Urdu-Raw-Page-1244

ਬੇਦੁਵਪਾਰੀਗਿਆਨੁਰਾਸਿਕਰਮੀਪਲੈਹੋਇ॥
bayd vapaaree gi-aan raas karmee palai ho-ay.
The Vedas are only merchants; spiritual wisdom is the capital; by His Grace, it is received.
(So in a way, by talking about the consequences of vice and virtues), Vedas talk like businessmen. But (Guru’s divine) knowledge is the (real) commodity, which one obtains only by God’s grace.
(ਸੋ, ਪਾਪਤੇਪੁੰਨਦੇਫਲਦੱਸਕੇ) ਵੇਦਤਾਂਵਪਾਰਦੀਆਂਗੱਲਾਂਕਰਦਾਹੈ; (ਪਰਮਨੁੱਖਲਈਅਸਲ) ਰਾਸਿ-ਪੂੰਜੀ (ਪ੍ਰਭੂਦੇਗੁਣਾਂਦਾ) ਗਿਆਨਹੈਤੇਇਹਗਿਆਨਪ੍ਰਭੂਦੀਮਿਹਰਨਾਲ (ਗੁਰੂਤੋਂ) ਮਿਲਦਾਹੈ;
بیدُۄپاریِگِیانُراسِکرمیِپلےَہوءِ॥
ویدوپاری ۔ وید میں دکانداری یا سوداگری درج ہے۔ گیان راس ۔ علم ۔ واقفیت ۔ دانش ایک سرمایہ ۔ کرمی ۔ بخشش سے ۔ پلے ہوئے ۔ دل میں بستا ہے ۔
ویدوں میں گناہ و ثواب بتانا سودا گری بناتا ہے ۔ جبکہ علم و دانش ایک سرمایہ ہے اور الہٰی کرم و عنائیت سے حاصل ہوتا ہے

ਨਾਨਕਰਾਸੀਬਾਹਰਾਲਦਿਨਚਲਿਆਕੋਇ॥੨॥
naanak raasee baahraa lad na chali-aa ko-ay. ||2||
O Nanak, without capital, no one has ever departed with profit. ||2||
O’ Nanak, without loading (and acquiring this true) commodity, no one departs from here (with real profit). ||2||
ਹੇਨਾਨਕ! (ਇਸਗਿਆਨ-ਰੂਪ) ਪੂੰਜੀਤੋਂਬਿਨਾਕੋਈਮਨੁੱਖ (ਜਗਤਤੋਂ) ਨਫ਼ਾਖੱਟਕੇਨਹੀਂਜਾਂਦਾ॥੨॥
نانکراسیِباہرالدِنچلِیاکوءِ॥੨॥
راسی باہرا۔ اس سرمایہ کے بگیر لانہ چلیا کوئے ۔ ساتھ نہیں جاتا۔
۔ اے نانک۔ اس علم و دانش کے سرمایے کے بغیر انسان کے ساتھ کچھ جانیوالا نہیں۔

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ॥

ਨਿੰਮੁਬਿਰਖੁਬਹੁਸੰਚੀਐਅੰਮ੍ਰਿਤਰਸੁਪਾਇਆ॥
nimm birakh baho sanchee-ai amrit ras paa-i-aa.
You can water a bitter neem tree with ambrosial nectar.
(Even if) we irrigate a Neem tree by pouring lot of nectar sweet water on it, (it still remains bitter).
(ਜੇ) ਨਿੰਮ (ਦੇ) ਰੁੱਖਨੂੰਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਰਸਪਾਕੇ (ਭੀ) ਬਹੁਤਸਿੰਜੀਏ (ਤਾਂਭੀਨਿੰਮਦੀਕੁੜਿੱਤਣਨਹੀਂਜਾਂਦੀ);
نِنّمُبِرکھُبہُسنّچیِئےَانّم٘رِترسُپائِیا॥
برکھ ۔ شجر ۔ درخت۔ سنچیئے ۔ آبپاش کرین۔ انمرت رس۔ آب حیات کا پر لطف پانی ۔
اگر نیم کے شجر کو آب خلا یا آب حیات سے آبپاش کیا جائے

ਬਿਸੀਅਰੁਮੰਤ੍ਰਿਵਿਸਾਹੀਐਬਹੁਦੂਧੁਪੀਆਇਆ॥
bisee-ar mantar visaahee-ai baho dooDh pee-aa-i-aa.
You can feed a venomous snake lots of milk.
Or if we give a lot of milk to a snake to drink and hypnotize it with many kinds of mantras, (it still doesn’t abandon its stinging habit),
ਜੇਬਹੁਤਦੁੱਧਪਿਆਲਕੇਮੰਤ੍ਰਦੀਰਾਹੀਂਸੱਪਨੂੰਇਤਬਾਰੀਬਣਾਈਏ (ਭਾਵ, ਸੱਪਦਾਵਿਸਾਹਕਰੀਏ) (ਫਿਰਭੀਉਹਡੰਗਮਾਰਨਵਾਲਾਸੁਭਾਵਨਹੀਂਛੱਡਦਾ);
بِسیِئرُمنّت٘رِۄِساہیِئےَبہُدوُدھُپیِیائِیا॥
بیسئر ۔ سانپ ۔ زہریلا۔ منتر و ساییئے ۔منتروں سے اس مین وشواش کرین۔
۔ اگر سناپ کو دودھ پلائیا جائے

