Urdu-Raw-Page-1249

ਨਾਨਕਗੁਰਸਰਣਾਈਉਬਰੇਹਰਿਗੁਰਰਖਵਾਲਿਆ॥੩੦॥
naanak gur sarnaa-ee ubray har gur rakhvaali-aa. ||30||
Nanak has come to the Sanctuary of the Guru, and is saved. The Guru, the Lord, is his Protector. ||30||
O’ Nanak, they who seek the shelter of the Guru are saved (from any such punishment), because the Guru God becomes their savior||30||
ਹੇਨਾਨਕ! (ਆਸਾਂਦੇਇਸਲੰਮੇਜਾਲਵਿਚੋਂ) ਉਹੀਬਚਦੇਹਨਜੋਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਂਦੇਹਨਜਿਨ੍ਹਾਂਦਾਰਾਖਾਗੁਰੂਅਕਾਲਪੁਰਖਆਪਬਣਦਾਹੈ॥੩੦॥
نانکگُرسرنھائیِاُبرےہرِگُررکھۄالِیا॥੩੦॥
گر سرنائی ابھرے ۔ پناہ مرشد میں بچاؤ ہے ۔ ہر گر ۔ رکھوالیا۔ خدا و مرشد محافظ بنتے ہیں۔
نانک گرو کی پناہ گاہ میں آیا ہے ، اور بچایا گیا ہے۔ گرو ، رب ، اس کا محافظ ہے

ਸਲੋਕਮਃ੩॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
سلوکمਃ੩॥

ਪੜਿਪੜਿਪੰਡਿਤਵਾਦੁਵਖਾਣਦੇਮਾਇਆਮੋਹਸੁਆਇ॥
parh parh pandit vaad vkhaanday maa-i-aa moh su-aa-ay.
Reading and writing, the Pandits engage in debates and disputes; they are attached to the flavors of Maya.
For the purpose of making money, the pundits read (sacred texts) again and again and enter into discussions.
ਪੰਡਿਤ (ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ) ਪੜ੍ਹਪੜ੍ਹਕੇ (ਨਿਰੀ) ਚਰਚਾਹੀਕਰਦੇਹਨਤੇਮਾਇਆਦੇਮੋਹਦੇਚਸਕੇਵਿਚ (ਫਸੇਰਹਿੰਦੇਹਨ);
پڑِپڑِپنّڈِتۄادُۄکھانھدےمائِیاموہسُیاءِ॥
واد۔ بحث ۔ مباحثے ۔ مائیا ۔ موہ سوائے ۔ دنیاوی دولت کی محبت میں
پنڈت مذہبی کتابیں پڑ پڑھ کر بحثت مباحثے کرتے ہیں دولت یا سرمایہ کی محبت اور لطف کی خاطر

ਦੂਜੈਭਾਇਨਾਮੁਵਿਸਾਰਿਆਮਨਮੂਰਖਮਿਲੈਸਜਾਇ॥
doojai bhaa-ay naam visaari-aa man moorakh milai sajaa-ay.
In the love of duality, they forget the Naam. Those foolish mortals shall receive their punishment.
Due to their love for the other (worldly riches), they have forsaken (God’s) Name; therefore their foolish mind is awarded punishment (suffers in pain).
(ਮਾਇਆਦੇਪਿਆਰਵਿਚ) ਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਭੁਲਾਈਰੱਖਦੇਹਨ (ਇਸਵਾਸਤੇ) ਮੂਰਖਮਨਨੂੰਸਜ਼ਾਮਿਲਦੀਹੈ;
دوُجےبھاءِنامُۄِسارِیامنموُرکھمِلےَسجاءِ॥
نام وساریا۔ سچ حق وحقیقت کو بھلا کر۔ من مورکھ ۔ اے بیوقوف دل ۔ سزائے ۔ سزا۔
۔ خدا کے علاوہ دوسری محبتوں میں سچ حق وحقیقت کو بھلا دیا۔ اے بیوقوف دل تجھے سزا ملیگی ۔

ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਿਕੀਤੇਤਿਸੈਨਸੇਵਨ੍ਹ੍ਹੀਦੇਦਾਰਿਜਕੁਸਮਾਇ॥
jiniH keetay tisai na sayvnHee daydaa rijak samaa-ay.
They do not serve the One who created them, who gives sustenance to all.
They don’t serve (remember that God) who has created them and provides sustenance to all.
ਜਿਸ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੇਪੈਦਾਕੀਤਾਹੈਜੋ (ਸਦਾ) ਰਿਜ਼ਕਅਪੜਾਂਦਾਹੈਉਸਨੂੰਯਾਦਨਹੀਂਕਰਦੇ,
جِن٘ہ٘ہِکیِتےتِسےَنسیۄن٘ہ٘ہیِدیدارِجکُسماءِ॥
جن کیتے ۔ جسنے تجھے پیدا یکیا ہے ۔ دیدار رزق ۔ جو روزی دیتا ہے ۔ سمائے یاد نہیں رکھتا۔
جس نے تجھے پیدا کیا ہے ۔ روزی عنائیت فرمائی

