Urdu-Raw-Page-1089

ਆਪੇਸ੍ਰਿਸਟਿਸਭਸਾਜੀਅਨੁਆਪੇਵਰਤੀਜੈ॥
aapay sarisat sabh saajee-an aapay varteejai.
O’ my friends, invaluable is God’s Name. We can never assess its worth. He Himself has created this world and He Himself pervades in it. ਹੇਭਾਈ, ਹਰੀਦਾਨਾਮਅਮੋਲਕਹੈਉਸਦੀਕੀਮਤਨਹੀਂਪਾਈਜਾਸਕਦੀਕਿਉਂਕਿਉਸਨੇਆਪਹੀਸਾਰੀਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਬਣਾਈਹੈਤੇਆਪਹੀਇਸਵਿਚਹਰਥਾਂਮੌਜੂਦਹੈ।
آپے س٘رِسٹِ سبھ ساجیِئنُ آپے ۄرتیِجےَ ॥
سر شٹ ۔ عالم ۔دنیا۔ ساجیئن۔ پیدا کی ۔ ورتیجے ۔ بستا ہے
خدا نے خود ہی یہ عالم پیدا کیا ہے ۔ خود ہی اس میں بستا ہے
ਗੁਰਮੁਖਿਸਦਾਸਲਾਹੀਐਸਚੁਕੀਮਤਿਕੀਜੈ॥
gurmukh sadaa salaahee-ai sach keemat keejai.
We should always praise God through the Guru’s word, because we can assess Him by remembering Him.
(ਹਾਂ) ਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੋਕੇਸਦਾਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਕਰੀਏ (ਬੱਸ, ਇਹ) ਸਿਮਰਨਹੀਮੁੱਲਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ,
گُرمُکھِ سدا سلاہیِئےَ سچُ کیِمتِ کیِجےَ ॥
سچ قیمت ۔ کیجے ۔ قیمت ۔ سچ ہو سکتا ہے
مرشد کے ذریعے اسکی حمدوثناہ کرنا ہی اسکی قدرو قیمت ہے
ਗੁਰਸਬਦੀਕਮਲੁਬਿਗਾਸਿਆਇਵਹਰਿਰਸੁਪੀਜੈ॥
gur sabdee kamal bigaasi-aa iv har ras peejai.
Through the Guru’s word, our lotus like heart blossoms in delight, and this is how we drink the elixir of Naam, (ਕਿਉਂਕਿ) ਗੁਰੂਦੇਸਬਦਦੀਰਾਹੀਂਹਿਰਦਾ-ਕੌਲਖਿੜਦਾਹੈਤੇਇਸਤਰ੍ਹਾਂਨਾਮ-ਰਸਪੀਵੀਦਾਹੈ,
گُر سبدیِ کملُ بِگاسِیا اِۄ ہرِ رسُ پیِجےَ ॥
کل وگسیا۔ دل خوش ہوا۔
۔ کلام مرشد سے ذہن اور دل کھلتا ہے اس طرح سے اس خدا کا لطف لو ۔
ਆਵਣਜਾਣਾਠਾਕਿਆਸੁਖਿਸਹਜਿਸਵੀਜੈ॥੭॥
aavan jaanaa thaaki-aa sukh sahj saveejai. ||7||
then our cycle of birth and death stops, and we sleep i.e. live in peace and poise.||7|| (ਜਗਤਵਿਚ) ਆਉਣਜਾਣਦਾਗੇੜਮੁੱਕਜਾਂਦਾਹੈਤੇਸੁਖਵਿਚਅਡੋਲਅਵਸਥਾਵਿਚਲੀਨਹੋਜਾਈਦਾਹੈ॥੭॥
آۄنھ جانھا ٹھاکِیا سُکھِ سہجِ سۄیِجےَ ॥੭॥
ٹھاکیا ۔ ردکیا۔ سکھ سہج سویجے ۔ روھانی سکون میں سوئے ۔
اس سے تناسخ متتا ہے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے ۔
ਸਲੋਕੁਮਃ੧॥
salok mehlaa 1.
