Urdu-Raw-Page-1059

ਗੁਰਮੁਖਿਹੋਵੈਸੁਸੋਝੀਪਾਏ॥
gurmukh hovai so sojhee paa-ay.
One who becomes Gurmukh understands.
The one who becomes a Guru’s follower, obtains divine understanding,
ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਂਦਾਹੈ, ਉਹਆਤਮਕਜੀਵਨਦੀਸੂਝਪ੍ਰਾਪਤਕਰਲੈਂਦਾਹੈ,
گُرمُکھِہوۄےَسُسوجھیِپاۓ ॥
سوجہی ۔ سمجھ
مرید مرشد کو روحانیت ارور اخلاقی زندگی کی سمجھ آجاتی ہے

ਹਉਮੈਮਾਇਆਭਰਮੁਗਵਾਏ॥
ha-umai maa-i-aa bharam gavaa-ay.
He rids himself of egotism, Maya and doubt.
and gets rid of ego and illusion of Maya (the worldly riches and power.
ਉਹਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂਹਉਮੈਅਤੇਮਾਇਆਵਾਲੀਭਟਕਣਾਦੂਰਕਰਲੈਂਦਾਹੈ।
ہئُمےَمائِیابھرمُگۄاۓ॥
۔ بھرم۔ بھٹکن
وہ دنیایو دولت کا وہم وگمان اور خودی مٹا دیتا ہے

ਗੁਰਕੀਪਉੜੀਊਤਮਊਚੀਦਰਿਸਚੈਹਰਿਗੁਣਗਾਇਦਾ॥੭॥
gur kee pa-orhee ootam oochee dar sachai har gun gaa-idaa. ||7||
He ascends the sublime, exalted ladder of the Guru, and he sings the Glorious Praises of the Lord at His True Door. ||7||
O’ my friends), this is what it means to climb the high and sublime ladder (of spiritual heights) through the Guru’s advice, (and a Guru’s follower) sings praises of God at His eternal door (in a high spiritual state of mind).||7||
He ascends the sublime, exalted ladder of the Guru’s Divine wisdom and sings praises of God at His eternal door (and reaches a high spiritual state of mind).||7||
ਉਹਮਨੁੱਖਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂਵਿਚਸੁਰਤਜੋੜਕੇਪ੍ਰਭੂਦੇਗੁਣਗਾਂਦਾਰਹਿੰਦਾਹੈ।ਇਹੀਹੈਗੁਰੂਦੀ (ਦੱਸੀਹੋਈ) ਉੱਚੀਤੇਉੱਤਮਪੌੜੀ (ਜਿਸਦੀਰਾਹੀਂਮਨੁੱਖਉੱਚੇਆਤਮਕਮੰਡਲਾਂਵਿਚਚੜ੍ਹਕੇਪ੍ਰਭੂਨੂੰਜਾਮਿਲਦਾਹੈ) ॥੭॥
گُرکیِپئُڑیِاوُتماوُچیِدرِسچےَہرِگُنھگائِدا॥੭॥
اُتم۔ بلند عظمت۔ درسچے ۔ سچے خدا کے در پر
مرید مرشد کی زندگی کا نصب العین نہایت بلند اور متبر ہوتا ہے وہ خدا کے در پر خدا کی حمدوثناہ کرتا ہے

ਗੁਰਮੁਖਿਸਚੁਸੰਜਮੁਕਰਣੀਸਾਰੁ॥
gurmukh sach sanjam karnee saar.
The Gurmukh practices true self-control, and acts in excellence.
“(To practice) truth is the austerity, which a Guru’s follower adopts, and this is the essence of his or her way of life.
The Guru’s follower practices true self-control, and adopts this is the essence as a way of life.
ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਹਸਦਾ-ਥਿਰਹਰਿ-ਨਾਮਸਿਮਰਦਾਹੈ-ਇਹੀਹੈਉਸਦਾਕਰਨ-ਜੋਗਕੰਮ, ਇਹੀਹੈਉਸਦੇਵਾਸਤੇ (ਵਿਕਾਰਾਂਤੋਂਬਚਣਲਈ) ਵਧੀਆਜੀਵਨ-ਜੁਗਤਿ।
گُرمُکھِسچُسنّجمُکرنھیِسارُ॥
سچ سنجم۔ پاک پرہیز گاری۔ کرنی سار۔ اعمال کی بنیاد۔
مرید مرشد کی زندگی کا مقصد پاک پرہیزگاری اور پاک اعمال ہوتا ہے مرید مرشد کو برائیوں سے نجات حاصل ہوجاتی ہے

