Urdu-Raw-Page-1204

ਪੂਛਉਪੂਛਉਦੀਨਭਾਂਤਿਕਰਿਕੋਊਕਹੈਪ੍ਰਿਅਦੇਸਾਂਗਿਓ॥
poochha-o poochha-o deen bhaaNt kar ko-oo kahai pari-a daysaaNgi-o.
I ask and ask, with humility, “Who can tell me which country my Husband Lord lives in?”
Again and again, I am wandering around like a most humble person and ask if anyone can (at least) tell me about the country in which my Beloved (lives).
(ਹੇਮਾਂ!) ਨਿਮਾਣਿਆਂਵਾਂਗਮੈਂਮੁੜਮੁੜਪੁੱਛਦੀਫਿਰਦੀਹਾਂ, ਭਲਾਜੇਕੋਈਮੈਨੂੰਪਿਆਰੇਦਾਦੇਸਦੱਸਦੇਵੇ।
پوُچھءُپوُچھءُدیِنبھاںتِکرِکوئوُکہےَپ٘رِءدیساںگِئو॥
دین غریب ۔ کوو۔ کوئی۔ ویسا نگیو۔ دیس ۔
بے غیرتوں کی مانند بار بار پوچھتا ہوں کہ کوئی پیارے خبر دے ۔

ਹੀਂਓੁਦੇਂਉਸਭੁਮਨੁਤਨੁਅਰਪਉਸੀਸੁਚਰਣਪਰਿਰਾਖਿਓ॥੨॥
heeN-o dayN-u sabh man tan arpa-o sees charan par raakhi-o. ||2||
I would dedicate my heart to him, I offer my mind and body and everything; I place my head at his feet. ||2||
I would surrender my heart and offer all my mind and body (to that person) and would place my head at his feet (in respect). ||2||
(ਪਿਆਰੇਦਾਦੇਸਦੱਸਣਵਾਲੇਦੇ) ਚਰਨਾਂਉਤੇ (ਆਪਣਾ) ਸਿਰਰੱਖਕੇਮੈਂਆਪਣਾਹਿਰਦਾ, ਆਪਣਾਮਨਆਪਣਾਤਨਸਭਕੁਝਭੇਟਾਕਰਨਨੂੰਤਿਆਰਹਾਂ॥੨॥
ہیِݩئوُجدیݩءُسبھُمنُتنُارپءُسیِسُچرنھپرِراکھِئو॥੨॥
ہنو ہردا ۔ دل دیؤ۔ ویؤ۔ من تن۔ دل و جان۔ ارپؤ۔ بھینٹ کرؤ۔ سیس ۔ سرا (2)
میں اسے دل و جان اور قلب بھینٹ کردوں اور سرپاؤں پر رکھون (2)

ਚਰਣਬੰਦਨਾਅਮੋਲਦਾਸਰੋਦੇਂਉਸਾਧਸੰਗਤਿਅਰਦਾਗਿਓ॥
charan bandnaa amol daasro dayN-u saaDhsangat ardaagi-o.
I bow at the feet of the voluntary slave of the Lord; I beg him to bless me with the Saadh Sangat, the Company of the Holy.
(I finally approached the saint Guru and said to him, “I am like your) priceless slave, I bow to your feet and pray to you to bless me with (the company of your) holy congregation.
ਹੇਭਾਈ! ਮੈਂਸਾਧਸੰਗਤਦੇਚਰਨਾਂਤੇਨਮਸਕਾਰਕਰਦਾਹਾਂ, ਮੈਂਸਾਧਸੰਗਤਦਾਦੰਮਾਂਤੋਂਬਿਨਾਹੀਇਕਨਿਮਾਣਾਜਿਹਾਦਾਸਹਾਂ, ਮੈਂਸਾਧਸੰਗਤਅੱਗੇਅਰਦਾਸਕਰਦਾਹਾਂ-
چرنھبنّدناامولداسرودیݩءُسادھسنّگتِارداگِئو॥
چرن بندنا۔ پاؤن پرسیر جھکانا۔ امول۔ بلا قیمت۔ واسرو۔ غلام ۔ ارداگیؤ۔ ارداس۔ عرض۔
پاکدامن ساتھیوں کے پاؤں پر سر جھکاتا ہوں اور بغیر قدرت قیمت ان کا غلام ہوں اور عرض گذارتا ہوں

ਕਰਹੁਕ੍ਰਿਪਾਮੋਹਿਪ੍ਰਭੂਮਿਲਾਵਹੁਨਿਮਖਦਰਸੁਪੇਖਾਗਿਓ॥੩॥
karahu kirpaa mohi parabhoo milaavhu nimakhdaras paykhaagi-o. ||3||
Show Mercy to me, that I may meet God, and gaze upon the Blessed Vision of His Darshan every moment. ||3||
(So that I may pray before it and say, O’ saintly persons), please show mercy (on me), unite me with my Beloved, and let me see Him just for a moment. ||3||
(ਮੇਰੇਉਤੇ) ਮਿਹਰਕਰੋ, ਮੈਨੂੰਪਰਮਾਤਮਾਮਿਲਾਦੇਉ, ਮੈਂ (ਉਸਦਾ) ਅੱਖਝਮਕਣਜਿਤਨੇਸਮੇਲਈਹੀਦਰਸਨਕਰਲਵਾਂ॥੩॥
کرہُک٘رِپاموہِپ٘ربھوُمِلاۄہُنِمکھدرسُپیکھاگِئو॥੩॥
نمکھ درس پیکھا گیؤ۔ تھوڑی سی ویر کے لئے دیار کرؤ ں (3)
کہ کرم و عنایت فرماؤں مجھے تھوڑے سے عرصے کے لئے دیدار ہو جائے خدا کا (3)