ਜਮਕਾਫਾਹਾਗਲਹੁਨਕਟੀਐਫਿਰਿਫਿਰਿਆਵਹਿਜਾਇ॥
jam kaa faahaa galhu na katee-ai fir fir aavahi jaa-ay.
The noose of Death around their necks is not cut off; they come and go in reincarnation, over and over again.
(For this reason), the noose of death around their necks doesn’t get cut off; so they keep coming and going (in and out of this world) again and again.
(ਇਸਕਾਰਨ) ਉਹਨਾਂਦੇਗਲੋਂਜਮਾਂਦੀਫਾਹੀਕੱਟੀਨਹੀਂਜਾਂਦੀ, ਉਹ (ਜਗਤਵਿਚ) ਮੁੜਮੁੜਜੰਮਦੇ (ਮਰਦੇ) ਹਨ।
جمکاپھاہاگلہُنکٹیِئےَپھِرِپھِرِآۄہِجاءِ॥
جم کا پھاہا۔ موت کا پھندہ ۔
جو اسے یاد نہیں کرتے انکے گلے سے موت کا پھندہ نہیں کٹتا ۔ وہ آوا گون میں پڑے رہتے ہیں۔

ਜਿਨਕਉਪੂਰਬਿਲਿਖਿਆਸਤਿਗੁਰੁਮਿਲਿਆਤਿਨਆਇ॥
jin ka-o poorab likhi-aa satgur mili-aa tin aa-ay.
The True Guru comes and meets those who have such pre-ordained destiny.
However in whose destiny it has been so pre-ordained, the true Guru comes to meet them.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੇਭਾਗਾਂਵਿਚਧੁਰੋਂ (ਸਿਮਰਨਦਾਲੇਖ) ਲਿਖਿਆਹੋਇਆਹੈਉਹਨਾਂਨੂੰਗੁਰੂਆਮਿਲਦਾਹੈ,
جِنکءُپوُربِلِکھِیاستِگُرُمِلِیاتِنآءِ॥
پورب ۔ پہلے سے اندن ۔ ہر روز۔
جنکے اعمالنامے میں پہلے سے تحریر ہوتا ہے سچا مرشد اس سے ملاپ کرتا ہے

ਅਨਦਿਨੁਨਾਮੁਧਿਆਇਦੇਨਾਨਕਸਚਿਸਮਾਇ॥੧॥
an-din naam Dhi-aa-iday naanak sach samaa-ay. ||1||
Night and day, they meditate on the Naam, the Name of the Lord; O Nanak, they merge into the True Lord. ||1||
Then O’ Nanak, being absorbed in the eternal (God) day and night, they meditate on (His) Name.||1||
ਹੇਨਾਨਕ! ਉਹਸਦਾ-ਥਿਰਪ੍ਰਭੂਵਿਚਲੀਨਰਹਿਕੇਹਰਰੋਜ਼ਨਾਮਸਿਮਰਦੇਹਨ॥੧॥
اندِنُنامُدھِیائِدےنانکسچِسماءِ॥੧॥
سچ سمائے ۔ خدا میں محو و مجذوب ۔
۔ اے نانک وہ خدا میں محو ومجذوب ہوکر ہر روز سچ و حقیقت میں بھیان دیتے ہیں اور سچ خدا میں محو رہتے ہیں۔

ਮਃ੩॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
مਃ੩॥

ਸਚੁਵਣਜਹਿਸਚੁਸੇਵਦੇਜਿਗੁਰਮੁਖਿਪੈਰੀਪਾਹਿ॥
sach vanjahi sach sayvday je gurmukh pairee paahi.
Those Gurmukhs who fall at His Feet deal with the True Lord and serve the True Lord.
They who seek the shelter of the Guru, earn the true (wealth of God’s Name) and thus serve the eternal (God).
ਜਿਹੜੇਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਕੇ (ਗੁਰੂਦੀ) ਚਰਨੀਂਲੱਗਦੇਹਨ, ਉਹਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਵਿਹਾਝਦੇਹਨ, ਨਾਮਸਿਮਰਦੇਹਨ।
سچُۄنھجہِسچُسیۄدےجِگُرمُکھِپیَریِپاہِ॥
سچ ونجیہہ۔ سچ کی سچی سوداگری کرتے ہیں ۔ سچ سودے ۔ سچی یا د وریاض کرتے ہیں۔ اگر پناہ مرشد اخیتار کرتے ہیں۔
جو شخص مرید مرشد کے پاؤں پڑتے ہیں وہ سچ کی سچی سوداگری کرتے ہیں اور سچی یاد وریاض کرتے ہیں

