Urdu-Raw-Page-1220

ਛੋਡਹੁਕਪਟੁਹੋਇਨਿਰਵੈਰਾਸੋਪ੍ਰਭੁਸੰਗਿਨਿਹਾਰੇ॥
chhodahu kapat ho-ay nirvairaa so parabh sang nihaaray.
Abandon your deception, and go beyond vengeance; see God who is always with you.
(O’ my friends), becoming enmity free, renounce deceit, because that God is always abiding with you and (closely) watching (all your deeds).
(ਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂ) ਨਿਰਵੈਰਹੋਕੇ (ਦੂਜਿਆਂਨਾਲ) ਠੱਗੀਕਰਨੀਛੱਡੋ, ਉਹਪਰਮਾਤਮਾ (ਤੁਹਾਡੇ) ਨਾਲ (ਵੱਸਦਾਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇਹਰੇਕਕੰਮਨੂੰ) ਵੇਖਰਿਹਾਹੈ।
چھوڈہُکپٹُہوءِنِرۄیَراسوپ٘ربھُسنّگِنِہارے॥
کپٹ۔ فریب۔ دھوکا دہی ۔ نرویرا۔ بلا دشمن ۔ نگ ۔ ساتھ۔نہارے ۔ دیکھتا ہے ۔
دہوکا فریب چھوڑ کر بلا دشمن بنو خدا تمہارے ساتھ بستا ہے ۔ اور تمہاری حرکات پر نظر رکھتا ہے ۔

ਸਚੁਧਨੁਵਣਜਹੁਸਚੁਧਨੁਸੰਚਹੁਕਬਹੂਨਆਵਹੁਹਾਰੇ॥੧॥
sach Dhan vanjahu sach Dhan sanchahu kabhoo na aavhu haaray. ||1||
Deal only in this true wealth and gather in this true wealth, and you shall never suffer loss. ||1||
Trade in and amass the true wealth (of God’s Name; in this way) you would never come home as losers (and would reach God’s mansion as winners). ||1||
ਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੇਧਨਦਾਵਣਜਕਰੋ, ਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਧਨਇਕੱਠਾਕਰੋ।ਕਦੇਭੀਜੀਵਨ-ਬਾਜ਼ੀਹਾਰਕੇਨਹੀਂਆਉਗੇ॥੧॥
سچُدھنُۄنھجہُسچُدھنُسنّچہُکبہوُنآۄہُہارے॥੧॥
سچ دھن۔ حقیقی دولت ۔ سنچہو۔ اکھٹی کرؤ۔ کبھہو ۔ کبھی ۔ ہارے ۔ شکست نہ ہوگی (1)
حقیقی دولت کماؤ اور حقیقی وآسلی سرمایہ اکھٹا کر و تاکہ زندگی میں کبھی شکست نہ ہو (1)

ਖਾਤਖਰਚਤਕਿਛੁਨਿਖੁਟਤਨਾਹੀਅਗਨਤਭਰੇਭੰਡਾਰੇ॥
khaatkharchat kichh nikhutat naahee agnatbharay bhandaaray.
Eating and consuming it, it is never exhausted; God’s treasures are overflowing.
(O’ my friends, unlike the worldly riches, this wealth of God’s Name) never falls short in spite of enjoying and spending it (lavishly, because there are) innumerable storehouses which are brimful (with this wealth in God’s mansion).
(ਪ੍ਰਭੂਦੇਦਰਤੇਨਾਮ-ਧਨਦੇ) ਅਣ-ਗਿਣਤਖ਼ਜ਼ਾਨੇਭਰੇਪਏਹਨ, ਇਸਨੂੰਆਪਵਰਤਦਿਆਂਹੋਰਨਾਂਨੂੰਵਰਤਾਂਦਿਆਂਕੋਈਘਾਟਨਹੀਂਪੈਂਦੀ।
کھاتکھرچتکِچھُنِکھُٹتناہیِاگنتبھرےبھنّڈارے॥
کھات ۔ کھانیے ۔ کرچت۔ خرچنے سے ۔ نکٹھت ۔ کمی واقع نہ ہوگی ۔ اگنت ۔ بیشمار ۔ بھنڈارے ۔ خزانے ۔
ایسی دولت کھانے خرچنے سے کبھی کمی واقع نہ ہوگی بیشمار ذخیرے اور خزانے بھرے پڑے ہیں۔

ਕਹੁਨਾਨਕਸੋਭਾਸੰਗਿਜਾਵਹੁਪਾਰਬ੍ਰਹਮਕੈਦੁਆਰੇ॥੨॥੫੭॥੮੦॥
kaho naanak sobhaa sang jaavhu paarbarahm kai du-aaray. ||2||57||80||
Says Nanak, you shall go home to the Court of the Supreme Lord God with honor and respect. ||2||57||80||
Nanak says (by dealing in and amassing this wealth, you would) go with honor to God’s mansion. ||2||57||80||
ਨਾਨਕਆਖਦਾਹੈ- (ਨਾਮ-ਧਨਖੱਟਕੇ) ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਦਰਤੇਇੱਜ਼ਤਨਾਲਜਾਉਗੇ॥੨॥੫੭॥੮੦॥
کہُنانکسوبھاسنّگِجاۄہُپارب٘رہمکےَدُیارے॥੨॥੫੭॥੮੦॥
سوبھا۔ شہرت۔ پار برہم ۔خدا ۔ دوآرے ۔ دروازے پر ۔
اے نانک بتادے ۔اسطرح سے با عزت ناموری سے الہٰی در پہچو گے ۔