Shalok, First Guru:
سلوکُ مਃ੧॥
ਨਾਮੈਲਾਨਾਧੁੰਧਲਾਨਾਭਗਵਾਨਾਕਚੁ॥ਨਾਨਕਲਾਲੋਲਾਲੁਹੈਸਚੈਰਤਾਸਚੁ॥੧॥
naa mailaa naa DhunDhlaa naa bhagvaa naa kach. naanak laalo laal hai sachai rataa sach. ||1||
O’ Nanak, say that a person who remains so imbued with God’s love, as if he has been dyed in the deep red color of love for God, that it neither gets soiled, nor becomes hazy, ochre, or short lived. i.e. his love is not selfish, doubtful, or short lived.||1||
ਹੇਨਾਨਕ! (ਆਖ-ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖ) ਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੇਪਰਮਾਤਮਾ (ਦੇਨਾਮ) ਵਿਚਰੰਗਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈਉਹਸਦਾ-ਥਿਰਪ੍ਰਭੂ (ਦਾਰੂਪਹੀ) ਹੋਜਾਂਦਾਹੈ, (ਉਸਦਾਮਨਪਰਮਾਤਮਾਦੇਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗਨਾਲ) ਗੂੜ੍ਹਾਰੰਗਿਆਜਾਂਦਾਹੈ| ਉਸਦਾਮਨਵਿਕਾਰਾਂਨਾਲਨਹੀਂਲਿੱਬੜਦਾ, ਉਸਦੀਨਿਗਾਹਧੁੰਧਲੀਨਹੀਂਹੁੰਦੀ (ਭਾਵ, ਉਸਨੂੰਹਰਥਾਂਪਰਮਾਤਮਾਸਾਫ਼ਪਿਆਦਿੱਸਦਾਹੈ) ॥੧॥
نا میَلا نا دھُنّدھلا نا بھگۄا نا کچُ ॥ نانک لالو لالُ ہےَ سچےَ رتا سچُ ॥੧॥
میلا۔ ناپاک ۔ دھندلا۔ نیم ناپاک۔ بھگوا۔ جوگیوں یا فقرانہ بھیس۔ کچ ۔کچا۔ دنیاوی محبت۔ لا لولا۔ سر خرو۔ سچے رتا۔ خدا سے متاثر۔ سچ ۔ خدا۔
اے نانک۔ جو انسان صدیوی کدا کے نام میں محو ومجذوب ہوکر رہتا ہے وہ سر خرور مراد پاک اور مانند خدا سچ ہوجاتا ہے ۔ نہ وہ ناپاک رہتا ہے نہ ناپاک نظریہ نہ کسی بھیس بنانے کی خوآہش نہ دنیاوی محبت رہتی ہے ۔
ਮਃ੩॥
mehlaa 3.
Third Guru:
مਃ੩॥
ਸਹਜਿਵਣਸਪਤਿਫੁਲੁਫਲੁਭਵਰੁਵਸੈਭੈਖੰਡਿ॥ਨਾਨਕਤਰਵਰੁਏਕੁਹੈਏਕੋਫੁਲੁਭਿਰੰਗੁ॥੨॥
sahj vanaspat ful fal bhavar vasai bhai khand.naanak tarvar ayk hai ayko ful bhirang. ||2||
Shedding its fear, a bumblebee sits and sucks the essence from vegetation, flowers and fruits with ease. But O’ Nanak, It should know that there is only one tree and one flower, the essence of which is truly sweet and life-giving. In other words, instead of worshipping so many gods and goddesses, the devotees should know that there is only one God, and it is only His Name, nectar of which is truly immortalizing).||2|| ਡਰਨੂੰਨਵਿਰਤਾਕਰਕੇ, ਭੌਰਾਸੁਭਾਵਿਕਹੀ, ਬਨਸਪਤੀ, ਫੁੱਲਾਅਤੇਫਲਾਂਅੰਦਰਵਸਦਾਹੈ।ਹੇਨਾਨਕ! (ਜਿਵੇਂਪੰਛੀਆਂਦੇਰੈਣ-ਬਸੇਰੇਵਾਸਤੇਰੁੱਖਆਸਰਾਹੈ, ਤਿਵੇਂਜੀਵ-ਭੌਰੇਨੂੰਸਿਰਫ਼ਪਰਮਾਤਮਾਨੂੰਹੀਆਸਰਾ-ਸਹਾਰਾਸਮਝਨਾਚਾਹੀਦਾਹੈਜੋਭੌਰਿਆਂਵਾਂਗਸਾਰੇਦੇਵੀਦੇਵਤਿਆਂਨੂੰਨਾਪੂਜੇਉਸਨੂੰਪਤਾਹੋਵੇਕਿਇਕਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਹੀਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਵਿਚਟਿਕਾਂਦਾਹੈ।॥੨॥
سہجِ ۄنھسپتِ پھُلُ پھلُ بھۄرُ ۄسےَ بھےَ کھنّڈِ ॥ نانک ترۄرُ ایکُ ہےَ ایکو پھُلُ بھِرنّگُ ॥੨॥
سہج ۔ روھانی یا ذہنی سکون ۔ نھسپت ۔ جنگلا لاتی سبزہ زار ۔ بھور ۔ بھورا۔ دسے ۔ بستا ہے ۔ بھے کھنڈ۔ خوف دور کرکے ۔ ترور ۔شجر ۔ درخت۔ بھرنگ۔ بھوڑ۔
جس طرح سے شجر پرندوں کے لئے رات گذار نے کےلئے ایک آسرا ہے اس طرح سے روح کے لئے خدا ایک آسرا اور سہارا ہے ۔ جس طرح سے بھورا بیخوف ہوکر پھلوں پھولوں پر چکر لگاتا ہے ۔ اے نانک۔ شجر مراد خدا واحد ہے اور ایک ہی پھول کا عاشق ہے بھؤرا۔ وہ دنیاوی نعتموںکی حرص وہو مین بھٹکنے کی بجائے ذہنی و روحانی سکون میں زندگی گذارتا ہے ۔
ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ ॥
ਜੋਜਨਲੂਝਹਿਮਨੈਸਿਉਸੇਸੂਰੇਪਰਧਾਨਾ॥
jo jan loojheh manai si-o say sooray parDhaanaa.