ਨਾਨਕਗੁਰਕੈਭਾਣੈਜੇਚਲਹਿਸਹਜੇਸਚਿਸਮਾਹਿ॥੨॥
naanak gur kai bhaanai jay chaleh sehjay sach samaahi. ||2||
O Nanak, those who walk in harmony with the Guru’s Will are intuitively absorbed in the True Lord. ||2||
O’ Nanak, they who conduct themselves in accordance with the Guru’s desire, easily merge in the eternal (God).||2||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜੋਗੁਰੂਦੇਹੁਕਮਵਿਚਤੁਰਦੇਹਨ, ਉਹਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਵਿਚਟਿਕਕੇਸੱਚੇਨਾਮਵਿਚਲੀਨਹੋਜਾਂਦੇਹਨ॥੨॥
نانکگُرکےَبھانھےَجےچلہِسہجےسچِسماہِ॥੨॥
گر کے بھانے ۔ رضائے مرشد۔ سہجے ۔آسانی سے ۔ سچ سماہے ۔ حقیقت اپنا لیتے ہیں۔
اے نانک جو رضائے مرشد میں چلتے ہیں وہ آسانی سے سچ حق وحقیقت الہٰی نام ست میں محو ومجذوب ہو جاتے ہیں۔

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ॥

ਆਸਾਵਿਚਿਅਤਿਦੁਖੁਘਣਾਮਨਮੁਖਿਚਿਤੁਲਾਇਆ॥
aasaa vich atdukhghanaa manmukh chit laa-i-aa.
In hope, there is very great pain; the self-willed manmukh focuses his consciousness on it.
The self-conceited persons keep their mind attuned to (worldly) hopes and expectations, which brings them immense pain.
ਮਨਦੇਪਿੱਛੇਤੁਰਨਵਾਲਾਮਨੁੱਖਆਸਾਂਵਿਚਚਿੱਤਜੋੜਦਾਹੈ (ਭਾਵ, ਆਸਾਂਬਣਾਂਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਪਰ) ਆਸਾਂ (ਚਿਤਵਨ) ਵਿਚਬਹੁਤਵਧੀਕਦੁੱਖਹੁੰਦਾਹੈ।
آساۄِچِاتِدُکھُگھنھامنمُکھِچِتُلائِیا॥
آسا۔ اُمید۔ دکھ گھنا۔ بھاری عذاب۔ منمکھ ۔ مرید من ۔ چت لائیا۔ دلچسپی لی ۔
مریدان من کو امیدوں میں دلچسپی ہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਭਏਨਿਰਾਸਪਰਮਸੁਖੁਪਾਇਆ॥
gurmukhbha-ay niraas param sukh paa-i-aa.
The Gurmukhs become desireless, and attain supreme peace.
But the Guru’s followers remain detached (from worldly desires); therefore they have obtained sublime peace.
ਜੋਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਦੱਸੇਰਾਹਉਤੇਤੁਰਦੇਹਨਉਹਆਸਾਂਨਹੀਂਚਿਤਵਦੇ, ਇਸਵਾਸਤੇਉਹਨਾਂਨੂੰਬਹੁਤਉੱਚਾਸੁਖਮਿਲਦਾਹੈ;
گُرمُکھِبھۓنِراسپرمسُکھُپائِیا॥
نرآس۔ ناامید۔ پرم سکھ ۔ سبھ سے بلند آرام و آسائش ۔
مریدان مرشد نا امید رہ کر اونچا آرام و آسائش پاتے ہیں۔

ਵਿਚੇਗਿਰਹਉਦਾਸਅਲਿਪਤਲਿਵਲਾਇਆ॥
vichay girah udaas alipat liv laa-i-aa.
In the midst of their household, they remain detached; they are lovingly attuned to the Detached Lord.
While living in the household itself, they remain detached (from worldly hopes) and remain attuned (to God’s Name).
ਉਹਗ੍ਰਿਹਸਤਵਿਚਰਹਿੰਦੇਹੋਏਹੀ (ਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂਵਿਚ) ਸੁਰਤਜੋੜਦੇਹਨਤੇਆਸਾਂਤੋਂਉਤਾਂਹਰਹਿੰਦੇਹਨ,
ۄِچےگِرہاُداسالِپتلِۄلائِیا॥
گریہہ ۔ گھر ۔ اداس۔ طارق۔ الپت ۔ بیلاگ۔
خانہ داری گھویلو زندگی بسر کرنیکے باوجود طارق رہ کر بیلاگ اور غیر متاثر رہتے ہیں

ਓਨਾਸੋਗੁਵਿਜੋਗੁਨਵਿਆਪਈਹਰਿਭਾਣਾਭਾਇਆ॥
onaa sog vijog na vi-aapa-ee har bhaanaa bhaa-i-aa.
Sorrow and separation do not cling to them at all. They are pleased with the Lord’s Will.
No sorrow or separation afflicts them because God’s will sounds sweet to them.
ਉਹਨਾਂਉੱਤੇਮਾਇਆਦਾਪ੍ਰਭਾਵਨਹੀਂਪੈਂਦਾ, ਸੋ, ਉਹਨਾਂਨੂੰ (ਮਾਇਆਦਾ) ਵਿਛੋੜਾਨਹੀਂਪੋਂਹਦਾਤੇਨਾਹਹੀ (ਇਸਵਿਛੋੜੇਤੋਂਪੈਦਾਹੋਣਵਾਲਾ) ਅਫ਼ਸੋਸਆਕੇਦਬਾਅਪਾਂਦਾਹੈ, ਉਹਨਾਂਨੂੰਪ੍ਰਭੂਦੀਰਜ਼ਾਚੰਗੀਲੱਗਦੀਹੈ;
اوناسوگُۄِجوگُنۄِیاپئیِہرِبھانھابھائِیا॥
سنجوگ۔ ملاپ ۔ وجوگ۔ جدائی ۔ نر دیاپئی ۔ پیدا نہیں ہوتا۔ بھانا۔ رضا۔ بھائیا۔ اچھا لگادور ہے۔ ملے رہے ۔
اس لئے جدائی ان پر تاثر نہیں کرتی نہ انہیں اسکا افسوس ہوتا ہے انہیں رضآئے الہٰی سے محبت پیار ہے