ਦ੍ਰਿਸਟਿਭਈਤਬਭੀਤਰਿਆਇਓਮੇਰਾਮਨੁਅਨਦਿਨੁਸੀਤਲਾਗਿਓ॥
darisat bha-ee tab bheetar aa-i-o mayraa man an-din seetlaagi-o.
When He is Kind to me, He comes to dwell within my being. Night and day, my mind is calm and peaceful.
(On hearing this prayer), the merciful glance of God fell upon me, then He came (to reside) within me and my mind became cool and calm (at all times of) day and night.
(ਜਦੋਂਪਰਮਾਤਮਾਦੀਮਿਹਰਦੀ) ਨਿਗਾਹ (ਮੇਰੇਉਤੇ) ਹੋਈ, ਤਦੋਂਉਹਮੇਰੇਹਿਰਦੇਵਿਚਆਵੱਸਿਆ।ਹੁਣਮੇਰਾਮਨਹਰਵੇਲੇਠੰਢਾ-ਠਾਰਰਹਿੰਦਾਹੈ।
د٘رِسٹِبھئیِتببھیِترِآئِئومیرامنُاندِنُسیِتلاگِئو॥
درسٹ۔ نگاہ شفقت ۔ بھیتر اندر۔ سہتیلاگیؤ۔ شانت۔ پر سکون۔
جب نظر عنائیت و شفقت ہوئی تو خدا دل میں بسا اب دل سکون محسوس کرتا ہے ۔

ਕਹੁਨਾਨਕਰਸਿਮੰਗਲਗਾਏਸਬਦੁਅਨਾਹਦੁਬਾਜਿਓ॥੪॥੫॥
kaho naanak ras mangal gaa-ay sabad anaahad baaji-o. ||4||5||
Says Nanak, I sing the Songs of Joy; the Unstruck Word of the Shabad resounds within me. ||4||5||
Nanak says, then with great relish I sang songs of joy, and now (I remain absorbed in a state of divine bliss at all times, as if) within me keeps playing the melody of non stop divine music. ||4||5||
ਨਾਨਕਆਖਦਾਹੈ- ਹੁਣਮੈਂਉਸਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦੇਗੀਤਸੁਆਦਨਾਲਗਾਂਦਾਹਾਂ, (ਮੇਰੇਅੰਦਰ) ਗੁਰੂਦਾਸ਼ਬਦਇਕ-ਰਸਆਪਣਾਪੂਰਾਪ੍ਰਭਾਵਪਾਈਰੱਖਦਾਹੈ॥੪॥੫॥
کہُنانکرسِمنّگلگاۓسبدُاناہدُباجِئو॥੪॥੫॥
رس منگل گائے ۔ خوشی کی گیت۔ سبد انا حد باجیؤ۔ لگاتر کلام ہورہا ہے ۔
اے نانک بتادے ۔ اب اسکی حمدوثناہ مزے سے کرتا ہوں اور کلام مرشد اپنا پورا ثر رکھتا ہے ۔

ਸਾਰਗਮਹਲਾ੫॥
saarag mehlaa 5.
Saarang, Fifth Mehl:
سارگمہلا੫॥

ਮਾਈਸਤਿਸਤਿਸਤਿਹਰਿਸਤਿਸਤਿਸਤਿਸਾਧਾ॥
maa-ee sat sat sat har sat sat sat saaDhaa.
O mother, True, True True is the Lord, and True, True, True is His Holy Saint.
O’ my mother, true and eternal is that God. Also true and eternal are God’s saints.
ਹੇਮਾਂ! ਪਰਮਾਤਮਾਸਦਾਹੀਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਸੰਤਜਨਭੀਅਟੱਲਆਤਮਕਜੀਵਨਵਾਲੇਹਨ-
مائیِستِستِستِہرِستِستِستِسادھا॥
ست۔ صدیوی قائم دائم۔ ست سادھا۔ ست ہر ۔ صدیویجاویداں خدا۔
خدا صدیوی ہے اسکے محبوب بھی مستقلزندگی والے ہیں