O’ my friends, truly distinguished and brave warriors are those who battle with their minds (and stop them from being allured by worldly enticements). ਹੇਭਾਈ, ਜੋਮਨੁੱਖ (ਆਪਣੇ) ਮਨਨਾਲਲੜਦੇਹਨਉਹਸੂਰਮੇਇਨਸਾਨਬਣਦੇਹਨਉਹਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇਜਾਂਦੇਹਨ|
جو جن لوُجھہِ منےَ سِءُ سے سوُرے پردھانا ॥
لوجھیہ۔ جھگڑتے ہیں۔ منے سیؤ۔ اپنے من یا ضمیر سے ۔ پردھانا۔ مقبول عام۔
جو شخص اپنے دل سے لڑائی کرتے ہیں وہ بہادر ہیں اور مقبول عام ہوجاتے ہیں۔
ਹਰਿਸੇਤੀਸਦਾਮਿਲਿਰਹੇਜਿਨੀਆਪੁਪਛਾਨਾ॥
har saytee sadaa mil rahay jinee aap pachhaanaa.
They who recognize themselves (that they are a spark of the divine light), always remain united with God.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇਆਪਣੇਆਪਨੂੰਪਛਾਣਿਆਹੈਉਹਸਦਾਰੱਬਨਾਲਮਿਲੇਰਹਿੰਦੇਹਨ।
ہرِ سیتیِ سدا مِلِ رہے جِنیِ آپُ پچھانا ॥
ہر سیتی ۔خدا سے ۔ آپ ۔ خویشتا۔ اپنے دل اور اسکے عمل و کردار
جنہوں نے اپنے آپ کو پہچانیا ہے انہیں وسل خدا نصیب ہوا۔
ਗਿਆਨੀਆਕਾਇਹੁਮਹਤੁਹੈਮਨਮਾਹਿਸਮਾਨਾ॥
gi-aanee-aa kaa ih mahat hai man maahi samaanaa.
This is the greatness of the spiritually knowledgeable people that they remain absorbed in their mind i.e. are attuned to God. ਗਿਆਨਵਾਨਬੰਦਿਆਂਦੀਵਡਿਆਈਹੀਇਹਹੈ (ਭਾਵ, ਇਸੇਗੱਲਵਿਚਵਡਿਆਈਹੈ) ਕਿਉਹਮਨਵਿਚਟਿਕੇਰਹਿੰਦੇਹਨ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆਦੇਪਿੱਛੇਭਟਕਣਦੇਥਾਂਅੰਦਰਵਲਪਰਤੇਰਹਿੰਦੇਹਨ)।
گِیانیِیا کا اِہُ مہتُ ہےَ من ماہِ سمانا ॥
۔ محت ۔ محسو۔ بلندی و پرتری۔ من ماہے ۔ دلمیں
عالموں کی یہ بلند خیالی ہے کہ وہ اپنے دل میں محظوظ رہتے ہیں۔
ਹਰਿਜੀਉਕਾਮਹਲੁਪਾਇਆਸਚੁਲਾਇਧਿਆਨਾ॥
har jee-o kaa mahal paa-i-aa sach laa-ay Dhi-aanaa.
Thus by meditating on God, they get to the abode of God (recognize Him within themselves.(ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ) ਸੁਰਤਜੋੜਕੇਉਹਨਾਂਨੂੰਰੱਬਦਾਘਰਲੱਭਪੈਂਦਾਹੈ, ਰੱਬਮਿਲਪੈਂਦਾਹੈ।
ہرِ جیِءُ کا مہلُ پائِیا سچُ لاءِ دھِیانا ॥
۔ ہرجیو کا محل ۔ الہٰی ٹھکانہ ۔ سچ لائے دھیانا۔ خدا اور حقیقت میں توجہ لگا کر ۔
خدا کا ٹھکانہ ملا سچے خدامیں دھیان لگانے سے ۔
ਜਿਨਗੁਰਪਰਸਾਦੀਮਨੁਜੀਤਿਆਜਗੁਤਿਨਹਿਜਿਤਾਨਾ॥੮॥
jin gur parsaadee man jeeti-aa jag tineh jitaanaa. ||8||
Thus they alone have conquered the world (achieved the objective of coming into this world), who by Guru’s grace, have conquered their mind.||8|| (ਸੋ) ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇਗੁਰੂਦੀਮਿਹਰਨਾਲਆਪਣੇਮਨਨੂੰਜਿੱਤਿਆਹੈਉਹਨਾਂਨੇਜਗਤਜਿੱਤਲਿਆਹੈ॥੮॥
جِن گُر پرسادیِ منُ جیِتِیا جگُ تِنہِ جِتانا ॥੮॥
گرپرسادی ۔ رحمت مرشد سے ۔ من جیتیا۔ من پر عبور ۔ حاصل کر لیا۔ جگ تنیہہ جتانا۔ اسی نے دنیا فتح کرنی ہے ۔
جنہوں نے رحمت مرشد سے اپنے من جیتا ہے انہوں ہی نے علام جیتا ہے ۔
ਸਲੋਕੁਮਃ੩॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Guru:
سلوکُ مਃ੩॥
ਜੋਗੀਹੋਵਾਜਗਿਭਵਾਘਰਿਘਰਿਭੀਖਿਆਲੇਉ॥
jogee hovaa jag bhavaa ghar ghar bheekhi-aa lay-o.
