Urdu-Raw-Page-1245

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀਘਟਿਚਾਨਣਾਆਨ੍ਹ੍ਹੇਰੁਗਵਾਇਆ॥
gur parsaadee ghat chaannaa aanHayr gavaa-i-aa.
By Guru’s Grace, the heart is illumined, and darkness is dispelled.
By Guru’s grace, one’s mind is illuminated (with divine knowledge in that company) and the darkness (of ignorance) is dispelled.
(ਸਤਸੰਗਵਿਚਰਿਹਾਂ) ਸਤਿਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਹਿਰਦੇਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਦਾ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹੋਜਾਂਦਾਹੈਤੇ (ਮਾਇਆਦੇਮੋਹਦਾ) ਹਨੇਰਾਦੂਰਹੋਜਾਂਦਾਹੈ।
گُرپرسادیِگھٹِچاننھاآن٘ہ٘ہیرُگۄائِیا॥
گھٹ چاننا۔ دل روشن ہوتا ہے ۔ آپیر ۔ لا علمی کا اندھیرا۔
رحمت مرشد سے دل روشن ہوتا ہے اور لا علمی اور جہالت کا اندھیرا کا فور ہو جاتا ہے ۔

ਲੋਹਾਪਾਰਸਿਭੇਟੀਐਕੰਚਨੁਹੋਇਆਇਆ॥
lohaa paaras bhaytee-ai kanchan ho-ay aa-i-aa.
Iron is transformed into gold, when it touches the Philosopher’s Stone.
(Just as) when we bring iron in contact with the philosopher’s stone it turns into gold,
(ਜਿਵੇਂ) ਪਾਰਸਨਾਲਛੋਹਿਆਂਲੋਹਾਸੋਨਾਬਣਜਾਂਦਾਹੈ,
لوہاپارسِبھیٹیِئےَکنّچنُہوءِآئِیا॥
لوہا پارس بھیٹئے ۔ لوہے کا پارس سے ملاپ سے ۔ کنچن ہوئے آئیا۔ سونا بن جاتا ہے ۔
جیسے لوہا پارس کے ملاپ سونا بن جاتا ہے

ਨਾਨਕਸਤਿਗੁਰਿਮਿਲਿਐਨਾਉਪਾਈਐਮਿਲਿਨਾਮੁਧਿਆਇਆ॥
naanak satgur mili-ai naa-o paa-ee-ai mil naam Dhi-aa-i-aa.
O Nanak, meeting with the True Guru, the Name is obtained. Meeting Him, the mortal meditates on the Name.
(similarly) O’ Nanak upon meeting the true Guru we obtain the (gift of God’s) Name and meeting him we meditate on the Name.
(ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ) ਹੇਨਾਨਕ! ਜੇਸਤਿਗੁਰੂਮਿਲਪਏ (ਤਾਂਗੁਰੂਦੀਛੁਹਨਾਲ) ਨਾਮਮਿਲਜਾਂਦਾਹੈ, (ਗੁਰੂਨੂੰ) ਮਿਲਕੇਨਾਮਸਿਮਰੀਦਾਹੈ।
نانکستِگُرِمِلِئےَناءُپائیِئےَمِلِنامُدھِیائِیا॥
پوتے پن ے ۔ جنکے خزانے ثواب ہے ۔ درسن ۔ دیدار۔
۔ اے نانک سچے مرشد کے ملاپ سے ناؤ ملتا ہے ۔ اور نام میں دھیان لگتا ے ۔

ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਕੈਪੋਤੈਪੁੰਨੁਹੈਤਿਨ੍ਹ੍ਹੀਦਰਸਨੁਪਾਇਆ॥੧੯॥
jinH kai potai punn hai tinHee darsan paa-i-aa. ||19||
Those who have virtue as their treasure, obtain the Blessed Vision of His Darshan. ||19||
However, only they obtain the sight (of God), in the treasure (of whose destiny is the reward of) virtuous deeds (done in the past).||19||
ਪਰ (ਪ੍ਰਭੂਦਾ) ਦੀਦਾਰਉਹਨਾਂਨੂੰਪ੍ਰਾਪਤਹੁੰਦਾਹੈਜਿਨ੍ਹਾਂਦੇਭਾਗਾਂਵਿਚ (ਪਿਛਲੀਕੀਤੀ) ਭਲਿਆਈਮੌਜੂਦਹੈ॥੧੯॥
جِن٘ہ٘ہکےَپوتےَپُنّنُہےَتِن٘ہ٘ہیِدرسنُپائِیا॥੧੯॥
جنکے اعمالنامے میں پہلے سے کئے ثواب اور نیکیاں موجود ہیں انہیں دیدار نصیب ہوتا ہے ۔

ਸਲੋਕਮਃ੧॥
salok mehlaa 1.
Shalok, First Mehl:
سلوکمਃ੧॥

ਧ੍ਰਿਗੁਤਿਨਾਕਾਜੀਵਿਆਜਿਲਿਖਿਲਿਖਿਵੇਚਹਿਨਾਉ॥
Dharig tinaa kaa jeevi-aa je likh likh vaycheh naa-o.
Cursed are the lives of those who read and write the Lord’s Name to sell it.
Accursed is the life of those who sell God’s Name by writing and selling (God’s) Name
ਜੋਮਨੁੱਖਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮ (ਤਵੀਤਤੇਜੰਤ੍ਰ-ਜੰਤ੍ਰਆਦਿਕਦੀਸ਼ਕਲਵਿਚ) ਵੇਚਦੇਹਨਉਹਨਾਂਦੇਜੀਉਣਨੂੰਲਾਹਨਤਹੈ।
دھ٘رِگُتِناکاجیِۄِیاجِلِکھِلِکھِۄیچہِناءُ॥
جو لوگ الہٰی نام جنتر منتر گنڈے تعویز وغیرہ کی شکل میں فروخت کر تے ہیں انکی زندگی ایک لنعت ہے ۔