ਮਨਮੁਖੁਅਭਿੰਨੁਨਭਿਜਈਪਥਰੁਨਾਵਾਇਆ॥
manmukh abhinn na bhij-ee pathar navaa-i-aa.
The self-willed manmukh is resistant; he cannot be softened. You might as well water a stone.
-similarly like the stone, which doesn’t get wet in spite of being washed in water, (the cruel mind of a) self-conceited person doesn’t get softened (by any amount of divine wisdom.
(ਜਿਵੇਂ) ਪੱਥਰਨੂੰਇਸ਼ਨਾਨਕਰਾਈਏ (ਤਾਂਭੀਕੋਰੇਦਾਕੋਰਾ, ਇਸੇਤਰ੍ਹਾਂ) ਮਨਦੇਪਿੱਛੇਤੁਰਨਵਾਲਾਮਨੁੱਖਕੋਰਾਹੀਰਹਿੰਦਾਹੈ (ਉਸਦਾਹਿਰਦਾਕਦੇ) ਭਿੱਜਦਾਨਹੀਂ;
منمُکھُابھِنّنُنبھِجئیِپتھرُناۄائِیا॥
منمکھ ۔ مرید من۔ ابھن۔ غیر متاثر ۔ پتھر ناوائیا۔ جیسے پتھر کا نہلانا۔
اور منترؤں نے ذریعہ با اعتبار بنائیا جائے اور پتھر کو نہلائیا جائے اس طرح سے خودی پسند مرید من پر بھی کوئی کچھ اثر نہیں ہوتا غیر متاثر انسان ہے ۔

ਬਿਖੁਮਹਿਅੰਮ੍ਰਿਤੁਸਿੰਚੀਐਬਿਖੁਕਾਫਲੁਪਾਇਆ॥
bikh meh amrit sinchee-ai bikh kaa fal paa-i-aa.
Irrigating a poisonous plant with ambrosial nectar, only poisonous fruit is obtained.
Just as even) if we irrigate a poison (tree) with nectar, we would still obtain the fruit of poison.
ਜੇਜ਼ਹਿਰਵਿਚਅੰਮ੍ਰਿਤਸਿੰਜੀਏ (ਤਾਂਭੀਉਹਅੰਮ੍ਰਿਤਨਹੀਂਬਣਜਾਂਦਾ) ਜ਼ਹਿਰਦਾਹੀਫਲਪਾਈਦਾਹੈ।
بِکھُمہِانّم٘رِتُسِنّچیِئےَبِکھُکاپھلُپائِیا॥
وکھ میہہ انمرت سنپیئے ۔ اگر زہر میں آب حیات کی آبپاشی کیجائے ۔ وکھ کا پھل ۔ پھل یا نتیہج ۔ زیر آلودہ ہوگا۔
اگر زیر پر آب حیات یا آب خلا کی آبپاشی کی جائے تاہم بھی پھل یا نتیجہ زیر یلا ہی ہوگا۔

ਨਾਨਕਸੰਗਤਿਮੇਲਿਹਰਿਸਭਬਿਖੁਲਹਿਜਾਇਆ॥੧੬॥
naanak sangat mayl har sabh bikh leh jaa-i-aa. ||16||
O Lord, please unite Nanak with the Sangat, the Holy Congregation, so that he may be rid of all poison. ||16||
Therefore Nanak (prays, O’ God) unite me with the congregation (of saintly persons), so that all the poison (from my mind) may be removed. ||16||
(ਪਰ) ਹੇਨਾਨਕ! ਜੇਪ੍ਰਭੂ (ਗੁਰਮੁਖਾਂਦੀ) ਸੰਗਤਮੇਲੇਤਾਂ (ਮਨਵਿਚੋਂਮਾਇਆਦੇਮੋਹਵਾਲੀ) ਸਾਰੀਜ਼ਹਿਰਲਹਿਜਾਂਦੀਹੈ॥੧੬॥
نانکسنّگتِمیلِہرِسبھبِکھُلہِجائِیا॥੧੬॥
سنگت ۔ ساتھیوں سے میل وکھ لیہہ جائیا۔ تو زیر اتر جاتی ہے ۔
البتہ اے نانک۔ اگر خدا اسے سنگت یا ساتھیوں سے ملا دے تو زہریلا اچر ذائل ہو جاتا ہے ۔

ਸਲੋਕਮਃ੧॥
salok mehlaa 1.
Shalok, First Mehl:
سلوکمਃ੧॥

ਮਰਣਿਨਮੂਰਤੁਪੁਛਿਆਪੁਛੀਥਿਤਿਨਵਾਰੁ॥
maran na moorat puchhi-aa puchhee thit na vaar.
Death does not ask the time; it does not ask the date or the day of the week.
(O’ my friends, death doesn’t keep any calendar). Death has never asked (or cared for) any auspicious occasion, or asked for any particular lunar or week day (before overtaking anybody.
ਮੌਤਨੇ (ਕਦੇ) ਮੁਹੂਰਤਨਹੀਂਪੁੱਛਿਆ, ਕਦੇਇਹਗੱਲਨਹੀਂਪੁੱਛੀਕਿਅੱਜਕੇਹੜੀਥਿੱਤਹੈਕੇਹੜਾਵਾਰਹੈ।
مرنھِنموُرتُپُچھِیاپُچھیِتھِتِنۄارُ॥
مرن۔ موت۔ مورت ۔ مہورت۔ نیک و بد موقعہ ۔ بھتتی ۔ چاند کا دن ۔ وار۔ دن ۔
موت کبھی دن وار مینہ وغیرہ کے نیک و بد شگون کا خیال نہیں کرتی۔

