Urdu-Raw-Page-1062

ਕਰਤਾਕਰੇਸੁਨਿਹਚਉਹੋਵੈ॥
kartaa karay so nihcha-o hovai.
Whatever the Creator does, surely comes to pass.
whatever the Creator does, that happens for sure.
(ਉਸਮਨੁੱਖਨੂੰਨਿਸ਼ਚਾਹੋਜਾਂਦਾਹੈਕਿ) ਜੋਕੁਝਪਰਮਾਤਮਾਕਰਦਾਹੈਉਹਜ਼ਰੂਰਹੁੰਦਾਹੈ,
کرتاکرےسُنِہچءُہوۄےَ॥
نہجؤ ۔ ضرور
خدا جو کچھ کرتا ہے لازمی ہوتا ہے

ਗੁਰਕੈਸਬਦੇਹਉਮੈਖੋਵੈ॥
gur kai sabday ha-umai khovai.
Through the Word of the Guru’s Shabad, egotism is consumed.
Shed ego by reflecting on the Guru’s Divine word,
ਉਹਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲ (ਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈਦੂਰਕਰਲੈਂਦਾਹੈ,
گُرکےَسبدےہئُمےَکھوۄےَ॥
ہونمے ۔ خودی۔ کھووے ۔ مٹائے ۔
کلاما مرشد سے خودی مٹ جاتی ہے ۔

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀਕਿਸੈਦੇਵਡਿਆਈਨਾਮੋਨਾਮੁਧਿਆਇਦਾ॥੫॥
gur parsaadee kisai day vadi-aa-ee naamo naam Dhi-aa-idaa. ||5||
By Guru’s Grace, some are blessed with glorious greatness; they meditate on the Naam, the Name of the Lord. ||5||
Through the Guru’s grace, only a rare person gets this glory to meditate on Naam.||5||
(ਜਿਸ) ਕਿਸੇ (ਵਿਰਲੇਮਨੁੱਖ) ਨੂੰਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਪਰਮਾਤਮਾਵਡਿਆਈਦੇਂਦਾਹੈ।ਉਹਮਨੁੱਖਹਰਵੇਲੇਹਰਿ-ਨਾਮਹੀਸਿਮਰਦਾਹੈ॥੫॥
گُرپرسادیِکِسےَدےۄڈِیائیِنامونامُدھِیائِدا॥੫॥
گرپرسادی۔ رحمت مرشد سے ۔ نامونام۔ ہر وقت نام ہ نام مراد سچ حق و حقیقت ۔ دھیائیدا۔ توجہ دیتا ہے (5)
خدا جسے رھمت مرشد سے بزرگی و بلندتی عنایت کرتا ہے وہ الہٰی نام سچ حق و حقیقت دست میں اپنا دھیان لگات اہے (5)

ਗੁਰਸੇਵੇਜੇਵਡੁਹੋਰੁਲਾਹਾਨਾਹੀ॥
gur sayvay jayvad hor laahaa naahee.
There is no other profit as great as service to the Guru.
Nothing is more profitable than serving the Guru.
ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਣਦੇਬਰਾਬਰ (ਜਗਤਵਿਚ) ਹੋਰਕੋਈਲਾਭਨਹੀਂਹੈ।
گُرسیۄےجیۄڈُہورُلاہاناہیِ॥
لاہا۔ نفع
خدمت مرشد کے علاوہ دوسری چیز اتنی منافع بخش نہیں ۔

ਨਾਮੁਮੰਨਿਵਸੈਨਾਮੋਸਾਲਾਹੀ॥
naam man vasai naamo saalaahee.
The Naam abides within my mind, and I praise the Naam.
(They who seek the shelter of the Guru, God’s) Name comes to reside (in their hearts, and at all times they) keep praising the Name (and God’s grace upon His creatures. O’ my friends, God’s)
The Naam come to reside in the heart, in bliss they keep meditating on Naam.
(ਜਿਹੜੇਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਂਦੇਹਨ, ਉਹਨਾਂਦੇ) ਮਨਵਿਚ (ਪਰਮਾਤਮਾਦਾ) ਨਾਮਆਵੱਸਦਾਹੈ, ਉਹਹਰਵੇਲੇਹਰਿ-ਨਾਮਦੀਸਿਫ਼ਤਕਰਦੇਹਨ।
نامُمنّنِۄسےَناموسالاہیِ॥
سچ حق و حقیقت الہٰی نام دلمیں بسائے اور اسی کی حمدوثناہ کرے ۔

ਨਾਮੋਨਾਮੁਸਦਾਸੁਖਦਾਤਾਨਾਮੋਲਾਹਾਪਾਇਦਾ॥੬॥
naamo naam sadaa sukh-daata naamo laahaa paa-idaa. ||6||
The Naam is forever the Giver of peace. Through the Naam, we earn the profit. ||6||
Naam is peace giving, meditating on it, one obtains true profit of human life.||6||
ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਹੀਸਦਾਸੁਖਦੇਣਵਾਲਾਹੈ।ਹਰਿ-ਨਾਮਹੀ (ਅਸਲ) ਲਾਭਮਨੁੱਖਖੱਟਦਾਹੈ॥੬॥
نامونامُسداسُکھداتانامولاہاپائِدا॥੬॥
لہٰی نام آرام و آسائش پہنچانے والاہے اور نام سے اسلی وحقیقی منافع حاصل ہوتا ہے (6)