ਨਾਨਕਹਰਿਸੇਤੀਸਦਾਰਵਿਰਹੇਧੁਰਿਲਏਮਿਲਾਇਆ॥੩੧॥
naanak har saytee sadaa rav rahay Dhur la-ay milaa-i-aa. ||31||
O Nanak, they remain forever immersed in the Primal Lord, who blends them with Himself. ||31||
O’ Nanak, they always remain attuned to God, from the very beginning (God) has united them with Him||31||
ਹੇਨਾਨਕ! ਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਰਹਿਣਵਾਲੇਮਨੁੱਖਪਰਮਾਤਮਾਨਾਲਰਲੇ-ਮਿਲੇਰਹਿੰਦੇਹਨ, ਉਹਨਾਂਨੂੰਧੁਰੋਂਹੀਪ੍ਰਭੂਨੇਆਪਣੇਨਾਲਮਿਲਾਲਿਆਹੁੰਦਾਹੈ॥੩੧॥
نانکہرِسیتیِسدارۄِرہےدھُرِلۓمِلائِیا॥੩੧॥
دھرو۔ الہٰی حضور سے ۔ سیتی ۔ ساتھ ۔
۔ اے نانک۔ وہ ہمیشہ خدا میں محو ومجذوب رہتے ہیں اور آغاز سے ہی خدا اپنے ساتھ ملا لیتا ہے ۔

ਸਲੋਕਮਃ੩॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
سلوکمਃ੩॥

ਪਰਾਈਅਮਾਣਕਿਉਰਖੀਐਦਿਤੀਹੀਸੁਖੁਹੋਇ॥
paraa-ee amaan ki-o rakhee-ai ditee hee sukh ho-ay.
Why keep what is held in trust for another? Giving it back, peace is found.
We shouldn’t hold on to another person’s trusted property, only on returning it (to the rightful owner) one obtains peace.
ਬਿਗਾਨੀਅਮਾਨਤਸਾਂਭਨਹੀਂਲੈਣੀਚਾਹੀਦੀ, ਇਸਦੇਦਿੱਤਿਆਂਹੀਸੁਖਮਿਲਦਾਹੈ;
پرائیِامانھکِءُرکھیِئےَدِتیِہیِسُکھُہوءِ॥
امان ۔ امانت۔
کیوں رکھی ہوئی چیز کو دوسرے کے لئے رکھنا؟ اسے واپس کرنے سے ، امن مل جاتا ہے۔

ਗੁਰਕਾਸਬਦੁਗੁਰਥੈਟਿਕੈਹੋਰਥੈਪਰਗਟੁਨਹੋਇ॥
gur kaa sabad gur thai tikai hor thai pargat na ho-ay.
The Word of the Guru’s Shabad rests in the Guru; it does not appear through anyone else.
The Guru’s word can only stay steady in the Guru’s (heart) and it doesn’t become manifest from any other place.
ਸਤਿਗੁਰੂਦਾਸ਼ਬਦਸਤਿਗੁਰੂਵਿਚਹੀਟਿਕਸਕਦਾਹੈ, ਕਿਸੇਹੋਰਦੇਅੰਦਰ (ਪੂਰੇਜੋਬਨਵਿਚ) ਨਹੀਂਚਮਕਦਾ;
گُرکاسبدُگُرتھےَٹِکےَہورتھےَپرگٹُنہوءِ॥
گر کا سبد۔ کلام مرشد۔ گرتھے ۔ مرشد میں۔ پرگٹ ۔ ظاہر۔
گرو کے الفاظ کا کلام گرو پر قائم ہے۔ یہ کسی اور کے ذریعہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔

ਅੰਨ੍ਹ੍ਹੇਵਸਿਮਾਣਕੁਪਇਆਘਰਿਘਰਿਵੇਚਣਜਾਇ॥
aNnHay vas maanak pa-i-aa ghar ghar vaychan jaa-ay.
The blind man finds a jewel, and goes from house to house selling it.
(Anyone who claims Guru-ship because he has come across some pages of Gurbani uttered by previous Gurus is like) a blind man who has come across a jewel and goes from house to house to sell it.
(ਕਿਉਂਕਿ) ਜੇਇਕਮੋਤੀਕਿਸੇਅੰਨ੍ਹੇਨੂੰਮਿਲਜਾਏਤਾਂਉਹਉਸਨੂੰਵੇਚਣਲਈਘਰਘਰਫਿਰਦਾਹੈ;
انّن٘ہ٘ہےۄسِمانھکُپئِیاگھرِگھرِۄیچنھجاءِ॥
مانک۔ موتی ۔
اندھے کو موتی ملا تو وہ اسے گھر گھر بیچنے جاتا ہے ۔

