਾਰੀ॥੩॥
khal moorakhtay pandit karibo pandittay mugDhaaree. ||3||
The idiotic fool is transformed into a Pandit, a religious scholar, and the Pandit into a fool. ||3||
(Many times, He) turns a fool into (a learned) pundit and turns a pundit into an idiot. ||3||
ਮਹਾਂਪੂਰਖਤੋਂਵਿਦਵਾਨਬਣਾਦੇਂਦਾਹੈਅਤੇਪੰਡਿਤਤੋਂਮੂਰਖਕਰਦੇਂਦਾਹੈ॥੩॥
کھلموُرکھتےپنّڈِتُکرِبوپنّڈِتتےمُگدھاریِ॥੩॥
کھل مورکھ ۔ نہایت جاہل۔پنڈت لے مگد ھاری ۔ عالم سے جاہل ۔
جاہل و نادان سے پنڈت یا عالم اور عالم سے بیوقوف اور جاہل (3)

ਨਾਰੀਤੇਜੋਪੁਰਖੁਕਰਾਵੈਪੁਰਖਨਤੇਜੋਨਾਰੀ॥
naaree tay jo purakh karaavai purkhan tay jo naaree.
The woman is transformed into a man, and the men into women.
(O’ my friends), He who can make a woman change into a man, and a man into a woman,
(ਜੋਪ੍ਰਭੂ) ਜ਼ਨਾਨੀਤੋਂਮਰਦਪੈਦਾਕਰਦਾਹੈ, ਮਰਦਾਂ (ਦੀਬਿੰਦ) ਤੋਂਜੋਜ਼ਨਾਨੀਆਂਪੈਦਾਕਰਦੇਂਦਾਹੈ,
ناریِتےجوپُرکھُکراۄےَپُرکھنتےجوناریِ॥
پرکھ ۔ مرد ۔ ناری ۔ عورت۔
زن سے مرد اور مرد سے زن پیدا کرتا ہے ۔

ਕਹੁਕਬੀਰਸਾਧੂਕੋਪ੍ਰੀਤਮੁਤਿਸੁਮੂਰਤਿਬਲਿਹਾਰੀ॥੪॥੨॥
kaho kabeer saaDhoo ko pareetam tis moorat balihaaree. ||4||2||
Says Kabeer, God is the Beloved of the Holy Saints. I am a sacrifice to His image. ||4||2||
Kabir says, he is a sacrifice to that (beautiful) Figure who is Beloved of the saints. ||4||2||
ਕਬੀਰਆਖਦਾਹੈ- ਮੈਂਉਸਸੋਹਣੇਸਰੂਪਤੋਂਸਦਕੇਹਾਂ, ਉਹਸੰਤਜਨਾਂਦਾਪਿਆਰਾਹੈ॥੪॥੨॥
کہُکبیِرسادھوُکوپ٘ریِتمُتِسُموُرتِبلِہاریِ॥੪॥੨॥
ساد ہو کو پریتم۔ سنت دوست۔
اے کبیر بتا دے کہ میں اس شکل و صورت پر قربان ہوں جو عاشقان الہٰی سنتوں کا محبوب ہے ۔

ਸਾਰੰਗਬਾਣੀਨਾਮਦੇਉਜੀਕੀ॥
saarang banee naamday-o jee kee.
Saarang, The Word Of Naam Dayv Jee:
ਰਾਗਸਾਰੰਗਵਿੱਚਭਗਤਨਾਮਦੇਵਜੀਦੀਬਾਣੀ।
سارنّگبانھیِنامدیءُجیِکیِ॥

ੴਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:
ਅਕਾਲਪੁਰਖਇੱਕਹੈਅਤੇਸਤਿਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਮਿਲਦਾਹੈ।
ایک اونکارستِگُرپ٘رسادِ॥
ایک آفاقی خالق خدا۔ سچے گرو کی فضل سےجانا گیا

ਕਾਏਂਰੇਮਨਬਿਖਿਆਬਨਜਾਇ॥
kaa-ayN ray man bikhi-aa ban jaa-ay.
O mortal, why are you going into the forest of corruption?
O’ mind, why do you go into the forest of worldly wealth,
ਹੇਮਨ! ਤੂੰਮਾਇਆ-ਜੰਗਲਵਿਚਕਿਉਂਜਾਫਸਿਆਹੈਂ?
کائیںرےمنبِکھِیابنجاءِ॥
کاینئں ۔ کیوں ۔ دکھیا۔ دنیاوی دولت۔ بن جنگل۔
اے انسان تو دنیاوی دولت کے جنگل میں کیؤں گرفتارہے ۔