ਬਚਨੁਗੁਰੂਜੋਪੂਰੈਕਹਿਓਮੈਛੀਕਿਗਾਂਠਰੀਬਾਧਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
bachan guroo jo poorai kahi-o mai chheek gaaNthree baaDhaa. ||1|| rahaa-o.
The Word which the Perfect Guru has spoken, I have tied to my robe. ||1||Pause||
Therefore, whatever word (or instruction) the perfect Guru has given me, I have firmly enshrined in my mind. ||1||Pause||
ਇਹਜਿਹੜਾਬਚਨ (ਮੈਨੂੰ) ਪੂਰੇਗੁਰੂਨੇਦੱਸਿਆਹੈ, ਮੈਂਇਸਨੂੰਘੁੱਟਕੇਆਪਣੇਪੱਲੇਬੰਨ੍ਹਲਿਆਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
بچنُگُروُجوپوُرےکہِئومےَچھیِکِگاںٹھریِبادھا॥੧॥رہاءُ॥
بچن۔ کلام۔ گرپورے ۔ کامل مرشد ۔ چھیک۔ کھینچکر۔ گانٹھری۔ دامن (1) رہاؤ۔
کلام مرشد نے جوکامل مرشد نے بتائیا ہے اسے میں اپنی گھٹھڑی میں باندھا لیا ہے ۔ مراد ذہن نشین کر لیا پختہ طور پر ۔ رہاؤ۔

ਨਿਸਿਬਾਸੁਰਨਖਿਅਤ੍ਰਬਿਨਾਸੀਰਵਿਸਸੀਅਰਬੇਨਾਧਾ॥
nis baasur nakhi-atar binaasee rav sasee-ar baynaaDhaa.
Night and day, and the stars in the sky shall vanish. The sun and the moon shall vanish.
(O’ my mother), the days and nights, the stars shall perish and the sun and the moon would vanish.
ਹੇਮਾਂ! ਰਾਤ, ਦਿਨ, ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ੍ਰਮਾ-ਇਹਸਾਰੇਨਾਸਵੰਤਹਨ।
نِسِباسُرنکھِئت٘ربِناسیِرۄِسسیِئربینادھا॥
نس باسر۔ رات دن۔ نکھیتر۔ ستارے ۔ بناسی۔ مٹ جائیں گے ۔ رو ۔ سورج ۔ میسر ۔ چاند۔ بینادھا ۔ بنیاد نہیں۔
رات دن۔ تارے ۔ چاند ۔ سورج ۔ مٹ جائیں گے ۔

ਗਿਰਿਬਸੁਧਾਜਲਪਵਨਜਾਇਗੋਇਕਿਸਾਧਬਚਨਅਟਲਾਧਾ॥੧॥
gir basuDhaa jal pavan jaa-igo ik saaDh bachan atlaaDhaa. ||1||
The mountains, the earth, the water and the air shall pass away. Only the Word of the Holy Saint shall endure. ||1||
The mountains, earth, water, and air would pass away, but only the word of the saint (Guru) would last forever (and would continue to provide spiritual guidance forever). ||1||
ਪਹਾੜ, ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ-ਹਰੇਕਚੀਜ਼ਨਾਸਹੋਜਾਇਗੀ।ਸਿਰਫ਼ਗੁਰੂਦੇਬਚਨਹੀਕਦੇਟਲਨਹੀਂਸਕਦੇ॥੧॥
گِرِبسُدھاجلپۄنجائِگواِکِسادھبچناٹلادھا॥੧॥
ورشیمان ۔ جو نظر آرہا ہے ۔ سگل بناسی۔ سارا مٹنے والا۔ آگادھا۔ جسکا انداز تخمینہزگ سکے ۔ گر ۔ پہاڑ ۔ یسدھا۔ زمین۔ جل پانی۔ پون۔ سوا۔ سادھبچن ۔پاکدامن کا کلام۔ ٹلادھا۔ نہیں مٹ سکتے (1)
پہاڑ ۔ زمین پانی ہواختم ہوجائیگی مگر کلام پاکدامن خدا رسیدہ قائم دائم رہیگا (1)

ਅੰਡਬਿਨਾਸੀਜੇਰਬਿਨਾਸੀਉਤਭੁਜਸੇਤਬਿਨਾਧਾ॥
and binaasee jayr binaasee ut-bhuj sayt binaaDhaa.
Those born of eggs shall pass away, and those born of the womb shall pass away. Those born of the earth and sweat shall pass away as well.
(O’ my mother, all the creatures born) through eggs, fetus, earth, or sweat would perish (one day).
ਹੇਮਾਂ! ਅੰਡਿਆਂਤੋਂ, ਜਿਓਰਤੋਂ, ਧਰਤੀਤੋਂ, ਮੁੜ੍ਹਕੇਤੋਂਪੈਦਾਹੋਣਵਾਲੇਸਭਜੀਵਨਾਸਵੰਤਹਨ।
انّڈبِناسیِجیربِناسیِاُتبھُجسیتبِنادھا॥
اندے انڈے ۔ جیر جیر۔ انبھح ۔ زمین سے پیدا ہونیوالے ۔ سیت ۔ پسینے ۔
انڈے سے پیدا ہنیوالے جیر سے پیدا ہونے والےخودرو قمین سے پیدا ہونیوالےپسینے سے پیدا ہونے والے مٹ جائیں گے ۔

