Urdu-Raw-Page-1060

ਅਨਦਿਨੁਸਦਾਰਹੈਰੰਗਿਰਾਤਾਕਰਿਕਿਰਪਾਭਗਤਿਕਰਾਇਦਾ॥੬॥
an-din sadaa rahai rang raataa kar kirpaa bhagat karaa-idaa. ||6||
One who remains forever imbued with His Love, night and day – in His Mercy, the Lord inspires him to perform devotional worship service. ||6||
Day and night, he remains imbued with God’s love, showing mercy God (Himself) gets His worship done. ||6||
(ਇਸਭਗਤੀਦੀਰਾਹੀਂ) ਮਨੁੱਖਹਰਵੇਲੇਸਦਾਹੀਪਰਮਾਤਮਾਦੇਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗਵਿਚਰੰਗਿਆਰਹਿਸਕਦਾਹੈ। (ਪਰਇਹਉਸਦੀਮਿਹਰਹੀਹੈ) ਪਰਮਾਤਮਾਕਿਰਪਾਕਰਕੇ (ਆਪਹੀਜੀਵਪਾਸੋਂਆਪਣੀ) ਭਗਤੀਕਰਾਂਦਾਹੈ॥੬॥
اندِنُسدارہےَرنّگِراتاکرِکِرپابھگتِکرائِدا॥੬॥
رنگ راتا۔ پریم پیار میں ملوچ (6)
اس سے ہمیشہ انسان الہٰی عشق و محبت مین محو ومجذوب رہتا ہے ۔ خدا پانی کرم وعنایت سے عبادت وریاضت کراتا ہے

ਇਸੁਮਨਮੰਦਰਮਹਿਮਨੂਆਧਾਵੈ॥
is man mandar meh manoo-aa Dhaavai.
In this temple of the mind, the mind wanders around.
In the mind (of the body) temple, the mercurial mind keeps wandering (around).
In this temple of the mind, the mercurial mind keeps wandering.
(ਮਨੁੱਖਦੇ) ਇਸਸਰੀਰਵਿਚ (ਰਹਿਣਵਾਲਾ) ਚੰਚਲਮਨ (ਹਰਵੇਲੇ) ਭਟਕਦਾਫਿਰਦਾਹੈ,
اِسُمنمنّدرمہِمنوُیادھاۄےَ॥
منوادھاوے ۔ دل دوڑ دہوپ کرتا ہے
اس جسمانی گھر میں انسانی چنچل مین دوڑ دہوپ میں مصروف رہتا ہے

ਸੁਖੁਪਲਰਿਤਿਆਗਿਮਹਾਦੁਖੁਪਾਵੈ॥
sukh palar ti-aag mahaa dukh paavai.
Discarding joy like straw, it suffers in terrible pain.
By forsaking the bliss of Naam like straw, it suffers intense inner pain,
(ਵਿਕਾਰਾਂਦੀ) ਪਰਾਲੀਦੀਖ਼ਾਤਰਆਤਮਕਆਨੰਦਨੂੰਤਿਆਗਕੇਬੜਾਦੁੱਖਪਾਂਦਾਹੈ।
سُکھُپلرِتِیاگِمہادُکھُپاۄےَ॥
سکھ پکر۔ سکھ جو ایک پرالی یا ناکارہ گھاس کی مانند ہے ۔ تیاگ۔ چھٹگر
۔ ذہنی وروحانی سکون اور آرام و آسائچ چھوڑ کر بھاری عذاب پتاتا ہے

ਬਿਨੁਸਤਿਗੁਰਭੇਟੇਠਉਰਨਪਾਵੈਆਪੇਖੇਲੁਕਰਾਇਦਾ॥੭॥
bin satgur bhaytay tha-ur na paavai aapay khayl karaa-idaa. ||7||
Without meeting the True Guru, it finds no place of rest; He Himself has staged this play. ||7||
-and without meeting (and following the advice of the) true Guru, it finds no refuge. (But it is God) Himself, who makes mortals) play such games. ||7||
ਗੁਰੂਨੂੰਮਿਲਣਤੋਂਬਿਨਾਇਸਨੂੰਸ਼ਾਂਤੀਵਾਲਾਥਾਂਨਹੀਂਲੱਭਦਾ; (ਪਰਜੀਵਦੇਕੀਹਵੱਸ? ਉਸਪਾਸੋਂਇਹ) ਖੇਡਪਰਮਾਤਮਾਆਪਹੀਕਰਾਂਦਾਹੈ॥੭॥
بِنُستِگُربھیٹےٹھئُرنپاۄےَآپےکھیلُکرائِدا॥੭॥
بھیٹے ۔ ملاپ ۔ ٹھوڑ۔ ٹھکناہ
بگیر سچے مرشد کے ملاپ کے ٹھکانہ ہیں ملتا غرض یہ کہ یہ کھیل خدا خؤد کراتا ہے (7)

ਆਪਿਅਪਰੰਪਰੁਆਪਿਵੀਚਾਰੀ॥
aap aprampar aap veechaaree.
He Himself is infinite; He contemplates Himself.
God Himself is limitless and Himself the thinker.
ਬੇਅੰਤਪਰਮਾਤਮਾਆਪਹੀਆਤਮਕਜੀਵਨਦੀਵਿਚਾਰਬਖ਼ਸ਼ਣਵਾਲਾਹੈ,
آپِاپرنّپرُآپِۄیِچاریِ॥
اپرنپر۔ نہایت وسیع۔ ویچاری۔ دانشمند
لا محدود خدا خود ہی سوچ سمجھ عنایت کرتاہے اور

