Urdu-Raw-Page-1240

ਆਖਣਿਅਉਖਾਨਾਨਕਾਆਖਿਨਜਾਪੈਆਖਿ॥੨॥
aakhan a-ukhaa naankaa aakh na jaapai aakh. ||2||
It is so difficult to chant it, O Nanak; it cannot be chanted with the mouth. ||2||
But O’ Nanak, it is very difficult o describe (His form and no matter how long someone may keep describing Him, still His form) is not understood. ||2||
ਹੇਨਾਨਕ! ਉਸਦਾਸਰੂਪਬਿਆਨਕਰਨਾਔਖਾਹੈ, ਮੁੜਮੁੜਬਿਆਨਕਰਨਨਾਲਭੀਸਮਝਵਿਚਨਹੀਂਆਉਂਦਾ॥੨॥
آکھنھِائُکھانانکاآکھِنجاپےَآکھِ॥੨॥
اے نانک۔ خدا ہی سارے سبب بتاتا ہے خود ہی آسان و دشوار جگہیں بناتا ہے اے نانک کدا کی بابت کچھ کہنا دشوارہی نہیں محال ہے نہ بار بار کہے سے سمجھ آتاہے ۔

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ॥

ਨਾਇਸੁਣਿਐਮਨੁਰਹਸੀਐਨਾਮੇਸਾਂਤਿਆਈ॥
naa-ay suni-ai man rehsee-ai naamay saaNt aa-ee.
Hearing the Name, the mind is delighted. The Name brings peace and tranquility.
(O’ my friends), when we listen to (God’s) Name the mind is in bliss and through the Name we obtain peace.
ਹੇ (ਪ੍ਰਭੂਦੇ) ਨਾਮਵਿਚਸੁਰਤਜੋੜੀਰੱਖੀਏਤਾਂਮਨਖਿੜਜਾਂਦਾਹੈ, ਨਾਮਵਿਚ (ਜੁੜਿਆਂਅੰਦਰ) ਸ਼ਾਂਤੀਪੈਦਾਹੁੰਦੀਹੈ।
ناءِسُنھِئےَمنُرہسیِئےَنامےساںتِآئیِ॥
من رہیئے ۔ دل باذن سکون پاتا ہے
نام سننے سے ذہنی سکون ملتا ہے دل کھلتا ہے ۔

ਨਾਇਸੁਣਿਐਮਨੁਤ੍ਰਿਪਤੀਐਸਭਦੁਖਗਵਾਈ॥
naa-ay suni-ai man taripat-ee-ai sabhdukh gavaa-ee.
Hearing the Name, the mind is satisfied, and all pains are taken away.
By listening to the Name our mind is satiated and all our pain is dispelled.
ਜੇਨਾਮਵਿਚਧਿਆਨਲੱਗਜਾਏਤਾਂਮਨ (ਮਾਇਆਵਲੋਂ) ਰੱਜਜਾਂਦਾਹੈਤੇਸਾਰੇਦੁੱਖਦੂਰਹੋਜਾਂਦੇਹਨ;
ناءِسُنھِئےَمنُت٘رِپتیِئےَسبھدُکھگۄائیِ॥
ترپیتئے ۔ خواہشات کی تشنگی ختم ہوتی ہے صبر و سکون ملتا ہے ۔ دکھ گوائی عذاب مٹتے ہیں۔
نام سننے دل کی تلسی ہوتی ہے خواہشت ملتی ہے صبر حاصل ہوتا ہے ۔عذاب مٹ جاتے ہیں۔

ਨਾਇਸੁਣਿਐਨਾਉਊਪਜੈਨਾਮੇਵਡਿਆਈ॥
naa-ay suni-ai naa-o oopjai naamay vadi-aa-ee.
Hearing the Name, one becomes famous; the Name brings glorious greatness.
By listening to the Name (the desire to meditate on) the Name (arises in one’s mind and by meditating on) the Name, one obtains glory.
ਜੇਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਸੁਣਦੇਰਹੀਏਤਾਂ (ਮਨਵਿਚ) ਨਾਮ (ਜਪਣਦਾਚਾਉ) ਪੈਦਾਹੋਜਾਂਦਾਹੈ, ਨਾਮ (ਸਿਮਰਨ) ਵਿਚਹੀਵਡਿਆਈ (ਪ੍ਰਤੀਤਹੁੰਦੀ) ਹੈ।
ناءِسُنھِئےَناءُاوُپجےَنامےۄڈِیائیِ॥
اپجے ۔ پیدا ہوتا ہے ۔
نام سننے سے نام یعنی سچ حق و حقیقت پیدا ہوتے ہیں ناموری حاصل ہوتی ہے

ਨਾਮੇਹੀਸਭਜਾਤਿਪਤਿਨਾਮੇਗਤਿਪਾਈ॥
naamay hee sabh jaat pat naamay gat paa-ee.
The Name brings all honor and status; through the Name, salvation is obtained.
(It is through) the Name that one obtains all the honor of (high lineage) and it is through the Name that one obtains salvation.
ਗੁਰਮੁਖਮਨੁੱਖਨਾਮ (ਸਿਮਰਨ) ਵਿਚਹੀਉੱਚੀਕੁਲਵਾਲੀਇੱਜ਼ਤਸਮਝਦਾਹੈ, ਨਾਮਸਿਮਰਿਆਂਹੀਉੱਚੀਆਤਮਕਅਵਸਥਾਹਾਸਲਕਰਦਾਹੈ;
نامےہیِسبھجاتِپتِنامےگتِپائیِ॥
جات پت۔ ذات و عزت ۔
یہ نام تمام وقار اور وقار لاتا ہے۔ نام کے ذریعہ سے ، نجات حاصل کی جاتی ہے

ਗੁਰਮੁਖਿਨਾਮੁਧਿਆਈਐਨਾਨਕਲਿਵਲਾਈ॥੬॥
gurmukh naam Dhi-aa-ee-ai naanak liv laa-ee. ||6||
The Gurmukh meditates on the Name; Nanak is lovingly attuned to the Name. ||6||
O’ Nanak, through the Guru we should lovingly meditate on the Name with our mind attuned (to God). ||6||
ਹੇਨਾਨਕ! ਗੁਰਮੁਖ (ਸਦਾ) ਨਾਮਸਿਮਰਦਾਹੈਤੇ (ਨਾਮਵਿਚਹੀ) ਲਿਵਲਾਈਰੱਖਦਾਹੈ॥੬॥
گُرمُکھِنامُدھِیائیِئےَنانکلِۄلائیِ॥੬॥
گت ۔ روھانی و ذہنی بلند ھالت ہوتی ہے زندگی کی ۔ لو دلچسپی ۔
اگر مرید مرشد ہوکر نام میں دھیان دیا جائے تو اے نانک نام میں دلچسپی پیدا ہوجاتی ہے ۔