If I were to become a yogi and wander through the world, begging from door to door, ਜੇਮੈਂਜੋਗੀਬਣਜਾਵਾਂ, ਜਗਤਵਿਚਭੌਂਦਾਫਿਰਾਂਤੇਘਰਘਰਤੋਂ (ਨਿਰਾ) ਖੈਰਹੀਲੈਂਦਾਰਹਾਂ,
جوگیِ ہوۄا جگِ بھۄا گھرِ گھرِ بھیِکھِیا لیءُ ॥
جوگی ہوواں۔ اگر جوگی ہوجاوں۔ بھیکھیا۔ خیرات۔ بھیک ۔
اگر میں جوگی ہو جاؤں میں پھرتا رہوں اور گھر گھر بھیک مانگتا رہوں۔
ਦਰਗਹਲੇਖਾਮੰਗੀਐਕਿਸੁਕਿਸੁਉਤਰੁਦੇਉ॥dargeh laykhaa mangee-ai kis kis utar day-o. then how would I answer for my bad deeds when the account of my deeds is demanded in the presence of God? ਤਾਂਪ੍ਰਭੂਦੀਹਜ਼ੂਰੀਵਿਚ (ਤਾਂਅਮਲਾਂਦਾ) ਲੇਖਾਮੰਗੀਦਾਹੈਮੈਂਕਿਸਕਿਸਕਰਤੂਤਦਾਜਵਾਬਦਿਆਂਗਾ?
درگہ لیکھا منّگیِئےَ کِسُ کِسُ اُترُ دیءُ ॥
درگیہہ۔ خدا کی عدالت میں۔ لیکھا۔ حساب۔ اتر ۔ جواب۔
خداکے دربارمیں جب اعمال کا حساب ہوگا تو کس کس بات کا جواب دونگا۔
ਭਿਖਿਆਨਾਮੁਸੰਤੋਖੁਮੜੀਸਦਾਸਚੁਹੈਨਾਲਿ॥
bhikhi-aa naam santokh marhee sadaa sach hai naal. O’ my friends, God is always with a person who considers Naam as charity, and contentment as his cottage. (ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੇ) ਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਨੂੰਭਿੱਛਿਆਬਣਾਇਆਹੈਸੰਤੋਖਨੂੰਕੁਟੀਆਬਣਾਇਆਹੈਰੱਬਸਦਾਉਸਦੇਨਾਲਵੱਸਦਾਹੈ।
بھِکھِیا نامُ سنّتوکھُ مڑیِ سدا سچُ ہےَ نالِ ॥
نام ۔ سچ ۔ حق و حقیقت ۔ سنتوکھ ۔ صبر۔ مڑھی۔ مکان یا کوٹھا۔ نال ساتھ۔
جس نے خدا کے نام سچ حق و حقیقت کو بھیک بنائیااور صبر کر رہائش کے لئے مکان بنائای تو خدا ہمیہ اسکے ساتھ ہے ۔
ਭੇਖੀਹਾਥਨਲਧੀਆਸਭਬਧੀਜਮਕਾਲਿ॥
bhaykhee haath na laDhee-aa sabh baDhee jamkaal.
No one has been able to lay hands upon the reality i.e. realize God simply by adopting holy garbs because the entire world is bound by the messenger of death. ਭੇਖਾਂਨਾਲਕਦੇਕਿਸੇਨੂੰਅਸਲੀਅਤਨਹੀਂਲੱਭੀ, ਸਾਰੀਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਜਮਕਾਲਨੇਬੰਨ੍ਹਰੱਖੀਹੈ।
بھیکھیِ ہاتھ ن لدھیِیا سبھ بدھیِ جمکالِ ॥
بھیکھی۔ دکھاو سے ۔ ہاتھ ۔ حقیقت کی گہرائی۔ لدھیا۔ حاصل نہ ہوگی ۔ جمکال۔ موت۔
بناوٹ اور دکھاوے سے اصلیت کا پتہ نہیں چلتا سارے عالم کو موت نے اپنے کلاوے میں باندھ رکھا ہے ۔
ਨਾਨਕਗਲਾਝੂਠੀਆਸਚਾਨਾਮੁਸਮਾਲਿ॥੧॥
naanak galaa jhoothee-aa sachaa naam samaal. ||1||
Therefore Nanak says, a person should meditate only on God’s Name since all other things are false.||1|| ਨਾਨਕਕਹਿੰਦੇਨੇ! ਜੀਵਨੂੰਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਹੀਯਾਦਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾਹੈ, ਇਸਤੋਂਛੁਟਹੋਰਗੱਲਾਂਕੂੜੀਆਂਹਨ॥੧॥
نانک گلا جھوُٹھیِیا سچا نامُ سمالِ ॥੧॥
گلاں ۔ باتیں۔
اے نانک باقی تمام باتیں جھوتی ہیں۔ خدا کے نام سچ حق و حقیقت یاد رکھ۔
ਮਃ੩॥
mehlaa 3.