ਆਪੇਮੇਲੇਕਰਣੀਸਾਰੀ॥
aapay maylay karnee saaree.
He Himself bestows Union through actions of excellence.
He Himself unites (one with Him, by making one meditate on His Name, and thus making one’s) conduct sublime.
He Himself unites through Naam, and makes one’s conduct sublime.
(ਨਾਮਜਪਣਦੀ) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਕਰਣੀਦੇਕੇਆਪਹੀ (ਜੀਵਨੂੰਆਪਣੇਨਾਲ) ਮਿਲਾਂਦਾਹੈ।
آپےمیلےکرنھیِساریِ॥
کری ساری۔ نیک اعمال
خود ہی نیک اعمال کے لئے مواقع پیدا کرتا ہے

ਕਿਆਕੋਕਾਰਕਰੇਵੇਚਾਰਾਆਪੇਬਖਸਿਮਿਲਾਇਦਾ॥੮॥
ki-aa ko kaar karay vaychaaraa aapay bakhas milaa-idaa. ||8||
What can the poor creatures do? Granting forgiveness, He unites them with Himself. ||8||
What can a poor person do (on his or her own)? Showing mercy, He Himself unites (one with Him). ||8||
ਜੀਵਵਿਚਾਰਾਆਪਣੇਆਪਕੋਈ (ਚੰਗਾਮੰਦਾ) ਕੰਮਨਹੀਂਕਰਸਕਦਾ।ਪਰਮਾਤਮਾਆਪਹੀਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ਕਰਕੇ (ਆਪਣੇਚਰਨਾਂਵਿਚਜੀਵਨੂੰ) ਜੋੜਦਾਹੈ॥੮॥
کِیاکوکارکرےۄیچاراآپےبکھسِمِلائِدا॥੮॥
اس میں انسان میں کیا طاقت سے خود اپنی گرم وعنایت سے ملاتا ہے

ਆਪੇਸਤਿਗੁਰੁਮੇਲੇਪੂਰਾ॥
aapay satgur maylay pooraa.
The Perfect God Himself unites them with the True Guru.
On His own (God) unites one with the true Guru,
(ਪਰਮਾਤਮਾ) ਆਪਹੀ (ਮਨੁੱਖਨੂੰ) ਪੂਰਾਗੁਰੂਮਿਲਾਂਦਾਹੈ,
آپےستِگُرُمیلےپوُرا॥
ستگر میلے پورا۔ کامل سچا مرشد ملاتا ہے
خدا خود ہی کامل سچے مرشد سے ملاتا ہے

ਸਚੈਸਬਦਿਮਹਾਬਲਸੂਰਾ॥
sachai sabad mahaabal sooraa.
Through the True Divine Word, he makes them brave spiritual heroes.
-and (by pondering over the Guru’s) true word one becomes a brave warrior.
ਤੇ, ਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਵਾਲੇਸ਼ਬਦਵਿਚਜੋੜਕੇ (ਵਿਕਾਰਾਂਦੇਟਾਕਰੇਤੇ) ਆਤਮਕਬਲਵਾਲਾਸੂਰਮਾਬਣਾਦੇਂਦਾਹੈ।
سچےَسبدِمہابلسوُرا
سچے سبد۔ حقیقی کلام ۔ مہابل۔ بھاری توفیق ار ارقت والا
اور سچے پاک کلام سے روحانی طاقت در بناتا ہے ۔

ਆਪੇਮੇਲੇਦੇਵਡਿਆਈਸਚੇਸਿਉਚਿਤੁਲਾਇਦਾ॥੯॥
aapay maylay day vadi-aa-ee sachay si-o chit laa-idaa. ||9||
Uniting them with Himself, He bestows glorious greatness; He inspires them to focus their consciousness on the True Lord. ||9||
Then God unites one with Him and gives glory, and (then one) attunes one’s mind to the eternal (God). ||9||
Then God unites one with Him and gives inner glory. He inspires them to focus their consciousness on the eternal God. ||9||
ਪ੍ਰਭੂਆਪਹੀ (ਜੀਵਨੂੰਆਪਣੇਨਾਲ) ਮਿਲਾਂਦਾਹੈ, (ਉਸਨੂੰਲੋਕਪਰਲੋਕਦੀ) ਇੱਜ਼ਤਦੇਂਦਾਹੈ। (ਜਿਸਨੂੰਆਪਣੇਨਾਲਮਿਲਾਂਦਾਹੈ, ਉਹਮਨੁੱਖ) ਉਸਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੇਪਰਮਾਤਮਾਨਾਲ (ਆਪਣਾ) ਚਿੱਤਜੋੜੀਰੱਖਦਾਹੈ॥੯॥
آپےمیلےدےۄڈِیائیِسچےسِءُچِتُلائِدا॥੯॥
ودیائی۔ عظمت وحشمت (9)
خود ہی ملاپ سے عظمت و حشمت عنایت کرتا ہے لہذا ایسا انسان خدا سے دل لگاتا ہے

ਘਰਹੀਅੰਦਰਿਸਾਚਾਸੋਈ॥
ghar hee andar saachaa so-ee.
The True Lord is deep within the heart.
That eternal God is within the home of our own heart.
ਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਪਰਮਾਤਮਾ (ਹਰੇਕਮਨੁੱਖਦੇ) ਹਿਰਦੇਘਰਵਿਚਹੀਵੱਸਦਾਹੈ,
گھرہیِانّدرِساچاسوئیِ॥
ساچا سوئی۔وہی پاک خدا
خدا انسان کے د ل میں بستا ہے