ਭੂਲੌਰੇਠਗਮੂਰੀਖਾਇ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
bhoolou ray thagmooree khaa-ay. ||1|| rahaa-o.
You have been misled into eating the toxic drug. ||1||Pause||
(and commit sins for its sake, as if) getting lost you are eating Thug Moori (a herb which cheats in India used to administer to their victims, to make them unconscious). ||1||Pause||
ਤੂੰਤਾਂਭੁਲੇਖੇਵਿਚਪੈਕੇਠਗ-ਬੂਟੀਖਾਈਜਾਰਿਹਾਹੈਂ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
بھوُلوَرےٹھگموُریِکھاءِ॥੧॥رہاءُ॥
بھولے ۔ گمراہ ۔ ٹھگ موری۔ دھتورا (1) رہاو۔ مین۔ ۔ مچھلی ۔
گمراہی میں ہی دنیا کو دہوکا دینے والی بوٹی کھا رہا ہے ۔رہاؤ۔

ਜੈਸੇਮੀਨੁਪਾਨੀਮਹਿਰਹੈ॥
jaisay meen paanee meh rahai.
You are like a fish living in the water;
(O’ man), just as a fish lives in water,
ਜਿਵੇਂਮੱਛੀਪਾਣੀਵਿਚ (ਬੇ-ਫ਼ਿਕਰਹੋਕੇ) ਰਹਿੰਦੀ-
جیَسےمیِنُپانیِمہِرہےَ॥
جیسے پانی مین مچھلی بیخوف ہوکر رہتی ہے

ਕਾਲਜਾਲਕੀਸੁਧਿਨਹੀਲਹੈ॥
kaal jaal kee suDh nahee lahai.
you do not see the net of death.
(but) doesn’t remain aware of deadly net (cast over it,
ਮੌਤ-ਜਾਲਦੀਸੋਝੀਨਹੀਂਲੈਂਦੀ (ਭਾਵ, ਇਹਨਹੀਂਸਮਝਦੀਕਿਇਹਜਾਲਮੇਰੀਮੌਤਦਾਕਾਰਨਬਣੇਗਾ),
کالجالکیِسُدھِنہیِلہےَ॥
کال جال۔ موت کا پھندہ۔
آپ کو موت کا جال نظر نہیں آتا

ਜਿਹਬਾਸੁਆਦੀਲੀਲਿਤਲੋਹ॥
jihbaa su-aadee leelit loh.
Trying to taste the flavor, you swallow the hook.
and) lured by the taste of tongue, it bites on the iron (hook),
ਜੀਭਦੇਸੁਆਦਪਿੱਛੇਲੋਹੇਦੀਕੁੰਡੀਨਿਗਲਲੈਂਦੀਹੈ (ਤੇਪਕੜੀਜਾਂਦੀਹੈ);
جِہباسُیادیِلیِلِتلوہ॥
جہدا ۔ زبان ۔ سوادی ۔ لطف۔ لیلت لوہ ۔ لاہا نگلتی ہے ۔
مگر زبان کے لطف میں لوہا نگلتی ہے

ਐਸੇਕਨਿਕਕਾਮਨੀਬਾਧਿਓਮੋਹ॥੧॥
aisay kanik kaamnee baaDhi-o moh. ||1||
You are bound by attachment to wealth and woman. ||1||
similarly you have bound yourself in the attachment for gold and lust. ||1||
ਤਿਵੇਂਹੀਤੂੰਸੋਨੇਤੇਇਸਤ੍ਰੀਦੇਮੋਹਵਿਚਬੱਝਾਪਿਆਹੈਂ (ਤੇਆਪਣੀਆਤਮਕਮੌਤਸਹੇੜਰਿਹਾਹੈਂ) ॥੧॥
ایَسےکنِککامنیِبادھِئوموہ॥੧॥
کنک۔ سونا۔ کامنی ۔ عورت ۔ بادھؤ موہ۔ محبت میں گرفتار ہے ۔ مودھ ماکھی شہد کی مکھی ۔
۔ ایسے ہی انسان سونے اور عورت کی محبت میں گرفتار ہے (1)