ਬਿਨੁਨਾਵੈਸਭਦੁਖੁਸੰਸਾਰਾ॥
bin naavai sabhdukh sansaaraa.
Without the Name, all the world suffers in misery.
Without meditating on the Naam, there is pain in the world (heart).
ਹਰਿ-ਨਾਮਤੋਂਖੁੰਝਿਆਂਜਗਤਵਿਚਹਰਪਾਸੇਦੁੱਖਹੀਦੁੱਖਹੈ।
بِنُناۄےَسبھدُکھُسنّسارا॥
الہٰی نام سچ و حقیقت بغیر اس دنیا میں ہر طرف عذاب ہ عذاب ہے

ਬਹੁਕਰਮਕਮਾਵਹਿਵਧਹਿਵਿਕਾਰਾ॥
baho karam kamaaveh vaDheh vikaaraa.
The more actions one does, the more the corruption increases.
Instead of meditating on the Naam, they perform many ritualistic deeds, increase their sins and attachments.
(ਜਿਹੜੇਮਨੁੱਖਨਾਮਨੂੰਭੁਲਾਕੇਧਾਰਮਿਕਮਿਥੇਹੋਏਹੋਰ) ਅਨੇਕਾਂਕਰਮਕਰਦੇਹਨ (ਉਹਨਾਂਦੇਅੰਦਰਸਗੋਂ) ਵਿਕਾਰਵਧਦੇਹਨ।
بہُکرمکماۄہِۄدھہِۄِکارا॥
کرم کماویہہ۔ اعمال کرے ۔ ودھیہہ وکار۔ بدیاں اور برائیوں میں اضافہ ہوتا ہے (7)
سکے بغیر خوآہ کتنے ہی کام سر انجام دیئے جائیں اس سے بدیوں اور برائیوں میں اضافہ ہوتاجائیگا۔

ਨਾਮੁਨਸੇਵਹਿਕਿਉਸੁਖੁਪਾਈਐਬਿਨੁਨਾਵੈਦੁਖੁਪਾਇਦਾ॥੭॥
naam na sayveh ki-o sukh paa-ee-ai bin naavai dukh paa-idaa. ||7||
Without serving the Naam, how can anyone find peace? Without the Naam, one suffers in pain. ||7||
Without serving and meditating on the Naam, we cannot obtain inner peace and one suffers in pain.||7||
ਜੇਮਨੁੱਖਨਾਮਨਹੀਂਸਿਮਰਦੇਤਾਂਆਤਮਕਆਨੰਦਕਿਵੇਂਮਿਲਸਕਦਾਹੈ? ਨਾਮਤੋਂਖੁੰਝਕੇਮਨੁੱਖਦੁੱਖਹੀਸਹੇੜਦਾਹੈ॥੭॥
نامُنسیۄہِکِءُسُکھُپائیِئےَبِنُناۄےَدُکھُپائِدا॥੭॥
سچ حق و حقیقت کے بغیر روحانی و ذہنی سکون حاصل نہیں ہوسکتا۔ اسکے بغیر ہر جگہ ہر وقت عذاب ہی عذاب ہے (7)

ਆਪਿਕਰੇਤੈਆਪਿਕਰਾਏ॥
aap karay tai aap karaa-ay.
He Himself acts, and inspires all to act.
That (God) Himself does and gets everything done.
ਪਰਮਾਤਮਾਆਪਹੀਸਭਕੁਝਕਰਰਿਹਾਹੈਅਤੇ (ਜੀਵਾਂਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਰਿਹਾਹੈ।
آپِکرےتےَآپِکراۓ॥
جو کچھ دنیا مین ہوتا ہے خدا خود ہی کرتا اور کراتا ہے

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀਕਿਸੈਬੁਝਾਏ॥
gur parsaadee kisai bujhaa-ay.
By Guru’s Grace, He reveals Himself to a few.
“(O’ my friends, only) through Guru’s grace,does He reveal (this thing) to a rare person,
By Guru’s Grace, He gives this understanding to only a few.
ਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਕਿਸੇ (ਵਿਰਲੇ) ਨੂੰਪਰਮਾਤਮਾਇਹਸਮਝਦੇਂਦਾਹੈ।
گُرپرسادیِکِسےَبُجھاۓ॥
بجھائے ۔ سمجھائے ۔
رحمت مرشد سے خڈا کسی کو ہی سمجھاتا ہے

ਗੁਰਮੁਖਿਹੋਵਹਿਸੇਬੰਧਨਤੋੜਹਿਮੁਕਤੀਕੈਘਰਿਪਾਇਦਾ॥੮॥
gurmukh hoveh say banDhan torheh muktee kai ghar paa-idaa. ||8||
One who becomes Gurmukh breaks his bonds, and attains the home of liberation. ||8||
Therefore, one who becomes a Guru’s follower breaks one’s worldly bonds and reaches the house (state) of liberation.||8||
ਜਿਹੜੇਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਰਹਿੰਦੇਹਨ, ਉਹ (ਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂਮਾਇਆਦੇਮੋਹਦੇ) ਬੰਧਨਤੋੜਲੈਂਦੇਹਨ।ਗੁਰੂਉਹਨਾਂਨੂੰਉਸਆਤਮਕਟਿਕਾਣੇਵਿਚਰੱਖਦਾਹੈਜਿੱਥੇਉਹਨਾਂਨੂੰਵਿਕਾਰਾਂਵੱਲੋਂਖ਼ਲਾਸੀਮਿਲੀਰਹਿੰਦੀਹੈ॥੮॥
گُرمُکھِہوۄہِسےبنّدھنتوڑہِمُکتیِکےَگھرِپائِدا॥੮॥
بندھن۔ غلامی ۔ مکتی ۔ آزادی ۔ نجات (8)
مرید مرشد دنیاوی و ذہنی غلامی کی بندشوں سے آزاد ہوتا ہے اور بدیوں اور برائیوں سے آزاد کرتا ہے (8)