ਚਾਰਿਬਿਨਾਸੀਖਟਹਿਬਿਨਾਸੀਇਕਿਸਾਧਬਚਨਨਿਹਚਲਾਧਾ॥੨॥
chaar binaasee khateh binaasee ik saaDh bachan nihchalaaDhaa. ||2||
The four Vedas shall pass away, and the six Shaastras shall pass away. Only the Word of the Holy Saint is eternal. ||2||
Also the four Vedas, and six Shastras would perish, but the word of the saint (Guru) is everlasting. ||2||
ਚਾਰਵੇਦ, ਛੇਸ਼ਾਸਤ੍ਰ-ਇਹਭੀਨਾਸਵੰਤਹਨ।ਸਿਰਫ਼ਗੁਰੂਦੇਬਚਨਹੀਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੇਹਨ।ਧਰਮਪੁਸਤਕਤਾਂਕਈਬਣੇਤੇਕਈਮਿਟੇ, ਪਰਸਾਧਦਾਬਚਨ, ਭਾਵ, ਸਿਮਰਨਦੀਪੱਧਤੀਸਦਾਅਟੱਲਰਹਿੰਦੀਹੈ॥੨॥
چارِبِناسیِکھٹہِبِناسیِاِکِسادھبچننِہچلادھا॥੨॥
چار ۔ چاروں وید ۔ کھب ۔ چھ شاشتر۔ نہچلادھا۔ مستقل (2)
نیز چار وید ، اور چھ شاسترا ختم ہوجائیں گے ، لیکن ولی (گورو) کا کلام لازوال ہے

ਰਾਜਬਿਨਾਸੀਤਾਮਬਿਨਾਸੀਸਾਤਕੁਭੀਬੇਨਾਧਾ॥
raaj binaasee taam binaasee saatak bhee baynaaDhaa.
Raajas, the quality of energetic activity shall pass away. Taamas, the quality of lethargic darkness shall pass away. Saatvas, the quality of peaceful light shall pass away as well.
(O’ my mother), all the (three modes of human nature for) virtue, vice, and power would vanish.
ਹੇਮਾਂ! (ਮਾਇਆਦੇਤਿੰਨਗੁਣ) ਰਾਜਸਤਾਮਸਸਾਤਕਨਾਸਵੰਤਹਨ।
راجبِناسیِتامبِناسیِساتکُبھیِبینادھا॥
راج ۔ حکومت۔ نام۔ لالچ۔
راجاس ، پُرجوش سرگرمی کا معیار ختم ہوجائے گا۔ تمس ، سستی تاریکی کا معیار ختم ہوجائے گا۔ سلام ، پرامن روشنی کا معیار بھی ختم ہوجائے گا

ਦ੍ਰਿਸਟਿਮਾਨਹੈਸਗਲਬਿਨਾਸੀਇਕਿਸਾਧਬਚਨਆਗਾਧਾ॥੩॥
daristimaan hai sagal binaasee ik saaDh bachan aagaaDhaa. ||3||
All that is seen shall pass away. Only the Word of the Holy Saint is beyond destruction. ||3||
(In fact, whatever is) visible would all perish, but only the word of the saint (Guru) would remain unfathomable (and eternal). ||3||
ਜੋਕੁਝ (ਇਹਜਗਤ) ਦਿੱਸਰਿਹਾਹੈਸਾਰਾਨਾਸਵੰਤਹੈ।ਸਿਰਫ਼ਗੁਰੂਦੇਬਚਨਹੀਐਸੇਹਨਜੋਅਟੱਲਹਨ (ਭਾਵ, ਆਤਮਕਜੀਵਨਵਾਸਤੇਜੋਮਰਯਾਦਾਗੁਰੂਨੇਦੱਸੀਹੈਉਹਕਦੇਭੀਕਿਤੇਭੀਬਦਲਨਹੀਂਸਕਦੀ) ॥੩॥
د٘رِسٹِمانہےَسگلبِناسیِاِکِسادھبچنآگادھا॥੩॥
سانک۔ واصل (3)
جو کچھ دکھائی دے رہا ہے ۔ زیرنظر ہے سارا مٹ جائیگا مگر کلام مرشد قائم دائم رہیںگے (3)

ਆਪੇਆਪਿਆਪਹੀਆਪੇਸਭੁਆਪਨਖੇਲੁਦਿਖਾਧਾ॥
aapay aap aap hee aapay sabh aapan khayl dikhaaDhaa.
He Himself is Himself by Himself. All that is seen is His play.
(O’ my mother, that God) who alone is like Himself, and who has Himself shown this play of the world
ਹੇਭਾਈ! ਜਿਹੜਾਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪਣੇਵਰਗਾ) ਆਪਹੀਆਪਹੈ, ਜਿਸਨੇਇਹਸਾਰਾਆਪਣਾਜਗਤ-ਤਮਾਸ਼ਾਵਿਖਾਇਆਹੋਇਆਹੈ,
آپےآپِآپہیِآپےسبھُآپنکھیلُدِکھادھا॥
آپے ۔ آپ ۔اپ ہی ۔ آپے ۔ جیسا خدا ہے خود ہی ہے ۔ آپن کھیل دکھاوا۔ اپنا کرشمہ دکھاتا ہے ۔
خدا جو ہے از خود ہے یہ دنیاوی قائنات عالم اسکا ایک کرشمہ ہے اسکا وصل و ملاپ حاصل نہیں ہوسکتا