ਓਨਾਪਰਖਨਆਵਈਅਢੁਨਪਲੈਪਾਇ॥
onaa parakh na aavee adh na palai paa-ay.
But they cannot appraise it, and they do not offer him even half a shell for it.
But those (ordinary people) do not know its worth so they don’t offer even half a penny for it.
ਅੱਗੋਂਉਹਨਾਂਲੋਕਾਂਨੂੰਉਸਮੋਤੀਦੀਕਦਰਨਹੀਂਹੁੰਦੀ, (ਇਸਲਈਇਸਅੰਨ੍ਹੇਨੂੰ) ਅੱਧੀਕੌਡੀਭੀਨਹੀਂਮਿਲਦੀ।
اوناپرکھنآۄئیِاڈھُنپلےَپاءِ॥
پرکھ ۔پہچان۔ اڈھ ۔ آدھی و مڑی ۔ دھن۔ سرمایہ
انکوں اسکی پہچان نہیں کوئی آدھی کوڈ بھی نہیں دیتا۔

ਜੇਆਪਿਪਰਖਨਆਵਈਤਾਂਪਾਰਖੀਆਥਾਵਹੁਲਇਓੁਪਰਖਾਇ॥
jay aap parakh na aavee taaN paarkhee-aa thaavhu la-i-o parkhaa-ay.
If he cannot appraise it himself, then he should have it appraised by an appraiser.
(If one) cannot estimate the worth (of a jewel or any other valuable thing, the prudent thing is that) one should get it evaluated from (some genuine) appraisers.
ਮੋਤੀਦੀਕਦਰਜੇਆਪਕਰਨੀਨਾਹਆਉਂਦੀਹੋਵੇ, ਤਾਂਬੇਸ਼ੱਕਕੋਈਧਿਰਕਿਸੇਪਰਖਵਾਲੇਪਾਸੋਂਮੁੱਲਪਵਾਵੇਖੇ।
جےآپِپرکھنآۄئیِتاںپارکھیِیاتھاۄہُلئِئوُءِپرکھاءِ॥
موتی کی قدر آپ کرنی نہیں جانتے تو کسی سے کروا لینی چاہیے

ਜੇਓਸੁਨਾਲਿਚਿਤੁਲਾਏਤਾਂਵਥੁਲਹੈਨਉਨਿਧਿਪਲੈਪਾਇ॥
jay os naal chit laa-ay taaN vath lahai na-o niDh palai paa-ay.
If he focuses his consciousness, then he obtains the true object, and he is blessed with the nine treasures.
When one attunes one’s mind to that (genuine appraiser or the Guru) one obtains all the nine treasures (of divine bliss.
ਉਸਪਰਖਜਾਣਨਵਾਲੇਨਾਲਪ੍ਰੇਮਲਾਇਆਂਉਹਨਾਮ-ਮੋਤੀਮਿਲਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ (ਭਾਵ, ਹੱਥੋਂਅਜਾਈਂਨਹੀਂਜਾਂਦਾ) ਤੇ (ਮਾਨੋ) ਨੌਖ਼ਜ਼ਾਨੇਪ੍ਰਾਪਤਹੋਜਾਂਦੇਹਨ।
جےاوسُنالِچِتُلاۓتاںۄتھُلہےَنءُنِدھِپلےَپاءِ॥
اس پہچان کرنیوالے سے پریم پیار کرنے سے وہ موتی بیفائدہ نہیں جاتا۔ سمجھو تمہارے پاس دنیا کے نو خزانے ہیں

ਘਰਿਹੋਦੈਧਨਿਜਗੁਭੁਖਾਮੁਆਬਿਨੁਸਤਿਗੁਰਸੋਝੀਨਹੋਇ॥
ghar hodai Dhan jag bhukhaa mu-aa bin satgur sojhee na ho-ay.
The wealth is within the house, while the world is dying of hunger. Without the True Guru, no one has a clue.
But the pity is) that in spite of the wealth (of God’s Name) being present in the homes (of their hearts) the world is (spiritually) starving to death because without the (guidance of the) true Guru one doesn’t realize (its presence.
(ਹਿਰਦੇ-) ਘਰਵਿਚ (ਨਾਮ-) ਧਨਹੁੰਦਿਆਂਭੀਜਗਤਭੁੱਖਾ (ਭਾਵ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਦਾਮਾਰਿਆ) ਮਰਰਿਹਾਹੈ, ਇਹਸਮਝਗੁਰੂਤੋਂਬਿਨਾਨਹੀਂਆਉਂਦੀ;
گھرِہودےَدھنِجگُبھُکھامُیابِنُستِگُرسوجھیِنہوءِ॥
سوجھی ۔ سمجھ۔
۔ گھر میں دولت ہونیکے باوجود عالم بھوکا مر رہا ہے ۔ سچے مرشد کے بگیر سمجھ نہیں آتی اگر