ਗਣਤਗਣੈਸੋਜਲੈਸੰਸਾਰਾ॥
ganat ganai so jalai sansaaraa.
One who calculates his accounts, burns in the world.
One who keeps counting his worldly wealth keep suffering and burning (in pain).
ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਹਰਵੇਲੇਮਾਇਆਦੀਆਂਗਿਣਤੀਆਂਗਿਣਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਹਜਗਤਵਿਚਸਦਾ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਦੀਅੱਗਵਿਚ) ਸੜਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ,
گنھتگنھےسوجلےَسنّسارا॥
گھنت گنے ۔ اعداد و شمار کا لحاظ کر نے سے ۔ جلے نسارا ۔ دنیا میں فکر و تشیوش میں جلتا ہے
جو انسان ہر وقت دولت کی نت میں مصروف رہتاہے وہ ہمیشہ خواہشات کی آگ میں جلتا رہتا ہے

ਸਹਸਾਮੂਲਿਨਚੁਕੈਵਿਕਾਰਾ॥
sahsaa mool na chukai vikaaraa.
His skepticism and corruption are never dispelled.
Such a person’s doubt and evil tendency are never dispelled.
ਉਸਦਾਇਹਵਿਅਰਥਸਹਮਕਦੇਭੀਨਹੀਂਮੁੱਕਦਾ।
سہساموُلِنچُکےَۄِکارا॥
سہسا۔ فکر۔ تشیوش۔ مول ۔ بالکل۔ چکے وکار۔ برائیاں ختم نہیں ہوتئیں۔
۔ اسکی فکر مندری اور تشویش کبھی ختم نہیں ہوتی۔

ਗੁਰਮੁਖਿਹੋਵੈਸੁਗਣਤਚੁਕਾਏਸਚੇਸਚਿਸਮਾਇਦਾ॥੯॥
gurmukh hovai so ganat chukaa-ay sachay sach samaa-idaa. ||9||
One who becomes Gurmukh abandons his calculations; through Truth, we merge in the True Lord. ||9||
One who becomes a Guru’s follower abandons all calculations, and by meditating on the Naam merges into it||9||
ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਂਦਾਹੈ, ਉਹਦੁਨੀਆਵਾਲੇਚਿੰਤਾ-ਫ਼ਿਕਰਮੁਕਾਈਰੱਖਦਾਹੈ, ਉਹਹਰਵੇਲੇਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੇਪਰਮਾਤਮਾਦੀਯਾਦਵਿਚਲੀਨਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੯॥
گُرمُکھِہوۄےَسُگنھتچُکاۓسچےسچِسمائِدا॥੯॥
گنت چکائے ۔ حساب ختم کرے ۔ سچے سچ۔ صدیوی سچے خدا (9)
مرید مرشد ہونے سے فکر مندری ختم ہوتی ہے اور الہٰی یادوریاض میں مصروفیت حاصل ہوتی ہے (9)

ਜੇਸਚੁਦੇਇਤਪਾਏਕੋਈ॥
jay sach day-ay ta paa-ay ko-ee.
If God grants Truth, then we may attain it.
Only if God Himself blesses with Naam, only then does one receive it.
ਪਰ, ਜੇਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਪਰਮਾਤਮਾ (ਆਪਹੀਇਹਬੇ-ਫ਼ਿਕਰੀ) ਬਖ਼ਸ਼ੇ, ਤਦੋਂਹੀਕੋਈਮਨੁੱਖਇਸਨੂੰਪ੍ਰਾਪਤਕਰਦਾਹੈ।
جےسچُدےءِتپاۓکوئیِ॥
دئے ۔ دے
اگر خدا خود بیفکری بخشے تبھی حاصل ہوتی ہے ۔

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀਪਰਗਟੁਹੋਈ॥
gur parsaadee pargat ho-ee.
By Guru’s Grace, it is revealed.
-and by Guru’s grace, it becomes manifest.
ਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲ (ਪ੍ਰਭੂਉਸਦੇਅੰਦਰ) ਪਰਗਟਹੋਜਾਂਦਾਹੈ।
گُرپرسادیِپرگٹُہوئیِ॥
پرگٹ۔ ظاہر۔
رحمت مرشد سے ظاہر ہوجاتا ہے