ਪਾਇਓਨਜਾਈਕਹੀਭਾਂਤਿਰੇਪ੍ਰਭੁਨਾਨਕਗੁਰਮਿਲਿਲਾਧਾ॥੪॥੬॥
paa-i-o na jaa-ee kahee bhaaNt ray parabh naanak gur mil laaDhaa. ||4||6||
He cannot be found by any means. O Nanak, meeting with the Guru, God is found. ||4||6||
He cannot be obtained in any way. He is obtained only by meeting (and following) the Guru’s advice. ||4||6||
ਹੇਭਾਈ! ਉਹਹੋਰਕਿਸੇਭੀਤਰੀਕੇਨਾਲਨਹੀਂਮਿਲਸਕਦਾ।ਹੇਨਾਨਕ! ਉਹਪ੍ਰਭੂਗੁਰੂਨੂੰਮਿਲਕੇ (ਹੀ) ਲੱਭਸਕੀਦਾਹੈ॥੪॥੬॥
پائِئونجائیِکہیِبھاںتِرےپ٘ربھُنانکگُرمِلِلادھا॥੪॥੬॥
بھانت ۔ کسی طریقے سے ۔ پربھ ناک گرمل لاوھا۔ نانک نے مرشد کے مال سے دریافت ہوا۔
کسی بھی طریقے سے نانک مرشد کے وسیلے اور ملاپ سے الہٰی ملاپ حاصل ہو سکتا ہے ۔

ਸਾਰਗਮਹਲਾ੫॥
saarag mehlaa 5.
Saarang, Fifth Mehl:
سارگمہلا੫॥

ਮੇਰੈਮਨਿਬਾਸਿਬੋਗੁਰਗੋਬਿੰਦ॥
mayrai man baasibo gur gobind.
The Guru, the Lord of the Universe, dwells within my mind.
(O’ my friends), within my mind is residing the Guru God.
ਮੇਰੇਮਨਵਿਚਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦਵੱਸਰਿਹਾਹੈ।
میرےَمنِباسِبوگُرگوبِنّد॥
باسیو ۔ بستا ہے ۔
میرے دل میں بستا ہے

ਜਹਾਂਸਿਮਰਨੁਭਇਓਹੈਠਾਕੁਰਤਹਾਂਨਗਰਸੁਖਆਨੰਦ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
jahaaN simran bha-i-o hai thaakur tahaaN nagar sukh aanand. ||1|| rahaa-o.
Wherever my Lord and Master is remembered in meditation – that village is filled with peace and bliss. ||1||Pause||
(I feel that) wherever there is the meditation of God, in that city (of the mind) is peace and bliss. ||1||Pause||
(ਮੈਨੂੰਇਉਂਸਮਝਆਰਹੀਹੈਕਿ) ਜਿੱਥੇਠਾਕੁਰ-ਪ੍ਰਭੂਦਾਸਿਮਰਨਹੁੰਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਹਨਾਂ (ਹਿਰਦੇ-) ਨਗਰਾਂਵਿਚਸੁਖਆਨੰਦਬਣੇਰਹਿੰਦੇਹਨ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
جہاںسِمرنُبھئِئوہےَٹھاکُرتہاںنگرسُکھآننّد॥੧॥رہاءُ॥
جہاں سمرن بھیؤ ہے ۔ جہاں یا دوریاض ہوتی ہے ۔ ٹھاکر ۔مالک۔ نگر۔ شیر۔ گاؤں۔ آنند ۔ خیر و عافئیت (1) رہاؤ۔
خدا جس گاؤں یا شہر میں خدا کی یاد و ریاض ہوتی ہے وہاں خیر و عافئیت رہتی ہے ۔ رہاؤ۔

ਜਹਾਂਬੀਸਰੈਠਾਕੁਰੁਪਿਆਰੋਤਹਾਂਦੂਖਸਭਆਪਦ॥
jahaaN beesrai thaakur pi-aaro tahaaNdookh sabh aapad.
Wherever my Beloved Lord and Master is forgotten – all misery and misfortune is there.
Where ever the loving Master is forgotten, there all kinds of miseries and calamities prevail.
ਜਿਸਹਿਰਦੇਵਿਚਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ (ਦੀਯਾਦ) ਭੁੱਲਜਾਂਦੀਹੈ, ਉਥੇਸਾਰੇਦੁੱਖਸਾਰੀਆਂਮੁਸੀਬਤਾਂਆਈਆਂਰਹਿੰਦੀਆਂਹਨ।
جہاںبیِسرےَٹھاکُرُپِیاروتہاںدوُکھسبھآپد॥
دکھ۔ عذاب ۔ آپد۔ مصیب۔
جو بھلا دیتے ہیں خدا پیارے کو وہاں عذاب آتے ہیں۔ مصیبتیں رہتی ہیں۔

ਜਹਗੁਨਗਾਇਆਨੰਦਮੰਗਲਰੂਪਤਹਾਂਸਦਾਸੁਖਸੰਪਦ॥੧॥
jah gun gaa-ay aanand mangal roop tahaaN sadaa sukh sampad. ||1||
Where the Praises of my Lord, the Embodiment of Bliss and Joy are sung – eternal peace and wealth are there. ||1||
But where there is singing of praises of that Blissful and Joyous God, there are all kinds of comforts and enjoyments. ||1||
ਜਿੱਥੇ (ਕੋਈਮਨੁੱਖ) ਆਨੰਦਅਤੇਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂਦੇਣਵਾਲੇਹਰਿ-ਗੁਣਗਾਂਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਸਹਿਰਦੇਵਿਚਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂਉਸਹਿਰਦੇਵਿਚਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾਬਣੀਰਹਿੰਦੀਹੈ॥੧॥
جہگُنگاءِآننّدمنّگلروُپتہاںسداسُکھسنّپد॥੧॥
سکھ سنپد۔ آرام و آسائشو برتیر و بلندی ۔ (1)
جہاں حمدو ثناہدعا و تعریف خدا کی ہوتی ہے ۔ وہاں گیت خوشی کے ہوتے ہیں نظمیں گائی جاتی ہیں ۔ ہمیشہ خیر و عافیت رہتی ہے برتری اور ترقی پائے ہیں (1)