ਸਾਰਗਮਹਲਾ੫॥
saarag mehlaa 5.
Saarang, Fifth Mehl:
سارگمہلا੫॥

ਪ੍ਰਭਜੀਮੋਹਿਕਵਨੁਅਨਾਥੁਬਿਚਾਰਾ॥
parabh jee mohi kavan anaath bichaaraa.
O Dear God, I am wretched and helpless!
O’ God, (without Your grace, what is the significance of a) poor patron less creature like me.
ਹੇਪ੍ਰਭੂਜੀ! (ਤੇਰੀਮਿਹਰਤੋਂਬਿਨਾ) ਮੇਰੀਕੋਈਪਾਂਇਆਂਨਹੀਂ, ਮੈਂਤਾਂਵਿਚਾਰਾਅਨਾਥਹੀਹਾਂ।
پ٘ربھجیِموہِکۄنُاناتھُبِچارا॥
موہ ۔ میں۔ کون ۔ کون ۔ اناتھ ۔ بے مالک ۔یتیم ۔
اے خدا مین بیچارگی کی حالت مین ایک یتیم ہوں

ਕਵਨਮੂਲਤੇਮਾਨੁਖੁਕਰਿਆਇਹੁਪਰਤਾਪੁਤੁਹਾਰਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
kavan mool tay maanukh kari-aa ih partaap tuhaaraa. ||1|| rahaa-o.
From what source did you create humans? This is Your Glorious Grandeur. ||1||Pause||
It is Your glory that from such a (lowly) origin (of father’s semen, You) turned me into a human being. ||1||Pause||
ਕਿਸਮੁੱਢਤੋਂ (ਇਕਬੂੰਦਤੋਂ) ਤੂੰਮੈਨੂੰਮਨੁੱਖਬਣਾਦਿੱਤਾ, ਇਹਤੇਰਾਹੀਪਰਤਾਪਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
کۄنموُلتےمانُکھُکرِیااِہُپرتاپُتُہارا॥੧॥رہاءُ॥
مول ۔ بنیاد۔ پرتاپ ۔ مہربانی ۔ اپکار۔ عظمت ۔ رہاؤ۔
تو نے مجھے کس حالت سے کس بنیاد سے انسان بنا دیا یہ سارا تیری ہی برکت و کرشمہ ہے ۔ رہاؤ ۔

ਜੀਅਪ੍ਰਾਣਸਰਬਕੇਦਾਤੇਗੁਣਕਹੇਨਜਾਹਿਅਪਾਰਾ॥
jee-a paraan sarab kay daatay gun kahay na jaahi apaaraa.
You are the Giver of the soul and the breath of life to all; Your Infinite Glories cannot be spoken.
O’ the Giver of life and breath to all, Your merits cannot be described.
ਹੇਜਿੰਦਦੇਣਵਾਲੇ! ਹੇਪ੍ਰਾਣਦਾਤੇ! ਹੇਸਭਪਦਾਰਥਦੇਣਵਾਲੇ! ਤੇਰੇਗੁਣਬੇਅੰਤਹਨ, ਬਿਆਨਨਹੀਂਕੀਤੇਜਾਸਕਦੇ।
جیِءپ٘رانھسربکےداتےگُنھکہےنجاہِاپارا॥
جیئہ ۔ روح ۔ پران ۔ زندگی۔ سرب۔ سارے ۔ پارا۔ بیشمار ۔
اے زندگی اور روح بکشنے والے سخی تو بیشمار اوصافوں والا ہے جو بیان نہیں کیے جا سکتے ۔

ਸਭਕੇਪ੍ਰੀਤਮਸ੍ਰਬਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕਸਰਬਘਟਾਂਆਧਾਰਾ॥੧॥
sabh kay pareetam sarab partipaalak sarab ghataaN aaDhaaraa. ||1||
You are the Beloved Lord of all, the Cherisher of all, the Support of all hearts. ||1||
You are the Beloved (Master) and Sustainer of all, and support of all hearts. ||1||
ਹੇਸਭਜੀਵਾਂਦੇਪਿਆਰੇ! ਹੇਸਭਨਾਂਦੇਪਾਲਣਹਾਰ! ਤੂੰਸਭਸਰੀਰਾਂਨੂੰਆਸਰਾਦੇਂਦਾਹੈਂ॥੧॥
سبھکےپ٘ریِتمس٘ربپ٘رتِپالکسربگھٹاںآدھارا॥੧॥
سرب پر تپالک ۔س بکے پرورش کرنےوالےپروردگر۔ سرب گھٹاں آدھارا۔ سارے دلوں کا آسرا۔ (1)
سب کے پیارے سب کے پروردگار اور سارے دلوں کے اسرے (1)