ਸਬਦੁਸੀਤਲੁਮਨਿਤਨਿਵਸੈਤਿਥੈਸੋਗੁਵਿਜੋਗੁਨਕੋਇ॥
sabad seetal man tan vasai tithai sog vijog na ko-ay.
When the cooling and soothing Shabad comes to dwell in the mind and body, there is no sorrow or separation there.
But when one realizes that the) pacifying (divine) word is residing in one’s mind and body then there is no pain of separation from (God).
ਜਿਸਦੇਮਨਵਿਚਤੇਤਨਵਿਚਠੰਢਪਾਣਵਾਲਾਸ਼ਬਦਵੱਸਦਾਹੈਉਸਨੂੰ (ਪ੍ਰਭੂਨਾਲੋਂ) ਵਿਛੋੜਾਨਹੀਂਹੁੰਦਾਤੇਨਾਹਹੀਸੋਗਵਾਪਰਦਾਹੈ।
سبدُسیِتلُمنِتنِۄسےَتِتھےَسوگُۄِجوگُنکوءِ॥
سبد۔ سیتل۔ ٹھنڈا کلام ۔ سوگ وجوگ ۔ افسوس اور جدائی ۔
پاک کلام دل میں بس جائے تو وہاں افسوس اور جدائی نہیں ہوتی

ਵਸਤੁਪਰਾਈਆਪਿਗਰਬੁਕਰੇਮੂਰਖੁਆਪੁਗਣਾਏ॥
vasat paraa-ee aap garab karay moorakh aap ganaa-ay.
The object belongs to someone else, but the fool is proud of it, and shows his shallow nature.
But the one who prides oneself on someone else’s property, that one is called a fool.
(ਪਰਇਹਨਾਮ-) ਵਸਤਮੂਰਖਦੇਭਾਦੀਬਿਗਾਨੀਰਹਿੰਦੀਹੈ (ਭਾਵ, ਮੂਰਖਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚਨਹੀਂਵੱਸਦੀ) ਉਹਅਹੰਕਾਰਕਰਦਾਹੈਤੇਆਪਣੇਆਪਨੂੰਵੱਡਾਜਤਾਂਦਾਹੈ।
ۄستُپرائیِآپِگربُکرےموُرکھُآپُگنھاۓ॥
گربھ ۔ غرور ۔ آپ گنائےآپ۔ آپا خوئشتا ۔ بوجھے ۔سمجھے
اعتراض کسی اور کا ہے ، لیکن احمق کو اس پر فخر ہے ، اور وہ اپنی اتھلی طبیعت ظاہر کرتا ہے۔

ਨਕਬਿਨੁਬੂਝੇਕਿਨੈਨਪਾਇਓਫਿਰਿਫਿਰਿਆਵੈਜਾਏ॥੧॥
naanak bin boojhay kinai na paa-i-o fir fir aavai jaa-ay. ||1||
O Nanak, without understanding, no one obtains it; they come and go in reincarnation, over and over again. ||1||
O’ Nanak, without realizing this fact no one has obtained (God) and one keeps coming and going again and again.||1||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜਦਤਕ (ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂ) ਸਮਝਨਹੀਂਪੈਂਦੀਤਦਤਕਕਿਸੇਨੇ (ਇਹਨਾਮ-ਧਨਪ੍ਰਾਪਤਨਹੀਂਕੀਤਾ (ਤੇਇਸਨਾਮ-ਧਨਤੋਂਬਿਨਾਜੀਵ) ਮੁੜਮੁੜਜੰਮਦਾਮਰਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੧॥
نانکبِنُبوُجھےکِنےَنپائِئوپھِرِپھِرِآۄےَجاۓ॥੧॥
اے نانک بغیر سمجھے کسی کو نہیں ملتی انسان پس و پیش اور آواگون میں رہتا ہے ۔

ਮਃ੩॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
مਃ੩॥

ਮਨਿਅਨਦੁਭਇਆਮਿਲਿਆਹਰਿਪ੍ਰੀਤਮੁਸਰਸੇਸਜਣਸੰਤਪਿਆਰੇ॥
man anadbha-i-aa mili-aa har pareetam sarsay sajan sant pi-aaray.
My mind is in ecstasy; I have met my Beloved Lord. My beloved friends, the Saints, are delighted.
“Those dear saints remain delighted and bliss prevails in their minds who meet their beloved God.
ਉਹਗੁਰਮੁਖਪਿਆਰੇਸੰਤਖਿੜੇ-ਮੱਥੇਰਹਿੰਦੇਹਨ, ਉਹਨਾਂਦੇਮਨਵਿਚਖ਼ੁਸ਼ੀਬਣੀਰਹਿੰਦੀਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਪ੍ਰੀਤਮਪ੍ਰਭੂਮਿਲਪੈਂਦਾਹੈ;
منِاندُبھئِیامِلِیاہرِپ٘ریِتمُسرسےسجنھسنّتپِیارے॥
سر سے ۔ خوش۔ سجن۔ دوست ۔ سنت ۔ عاشق خدا وحقیقت پر ست۔
دل کو تسکین اور سکون حاصل ہوا جنکا ملاپ خدا سے ہوجاتا ہے خدا وحقیقت پرست سنت دوست خوشباش رہتے ہیں ۔