ਖੇਤੀਜਿਨਕੀਉਜੜੈਖਲਵਾੜੇਕਿਆਥਾਉ॥
khaytee jin kee ujrhai khalvaarhay ki-aa thaa-o.
Their crop is devastated – what harvest will they have?
(in the form of mantras, incantations, or charms. Just as) there cannot be any grains on the thrashing field of those whose entire crop has been destroyed.
(ਜੇਉਹਬੰਦਗੀਭੀਕਰਦੇਹਨਤਾਂਭੀਉਹਨਾਂਦੀ ‘ਨਾਮ’ ਵਾਲੀਫ਼ਸਲਇਸਤਰ੍ਹਾਂਨਾਲੋਨਾਲਹੀਉੱਜੜਦੀਜਾਂਦੀਹੈ, ਤੇ) ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੀਫ਼ਸਲ (ਨਾਲੋਨਾਲ) ਉੱਜੜਦੀਜਾਏਉਹਨਾਂਦਾਖਲਵਾੜਾਕਿੱਥੇਬਣਨਾਹੋਇਆ? (ਭਾਵ, ਉਸਬੰਦਗੀਦਾਚੰਗਾਸਿੱਟਾਨਹੀਂਨਿਕਲਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿਉਹਬੰਦਗੀਦੇਸਹੀਰਾਹਤੋਂਖੁੰਝੇਰਹਿੰਦੇਹਨ)।
کھیتیِجِنکیِاُجڑےَکھلۄاڑےکِیاتھاءُ॥
وہ الہٰی نام کی کاشتکاری تو کرتے ہیں مگر ساتھ ہی اسے بر باد بھی کرتے ہیں۔

ਸਚੈਸਰਮੈਬਾਹਰੇਅਗੈਲਹਹਿਨਦਾਦਿ॥
sachai sarmai baahray agai laheh na daad.
Lacking truth and humility, they shall not be appreciated in the world hereafter.
(Similarly these small incantations on pieces of paper cannot do them any good whose entire life has been wasted in pursuits of worldly riches). Without true effort (in meditating on God’s Name) they cannot obtain any honor hereafter (in God’s court).
ਸਹੀਮਿਹਨਤਤੋਂਬਿਨਾਪ੍ਰਭੂਦੀਹਜ਼ੂਰੀਵਿਚਭੀਉਹਨਾਂਦੀਕਦਰਨਹੀਂਹੁੰਦੀ।
سچےَسرمےَباہرےاگےَلہہِندادِ॥
جنکی کھیتی برباد ہو رہی ہے انکے خرمن وکھلیانکسے لگیں گے ۔ٹھیک جہدوریاضت کے بگیر مستقبل میں قدرومنزلت حاصل نہیں ہوتی ۔

ਅਕਲਿਏਹਨਆਖੀਐਅਕਲਿਗਵਾਈਐਬਾਦਿ॥
akal ayh na aakhee-ai akal gavaa-ee-ai baad.
Wisdom which leads to arguments is not called wisdom.
Also we waste (our) wisdom (by entering into unnecessary) conflicts or disputes). There is no wisdom in wasting one’s intellect in writing or believing in such useless things (as incantations or charms).
(ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਸਿਮਰਨਕਰਨਾਬੜੀਸੁੰਦਰਅਕਲਦੀਗੱਲਹੈ, ਪਰਤਵੀਤ-ਧਾਗੇਬਣਾਕੇਦੇਣਵਿਚਰੁੱਝਪੈਣਨਾਲਇਹ) ਅਕਲਵਿਅਰਥਗਵਾਲੈਣਾ-ਇਸਨੂੰਅਕਲਨਹੀਂਆਖੀਦਾ।
اکلِایہنآکھیِئےَاکلِگۄائیِئےَبادِ॥
اسے عقل نہیں کہا جا سکتا کہ بحث مباحثے میں ہی برباد ہو جائے ۔

ਅਕਲੀਸਾਹਿਬੁਸੇਵੀਐਅਕਲੀਪਾਈਐਮਾਨੁ॥
aklee saahib sayvee-ai aklee paa-ee-ai maan.
Wisdom leads us to serve our Lord and Master; through wisdom, honor is obtained.
We should serve (meditate on) the Master wisely (and not through useless rituals or superstitions). Similarly, when we deal with people wisely, we obtain honor.
ਅਕਲਇਹਹੈਕਿਪਰਮਾਤਮਾਦਾਸਿਮਰਨਕਰੀਏਤੇਇੱਜ਼ਤਖੱਟੀਏ,
اکلیِساہِبُسیۄیِئےَاکلیِپائیِئےَمانُ॥
عقل سے ہی مالک کی خدمت کی جاتی ہے اور عقل سے ہی عزت و وقار حاصل ہوتا ہے

ਅਕਲੀਪੜ੍ਹ੍ਹਿਕੈਬੁਝੀਐਅਕਲੀਕੀਚੈਦਾਨੁ॥
aklee parhH kai bujhee-ai aklee keechai daan.
Wisdom does not come by reading textbooks; wisdom inspires us to give in charity.
By wisely reading (Gurbani) we should understand its essence and then wisely share this knowledge with others (and shouldn’t keep foolishly trying to force our knowledge on unwilling people).
ਅਕਲਇਹਹੈਕਿ (ਪ੍ਰਭੂਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਵਾਲੀਬਾਣੀ) ਪੜ੍ਹੀਏ (ਇਸਦੇਡੂੰਘੇਭੇਤ) ਸਮਝੀਏਤੇਹੋਰਨਾਂਨੂੰਸਮਝਾਈਏ।
اکلیِپڑ٘ہ٘ہِکےَبُجھیِئےَاکلیِکیِچےَدانُ॥
عقل سے ہی پڑھ کر سمجھ آتی ہے اور عقل سے ہی خیرات کرنی کے سمجھ آتی ہے