ਕੋਇਨਜਾਣੈਤੁਮਰੀਗਤਿਮਿਤਿਆਪਹਿਏਕਪਸਾਰਾ॥
ko-ay na jaanai tumree gat mit aapeh ayk pasaaraa.
No one knows Your state and extent. You alone created the expanse of the Universe.
(O’ God), nobody knows Your state or extent, because it is You alone who has made the entire expanse (of the world.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰਕਿਹੋਜਿਹਾਹੈਂਅਤੇਕੇਡਾਵੱਡਾਹੈਂ-ਕੋਈਜੀਵਇਹਨਹੀਂਜਾਣਸਕਦਾ।ਤੂੰਆਪਇਸਜਗਤ-ਖਿਲਾਰੇਦਾਖਿਲਾਰਨਵਾਲਾਹੈਂ।
کوءِنجانھےَتُمریِگتِمِتِآپہِایکپسارا॥
گت مت۔ عظمت کا اندازہ ۔ تو اییہہ ایک پسار ۔ توہ ی اس عالم کا پھیلاؤ ہے ۔
تیری بلندیو عظمت کو کوئی نہین سمجھ ۔ سکتا تو واحد ہے مگر یہ قائنات عالم تیرا بنائیا ہوا پھیلاؤ ہے ۔

ਸਾਧਨਾਵਬੈਠਾਵਹੁਨਾਨਕਭਵਸਾਗਰੁਪਾਰਿਉਤਾਰਾ॥੨॥੫੮॥੮੧॥
saaDh naav baithaavahu naanak bhav saagar paar utaaraa. ||2||58||81||
Please, give me a seat in the boat of the Holy; O Nanak, thus I shall cross over this terrifying world-ocean, and reach the other shore. ||2||58||81||
Please bless me with the company of saints and) seat Nanak in the boat of saints, which may ferry him across the dreadful (worldly) ocean. ||2||58||81||
ਹੇਨਾਨਕ! ਮੈਨੂੰਸਾਧਸੰਗਤਦੀਬੇੜੀਵਿਚਬਿਠਾਲਅਤੇਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂਪਾਰਲੰਘਾਦੇਹ॥੨॥੫੮॥੮੧॥
سادھناۄبیَٹھاۄہُنانکبھۄساگرُپارِاُتارا॥੨॥੫੮॥੮੧॥
سادھ ناو بیٹھاوہو۔ خدا رسیدہ پاکدامنوں کی صحبت و قربت دلاؤ۔ بھو ساگر۔ دنیاوی زندگی کے خوفناک سمندر۔ پار اتار۔ پار کراؤ۔ مراد کامیاب بناؤ۔
اے نانک۔ مجھے پاکدامنوں خدا رسیدوں کی صحبت عطا کر جو زندگی کے خوفناک سمندر کو عبور کرنے کے لئے ایک کشتی یا جہازہے میں سوار کراؤ۔

ਸਾਰਗਮਹਲਾ੫॥
saarag mehlaa 5.
Saarang, Fifth Mehl:
سارگمہلا੫॥

ਆਵੈਰਾਮਸਰਣਿਵਡਭਾਗੀ॥
aavai raam saran vadbhaagee.
One who comes to the Lord’s Sanctuary is very fortunate.
(O’ my friends, it is only a) very fortunate person who comes to the shelter of God.
ਕੋਈਵੱਡੇਭਾਗਾਂਵਾਲਾਮਨੁੱਖਹੀਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਰਨਆਉਂਦਾਹੈ।
آۄےَرامسرنھِۄڈبھاگیِ॥
رام سرن ۔ پناہ خدا ۔ وڈبھاگی ۔ بلند قسمت سے ۔
بلند قسمت ہے جو پناہ خدا میں اتا ہے

ਏਕਸਬਿਨੁਕਿਛੁਹੋਰੁਨਜਾਣੈਅਵਰਿਉਪਾਵਤਿਆਗੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
aykas bin kichh hor na jaanai avar upaav ti-aagee. ||1|| rahaa-o.
He knows of no other than the One Lord. He has renounced all other efforts. ||1||Pause||
Except for one (God), such a person doesn’t care for anything else and abandons all other efforts. ||1||Pause||
ਇਕਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸ਼ਰਨਤੋਂਬਿਨਾਉਹਮਨੁੱਖਕੋਈਹੋਰਹੀਲਾਨਹੀਂਜਾਣਦਾ।ਉਹਹੋਰਸਾਰੇਹੀਲੇਛੱਡਦੇਂਦਾਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ایکسبِنُکِچھُہورُنجانھےَاۄرِاُپاۄتِیاگیِ॥੧॥رہاءُ॥
اور اپاو۔ دوسری کوشش ۔ تیاگی ۔ چھوڑے ۔ رہاؤ
خدا کی پناہ کے بغیر نہیں جانتا جو کوئی اور جیلہ و کوشش وہ دوسرے تمام کوششیں اور رحیلے چھوڑ دیتا ہے ۔