ਗੁਰਮੁਖਿਵਿਰਲਾਬੂਝੈਕੋਈ॥
gurmukh virlaa boojhai ko-ee.
How rare are those who, as Gurmukh, realize this.
But only a rare Guru’s follower realizes that.
ਪਰਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਰਹਿਣਵਾਲਾਕੋਈਵਿਰਲਾਮਨੁੱਖ (ਇਹਭੇਤ) ਸਮਝਦਾਹੈ।
گُرمُکھِۄِرلابوُجھےَکوئیِ॥
کوئی مرید مرشد ہی اسکو سمجھتا ہے

ਨਾਮੁਨਿਧਾਨੁਵਸਿਆਘਟਅੰਤਰਿਰਸਨਾਨਾਮੁਧਿਆਇਦਾ॥੧੦॥
naam niDhaan vasi-aa ghat antar rasnaa naam Dhi-aa-idaa. ||10||
The treasure of the Naam abides deep within their hearts; they meditate on the Naam with their tongues. ||10||
In those minds that have the treasure of Naam enshrined, with tongue-soul, keep meditating on Naam. ||10||
(ਜਿਹੜਾਇਹਭੇਤਸਮਝਲੈਂਦਾਹੈ) ਉਸਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚ (ਸਾਰੇਸੁਖਾਂਦਾ) ਖ਼ਜ਼ਾਨਾਹਰਿ-ਨਾਮਟਿਕਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਹਮਨੁੱਖਆਪਣੀਜੀਭਨਾਲਹਰਿ-ਨਾਮਜਪਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੧੦॥
نامُنِدھانُۄسِیاگھٹانّترِرسنانامُدھِیائِدا॥੧੦॥
نام ندھان۔ سچ حق و حقیقت کا خزناہ ۔ رسنا۔ زبان۔ دھیائیدا۔ دھیانلگانا۔ توجہ دینی (10)
جب الہٰی نام سچ وحقیقت کا خزانہ دل میں بسن جائے تو زبان سے نام میں دھیان لگاتا ہے مراد حمدوثناہ کرتا ہے (10)

ਦਿਸੰਤਰੁਭਵੈਅੰਤਰੁਨਹੀਭਾਲੇ॥
disantar bhavai antar nahee bhaalay.
One wanders through foreign lands, but does not look within himself for God.
One who roams about in foreign lands, but doesn’t search (God) within (oneself,
(ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਤਿਆਗਆਦਿਕਵਾਲਾਭੇਖਧਾਰਕੇਤੀਰਥਆਦਿਕ) ਹੋਰਹੋਰਥਾਂਭੌਂਦਾਫਿਰਦਾਹੈ,
دِسنّترُبھۄےَانّترُنہیِبھالے॥
دسنتر بھوے ۔ بد یشی سفر یا یا ترا۔ انتر نہیں بھاے ۔ اپنے آپ کی تلاش نہیں۔
انسان دیش بدیش خدا کی جستوج میں سفر کرتا ہے مگر اپنے قلب و ذہن کی تلاش نہیں کرتا۔

ਮਾਇਆਮੋਹਿਬਧਾਜਮਕਾਲੇ॥
maa-i-aa mohi baDhaa jamkaalay.
Attached to Maya, he is bound and gagged by the Messenger of Death.
-being entangled in) worldly attachments is bound by the demon of death.
Attached to Maya, he is bound and gagged by the Messenger of Death (spiritual death).
ਪਰਆਪਣੇਹਿਰਦੇਨੂੰਨਹੀਂਖੋਜਦਾ, ਉਹਮਨੁੱਖਮਾਇਆਦੇਮੋਹਵਿਚਬੱਝਾਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਹਮਨੁੱਖਆਤਮਕਮੌਤਦੇਕਾਬੂਆਇਆਰਹਿੰਦਾਹੈ।
مائِیاموہِبدھاجمکالے॥
جمکاے ۔ روحانی واکلاقی موت
دنیاوی دولت کی محبت کی گرفت مین روحانی واخلاقی موت مرتا ہے

ਜਮਕੀਫਾਸੀਕਬਹੂਨਤੂਟੈਦੂਜੈਭਾਇਭਰਮਾਇਦਾ॥੧੧॥
jam kee faasee kabhoo na tootai doojai bhaa-ay bharmaa-idaa. ||11||
The noose of death around his neck will never be untied; in the love of duality, he wanders in reincarnation. ||11||
Such a person’s noose of death (spiritual death) never breaks, and love for the worldly things, keeps them wandering in doubt. ||11||
ਉਸਦਾਜਨਮਮਰਨਦਾਗੇੜਕਦੇਨਹੀਂਮੁੱਕਦਾ, ਉਹਮਨੁੱਖਹੋਰਹੋਰਪਿਆਰਵਿਚਫਸਕੇਭਟਕਦਾਫਿਰਦਾਹੈ॥੧੧॥
جمکیِپھاسیِکبہوُنتوُٹےَدوُجےَبھاءِبھرمائِدا॥੧੧॥
بھرمائیدا۔ بھٹکتا ہے (11)
موت کا پھندہ کبھی ٹوٹتانہیں۔ دنیاوی دولت کی محبتمین بھٹکتا رہتا ہے (11)

ਜਪੁਤਪੁਸੰਜਮੁਹੋਰੁਕੋਈਨਾਹੀ॥
jap tap sanjam hor ko-ee naahee.
There is no real chanting, meditation, penance or self-control,
No worship, penance, austerity, or anything else is of any use,
ਕੋਈਜਪਕੋਈਤਪਕੋਈਸੰਜਮ (ਇਸਜੀਵਨ-ਸਫ਼ਰਵਿਚ) ਹੋਰਕੋਈਭੀਉੱਦਮਉਹਨਾਂਦੀਸਹਾਇਤਾਨਹੀਂਕਰਦਾ,
جپُتپُسنّجمُہورُکوئیِناہیِ॥
جپ تب سنجم۔ عبادت وریاضت و پرہیز گایر۔
عبادت وریاضت اور پرہیز گاری کا کوئی مطلب نہیں