ਨਾਨਕੁਆਖੈਰਾਹੁਏਹੁਹੋਰਿਗਲਾਂਸੈਤਾਨੁ॥੧॥
naanak aakhai raahu ayhu hor galaaN saitaan. ||1||
Says Nanak, this is the Path; other things lead to Satan. ||1||
Nanak says, this alone is the (true path); all other things are the inventions of a devilish (mind).||1||
ਨਾਨਕਆਖਦਾਹੈਕਿਜ਼ਿੰਦਗੀਦਾਸਹੀਰਸਤਾਸਿਰਫ਼ਇਹੀਹੈ, (ਸਿਮਰਨਤੋਂ) ਲਾਂਭਦੀਆਂਗੱਲਾਂ (ਦੱਸਣਵਾਲਾ) ਸ਼ੈਤਾਨਹੈ॥੧॥
نانکُآکھےَراہُایہُہورِگلاںسیَتانُ॥੧॥
نانک کہتا ہے کہ زندگی کا صحیح راستہ یہی ہے باقی باتیں شیطانی ہیں۔

ਮਃ੨॥
mehlaa 2.
Second Mehl:
مਃ੨॥

ਜੈਸਾਕਰੈਕਹਾਵੈਤੈਸਾਐਸੀਬਨੀਜਰੂਰਤਿ॥
jaisaa karai kahaavai taisaa aisee banee jaroorat.
Mortals are known by their actions; this is the way it has to be.
This has become the norm that whatever one does, one is called or known accordingly.
ਅਵੱਸੋਂਹੀਐਸੀਮਰਯਾਦਾਬਣੀਹੋਈਹੈਕਿਮਨੁੱਖਜਿਹੋਜਿਹਾਕੰਮਕਰਦਾਹੈਉਹੋਜਿਹਾਉਸਦਾਨਾਮਪੈਜਾਂਦਾਹੈ।
جیَساکرےَکہاۄےَتیَساایَسیِبنیِجروُرتِ॥
جیسا کرے ۔ مراد جیسا عمال ہو۔ کہاوے نیسا۔ کہلائے ویسا۔ ضرورت ۔ لوڑ۔
عار طور پر جیسا کوئی کام کرتا ہے ویس اہی اسکا نام پڑھ جاتا ہے

ਹੋਵਹਿਲਿੰਙਝਿੰਙਨਹਹੋਵਹਿਐਸੀਕਹੀਐਸੂਰਤਿ॥
hoveh linyjhiny nah hoveh aisee kahee-ai soorat.
They should show goodness, and not be deformed by their actions; this is how they are called beautiful.
(Just as if a person steals money, that person is called a thief). Or that person alone is said to have a handsome figure who has no deformities or missing limbs.
(ਇਸਮਰਯਾਦਾਅਨੁਸਾਰਅਸਲਵਿਚ) ਉਹੀਜਿਸਮਮਨੁੱਖਾਜਿਸਮਅਖਵਾਣਦੇਲਾਇਕਹੁੰਦਾਹੈਜਿਸਦੇਨਰੋਏਅੰਗਹੁੰਦੇਹਨ, ਜਿਸਦੇਅੰਗਝੜੇਹੋਏਨਹੀਂਹੁੰਦੇ।
ہوۄہِلِنّگنْجھِنّگنْنہہوۄہِایَسیِکہیِئےَسوُرتِ॥
لنگ ۔ طاقتوراعضا ۔ جھنگ ۔ کمزور اعضا۔ صورت ۔ شکل ۔
وہی انسان کامل مرد کہلانے کا حقدار رہے جسکے اعضا طاقتور ہو ں اسکے اعضائ کمزور نہ ہوں۔

ਜੋਓਸੁਇਛੇਸੋਫਲੁਪਾਏਤਾਂਨਾਨਕਕਹੀਐਮੂਰਤਿ॥੨॥
jo os ichhay so fal paa-ay taaN naanak kahee-ai moorat. ||2||
Whatever they desire, they shall receive; O Nanak, they become the very image of God. ||2||
Similarly O’ Nanak, that person alone should be considered an embodiment (of holiness who does what he or she says, has no good quality missing in him or her and) who obtains (from God) what he or she wishes for||2||
(ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ) ਹੇਨਾਨਕ! ਉਹੀਹਸਤੀਮਨੁੱਖਾਹਸਤੀਕਹੀਜਾਣੀਚਾਹੀਦੀਹੈਜਿਸਦੇਅੰਦਰਪ੍ਰਭੂਨੂੰਮਿਲਣਦੀਤਾਂਘਹੋਵੇਤੇ (ਇਸਤਾਂਘ-ਅਨੁਸਾਰਪ੍ਰਭੂ-ਮਿਲਾਪ-ਰੂਪ) ਫਲਪ੍ਰਾਪਤਹੋਜਾਏ॥੨॥
جواوسُاِچھےسوپھلُپاۓتاںنانککہیِئےَموُرتِ॥੨॥
اچھے ۔ خواہش ۔ مورت۔ انسانی ہستی ۔
اے نانک وہی خواہشات کی مطابق پھل پاتا ہے ۔ اور انسانی ہستی ہے ۔

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ॥

ਸਤਿਗੁਰੁਅੰਮ੍ਰਿਤਬਿਰਖੁਹੈਅੰਮ੍ਰਿਤਰਸਿਫਲਿਆ॥
satgur amrit birakh hai amrit ras fali-aa.
The True Guru is the tree of ambrosia. it bears the fruit of sweet nectar.
(O’ my friends, it is from the true Guru that we can obtain the ambrosial wealth of God’s Name in abundance, because) the true Guru is (like) the tree of nectar laden with the juicy fruit of nectar .
ਗੁਰੂ (ਮਾਨੋ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਦਾਰੁੱਖਹੈਜੋਅੰਮ੍ਰਿਤਦੇਰਸਨਾਲਫਲਿਆਹੋਇਆਹੈ (ਭਾਵ, ਜਿਸਨੂੰਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਰਸਰੂਪਫਲਲੱਗਾਹੋਇਆਹੈ, ਜਿਸਪਾਸੋਂਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਦਾਰਸਮਿਲਦਾਹੈ)।
ستِگُرُانّم٘رِتبِرکھُہےَانّم٘رِترسِپھلِیا॥
انمرت برکھ ۔ زندگی روحانی و اخلاقی بنانیوالا شجر۔ انمرت رس پھلیا ۔ آب حیات کے لطف سے بھرا ہوا ۔
سچا مرشد سمجھو ایک آب حیات کا درخت ہے جو آب حیات کے لطف سے بھرا ہوا ہے ۔