ਸਲੋਕਮਹਲਾ੧॥
salok mehlaa 1.
Shalok, First Mehl:
سلوکمہلا੧॥

ਜੂਠਿਨਰਾਗੀਜੂਠਿਨਵੇਦੀ॥
jooth na raageeN jooth na vaydeeN.
Impurity does not come from music; impurity does not come from the Vedas.
(O’ my friends), the pollution (of mind, doesn’t get removed by singing holy hymns accompanied by) music, nor by reading Vedas (or other holy books).
(ਰਾਗਾਂਦਾਗਾਇਨਮਨੁੱਖਦੇਅੰਦਰਕਈਹੁਲਾਰੇਪੈਦਾਕਰਦਾਹੈ, ਪਰਮਨੁੱਖਦੇਅੰਦਰਟਿੱਕੀਹੋਈਨਿੰਦਾਕਰਨਦੀਵਾਦੀਦੀ) ਇਹਮੈਲਰਾਗਾਂ (ਦੇਗਾਇਨ) ਨਾਲਭੀਦੂਰਨਹੀਂਹੁੰਦੀ, ਵੇਦ (ਆਦਿਕਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂਦੇਪਾਠ) ਨਾਲਭੀਨਹੀਂ (ਧੁਪਦੀ)।
جوُٹھِنراگیِجوُٹھِنۄیدیِ॥
راگیں ۔ گانے سے ۔ دیدی ۔ مذہبی کتابیں پڑہنے سے ۔بھیدی جوٹھ ۔ ناپاکیزگی ۔
ناپاکیزگی نہ گانے گانے سے مٹتی ہے نہ وید اور مذہبی کتابوں کے پڑھنے سے دوری ہوتی ہے ۔

ਜੂਠਿਨਚੰਦਸੂਰਜਕੀਭੇਦੀ॥
jooth na chand sooraj kee bhaydee.
Impurity does not come from the phases of the sun and the moon.
Nor does the contamination (of mind) gets removed by doing different kinds of worship (for different seasons) caused by the different positions of sun and moon.
ਮੱਸਿਆ, ਸੰਗ੍ਰਾਂਦ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਦਿਕ) ਚੰਦ੍ਰਮਾਅਤੇਸੂਰਜਦੇਵਖ-ਵਖਮੰਨੇਹੋਏਪਵਿੱਤਰਦਿਹਾੜਿਆਂ (ਸਮੇਂਵਖ-ਵਖਕਿਸਮਦੀਕੀਤੀਪੂਜਾ) ਦੀਰਾਹੀਂ (ਮਨੁੱਖਦੇਅੰਦਰਟਿਕੀਨਿੰਦਾਆਦਿਕਦੀ) ਇਹਮੈਲਸਾਫ਼ਨਹੀਂਹੁੰਦੀ।
جوُٹھِنچنّدسوُرجکیِبھیدیِ॥
بھیدی ۔ فرق۔ بھیدی جوٹھ ۔ ناپاکیزگی ۔
نہ چاند سورج کے تہوار منانے سے ۔

ਜੂਠਿਨਅੰਨੀਜੂਠਿਨਨਾਈ॥
jooth na annee jooth na naa-ee.
Impurity does not come from food; impurity does not come from ritual cleansing baths.
The impurity (of mind, doesn’t go away by forsaking) food, or bathing (at holy places).
ਅੰਨ (ਦਾਤਿਆਗਕਰਨ) ਨਾਲ (ਤੀਰਥਾਂਦੇ) ਇਸ਼ਨਾਨਕਰਨਨਾਲਭੀਇਹਮੈਲਨਹੀਂਜਾਂਦੀ।
جوُٹھِنانّنیِجوُٹھِننائیِ॥
انی ۔ اناج۔ نائی ۔ غسل ۔
نہ انارج چھوڑنے سے نہ غسل کرنے سے

ਜੂਠਿਨਮੀਹੁਵਰ੍ਹਿਐਸਭਥਾਈ॥
jooth na meehu varHi-ai sabh thaa-ee.
Impurity does not come from the rain, which falls everywhere.
Nor does the pollution (of mind) go away when it rains.
(ਇੰਦਰਦੇਵਤੇਦੀਪੂਜਾਨਾਲਭੀ) ਇਹਅੰਦਰਲੀਮੈਲਦੂਰਨਹੀਂਹੁੰਦੀਭਾਵੇਂ (ਇਹਮੰਨਿਆਜਾਰਿਹਾਹੈਕਿਉਸਦੇਵਤੇਦੀਰਾਹੀਂ) ਸਭਥਾਈਂਮੀਂਹਪੈਂਦਾਹੈ (ਤੇਧਰਤੀਅਤੇਬਨਸਪਤੀਆਦਿਕਦੀਬਾਹਰਲੀਮੈਲਧੁਪਜਾਂਦੀਹੈ)।
جوُٹھِنمیِہُۄر٘ہِئےَسبھتھائیِ॥
میہہ بارش
نجاست بارش سے نہیں آتی ، جو ہر جگہ پڑتی ہے

ਜੂਠਿਨਧਰਤੀਜੂਠਿਨਪਾਣੀ॥
jooth na Dhartee jooth na paanee.
Impurity does not come from the earth; impurity does not come from the water.
(ਰਮਤੇਸਾਧੂਬਣਕੇ) ਧਰਤੀਦਾਰਟਨਕੀਤਿਆਂ, ਧਰਤੀਵਿਚਗੁਫ਼ਾਬਣਾਕੇਬੈਠਿਆਂਜਾਂਪਾਣੀ (ਵਿਚਖਲੋਕੇਤਪਾਂਦੀ) ਰਾਹੀਂਭੀਇਹਮੈਲਨਹੀਂਧੁਪਦੀ,
جوُٹھِندھرتیِجوُٹھِنپانھیِ॥
۔ دھرتی ۔ زمین ۔ پونے ۔ ہوا۔
نجاست زمین سے نہیں آتی ہے۔ نجاست پانی سے نہیں آتی۔