Third Guru:
مਃ੩॥
ਜਿਤੁਦਰਿਲੇਖਾਮੰਗੀਐਸੋਦਰੁਸੇਵਿਹੁਨਕੋਇ॥
jitdar laykhaa mangee-ai so dar sayvihu na ko-ay.
O’ my friends, don’t serve at that door (and waste your efforts), if you are going to be asked to account for the deeds done there. ਹੇਭਾਈ, ਜਿਸਬੂਹੇਤੇ (ਬੈਠਿਆਂਅਤੇਕੀਤੇਕਰਮਾਂਦਾ) ਲੇਖਾਮੰਗਿਆਜਾਣਾਹੈਉਹਬੂਹਾਕੋਈਨਾਹਮੱਲਿਓ।
جِتُ درِ لیکھا منّگیِئےَ سو درُ سیۄِہُ ن کوءِ ॥
لیکھا۔ حساب۔ در ۔ دروازہ۔ ٹھکانہ ۔ سیوہو۔ اختیار نہ کرؤ۔
جس کے در پر حساب مانگا جاتاہے اسکے اعمال کا اس در کو نہ اپناؤ۔
ਐਸਾਸਤਿਗੁਰੁਲੋੜਿਲਹੁਜਿਸੁਜੇਵਡੁਅਵਰੁਨਕੋਇ॥
aisaa satgur lorh lahu jis jayvad avar na ko-ay.
Instead find such a true Guru, who has no one equal to him in greatness. ਐਸਾਗੁਰੂਲੱਭੋਜਿਸਵਰਗਾਹੋਰਨਾਹਲੱਭਸਕੇ।
ایَسا ستِگُرُ لوڑِ لہُ جِسُ جیۄڈُ اۄرُ ن کوءِ ॥
لوڑلہو۔ تلاش کرؤ۔ اور ۔ دوسرا۔
ایسے سچے مرشد کی تلاش کرؤ ۔ جس کے برابر دوسرا نہ مل سکے ۔
ਤਿਸੁਸਰਣਾਈਛੂਟੀਐਲੇਖਾਮੰਗੈਨਕੋਇ॥
tis sarnaa-ee chhootee-ai laykhaa mangai na ko-ay.
It is by seeking his refuge (and following his teachings) that we are emancipated, and no one asks for the account of our past deeds. ਉਸਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪਿਆਂ (ਕਰਮਾਂਦੇਗੇੜਤੋਂ) ਮੁਕਤਹੋਈਦਾਹੈ। (ਫਿਰਕਿਸੇਕਰਮਾਂਦਾ) ਲੇਖਾਕੋਈਨਹੀਂਮੰਗਦਾ|
تِسُ سرنھائیِ چھوُٹیِئےَ لیکھا منّگےَ ن کوءِ ॥
سرنائی۔ پناہ گیر۔ چھٹیئے ۔ نجات ملتی ہے ۔
اسکی پنا ہگیری سے نجات حاصل ہوگی اور کوئی حساب نہیں مانگتا ۔
ਸਚੁਦ੍ਰਿੜਾਏਸਚੁਦ੍ਰਿੜੁਸਚਾਓਹੁਸਬਦੁਦੇਇ॥
sach drirh-aa-ay sach darirh sachaa oh sabadday-ay. because that Guru himself steadfastly meditates on Naam, makes his followers to firmly enshrine God within, and blesses them with true word. (ਕਿਉਂਕਿ) ਉਹਗੁਰੂਆਪਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਪੱਲੇਬੰਨ੍ਹਦਾਹੈ (ਸਰਨਆਇਆਂਦੇ) ਪੱਲੇਬੰਨ੍ਹਾਂਦਾਹੈਤੇਪ੍ਰਭੂਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦੀਬਾਣੀਦੇਂਦਾਹੈ।
سچُ د٘رِڑاۓ سچُ د٘رِڑُ سچا اوہُ سبدُ دےءِ ॥
سچ دڑارائے ۔ حقیقت ذہن نشین کراتا ہے ۔ سچ درڑ۔ حقیقت خود ذہن نشین کرتا ہے ۔
جوخود سچ حق و حقیقتالہٰی نام ذہن نشین کرتا ہے اور دوسروں کو ذہن نشین کراتا ہے اور سچا کلام دیتا ہے
ਹਿਰਦੈਜਿਸਦੈਸਚੁਹੈਤਨੁਮਨੁਭੀਸਚਾਹੋਇ॥
hirdai jis dai sach hai tan man bhee sachaa ho-ay.
A person within whose mind, is enshrined the truth, his body and mind also become immaculate. ਜਿਸਮਨੁੱਖਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚਰੱਬਆਵੱਸਦਾਹੈਉਸਦਾਸਰੀਰਭੀਉਸਦਾਮਨਭੀਰੱਬਦੇਪਿਆਰਵਿਚਰੰਗਿਆਜਾਂਦਾਹੈ।
ہِردےَ جِس دےَ سچُ ہےَ تنُ منُ بھیِ سچا ہوءِ ॥
۔ جس کے دل میں خدا بس جاتا ہے اسکا دل وجان بھی سچا مانند خدا ہوجاتا ہے ۔

ਨਾਨਕਸਚੈਹੁਕਮਿਮੰਨਿਐਸਚੀਵਡਿਆਈਦੇਇ॥
naanak sachai hukam mani-ai sachee vadi-aa-ee day-ay.