ਇਕਨ੍ਹ੍ਹੀਲਦਿਆਇਕਿਲਦਿਚਲੇਇਕਨ੍ਹ੍ਹੀਬਧੇਭਾਰ॥
iknHee ladi-aa ik lad chalay iknHee baDhay bhaar.
Some have packed up, and some who have packed up have gone.
In fact, death is like a train on which) some have loaded their luggage, some have already loaded and departed from here, while others have packed their bags.
ਕਈਜੀਵਾਂਨੇ (ਇਥੋਂਤੁਰਨਲਈ, ਮਾਨੋ, ਆਪਣਾਸਾਮਾਨ) ਲੱਦਲਿਆਹੈ, ਕਈਲੱਦਕੇਤੁਰਪਏਹਨ, ਤੇਕਈਜੀਵਾਂਨੇ (ਸਾਮਾਨਦੇ) ਭਾਰਬੰਨ੍ਹਲਏਹਨ।
اِکن٘ہ٘ہیِلدِیااِکِلدِچلےاِکن٘ہ٘ہیِبدھےبھار॥
لدیا۔ نکی یا بدی ساتھ لے لی۔ کناں بندھے بھار۔ عیب اور برائیاں کے بوجھ
کسی نے رخصت ہونے کی تیار کر لی کوئی کر رہا ہےاور کوئی تیاری کے لئے سامان اکھٹا کر رہا ہے

ਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾਹੋਈਸਾਖਤੀਇਕਨ੍ਹ੍ਹਾਹੋਈਸਾਰ॥
iknHaa ho-ee saakh-tee iknHaa ho-ee saar.
Some are severely punished, and some are taken care of.
So some are ready to depart, and others have (been told by their doctor and have) realized that they too would soon have to go.
ਕਈਜੀਵਾਂਦੀਤਿਆਰੀਹੋਪਈਹੈ, ਤੇਕਈਜੀਵਾਂਨੂੰਤੁਰਨਲਈਸੱਦੇਆਗਏਹਨ;
اِکن٘ہ٘ہاہوئیِساکھتیِاِکن٘ہ٘ہاہوئیِسار॥
۔ سکاھتی ۔ گھوڑے کا پوچھلتنگ۔ سار ۔ سنبھال۔ لشکر ۔ فوج ۔
اور فوج معہ نقارے کوٹھیان محلات نہیں رہ گئے چھوغ گئے ۔

ਲਸਕਰਸਣੈਦਮਾਮਿਆਛੁਟੇਬੰਕਦੁਆਰ॥
laskar sanai damaami-aa chhutay bank du-aar.
They must leave their armies and drums, and their beautiful mansions.
(Further when one dies, no matter how rich or powerful one may be, one) is separated from one’s armies, drums, and magnificent mansions.
ਫ਼ੌਜਾਂਤੇਧੌਂਸੇਤੇਸੋਹਣੇਘਰਇਥੇਹੀਰਹਿਜਾਂਦੇਹਨ।
لسکرسنھےدمامِیاچھُٹےبنّکدُیار॥
سنے دماما نقارے ۔ دہو ئسے ۔ بنک دوآر۔ خوبصورت
انہیں اپنی فوج اور ڈھول ، اور اپنی خوبصورت حویلی چھوڑنا چاہئے۔

ਨਾਨਕਢੇਰੀਛਾਰੁਕੀਭੀਫਿਰਿਹੋਈਛਾਰ॥੧॥
naanak dhayree chhaar kee bhee fir ho-ee chhaar. ||1||
O Nanak, the pile of dust is once again reduced to dust. ||1||
O’ Nanak, (man is like) a heap of dust, which becomes dust again. ||1||
ਹੇਨਾਨਕ! ਇਹਸਰੀਰਜੋਮਿੱਟੀਦੀਮੁੱਠਸੀ (ਜੋਮਿੱਟੀਤੋਂਬਣਿਆਸੀ) ਮੁੜਮਿੱਟੀਵਿਚਜਾਰਲਿਆ॥੧॥
نانکڈھیریِچھارُکیِبھیِپھِرِہوئیِچھار॥੧॥
ور۔ کوٹھیاں محلات۔ ڈھیری چھار ۔ چھوٹا ٹیلہ راکھ یا خاک۔ بھی پھر ہوئی ۔ چھار۔ مٹی ہوگیا۔
اے نانک۔ یہ جسم جو مٹی سے بنا ہے آخر خا ک کا ڈھیر ہو گیا۔

ਮਃ੧॥
mehlaa 1.
First Mehl:
مਃ੧॥

ਨਾਨਕਢੇਰੀਢਹਿਪਈਮਿਟੀਸੰਦਾਕੋਟੁ॥
naanak dhayree dheh pa-ee mitee sandaa kot.
O Nanak, the pile shall fall apart; the fortress of the body is made of dust.
O’ Nanak, (this body of ours is like) a fortress of mud, which soon falls down like a heap of dust.
ਹੇਨਾਨਕ! ਇਹਸਰੀਰਮਿੱਟੀਦੀਵਲਗਣਸੀ, ਸੋਆਖ਼ਰਮਿੱਟੀਦੀਇਹਉਸਾਰੀਢਹਿਹੀਪਈ।
نانکڈھیریِڈھہِپئیِمِٹیِسنّداکوٹُ॥
مٹی سندا کوٹ۔ مٹی کا قلویا ولگن۔
اے نانک انسانی جسم ایک مٹی کے قلعے یا ولگن کی مانند ہے

ਭੀਤਰਿਚੋਰੁਬਹਾਲਿਆਖੋਟੁਵੇਜੀਆਖੋਟੁ॥੨॥
bheetar chor bahaali-aa khot vay jee-aa khot. ||2||
The thief has settled within you; O soul, your life is false. ||2||
O’ my soul, (unnecessarily for the sake of this body) you have been doing sinful deeds and allowed the thief (of evil desires) to remain sitting in it. ||2||
ਹੇਜਿੰਦੇ! ਤੂੰ (ਇਸਸਰੀਰਦੀਖ਼ਾਤਰ) ਨਿਤਖੋਟਹੀਕਮਾਂਦੀਰਹੀਤੇਆਪਣੇਅੰਦਰਤੂੰਚੋਰ-ਮਨਨੂੰਬਿਠਾਈਰੱਖਿਆ॥੨॥
بھیِترِچورُبہالِیاکھوٹُۄےجیِیاکھوٹُ॥੨॥
بھیتر۔ اسکے اندر۔ چور۔ دذد۔ چوری ۔ کرنیوالا۔ کھوٹ۔ برائی۔
اسکے اندر شیطان چور اور یہ مٹی کا ٹیلہ مٹ گیا جو ہر روز برانیاں کرتا ہے ۔