ਮਨਬਚਕ੍ਰਮਆਰਾਧੈਹਰਿਹਰਿਸਾਧਸੰਗਿਸੁਖੁਪਾਇਆ॥
man bach karam aaraaDhai har har saaDhsang sukh paa-i-aa.
He worships and adores the Lord, Har, Har, in thought, word and deed; in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, he finds peace.
By meditating (on God with full concentration of the) mind, word, and deed, in the company of saints (that person) obtains peace,
(ਪ੍ਰਭੂਦੀਸਰਨਆਉਣਵਾਲਾਮਨੁੱਖ) ਆਪਣੇਮਨਦੀਰਾਹੀਂਬਚਨਦੀਰਾਹੀਂਕੰਮਦੀਰਾਹੀਂਪਰਮਾਤਮਾਦਾਹੀਆਰਾਧਨਕਰਦਾਹੈ।ਉਹਗੁਰੂਦੀਸੰਗਤਵਿਚਟਿਕਕੇਆਤਮਕਆਨੰਦਮਾਣਦਾਹੈ।
منبچک٘رمآرادھےَہرِہرِسادھسنّگِسُکھُپائِیا॥
من بچ ۔ کرم ۔ دل کلام اور اعمال سے ۔ آرادھے ۔ عبادت ور یاضت ۔ سادھ سنگ۔ محبت مرشد۔
من کے ذریعے کلام کے ذریعے اور اعمال سے عبادت و کرے ریاضت مرشد کی صحبت مین رہ کر روھانی سکون وہ پاتا ہے

ਅਨਦਬਿਨੋਦਅਕਥਕਥਾਰਸੁਸਾਚੈਸਹਜਿਸਮਾਇਆ॥੧॥
anad binod akath kathaa ras saachai sahj samaa-i-aa. ||1||
He enjoys bliss and pleasure, and savors the Unspoken Speech of the Lord; he merges intuitively into the True Lord. ||1||
-and by enjoying the bliss and joy of the relish of the indescribable discourse (of God); gets absorbed in the eternal (God Himself). ||1||
(ਉਸਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚ) ਆਤਮਕਆਨੰਦਤੇਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂਬਣੀਆਂਰਹਿੰਦੀਆਂਹਨ।ਉਹਅਕੱਥਪ੍ਰਭੂਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦਾਸੁਆਦ (ਮਾਣਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ)।ਉਹਮਨੁੱਖਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੇਪ੍ਰਭੂਵਿਚਅਤੇਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਵਿਚਲੀਨਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੧॥
اندبِنوداکتھکتھارسُساچےَسہجِسمائِیا॥੧॥
اندو نود۔ روحانی سکون و خوشیاں اکتھ ۔ بیان سے باہر۔ کتھا ۔ کہانی ۔ رس۔ لطف۔ ساچے ۔ سہج ۔ صدیوی روحانی سکون (1)
وہ نا قابل بیان خدا کے بیان سے روحانی سکون کا لطف میں محو و مجذوب رہتا ہے (1)

ਕਰਿਕਿਰਪਾਜੋਅਪੁਨਾਕੀਨੋਤਾਕੀਊਤਮਬਾਣੀ॥
kar kirpaa jo apunaa keeno taa kee ootam banee.
Sublime and exalted is the speech of one whom the Lord, in His Mercy makes His Own.
Showing His mercy, whom (God) makes His own, that person’s speech becomes sublime.
(ਪ੍ਰਭੂ) ਮਿਹਰਕਰਕੇਜਿਸਮਨੁੱਖਨੂੰਆਪਣਾ (ਸੇਵਕ) ਬਣਾਲੈਂਦਾਹੈ, ਉਸਦੀਉੱਚੀਸੋਭਾਹੁੰਦੀਹੈ।
کرِکِرپاجواپُناکیِنوتاکیِاوُتمبانھیِ॥
کیتو ۔ کیا۔ اتم بانی ۔ب لند عظمت کلام نستر ییئے ۔ کامیابی پائیں ۔
جیسے اپنی کرم و عنایت سے اپنابنا لیتا ہے ۔ وہ بلند عظمت و حشمت والا ہو جات اہے ۔

ਸਾਧਸੰਗਿਨਾਨਕਨਿਸਤਰੀਐਜੋਰਾਤੇਪ੍ਰਭਨਿਰਬਾਣੀ॥੨॥੫੯॥੮੨॥
saaDhsang naanak nistaree-ai jo raatay parabh nirbaanee. ||2||59||82||
Those who are imbued with God in the state of Nirvaanaa, O Nanak, are emancipated in the Saadh Sangat. ||2||59||82||
(In short), O’ Nanak, we are ferried across this worldly ocean in the company of those saintly persons who are imbued with the love of desire free God. ||2||59||82||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇਸਾਧਜਨਨਿਰਲੇਪਪ੍ਰਭੂ (ਦੇਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗ) ਵਿਚਰੰਗੇਰਹਿੰਦੇਹਨਉਹਨਾਂਦੀਸੰਗਤਵਿਚ (ਰਿਹਾਂਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂ) ਪਾਰਲੰਘਜਾਈਦਾਹੈ॥੨॥੫੯॥੮੨॥
سادھسنّگِنانکنِستریِئےَجوراتےپ٘ربھنِربانھیِ॥੨॥੫੯॥੮੨॥
پربھ نربانی ۔ بلا خواہش ۔ الہٰی کلام ۔ راتے ۔ محو۔
اے نانک۔ جو پاکدامن مرشد پاک خدا کی صحبت اور پریم پیار میں محو و مجذوب رہتے ہن۔ انکی صحبت سے دنیاوی زندگی کے سمندر کو کامیابی سے پار کر لیتے ہیں۔