ਜੋਧੁਰਿਮਿਲੇਨਵਿਛੁੜਹਿਕਬਹੂਜਿਆਪਿਮੇਲੇਕਰਤਾਰੇ॥
jo Dhur milay na vichhurheh kabhoo je aap maylay kartaaray.
Those who are united with the Primal Lord shall never be separated again. The Creator has united them with Himself.
They whom the Creator has Himself united with Him from the very beginning never get separated (from Him).
ਜੋਧੁਰੋਂਹੀਪ੍ਰਭੂਨਾਲਮਿਲੇਹੋਏਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਕਰਤਾਰਨੇਆਪਆਪਣੇਨਾਲਮਿਲਾਇਆਹੈ, ਉਹਕਦੇਉਸਤੋਂਵਿਛੁੜਦੇਨਹੀਂਹਨ।
جودھُرِمِلےنۄِچھُڑہِکبہوُجِآپِمیلےکرتارے॥
دھر ۔ خدا سے ۔ وچھڑےیہہ ۔ جدا نہیں ہوتے ۔ کبہو ۔ کبھی بھی ۔
جنکو خدا نے خود ہوتے نہیں۔ جنکے دل میں دلمیں کلام مرشد بستا ہے اور مرشد سے ملاپ ہو جاتا ہے

ਅੰਤਰਿਸਬਦੁਰਵਿਆਗੁਰੁਪਾਇਆਸਗਲੇਦੂਖਨਿਵਾਰੇ॥
antar sabad ravi-aa gur paa-i-aa saglay dookh nivaaray.
The Shabad permeates my inner being, and I have found the Guru; all my sorrows are dispelled.
They who have obtained the Guru and within whom abides the (Guru’) word all their sufferings are eradicated.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੇਅੰਦਰਗੁਰੂਦਾਸ਼ਬਦਵੱਸਦਾਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਗੁਰੂਮਿਲਪੈਂਦਾਹੈ, ਉਹਨਾਂਦੇਸਾਰੇਦੁੱਖਦੂਰਹੋਜਾਂਦੇਹਨ,
انّترِسبدُرۄِیاگُرُپائِیاسگلےدوُکھنِۄارے॥
رویا ۔بسئیا ۔ نوارے ۔ مٹائے
یہ شبہ میرے اندرونی وجود کو محسوس کرتا ہے ، اور میں نے گرو کو پایا ہے۔ میرے سارے دکھ دور ہوگئے ہیں

ਹਰਿਸੁਖਦਾਤਾਸਦਾਸਲਾਹੀਅੰਤਰਿਰਖਾਂਉਰਧਾਰੇ॥
har sukh-daata sadaa salaahee antar rakhaaN ur Dhaaray.
I praise forever the Lord, the Giver of peace; I keep Him enshrined deep within my heart.
(They wish) that they always praise God the Giver of peace and keep Him enshrined in their hearts.
(ਉਹਨਾਂਦੇਅੰਦਰਇਹਤਾਂਘਹੁੰਦੀਹੈ-) ਮੈਂਸੁਖਦੇਣਵਾਲੇਪ੍ਰਭੂਦੀਸਦਾਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਕਰਾਂ, ਮੈਂਪ੍ਰਭੂਨੂੰਸਦਾਹਿਰਦੇਵਿਚਸੰਭਾਲਰੱਖਾਂ।
ہرِسُکھداتاسداسلاہیِانّترِرکھاںاُردھارے॥
سکھداتا ۔ آرام و آسائش ۔ پہنچانے والا۔ رکھاں اردھارے ۔ دل میں بساؤں ۔
میں سلامتی دینے والے خداوند ہمیشہ کے لئے تعریف کرتا ہوں۔ میں اسے اپنے دل کے اندر گہرا رکھتا ہوں۔

ਮਨਮੁਖੁਤਿਨਕੀਬਖੀਲੀਕਿਕਰੇਜਿਸਚੈਸਬਦਿਸਵਾਰੇ॥
manmukhtin kee bakheelee ke karay je sachai sabad savaaray.
How can the self-willed manmukh gossip about those who are embellished and exalted in the True Word of the Shabad?
How can any self-conceited person talk ill of those who have been embellished with the true word (of the Guru)?
ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਗੁਰ-ਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਸੱਚੇਪ੍ਰਭੂਨੇਆਪਸੋਹਣਾਬਣਾਦਿੱਤਾਹੈ, ਕੋਈਮਨਮੁਖਉਹਨਾਂਦੀਕੀਹਨਿੰਦਾਕਰਸਕਦਾਹੈ?
منمُکھُتِنکیِبکھیِلیِکِکرےجِسچےَسبدِسۄارے॥
۔ بخیلی ۔ چغلی ۔
کوئی خود غرض انسان ان لوگوں سے کیسے برا سلوک کرسکتا ہے جو سچے لفظ سے آراستہ ہوچکے ہیں