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ॥

ਜਿਨਅੰਦਰਿਨਿੰਦਾਦੁਸਟੁਹੈਨਕਵਢੇਨਕਵਢਾਇਆ॥
jin andar nindaa dusat hai nak vadhay nak vaDhaa-i-aa.
Those who are filled with vicious slander, shall have their noses cut, and be shamed.
They, within whom is the demon of slander, are shameless and have lost their honor.
ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਮਨਦੇਮੁਰੀਦ) ਮਨੁੱਖਾਂਦੇਮਨਵਿਚਦੂਜਿਆਂਦੀਨਿੰਦਿਆਕਰਨਦਾਭੈੜਾਸੁਭਾਅਹੁੰਦਾਹੈਉਹਨਾਂਦੀਕਿਤੇਇੱਜ਼ਤਨਹੀਂਹੁੰਦੀ (ਉਹਹਰਥਾਂ) ਹੌਲੇਪੈਂਦੇਹਨ;
جِنانّدرِنِنّدادُسٹُہےَنکۄڈھےنکۄڈھائِیا॥
نندا۔ بد گوئیدسٹ ۔ عیب ۔ برائی ۔ نک وڈے ۔ بے حیا۔ بے شرم ۔ ۔
جنکے دل میں دوسروں کی بد گوئی کرنے سے عادت ہوتی ہے انہیں گہیں عزت نہیں ملتی

ਮਹਾਕਰੂਪਦੁਖੀਏਸਦਾਕਾਲੇਮੁਹਮਾਇਆ॥
mahaa karoop dukhee-ay sadaa kaalay muh maa-i-aa.
They are totally ugly, and always in pain. Their faces are blackened by Maya.
They always look most ugly, painful, and disfigured (most unhappy, and disrespected).
ਮਾਇਆ (ਦੇਇਸਵਿਕਾਰਵਿਚਗ੍ਰਸੇਹੋਣ) ਦੇਕਾਰਨਉਹਬੜੇਕੋਝੇਤੇਭਰਿਸ਼ਟੇਮੂੰਹਵਾਲੇਜਾਪਦੇਹਨਤੇਸਦਾਦੁਖੀਰਹਿੰਦੇਹਨ।
مہاکروُپدُکھیِۓسداکالےمُہمائِیا॥
مہا کروپ۔ نہایت بدصورت۔ کالے منہ ۔ دغدار ۔ گناہگار
وہ لعنت زدہ اور بد صورت معلوم ہوتے ہیں ۔عذاب پاتے ہیں ہر روز دوسروں کا سرمایہ لوٹتے ہیں۔

ਭਲਕੇਉਠਿਨਿਤਪਰਦਰਬੁਹਿਰਹਿਹਰਿਨਾਮੁਚੁਰਾਇਆ॥
bhalkay uth nit par darab hireh har naam churaa-i-aa.
They rise early in the morning, to cheat and steal from others; they hide from the Lord’s Name.
Rising early in the morning every day, they steal wealth belonging to others and rob (themselves of the opportunity to meditate on) God’s Name.
ਜੋਮਨੁੱਖਸਦਾਨਿੱਤਉੱਠਕੇ (ਭਾਵ, ਆਹਰਨਾਲ) ਦੂਜਿਆਂਦਾਧਨਚੁਰਾਂਦੇਹਨ (ਭਾਵ, ਜੋਨਿੰਦਾਕਰਕੇਦੂਜਿਆਂਦੀਇੱਜ਼ਤ-ਰੂਪਧਨਖੋਹਣਦਾਜਤਨਕਰਦੇਹਨ) ਉਹਨਾਂ (ਦੇਆਪਣੇਅੰਦਰ) ਦਾਹਰਿ-ਨਾਮ (-ਰੂਪਧਨ) ਚੋਰੀਹੋਜਾਂਦਾਹੈ।
بھلکےاُٹھِنِتپردربُہِرہِہرِنامُچُرائِیا॥
۔ پر درب ہر یہہ۔ پرائی دولت چراتے ہیں۔ ہر نام چرائیا۔ الہٰی نام چوری ہو جاتا ہے ۔ مراد الہٰی نام کو ظاہر ماننے سے منکر ہے چھپاتا ہے
ان کا الہٰی نام چوری ہو جاتا ہے ۔ اے خدا میں صحبت و قربت نہ ہونے دو۔

ਹਰਿਜੀਉਤਿਨਕੀਸੰਗਤਿਮਤਕਰਹੁਰਖਿਲੇਹੁਹਰਿਰਾਇਆ॥
har jee-o tin kee sangat mat karahu rakh layho har raa-i-aa.
O Dear Lord, let me not even associate with them; save me from them, O my Sovereign Lord King.
O’ God (bless me that) I may not associate with the company of such people. O’ God the King, please save me (from them).
ਹੇਹਰਿਜੀਉ! ਹੇਹਰਿਰਾਇ! ਅਸਾਡੀਸਹੈਤਾਕਰੋ, ਅਸਾਨੂੰਉਹਨਾਂਦੀਸੰਗਤਨਾਹਦਿਉ।
ہرِجیِءُتِنکیِسنّگتِمتکرہُرکھِلیہُہرِرائِیا॥
۔ سنگت ۔ صحبت و قربت ۔ راکھ لیہو۔ بچالو کرت۔ اعمال کے مطابق ان کے تاثرات سے
اے پروردگار ، مجھے ان کے ساتھ بھی شریک نہ ہونے دیں۔ اے میرے حاکم خداوند بادشاہ مجھے ان سے بچا۔