ਸਾਰਗਮਹਲਾ੫॥
saarag mehlaa 5.
Saarang, Fifth Mehl:
سارگمہلا੫॥

ਜਾਤੇਸਾਧੂਸਰਣਿਗਹੀ॥
jaa tay saaDhoo saran gahee.
Since I grasped hold of the Sanctuary of the Holy,
Since the time I have grasped on to the refuge of the saint (Guru),
ਜਦੋਂਤੋਂ (ਮੈਂ) ਗੁਰੂਦਾਪੱਲਾਫੜਿਆਹੈ,
جاتےسادھوُسرنھِگہیِ॥
جاتے ۔ جب سے ۔ سادہو سرن ۔ پناہ مرشد۔ گہی ۔ حاصل کی ۔
جب سے سادہو کا دامن لیا ہے دل نے ٹھنڈک روحانی و زہنی سکون پائیا

ਸਾਂਤਿਸਹਜੁਮਨਿਭਇਓਪ੍ਰਗਾਸਾਬਿਰਥਾਕਛੁਨਰਹੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
saaNt sahj man bha-i-o pargaasaa birthaa kachh na rahee. ||1|| rahaa-o.
my mind is illuminated with tranquility, peace and poise, and I am rid of all my pain. ||1||Pause||
-I have obtained peace and poise, my mind has been illuminated (with divine knowledge), and there is nothing which pains me now. ||1||pause||
(ਮੇਰੇ) ਮਨਵਿਚਸ਼ਾਂਤੀਅਤੇਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਪੈਦਾਹੋਗਈਹੈ, (ਮੇਰੇ) ਮਨਵਿਚਆਤਮਕਜੀਵਨਦਾਚਾਨਣਹੋਗਿਆਹੈ, (ਮੇਰੇਮਨਵਿਚ) ਕੋਈਦੁੱਖ-ਦਰਦਨਹੀਂਰਹਿਗਿਆ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
ساںتِسہجُمنِبھئِئوپ٘رگاسابِرتھاکچھُنرہیِ॥੧॥رہاءُ॥
سانت ۔ سکون ۔ سہج۔ سکون و خوشی ۔ بھیو۔ہوا۔ پرگاسا۔ روشنی ۔ برتھا۔ درد ۔ رہاؤ۔
ذہن روحانی طور پر پر نور ہو گیا ہے کسی قسم کا انداو درید باقی نہیں رہا۔ رہاؤ۔

ਹੋਹੁਕ੍ਰਿਪਾਲਨਾਮੁਦੇਹੁਅਪੁਨਾਬਿਨਤੀਏਹਕਹੀ॥
hohu kirpaal naam dayh apunaa bintee ayh kahee.
Please be merciful to me, O Lord, and bless me with Your Name; this is the prayer I offer to You.
(O’ my friends, when I sought the shelter of God), I made this supplication, “O’ God, be kind and bless me with Your Name”.
ਜਦੋਂਤੋਂਮੈਂਗੁਰੂਦਾਦਰਮੱਲਿਆਹੈਤਦੋਂਤੋਂਪ੍ਰਭੂ-ਦਰਤੇ) ਇਹੀਅਰਦਾਸਕਰਦਾਰਹਿੰਦਾਹਾਂ-‘ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਦਇਆਵਾਨਹੋ, ਮੈਨੂੰਆਪਣਾਨਾਮਬਖ਼ਸ਼’।
ہوہُک٘رِپالنامُدیہُاپُنابِنتیِایہکہیِ॥
اے خدا مہربانی کرکے اپنا نام عطا کر یہ عرض گذاری ہے

ਆਨਬਿਉਹਾਰਬਿਸਰੇਪ੍ਰਭਸਿਮਰਤਪਾਇਓਲਾਭੁਸਹੀ॥੧॥
aan bi-uhaar bisray parabh simrat paa-i-o laabh sahee. ||1||
I have forgotten my other occupations; remembering God in meditation, I have obtained the true profit. ||1||
(Then I) forgot about (all) other affairs and by meditating on God I obtained the true profit (of His Name). ||1||
ਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਸਿਮਰਦਿਆਂਹੋਰਹੋਰਵਿਹਾਰਾਂਵਿਚਮੇਰਾਮਨਖਚਿਤਨਹੀਂਹੁੰਦਾ (ਹੋਰਹੋਰਵਿਹਾਰਮੈਨੂੰਭੁੱਲਗਏਹਨ)।ਮੈਂਅਸਲਖੱਟੀਖੱਟਲਈਹੈ॥੧॥
آنبِئُہاربِسرےپ٘ربھسِمرتپائِئولابھُسہیِ॥੧॥
آن ۔ دوسرا ۔ پیؤ ہار۔ برتاؤ۔ بسرے ۔ بھول جاتے ہیں۔ ۔ پربھ سمرت۔ الہٰی یاد وریاض سے ۔ لابھ ۔ نفع۔ منافع۔ صبح ۔ ٹھیک (1)
۔ الہٰی نام کی یادوریاض سے ٹھیک نفع کمائیا ہے ۔ دوسرے تمام بر تاؤ بھول گئے (1)