ਜਬਲਗੁਗੁਰਕਾਸਬਦੁਨਕਮਾਹੀ॥
jab lag gur kaa sabad na kamaahee.
as long as one does not live to the Word of the Guru’s Shabad.
-(O’ my friends), as long as one doesn’t act in accordance with (Gurbani),
as long as one does not establish the Divine Word in the heart.
ਜਦੋਂਤਕਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੇ (ਹਿਰਦੇਵਿਚਵਸਾਣਦੀ) ਕਮਾਈਨਹੀਂਕਰਦੇ।
جبلگُگُرکاسبدُنکماہیِ॥
سبد نہ کماہی ۔ جب تک کلام رمشد کا عامل نہیں ہوتا
جب تک انسان کلام مرشد پر عمل پیرا نہیں ہوتا

ਗੁਰਕੈਸਬਦਿਮਿਲਿਆਸਚੁਪਾਇਆਸਚੇਸਚਿਸਮਾਇਦਾ॥੧੨॥
gur kai sabad mili-aa sach paa-i-aa sachay sach samaa-idaa. ||12||
Accepting the Word of the Guru’s Shabad, one obtains Truth; through Truth, one merges in the True Lord. ||12||
The one who is attuned to (and faithfully acts in accordance with the) word of the Guru, that one has obtained the eternal (God), and remains absorbed in that eternal God Himself. ||12||
The one who accepts the Divine Word of the Guru, obtains the eternal God, and remains absorbed in Him. ||12||
ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਜੁੜਦਾਹੈ, ਉਹਮਨੁੱਖਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੇਪਰਮਾਤਮਾਦਾਮਿਲਾਪਹਾਸਲਕਰਲੈਂਦਾਹੈ, ਉਹਹਰਵੇਲੇਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੇਹਰਿ-ਨਾਮਵਿਚਲੀਨਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੧੨॥
گُرکےَسبدِمِلِیاسچُپائِیاسچےسچِسمائِدا॥੧੨॥
سچے سچ سچے صدیوی خدا (12)
۔ سچے مرشد کی خدمت مراد اسکی نصیحت پر عمل کرنے سے سکون حاصل ہوتا ہے وہ سچے کلام سے ملاتا ہے (13)

ਕਾਮਕਰੋਧੁਸਬਲਸੰਸਾਰਾ॥
kaam karoDh sabal sansaaraa.
Sexual desire and anger are very powerful in the world,
(O’ my friends), the world is in the grip of very powerful (forces of) lust, and anger.
ਕਾਮਅਤੇਕ੍ਰੋਧਜਗਤਵਿਚਬੜੇਬਲੀਹਨ,
کامکرودھُسبلسنّسارا॥
کام کرودھ ۔ شہوت اور غسہ۔ سیل ۔ بھاری طاقتور۔
شہوت اور غصہ دنیا میں بھاری طاقتور احساس ے

ਬਹੁਕਰਮਕਮਾਵਹਿਸਭੁਦੁਖਕਾਪਸਾਰਾ॥
baho karam kamaaveh sabhdukh kaa pasaaraa.
They lead to all sorts of actions, but these only add to all the pain.
(Being swayed by these impulses, human beings) do many (evil) deeds, all of which become the expanse of pains and suffering for them.
with these impulses lead to many actions, but they all lead to the pain and suffering of the soul.
(ਜੀਵਇਹਨਾਂਦੇਪ੍ਰਭਾਵਵਿਚਫਸੇਰਹਿੰਦੇਹਨ, ਪਰਦੁਨੀਆਨੂੰਪਤਿਆਉਣਦੀਖ਼ਾਤਰਤੀਰਥ-ਜਾਤ੍ਰਾਆਦਿਕਧਾਰਮਿਕਮਿਥੇਹੋਏ) ਅਨੇਕਾਂਕਰਮ (ਭੀ) ਕਰਦੇਹਨ।ਇਹਸਾਰਾਦੁੱਖਾਂਦਾਹੀਖਿਲਾਰਾ (ਬਣਿਆਰਹਿੰਦਾ) ਹੈ।
بہُکرمکماۄہِسبھُدُکھکاپسارا॥
بہو کرم۔ بہت سے اعمال۔ کماوے ۔ کرتا ہے ۔ دکھ کا پسارا۔ عذآب و مصیبتکا پیھلاؤ ۔
خوآہ کوئی تنے ہی اعمال کرتا رہے موجب عذآبہے

ਸਤਿਗੁਰਸੇਵਹਿਸੇਸੁਖੁਪਾਵਹਿਸਚੈਸਬਦਿਮਿਲਾਇਦਾ॥੧੩॥
satgur sayveh say sukh paavahi sachai sabad milaa-idaa. ||13||
Those who serve the True Guru find peace; they are united with the True Shabad. ||13||
But they who serve and follow the advice of the true Guru, enjoy inner peace, and through the true Divine Word unites them with God. ||13||
ਜਿਹੜੇਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਂਦੇਹਨ, ਉਹਆਤਮਕਆਨੰਦਮਾਣਦੇਹਨ, (ਗੁਰੂਉਹਨਾਂਨੂੰ) ਸਦਾ-ਥਿਰਪ੍ਰਭੂਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਜੋੜਦਾਹੈ॥੧੩॥
ستِگُرُسیۄہِسےسُکھُپاۄہِسچےَسبدِمِلائِدا॥੧੩॥
سچے سبد۔ سچے کلام سے(13)
۔ سچے مرشد کی خدمت مراد اسکی نصیحت پر عمل کرنے سے سکون حاصل ہوتا ہے وہ سچے کلام سے ملاتا ہے