ਜੂਠਿਨਪਉਣੈਮਾਹਿਸਮਾਣੀ॥
jooth na pa-unai maahi samaanee.
Impurity does not come from the air which is diffused everywhere.
The impurity (of mind doesn’t get removed by roaming around) the earth, (doing penance standing in) water, nor by merging in air (and doing breathing exercises).
ਅਤੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਕੀਤਿਆਂ (ਸਮਾਧੀਆਂਲਾਇਆਂ) ਭੀ (ਮਨੁੱਖਦੇਅੰਦਰਟਿਕੀਹੋਈਨਿੰਦਾਆਦਿਕਕਰਨਦੀ) ਇਹਮੈਲਦੂਰਨਹੀਂਹੁੰਦੀ।
جوُٹھِنپئُنھےَماہِسمانھیِ॥
نجاست ہوا سے نہیں آتی ہے جو ہر جگہ پھیلا ہوا ہے

ਨਾਨਕਨਿਗੁਰਿਆਗੁਣੁਨਾਹੀਕੋਇ॥
naanak niguri-aa gun naahee ko-ay.
O Nanak, the one who has no Guru, has no redeeming virtues at all.
O’ Nanak, they who are without the Guru, don’t have any merit in them, |
ਹੇਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਦੱਸੇਰਾਹਉਤੇਨਹੀਂਤੁਰਦੇ, (ਉਹਨਾਂਦੇਅੰਦਰਆਤਮਕਜੀਵਨਉੱਚਾਕਰਨਵਾਲਾ) ਕੋਈਗੁਣਨਹੀਂ (ਵਧਦਾ-ਫੁਲਦਾ)।
نانکنِگُرِیاگُنھُناہیِکوءِ॥
نگر یا بے مرشد۔
اے نانک بے مرشد ہونا کوئی وصف نہیں

ਮੁਹਿਫੇਰਿਐਮੁਹੁਜੂਠਾਹੋਇ॥੧॥
muhi fayri-ai muhu joothaa ho-ay. ||1||
Impurity comes from turning one’s face away from God. ||1||
and when we turn our face away (from the Guru and don’t follow his advice), our mouth becomes polluted. ||1|
ਜੇਗੁਰੂਵਲੋਂਮੂੰਹਮੋੜੀਰੱਖੀਏ, ਤਾਂਮੂੰਹ (ਨਿੰਦਾਆਦਿਕਕਰਨਦੀਗੰਦੀਵਾਦੀਦੀਮੈਲਨਾਲ) ਅਪਵਿੱਤਰਹੋਇਆਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੧॥
مُہِپھیرِئےَمُہُجوُٹھاہوءِ॥੧॥
میہہ پھیریا۔ منکر ہونسے ۔
۔ کدا سے منکر (ہونا ) ہونے سےیہ منہ ناپاک ہو جات اہے

ਮਹਲਾ੧॥
mehlaa 1.
First Mehl:
مہلا੧॥

ਨਾਨਕਚੁਲੀਆਸੁਚੀਆਜੇਭਰਿਜਾਣੈਕੋਇ॥
naanak chulee-aa suchee-aa jay bhar jaanai ko-ay.
O Nanak, the mouth is truly cleansed by ritual cleansing, if you really know how to do it.
O’ Nanak, true are the gargles if one knows how to do them. (In other words true is one’s conduct if one knows how to conduct oneself.
ਹੇਨਾਨਕ! (ਨਿਰਾਪਾਣੀਨਾਲਚੁਲੀਆਂਕੀਤਿਆਂਆਤਮਕਜੀਵਨਵਿਚਸੁੱਚਨਹੀਂਆਸਕਦੀ, ਪਰ) ਜੇਕੋਈਮਨੁੱਖ (ਸੱਚੀਚੁਲੀ) ਭਰਨੀਜਾਣਲਏਤਾਂਸੁੱਚੀਆਂਚੁਲੀਆਂਇਹਹਨ-
نانکچُلیِیاسُچیِیاجےبھرِجانھےَکوءِ॥
چلیا۔ سنکلپ۔ پر ۔ مصم۔ اراد۔ سچیا۔ پاک۔ جانے ۔ سمجھتا ہو۔
نانک ، سچے ہیں یہ گرگلے اگر کوئی جانتا ہے کہ ان کو کیسے کرنا ہے۔ (دوسرے لفظوں میں سچ ہی ایک کا طرز عمل ہے اگر کوئی جانتا ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح برتاؤ کرنا ہے۔

ਸੁਰਤੇਚੁਲੀਗਿਆਨਕੀਜੋਗੀਕਾਜਤੁਹੋਇ॥
surtay chulee gi-aan kee jogee kaa jat ho-ay.
For the intuitively aware, cleansing is spiritual wisdom. For the Yogi, it is self-control.
For example) the right conduct for a wise person is to acquire (divine) knowledge, (similarly) self-discipline is the purification for a yogi.
ਵਿਦਵਾਨਵਾਸਤੇਚੁਲੀਵਿਚਾਰਦੀਹੈ (ਭਾਵ, ਵਿਦਵਾਨਦੀਵਿੱਦਵਤਾਪਵਿਤ੍ਰਹੈਜੇਉਸਦੇਅੰਦਰਵਿਚਾਰਭੀਹੈ) ਜੋਗੀਦਾਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾਤੋਂਬਚੇਰਹਿਣਾਜੋਗੀਲਈਪਵਿਤ੍ਰਚੁਲੀਹੈ,
سُرتےچُلیِگِیانکیِجوگیِکاجتُہوءِ॥
سرتے ۔ باہوش۔ عالم ۔ گیان۔ علم۔ جت۔ شہوت پر ضبط ۔
اے نانک ۔ اگر کوئی پاک بھینٹ اور تیاگ کرنا جانتا ہو تو عالم کے لئے عم یا اخیالات کی جوگی کے لئے شہوت پر ضبط۔