ਜਹਤੇਉਪਜਿਓਤਹੀਸਮਾਨੋਸਾਈਬਸਤੁਅਹੀ॥
jah tay upji-o tahee samaano saa-ee basat ahee.
We shall merge again into the One from whom we came; He is the Essence of Being.
(O’ my friends, now my soul) craves for that very thing (of God’s Name, by virtue of which) it has merged in that (source) from where it was created.
ਜਿਸਪ੍ਰਭੂਤੋਂਇਹਜਿੰਦੜੀਪੈਦਾਹੋਈਸੀਉਸੇਵਿਚਟਿਕੀਰਹਿੰਦੀਹੈ, ਮੈਨੂੰਹੁਣਇਹ (ਨਾਮ-) ਵਸਤੂਹੀਚੰਗੀਲੱਗਦੀਹੈ।
جہتےاُپجِئوتہیِسمانوسائیِبستُاہیِ॥
اپجیؤ۔ پیدا ہوئے ۔ تہی ۔ اس مین۔ سمانے ۔ مجذوب ۔ سائی وست۔ وہی اشیا۔ اہی ہے ۔
جس سے یہ زندگی پیدا ہوئی تھی ۔ ملی تھی اسی مین مدغم ہو گئی ہے

ਕਹੁਨਾਨਕਭਰਮੁਗੁਰਿਖੋਇਓਜੋਤੀਜੋਤਿਸਮਹੀ॥੨॥੬੦॥੮੩॥
kaho naanak bharam gur kho-i-o jotee jot samhee. ||2||60||83||
Says Nanak, the Guru has eradicated my doubt; my light has merged into the Light. ||2||60||83||
Nanak says, the Guru has dispelled my doubt and my light has merged in (God’s supreme) light. ||2||60||83||
ਨਾਨਕਆਖਦਾਹੈ- ਗੁਰੂਨੇ (ਮੇਰੇਮਨਦੀ) ਭਟਕਣਾਦੂਰਕਰਦਿੱਤੀਹੈ, ਮੇਰੀਜਿੰਦਪ੍ਰਭੂਦੀਜੋਤਿਵਿਚਲੀਨਰਹਿੰਦੀਹੈ॥੨॥੬੦॥੮੩॥
کہُنانکبھرمُگُرِکھوئِئوجوتیِجوتِسمہیِ॥੨॥੬੦॥੮੩॥
بھرم۔ بھٹکن۔ گر ۔ مرشد۔ کھوییؤ۔ مٹائیا ۔ جوتی جوت۔ سمہی ۔ نور سے نور کا الحاق یا مجذوب ہو گیا۔
۔ اے نانک بتادے مرشد نے میری بھٹکن وہم وگمان مٹا دی اب نور خدا میں محو ومجذوب ہو گیا ہوں۔

ਸਾਰਗਮਹਲਾ੫॥
saarag mehlaa 5.
Saarang, Fifth Mehl:
سارگمہلا੫॥

ਰਸਨਾਰਾਮਕੋਜਸੁਗਾਉ॥
rasnaa raam ko jas gaa-o.
O my tongue, sing the Praises of the Lord.
(O’ my friends), sing praises of God with your tongue.
(ਆਪਣੀ) ਜੀਭਨਾਲਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਗਾਇਆਕਰ।
رسنارامکوجسُگاءُ॥
رسنا۔ زبان۔ جس ۔ حمد صفت صلاح۔
زبان سے کرؤ حمد خدا کی ۔

ਆਨਸੁਆਦਬਿਸਾਰਿਸਗਲੇਭਲੋਨਾਮਸੁਆਉ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
aan su-aad bisaar saglay bhalo naam su-aa-o. ||1|| rahaa-o.
Abandon all other tastes and flavors; the taste of the Naam, the Name of the Lord, is so sublime. ||1||Pause||
(Except for the relish of Name), forsake all other relishes, because the relish of God’s Name is the most sublime. ||1||Pause||
(ਨਾਮਤੋਂਬਿਨਾ) ਹੋਰਸਾਰੇਸੁਆਦਭੁਲਾਦੇ, (ਪਰਮਾਤਮਾਦੇ) ਨਾਮਦਾਸੁਆਦ (ਸਭਸੁਆਦਾਂਨਾਲੋਂ) ਚੰਗਾਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
آنسُیادبِسارِسگلےبھلونامسُیاءُ॥੧॥رہاءُ॥
آن ۔ دوسرے ۔ سوآد۔ لطف۔ بسار۔ بھلا۔ سگلے بھلو۔ سارے اچھے ۔ نیک۔ رہاؤ۔
دوسرے لطفوں کو بھال کر سب سے اچھا ہے لطف الہٰی نام کا ۔ رہاؤ۔