ਪਉਣੁਪਾਣੀਹੈਬੈਸੰਤਰੁ॥
pa-un paanee hai baisantar.
Air, water and fire make up the body.
Within everybody are contained air, water and fire.
(ਉਂਞਤਾਂਇਸਸਰੀਰਦੇ) ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ (ਆਦਿਕਸਾਦਾਜਿਹੇਹੀਤੱਤਹਨ, ਪਰ)
پئُنھُپانھیِہےَبیَسنّترُ॥
ہوا ۔ پانی آگ وغیرہ مادایت پر مشتمل یہ جسم کے اندر

ਮਾਇਆਮੋਹੁਵਰਤੈਸਭਅੰਤਰਿ॥
maa-i-aa moh vartai sabh antar.
Emotional attachment to Maya rules deep within all.
The attachment for Maya (or worldly riches and power) pervades within all.
ਸਭਜੀਵਾਂਦੇਅੰਦਰਮਾਇਆਦਾਮੋਹ (ਆਪਣਾ) ਜ਼ੋਰਬਣਾਈਰੱਖਦਾਹੈ।
مائِیاموہُۄرتےَسبھانّترِ॥
پؤن۔ ہوا۔ بیشتر۔ آگل۔ مائیا موہ۔ دنیاوی دولت کی محبت۔
ہمیشہ دنیاوی دؤلت اپنا دباؤ اردببہ بنائے رھتی ہے ا

ਜਿਨਿਕੀਤੇਜਾਤਿਸੈਪਛਾਣਹਿਮਾਇਆਮੋਹੁਚੁਕਾਇਦਾ॥੧੪॥
jin keetay jaa tisai pachhaaneh maa-i-aa moh chukaa-idaa. ||14||
When one realizes the One who created him, emotional attachment to Maya is dispelled. ||14||
Only when one realizes that God, who has created them, that their attachment for Maya (or worldly riches and power) is dispelled. ||14||
ਜਦੋਂ (ਕੋਈਵਡ-ਭਾਗੀ) ਉਸਪਰਮਾਤਮਾਨਾਲਸਾਂਝਪਾਂਦੇਹਨਜਿਸਨੇ (ਉਹਨਾਂਨੂੰ) ਪੈਦਾਕੀਤਾਹੈ, ਤਾਂ (ਉਹਪਰਮਾਤਮਾਉਹਨਾਂਦੇਅੰਦਰੋਂ) ਮਾਇਆਦਾਮੋਹਦੂਰਕਰਦੇਂਦਾਹੈ॥੧੪॥
جِنِکیِتےجاتِسےَپچھانھہِمائِیاموہُچُکائِدا॥੧੪॥
جن کیتے ۔ جس نے پیدا کیا ہے ۔ چکائیدد۔ مٹاتا ہے (14)
اور بستی ہے سبکے اندر مگر جسنے اسے پیدا کیا ہے اگر اسکی پہچان ہو جائے تو اسکی محبت ختم ہوجاتی ہے (14)

ਇਕਿਮਾਇਆਮੋਹਿਗਰਬਿਵਿਆਪੇ॥
ik maa-i-aa mohi garab vi-aapay.
Some are engrossed in emotional attachment to Maya and pride.
There are some who are afflicted with the (disease of worldly) attachment and pride.
ਕਈ (ਜੀਵਐਸੇਹਨਜੋਹਰਵੇਲੇ) ਮਾਇਆਦੇਮੋਹਵਿਚਅਹੰਕਾਰਵਿਚਗ੍ਰਸੇਰਹਿੰਦੇਹਨ,
اِکِمائِیاموہِگربِۄِیاپے॥
گرھبھ ویاچے ۔ غرور بستا ہے
ایک مائیا کی محبت کا غرور اور تکبر کرتے ہیں

ਹਉਮੈਹੋਇਰਹੇਹੈਆਪੇ॥
ha-umai ho-ay rahay hai aapay.
They are self-conceited and egotistical.
In their ego, they always remain puffed up in themselves.
ਹਉਮੈਦਾਪੁਤਲਾਹੀਬਣੇਰਹਿੰਦੇਹਨ।
ہئُمےَہوءِرہےہےَآپے॥
ہونمے ہوئے رہے ۔ خودی بن گئے ہیں۔
اور اپنے آپ کو خدی بنائے رکھتے ہیں یا مجسمہ بنے رہتے ہین۔

ਜਮਕਾਲੈਕੀਖਬਰਿਨਪਾਈਅੰਤਿਗਇਆਪਛੁਤਾਇਦਾ॥੧੫॥
jamkaalai kee khabar na paa-ee ant ga-i-aa pachhutaa-idaa. ||15||
They never think about the Messenger of Death; in the end, they leave, regretting and repenting. ||15||
They are not aware that their time of death (is coming near), so in the end when they depart (from the word), they repent (why instead of worldly wealth, they didn’t amass the wealth of Name). ||15||
They never think about the Messenger of Death (spiritually dying), in the end they regret and repent. ||15||
(ਪਰਜਿਸਭੀਅਜਿਹੇਮਨੁੱਖਨੂੰਇਸ) ਆਤਮਕਮੌਤਦੀਸਮਝਨਹੀਂਪੈਂਦੀ, ਉਹਅੰਤਵੇਲੇਇੱਥੋਂਹੱਥਮਲਦਾਹੀਜਾਂਦਾਹੈ॥੧੫॥
جمکالےَکیِکھبرِنپائیِانّتِگئِیاپچھُتائِدا॥੧੫॥
جم کاکے ۔ موتروحانی واکلاقی موت سے بیخبر ہیں اور بوقت آخرت پچھتاوا کرتے ہیں (15)
۔ روحانی واکلاقی موت سے بیخبر ہیں اور بوقت آخرت پچھتاوا کرتے ہیں (15)