O’ Nanak, if we obey the command of God, He blesses us with true greatness, ਹੇਨਾਨਕ! ਜੇਪ੍ਰਭੂਦੀਰਜ਼ਾਮੰਨਲਈਏਤਾਂਉਹਸੱਚੀਵਡਿਆਈਬਖ਼ਸ਼ਦਾਹੈ;
نانک سچےَ ہُکمِ منّنِئےَ سچیِ ۄڈِیائیِ دےءِ ॥
سچے حکم منیئے ۔ الہٰی رضا قبول کرنے سے ۔ سچی وڈیائی۔ حقیقی عظمت و حشمت
اے نانک۔ الہٰی رضا و فرمان ماننے سےخڈا سچی عطمت و شہرت دیتاہے اور خود خدا میں محو ومجذوب ہوجاتا ہے
ਸਚੇਮਾਹਿਸਮਾਵਸੀਜਿਸਨੋਨਦਰਿਕਰੇਇ॥੨॥
sachay maahi samaavasee jis no nadar karay-i. ||2||
and by casting His glance of grace, merges us in Himself. ||2|| ਜਿਸਉਤੇਉਹਆਪਮਿਹਰਦੀਨਜ਼ਰਕਰਦਾਹੈਉਸਨੂੰਆਪਨੇਆਪਵਿਚਮਿਲਾਲੈਂਦਾਹੈ॥੨॥
سچے ماہِ سماۄسیِ جِس نو ندرِ کرےءِ ॥੨॥
۔ ندر۔ نظر عنایت و شفقت ۔
جس پرخدا کی نظر عنایت و شفقت ہوتی ہے ۔
ਪਉੜੀ॥
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑیِ ॥
ਸੂਰੇਏਹਿਨਆਖੀਅਹਿਅਹੰਕਾਰਿਮਰਹਿਦੁਖੁਪਾਵਹਿ॥
sooray ayhi na aakhee-ahi ahaNkaar mareh dukh paavahi.
The persons who die satisfying their ego and suffer pain, are not called valiant. ਜੋਮਨੁੱਖਅਹੰਕਾਰਵਿਚਮਰਦੇਹਨ (ਖਪਦੇਹਨ) ਤੇਦੁੱਖਪਾਂਦੇਹਨਉਹਨਾਂਨੂੰਸੂਰਮੇਨਹੀਂਆਖੀਦਾ|
سوُرے ایہِ ن آکھیِئہِ اہنّکارِ مرہِ دُکھُ پاۄہِ ॥
سورے ۔ بہادر۔ اہنکار۔ غرور۔ تکبر۔
جو انسان غرور و تکبر میں مرتے ہیں عذآب پاتے ہیں وہ بہادر کہلاتے ۔
ਅੰਧੇਆਪੁਨਪਛਾਣਨੀਦੂਜੈਪਚਿਜਾਵਹਿ॥
anDhay aap na pachhaannee doojai pach jaaveh.
These egotists, blinded by ignorance, do not recognize their true self and are consumed in duality (love of worldly possessions instead of God). ਉਹ (ਅਹੰਕਾਰੀ) ਅੰਨ੍ਹੇਆਪਣਾਅਸਲਾਨਹੀਂਪਛਾਣਦੇਤੇਮਾਇਆਦੇਮੋਹਵਿਚਖ਼ੁਆਰਹੁੰਦੇਹਨ।
انّدھے آپُ ن پچھانھنیِ دوُجےَ پچِ جاۄہِ ॥
اندھے ۔ ناعاقبت اندیش ۔ آپ ۔ خوئش۔ دوجے ۔ دوئی دؤئش۔ بچ۔ ذلیل وخوآر
نا عاقبت اندیشوں اپنے آپ کی خبر نہیں دوئی دویش میں ذلیل و خوآر ہوتے ہیں۔
ਅਤਿਕਰੋਧਸਿਉਲੂਝਦੇਅਗੈਪਿਛੈਦੁਖੁਪਾਵਹਿ॥
at karoDh si-o loojh-day agai pichhai dukh paavahi.
They fight with others in great anger and therefore suffer in pain, both here and hereafter. ਬੜੇਕ੍ਰੋਧਵਿਚਆਕੇ (ਦੂਜਿਆਂਨਾਲ) ਲੜਦੇਹਨਤੇਇਸਲੋਕਤੇਪਰਲੋਕਵਿਚਦੁੱਖਹੀਪਾਂਦੇਹਨ।
اتِ کرودھ سِءُ لوُجھدے اگےَ پِچھےَ دُکھُ پاۄہِ ॥
کرودھ ۔ غصہ ۔ لوجھدے ۔ لڑتے ہیں بھاوٹی ۔ پیار انہیں نہیں چاہتا۔
بھاری غصے میں آکر ذلیل و خوآر ہوتے اور دونوں عاموں میں عذآب پاتے ہیں۔
ਹਰਿਜੀਉਅਹੰਕਾਰੁਨਭਾਵਈਵੇਦਕੂਕਿਸੁਣਾਵਹਿ॥
har jee-o ahaNkaar na bhaav-ee vayd kook sunaaveh.