ਜਿਸੁਪਰਾਪਤਿਸੋਲਹੈਗੁਰਸਬਦੀਮਿਲਿਆ॥
jis paraapat so lahai gur sabdee mili-aa.
He alone receives it, who is so pre-destined, through the Word of the Guru’s Shabad.
Guru Ji further clarifies and says: (This fruit of Name) is obtained (by following Gurbani) the word of the Guru, but that person alone obtains it in whose destiny it has been so pre-ordained.
(ਇਹਨਾਮ-ਰੂਪਅੰਮ੍ਰਿਤਫਲ) ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਮਿਲਦਾਹੈ, ਪਰਉਹਮਨੁੱਖਪ੍ਰਾਪਤਕਰਦਾਹੈਜਿਸਦੇਭਾਗਾਂਵਿਚਪ੍ਰਾਪਤਕਰਨਾਧੁਰੋਂਲਿਖਿਆਹੈ।
جِسُپراپتِسولہےَگُرسبدیِمِلِیا॥
گر سبدی ۔ کلام مرشد سے
جو کلام مرشد کے ذریعے حاصل ہوتا ہے ۔

ਸਤਿਗੁਰਕੈਭਾਣੈਜੋਚਲੈਹਰਿਸੇਤੀਰਲਿਆ॥
satgur kai bhaanai jo chalai har saytee rali-aa.
One who walks in harmony with the Will of the True Guru, is blended with the Lord.
One who conducts oneself in accordance with the will (or advice) of the true Guru merges in God.
ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਹੁਕਮਵਿੱਚਤੁਰਦਾਹੈ, ਉਹਪਰਮਾਤਮਾਨਾਲਇਕ-ਰੂਪਹੋਇਆਰਹਿੰਦਾਹੈ।
ستِگُرکےَبھانھےَجوچلےَہرِسیتیِرلِیا॥
۔ بھانے ۔ رضا ۔ ہر سیتی رلیا۔ الہٰی ملاپ پاتا ہے ۔
جو رضائے مرشد میں چلتا ہے ۔اسے حاصل ہوتا ہے۔ الہٰی ملاپ پاتا ہے ۔

ਜਮਕਾਲੁਜੋਹਿਨਸਕਈਘਟਿਚਾਨਣੁਬਲਿਆ॥
jamkaal johi na sak-ee ghat chaanan bali-aa.
The Messenger of Death cannot even see him; his heart is illumined with God’s Light.
In such a person’s mind lights up the illumination (of divine wisdom), so even the demon (or fear) of death cannot bother that person.
ਉਸਮਨੁੱਖਨੂੰਜਮਕਾਲਘੂਰਨਹੀਂਸਕਦਾ (ਭਾਵ, ਮੌਤਦਾਡਰਉਸਨੂੰਪੋਹਨਹੀਂਸਕਦਾ) ਕਿਉਂਕਿਉਸਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚਰੱਬੀਜੋਤਿਜਗਪੈਂਦੀਹੈ।
جمکالُجوہِنسکئیِگھٹِچاننھُبلِیا॥
جمکال ۔ رشتہ موت۔ جوہ ۔ تاک ۔ زیر نظر۔ گھٹ چانن۔ ذہن روشن ہوا
فرشتہ موت اسکی طرف آنکھ اُٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ذہن روشن ہو جاتا ہے ۔

ਨਾਨਕਬਖਸਿਮਿਲਾਇਅਨੁਫਿਰਿਗਰਭਿਨਗਲਿਆ॥੨੦॥
naanak bakhas milaa-i-an fir garabh na gali-aa. ||20||
O Nanak, God forgives him, and blends him with Himself; he does not rot away in the womb of reincarnation ever again. ||20||
O’ Nanak, forgiving whom (God) has united (with) Himself, they are not wasted in wombs (or fall in existences) again.||20||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜਿਨ੍ਹਾਂਬੰਦਿਆਂਨੂੰਉਸਪ੍ਰਭੂਨੇਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਕਰਕੇਆਪਣੇਨਾਲਮਿਲਾਇਆਹੈਉਹਮੁੜਮੁੜਜੂਨਾਂਵਿਚਨਹੀਂਗਲਦੇ॥੨੦॥
نانکبکھسِمِلائِئنُپھِرِگربھِنگلِیا॥੨੦॥
گربھ نہ گلیا۔ زندگی میں نہیں بھٹکتا۔
اے نانک خدا ہی بخشش سے ملا لیتا ہے زندگی میں نہیں بھٹکتا ہے

ਸਲੋਕਮਃ੧॥
salok mehlaa 1.
Shalok, First Mehl:
سلوکمਃ੧॥

ਸਚੁਵਰਤੁਸੰਤੋਖੁਤੀਰਥੁਗਿਆਨੁਧਿਆਨੁਇਸਨਾਨੁ॥
sach varat santokhtirath gi-aan Dhi-aan isnaan.
Those who have truth as their fast, contentment as their sacred shrine of pilgrimage, spiritual wisdom and meditation as their cleansing bath,
(O’ my friends), highly honorable are those human beings for whom truth is their fast (or pledge of remaining truthful), contentment their pilgrimage station, (divine) wisdom and meditation their ablution,
ਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਨੇਸੱਚਨੂੰਵਰਤਬਣਾਇਆ (ਭਾਵ, ਸੱਚਧਾਰਨਕਰਨਦਾਪ੍ਰਣਲਿਆਹੈ), ਸੰਤੋਖਜਿਨ੍ਹਾਂਦਾਤੀਰਥਹੈ, ਜੀਵਨ-ਮਨੋਰਥਦੀਸਮਝਤੇਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂਵਿਚਚਿੱਤਜੋੜਨਨੂੰਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇਤੀਰਥਾਂਦਾਇਸ਼ਨਾਨਸਮਝਿਆਹੈ;
سچُۄرتُسنّتوکھُتیِرتھُگِیانُدھِیانُاِسنانُ॥
سچ ۔ حقیقت ۔ اصل۔ ورت ۔ پرہیز گاری ۔ سنتوکھ ۔ صبر۔ تیرتھ ۔ زیارت ۔ باترا۔ گیان ۔ علم ۔ دھیان ۔ تجوہی ۔ اسنان ۔ گصل۔
جنہوں نے سچیا حقیقت کو اپنا طرز عمل و طریقہ کار بنائیا ہے ۔ صبر کو زیارت تسلیم کر لیا۔جنہون نے زندگی گذارنے کا مدعا و مقصد سمجھ لیا اور خدا میں دھیان لگانے کو سمجھ لیا کہ یہ ہی غسل ہے زیارت گاہوں کی زیارت ہے ۔