ਜਹਾਸ੍ਰਵਨਹਰਿਕਥਾਨਸੁਨੀਐਤਹਮਹਾਭਇਆਨਉਦਿਆਨਦ॥
jahaa sarvan har kathaa na sunee-ai tah mahaa bha-i-aan udi-aanad.
Wherever they do not listen to the Stories of the Lord with their ears – the utterly desolate wilderness is there.
(O’ my friends), where we don’t hear the gospel of God with our ears, that place is like a dark dreadful jungle.
ਜਿੱਥੇਕੰਨਾਂਨਾਲਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਨਹੀਂਸੁਣੀਜਾਂਦੀ, ਉਸਹਿਰਦੇਵਿਚ (ਮਾਨੋ) ਭਾਰਾਭਿਆਨਕਜੰਗਲਬਣਿਆਪਿਆਹੈ;
جہاس٘رۄنہرِکتھانسُنیِئےَتہمہابھئِیاناُدِیاند॥
سرون۔ کالونں سے ۔ کھتا۔ واعط ۔ سبق ۔ نصیب ۔ کہانی ۔ بھئیان ۔ ڈراؤنا۔ اویاند۔ جنگل۔
جا کانوں سے سنتے حمد خدا کی وہاں وہران و سنسان جنگل بنا رہتا ہے

ਜਹਾਂਕੀਰਤਨੁਸਾਧਸੰਗਤਿਰਸੁਤਹਸਘਨਬਾਸਫਲਾਂਨਦ॥੨॥
jahaaN keertan saaDhsangat ras tah saghan baas falaaNnad. ||2||
Where the Kirtan of the Lord’s Praises are sung with love in the Saadh Sangat – there is fragrance and fruit and joy in abundance. ||2||
But in the society of saints, where they sing praises (of God), and the relish of the congregation of saintly persons is present, (that place is like a garden) where there is an intense fragrance of fruits. ||2||
ਤੇ, ਜਿਥੇਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਹੋਰਹੀਹੈ, ਸਾਧਸੰਗਤਵਾਲਾਰੰਗਬਣਿਆਹੋਇਆਹੈ, ਉੱਥੇ (ਮਾਨੋ, ਐਸਾਬਾਗ਼ਹੈਜਿੱਥੇ) ਸੰਘਣੀਸੁਗੰਧੀਹੈਤੇਫਲਾਂਦਾਆਨੰਦਹੈ॥੨॥
جہاںکیِرتنُسادھسنّگتِرسُتہسگھنباسپھلاںند॥੨॥
سگھن باس پھلاند۔ بھاری خوشبوئیں اور پھل (2)
جہاں صفت صلاح خدا کی ہوتی ہے اور محبوب الہٰی جڑتے ہیں وہاںخوشبوؤں بھرا پھلو کا آنند مانا جاتا ہے (2)

ਬਿਨੁਸਿਮਰਨਕੋਟਿਬਰਖਜੀਵੈਸਗਲੀਅਉਧਬ੍ਰਿਥਾਨਦ॥
bin simran kot barakh jeevai saglee a-oDh barithaanad.
Without meditative remembrance on the Lord, one may live for millions of years, but his life would be totally useless.
(O’ my friends, even if) one lives for millions of years, without meditating (on God), all one’s life is a waste.
ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਸਿਮਰਨਤੋਂਬਿਨਾਜੇਕੋਈਮਨੁੱਖਕ੍ਰੋੜਾਂਵਰ੍ਹੇਭੀਜੀਊਂਦਾਰਹੇ, (ਤਾਂਭੀਉਸਦੀ) ਸਾਰੀਉਮਰਵਿਅਰਥਜਾਂਦੀਹੈ।
بِنُسِمرنکوٹِبرکھجیِۄےَسگلیِائُدھب٘رِتھاند॥
کوٹ برکھ۔ کروڑوں برس۔ سگللی اؤوھ ۔ ساری عمر۔ برتھاند۔ بیکار ہے ۔
بغیر حمدخدا کے لاکھوں برس جیئے اگر ساری عمر بیکار گزرتی ہے ۔