ਨਾਨਕਪਇਐਕਿਰਤਿਕਮਾਵਦੇਮਨਮੁਖਿਦੁਖੁਪਾਇਆ॥੧੭॥
naanak pa-i-ai kirat kamaavday manmukhdukh paa-i-aa. ||17||
O Nanak, the self-willed manmukhs act according to their past deeds, producing nothing but pain. ||17||
O’ Nanak, the egotists are doing deeds bound by their destiny, and suffering pain. ||17||
ਹੇਨਾਨਕ! ਮਨਦੇਮਰੀਦਮਨੁੱਖਪਿਛਲੇਕੀਤੇਕਰਮਾਂਦੇਸੰਸਕਾਰਾਂਅਨੁਸਾਰ (ਹੁਣਭੀਨਿੰਦਾਦੀਕਿਰਤ) ਕਮਾਂਦੇਹਨਤੇਦੁੱਖਪਾਂਦੇਹਨ॥੧੭॥
نانکپئِئےَکِرتِکماۄدےمنمُکھِدُکھُپائِیا॥੧੭॥
۔ منمکھ ۔ مرید مرشد
اے نانک مرید مرشد پہلے کئے اعمالوں کے مطابق اور عادات کی مطابق اعمال کرتے ہیں۔ لہذا عذاب پاتے ہیں۔

ਸਲੋਕਮਃ੪॥
salok mehlaa 4.
Shalok, Fourth Mehl:
سلوکمਃ੪॥

ਸਭੁਕੋਈਹੈਖਸਮਕਾਖਸਮਹੁਸਭੁਕੋਹੋਇ॥
sabh ko-ee hai khasam kaa khasmahu sabh ko ho-ay.
Everyone belongs to our Lord and Master. Everyone came from Him.
(O’ my friends), everyone belongs to (God) the Master, and everyone is created by the Master.
ਹਰੇਕਜੀਵਖਸਮ-ਪ੍ਰਭੂਦਾਹੈ, ਖਸਮ-ਪ੍ਰਭੂਤੋਂਹਰੇਕਜੀਵਪੈਦਾਹੁੰਦਾਹੈ;
سبھُکوئیِہےَکھسمکاکھسمہُسبھُکوہوءِ॥
خصم۔ مالک ۔ خدا۔ حصہو ۔ مالک سے ۔ سبھ کو۔ سارے ۔ حکم پچھانے
ہر جاندار کا ہے مالک خدا خدا ہی کا پیدا کیا ہوا ۔

ਹੁਕਮੁਪਛਾਣੈਖਸਮਕਾਤਾਸਚੁਪਾਵੈਕੋਇ॥
hukam pachhaanai khasam kaa taa sach paavai ko-ay.
Only by realizing the Hukam of His Command, is Truth obtained.
When one realizes the will of the Master, then any person obtains the eternal (God).
ਜਦੋਂਜੀਵਖਸਮਦਾਹੁਕਮਪਛਾਣਦਾਹੈਤਾਂਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੇਪ੍ਰਭੂਨੂੰਪ੍ਰਾਪਤਕਰਲੈਂਦਾਹੈ।
ہُکمُپچھانھےَکھسمکاتاسچُپاۄےَکوءِ॥
خصمکا ۔ الہٰی ضا کو سمجھے ۔ سچ حقیقت اور خدا ملتا ہے
جسے پہچان ہے رضائے خدا وہی خدا کو پاتاہے

ਗੁਰਮੁਖਿਆਪੁਪਛਾਣੀਐਬੁਰਾਨਦੀਸੈਕੋਇ॥
gurmukh aap pachhaanee-ai buraa na deesai ko-ay.
The Gurmukh realizes his own self; no one appears evil to him.
When by Guru’s grace we realize ourselves (our own faults), then no one seems bad to us.
ਜੇਗੁਰੂਦੇਹੁਕਮਤੇਤੁਰਕੇਆਪੇਦੀਸੂਝਹੋਜਾਏਤਾਂ (ਜਗਤਵਿਚ) ਕੋਈਜੀਵਭੈੜਾਨਹੀਂਲੱਗਦਾ।
گُرمُکھِآپُپچھانھیِئےَبُراندیِسےَکوءِ॥
آپ خویشتا ۔ خوئش کردار
جسے اپنے آپ کی پہچان ہو گئی اسے برا کوئی دکھائی دیتا نہیں۔

ਨਾਨਕਗੁਰਮੁਖਿਨਾਮੁਧਿਆਈਐਸਹਿਲਾਆਇਆਸੋਇ॥੧॥
naanak gurmukh naam Dhi-aa-ee-ai sahilaa aa-i-aa so-ay. ||1||
O Nanak, the Gurmukh meditates on the Naam, the Name of the Lord. Fruitful is his coming into the world. ||1||
O’ Nanak, (the person) who under Guru’s guidance meditates on God’s Name, is considered to have come (to this world to pass his or her life in peace and) comfort. ||1||
ਹੇਨਾਨਕ! (ਜਗਤਵਿਚ) ਪੈਦਾਹੋਇਆਉਹਜੀਵਸੁਖੀਜੀਵਨਵਾਲਾਹੁੰਦਾਹੈਜੋਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੋਕੇਨਾਮਸਿਮਰਦਾਹੈ॥੧॥
نانکگُرمُکھِنامُدھِیائیِئےَسہِلاآئِیاسوءِ॥੧॥
۔ گور مکھ نام دھیاییئے ۔ مرید مرشد ہوکر الہٰی نام سچ حق وحیقت میں دھیان لگاؤ۔ سہلا۔ آسان۔ آئیا سوئے ۔ زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے ۔
اے نانک۔ جو مرید مرشد ہوکر الہٰی نام سچ وحقیقت میں دھیان زندگی میں آرام و آسائش پات اہے ۔