ਜਿਉਮਧੁਮਾਖੀਸੰਚੈਅਪਾਰ॥
ji-o maDh maakhee sanchai apaar.
The bee stores up loads of honey;
Just as a honeybee amasses lots of honey (in its bee hive, but when a honey collector comes),
ਜਿਵੇਂਮੱਖੀਬਹੁਤਸ਼ਹਿਦਇਕੱਠਾਕਰਦੀਹੈ,
جِءُمدھُماکھیِسنّچےَاپار॥
سنپے ۔ اکھٹا کرتی ہے ۔
جیسے شہد کی مکھی شہد اکھٹای کرتی ہے ۔

ਮਧੁਲੀਨੋਮੁਖਿਦੀਨੀਛਾਰੁ॥
maDh leeno mukhdeenee chhaar.
then someone comes and takes the honey, and throws dust in its mouth.
he takes away all the honey (and leaves nothing for the bee, as if) he has put dust in the bee’s mouth.
ਪਰਮਨੁੱਖ (ਆਕੇ) ਸ਼ਹਿਦਲੈਲੈਂਦਾਹੈਤੇਉਸਮੱਖੀਦੇਮੂੰਹਵਿਚਸੁਆਹਪਾਂਦਾਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸਮੱਖੀਨੂੰਕੁਝਭੀਨਹੀਂਦੇਂਦਾ);
مدھُلیِنومُکھِدیِنیِچھارُ॥
مدھ ینو ۔ شہد لیتا ہے ۔ چھار۔ سوآہ ۔
مگر انسان شہد لیتا ہے اور مکھی منہ میں راکھ پڑتی ہے

ਗਊਬਾਛਕਉਸੰਚੈਖੀਰੁ॥
ga-oo baachh ka-o sanchai kheer.
The cow stores up loads of milk;
Or just as a cow produces milk for its calf,
ਜਿਵੇਂਗਊਆਪਣੇਵੱਛੇਲਈਦੁੱਧ (ਥਣਾਂਵਿਚ) ਇਕੱਠਾਕਰਦੀਹੈ,
گئوُباچھکءُسنّچےَکھیِرُ॥
کھیر۔ دودھ ۔
جیسے گائے اپنے بچھڑے کے لئے دودھ اکھٹا کرتی ہے

ਗਲਾਬਾਂਧਿਦੁਹਿਲੇਇਅਹੀਰੁ॥੨॥
galaa baaNDhduhi lay-ay aheer. ||2||
then the milkman comes and ties it by its neck and milks it. ||2||
but tying it by the neck the milk man takes out the milk, (similarly one may save lots of wealth for oneself or for one’s family, but many times some one else takes away that wealth from that person). ||2||
ਪਰਗੁੱਜਰਗਲਾਵਾਂਪਾਕੇਦੁੱਧਚੋਲੈਂਦਾਹੈ॥੨॥
گلاباںدھِدُہِلےءِاہیِرُ॥੨॥
دہو۔ دہوتا ہے (2)
مگر چراواہا دودھ دہو لیتا ہے (2)

ਮਾਇਆਕਾਰਨਿਸ੍ਰਮੁਅਤਿਕਰੈ॥
maa-i-aa kaaran saram at karai.
For the sake of Maya, the mortal works very hard.
(One may) toil hard for the sake of wealth.
ਤਿਵੇਂਮੂਰਖਮਨੁੱਖਮਾਇਆਦੀਖ਼ਾਤਰਬੜੀਮਿਹਨਤਕਰਦਾਹੈ,
مائِیاکارنِس٘رمُاتِکرےَ॥
سرم محنت و مشقت
ایسے ہی دیوانہ انسان دنیاوی دولت کے خاطر محنت و مشقت کرتا ہے

ਸੋਮਾਇਆਲੈਗਾਡੈਧਰੈ॥
so maa-i-aa lai gaadai Dharai.
He takes the wealth of Maya, and buries it in the ground.
Taking that wealth, may bury it in the ground.
ਉਸਨੂੰਕਮਾਕੇਧਰਤੀਵਿਚਨੱਪਰੱਖਦਾਹੈ,
سومائِیالےَگاڈےَدھرےَ॥
گاڑے دھیرے ۔ زمین میں دبا دیتا ہے ۔
اسے زمین میں دبا دیتا ہے ۔