ਜਿਨਿਉਪਾਏਸੋਬਿਧਿਜਾਣੈ॥
jin upaa-ay so biDh jaanai.
He alone knows the Way, who created it.
(O’ my friends, in reality the human beings are helpless). He who has created them, He alone knows the way (to emancipate them).
ਪਰ, (ਜੀਵਾਂਦੇਭੀਕੀਹਵੱਸ?) ਜਿਸਪਰਮਾਤਮਾਨੇ (ਜੀਵ) ਪੈਦਾਕੀਤੇਹਨਉਹਹੀ (ਇਸਆਤਮਕਮੌਤਤੋਂਬਚਾਣਦਾ) ਢੰਗਜਾਣਦਾਹੈ।
جِنِاُپاۓسوبِدھِجانھےَ॥
اپائے ۔ پیدا کئے ۔ بدھ ۔ طریقہ
جس نے انسان کو پیدا کیا ڈھنگ اور طریقے بھی وہی جانتا ہے

ਗੁਰਮੁਖਿਦੇਵੈਸਬਦੁਪਛਾਣੈ॥
gurmukhdayvai sabad pachhaanai.
The Gurmukh, who is blessed with the Shabad, realizes Him.
When blessed with the guidance of the Guru, one finds the path by reflecting on the Divine Word.
(ਉਹਇਹਸੂਝਜਿਸਜੀਵਨੂੰ) ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪਾਕੇਦੇਂਦਾਹੈ, ਉਹਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਨਾਲਸਾਂਝਪਾਲੈਂਦਾਹੈ।
گُرمُکھِدیۄےَسبدُپچھانھےَ॥
گورمکھ دیوئے ۔ مرید مرشد ہونے پر طریقہ دیتا ہے ۔ سبد پچھانے ۔ کالم سے پہچان آتی ہے ۔
جب گرو کی رہنمائی سے برکت ہوتی ہے تو ، کلام الہی پر غور و فکر کرکے راہ تلاش کرتا ہے۔

ਨਾਨਕਦਾਸੁਕਹੈਬੇਨੰਤੀਸਚਿਨਾਮਿਚਿਤੁਲਾਇਦਾ॥੧੬॥੨॥੧੬॥
naanak daas kahai baynantee sach naam chit laa-idaa. ||16||2||16||
Devotee Nanak offers this prayer; O’ God, let my consciousness be attached to meditating on the True Naam. ||16||2||16||
Slave Nanak makes the submission, that it is only then that (one) attunes one’s mind (to meditating on) the Name of eternal (God). ||16||2||16||
ਨਾਨਕਦਾਸਬੇਨਤੀਕਰਦਾਹੈ-ਉਹਮਨੁੱਖਆਪਣਾਚਿੱਤਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੇਹਰਿ-ਨਾਮਵਿਚਜੋੜੀਰੱਖਦਾਹੈ॥੧੬॥੨॥੧੬॥
نانکداسُکہےَبیننّتیِسچِنامِچِتُلائِدا॥੧੬॥੨॥੧੬॥
سچ نام ۔ سچے صدیوی نام ۔ سچ حق و حقیقت سے ۔ چت۔ دل
۔ نانک عرض گذارتا ہے ایسا ان خدا کے نام سچ حق و حقیقت میں اپنا دل لگاتا ہے

ਮਾਰੂਮਹਲਾ੩॥
maaroo mehlaa 3.
Raag Maaroo, Third Guru:
ماروُمہلا੩॥

ਆਦਿਜੁਗਾਦਿਦਇਆਪਤਿਦਾਤਾ॥
aad jugaadda-i-aapatdaataa.
From the very beginning of time, and throughout the ages, the Merciful Lord has been the Great Giver.
O’ God of mercy, You have been the benefactor of all before the beginning of ages.
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ (ਜਗਤਦੇ) ਸ਼ੁਰੂਤੋਂ, ਜੁਗਾਂਦੇਸ਼ੁਰੂਤੋਂਦਇਆਦਾਮਾਲਕਹੈਂ (ਸਾਰੇਸੁਖਪਦਾਰਥ) ਦੇਣਵਾਲਾਹੈਂ।
آدِجُگادِدئِیاپتِداتا॥
آو۔ آغاز۔ جگاد۔ جبت سے زمانے کا آغاز ہوا
اے خدا تو آغاز عالم اور ما بعد کے دور میں رحمان الرحیم ہے ۔
ਪੂਰੇਗੁਰਕੈਸਬਦਿਪਛਾਤਾ॥
pooray gur kai sabad pachhaataa.
Through the Divine Word of the Perfect Guru, He is realized.
It is only through the word of the perfect Guru, that You are realized.
ਪੂਰੇਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਤੇਰੇਨਾਲਜਾਣ-ਪਛਾਣਬਣਸਕਦੀਹੈ।
پوُرےگُرکےَسبدِپچھاتا॥
تیری پہچان کلام مرشد سے ہوتی ہے ۔ رحمدل اور عزت ووقار بخشنے والا ہے ۔