ਓਨਾਦੀਆਪਿਪਤਿਰਖਸੀਮੇਰਾਪਿਆਰਾਸਰਣਾਗਤਿਪਏਗੁਰਦੁਆਰੇ॥
onaa dee aap pat rakhsee mayraa pi-aaraa sarnaagat pa-ay gur du-aaray.
My Beloved Himself preserves the honor of those who have come to the Guru’s Door seeking Sanctuary.
Yes, my Beloved (God) would Himself save the honor of those who have come to the shelter of Guru’s door.
ਪਿਆਰਾਪ੍ਰਭੂਉਹਨਾਂਦੀਲਾਜਆਪਰੱਖਦਾਹੈ, ਉਹਸਦਾਗੁਰੂਦੇਦਰਤੇਪ੍ਰਭੂਦੀਸਰਨਵਿਚਟਿਕੇਰਹਿੰਦੇਹਨ।
اونادیِآپِپتِرکھسیِمیراپِیاراسرنھاگتِپۓگُردُیارے॥
پت۔ عزت ۔ دربارے ۔ عدالت الہٰی ۔
ہاں ، میرا محبوب (خدا) خود ان لوگوں کی عزت بچاتا جو گرو کے دروازے کی پناہ میں آئے ہیں۔

ਨਾਨਕਗੁਰਮੁਖਿਸੇਸੁਹੇਲੇਭਏਮੁਖਊਜਲਦਰਬਾਰੇ॥੨॥
naanak gurmukh say suhaylay bha-ay mukh oojal darbaaray. ||2||
O Nanak, the Gurmukhs are filled with joy; their faces are radiant in the Court of the Lord. ||2||
(In short) O’ Nanak, they who are Guru’s followers, live in peace (in this world) and are (received with) honor in God’s court.”||2||
ਹੇਨਾਨਕ! ਉਹਗੁਰਮੁਖ (ਇਥੇ) ਸੁਖੀਰਹਿੰਦੇਹਨਤੇਪ੍ਰਭੂਦੀਹਜ਼ੂਰੀਵਿਚਉਹਨਾਂਦੇਮੱਥੇਖਿੜੇਰਹਿੰਦੇਹਨ॥੨॥
نانکگُرمُکھِسےسُہیلےبھۓمُکھاوُجلدربارے॥੨॥
مکھ اجل۔ سر خرو۔ سہیلے ۔ آرام پانے والے۔
اے نانک وہ ہمیشہ آرام و آسائش پاتے ہیں۔ الہٰی حضور ی میں سرخرو رہتے ہیں۔

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ॥

ਇਸਤਰੀਪੁਰਖੈਬਹੁਪ੍ਰੀਤਿਮਿਲਿਮੋਹੁਵਧਾਇਆ॥
istaree purkhai baho pareet mil moh vaDhaa-i-aa.
The husband and wife are very much in love; joining together, their love increases.
(Generally) the wife and husband love each other very much and meeting together they multiply this love.
ਮਨੁੱਖਦੀ (ਆਪਣੀ) ਵਹੁਟੀਨਾਲਬੜੀਪ੍ਰੀਤਹੁੰਦੀਹੈ, (ਵਹੁਟੀਨੂੰ) ਮਿਲਕੇਬੜਾਮੋਹਕਰਦਾਹੈ;
اِستریِپُرکھےَبہُپ٘ریِتِمِلِموہُۄدھائِیا॥
شوہر اور بیوی بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک ساتھ شامل ہونے سے ، ان کی محبت بڑھ جاتی ہے۔

ਪੁਤ੍ਰੁਕਲਤ੍ਰੁਨਿਤਵੇਖੈਵਿਗਸੈਮੋਹਿਮਾਇਆ॥
putar kalatar nit vaykhai vigsai mohi maa-i-aa.
Gazing on his children and his wife, the man is pleased and attached to Maya.
Every day (the man) looks at his wife and sons and feels delighted in his worldly attachments.
ਨਿੱਤ (ਆਪਣੇ) ਪੁੱਤਰਨੂੰਤੇ (ਆਪਣੀ) ਵਹੁਟੀਨੂੰਵੇਖਦਾਹੈਤੇਮਾਇਆਦੇਮੋਹਦੇਕਾਰਨਖ਼ੁਸ਼ਹੁੰਦਾਹੈ;
پُت٘رُکلت٘رُنِتویکھےَوِگسےَمۄہِمائِیا ॥
اپنے بیوی واہل وعیال کو دیکھ کر ہر روش خوش ہوتا ہے ۔

ਦੇਸਿਪਰਦੇਸਿਧਨੁਚੋਰਾਇਆਣਿਮੁਹਿਪਾਇਆ॥
days pardays Dhan choraa-ay aan muhi paa-i-aa.
Stealing the wealth of his own country and other lands, he brings it home and feeds them.
By (earning or) stealing money from home and abroad he brings it home to feed (his family).
ਦੇਸੋਂਪਰਦੇਸੋਂਧਨਠੱਗਕੇਲਿਆਕੇਉਹਨਾਂਨੂੰਖੁਆਂਦਾਹੈ;
دیسِپردیسِدھنُچۄراءِآݨِمُہِپائِیا ॥
دیس بدیس سے سرمایہ چرا کر لاتا ہےد یتا اور کھلاتا ہے