ਬ੍ਰਹਮਣਚੁਲੀਸੰਤੋਖਕੀਗਿਰਹੀਕਾਸਤੁਦਾਨੁ॥
barahman chulee santokh kee girhee kaa satdaan.
For the Brahmin, cleansing is contentment; for the householder, it is truth and charity.
The Brahmin has to purify himself with contentment and for a householder (right conduct) is truthful living and charity.
ਬ੍ਰਾਹਮਣਲਈਚੁਲੀਸੰਤੋਖਹੈਤੇਗ੍ਰਿਹਸਤੀਲਈਚੁਲੀਹੈਉੱਚਾਆਚਰਨਅਤੇਸੇਵਾ।
ب٘رہمنھچُلیِسنّتوکھکیِگِرہیِکاستُدانُ॥
سنتوکھ ۔ صبر۔ گرہی ۔ خانہ دار۔ ست ۔ سچا۔ صدیوی بلند اخلاق۔ بنیاد۔ انصاف۔ دان ۔ سخاوت۔ خیرات۔
برہمن کے لئے صبر۔ خانہ دار گھویلو زندگی والے کے لئے بلند اخلاق اور خدمت ۔

ਰਾਜੇਚੁਲੀਨਿਆਵਕੀਪੜਿਆਸਚੁਧਿਆਨੁ॥
raajay chulee ni-aav kee parhi-aa sach Dhi-aan.
For the king, cleansing is justice; for the scholar, it is true meditation.
For the king (or ruler, purification lies in ruling with) justice and for the learned person is meditation on the eternal (God).
ਪੜ੍ਹੇ (ਵਿਦਵਾਨਾਂ) ਲਈਸੱਚਸਰੂਪਪਰਮਾਤਮਾਅਤੇਰਾਜੇਵਾਸਤੇਇਨਸਾਫ਼ਚੁਲੀਹੈ।
راجےچُلیِنِیاۄکیِپڑِیاسچُدھِیانُ॥
سچ دھیان۔ حقیقت میں دھیان لگانا۔
حکمران ۔ یا بادشاہ کے لئے انصاف ۔ پانی کی چلی بھرنے سے دل پاک نہیں ہو سکتا

ਪਾਣੀਚਿਤੁਨਧੋਪਈਮੁਖਿਪੀਤੈਤਿਖਜਾਇ॥
paanee chit na Dhop-ee mukh peetai tikh jaa-ay.
The consciousness is not washed with water; you drink it to quench your thirst.
By drinking water, one’s thirst does go away, but the water doesn’t wash (or purify) the mind.
ਪਾਣੀਨਾਲ (ਚੁਲੀਕੀਤਿਆਂ) ਮਨਨਹੀਂਧੁਪਸਕਦਾ, (ਹਾਂ) ਮੂੰਹਨਾਲਪਾਣੀਪੀਤਿਆਂਤ੍ਰਿਹਮਿਟਜਾਂਦੀਹੈ;
پانھیِچِتُندھوپئیِمُکھِپیِتےَتِکھجاءِ॥
چت۔ دل ۔ذہن ۔ وہوپیئی ۔ پاک نہیں ہوتا۔ تکھ ۔ پیاس۔ پانی
۔ البستہ پانی پینے سے پیاس بجھتیہے ۔ سارا عالم و قائنات پانی سے پیدا ہوئی ۔

ਪਾਣੀਪਿਤਾਜਗਤਕਾਫਿਰਿਪਾਣੀਸਭੁਖਾਇ॥੨॥
paanee pitaa jagat kaa fir paanee sabhkhaa-ay. ||2||
Water is the father of the world; in the end, water destroys it all. ||2||
However water is the father (or the source of creation of the) entire world, but it is water which again (destroys and) devourers everything.
(ਪਰਪਾਣੀਦੀਚੁਲੀਨਾਲਪਵਿਤ੍ਰਤਾਆਉਣਦੇਥਾਂਤਾਂਸਗੋਂਸੂਤਕਦਾਭਰਮਪੈਦਾਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾਹੈਕਿਉਂਕਿ) ਪਾਣੀਤੋਂਸਾਰਾਸੰਸਾਰਪੈਦਾਹੁੰਦਾਹੈਤੇਪਾਣੀਹੀਸਾਰੇਜਗਤਨੂੰਨਾਸਕਰਦਾਹੈ॥੨॥
پانھیِپِتاجگتکاپھِرِپانھیِسبھُکھاءِ॥੨॥
پتا جگت۔ کا ۔ سارے عالم و قائنات کا پیدا کرنیوالا۔ سب کو کھائے قیامت کا سبب بنتا ہے ۔
اس لئے پتا ہے مگر پانی سے ہی قیامت برپا ہوتی ہے ۔

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ॥

ਨਾਇਸੁਣਿਐਸਭਸਿਧਿਹੈਰਿਧਿਪਿਛੈਆਵੈ॥
naa-ay suni-ai sabh siDh hai riDh pichhai aavai.
Hearing the Name, all supernatural spiritual powers are obtained, and wealth follows along.
By listening to the Name (and truly meditating on God) one obtains all the supernatural powers and financial prosperity follows.
ਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਵਿਚਸੁਰਤਜੋੜੀਰੱਖੀਏਤਾਂਸਾਰੀਆਂਕਰਾਮਾਤੀਤਾਕਤਾਂਪਿੱਛੇਲੱਗੀਆਂਫਿਰਦੀਆਂਹਨ (ਸੁਤੇਹੀਪ੍ਰਾਪਤਹੋਜਾਂਦੀਆਂਹਨ);
ناءِسُنھِئےَسبھسِدھِہےَرِدھِپِچھےَآۄےَ॥
نائے ۔ نام ۔ ست۔ سچ حق و حقیقت ۔ سدھ ردھ ۔ کراماتی طاقتیں
نام سننے سے کراماتی طاقتیں ساتھ دیتی ہیں۔

ਨਾਇਸੁਣਿਐਨਉਨਿਧਿਮਿਲੈਮਨਚਿੰਦਿਆਪਾਵੈ॥
naa-ay suni-ai na-o niDh milai man chindi-aa paavai.
Hearing the Name, the nine treasures are received, and the mind’s desires are obtained.
By listening to the Name one obtains (all) the nine (kinds of) treasures (of wealth), and one obtains what one’s mind desires.
ਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਵਿਚਸੁਰਤਜੋੜੀਰੱਖੀਏਤਾਂਜਗਤਦੇਸਾਰੇਪਦਾਰਥਹਾਸਲਹੋਜਾਂਦੇਹਨ, ਜੋਕੁਝਮਨਚਿਤਵਦਾਹੈਮਿਲਜਾਂਦਾਹੈ;
ناءِسُنھِئےَنءُنِدھِمِلےَمنچِنّدِیاپاۄےَ॥
۔ نوندھ ۔ نو خزانے ۔ من چندیا۔ دلی خواہشات کے مطابق ۔
نام سننے سے نو خزانے ملتے ہیں دلی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔

ਨਾਇਸੁਣਿਐਸੰਤੋਖੁਹੋਇਕਵਲਾਚਰਨਧਿਆਵੈ॥
naa-ay suni-ai santokh ho-ay kavlaa charan Dhi-aavai.
Hearing the Name, contentment comes, and Maya meditates at one’s feet.
By listening to the Name one obtains contentment and Kanwala (the goddess of wealth serves one, as if it) worships one’s feet.
ਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਵਿਚਸੁਰਤਜੋੜੀਰੱਖੀਏਤਾਂ (ਮਨਵਿਚ) ਸੰਤੋਖਪੈਦਾਹੋਜਾਂਦਾਹੈ, ਮਾਇਆ (ਭੀ) ਸੇਵਾਕਰਨਲੱਗਪੈਂਦੀਹੈ;
ناءِسُنھِئےَسنّتوکھُہوءِکۄلاچرندھِیاۄےَ॥
سنتو کھ ۔ صبر۔ کولا۔ دنیاوی دولت ۔ مال
نام سننے سےا انسان صابر ہو جاتا ہے ۔ دنیاوی دولت خدمتگار ہو جاتی ہے

ਨਾਇਸੁਣਿਐਸਹਜੁਊਪਜੈਸਹਜੇਸੁਖੁਪਾਵੈ॥
naa-ay suni-ai sahj oopjai sehjay sukh paavai.
Hearing the Name, intuitive peace and poise wells up.
By listening to the Name poise arises (in the mind), and one easily obtains peace.
ਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਵਿਚਸੁਰਤਜੋੜੀਰੱਖੀਏਤਾਂਉਹਅਵਸਥਾਪੈਦਾਹੋਜਾਂਦੀਹੈਜਿੱਥੇਮਨਡੋਲਦਾਨਹੀਂ, ਤੇਇਸਅਡੋਲਅਵਸਥਾਵਿਚ (ਅੱਪੜਕੇ) ਸੁਖਪ੍ਰਾਪਤਹੋਜਾਂਦਾਹੈ।
ناءِسُنھِئےَسہجُاوُپجےَسہجےسُکھُپاۄےَ॥
۔ سہج۔ اپجے ۔ سکون پیدا ہوت اہے ۔
نام سن کر انسان مستقل مزاج ہو جاتا ہے ۔ ذہنی سکون پاتا ہے

ਗੁਰਮਤੀਨਾਉਪਾਈਐਨਾਨਕਗੁਣਗਾਵੈ॥੭॥
gurmatee naa-o paa-ee-ai naanak gun gaavai. ||7||
Through the Guru’s Teachings, the Name is obtained; O Nanak, sing His Glorious Praises. ||7||
But O’ Nanak, only through Guru’s instruction do we obtain (the gift of) Name and sing praises (of God). ||7||
ਪਰ, ਹੇਨਾਨਕ! ਗੁਰੂਦੀਮੱਤਲਿਆਂਹੀਨਾਮਮਿਲਦਾਹੈ, (ਤੇਗੁਰੂਦੇਰਾਹਤੇਤੁਰਨਵਾਲਾਮਨੁੱਖਸਦਾਪ੍ਰਭੂਦੇ) ਗੁਣਗਾਂਦਾਹੈ॥੭॥
گُرمتیِناءُپائیِئےَنانکگُنھگاۄےَ॥੭॥
گرمتی سبق مرشد سے ۔ ناؤں پاییئے ۔ نام ملتا ہے ۔ گن گاوے ۔ صفت صلاح حمدوثناہ۔
مگر نام سبق مرشدسے حاصل ہوتا ہے اے نانک وہ حمد وثناہ کرتا ہے ۔

ਸਲੋਕਮਹਲਾ੧॥
salok mehlaa 1.
Shalok, First Mehl:
سلوکمہلا੧॥

ਦੁਖਵਿਚਿਜੰਮਣੁਦੁਖਿਮਰਣੁਦੁਖਿਵਰਤਣੁਸੰਸਾਰਿ॥
dukh vich jamandukh marandukh vartan sansaar.
In pain, we are born; in pain, we die. In pain, we deal with the world.
(O’ my friends, a mortal) is born in pain, dies in pain, and in pain deals with the world.
ਜੀਵਦਾਜਨਮਦੁੱਖਵਿਚਤੇਮੌਤਭੀਦੁੱਖਵਿਚਹੀਹੁੰਦੀਹੈ (ਭਾਵ, ਜਨਮਤੋਂਮਰਨਤਕਸਾਰੀਉਮਰਜੀਵਦੁੱਖਵਿਚਹੀਫਸਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ) ਦੁੱਖਵਿਚ (ਗ੍ਰਸਿਆਹੋਇਆਹੀ) ਜਗਤਵਿਚਸਾਰਾਕਾਰ-ਵਿਹਾਰਕਰਦਾਹੈ।
دُکھۄِچِجنّمنھُدُکھِمرنھُدُکھِۄرتنھُسنّسارِ॥
جن۔ پیدائش۔ مرن۔ موت۔ ورتن سنسار۔ عالمی کاروبار ۔ اگے ۔ آئندہ بھی عذاب پکارتا ہے۔
انسان عذاب میں پیدا ہوتا ہے عذاب میں ہی فوت ہو جاتا ہے ۔ دکھ یا عذاب ہی انسان کا کاروبار