ਸਚੁਨਾਮੁਸਾਲਾਹੇਰੰਗਿਰਾਤਾਗੁਰਕਿਰਪਾਤੇਸੁਖੁਪਾਇਦਾ॥੧੦॥
sach naam saalaahay rang raataa gur kirpaa tay sukh paa-idaa. ||10||
One who praises the True Name, and remains imbued with the Lord’s Love, by Guru’s Grace, finds peace. ||10||
Imbued with the love for God, one meditates on the eternal Naam, and by Guru’s grace enjoys inner peace. ||10||
ਉਹਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗਵਿਚਮਸਤਰਹਿਕੇਸਦਾ-ਥਿਰਹਰਿ-ਨਾਮਸਿਮਰਦਾਹੈ, ਤੇ, ਆਤਮਕਆਨੰਦਮਾਣਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੧੦॥
سچُنامُسالاہےرنّگِراتاگُرکِرپاتےسُکھُپائِدا॥੧੦॥
سچ نام صلاحے ۔ سچ ۔ حق و حقیقت کی تعریف کرے یا ثناہ گوئی کرے (10)
اسکے ذہن میں وہ پریم پیار سے الہٰی نام سچ حق و حقیقت میں توجہ دیتا ہے اور اس سے روھانی وزہنی سکون پاتاہے (10)

ਜਪੁਤਪੁਸੰਜਮੁਨਾਮੁਪਿਆਰਾ॥
jap tap sanjam naam pi-aaraa.
The Beloved Naam, the Name of the Lord, is chanting, meditation, penance and self-control.
(O’ my friends), to whom (God’s) Name is dear, (has all the merits of) worship, penance, and austerity.
Meditating on sweet Naam is meditation, penance and self-control.
ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਮਿੱਠਾਨਾਮ (ਜਪਣਾਹੀ) ਜਪਹੈਤਪਹੈਸੰਜਮਹੈ।
جپُتپُسنّجمُنامُپِیارا॥
جچ۔ ریاضت ۔ تپ ۔ جسمانی کوفت یا اذیت پہنچانا۔ سنجم۔ پرہیز گاری ۔ نام پیارا۔ پیار انام (11)
خدا کا پیار نام سچ و حقیقت اپنانا ہی عبادت ور یاضت و پرہیز گاری ہے

ਕਿਲਵਿਖਕਾਟੇਕਾਟਣਹਾਰਾ॥
kilvikh kaatay kaatanhaaraa.
God, the Destroyer, destroys sins.
The Destroyer (of sins) dispels all one’s sins.
God, the Destroyer, destroys all attachments to sins.
(ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਨਾਮਜਪਦਾਹੈਉਸਦੇਸਾਰੇ) ਪਾਪ (ਪਾਪ) ਕੱਟਣਦੀਸਮਰੱਥਾਰੱਖਣਵਾਲਾਪਰਮਾਤਮਾਕੱਟਦੇਂਦਾਹੈ।
کِلۄِکھکاٹےکاٹنھہارا॥
لوبھ۔ لالھ میلے
اور تمام گناہوں کو عافو کر دیتاان گناہوں کو کاٹنتے کی توفیق رکھنے والا

ਹਰਿਕੈਨਾਮਿਤਨੁਮਨੁਸੀਤਲੁਹੋਆਸਹਜੇਸਹਜਿਸਮਾਇਦਾ॥੧੧॥
har kai naam tan man seetal ho-aa sehjay sahj samaa-idaa. ||11||
Through the Name of the Lord, the body and mind are cooled and soothed, and one is intuitively, easily absorbed into the Celestial Lord. ||11||
Meditating on Naam, one’s body and mind become calm and imperceptibly one remains merged in a state of poise.||11||
ਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਵਿਚਜੁੜਨਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲਉਸਦਾਤਨਉਸਦਾਮਨਸ਼ਾਂਤਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਹਸਦਾਹੀਆਤਮਕਅਡੋਲਤਾਵਿਚਟਿਕਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੧੧॥
ہرِکےَنامِتنُمنُسیِتلُہویاسہجےسہجِسمائِدا॥੧੧॥
۔ خدا کا نام اپنانے سے دل و جان کو سکون ملتاہےانسان روھانی وزہنی سکون میں محو ومجذوب رہتا ہے (11)

ਅੰਤਰਿਲੋਭੁਮਨਿਮੈਲੈਮਲੁਲਾਏ॥
antar lobh man mailai mal laa-ay.
With greed within them, their minds are filthy, and they spread filth around.
“(O’ my friends), within whom is greed, because of (already) soiled mind, soils it even further.
With greed within them, their minds are filthy, and they spread filth in their body.
ਜਿਸਮਨੁੱਖਦੇਅੰਦਰ (ਮਾਇਆਦਾ) ਲਾਲਚਟਿਕਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ (ਉਸਦਾਮਨਹਰਵੇਲੇਮੈਲਾਰਹਿੰਦਾਹੈ),
انّترِلوبھُمنِمیَلےَملُلاۓ॥
لوبھ۔ لالھ میلے
دلمیں لالچ ہونے سے دل ناپاک ہو جاتا ہے اور ناپاک من کو مزیر ناپاکی لگتی ہے ۔

ਮੈਲੇਕਰਮਕਰੇਦੁਖੁਪਾਏ॥
mailay karam karay dukh paa-ay.
They do filthy deeds, and suffer in pain.
That person does dirty (sinful) deeds and then suffers pain (on their account).
With a filthy mind they keep on doing evil deeds and increase filth.
ਮੈਲੇਮਨਦੇਕਾਰਨਉਹਮਨੁੱਖਲਾਲਚਦੀਹੋਰਮੈਲ (ਆਪਣੇਮਨਨੂੰ) ਲਾਂਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ।
میَلےکرمکرےدُکھُپاۓ॥
میلے ۔ ناپاک۔ مل لائے ۔ناپاک بنائے ۔ میلے کرم۔ ناپاک اعمال ۔ کارگروگی
ناپاک اعمال سے عذاب پاتاہے ۔