ਏਕਨਿਮਖਗੋਬਿੰਦਭਜਨੁਕਰਿਤਉਸਦਾਸਦਾਜੀਵਾਨਦ॥੩॥
ayk nimakh gobindbhajan kar ta-o sadaa sadaa jeevaanad. ||3||
But if he vibrates and meditates on the Lord of the Universe, for even a moment, then he shall live forever and ever. ||3||
But if one (sincerely) meditates on God just for one moment, one lives (a spiritual life) forever. ||3||
ਪਰਜੇਮਨੁੱਖਗੋਬਿੰਦਦਾਭਜਨਅੱਖਝਮਕਣਜਿਤਨੇਸਮੇਲਈਭੀਕਰੇ, ਤਾਂਉਹਸਦਾਹੀਆਤਮਕਜੀਵਨਜੀਊਂਦਾਹੈ॥੩॥
ایکنِمکھگوبِنّدبھجنُکرِتءُسداسداجیِۄاند॥੩॥
نمک ۔ آنکھ ۔ جھپکنے کے عرصے کے لئے ۔ گوبند بھجن۔ الہٰی حمد وثناہ ۔ سدا سدا۔ ہمیشہ ہمیشہ ۔ جیواند۔ روحانی واخلاقی زندگی جیتا ہے ۔ حیاتجاویداں (3)
تھورے سے عرصے کے لئے بھی جو یاد خدا کو کرتا ہے جاویداں اور آب حیات بھری زندگی گذارتا ہے (3)

ਸਰਨਿਸਰਨਿਸਰਨਿਪ੍ਰਭਪਾਵਉਦੀਜੈਸਾਧਸੰਗਤਿਕਿਰਪਾਨਦ॥
saran saran saran parabh paava-o deejai saaDhsangat kirpaanad.
O God, I seek Your Sanctuary, Your Sanctuary, Your Sanctuary; please mercifully bless me with the Saadh Sangat, the Company of the Holy.
(O’ God), showing mercy, please bless me with the company of saints, so that I may always obtain Your shelter.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਮਿਹਰਕਰਕੇਮੈਨੂੰਆਪਣੀਸਾਧਸੰਗਤ (ਦਾਮਿਲਾਪ) ਬਖ਼ਸ਼ (ਤਾਕਿ) ਮੈਂਸਦਾਲਈਤੇਰੀਸਰਨਪ੍ਰਾਪਤਕਰੀਰੱਖਾਂ।
سرنِسرنِسرنِپ٘ربھپاۄءُدیِجےَسادھسنّگتِکِرپاند॥
کرپاند۔ کرم وعنائت سے ۔
اے خدا تو مجھے دیجیئےسایہ اپنا اور کرم و عنائیت سے محبت و قربت پاکدامناں عنایت کر ۔

ਨਾਨਕਪੂਰਿਰਹਿਓਹੈਸਰਬਮੈਸਗਲਗੁਣਾਬਿਧਿਜਾਂਨਦ॥੪॥੭॥
naanak poor rahi-o hai sarab mai sagal gunaa biDh jaaNnad. ||4||7||
O Nanak, the Lord is All-pervading everywhere, amongst all. He knows the qualities and the condition of all. ||4||7||
O’ Nanak, that (God) is pervading in all and He knows the way to bless anybody with all kinds of merits. ||4||7||
ਹੇਨਾਨਕ! ਉਹਪਰਮਾਤਮਾਸਭਨਾਂਵਿਚਵਿਆਪਕਹੈ (ਆਪਣੇਜੀਵਾਂਦੇਅੰਦਰਆਪਣੇ) ਸਾਰੇਗੁਣਪੈਦਾਕਰਨਦਾਢੰਗਉਹਆਪਹੀਜਾਣਦਾਹੈ॥੪॥੭॥
نانکپوُرِرہِئوہےَسربمےَسگلگُنھابِدھِجاںند॥੪॥੭॥
سگل گنا۔ سارے اوصاف ۔ بدھ ۔ طریقہ جان۔ جانتا ہے ۔
اے ناک۔ خدا جو سب میں بستا ہے سارے اوصاف پیدا کرنیکے طریقے جانتا ہے ۔

ਸਾਰਗਮਹਲਾ੫॥
saarag mehlaa 5.
Saarang, Fifth Mehl:
سارگمہلا੫॥

ਅਬਮੋਹਿਰਾਮਭਰੋਸਉਪਾਏ॥
ab mohi raam bharosa-o paa-ay.
Now, I have obtained the Support of the Lord.
(O’ my friends), now I have developed so much faith in the all pervading God
(ਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਰਨਪੈਕੇ) ਹੁਣਮੈਂਪਰਮਾਤਮਾਦੀਬਾਬਤਇਹਨਿਸ਼ਚਾਬਣਾਲਿਆਹੈ,
ابموہِرامبھروسءُپاۓ॥
بھروسؤ۔ یقن۔
اب مجھے خدا پر اعتماد بھرؤسا اور یقین ہو گیا ہے

ਜੋਜੋਸਰਣਿਪਰਿਓਕਰੁਣਾਨਿਧਿਤੇਤੇਭਵਹਿਤਰਾਏ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
jo jo saran pari-o karunaaniDhtay tay bhaveh taraa-ay. ||1|| rahaa-o.
Those who seek the Sanctuary of the Ocean of Mercy are carried across the world-ocean. ||1||Pause||
that whosoever seek the shelter of that Ocean of mercy, He has ferried them across the dreadful (worldly) ocean. ||1||Pause||
ਕਿਜਿਹੜਾਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਉਸਤਰਸ-ਦੇ-ਸਮੁੰਦਰਪ੍ਰਭੂਦੀਸਰਨਪੈਂਦਾਹੈ, ਉਹਨਾਂਸਭਨਾਂਨੂੰਪਰਮਾਤਮਾਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰਤੋਂਪਾਰਲੰਘਾਲੈਂਦਾਹੈ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
جوجوسرنھِپرِئوکرُنھانِدھِتےتےبھۄہِتراۓ॥੧॥رہاءُ॥
کرنا ندھ۔ رحمان الرحیم۔ بھویہہ ترائے ۔ وہ زندگی کے خوفناک سمندر کو عبور کر گئے ۔ رہاؤ۔
جو اس رحمان الرحیم کے زیر سایہ وپناہ آئیا وہ اس زندگی کے خوفناک سمندر کو کامیابی سے پار ہو گیا۔ رہاؤ۔