ਦਇਆਦੇਵਤਾਖਿਮਾਜਪਮਾਲੀਤੇਮਾਣਸਪਰਧਾਨ॥
da-i-aa dayvtaa khimaa japmaalee tay maanas parDhaan.
kindness as their deity, and forgiveness as their chanting beads – they are the most excellent people.
compassion their god and forgiveness their rosary.(For them living) an honest way of life)
ਦਇਆਜਿਨ੍ਹਾਂਦਾਇਸ਼ਟ-ਦੇਵਹੈ, (ਦੂਜਿਆਂਦੀਵਧੀਕੀ) ਸਹਾਰਨਦੀਆਦਤਿਜਿਨ੍ਹਾਂਦੀਮਾਲਾਹੈ;
دئِیادیۄتاکھِماجپمالیِتےمانھسپردھان॥
دیا ۔ رحم۔ دیوتا۔ فرشتہ ۔ کھما۔ معاف کردینا۔ چمالی ۔ تسبیح۔ مانس۔ انسان ۔ پردھان۔ مانا ہوا۔منتیھبہ ۔
جسم ے دوسروں پر رحم کرنا اپنی تسبیح بنالی وہ دیوتا سمجھ لیا۔ اور معاف کرنے کو اپنی تسبیح بنالی اور برداشت کو روز مرہ کا کام ایسے انسان مقبول عام ہوئے ۔

ਜੁਗਤਿਧੋਤੀਸੁਰਤਿਚਉਕਾਤਿਲਕੁਕਰਣੀਹੋਇ॥
jugatDhotee surat cha-ukaa tilak karnee ho-ay.
Those who take the Way as their loincloth, and intuitive awareness their ritualistically purified enclosure, with good deeds their ceremonial forehead mark,
those(worshipping) lion-cloth, keeping their conscience clean their cooking enclosure, and high moral character their frontal mark.
(ਸੁਚੱਜਾਜੀਵਨ) ਜੀਉਣਦੀਜਾਚਜਿਨ੍ਹਾਂਲਈ (ਦੇਵ-ਪੂਜਾਵੇਲੇਪਹਿਨਣਵਾਲੀ) ਧੋਤੀਹੈ, ਸੁਰਤ (ਨੂੰਪਵਿਤ੍ਰਰੱਖਣਾ) ਜਿਨ੍ਹਾਂਦਾ (ਸੁੱਚਾ) ਚੌਂਕਾਹੈ, ਉੱਚੇਆਚਰਨਦਾਜਿਨ੍ਹਾਂਦੇਮੱਥੇਉਤੇਤਿਲਕਲਾਇਆਹੋਇਆਹੈ,
جُگتِدھوتیِسُرتِچئُکاتِلکُکرنھیِہوءِ॥
جگت۔ طریقہ ۔ کرنی ۔ اعمال ۔بھاؤ۔ پیار۔ سرت۔ ہوش۔ علم ۔ چوکا ۔ باورچیخانہ ۔تلک ۔ ٹیکا۔
جنہوں نے طرز زندیگ کو پرستش کے لئے دہوتی یا شنبائیا اپنی عقل و ہوش کو پاک رکھنا پاک باورچی خانہ یا رسوئی سمجھا اور بلند پاک اخلا ق کو پیشانی ماتھے کا تلک بنائیا

ਭਾਉਭੋਜਨੁਨਾਨਕਾਵਿਰਲਾਤਕੋਈਕੋਇ॥੧॥
bhaa-o bhojan naankaa virlaa ta ko-ee ko-ay. ||1||
and love their food – O Nanak, they are very rare. ||1||
Love (for all creatures) is their food. But O’ Nanak, it is only a rare person who acquires (such an immaculate life conduct).||1||
ਤੇਪ੍ਰੇਮਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਦੇਆਤਮਾ) ਦੀਖ਼ੁਰਾਕਹੈ, ਹੇਨਾਨਕ! ਉਹਮਨੁੱਖਸਭਤੋਂਚੰਗੇਹਨ; ਪਰ, ਇਹੋਜਿਹਾਮਨੁੱਖਹੈਕੋਈਕੋਈਵਿਰਲਾ॥੧॥
بھاءُبھوجنُنانکاۄِرلاتکوئیِکوءِ॥੧॥
بھاؤ بھوجن۔ پیار کا کھانا۔ درلا۔ شاذ و نادر ۔
پریم پیار کو جنہوں نے لذید کھانا بنائیااے نانک۔ ایسے انسان بہت کم ہیں۔

ਮਹਲਾ੩॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
مہلا੩॥

ਨਉਮੀਨੇਮੁਸਚੁਜੇਕਰੈ॥
na-umee naym sach jay karai.
On the ninth day of the month, make a vow to speak the Truth,
(If instead of) observing (the fast of) Naummi (the ninth lunar day, one) makes a pledge of remaining truthful,
ਜੇਮਨੁੱਖਸੱਚਧਾਰਨਕਰਨਦੇਨੇਮਨੂੰਨੌਮੀ (ਦਾਵਰਤ) ਬਣਾਏ,
نئُمیِنیمُسچُجےکرےَ॥
نومی ۔ چاند کے نویں روز۔ نیم ۔ زندگی کا روز مرہ کا عمل ۔
اگر انسان چاند کے نور روز کو سچ و حقیقت دل میں بسالے اس کو نومی کا درت بناے ۔