ਕੂੜੋਕੂੜੁਕਰੇਵਾਪਾਰਾਕੂੜੁਬੋਲਿਦੁਖੁਪਾਇਦਾ॥੧੨॥
koorho koorh karay vaapaaraa koorh bol dukh paa-idaa. ||12||
They deal in falsehood, and nothing but falsehood; telling lies, they suffer in pain. ||12||
Such a person always engages in the business of false (short lived things) alone, and comes to grief by telling lies.” ||12||
Such a person always engages in the business of false (short lived things), and by living in falsehood soul is in pain. ||12||
(ਜਿਉਂਜਿਉਂਲਾਲਚਦੇਅਧੀਨਉਹ) ਮੈਲੇਕਰਮਕਰਦਾਹੈ, ਉਹ (ਆਤਮਕ) ਦੁੱਖਪਾਂਦਾਹੈ।ਉਹਸਦਾਨਾਸਵੰਤਪਦਾਰਥਾਂਦੇਕਮਾਣਦਾਧੰਧਾਹੀਕਰਦਾਹੈ, ਤੇਝੂਠਬੋਲਬੋਲਕੇਦੁੱਖਸਹਿੰਦਾਹੈ॥੧੨॥
کوُڑوکوُڑُکرےۄاپاراکوُڑُبولِدُکھُپائِدا॥੧੨॥
کوڑو کوڑ ۔ مکمل کفر یا جھوٹ ۔ داپارا۔ سوداگری (12)
وہ ہمیشہ جھوٹ کی سوداگری کرتاہے اور جھوٹ بول کر عذاب پاتا ہے (12)

ਨਿਰਮਲਬਾਣੀਕੋਮੰਨਿਵਸਾਏ॥
nirmal banee ko man vasaa-ay.
Rare is that person who enshrines the Immaculate Divine Word within his mind.
“(O’ my friends), if anyone enshrines the immaculate word (of the Guru) in the mind,
ਜਿਹੜਾਕੋਈਮਨੁੱਖ (ਜੀਵਨਨੂੰ) ਪਵਿੱਤਰਕਰਨਵਾਲੀ (ਗੁਰ-) ਬਾਣੀ (ਆਪਣੇ) ਮਨਵਿਚਵਸਾਂਦਾਹੈ,
نِرملبانھیِکومنّنِۄساۓ॥
نرمل بای ۔ پاک کلام۔ ہسا۔ تشویش۔
پاک کلام جو دلمیں بساتا ہے ۔

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀਸਹਸਾਜਾਏ॥
gur parsaadee sahsaa jaa-ay.
By Guru’s Grace, his skepticism is removed.
By Guru’s grace that one’s dread goes away.
ਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲ (ਉਸਦਾ) ਸਹਮਦੂਰਹੋਜਾਂਦਾਹੈ।
گُرپرسادیِسہساجاۓ॥
رھمت مرشد سے اسکی فکر مندی مٹ جاتی ہے

ਗੁਰਕੈਭਾਣੈਚਲੈਦਿਨੁਰਾਤੀਨਾਮੁਚੇਤਿਸੁਖੁਪਾਇਦਾ॥੧੩॥
gur kai bhaanai chalai din raatee naam chayt sukh paa-idaa. ||13||
He walks in harmony with the Guru’s Will, day and night; remembering the Naam, the Name of the Lord, he finds peace. ||13||
Then day and night, one lives as per Guru’s will (follows Guru’s advice), and by remembering (God’s) Name, obtains peace.||13||
Then day and night, one lives with Guru’s will and advice, and by remembering Naam, obtains inner peace.||13||
ਉਹਮਨੁੱਖਦਿਨਰਾਤਗੁਰੂਦੇਹੁਕਮਵਿਚਤੁਰਦਾਹੈ, ਹਰਿ-ਨਾਮਨੂੰਸਿਮਰਕੇਉਹਆਤਮਕਆਨੰਦਮਾਣਦਾਹੈ॥੧੩॥
گُرکےَبھانھےَچلےَدِنُراتیِنامُچیتِسُکھُپائِدا॥੧੩॥
بھانے ۔ رضا۔ نام چیت۔ سچ ۔ حق و حقیقت دلمین بسا کر
جو مرشد کی رضا میں رہ کر روز و شب خدا کے نام میں دل لگات اہے نام کی برکت سے سکھ پاتا ہے (13)

ਆਪਿਸਿਰੰਦਾਸਚਾਸੋਈ॥
aap sirandaa sachaa so-ee.
The True Lord Himself is the Creator.
A Guru’s follower realizes that the eternal God Himself is the Creator.
ਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਪਰਮਾਤਮਾਆਪਹੀ (ਜੀਵਾਂਨੂੰ) ਪੈਦਾਕਰਨਵਾਲਾਹੈ,