ਚਰਨਕਮਲਬਸਾਇਹਿਰਦੈਏਕਸਿਉਲਿਵਲਾਉ॥
charan kamal basaa-ay hirdai ayk si-o liv laa-o.
Enshrine the Lord’s Lotus Feet within your heart; let yourself be lovingly attuned to the One Lord.
Enshrining God’s lotus feet (His merits) in your heart, attune your mind to the one (God).
ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਸੋਹਣੇਚਰਨ (ਆਪਣੇ) ਹਿਰਦੇਵਿਚਟਿਕਾਈਰੱਖ, ਸਿਰਫ਼ਪਰਮਾਤਮਾਨਾਲਸੁਰਤਜੋੜੀਰੱਖ।
چرنکملبساءِہِردےَایکسِءُلِۄلاءُ॥
چرن کمل۔ پائے پاک ۔ پروے ۔ دلمیں ۔ لو ۔ محبت۔
پائے پاک الہٰی دل میں بسا کر واحد خدا سے پیار کرؤ۔

ਸਾਧਸੰਗਤਿਹੋਹਿਨਿਰਮਲੁਬਹੁੜਿਜੋਨਿਨਆਉ॥੧॥
saaDhsangat hohi nirmal bahurh jon na aa-o. ||1||
In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, you shall become immaculate and pure; you shall not come to be reincarnated again. ||1||
By joining the company of saints, you would become immaculate and wouldn’t fall into existences again. ||1||
ਸਾਧਸੰਗਤਵਿਚਰਹਿਕੇਸੁੱਚੇਜੀਵਨਵਾਲਾਹੋਜਾਹਿਂਗਾ, ਮੁੜਮੁੜਜੂਨਾਂਵਿਚਨਹੀਂਆਵੇਂਗਾ॥੧॥
سادھسنّگتِہوہِنِرملُبہُڑِجونِنآءُ॥੧॥
سادھ سنگت ۔ صحبت مرشد۔ نرمل۔ پاک ۔ بہوڑ۔ دوبارہ (1)
سادہوں کی صحبت و قربت میں رہ کر پاک زندگی پاؤگے تب تناسخ میں نہ آو گے (1)

ਜੀਉਪ੍ਰਾਨਅਧਾਰੁਤੇਰਾਤੂਨਿਥਾਵੇਥਾਉ॥
jee-o paraan aDhaar tayraa too nithaavay thaa-o.
You are the Support of the soul and the breath of life; You are the Home of the homeless.
(O’ God), my body and mind depend only on Your support, You are the support of the support less.
ਹੇਹਰੀ! ਮੇਰੀਜਿੰਦਅਤੇਪ੍ਰਾਣਾਂਨੂੰਤੇਰਾਹੀਆਸਰਾਹੈ, ਜਿਸਦਾਹੋਰਕੋਈਸਹਾਰਾਨਾਹਹੋਵੇ, ਤੂੰਉਸਦਾਸਹਾਰਾਹੈਂ।
جیِءُپ٘رانادھارُتیراتوُنِتھاۄےتھاءُ॥
سمال ۔ بساؤ ۔ سد ۔ سوبار۔ بل قرباں ۔
روح اور زندگی کو آسرا تمہارے یتیموں کے لئے ٹھکانہ

ਸਾਸਿਸਾਸਿਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿਹਰਿਹਰਿਨਾਨਕਸਦਬਲਿਜਾਉ॥੨॥੬੧॥੮੪॥
saas saas samHaal har har naanak sad bal jaa-o. ||2||61||84||
With each and every breath, I dwell on the Lord, Har, Har; O Nanak, I am forever a sacrifice to Him. ||2||61||84||
With each and every breath (I) Nanak contemplate on God and am always a sacrifice to Him. ||2||61||84||
ਹੇਹਰੀ! ਮੈਂਤਾਂਆਪਣੇਹਰੇਕਸਾਹਦੇਨਾਲਤੈਨੂੰਯਾਦਕਰਦਾਹਾਂ, ਅਤੇਮੈਂਨਾਨਕਤੈਥੋਂਸਦਕੇਜਾਂਦਾਹਾਂ॥੨॥੬੧॥੮੪॥
ساسِساسِسم٘ہ٘ہالِہرِہرِنانکسدبلِجاءُ॥੨॥੬੧॥੮੪॥
سمال ۔ بساؤ ۔ سد ۔ سوبار۔ بل قرباں ۔
تو اے نانک ہر سانس بستا ہے دل میںمیرے اس پر سو بار قربان جاؤں۔

ਸਾਰਗਮਹਲਾ੫॥
saarag mehlaa 5.
Saarang, Fifth Mehl:
سارگمہلا੫॥

ਬੈਕੁੰਠਗੋਬਿੰਦਚਰਨਨਿਤਧਿਆਉ॥
baikunth gobind charan nitDhi-aa-o.
To meditate on the Lotus Feet of the Lord of the Universe is heaven for me.
(O’ my friends), every day I meditate on God’s lotus feet (His merits). For me this is heaven.
ਮੈਂਤਾਂਸਦਾਪਰਮਾਤਮਾਦੇਚਰਨਾਂਦਾਧਿਆਨਧਰਦਾਹਾਂ-(ਇਹਮੇਰੇਲਈ) ਬੈਕੁੰਠਹੈ।
بیَکُنّٹھگوبِنّدچرننِتدھِیاءُ॥
بیکنٹھ ۔ بہشت۔ گوبند چرن ۔ پائے خدا۔ خدا کو سجدہ۔ نت ۔ ہر روز ۔ دھیایؤ۔ دھیان لگانا۔ توجہ دینی ۔
پائے الہٰی ہی بہشت ہے ہر روز اس میں دھیان دو ۔