ਤੁਧੁਨੋਸੇਵਹਿਸੇਤੁਝਹਿਸਮਾਵਹਿਤੂਆਪੇਮੇਲਿਮਿਲਾਇਦਾ॥੧॥
tuDhuno sayveh say tujheh samaaveh too aapay mayl milaa-idaa. ||1||
Those who serve You are immersed in You. You unite them in Union with Yourself. ||1||
They, who serve You, get absorbed in You. (Actually, You Yourself) unite them (with You, by first) uniting (them with the Guru). ||1||
They, who serve You, get absorbed in You. You unite with them through the Guru. ||1||
ਜਿਹੜੇਮਨੁੱਖਤੇਰੀਸੇਵਾ-ਭਗਤੀਕਰਦੇਹਨ, ਉਹਤੇਰੇ (ਚਰਨਾਂ) ਵਿਚਲੀਨਰਹਿੰਦੇਹਨ।ਤੂੰਆਪਹੀ (ਉਹਨਾਂਨੂੰਗੁਰੂਨਾਲ) ਮਿਲਾਕੇ (ਆਪਣੇਨਾਲ) ਮਿਲਾਂਦਾਹੈਂ॥੧॥
تُدھُنوسیۄہِسےتُجھہِسماۄہِتوُآپےمیلِمِلائِدا॥੧॥
سیوہہ ۔ خدمت کرے ۔ سے ۔ وہ ۔ تجھیہہ۔ تجھ میں۔ سماویہہ۔ محوو مجذوب ۔ میل۔ملاپ
جوتیری خدمت کرتے ہیں وہ تجھ میں ہی محو ومجذوب ہو جاتے ہیں تو خود ہی انکا ملاپ کراتا ہے (1)

ਅਗਮਅਗੋਚਰੁਕੀਮਤਿਨਹੀਪਾਈ॥
agam agochar keemat nahee paa-ee.
You are inaccessible and unfathomable; Your limits cannot be found.
O’ inaccessible and incomprehensible God, nobody has estimated Your worth (You cannot be bought at any price).
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰਅਪਹੁੰਚਹੈਂ, ਗਿਆਨਇੰਦ੍ਰਿਆਂਦੀਰਾਹੀਂਤੇਰੀਸੂਝਨਹੀਂਪੈਸਕਦੀ, ਤੇਰਾਮੁੱਲਨਹੀਂਪਾਇਆਜਾਸਕਦਾ (ਕਿਸੇਦੁਨੀਆਵੀਪਦਾਰਥਦੇਵੱਟੇਤੇਰੀਪ੍ਰਾਪਤੀਨਹੀਂਹੋਸਕਦੀ)।
اگماگوچرُکیِمتِنہیِپائیِ॥
اگم۔ نارسا..انسانی رسائی سے بعید۔ اگوچر۔ بیان سے باہر۔
اے خدا تو انسانی رسائ عقل و ہوش سے بعید تو بیان سے باہر ہے ۔

ਜੀਅਜੰਤਤੇਰੀਸਰਣਾਈ॥
jee-a janttayree sarnaa-ee.
All beings and creatures seek Your Sanctuary.
All creatures and beings survive on Your support.
ਸਾਰੇਜੀਅਜੰਤਤੇਰੇਹੀਆਸਰੇਹਨ।
جیِءجنّتتیریِسرنھائیِ॥
سرنائی۔ پناہگیر
تمام مخلوقات اور مخلوق آپ کے تعاون پر زندہ ہیں

ਜਿਉਤੁਧੁਭਾਵੈਤਿਵੈਚਲਾਵਹਿਤੂਆਪੇਮਾਰਗਿਪਾਇਦਾ॥੨॥
ji-o tuDhbhaavai tivai chalaaveh too aapay maarag paa-idaa. ||2||
As it pleases Your Will, You guide us along; You Yourself place us on the Path. ||2||
As You like, You make the creatures conduct themselves, and Yourself put them on the right path of life. ||2||
ਜਿਵੇਂਤੈਨੂੰਚੰਗਾਲੱਗਦਾਹੈ, ਤੂੰਜੀਵਾਂਨੂੰਕਾਰੇਲਾਂਦਾਹੈਂ, ਤੂੰਆਪਹੀ (ਜੀਵਾਂਨੂੰ) ਸਹੀਜੀਵਨ-ਰਾਹਉਤੇਤੋਰਦਾਹੈਂ॥੨॥
جِءُتُدھُبھاۄےَتِۄےَچلاۄہِتوُآپےمارگِپائِدا॥੨॥
تدھ بھاوے ۔ جیسی تیری رجا و مرضی ہے ۔ توے ۔ اس طرح ۔ مارگ۔ راستے
جیسا کہ آپ چاہتے ہیں ، آپ مخلوقات کو خود سے چلاتے ہیں ، اور خود ہی انھیں زندگی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔

ਹੈਭੀਸਾਚਾਹੋਸੀਸੋਈ॥
hai bhee saachaa hosee so-ee.
The True Lord is, and shall always be.
The eternal God is present now and He will be there in the future.
ਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਪਰਮਾਤਮਾਇਸਵੇਲੇਭੀਮੌਜੂਦਹੈ, ਉਹਸਦਾਕਾਇਮਰਹੇਗਾ।
ہےَبھیِساچاہوسیِسوئیِ॥
ہے بھی۔ آج بھی ہے ۔ سچا۔ صدیوی سچا خداہوسی آئندہ ہوگا۔ سوئی۔ وہی
اے خدا تو آج بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگا مستقبل میں بھی تیری ہستی رہیگی

ਆਪੇਸਾਜੇਅਵਰੁਨਕੋਈ॥
aapay saajay avar na ko-ee.
He Himself creates – there is no other at all. Except for Him, there is none other.
He Himself creates (the universe).
ਉਹਆਪਹੀ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਪੈਦਾਕਰਦਾਹੈ, (ਉਸਤੋਂਬਿਨਾਪੈਦਾਕਰਨਵਾਲਾ) ਕੋਈਹੋਰਨਹੀਂਹੈ।
آپےساجےاۄرُنکوئیِ॥
۔ سابے ۔ پیدا کرے ۔ اور نہو کوئی علاوہ نہیں کوئی دوسرا۔
تو عالم کو پیداکرنے وال اہے تیرے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں

ਸਭਨਾਸਾਰਕਰੇਸੁਖਦਾਤਾਆਪੇਰਿਜਕੁਪਹੁਚਾਇਦਾ॥੩॥
sabhnaa saar karay sukh-daata aapay rijak pahuchaa-idaa. ||3||
The Giver of inner peace takes care of all; He Himself sustains them. ||3||
That Giver of peace takes care of all (the creatures) and provides sustenance (to them). ||3||
ਉਹਸਾਰੇਸੁਖਦੇਣਵਾਲਾਪਰਮਾਤਮਾਆਪਹੀਸਭਜੀਵਾਂਦੀਸੰਭਾਲਕਰਦਾਹੈ, ਉਹਆਪਹੀਸਭਨੂੰਰਿਜ਼ਕਅਪੜਾਂਦਾਹੈ॥੩॥
سبھناسارکرےسُکھداتاآپےرِجکُپہُچائِدا॥੩॥
سار۔ خبر گیری ۔ سنبھال۔ رجک۔ رزق ۔ روزی
تو سب کی نگرانی اور خبر گیری کرتا ہے اور خود ی سب کو رزق دیتا اور پہنچاتا ہے (3)

ਅਗਮਅਗੋਚਰੁਅਲਖਅਪਾਰਾ॥
agam agochar alakh apaaraa.
You are inaccessible, unfathomable, invisible and infinite;
O’ inaccessible, incomprehensible, indescribable, and infinite God,
ਹੇਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰਅਪਹੁੰਚਹੈਂ, ਤੂੰਅਗੋਚਰਹੈਂ, ਤੂੰਅਲੱਖਹੈਂ, ਤੂੰਬੇਅੰਤਹੈਂ।
اگماگوچرُالکھاپارا॥
اگم۔ نارسا۔ انسانی رسائی سے بعید۔ اگوچر۔ بیان سے باہر۔ الکھ۔ سمجھ سے باہر۔ اپارا۔ ناہیت وسیع
اے خدا تو انسانی عقل و ہوش اور رسائی سے بعید ہے تیری بابت کچھ بیان ہیں ہو سکتا تو حساب کتاب سے بھی باہر تو نہایت وسیع حقے کہ تیرا کوئی کنارہ نہیں نہ کسی کو کوئی خبر ہے

ਕੋਇਨਜਾਣੈਤੇਰਾਪਰਵਾਰਾ॥
ko-ay na jaanai tayraa parvaaraa.
no one knows Your extent.
Nobody knows how big Your family is.
ਕੋਈਭੀਜਾਣਨਹੀਂਸਕਦਾਕਿਤੇਰਾਕੇਡਾਵੱਡਾਪਰਵਾਰਹੈ।
کوءِنجانھےَتیراپرۄارا
پروار۔ کنبہ۔ قبیلہ
کسی کو تیرے کنبے اور قبیلے کی خبر نہیں

ਆਪਣਾਆਪੁਪਛਾਣਹਿਆਪੇਗੁਰਮਤੀਆਪਿਬੁਝਾਇਦਾ॥੪॥
aapnaa aap pachhaaneh aapay gurmatee aap bujhaa-idaa. ||4||
You Yourself realize Yourself. Through the Guru’s Teachings, You reveal Yourself. ||4||
Only You Yourself know about You (and about Your vast family), and through Guru’s instruction, You make the creatures know the right path of life. ||4||
ਆਪਣੇਆਪਨੂੰ (ਆਪਣੀਬਜ਼ੁਰਗੀਨੂੰ) ਤੂੰਆਪਹੀਸਮਝਦਾਹੈਂ, ਗੁਰੂਦੀਮੱਤਦੇਕੇਤੂੰਆਪਹੀ (ਜੀਵਾਂਨੂੰਸਹੀਜੀਵਨ-ਰਸਤਾ) ਸਮਝਾਂਦਾਹੈਂ॥੪॥
آپنھاآپُپچھانھہِآپےگُرمتیِآپِبُجھائِدا॥੪॥
گرمتی ۔ سبق مرشد سے ۔ بجھا ئیداد۔ سمجھات اہے
خود ہی سبق مرشد کے ذریعے اپنی پہچان بخشش کرتا ہے اور سمجھ دیتاہے (4)

ਪਾਤਾਲਪੁਰੀਆਲੋਅਆਕਾਰਾ॥ਤਿਸੁਵਿਚਿਵਰਤੈਹੁਕਮੁਕਰਾਰਾ॥
paataal puree-aa lo-a aakaaraa. tis vich vartai hukam karaaraa.
Your Almighty Command prevails throughout the nether worlds, realms and worlds of form.
In all the underworlds, universes, galaxies, and all this visible world, pervades the strict command of God.
(ਅਨੇਕਾਂ) ਪਾਤਾਲ, (ਅਨੇਕਾਂ) ਪੁਰੀਆਂ, (ਅਨੇਕਾਂ) ਮੰਡਲ-ਇਹਸਾਰਾਦਿੱਸਦਾਜਗਤ (ਪਰਮਾਤਮਾਦਾਪੈਦਾਕੀਤਾਹੋਇਆਹੈ),ਇਸਵਿਚਪਰਮਾਤਮਾਦਾਕਰੜਾਹੁਕਮਜਗਤਦੀਕਾਰਚਲਾਰਿਹਾਹੈ।
پاتالپُریِیالوءآکارا॥
پاتال پریا۔ زیر زمین لوگ۔ آکار۔ لا محدود
زیر زمینوں اور عالم کے پھیلاؤ اور اسمیں بسنے والوں پر تیری سخت حکرمانی اور فرمانبروالی ہے ۔