ਦੁਖੁਦੁਖੁਅਗੈਆਖੀਐਪੜ੍ਹ੍ਹਿਪੜ੍ਹ੍ਹਿਕਰਹਿਪੁਕਾਰ॥
dukhdukh agai aakhee-ai parhH parhH karahi pukaar.
Hereafter, there is said to be pain, only pain; the more the mortals read, the more they cry out.
After studying (the holy books) again and again, (the pundits) proclaim loudly that there is nothing but pain (for us) in the yond (or the next life.
(ਵਿੱਦਿਆ) ਪੜ੍ਹਪੜ੍ਹਕੇਭੀ (ਜੀਵ) ਵਿਲਕਦੇਹੀਹਨ, (ਜੋਕੁਝ) ਸਾਹਮਣੇ (ਪ੍ਰਾਪਤਹੁੰਦਾਹੈਉਸਨੂੰ) ਦੁੱਖਹੀਦੁੱਖਕਿਹਾਜਾਸਕਦਾਹੈ।
دُکھُدُکھُاگےَآکھیِئےَپڑ٘ہ٘ہِپڑ٘ہ٘ہِکرہِپُکار॥
پڑھ پڑھ کریہہ پکار۔ پڑھ کر بھی آہ وزاری کرتا ہے ۔
ہے پڑھ کر عالم فاضل ہوکر بھی آہ و زاری کرتا ہے رہتا ہے

ਦੁਖਕੀਆਪੰਡਾਖੁਲ੍ਹ੍ਹੀਆਸੁਖੁਨਨਿਕਲਿਓਕੋਇ॥
dukh kee-aa pandaa khulHee-aa sukh na nikli-o ko-ay.
The packages of pain are untied, but peace does not emerge.
In fact, if we examine the entire life span of a human being we find it so full of pain and suffering, as if) bundles of pain have been laid open (before us), and out of this not a single (episode of) happiness comes out.
(ਜੀਵਦੇਭਾਗਾਂਨੂੰ) ਦੁੱਖਾਂਦੀਆਂ (ਮਾਨੋ) ਪੰਡਾਂਖੁਲ੍ਹੀਆਂਹੋਈਆਂਹਨ, (ਇਸਦੇਕਿਸੇਭੀਉੱਦਮਵਿਚੋਂ) ਕੋਈਸੁਖਨਹੀਂਨਿਕਲਦਾ;
دُکھکیِیاپنّڈاکھُل٘ہ٘ہیِیاسُکھُننِکلِئوکوءِ॥
پنڈا ۔ انبار
لہذا عذاب کے انبیار لگے ہوئے ہیں آرام و آسائش دکھائی نہیں دیتا

ਦੁਖਵਿਚਿਜੀਉਜਲਾਇਆਦੁਖੀਆਚਲਿਆਰੋਇ॥
dukh vich jee-o jalaa-i-aa dukhee-aa chali-aa ro-ay.
In pain, the soul burns; in pain, it departs weeping and wailing.
In short, the human being remains burning (and suffering in pain throughout life, and) in pain departs (from here).
(ਸਾਰੀਉਮਰ) ਦੁੱਖਾਂਵਿਚਜਿੰਦਸਾੜਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ (ਆਖ਼ਰ) ਦੁੱਖਾਂਦਾਮਾਰਿਆਹੋਇਆਰੋਂਦਾਹੀ (ਇਥੋਂ) ਤੁਰਪੈਂਦਾਹੈ।
دُکھۄِچِجیِءُجلائِیادُکھیِیاچلِیاروءِ॥
جیؤ۔ روھ۔ صفتی رتیا۔ اوصاف کے پیار سے
روح عذاب میں جلتی رہتی ہے. ۔ آخر عذاب مین ہی رحلت کرجاتا ہے

ਨਾਨਕਸਿਫਤੀਰਤਿਆਮਨੁਤਨੁਹਰਿਆਹੋਇ॥
naanak siftee rati-aa man tan hari-aa ho-ay.
O Nanak, imbued with the Lord’s Praise, the mind and body blossom forth, rejuvenated.
O’ Nanak, only by being imbued with praises (of God), one’s mind and body bloom (in delight.
ਹੇਨਾਨਕ! ਜੇਪ੍ਰਭੂਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਵਿਚਰੰਗੇਜਾਈਏਤਾਂਮਨਤਨਹਰੇਹੋਜਾਂਦੇਹਨ।
نانکسِپھتیِرتِیامنُتنُہرِیاہوءِ॥
۔ من تندل و جان۔ ہریا۔ خوشباش ۔
اے نانک۔ الہٰی حمدوچناہ سے پیار ہو جانے پرمگر جب عذاب کا جلائیا ہوا

ਦੁਖਕੀਆਅਗੀਮਾਰੀਅਹਿਭੀਦੁਖੁਦਾਰੂਹੋਇ॥੧॥
dukh kee-aa agee maaree-ah bhee dukhdaaroo ho-ay. ||1||
In the fire of pain, the mortals die; but pain is also the cure. ||1||
The human beings) are killed in the fires of pain, but the pain itself becomes the medicine (if one meditates on God’s Name). ||1||
ਜੀਵਦੁੱਖਾਂਦੇਸਾੜਿਆਂਨਾਲ (ਆਤਮਕਮੌਤ) ਮਰਦੇਹਨ, ਪਰਫਿਰਇਸਦਾਇਲਾਜਭੀਦੁੱਖਹੀਹੈ। (ਸਵੇਰੇਮੰਜੇਤੇਸੁਖਵਿਚਸੁੱਤਾਰਹੇਤਾਂਇਹਦੁੱਖਬਣਜਾਂਦਾਹੈ; ਪਰਜੇਸਵੇਰੇਉਠਿਬਾਹਰਿਜਾਕੇਕਸਰਤਆਦਿਕਕਸ਼ਟਉਠਾਏਤਾਂਉਹਦੁੱਖਸੁਖਦਾਈਬਣਦਾਹੈ) ॥੧॥
دُکھکیِیااگیِماریِئہِبھیِدُکھُداروُہوءِ॥੧॥
دکھ کیا اگی ماریئے ۔ اگر دکھ مزید دکھ دیں تو ۔ دارو دوائی۔
اے نانک۔ الہٰی حمدوچناہ سے پیار ہو جانے پرمگر جب عذاب کا جلائیا ہوا انسان اخلاقی و روحانی موت مرجاتا ہے تو عذاب ہی اسکی دوائی ہے ۔