ਅਤਿਸੰਚੈਸਮਝੈਨਹੀਮੂੜ੍ਹ੍ਹ॥
at sanchai samjhai nahee moorhH.
He acquires so much, but the fool does not appreciate it.
(In this way), one gathers (wealth), but the fool doesn’t realize (that when one dies),
ਮੂਰਖਬੜੀਇਕੱਠੀਕਰੀਜਾਂਦਾਹੈਪਰਸਮਝਦਾਨਹੀਂ,
اتِسنّچےَسمجھےَنہیِموُڑ٘ہ٘ہ॥
پاگل انسان زیادہ سے زیادہ اکھٹی کرتا ہے

ਧਨੁਧਰਤੀਤਨੁਹੋਇਗਇਓਧੂੜਿ॥੩॥
Dhan Dhartee tan ho-ay ga-i-o Dhoorh. ||3||
His wealth remains buried in the ground, while his body turns to dust. ||3||
one’s wealth remains buried in the ground, and one’s body becomes dust. ||3||
ਕਿਧਨਜ਼ਮੀਨਵਿਚਹੀਦੱਬਿਆਪਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈਤੇ (ਮੌਤਆਇਆਂ) ਸਰੀਰਮਿੱਟੀਹੋਜਾਂਦਾਹੈ॥੩॥
دھنُدھرتیِتنُہوءِگئِئودھوُڑِ॥੩॥
دہوڑ مٹی (3)
مگر سمجھتا نہیں کہ دولت زمین میں دبی رہ جاتی ہےیہ جسم مٹی ہوجاتا ہے (3)

ਕਾਮਕ੍ਰੋਧਤ੍ਰਿਸਨਾਅਤਿਜਰੈ॥
kaam kroDhtarisnaa at jarai.
He burns in tremendous sexual desire, unresolved anger and desire.
One keeps burning (and suffering) in lust and anger,
(ਮੂਰਖਮਨੁੱਖ) ਕਾਮਕ੍ਰੋਧਅਤੇਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਿਚਬਹੁਤਖਿੱਝਦਾਹੈ,
کامک٘رودھت٘رِسنااتِجرےَ॥
کام کرودھ ۔ شہوت۔ غصہ ۔ ات ۔ نہایت۔ زیادہ۔ جرئے جلتا ہے ۔
انسان شہوت اور غصہ میں جلتا ہے

ਸਾਧਸੰਗਤਿਕਬਹੂਨਹੀਕਰੈ॥
saaDhsangat kabhoo nahee karai.
He never joins the Saadh Sangat, the Company of the Holy.
but one never joins the society of saints.
ਕਦੇਭੀਸਾਧ-ਸੰਗਤਵਿਚਨਹੀਂਬੈਠਦਾ।
سادھسنّگتِکبہوُنہیِکرےَ॥
سادھ سنگت ۔ صحبت پاکدامن۔
پارساؤں نیک انسانوں خی صحبت نہیں کرتا۔

ਕਹਤਨਾਮਦੇਉਤਾਚੀਆਣਿ॥
kahat naamday-o taa chee aan.
Says Naam Dayv, seek God’s Shelter;
Nam Dev says, (O’ my friend); seek the support of that God (who is always with you),
ਨਾਮਦੇਵਆਖਦਾਹੈਕਿਉਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਦੀਓਟ (ਲੈ),
کہتنامدیءُتاچیِآنھِ॥
تاچی آن ۔ تاچی ۔ اس خدا ۔ آن ۔ آسرا۔
نامدیو کہتا ہے کہ اس خدا کی پناہ لو

ਨਿਰਭੈਹੋਇਭਜੀਐਭਗਵਾਨ॥੪॥੧॥
nirbhai ho-ay bhajee-ai bhagvaan. ||4||1||
be fearless, and vibrate on the Lord God. ||4||1||
and becoming fear free you should always meditate on God. ||4||1||
(ਜੋਸਦਾਤੇਰੇਨਾਲਨਿੱਭਣਵਾਲਾਹੈ) ਨਿਡਰਹੋਕੇਭਗਵਾਨਦਾਸਿਮਰਨਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾਹੈ॥੪॥੧॥
نِربھےَہوءِبھجیِئےَبھگۄان॥੪॥੧॥
اور بیخوف ہوکر خدا کا یاد کرو۔