ਕਾਮਕ੍ਰੋਧੁਤ੍ਰਿਸਨਾਉਚਰੈ॥
kaam kroDhtarisnaa uchrai.
and your sexual desire, anger and desire shall be eaten up.
thoroughly dispels one’s lust, anger,and desire,
ਕਾਮਕ੍ਰੋਧਤੇਲਾਲਚਨੂੰਚੰਗੀਤਰ੍ਹਾਂਦੂਰਕਰਲਏ;
کامک٘رودھُت٘رِسنااُچرےَ॥
کام کرودھ ۔ ترشنا۔ شہوت۔ غصہ ۔ خواہشات ۔ اچرے ۔ کھا جائے ۔ ختم کر دے ۔
شہوت غصہ اور غصہ کو لقمہ بنالے

ਦਸਮੀਦਸੇਦੁਆਰਜੇਠਾਕੈਏਕਾਦਸੀਏਕੁਕਰਿਜਾਣੈ॥
dasmee dasay du-aar jay thaakai aykaadasee ayk kar jaanai.
On the tenth day, regulate your ten doors; on the eleventh day, know that the Lord is One.
instead of observing the fast of tenth lunar day, controls all the ten faculties (of speech, sound, and taste),and instead of the fast of Ekaadsi (the eleventh lunar day) deems all as one (or equal,
ਜੇਦਸਹੀਇੰਦ੍ਰਿਆਂਨੂੰ (ਵਿਕਾਰਾਂਵਲੋਂ) ਰੋਕਰੱਖੇ (ਇਸਉੱਦਮਨੂੰ) ਦਸਮੀ (ਥਿੱਤਦਾਵਰਤ) ਬਣਾਏ; ਇਕਪਰਮਾਤਮਾਨੂੰਹਰਥਾਂਵਿਆਪਕਸਮਝੇ-ਇਹਉਸਦਾਏਕਾਦਸੀਦਾਵਰਤਹੋਵੇ;
دسمیِدسےدُیارجےٹھاکےَایکادسیِایکُکرِجانھےَ॥
دسمی ۔ دسویں دن
۔ دسمی کے روز دس اعضائے جسمانی پر اپنی ضبط بناے اسے برت سمجھے اور اپنائےالکادسی ۔گیارویں روز کو خدا کو واحد ہستی سمجھے

ਦੁਆਦਸੀਪੰਚਵਸਗਤਿਕਰਿਰਾਖੈਤਉਨਾਨਕਮਨੁਮਾਨੈ॥
du-aadasee panch vasgat kar raakhai ta-o naanak man maanai.
On the twelfth day, the five thieves are subdued, and then, O Nanak, the mind is pleased and appeased.
and instead of observing fast on the twelfth (lunar) day keeps all the five (impulses of lust, anger, greed, attachment, and ego) in check, then O’ Nanak, that person’s mind (truly) believes in God’s Name.
ਪੰਜਕਾਮਾਦਿਕਾਂਨੂੰਕਾਬੂਵਿਚਰੱਖੇ-ਜੇਇਹਉਸਦਾਦੁਆਦਸੀਦਾਵਰਤਬਣੇ, ਤਾਂ, ਹੇਨਾਨਕ! ਮਨਪਤੀਜਜਾਂਦਾਹੈ।
دُیادسیِپنّچۄسگتِکرِراکھےَتءُنانکمنُمانےَ॥
پنچ ۔ وستگت۔ پانچوں احساسات بد پر ضبط حاصل کرے ۔ من مانے ۔ تو دل ایمان لے آتا ہے ۔
اور دو آوس کے روز پانچوں احساسات بد کام کرودھ لوبھ موہ اہنکار مزاد شہوت غصہ لالچ دنیاوی دولت کی محبت ،غرور و تکبر اپنے تابع یا زیر بناے یہ اپنا دوآسی کا ورت بناے ۔اے نانک تو دل ایمان و یقین لے آتا ہے

ਐਸਾਵਰਤੁਰਹੀਜੈਪਾਡੇਹੋਰਬਹੁਤੁਸਿਖਕਿਆਦੀਜੈ॥੨॥
aisaa varat raheejai paaday hor bahut sikh ki-aa deejai. ||2||
Observe such a fast as this, O Pandit, O religious scholar; of what use are all the other teachings? ||2||
O’ pundit, one should observe such kind of fast, what more advice could one give?||2||
ਹੇਪੰਡਿਤ! ਜੇਇਹੋਜਿਹਾਵਰਤਨਿਬਾਹਸਕੀਏਤਾਂਕਿਸੇਹੋਰਸਿੱਖਿਆਦੀਲੋੜਨਹੀਂਪੈਂਦੀ॥੨॥
ایَساۄرتُرہیِجےَپاڈےہوربہُتُسِکھکِیادیِجےَ॥੨॥
درت ربیجے ۔ اگر ایسی پرہیز گار اور ضبط حاصل ہو جائے ۔ سکھ ۔ سبق ۔ واعظ نصیحت۔
۔ اے پنڈت اگر ایسا ورت کر سکیں تو مزید سبق سیکھا اور نصیحت کی ضرورت نہیں۔

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ॥

ਭੂਪਤਿਰਾਜੇਰੰਗਰਾਇਸੰਚਹਿਬਿਖੁਮਾਇਆ॥
bhoopat raajay rang raa-ay saNcheh bikh maa-i-aa.
Kings, rulers and monarchs enjoy pleasures and gather the poison of Maya.
“(O’ my friends), emperors, kings, paupers, and nobles (all) try to accumulate poison (of worldly wealth).
ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਜੇ, ਕੰਗਾਲਤੇਅਮੀਰ-ਸਭਮਾਇਆ-ਰੂਪਜ਼ਹਿਰਜੋੜਦੇਹਨ;
بھوُپتِراجےرنّگراءِسنّچہِبِکھُمائِیا॥
بھوپت۔ مالکان زمین ۔ بسویدار ۔ راجے ۔ حکمران ۔ رنگ رنگ ۔ گنگال ۔رائے امیر ۔ سنچیہہ ۔ اکھٹی کرتے ہیں۔ وکھ مائیا۔ زہریلی دولت ۔
زمیندارراجے کنگال امیر غر ض یہ کہ سارے سرمایہ یا دولت اکھٹی کرتے ہیں جبکہ دولت ایک زہر ہے