ਮਃ੪॥
mehlaa 4.
Fourth Mehl:
مਃ੪॥

ਸਭਨਾਦਾਤਾਆਪਿਹੈਆਪੇਮੇਲਣਹਾਰੁ॥
sabhnaa daataa aap hai aapay maylanhaar.
He Himself is the Giver of all; He unites all with Himself.
(O’ my friends, God) Himself is the Giver of all and He Himself unites (the creatures) with Him.
ਸਭਜੀਵਾਂਨੂੰ (ਰੋਜ਼ੀਆਦਿਕ) ਦੇਣਵਾਲਾਤੇ (ਆਪਣੇਨਾਲ) ਮਿਲਾਣਵਾਲਾਪ੍ਰਭੂਆਪਹੀਹੈ।
سبھناداتاآپِہےَآپےمیلنھہارُ॥
داتا۔ رازق۔ رزق بخشش کرنیوالا۔ آپ ۔ خود۔ خدا ۔ میلنہار۔ ملاپ کرنیوالا
سب کا رازق ہے خود خدا سب کو ملانیوالا ہے ۔

ਨਾਨਕਸਬਦਿਮਿਲੇਨਵਿਛੁੜਹਿਜਿਨਾਸੇਵਿਆਹਰਿਦਾਤਾਰੁ॥੨॥
naanak sabad milay na vichhurheh jinaa sayvi-aa har daataar. ||2||
O Nanak, they are united with the Word of the Shabad; serving the Lord, the Great Giver, they shall never be separated from Him again. ||2||
O’ Nanak, they who have meditated on that God the benefactor, and remain united with Him through (Gurbani) the word of the Guru, never get separated (from Him). ||2||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇ (ਸਾਰੇਪਦਾਰਥ) ਦੇਣਵਾਲੇਪ੍ਰਭੂਨੂੰਸਿਮਰਿਆਹੈ, ਜੋਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਜੁੜੇਰਹਿੰਦੇਹਨਉਹਕਦੇਪ੍ਰਭੂਤੋਂਵਿੱਛੁੜਦੇਨਹੀਂਹਨ॥੨॥
نانکسبدِمِلےنۄِچھُڑہِجِناسیۄِیاہرِداتارُ॥੨॥
۔ سیویا۔ خدمت کی ۔ نہ وچھڑیہہ۔ نہیں پاتے جدائی ۔
اے نانک جنہوں نے پائیا سبق ہے خدا سے جدائی ہوتی نہیں انکی ۔

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ॥

ਗੁਰਮੁਖਿਹਿਰਦੈਸਾਂਤਿਹੈਨਾਉਉਗਵਿਆਇਆ॥
gurmukh hirdai saaNt hai naa-o ugav aa-i-aa.
Peace and tranquility fill the heart of the Gurmukh; the Name wells up within them.
There is peace in the mind of Guru followers, within them wells up an inspiration to meditate on God’s Name.
ਜੋਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੁੰਦੇਹਨਉਹਨਾਂਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚਸ਼ਾਂਤੀਹੁੰਦੀਹੈ, (ਉਹਨਾਂਦੇਮਨਵਿਚ) ਨਾਮ (ਜਪਣਦਾਚਾਉ) ਪੈਦਾਹੋਇਆਰਹਿੰਦਾਹੈ।
گُرمُکھِہِردےَساںتِہےَناءُاُگۄِآئِیا॥
ہروے ۔ دل ۔ ذہن ۔ سانت۔ سکون ۔ ٹھنڈک ۔ ناؤ۔ الہٰی نام۔ اگوکے ۔ پیدا ہوتا ۔ جب تپ ۔ عبادت دریاضت ۔
مریدان مرشد کے دل میں سکون ہوتا ہے ۔ الہٰی نام کے لئے لہریں اور ماۃ پیدا ہوتا ہے

ਜਪਤਪਤੀਰਥਸੰਜਮਕਰੇਮੇਰੇਪ੍ਰਭਭਾਇਆ॥
jap tap tirath sanjam karay mayray parabhbhaa-i-aa.
Chanting and meditation, penance and self-discipline, and bathing at sacred shrines of pilgrimage – the merits of these come by pleasing my God.
This so pleases my God that they obtain the merit of doing all kinds of worship, penance, and austerities.
(ਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਰਹਿਣਵਾਲੇਮਨੁੱਖ) ਮੇਰੇਪ੍ਰਭੂਨੂੰਪਿਆਰੇਲੱਗਦੇਹਨ, ਉਹਨਾਂ (ਮਾਨੋ) ਜਪਕਰਲਏਹਨ, ਤਪਸਾਧਲਏਹਨ, ਤੀਰਥਨ੍ਹਾਲਏਹਨਤੇਮਨਨੂੰਵੱਸਕਰਨਦੇਸਾਧਨਕਰਲਏਹਨ।
جپتپتیِرتھسنّجمکرےمیرےپ٘ربھبھائِیا॥
تیرتھ ۔ زیارت۔ سنجم۔ پرہیز گاری ۔ پربھ بھائیا۔ خدا کا پیارا ہوا۔
منانا ، مراقبہ ، تپسیا اور خود نظم و ضبط ، اور حجاج کے مقدس مقامات پر غسل – ان کی خوبی میرے خدا کو راضی کرنا ہے۔