ਮਹਲਾ੧॥
mehlaa 1.
First Mehl:
مہلا੧॥

ਨਾਨਕਦੁਨੀਆਭਸੁਰੰਗੁਭਸੂਹੂਭਸੁਖੇਹ॥
naanak dunee-aa bhas rang bhasoo hoo bhas khayh.
O Nanak, worldly pleasures are nothing more than dust. They are the dust of the dust of ashes.
O’ Nanak, the worldly revelry (is worthless like) dust, nothing but ashes and dust.
ਹੇਨਾਨਕ! ਦੁਨੀਆਦਾਰੰਗ-ਤਮਾਸ਼ਾਸੁਆਹ (ਦੇਬਰਾਬਰ) ਹੈ, ਨਿਰੀਸੁਆਹਹੀਸੁਆਹਹੈ, ਨਿਰੀਖੇਹਹੀਖੇਹਹੈ।
نانکدُنیِیابھسُرنّگُبھسوُہوُبھسُکھیہ॥
بھس۔ راکھ ۔
یہ دنیاوی کا کرشمہ راکھ جیسا ہے ۔ اور راکھ ہی راکھ ہے

ਭਸੋਭਸੁਕਮਾਵਣੀਭੀਭਸੁਭਰੀਐਦੇਹ॥
bhaso bhas kamaavnee bhee bhas bharee-ai dayh.
The mortal earns only the dust of the dust; his body is covered with dust.
(Being absorbed in such revelries is nothing but) acquiring more and more dust and filling one’s body with dust (of evil thoughts).
(ਇਹਨਾਂਰੰਗ-ਤਮਾਸ਼ਿਆਂਵਿਚਲੱਗਕੇਜੀਵ, ਮਾਨੋ,) ਖੇਹਹੀਖੇਹਕਮਾਂਦਾਹੈ, (ਜਿਉਂਜਿਉਂਇਹਖੇਹਇਕੱਠੀਕਰਦਾਹੈਤਿਉਂਤਿਉਂ) ਇਸਦਾਸਰੀਰ (ਵਿਕਾਰਾਂਦੀ) ਖੇਹਨਾਲਹੀਹੋਰਹੋਰਲਿੱਬੜਦਾਹੈ।
بھسوبھسُکماۄنھیِبھیِبھسُبھریِئےَدیہ॥
سوآہ۔ بھس رنگ۔ راکھ سے محبت۔ بھسو بھریا۔ خاک یا ر اکھ آلودہ۔
اور انسان اسمیں راکھ یا شرمدنگی کماتا ہے اور یہ مزید ناپاک ہو جاتا ہے ۔

ਜਾਜੀਉਵਿਚਹੁਕਢੀਐਭਸੂਭਰਿਆਜਾਇ॥
jaa jee-o vichahu kadhee-ai bhasoo bhari-aa jaa-ay.
When the soul is taken out of the body, it too is covered with dust.
When the life is taken out (of the body) the soul departs smeared with dust (of sinful deeds)
(ਮਰਨਤੇ) ਜਦੋਂਜਿੰਦ (ਸਰੀਰ) ਵਿਚੋਂਵੱਖਰੀਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ, ਤਾਂਇਹਜਿੰਦ (ਵਿਕਾਰਾਂਦੀ) ਸੁਆਹਨਾਲਹੀਲਿੱਬੜੀਹੋਈ (ਇਥੋਂ) ਜਾਂਦੀਹੈ,
جاجیِءُۄِچہُکڈھیِئےَبھسوُبھرِیاجاءِ॥
۔ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے یہ برائیوں بدیوں سے آلودہ ہوتی ہے

ਅਗੈਲੇਖੈਮੰਗਿਐਹੋਰਦਸੂਣੀਪਾਇ॥੨॥
agai laykhai mangi-ai hor dasoonee paa-ay. ||2||
And when one’s account is called for in the world hereafter, he receives only ten times more dust. ||2||
and when asked to render account in the yond (in God’s court) it receives ten times more dust (and disgrace). ||2||
ਤੇਪਰਲੋਕਵਿਚਜਦੋਂਕੀਤੇਕਰਮਾਂਦਾਲੇਖਾਹੁੰਦਾਹੈ (ਤਦੋਂ) ਹੋਰਦਸ-ਗੁਣੀਵਧੀਕਸੁਆਹ (ਭਾਵ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ) ਇਸਨੂੰਮਿਲਦੀਹੈ॥੨॥
اگےَلیکھےَمنّگِئےَہوردسوُنھیِپاءِ॥੨॥
لیکھے ۔ حساب۔ دسونیوس گناریا۔
اور آئندہ جب حساب ہوتا ہے اعمال کا تب اسے بھی زیادہ آلودہ ہو جاتی ہے مراد ذلت اُٹھاتی ہے اور شرمندگی پاتی ہے

ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ॥

ਨਾਇਸੁਣਿਐਸੁਚਿਸੰਜਮੋਜਮੁਨੇੜਿਨਆਵੈ॥
naa-ay suni-ai such sanjamo jam nayrh na aavai.
Hearing the Name, one is blessed with purity and self-control, and the Messenger of Death will not draw near.
(O’ my friends), by listening to (God’s) Name we obtain purity and self-control and the demon (or fear) of death doesn’t come near.
ਜੇਨਾਮਵਿਚਸੁਰਤਜੋੜੀਰੱਖੀਏਤਾਂਪਵਿਤ੍ਰਤਾਪ੍ਰਾਪਤਹੁੰਦੀਹੈ, ਮਨਨੂੰਵੱਸਕਰਨਦੀਸਮਰੱਥਾਆਜਾਂਦੀਹੈ, ਜਮ (ਭੀ, ਭਾਵ, ਮੌਤਦਾਡਰ) ਨੇੜੇਨਹੀਂਢੁੱਕਦਾ;
ناءِسُنھِئےَسُچِسنّجموجمُنیڑِنآۄےَ॥
سچ ۔ پاکیزگی ۔ سنجمو۔ ضبط۔ جسم ۔ اخلاق۔ موت۔ نیڑ۔ نزدیک۔
الہٰی نام ست سچ حق وحقیقت سننے سے پاکیزگی خواہشات پر ضبط حاصل ہو جاتی فرشتی موت نزدیک نہیں پھٹکتا