ਕਰਿਕਰਿਹੇਤੁਵਧਾਇਦੇਪਰਦਰਬੁਚੁਰਾਇਆ॥
kar kar hayt vaDhaa-iday par darab churaa-i-aa.
In love with it, they collect more and more, stealing the wealth of others.
Acquiring more and more, they multiply their infatuation (with wealth) and even steal money belonging to others.
ਜੋੜਜੋੜਕੇ (ਇਸਨਾਲ) ਹਿਤਵਧਾਂਦੇਹਨ (ਤੇਜੇਦਾਉਲੱਗੇਤਾਂ) ਦੂਜਿਆਂਦੇਧਨ (ਭੀ) ਚੁਰਾਲੈਂਦੇਹਨ;
کرِکرِہیتُۄدھائِدےپردربُچُرائِیا॥
بیتپیار ۔ ہر درب ۔ پرائیا یا دوسروں کا سرمایہ۔
۔ اکھٹی کرکے اس سے محبت کرتے ہیں دوسروں کا چراتے ہین۔

ਪੁਤ੍ਰਕਲਤ੍ਰਨਵਿਸਹਹਿਬਹੁਪ੍ਰੀਤਿਲਗਾਇਆ॥
putar kaltar na vishahi baho pareet lagaa-i-aa.
They do not trust their own children or spouses; they are totally attached to the love of Maya.
They become so obsessed (with their wealth, that) they don’t trust even their sons or wives.
ਮਾਇਆਨਾਲ (ਇਤਨਾ) ਵਧੀਕਹਿਤਜੋੜਦੇਹਨਕਿਪੁਤ੍ਰਤੇਵਹੁਟੀਦਾਭੀਇਤਬਾਰਨਹੀਂਕਰਦੇ;
پُت٘رکلت٘رنۄِسہہِبہُپ٘ریِتِلگائِیا॥
پنہ ۔ کلند۔ بیوی بیٹے ۔ دیہے ۔وساہ بھروسا۔ اعتبار۔
اتنا پیار کرتےہیں اپنی بیوی اور بیٹے کا بھی اعتبار نہیں کرتے

ਵੇਖਦਿਆਹੀਮਾਇਆਧੁਹਿਗਈਪਛੁਤਹਿਪਛੁਤਾਇਆ॥
vaykh-di-aa hee maa-i-aa Dhuhi ga-ee pachhuteh pachhutaa-i-aa.
But even as they look on, Maya cheats them, and they come to regret and repent.
(But they don’t realize) that right in front of their eyes, Maya has deceived (many others)
(ਪਰਜਦੋਂ) ਅੱਖਾਂਦੇਸਾਹਮਣੇਹੀਮਾਇਆਹੀਮਾਇਆਛਲਕੇ (ਭਾਵ, ਆਪਣੇਮੋਹਵਿਚਫਸਾਕੇ) ਚਲੀਜਾਂਦੀਹੈਤਾਂ (ਇਸਨੂੰਜੋੜਨਵਾਲੇ) ਹਾਹੁਕੇਲੈਂਦੇਹਨ;
ۄیکھدِیاہیِمائِیادھُہِگئیِپچھُتہِپچھُتائِیا॥
دہوگئی ۔ دہوکا وے گئی ۔ بچھتو بچھتائیا۔ نہایت زیادہ افسوس غمگینی کرتا ہے اور پچھتاتا ہے ۔
۔ جبکہ آنکھوں دیکھتے دہوکا دیکر چلی جاتی ہے ۔ تب بچھتاتے ہیں۔

ਜਮਦਰਿਬਧੇਮਾਰੀਅਹਿਨਾਨਕਹਰਿਭਾਇਆ॥੨੧॥
jam dar baDhay maaree-ah naanak har bhaa-i-aa. ||21||
Bound and gagged at Death’s door, they are beaten and punished; O Nanak, it pleases the Will of the Lord. ||21||
and then they repent (grievously and suffer, as if) bound at the door of demon of death they are being beaten. O’ Nanak, this is what (God) wishes (to happen to such people).||21||
(ਤਦੋਂਇਉਂਜਾਪਦਾਹੈ, ਜਿਵੇਂਉਹ) ਜਮਦੇਬੂਹੇਬੱਝੇਹੋਏਕੁੱਟਖਾਰਹੇਹਨ; ਹੇਨਾਨਕ! (ਕਿਸੇਦੇਵੱਸਦੀਗੱਲਨਹੀਂ) ਪ੍ਰਭੂਨੂੰਇਉਂਹੀਚੰਗਾਲੱਗਦਾਹੈ॥੨੧॥
جمدرِبدھےماریِئہِنانکہرِبھائِیا॥੨੧॥
جسم ور۔ فرشتہ موت کے در پر۔ بدھے مارہیئے ۔ باندھ کر مار پڑتی ہے ۔ برھائیا ۔ یہی ہے رضائے خدا ۔
جم در پر باندھے پیٹے جاتے ہیں اے نانک خدا کی یہی رضا ہے ۔

ਸਲੋਕਮਃ੧॥
salok mehlaa 1.
Shalok, First Mehl:
سلوکمਃ੧॥

ਗਿਆਨਵਿਹੂਣਾਗਾਵੈਗੀਤ॥
gi-aan vihoonaa gaavai geet.
The one who lacks spiritual wisdom sings religious songs.
(Such is the state of the so called holy persons these days, that) without any (divine) knowledge (a pundit) sings holy songs (for the sake of money).
(ਪੰਡਿਤਦਾਇਹਹਾਲਹੈਕਿ) ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਭਜਨਤਾਂਗਾਂਦਾਹੈਪਰਆਪਸਮਝਤੋਂਸੱਖਣਾਹੈ (ਭਾਵ, ਇਸਭਜਨਗਾਣਨੂੰਉਹਰੋਜ਼ੀਦਾਵਸੀਲਾਬਣਾਈਰੱਖਦਾਹੈ, ਸਮਝਉੱਚੀਨਹੀਂਹੋਸਕੀ)।
گِیانۄِہوُنھاگاۄےَگیِت॥
گیان وہونا۔ ۔ بے علم۔
خدا کی حمدوثناہ کرتا ہے مگر بے علم ہے۔