ਗੁਰਮੁਖਿਪਾਏਮੋਖਦੁਆਰੁ॥
gurmukh paa-ay mokhdu-aar.
The Gurmukh obtains the gate of salvation.
Guru’s follower obtains the door to liberation.
ਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਰਹਿਣਵਾਲਾਮਨੁੱਖ (ਵਿਕਾਰਾਂਤੋਂ) ਖ਼ਲਾਸੀਪਾਣਵਾਲਾ (ਇਹ) ਦਰਵਾਜ਼ਾਲੱਭਲੈਂਦਾਹੈ।
گُرمُکھِپاۓموکھدُیارُ॥
مرید مرشد الہٰی عشق خدمت و عبادت اور الہٰی نام مین محو ومجذوب رہتا ہے

ਭਾਇਭਗਤਿਸਦਾਰੰਗਿਰਾਤਾਆਪੁਗਵਾਇਸਮਾਇਦਾ॥੮॥
bhaa-ay bhagat sadaa rang raataa aap gavaa-ay samaa-idaa. ||8||
Through loving devotion, he remains forever imbued with the Lord’s Love; eradicating self-conceit, he merges in the Lord. ||8||
A Guru’s follower always remains imbued with the loving adoration of God and forsaking his or her self conceit, merges with Him.||8||
ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਰਹਿਣਵਾਲਾਮਨੁੱਖਪ੍ਰਭੂਦੇਪ੍ਰੇਮਵਿਚਪ੍ਰਭੂਦੀਭਗਤੀਵਿਚਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮ-ਰੰਗਵਿਚਸਦਾਰੰਗਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ, ਉਹ (ਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-ਭਾਵਦੂਰਕਰਕੇਪ੍ਰਭੂਵਿਚਸਮਾਇਆਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੮॥
بھاءِبھگتِسدارنّگِراتاآپُگۄاءِسمائِدا॥੮॥
بھائے ۔ پریم پیار۔ آپ گوائے ۔ خود مٹا کر
مرید مرشد دل ٹٹول سناتا ہے ۔ ہمیشہ سچے نام سچ حق و حقیقت سے پیار کرؤ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਹੋਵੈਮਨੁਖੋਜਿਸੁਣਾਏ॥
gurmukh hovai man khoj sunaa-ay.
One who becomes Gurmukh examines his own mind, and instructs others.
“(The person) who becomes a Guru’s follower, searches the mind and tells others (what he or she sees. A Guru’s follower)
Guru’s follower, searches the mind and tells others how to get liberated.
ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਂਦਾਹੈ, ਉਹਮਨੁੱਖ (ਆਪਣੇ) ਮਨਨੂੰਖੋਜਕੇ (ਇਹਨਿਸ਼ਚਾਬਣਾਂਦਾਹੈ, ਤੇਹੋਰਨਾਂਨੂੰਭੀਇਹ) ਸੁਣਾਂਦਾਹੈ,
گُرمُکھِہوۄےَمنُکھوجِسُنھاۓ॥
من کھوج سنائے ۔ دل کی حقیقت بناتے
مرید مرشد دل ٹٹول سناتا ہے

ਸਚੈਨਾਮਿਸਦਾਲਿਵਲਾਏ॥
sachai naam sadaa liv laa-ay.
He is lovingly attuned to the True Name forever.
He always attunes the mind to the eternal Naam.
ਉਹਸਦਾ-ਥਿਰਹਰਿ-ਨਾਮਵਿਚਸਦਾਆਪਣੀਸੁਰਤਜੋੜੀਰੱਖੋ,
سچےَنامِسدالِۄلاۓ॥
سچے نام۔ صدیوی سچے نام سچ و حقیقت
۔ ہمیشہ سچے نام سچ حق و حقیقت سے پیار کرؤ۔