ਬਦਹੁਕੀਨਹੋਡਮਾਧਉਮੋਸਿਉ॥
badahu kee na hod maaDha-o mo si-o.
Why not make a bet with me, O Lord of Wealth?
O’ dear God, why don’t You bet with me.
ਹੇਮਾਧੋ! ਮੇਰੇਨਾਲਵਿਚਾਰਕਰਕੇਵੇਖਲੈ (ਇਹਗੱਲਸੱਚੀਹੈਕਿ)
بدہُکیِنہوڈمادھءُموسِءُ॥
بدہو کی نہ ہوڈ۔
اے خدا میرے ساتھ بحث یا وچار کرکے دیکھ لو ۔

ਠਾਕੁਰਤੇਜਨੁਜਨਤੇਠਾਕੁਰੁਖੇਲੁਪਰਿਓਹੈਤੋਸਿਉ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
thaakur tay jan jan tay thaakur khayl pari-o hai to si-o. ||1|| rahaa-o.
From the master comes the servant, and from the servant, comes the master. This is the game I play with You. ||1||Pause||
(I can prove that just as) from a Master is known the servant, and from the servant the Master, similar is the play (of our relationship) with You. ||1||Pause||
ਇਹਜਗਤ-ਖੇਡਤੇਰੀਤੇਸਾਡੀਜੀਵਾਂਦੀਸਾਂਝੀਖੇਡਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਮਾਲਕਤੋਂਸੇਵਕਤੇਸੇਵਕਤੋਂਮਾਲਕ (ਦੀਪੀੜ੍ਹੀਚਲਦੀਹੈ, ਭਾਵ, ਜੇਮਾਲਕਹੋਵੇਤਾਂਹੀਉਸਦਾਕੋਈਸੇਵਕਬਣਸਕਦਾਹੈ, ਤੇਜੇਸੇਵਕਹੋਵੇਤਾਂਹੀਉਸਦਾਕੋਈਮਾਲਕਅਖਵਾਸਕੇਗਾ।ਸੋ, ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂਅਤੇਸੇਵਕਦੀਹਸਤੀਸਾਂਝੀਹੈ) ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ٹھاکُرتےجنُجنتےٹھاکُرُکھیلُپرِئوہےَتوسِءُ॥੧॥رہاءُ॥
مریے ساتھ شر ط کیوں لگانے ۔ ٹھاکرتے جن۔ مالک سے خدمتگار ۔ اور جن تے ٹھاکر ۔ خدمتگار سے مالک ۔ کھیل پریؤ ہے تو سیؤ۔ تیرے ساتھ ۔ ایک کھیل بنا ہو اہے ۔ رہاؤ ۔ دیہہرا۔ مندر۔
کہ یہ دنیا مالک اور خدمتگار کے درمیان ایک کھیل ہے ۔مراد جانداروناور خد اکے درمیان ایک کھیل ہے ۔ رہاو۔

ਆਪਨਦੇਉਦੇਹੁਰਾਆਪਨਆਪਲਗਾਵੈਪੂਜਾ॥
aapan day-o dayhuraa aapan aap lagaavai poojaa.
You Yourself are the deity, and You are the temple of worship. You are the devoted worshipper.
(O’ my friends, in the final analysis), He Himself is the God, Himself the temple, and He yokes (mortals to His) worship.
ਹੇਮਾਧੋ! ਤੂੰਆਪਹੀਦੇਵਤਾਹੈਂ, ਆਪਹੀਮੰਦਰਹੈਂ, ਤੂੰਆਪਹੀ (ਜੀਵਾਂਨੂੰਆਪਣੀ) ਪੂਜਾਵਿਚਲਗਾਉਂਦਾਹੈਂ।
آپندیءُدیہُراآپنآپلگاۄےَپوُجا॥
پوجا۔ پر ستش ۔
اے خدا تو ہی مندر ہے اور تو ہی دیوتااور پرستش کروانے والا بھی تو ہے