آپِسِرنّداسچاسوئیِ॥
سر ندا۔ ساز گار۔ پیدا کرنے والا
خدا ہی پیدا کرنے والا ہے

ਆਪਿਉਪਾਇਖਪਾਏਸੋਈ॥
aap upaa-ay khapaa-ay so-ee.
He Himself creates and destroys.
He Himself creates and destroys it.
ਆਪਪੈਦਾਕਰਕੇਉਹਆਪਹੀਨਾਸਕਰਦਾਹੈ।
آپِاُپاءِکھپاۓسوئیِ॥
اپائے گھپائے ۔ پیدا کرے اور مٹائے (14)
اور خود ہی پیدا کر مٹاتا ہے

ਗੁਰਮੁਖਿਹੋਵੈਸੁਸਦਾਸਲਾਹੇਮਿਲਿਸਾਚੇਸੁਖੁਪਾਇਦਾ॥੧੪॥
gurmukh hovai so sadaa salaahay mil saachay sukh paa-idaa. ||14||
One who becomes Gurmukh, praises the Lord forever. Meeting the True Lord, he finds peace. ||14||
The one who becomes a Guru’s follower, always praises Him, and uniting the mind with the lotus feet of the eternal God, enjoys peace.||14||
The one who becomes a Guru’s follower, always praises Him, and uniting the mind with the lotus feet (Divine Word) of the eternal God, enjoys inner peace.||14||
ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਂਦਾਹੈਉਹਸਦਾਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਕਰਦਾਹੈ, ਸਦਾ-ਥਿਰਪ੍ਰਭੂਦੇਚਰਨਾਂਵਿਚਮਿਲਕੇਉਹਆਤਮਕਆਨੰਦਮਾਣਦਾਹੈ॥੧੪॥
گُرمُکھِہوۄےَسُسداسلاہےمِلِساچےسُکھُپائِدا॥੧੪॥
۔ مرید مرشد ہوکر جوحمدوثناہ الہٰی کرتا ہے وصل سے اُسکے روھانی سکون پاتا ہے (14)

ਅਨੇਕਜਤਨਕਰੇਇੰਦ੍ਰੀਵਸਿਨਹੋਈ॥
anayk jatan karay indree vas na ho-ee.
Making countless efforts, sexual desire is not overcome.
Without the guidance of the Guru, no matter how many other kinds of efforts one may make, one cannot control one’s sexual desire.
(ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਤੋਂਬਿਨਾ) ਹੋਰਅਨੇਕਾਂਜਤਨਭੀਮਨੁੱਖਕਰੇਤਾਂਭੀਕਾਮ-ਵਾਸਨਾਕਾਬੂਵਿਚਨਹੀਂਆਸਕਦੀ।
انیکجتنکرےاِنّد٘ریِۄسِنہوئیِ॥
انیک ۔ جتن ۔ بیشمار کوششوں کے باوجود۔ اندری ۔ شہوت کی خواہش۔ کام کرودھ۔ شہوت اور غصے ۔ دس ۔ قابو۔ من مارے ۔ من کو اپنے زہر کرنے سے
بیشامر کوششوں کے باوجو دشہوت قابو نہیں ہوتی

ਕਾਮਿਕਰੋਧਿਜਲੈਸਭੁਕੋਈ॥
kaam karoDh jalai sabh ko-ee.
Everyone is burning in the fires of sexuality and anger.
Everyone without the guidance of the Guru keeps burning with lust and anger.
(ਧਿਆਨਮਾਰਕੇਵੇਖੋ) ਹਰੇਕਜੀਵਕਾਮਵਿਚਕ੍ਰੋਧਵਿਚਸੜਰਿਹਾਹੈ।
کامِکرودھِجلےَسبھُکوئیِ॥
ہر شخص شہوت اور غصے میں جل رہاہے ۔

ਸਤਿਗੁਰਸੇਵੇਮਨੁਵਸਿਆਵੈਮਨਮਾਰੇਮਨਹਿਸਮਾਇਦਾ॥੧੫॥
satgur sayvay man vas aavai man maaray maneh samaa-idaa. ||15||
Serving the True Guru, one brings his mind under control; conquering his mind, he merges in the Mind of God. ||15||
(It is only when one) serves (and follows the advice of) the Guru, that one’s mind comes under control and stilling the desires in the mind, one absorbs these in the mind itself (and doesn’t let oneself commit evil deeds).”||15||
It is only when one serves and follows the advice of the Guru, that mind can be controlled. Conquering the desires one is able to merge in Naam.||15||
ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪਿਆਂਹੀਮਨਕਾਬੂਵਿਚਆਉਂਦਾਹੈ।ਜੇਮਨ (ਵਿਕਾਰਾਂਵਲੋਂ) ਰੋਕਲਿਆਜਾਏਤਾਂਮਨੁੱਖਅੰਤਰਆਤਮੇਟਿਕਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ (ਵਿਕਾਰਾਂਵਲਨਹੀਂਭਟਕਦਾ) ॥੧੫॥
ستِگُرسیۄےمنُۄسِآۄےَمنمارےمنہِسمائِدا॥੧੫॥
خدمت مرشد سے من قابو آتا ہے ۔ من پر قابو پانے سے ہی من میں مھوہو جاتا ہے (!5)