ਸੁਖਿਸੋਇਓਅਰੁਸਹਜਿਸਮਾਇਓਸਹਸਾਗੁਰਹਿਗਵਾਏ॥
sukh so-i-o ar sahj samaa-i-o sahsaa gureh gavaa-ay.
They sleep in peace, and intuitively merge into the Lord. The Guru takes away their cynicism and doubt.
(My) Guru has rid me of all doubt, so now I sleep in peace and remain absorbed in a state of poise.
(ਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਰਨਪੈਕੇਹੁਣਮੈਂਇਹਨਿਸ਼ਚਾਬਣਾਲਿਆਹੈਕਿਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਰਨਪੈਂਦਾਹੈਉਹ) ਆਤਮਕਆਨੰਦਵਿਚਲੀਨਰਹਿੰਦਾਹੈਅਤੇਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਵਿਚਟਿਕਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਗੁਰੂਉਸਦੇਸਾਰੇਚਿੰਤਾ-ਫ਼ਿਕਰਦੂਰਕਰਦੇਂਦਾਹੈ।
سُکھِسوئِئوارُسہجِسمائِئوسہساگُرہِگۄاۓ॥
سکھ سوئییو۔ آرام سے سوؤ۔ سہج سمایئو۔ ذہنی سکون پاؤ۔ سہسا ۔ فکر مندی۔ گریہہ گوائے ۔ مرشد نے مٹائے ۔
سکھ کی نیند سوئیا روحانی و ذہنی سکون پائیا اور مرشد نے فکر مٹائے ۔

ਜੋਚਾਹਤਸੋਈਹਰਿਕੀਓਮਨਬਾਂਛਤਫਲਪਾਏ॥੧॥
jo chaahat so-ee har kee-o man baaNchhat fal paa-ay. ||1||
Whatever they wish for, the Lord does; they obtain the fruits of their minds’ desires. ||1||
Whatever I wished, God has done that and I have obtained the fruit of my heart’s desire. ||1||
ਉਹਜੋਕੁਝਚਾਹੁੰਦਾਹੈਪ੍ਰਭੂ (ਉਹੀਕੁਝਉਸਵਾਸਤੇ) ਕਰਦੇਂਦਾਹੈ, ਉਹਮਨੁੱਖਮਨ-ਮੰਗੀਆਂਮੁਰਾਦਾਂਹਾਸਲਕਰਲੈਂਦਾਹੈ॥੧॥
جوچاہتسوئیِہرِکیِئومنباںچھتپھلپاۓ॥੧॥
چاہت خواہش۔ من بانچھت۔ دلی مرادیں۔ تمنائیں۔ پھل ۔ نتیجے (1)
جو چاہتا تھا خدا نے وہی کیا اور دل کی خواہشات کے مطابق نتائج درآمد ہوئے (1)

ਹਿਰਦੈਜਪਉਨੇਤ੍ਰਧਿਆਨੁਲਾਵਉਸ੍ਰਵਨੀਕਥਾਸੁਨਾਏ॥
hirdai japa-o naytar Dhi-aan laava-o sarvanee kathaa sunaa-ay.
In my heart, I meditate on Him; with my eyes, I focus my meditation on Him. With my ears, I listen to His Sermon.
(Now), in my heart I meditate (on God). With my eyes, I focus on Him. With my ears I listen to (His) discourse.
(ਜਦੋਂਦਾਮੈਂਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਰਨਪਿਆਹਾਂ, ਤਦੋਂਤੋਂਹੁਣ) ਮੈਂਆਪਣੇਹਿਰਦੇਵਿਚ (ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮ) ਜਪਦਾਹਾਂ, ਅੱਖਾਂਵਿਚਉਸਦਾਧਿਆਨਧਰਦਾਹਾਂ, ਕੰਨਾਂਨਾਲਉਸਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਸੁਣਦਾਹਾਂ,
ہِردےَجپءُنیت٘ردھِیانُلاۄءُس٘رۄنیِکتھاسُناۓ॥
ہر دے ۔ دل میں۔ نیتر۔ آنکھوں میں۔ سرت ۔ ہوش۔ دھیان ۔ توجو۔ سرونی کتھا سنائے ۔ کانوں سے حمدوچناہ سغاہوں ۔
دل سے ریاض کی آنکھوں سے توجہ کی کانوں سے حمدوثناہ سنی ۔ پاؤں سے اس خدا کی راہوں پر چلتا ہوں اور زباں سے دعا و تعریف حمدو ثناہ کرتا ہوں۔