ਹਿਰਦਾਸੁਧੁਹਰਿਸੇਵਦੇਸੋਹਹਿਗੁਣਗਾਇਆ॥
hirdaa suDh har sayvday soheh gun gaa-i-aa.
So serve the Lord with a pure heart; singing His Glorious Praises, you shall be embellished and exalted.
With a pure mind, they meditate on God and look beauteous singing His praises.
ਗੁਰਮੁਖਾਂਦਾਹਿਰਦਾਪਵਿਤ੍ਰਹੁੰਦਾਹੈ, ਉਹਪ੍ਰਭੂਦਾਸਿਮਰਨਕਰਦੇਹਨਤੇਪ੍ਰਭੂਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਕਰਕੇਸੋਹਣੇਲੱਗਦੇਹਨ।
ہِرداسُدھُہرِسیۄدےسوہہِگُنھگائِیا॥
ہر داسدھ ۔ پاکدل ۔ ہر سیوودے ۔ خدمت خدا کرتے ہیں۔ سوہے ۔ اچھے لگتے ہیں۔ گن گائیا۔ حمدوچناہ کرتے ۔ بولےاطرح
عبادت و ریاضت اور زیارت کرنا کدا کو پیارا ہے ۔ حمدوثناہ سے ہے رغبت اسے

ਮੇਰੇਹਰਿਜੀਉਏਵੈਭਾਵਦਾਗੁਰਮੁਖਿਤਰਾਇਆ॥
mayray har jee-o ayvai bhaavdaa gurmukhtaraa-i-aa.
My Dear Lord is pleased by this; he carries the Gurmukh across.
This is what my God likes, so He ferries the Guru’s followers across (the worldly ocean.
ਪਿਆਰੇਪ੍ਰਭੂਨੂੰਭੀਇਹੀਗੱਲਚੰਗੀਲੱਗਦੀਹੈ, ਉਹਗੁਰਮੁਖਾਂਨੂੰ (ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂ) ਤਾਰਲੈਂਦਾਹੈ।
میرےہرِجیِءُایۄےَبھاۄداگُرمُکھِترائِیا॥
بھاووے ۔ اچھا لگات اہے ۔ ہر در۔ الہٰی در پر ۔ سوہائیا ۔ شہرت پاتا ہے ۔
۔ پرہیز گاری چاہتا ہے ۔ وہ مریدان مرشد کو کامیابیاں بخشتا ہے ۔

ਨਾਨਕਗੁਰਮੁਖਿਮੇਲਿਅਨੁਹਰਿਦਰਿਸੋਹਾਇਆ॥੧੮॥
naanak gurmukh mayli-an har dar sohaa-i-aa. ||18||
O Nanak, the Gurmukh is merged with the Lord; he is embellished in His Court. ||18||
In short) O’ Nanak, God has united the Guru’s followers with Him and they look beauteous in God’s mansion. ||18||
ਹੇਨਾਨਕ! ਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਰਹਿਣਵਾਲੇਮਨੁੱਖਾਂਨੂੰਪ੍ਰਭੂਨੇਆਪਆਪਣੇਨਾਲਮੇਲਲਿਆਹੁੰਦਾਹੈ, ਉਹਪ੍ਰਭੂਦੇਦਰਤੇਸੋਹਣੇਲੱਗਦੇਹਨ॥੧੮॥
نانکگُرمُکھِمیلِئنُہرِدرِسوہائِیا॥੧੮॥
اے نانک (مریدان ) مرید ان مرشد کو خود خدا اپنا سات بخشتا ہے ۔ الہٰی در پر شہرت پاتے ہیں۔

ਸਲੋਕਮਃ੧॥
salok mehlaa 1.
Shalok, First Mehl:
سلوکمਃ੧॥

ਧਨਵੰਤਾਇਵਹੀਕਹੈਅਵਰੀਧਨਕਉਜਾਉ॥
Dhanvantaa iv hee kahai avree Dhan ka-o jaa-o.
Thus speaks the wealthy man: I should go and get more wealth.
(O’ my friends), a (worldly) rich person always says (to himself or herself): “I should go out to earn more money.
ਧਨਵਾਲਾਮਨੁੱਖ (ਸਦਾ) ਇਉਂਹੀਆਖਦਾਹੈਕਿਮੈਂਹੋਰਧਨਕਮਾਣਲਈਜਾਵਾਂ।
دھنۄنّتااِۄہیِکہےَاۄریِدھنکءُجاءُ॥
دھنونتا۔ دولتمند ۔ وہی ۔ ایسے ہی ۔ اوری ۔ مزید۔
دولتمند ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ مزید دولت کمانے کے لئے جاؤں۔

ਨਾਨਕੁਨਿਰਧਨੁਤਿਤੁਦਿਨਿਜਿਤੁਦਿਨਿਵਿਸਰੈਨਾਉ॥੧॥
naanak nirDhan titdin jitdin visrai naa-o. ||1||
Nanak becomes poor on that day when he forgets the Lord’s Name. ||1||
But O’ Nanak, deem one poor that day on which one forsakes (to meditate on God’s) Name. ||1||
ਪਰਨਾਨਕਤਾਂਉਸਦਿਹਾੜੇਕੰਗਾਲ (ਹੋਵੇਗਾ) ਜਿਸਦਿਨਇਸਨੂੰਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਵਿੱਸਰੇਗਾ॥੧॥
نانکُنِردھنُتِتُدِنِجِتُدِنِۄِسرےَناءُ॥੧॥
نردکھن۔ کنگال۔ تت دن ۔ اسدن ۔ وسرئے ناؤ۔ نام بھلادے ۔
اے نانک وہ اس دن کنگال ہ وجائیگا جب نام بھلادیگا ۔