ਮੇਰਾਤੇਰਾਤੁਧੁਆਪੇਕੀਆ॥
mayraa tayraa tuDh aapay kee-aa.
You Yourself created the sense of ‘mine’ and ‘yours.’
“(O’ God, this sense of) “mine” and “yours” (thoughts of discrimination), You have created Yourself.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! (ਜੀਵਾਂਦੇਮਨਵਿਚ) ਮੇਰ-ਤੇਰਤੂੰਆਪਹੀਪੈਦਾਕੀਤੀਹੈ।
میراتیراتُدھُآپےکیِیا॥
میرا تیرا ۔ خوئش
آپسی تفریق بھی خدا کی ہی پیدا کی ہوئی ۔

ਸਭਿਤੇਰੇਜੰਤਤੇਰੇਸਭਿਜੀਆ॥
sabhtayray janttayray sabh jee-aa.
All creatures are Yours; You created all beings.
All these creatures and beings are Yours.
ਸਾਰੇਜੀਵਜੰਤਤੇਰੇਹੀਪੈਦਾਕੀਤੇਹੋਏਹਨ।
سبھِتیرےجنّتتیرےسبھِجیِیا॥
جنت۔ جاندار۔ مخولق
اے خدا ساری مخلوقات تیری ہے تیری ہی پیدا کروہ ہے

ਨਾਨਕਨਾਮੁਸਮਾਲਿਸਦਾਤੂਗੁਰਮਤੀਮੰਨਿਵਸਾਇਦਾ॥੧੬॥੪॥੧੮॥
naanak naam samaal sadaa too gurmatee man vasaa-idaa. ||16||4||18||
O’ Nanak, contemplate the Naam forever; through the Guru’s Teachings, God enshrined in the mind. ||16||4||18||
(So please take pity on them, and put them on the right path. At the same time) Nanak says, (O’ man), always contemplate on (God’s) Name (and remember that only when you follow) Guru’s instruction, does (God) enshrine (His Name) in the mind.||16||4||18||
ਹੇਨਾਨਕ! ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਨਾਮਸਦਾਯਾਦਕਰਦਾਰਹੁ।ਗੁਰੂਦੀਮੱਤਉਤੇਤੁਰਿਆਂ (ਪ੍ਰਭੂਆਪਣਾਨਾਮਮਨੁੱਖਦੇ) ਮਨਵਿਚਵਸਾਂਦਾਹੈ॥੧੬॥੪॥੧੮॥
نانکنامُسمالِسداتوُگُرمتیِمنّنِۄسائِدا॥੧੬॥੪॥੧੮॥
نام سملا۔ نام بسا۔ گرمتی۔ سبق مرشد۔
۔ اے نانک۔ خدا کا نام سچ حق و حقیقت دلمیں بسایہ سبق مرشد سے دلمیں بستا ہے ۔

ਮਾਰੂਮਹਲਾ੩॥
maaroo mehlaa 3.
Raag Maaroo, Third Guru:
ماروُمہلا੩॥

ਹਰਿਜੀਉਦਾਤਾਅਗਮਅਥਾਹਾ॥
har jee-o daataa agam athaahaa.
God is the Giver, inaccessible and unfathomable.
“(O’ my friends), the respected beneficent God is inaccessible and unfathomable (sea of virtues).
ਪਰਮਾਤਮਾਸਭਪਦਾਰਥਦੇਣਵਾਲਾਹੈ, ਅਪਹੁੰਚਹੈ, ਬਹੁਤਹੀਡੂੰਘਾ (ਮਾਨੋਬੇਅੰਤਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂਵਾਲਾਸਮੁੰਦਰ) ਹੈ।
ہرِجیِءُداتااگماتھاہا॥
داتا۔ سخی۔
خدا نہایت مہربان رازق دنیا میں اُسکے برابر کوئی سخی نہیں

ਓਸੁਤਿਲੁਨਤਮਾਇਵੇਪਰਵਾਹਾ॥
os til na tamaa-ay vayparvaahaa.
He does not have even an iota of greed; He is self-sufficient.
That (God) hasn’t even a little bit of greed or selfish interest. He is carefree. (With one’s own effort or power),
(ਉਹਸਭਨੂੰਦਾਤਾਂਦੇਈਜਾਂਦਾਹੈ, ਪਰ) ਉਸਵੇਪਰਵਾਹਨੂੰਰਤਾਭਰਭੀਕੋਈਲਾਲਚਨਹੀਂਹੈ।
اوسُتِلُنتماءِۄیپرۄاہا॥
ل۔ ذرا سی۔ تمائے ۔ طمع۔ لالچ
اُسے بالکل لالچ بھی نہیں نہ کسی کا محتاج ہے

ਤਿਸਨੋਅਪੜਿਨਸਕੈਕੋਈਆਪੇਮੇਲਿਮਿਲਾਇਦਾ॥੧॥
tis no aparh na sakai ko-ee aapay mayl milaa-idaa. ||1||
No one can reach up to Him; He Himself unites in His Union. ||1||
No one can reach Him; it is on His own that through Guru, He unites a person with Him.||1||
ਕੋਈਜੀਵ (ਆਪਣੇਉੱਦਮਨਾਲ) ਉਸਪਰਮਾਤਮਾਤਕਪਹੁੰਚਨਹੀਂਸਕਦਾ।ਉਹਆਪਹੀ (ਜੀਵਨੂੰਗੁਰੂਨਾਲ) ਮਿਲਾਕੇਆਪਣੇਨਾਲਮਿਲਾਂਦਾਹੈ॥੧॥
تِسنواپڑِنسکےَکوئیِآپےمیلِمِلائِدا॥੧॥
اپڑ۔ برابر ۔ ثانی (1)
۔ اُسکا دنیا میں ثانی نہیں وہ خود ہی اپنا میل ملاتاہے (1)