ਭੁਖੇਮੁਲਾਂਘਰੇਮਸੀਤਿ॥
bhukhay mulaaNgharay maseet.
The hungry Mullah turns his home into a mosque.
Similarly a maulvi, who would otherwise starve, turns his house into a mosque.
ਭੁੱਖਦੇਮਾਰੇਹੋਏਮੁੱਲਾਂਦੀਮਸੀਤਭੀਰੋਜ਼ੀਦੀਖ਼ਾਤਰਹੀਹੈ (ਭਾਵ, ਮੁੱਲਾਂਨੇਭੀਬਾਂਗਨਮਾਜ਼ਆਦਿਕਮਸੀਤਦੀਕ੍ਰਿਆਨੂੰਰੋਟੀਦਾਵਸੀਲਾਬਣਾਇਆਹੋਇਆਹੈ)।
بھُکھےمُلاںگھرےمسیِتِ॥
گھر مسیت ۔ مراد روٹی خاطر مولوی ۔
بھوکا مولوی مسجد کو گھر بناتا ہے ۔

ਮਖਟੂਹੋਇਕੈਕੰਨਪੜਾਏ॥
makhtoo ho-ay kai kann parhaa-ay.
The lazy unemployed has his ears pierced to look like a Yogi.
(Then there is another one who), becoming a freeloader, gets his ears pierced (to look like a yogi).
(ਤੀਜਾਇਕ) ਹੋਰਹੈਜੋਹੱਡ-ਹਰਾਮਹੋਣਕਰਕੇਕੰਨਪੜਵਾਲੈਂਦਾਹੈ,
مکھٹوُہوءِکےَکنّنپڑاۓ॥
مکھٹو ۔ جو کام نہ کرے کمائی نہ کرے ۔ فکر کرے فقیری کرے۔
ناکارہ بیکار جو کام کرنے سے دل چرا کر کان پڑوا کر جوگی بن جات اہے فقیری کرتا ہے

ਫਕਰੁਕਰੇਹੋਰੁਜਾਤਿਗਵਾਏ॥
fakar karay hor jaat gavaa-ay.
Someone else becomes a pan-handler, and loses his social status.
He then goes around begging for food and loses the honor of his family.
ਫ਼ਕੀਰਬਣਜਾਂਦਾਹੈ, ਕੁਲਦੀਅਣਖਗਵਾਬੈਠਦਾਹੈ,
پھکرُکرےہورُجاتِگۄاۓ॥
جات گوائے ۔ خاندان کی عزت ختم کرے ۔
حیا و شرم کوھ بیٹھتا ہے ۔

ਗੁਰੁਪੀਰੁਸਦਾਏਮੰਗਣਜਾਇ॥
gur peer sadaa-ay mangan jaa-ay.
One who calls himself a guru or a spiritual teacher, while he goes around begging
(or pay respect) to anyone who calls himself or herself a Guru or a prophet but goes begging from house to house.
(ਉਂਝਤਾਂਆਪਣੇਆਪਨੂੰ) ਗੁਰੂਪੀਰਅਖਵਾਂਦਾਹੈ (ਪਰਰੋਟੀਦਰਦਰ) ਮੰਗਦਾਫਿਰਦਾਹੈ;
گُرُپیِرُسداۓمنّگنھجاءِ॥
گر پیر سدائے منگن جائے ۔ مرشد و بزرگ کہلاے
مولوی کی اذان اور نماز روزی روٹی کا وسیلہ بنائیاہوا ہے ۔ اپنے آپ کو مرشد و پیر کہلاتے ہیں اور بھیک مانگتا ۔

ਤਾਕੈਮੂਲਿਨਲਗੀਐਪਾਇ॥
taa kai mool na lagee-ai paa-ay.
– don’t ever touch his feet.
But we shouldn’t fall at the feet
ਅਜੇਹੇਬੰਦੇਦੇਪੈਰੀਂਭੀਕਦੇਨਹੀਂਲੱਗਣਾਚਾਹੀਦਾ।
تاکےَموُلِنلگیِئےَپاءِ॥
مول ۔ بالکل ہی ۔ لگیئے پائے ۔ پاؤں نہ پڑوں
ایسے آدمی کے کبھی پاؤں نہ پڑؤ

ਘਾਲਿਖਾਇਕਿਛੁਹਥਹੁਦੇਇ॥
ghaal khaa-ay kichh hathahu day-ay.
One who works for what he eats, and gives some of what he has
(only that person) who earns an honest living and gives something out of it
ਜੋਜੋਮਨੁੱਖਮਿਹਨਤਨਾਲਕਮਾਕੇ (ਆਪ) ਖਾਂਦਾਹੈਤੇਉਸਕਮਾਈਵਿਚੋਂਕੁਝ (ਹੋਰਨਾਂਨੂੰਭੀ) ਦੇਂਦਾਹੈ,
گھالِکھاءِکِچھُہتھہُدےءِ॥
گھال کھائے ۔ محنت و مشقت کرکے روزی روٹی کھائے ۔
۔ جو انسان محنت و مشقت کرکے کما کر کھاتے ہیں اور پانی کمائی میں کچھ اور اپنی کمائی میں کچھ حصہ دوسروں کو بطور امداد خیرات کرتے ہیں

ਨਾਨਕਰਾਹੁਪਛਾਣਹਿਸੇਇ॥੧॥
naanak raahu pachhaaneh say-ay. ||1||
– O Nanak, he knows the Path. ||1||
O’ Nanak, (in charity) knows the true way (of life).||1||
ਹੇਨਾਨਕ! ਅਜੇਹੇਬੰਦੇਹੀਜ਼ਿੰਦਗੀਦਾਸਹੀਰਸਤਾਪਛਾਣਦੇਹਨ॥੧॥
نانکراہُپچھانھہِسےءِ॥੧॥
کھ ہتھووئے ۔ اور ضرورت مند کو اپنے ہاتھ سے کچھ بطور خیرت یا امداد دیوے راہ طرز زندگی حقیقت کی سمجھ اسیئے ۔ وہی
۔ اے نانک۔ ایسے انسانوں زندگی کے درست راستے کی پہچان ہے

ਮਃ੧॥
mehlaa 1.
First Mehl:
مਃ੧॥