ਮਃ੧॥
mehlaa 1.
First Mehl:
مਃ੧॥

ਸੂਰਜੁਚੜੈਵਿਜੋਗਿਸਭਸੈਘਟੈਆਰਜਾ॥
sooraj charhai vijog sabhsai ghatai aarjaa.
The sun rises and sets, and the lives of all run out.
(O’ my friends, just as) with each rising and setting of the Sun (a day passes by, similarly) life (of all creatures) keeps diminishing with the passage of time.
ਸੂਰਜਚੜ੍ਹਦਾਹੈ (ਤੇਡੁੱਬਦਾਹੈ, ਇਸਤਰ੍ਹਾਂਦਿਨਾਂਦੇ) ਗੁਜ਼ਰਨਨਾਲਹਰੇਕਜੀਵਦੀਉਮਰਘਟਰਹੀਹੈ;
سوُرجُچڑےَۄِجوگِسبھسےَگھٹےَآرجا॥
سورج چڑھے ۔ ہر روز ہونئے دن ۔ وجوگ ۔ جدائی ۔ مراد غروب۔ عارضا ۔ عمر۔
چڑھتا ہے سورج ڈوب جاتا ہے ہر نئے روز عمر کم ہو رہی ہے

ਤਨੁਮਨੁਰਤਾਭੋਗਿਕੋਈਹਾਰੈਕੋਜਿਣੈ॥
tan man rataa bhog ko-ee haarai ko jinai.
The mind and body experience pleasures; one loses, and another wins.
(However), the mind and body (of human) beings are imbued with the love of (worldly) enjoyments. Someone loses, and someone wins (in the game of life).
ਜਿਸਦਾਮਨਤਨਮਾਇਆਦੇਭੋਗਣਵਿਚਰੁੱਝਾਹੋਇਆਹੈਉਹਤਾਂਮਨੁੱਖਾਜਨਮਦੀਬਾਜ਼ੀਹਾਰਜਾਂਦਾਹੈ, ਤੇ, ਕੋਈ (ਵਿਰਲਾਵਿਰਲਾ) ਜਿੱਤਕੇਜਾਂਦਾਹੈ।
تنُمنُرتابھوگِکوئیِہارےَکوجِنھےَ॥
رتا۔ محو۔ بھوگ۔ دنیاوی دولت کے لطف اُٹھانے میں۔ہارے ۔ شکست کھائے ۔ کو جنے کوئی جیتے ۔
دل و جان دنیاوی دولت کے صرف میں مصروف ہے کوئی اس زندگی کے کھیل کو جیت لیتا ہے اور کوئی شکست کھا جاتا ہے ۔

ਸਭੁਕੋਭਰਿਆਫੂਕਿਆਖਣਿਕਹਣਿਨਥੰਮ੍ਹ੍ਹੀਐ॥
sabh ko bhari-aa fook aakhan kahan na thamH-ee-ai.
Everyone is puffed up with pride; even after they are spoken to, they do not stop.
But everybody is filled with ego (on one account or the other) and we cannot stop (them from this bad habit) by our speech or sermon.
(ਮਾਇਆਦੇਕਾਰਨ) ਹਰੇਕਜੀਵਅਹੰਕਾਰਨਾਲਆਫਰਿਆਹੋਇਆਹੈ, ਸਮਝਾਇਆਂਆਕੜਨਤੋਂਰੁਕਦਾਨਹੀਂ।
سبھُکوبھرِیاپھوُکِآکھنھِکہنھِنتھنّم٘ہ٘ہیِئےَ॥
بھریا پھوک ۔ مغرور ۔ تکبر۔ تھمئے ۔ رکتا نہیں۔ دیکھے ۔ نظر کرتا ہے ۔
ہر انسان کے دل میں غرور اور تکبر کہنے سے رکتا نہیں۔

ਨਾਨਕਵੇਖੈਆਪਿਫੂਕਕਢਾਏਢਹਿਪਵੈ॥੨॥
naanak vaykhai aap fook kadhaa-ay dheh pavai. ||2||
O Nanak, the Lord Himself sees all; when He takes the air out of the balloon, the body falls. ||2||
O’ Nanak, He Himself is watching (everybody), when He takes out (one’s) breath, one falls down (dead). ||2||
ਹੇਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾਆਪ (ਜੀਵਦੀਆਕੜਨੂੰ) ਵੇਖਰਿਹਾਹੈ, ਜਦੋਂਉਹਇਸਦੇਸੁਆਸਮੁਕਾਦੇਂਦਾਹੈਤਾਂਇਹ (ਅਹੰਕਾਰੀ) ਧਰਤੀਤੇਢਹਿਪੈਂਦਾਹੈ (ਭਾਵ, ਮਿੱਟੀਨਾਲਮਿਲਜਾਂਦਾਹੈ) ॥੨॥
نانکۄیکھےَآپِپھوُککڈھاۓڈھہِپۄےَ॥੨॥
پھوک ۔ سانس
اے نانک ۔ جس میں خودی ہے جب سانس ختم ہو جائے تو مٹی میں ملجاتا ہے

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ॥

ਸਤਸੰਗਤਿਨਾਮੁਨਿਧਾਨੁਹੈਜਿਥਹੁਹਰਿਪਾਇਆ॥
satsangat naam niDhaan hai jithahu har paa-i-aa.
The treasure of the Name is in the Sat Sangat, the True Congregation. There, the Lord is found.
(O’ my friends), in the company of holy (persons) is the treasure of (God’s) Name, from where God’s (union) is obtained.
ਸਤਸੰਗਵਿਚਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮ-ਰੂਪਖ਼ਜ਼ਾਨਾਹੈ, ਸਤਸੰਗਵਿਚੋਂਹੀਪਰਮਾਤਮਾਮਿਲਦਾਹੈ;
ستسنّگتِنامُنِدھانُہےَجِتھہُہرِپائِیا॥
ست ۔ سنگت۔ سچی پاک صحبت و قربت ۔ نام ندھان۔ نام کا خزانہ ۔ چھتہو ن۔ جس سے ۔ ہرپائیا۔ مرشد سے ۔ نیک صحبت و قربت الہٰی نام کا خزانہ ہے ۔ جہاں سے الہٰی ملاپ حاصل ہوتا ہے ۔