ਜੋਕਿਛੁਕਰੈਸੁਨਿਹਚਉਹੋਈ॥
jo kichh karai so nihcha-o ho-ee.
Whatever He does, surely comes to pass.
Whatever (God) does, happens.
(ਉਹਪਰਮਾਤਮਾ) ਜੋਕੁਝਕਰਦਾਹੈ, ਉਹਜ਼ਰੂਰਹੁੰਦਾਹੈ।
جوکِچھُکرےَسُنِہچءُہوئیِ॥
وہ جو کچھ کرتا ہے لازما ہوتا

ਤਿਸੁਬਿਨੁਦਾਤਾਅਵਰੁਨਕੋਈ॥
tis bin daataa avar na ko-ee.
There is no other Giver, except for Him.
Except for Him there is no other Giver.
ਉਸਤੋਂਬਿਨਾਕੋਈਹੋਰਕੁਝਦੇਣ-ਜੋਗਾਨਹੀਂਹੈ।
تِسُبِنُداتااۄرُنکوئیِ॥
۔ اسکے بغیر دنیا کوئی سخی نہیں ۔

ਜਿਸਨੋਨਾਮਦਾਨੁਕਰੇਸੋਪਾਏਗੁਰਸਬਦੀਮੇਲਾਇਦਾ॥੨॥
jis no naam daan karay so paa-ay gur sabdee maylaa-idaa. ||2||
Whoever the Lord blesses with His gift, obtains it. Through the Word of the Guru’s Shabad, He unites him with Himself. ||2||
To whom He gives the charity of Naam, that person alone obtains it. Through the Divine Word Of Guru you can have union with Him. ||2||
ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੂੰਪਰਮਾਤਮਾਨਾਮਿਦੀਦਾਤਦੇਂਦਾਹੈ, ਉਹਹਰਿ-ਨਾਮਪ੍ਰਾਪਤਕਰਲੈਂਦਾਹੈ। (ਉਸਨੂੰ) ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਜੋੜਕੇ (ਆਪਣੇਨਾਲ) ਮਿਲਾਲੈਂਦਾਹੈ॥੨॥
جِسنونامدانُکرےسوپاۓگُرسبدیِمیلائِدا॥੨॥
جسے خدا نام کی خیرات دیتا ہے وہی پاتا ہے کلام مرشد سے ملا کر اسے ملاتا ہے (2)

ਚਉਦਹਭਵਣਤੇਰੇਹਟਨਾਲੇ॥
cha-odah bhavantayray hatnaalay.
The fourteen worlds are Your markets.
“(O’ God), the fourteen worlds are like Your shopping malls (where Your creatures are dealing in different things).
The fourteen worlds (this body) is Your market (creation) where Naam can be traded.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਇਹਚੌਦਾਂਲੋਕਤੇਰੇਬਾਜ਼ਾਰਹਨ (ਜਿੱਥੇਤੇਰੇਪੈਦਾਕੀਤੇਬੇਅੰਤਜੀਵਤੇਰੀਦੱਸੀਕਾਰਕਰਰਹੇਹਨ।ਇਹਸਾਰਾਜਗਤਤੇਰਾਹੀਸਰੂਪਹੈ)।
چئُدہبھۄنھتیرےہٹنالے॥
چودہ بھون یا طبق تیرے لئے ایک بازار ہیں۔

ਸਤਿਗੁਰਿਦਿਖਾਏਅੰਤਰਿਨਾਲੇ॥
satgur dikhaa-ay antar naalay.
The True Guru reveals them, along with one’s inner being.
The rare person whom the true Guru has shown (these bazaars) within (the body itself),
ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੂੰਗੁਰੂਨੇਤੇਰਾਇਹਸਰਬ-ਵਿਆਪਕਸਰੂਪਉਸਦੇਅੰਦਰਵੱਸਦਾਹੀਵਿਖਾਦਿੱਤਾਹੈ,
ستِگُرِدِکھاۓانّترِنالے॥
سچا مرشد اسے ذہن میں ہی دکھا دیتا ہے ۔

ਨਾਵੈਕਾਵਾਪਾਰੀਹੋਵੈਗੁਰਸਬਦੀਕੋਪਾਇਦਾ॥੩॥
naavai kaa vaapaaree hovai gur sabdee ko paa-idaa. ||3||
One who deals in the Naam, through the Divine Word of the Guru, obtains it. ||3||
He becomes a dealer of Your Name. It is only a rare person, who obtains that commodity by reflecting on (Gurbani) the Guru’s word.”||3||
ਉਹਮਨੁੱਖਤੇਰੇਨਾਮਦਾਵਣਜਾਰਾਬਣਜਾਂਦਾਹੈ। (ਇਹਦਾਤਿ) ਜਿਹੜਾਕੋਈਪ੍ਰਾਪਤਕਰਦਾਹੈ, ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਹੀ (ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਦਾਹੈ) ॥੩॥
ناۄےَکاۄاپاریِہوۄےَگُرسبدیِکوپائِدا॥੩॥
جو خداکے نام سچ حق و حقیقت کا سودا گر ہے ۔ کلام مرشد سے پا لیتا ہے