ਨਾਇਸੁਣਿਐਘਟਿਚਾਨਣਾਆਨ੍ਹ੍ਹੇਰੁਗਵਾਵੈ॥
naa-ay suni-ai ghat chaannaa aanHayr gavaavai.
Hearing the Name, the heart is illumined, and darkness is dispelled.
By listening to the Name, the mind is illuminated with (divine) light, which dispels the darkness (of ignorance).
ਜੇਨਾਮਵਿਚਸੁਰਤਜੋੜੀਰੱਖੀਏਤਾਂਹਿਰਦੇਵਿਚ (ਪ੍ਰਭੂਦੀਜੋਤਿਦਾ) ਚਾਨਣਹੋਜਾਂਦਾਹੈ (ਤੇਆਤਮਕਜੀਵਨਦੀਸੂਝਵਲੋਂ) ਹਨੇਰਾਦੂਰਹੋਜਾਂਦਾਹੈ;
ناءِسُنھِئےَگھٹِچاننھاآن٘ہ٘ہیرُگۄاۄےَ॥
گھٹ چاننا۔ ذہن روشن ۔ انیر۔ لا علمی ۔ جہالت۔
۔ نام سننے سے دل و دماغ روشن

ਨਾਇਸੁਣਿਐਆਪੁਬੁਝੀਐਲਾਹਾਨਾਉਪਾਵੈ॥
naa-ay suni-ai aap bujhee-ai laahaa naa-o paavai.
Hearing the Name, one comes to understand his own self, and the profit of the Name is obtained.
By listening to the Name we realize (that we are the spark of the divine) and obtain the profit of Name.
ਜੇਨਾਮਵਿਚਸੁਰਤਜੋੜੀਰੱਖੀਏਤਾਂਆਪਣੇਅਸਲੇਨੂੰਸਮਝਲਈਦਾਹੈਤੇਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮ (ਜੋਮਨੁੱਖਾਜੀਵਨਦਾਅਸਲ) ਲਾਭ (ਹੈ) ਖੱਟਲਈਦਾਹੈ;
ناءِسُنھِئےَآپُبُجھیِئےَلاہاناءُپاۄےَ॥
آپ بجھیئے ۔ خویشتا و خوئش کردار۔ بھجیئے ۔ پتہ چلتا ہےسمجھ آتا ہے ۔ لاہا۔ لابھ ۔ منافع۔
نام سنتے ہی ، اپنے آپ کو سمجھنے میں آتا ہے ، اور نام کا نفع حاصل ہوتا ہے

ਨਾਇਸੁਣਿਐਪਾਪਕਟੀਅਹਿਨਿਰਮਲਸਚੁਪਾਵੈ॥
naa-ay suni-ai paap katee-ah nirmal sach paavai.
Hearing the Name, sins are eradicated, and one meets the Immaculate True Lord.
By listening to the Name, we wash off our sins, and obtain the immaculate true (God).
ਜੇਨਾਮਵਿਚਸੁਰਤਜੋੜੀਰੱਖੀਏਤਾਂਸਾਰੇਪਾਪਨਾਸਹੋਜਾਂਦੇਹਨ, ਪਵਿਤ੍ਰਸੱਚਾਪ੍ਰਭੂਮਿਲਪੈਂਦਾਹੈ।
ناءِسُنھِئےَپاپکٹیِئہِنِرملسچُپاۄےَ॥
پاپ۔ گناہ۔ نرمل۔ پاکیزگی ۔
نام سننے سے ، ہم اپنے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں ، اور پاکیزہ سچ (خدا) کو حاصل کرتے ہیں۔

ਨਾਨਕਨਾਇਸੁਣਿਐਮੁਖਉਜਲੇਨਾਉਗੁਰਮੁਖਿਧਿਆਵੈ॥੮॥
naanak naa-ay suni-ai mukh ujlay naa-o gurmukhDhi-aavai. ||8||
O Nanak, hearing the Name, one’s face becomes radiant. As Gurmukh, meditate on the Name. ||8||
In short O’ Nanak, by listening to the Name we are honored (in God’s court); therefore a Guru following person (always) meditates on (God’s) Name. ||8||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜੇਨਾਮਵਿਚਧਿਆਨਜੋੜੀਏਤਾਂਮੱਥੇਖਿੜੇਰਹਿੰਦੇਹਨ।ਪਰਇਹਨਾਮਉਹੀਮਨੁੱਖਸਿਮਰਸਕਦਾਹੈਜੋਗੁਰੂਦੇਦੱਸੇਰਾਹਉਤੇਤੁਰਦਾਹੈ॥੮॥
نانکناءِسُنھِئےَمُکھاُجلےناءُگُرمُکھِدھِیاۄےَ॥੮॥
گورمکھ ۔ مرید مرشد۔ اجلے پاک۔ دھیاوے ۔ دھیان لگائے ۔ اجلے ۔ سرخرو۔ سچ ۔ پاک خدا۔
نانک ، نام سنتے ہی ، کسی کا چہرہ چمک جاتا ہے۔ جیسا کہ گورکھ ، نام پر غور کریں

ਸਲੋਕਮਹਲਾ੧॥
salok mehlaa 1.
Shalok, First Mehl:
سلوکمہلا੧॥

ਘਰਿਨਾਰਾਇਣੁਸਭਾਨਾਲਿ॥
ghar naaraa-in sabhaa naal.
In your home, is the Lord God, along with all your other gods.
(O’ my friends, the pundit) establishes Thaakur (a statue of god Vishnu) God) along with its courtiers (or smaller gods and goddesses) in his house.
(ਬ੍ਰਾਹਮਣਆਪਣੇ) ਘਰਵਿਚਬਹੁਤਸਾਰੀਆਂਮੂਰਤੀਆਂਸਮੇਤਠਾਕਰਾਂਦੀਮੂਰਤੀਅਸਥਾਪਨਕਰਦਾਹੈ,
گھرِنارائِنھُسبھانالِ॥
آپ کے گھر میں ، خداوند خدا ، آپ کے دوسرے تمام دیوتاؤں کے ساتھ ہے

ਪੂਜਕਰੇਰਖੈਨਾਵਾਲਿ॥
pooj karay rakhai naavaal.
You wash your stone gods and worship them.
He worships and keeps these (idols) bathed.
ਉਸਦੀਪੂਜਾਕਰਦਾਹੈ, ਉਸਨੂੰਇਸ਼ਨਾਨਕਰਾਂਦਾਹੈ;
پوُجکرےرکھےَناۄالِ॥
آپ اپنے پتھر کے دیوتاؤں کو دھو کر ان کی پوجا کرتے ہیں