Even Vedas (the Hindu holy books) loudly proclaim that arrogance is not pleasing to God. ਵੇਦਆਦਿਕਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਭੀਪੁਕਾਰਕੇਕਹਿਰਹੇਹਨਕਿਰੱਬਨੂੰਅਹੰਕਾਰਚੰਗਾਨਹੀਂਲੱਗਦਾ।
ہرِ جیِءُ اہنّکارُ ن بھاۄئیِ ۄید کوُکِ سُنھاۄہِ ॥
کوک ۔ پکار۔ پکار۔
مذہبمیں کتابیں پکار پکار کر کہتی ہیں۔ خدا غرور و تکبر اچھا نہیں سمجھتا
ਅਹੰਕਾਰਿਮੁਏਸੇਵਿਗਤੀਗਏਮਰਿਜਨਮਹਿਫਿਰਿਆਵਹਿ॥੯॥
ahaNkaar mu-ay say vigtee ga-ay mar janmeh fir aavahi. ||9||
They who die in self-conceit, depart from here without achieving salvation, and keep going through a cycle of birth and death. ||9|| ਜੋਮਨੁੱਖਅਹੰਕਾਰਵਿਚਹੀਮਰਦੇਰਹੇਉਹਬੇ-ਗਤੇਹੀਗਏ (ਉਹਨਾਂਦਾਜੀਵਨਨਾਹਸੁਧਰਿਆ), ਉਹਮੁੜਮੁੜਮਰਦੇਜੰਮਦੇਰਹਿੰਦੇਹਨ॥੯॥
اہنّکارِ مُۓ سے ۄِگتیِ گۓ مرِ جنمہِ پھِرِ آۄہِ ॥੯॥
وگتی ۔ بر حالت۔ بد روح۔
جو غرور و تکبر میں مرتا ہے وہ د روح برے حال مرتا ہے اور تناسخ میں پڑارہتاہے ۔
ਸਲੋਕੁਮਃ੩॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third guru:
سلوکُ مਃ੩॥
ਕਾਗਉਹੋਇਨਊਜਲਾਲੋਹੇਨਾਵਨਪਾਰੁ॥
kaaga-o ho-ay na oojlaa lohay naav na paar.
Ordinarily, a crow cannot become white like a swan, and a boat of iron cannot float across the river, ਕਾਂਤੋਂਚਿੱਟਾ (ਹੰਸ)ਨਹੀਂਬਣਸਕਦਾ, ਲੋਹੇਦੀਬੇੜੀ (ਨਦੀਦਾ) ਪਾਰਲਾਕੰਢਾਨਹੀਂਲੱਭਸਕਦੀ,
کاگءُ ہوءِ ن اوُجلا لوہے ناۄ ن پارُ ॥
کاگؤ ۔کوے ۔ اجلا۔ سفید۔ لوہے ناد۔ لوہے کی کشتی
کوا سفید ہو سکتا ہے لوہے کی کشتی کنارے نہیں لگی
ਪਿਰਮਪਦਾਰਥੁਮੰਨਿਲੈਧੰਨੁਸਵਾਰਣਹਾਰੁ॥
piram padaarath man lai Dhan savaaranhaar.
but blessed is that embellishing Guru, following whose teachings, (even a person with a black heart like a crow) starts believing in the beloved commodity of Naam. ਪਰਸ਼ਾਬਾਸੇਉਸਸਵਾਰਨਵਾਲੇ (ਗੁਰੂ) ਨੂੰ (ਜਿਸਦੀਮੱਤਲੈਕੇਕਾਂਵਰਗੇਕਾਲੇਮਨਵਾਲਾਭੀ) ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਅੰਗੀਕਾਰਕਰਦਾਹੈ|
پِرم پدارتھُ منّنِ لےَ دھنّنُ سۄارنھہارُ ॥
پرم پدارتھ۔ عطیم نعمت۔ دھن سوارنہار۔ شاباش اس درستی کرنے والے کو سرکاسٹ۔ لکڑی کے سر پر۔
مگر شاباش ہے اُس درستکار کو جو ایک عظیم نعمت تسلیم کرتا ہے ۔
ਹੁਕਮੁਪਛਾਣੈਊਜਲਾਸਿਰਿਕਾਸਟਲੋਹਾਪਾਰਿ॥
hukam pachhaanai oojlaa sir kaasat lohaa paar.