ਜਲਤੇਤਰੰਗਤਰੰਗਤੇਹੈਜਲੁਕਹਨਸੁਨਨਕਉਦੂਜਾ॥੧॥
jal tay tarang tarang tay hai jal kahan sunan ka-o doojaa. ||1||
From the water, the waves rise up, and from the waves, the water. They are only different by figures of speech. ||1||
Just as from water the waves arise, and waves indicate the water, (and are) different only for the sake of saying or telling, (similar is the relationship between God and His creatures). ||1||
ਪਾਣੀਤੋਂਲਹਿਰਾਂ (ਉਠਦੀਆਂਹਨ), ਲਹਿਰਾਂ (ਦੇਮਿਲਣ) ਤੋਂਪਾਣੀ (ਦੀਹਸਤੀ) ਹੈ, ਇਹਸਿਰਫ਼ਆਖਣਨੂੰਤੇਸੁਣਨਨੂੰਹੀਵੱਖੋ-ਵੱਖਹਨ (ਭਾਵ, ਇਹਸਿਰਫ਼ਕਹਿਣ-ਮਾਤ੍ਰਗੱਲਹੈਕਿਇਹਪਾਣੀਹੈ, ਤੇਇਹਲਹਿਰਾਂਹਨ) ॥੧॥
جلتےترنّگترنّگتےہےَجلُکہنسُننکءُدوُجا॥੧॥
ترنگ ۔ لہر
جیسے پانی سے لہر اور لہر سے پانی ہو جاتا ہے صرف کہنے سننے کے لئے علیحدہ علیحدہ دو ہیں (1)

ਆਪਹਿਗਾਵੈਆਪਹਿਨਾਚੈਆਪਿਬਜਾਵੈਤੂਰਾ॥
aapeh gaavai aapeh naachai aap bajaavai tooraa.
You Yourself sing, and You Yourself dance. You Yourself blow the bugle.
(O’ my friends, God) Himself sings, Himself dances, and He Himself plays the instrument.
(ਹੇਮਾਧੋ!) ਤੂੰਆਪਹੀਗਾਂਦਾਹੈਂ, ਤੂੰਆਪਹੀਨੱਚਦਾਹੈਂ, ਤੂੰਆਪਹੀਵਾਜਾਵਜਾਉਂਦਾਹੈਂ।
آپہِگاۄےَآپہِناچےَآپِبجاۄےَتوُرا॥
تورا۔ باجہ۔ساز۔
اے خدا گاتا بھی تو ہےاور انچنے والا بھی تو اور ساز اور باجہ بجانے والا بھی تو ۔

ਕਹਤਨਾਮਦੇਉਤੂੰਮੇਰੋਠਾਕੁਰੁਜਨੁਊਰਾਤੂਪੂਰਾ॥੨॥੨॥
kahat naamday-o tooN mayro thaakur jan ooraa too pooraa. ||2||2||
Says Naam Dayv, You are my Lord and Master. Your humble servant is imperfect; You are perfect. ||2||2||
Nam Dev says: “(O’ God), You are my Master. (While Your) servant is imperfect, You are perfect. ||2||2||
ਨਾਮਦੇਵਆਖਦਾਹੈਕਿਹੇਮਾਧੋ! ਤੂੰਮੇਰਾਮਾਲਕਹੈਂ, (ਇਹਠੀਕਹੈਕਿਮੈਂ) ਤੇਰਾਦਾਸ (ਤੈਥੋਂਬਹੁਤ) ਛੋਟਾਹਾਂਅਤੇਤੂੰਮੁਕੰਮਲਹੈਂ (ਪਰਜੇਦਾਸਨਾਹੋਵੇਤਾਂਤੂੰਮਾਲਕਕਿਵੇਂਅਖਵਾਏਂ? ਸੋ, ਮੈਨੂੰਆਪਣਾਸੇਵਕਬਣਾਈਰੱਖ) ॥੨॥੨॥
کہتنامدیءُتوُنّمیروٹھاکُرُجنُاوُراتوُنّپوُرا॥੨॥੨॥
اورا۔ کم ۔ اور کم۔
نا مدیو کہتا ہے۔ کہ اے خدا تو میرا آقا ہے خدمتگار ۔ ادہور ا ہے اور ٹھاکر پورا ہے ۔