ਮੁਕਤਿਪਦਾਰਥੁਸਾਧੂਸੰਗਤਿਅੰਮ੍ਰਿਤੁਹਰਿਕਾਨਾਉ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
mukat padaarath saaDhoo sangat amrit har kaa naa-o. ||1|| rahaa-o.
In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, is the treasure of liberation and the Lord’s Ambrosial Name. ||1||Pause||
(Because to meditate) on God’s Name in the company of saints (is the best way) to obtain the objective of salvation. ||1||Pause||
ਗੁਰੂਦੀਸੰਗਤਵਿਚਟਿਕੇਰਹਿਣਾ-(ਮੇਰੇਵਾਸਤੇਚੌਹਾਂਪਦਾਰਥਾਂਵਿਚੋਂਸ੍ਰੇਸ਼ਟ) ਮੁਕਤੀਪਦਾਰਥਹੈ।ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਹੀ (ਮੇਰੇਲਈ) ਆਤਮਕਜੀਵਨਦੇਣਵਾਲਾਜਲਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
مُکتِپدارتھُسادھوُسنّگتِانّم٘رِتُہرِکاناءُ॥੧॥رہاءُ॥
مکت پدارتھ ۔ نجات۔ یا آزادی کی نعمت ۔ سادہو سنگت ۔ صحبت و قربت خدا رسیدہ پاکدامن ۔ انمرت ۔ آب حیات ۔ ایسا پانی جو زندگی کو روحانی اور خلاقی طور پر پاک و شفاف بنا دیتا ہے ۔ ہر کاناؤ۔ الہٰی نام ۔ جو ست مراد صدیوی ہے ۔ جو سچ ہے جو ہر ایک کیلئے برحق ہے ۔ جو ایک حقیقت ہے ۔ رہاؤ۔
صھبت و قربت خدا رسیدہ پاکدامن نجات و آزادی کی نعمت اور الہٰی نام ست جو صدیوی ہے ۔جو سچ ہےحقیقت ہے اور برحق ہے آب حیات ہے ۔ جس سے زندگی روحانی اور اخلاقی طور پر پاک برحق ہو جاتی ہے ۔ رہاؤ۔

ਊਤਮਕਥਾਸੁਣੀਜੈਸ੍ਰਵਣੀਮਇਆਕਰਹੁਭਗਵਾਨ॥
ootam kathaa suneejai sarvanee ma-i-aa karahu bhagvaan.
O Lord God, please be kind to me, that I may hear with my ears Your Sublime and Exalted Sermon.
O’ God, show Your mercy that with our ears we may listen to Your sublime gospel,
ਹੇਭਗਵਾਨ! (ਮੇਰੇਉੱਤੇ) ਮਿਹਰਕਰ, (ਤਾਕਿ) ਤੇਰੀਉੱਤਮਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਕੰਨਾਂਨਾਲਸੁਣੀਜਾਸਕੇ।
اوُتمکتھاسُنھیِجےَس٘رۄنھیِمئِیاکرہُبھگۄان॥
اُتم ۔ بلند عظمت۔ کتھا ۔ بیان کہانی ۔ سنھیجے سرونی ۔ کانوں سے سنو۔ میئیاکر وبھگوان۔ اے کدا مہربانی کرؤ۔
اے خدا مہربانی فرماؤ تاکہ تیری بلند عظمت حمدوثناہ سن سکوں ۔

ਆਵਤਜਾਤਦੋਊਪਖਪੂਰਨਪਾਈਐਸੁਖਬਿਸ੍ਰਾਮ॥੧॥
aavat jaatdo-oo pakh pooran paa-ee-ai sukh bisraam. ||1||
My cycle of coming and going is finally completed, and I have attained peace and tranquility. ||1||
-(because by doing so) both the objectives of coming and going are fulfilled (and instead of wandering in existences, we) obtain rest and peace. ||1||
(ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲ) ਜੰਮਣਾਤੇਮਰਨਾ-ਇਹਦੋਵੇਂਪੱਖਮੁੱਕਜਾਂਦੇਹਨ।ਸੁਖਾਂਦੇਮੂਲਪਰਮਾਤਮਾਨਾਲਮਿਲਾਪਹੋਜਾਂਦਾਹੈ॥੧॥
آۄتجاتدوئوُپکھپوُرنپائیِئےَسُکھبِس٘رام॥੧॥
آوت جات ۔ آنے اور جانے مراد پیدائش ۔ پورن ۔ مکمل۔ سکھ ۔ آرام ۔ بسرام آرام گاہ (1)
تاکہ تناسخ موت و پیدائش دونوں ختم ہو جائیں آرام و آرامگاہ حاصل ہو جائے ۔ مراد الہٰی ملاپ نصیب ہو جائے (1)