He recognizes the Will of God, becomes immaculate (like a swan, and swims across this worldly ocean) just as iron floats across a river by riding on wood. ਉਹਹੁਕਮਪਛਾਣਦਾਹੈਤਾਂ (ਕਾਂਤੋਂ) ਹੰਸਬਣਜਾਂਦਾਹੈ (ਜਿਵੇਂ) ਲੱਕੜਦੇਆਸਰੇਲੋਹਾ (ਨਦੀਦੇ) ਪਾਰਲੇਕੰਢੇਜਾਲੱਗਦਾਹੈ।
ہُکمُ پچھانھےَ اوُجلا سِرِ کاسٹ لوہا پارِ ॥
فرمان و رضا کی پہچان کرنے سے پاک ہو جاتا ہے ۔ انکڑے کے اسرے لوہا کنارے لگ جاتا ہے ۔
ਤ੍ਰਿਸਨਾਛੋਡੈਭੈਵਸੈਨਾਨਕਕਰਣੀਸਾਰੁ॥੧॥
tarisnaa chhodai bhai vasai naanak karnee saar. ||1||
O’ Nanak, through the Guru, he sheds fire like worldly desire and the fear of God abides in his mind; only such conduct is really great.||1|| (ਗੁਰੂਦੇਆਸਰੇ) ਹੇਨਾਨਕ! ਉਹਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਤਿਆਗਦਾਹੈਤੇਰੱਬਦੇਡਰਵਿਚਜੀਊਂਦਾਹੈ, (ਬੱਸ!) ਇਹੀਕਰਣੀਸਭਤੋਂਚੰਗੀਹੈ॥੧॥
ت٘رِسنا چھوڈےَ بھےَ ۄسےَ نانک کرنھیِ سارُ
ترسنا۔ خوآہشات ۔ بھے وسے ۔ خوف رکھے ۔ کرنی سار۔ اعمال کی بنیاد۔ اصل اعمال۔
اے نانک۔ خواہشات چھوڑنا اور خدا کے خوف مین زندگی بسر کرنا ہی سب سے اعلے اعمال ہے ۔
ਮਃ੩॥
mehlaa 3.
Third Guru:
مਃ੩॥
ਮਾਰੂਮਾਰਣਜੋਗਏਮਾਰਿਨਸਕਹਿਗਵਾਰ॥
maaroo maaran jo ga-ay maar na sakahi gavaar.
O’ my friends, the ignorant people who go to the forests to conquer their minds, are not able to conquer them.
ਹੇਭਾਈ, ਜੋਮੂਰਖਬਾਹਰਜੰਗਲਾਂਵਿਚਮਨਨੂੰਮਾਰਨਵਾਸਤੇਗਏਉਹਮਾਰਨਸਕੇ|
ماروُ مارنھ جو گۓ مارِ ن سکہِ گۄار ॥
جو دل کو ختم کرنے کے لئے جنگلوں اور ریگستانوں میںگئے ایسے جاہل مار نہیں سکتے اگر یہ من زیر یا قابو ہو سکتا ہے
ਨਾਨਕਜੇਇਹੁਮਾਰੀਐਗੁਰਸਬਦੀਵੀਚਾਰਿ॥
naanak jay ih maaree-ai gur sabdee veechaar.
O’ Nanak, if this mind is to be controlled, it can only be done by reflecting on the Guru’s word,
ਹੇਨਾਨਕ! ਜੇਇਹਮਨਵੱਸਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈਤਾਂਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਵਿਚਾਰਕੀਤਿਆਂਹੀਵੱਸਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹੈ,
نانک جے اِہُ ماریِئےَ گُر سبدیِ ۄیِچارِ ॥
تو اے نانک۔ کلام مرشدکو سوچنے اور مجھنے سے قایو ہو سکتا ہے ۔

ਏਹੁਮਨੁਮਾਰਿਆਨਾਮਰੈਜੇਲੋਚੈਸਭੁਕੋਇ॥
ayhu man maari-aa naa marai jay lochai sabh ko-ay.
otherwise this mind cannot be stilled even though everyone may long to do so. (ਨਹੀਂਤਾਂਉਂਞ) ਭਾਵੇਂਕੋਈਕਿਤਨੀਹੀਤਾਂਘਕਰੇਇਹਮਨਜਤਨਕੀਤਿਆਂਵੱਸਵਿਚਨਹੀਂਆਉਂਦਾ।
ایہُ منُ مارِیا نا مرےَ جے لوچےَ سبھُ کوءِ ॥
درنہ کوئی کتنی کوشش کیوں نہ کرے یہ قابو نہیں ہوسکتا۔
ਨਾਨਕਮਨਹੀਕਉਮਨੁਮਾਰਸੀਜੇਸਤਿਗੁਰੁਭੇਟੈਸੋਇ॥੨॥
naanak man hee ka-o man maarsee jay satgur bhaytai so-ay. ||2||
O’ Nanak, only the mind itself stills the mind, when one meets the true Guru, and follows his teachings.||2||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜੇਸਮਰੱਥਗੁਰੂਮਿਲਪਏਤਾਂਮਨਹੀਮਨਨੂੰਮਾਰਲੈਂਦਾਹੈ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂਦੀਸਹੈਤਾਨਾਲਅੰਦਰਵਲਪਰਤਿਆਂਮਨਵੱਸਵਿਚਆਜਾਂਦਾਹੈ) ॥੨॥
نانک من ہیِ کءُ منُ مارسیِ جے ستِگُرُ بھیٹےَ سوءِ ॥੨॥
اے نانک۔ اگر کسی با توفیق مرشد کا ملاپ ھاصل ہوجائے تو یہ من ہی من کو قابو کرتاہے ۔