ਦਾਸਅਨਿੰਨਮੇਰੋਨਿਜਰੂਪ॥
daas aninn mayro nij roop.
Says God: my slave is devoted only to me; he is in my very image.
(O’ Nam Dev), the devotees who adore only me (and none else) are my embodiment.
ਜੋ (ਮੇਰਾ) ਦਾਸਮੈਥੋਂਬਿਨਾਕਿਸੇਹੋਰਨਾਲਪਿਆਰਨਹੀਂਕਰਦਾ, ਉਹਮੇਰਾਆਪਣਾਸਰੂਪਹੈ;
داسانِنّنمیرونِجروُپ॥
ابن۔ محبو ب۔ تج ذاتی ۔ روپ ۔ شکل وصورت ۔
اے نامدیو جسکا میرے بغیر دوسرا کوئی محبوب نہیں وہ میری ہی شکل و صورت ہے ۔

ਦਰਸਨਨਿਮਖਤਾਪਤ੍ਰਈਮੋਚਨਪਰਸਤਮੁਕਤਿਕਰਤਗ੍ਰਿਹਕੂਪ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
darsan nimakhtaap tar-ee mochan parsat mukat karat garih koop. ||1|| rahaa-o.
The sight of him, even for an instant, cures the three fevers; his touch brings liberation from the deep dark pit of household affairs. ||1||Pause||
Even an instant of their sight dispels all the three kinds (of mental, physical, or social) afflictions. The touch of the feet (of such a devotee) pulls one out of the well of the household (entanglements). ||1||Pause||
ਉਸਦਾਇਕਪਲਭਰਦਾਦਰਸ਼ਨਤਿੰਨੇਹੀਤਾਪਦੂਰਕਰਦੇਂਦਾਹੈ, ਉਸ (ਦੇਚਰਨਾਂ) ਦੀਛੋਹਗ੍ਰਿਹਸਤਦੇਜੰਜਾਲ-ਰੂਪਖੂਹਵਿਚੋਂਕੱਢਲੈਂਦੀਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
درسننِمکھتاپت٘رئیِموچنپرستمُکتِکرتگ٘رِہکوُپ॥੧॥رہاءُ॥
درسن نمکھ ۔ ذرا سا دیدار ۔ تاپ ترئی ۔ تینوں عذاب ۔ آدھ ۔
اسکے آنکھ جھپکنے کے دیدار سے تینو عذاب ذہنی جسمانی اور گمراہی دور ہو جاتے ہیں۔ مٹ جاتے ہیںاسکی چھو سے خانہ داری گھریلو زندگی کے کوئیں سے نکال آزادبنا دیتی ہے ۔ رہاؤ۔

ਮੇਰੀਬਾਂਧੀਭਗਤੁਛਡਾਵੈਬਾਂਧੈਭਗਤੁਨਛੂਟੈਮੋਹਿ॥
mayree baaNDhee bhagatchhadaavai baaNDhai bhagat na chhootai mohi.
The devotee can release anyone from my bondage, but I cannot release anyone from his.
(O’ Nam Dev), my devotee can loosen (the knot of worldly attachment) tied by me, but if the devotee ties me (in his or her love), it cannot be loosened by me.
ਮੇਰੀਬੱਧੀਹੋਈ (ਮੋਹਦੀ) ਗੰਢਨੂੰਮੇਰਾਭਗਤਖੋਲ੍ਹਲੈਂਦਾਹੈ, ਪਰਜਦੋਂਮੇਰਾਭਗਤ (ਮੇਰੇਨਾਲਪ੍ਰੇਮਦੀਗੰਢ) ਬੰਨ੍ਹਦਾਹੈਉਹਮੈਥੋਂਖੁਲ੍ਹਨਹੀਂਸਕਦੀ।
میریِباںدھیِبھگتُچھڈاۄےَباںدھےَبھگتُنچھوُٹےَموہِ॥
مکتکرت گیہہ کوپ ۔ گھریلو یا خانہ دار سے نجات یا آزادی دلاتا ہے
خدا فرماتا ہے جسے میں نے گرفتار کیا ہے بھگت چھڈا لیتاہے میرے ریاض کار پیارے کا باندھا ہوا میں چھڈا نہیں سکتا ۔