ਜੋਤਿਸੁਭਾਵੈਸੋਈਕਰਸੀਜੋਸਚੇਮਨਿਭਾਇਦਾ॥੯॥
jo tis bhaavai so-ee karsee jo sachay man bhaa-idaa. ||9||
They act in harmony with the Mind of the True One. ||9||
(He or she believes that) whatever pleases the mind of that (God), He would only do that.||9||
ਜੋਕੁਝਉਸਪਰਮਾਤਮਾਨੂੰਚੰਗਾਲੱਗਦਾਹੈ, ਉਹੀਕੁਝਉਹਕਰਦਾਹੈ, (ਜਗਤਵਿਚਉਹੀਕੁਝਉਹਹੈ) ਜੋਉਸਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲੇਪਰਮਾਤਮਾਦੇਮਨਵਿਚਭਾਜਾਂਦਾਹੈ॥੯॥
جوتِسُبھاۄےَسوئیِکرسیِجوسچےمنِبھائِدا॥੯॥
بھاوے ۔ چاہے بھانے ۔ رضا۔ مرجی
جو رضائے خدا ہےوہی وہ کرتا ہے جو دل سے پسند کرتا ہے

ਜਾਤਿਸੁਭਾਵੈਸਤਿਗੁਰੂਮਿਲਾਏ॥
jaa tis bhaavai satguroo milaa-ay.
As it pleases His Will, He unites us with the True Guru.
“(O’ my friends), when it so pleases (God), He unites (a person) with the true Guru.
(ਗੁਰਮੁਖਿਮਨੁੱਖਹੋਰਨਾਂਨੂੰਭੀਇਹੀਸੁਣਾਂਦਾਹੈਕਿ) ਜਦੋਂਪਰਮਾਤਮਾਦੀਰਜ਼ਾਹੁੰਦੀਹੈਤਦੋਂਉਹਮਨੁੱਖਨੂੰਗੁਰੂਮਿਲਾਂਦਾਹੈ,
جاتِسُبھاۄےَستِگُروُمِلاۓ॥
جب مرشد عنایت کرتا ہے تو وہ اس سے مل لیتا ہے۔

ਜਾਤਿਸੁਭਾਵੈਤਾਮੰਨਿਵਸਾਏ॥
jaa tis bhaavai taa man vasaa-ay.
As it pleases His Will, He comes to dwell within the mind.
When it pleases (God, He) enshrines (Guru’s message in one’s) mind.
ਜਦੋਂਉਸਦੀਰਜ਼ਾਹੁੰਦੀਹੈਤਦੋਂਉਸਦੇਮਨਵਿਚ (ਆਪਣਾਨਾਮ) ਵਸਾਂਦਾਹੈ।
جاتِسُبھاۄےَتامنّنِۄساۓ॥
تو پھر وہ روحانی سکون حاصل کرلیتا ہے۔

ਆਪਣੈਭਾਣੈਸਦਾਰੰਗਿਰਾਤਾਭਾਣੈਮੰਨਿਵਸਾਇਦਾ॥੧੦॥
aapnai bhaanai sadaa rang raataa bhaanai man vasaa-idaa. ||10||
As it pleases His Will, He imbues us with His Love; as it pleases His Will, He comes to dwell in the mind. ||10||
In His will, He always remains imbued with the love (for His creation), and as per His will He enshrines (His Name, in one’s) mind.||10||
ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੂੰਪਰਮਾਤਮਾਆਪਣੀਰਜ਼ਾਵਿਚਰੱਖਦਾਹੈ, ਉਹਮਨੁੱਖਸਦਾਉਸਪ੍ਰੇਮ-ਰੰਗਵਿਚਰੰਗਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ। (ਗੁਰਮੁਖਇਹਯਕੀਨਬਣਾਂਦਾਹੈਕਿ) ਪ੍ਰਭੂਆਪਣੀਰਜ਼ਾਅਨੁਸਾਰਹੀ (ਆਪਣਾਨਾਮ) ਮਨੁੱਖਦੇਮਨਵਿਚਵਸਾਂਦਾਹੈ॥੧੦॥
آپنھےَبھانھےَسدارنّگِراتابھانھےَمنّنِۄسائِدا॥੧੦॥
جب چاہتا ہے تو مرشد سے ملاتا ہے اور جب چااہتا ہے دلمیں بساتا ہےپانی رضا سے پیار کرتا ہے اور رضا سے دلمیں بساتا ہے

ਮਨਹਠਿਕਰਮਕਰੇਸੋਛੀਜੈ॥
manhath karam karay so chheejai.
Those who act stubborn-mindedly are destroyed.
“(O’ my friends), one who performs (ritualistic) deeds by sheer obstinacy of mind, becomes (spiritually) weak.
One who performs ritualistic deeds, acts stubborn-mindedly, becomes spiritually weak.
ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਮਨਦੇਹਠਨਾਲ (ਹੀਮਿਥੇਹੋਏਧਾਰਮਿਕ) ਕਰਮਕਰਦਾਹੈਉਹ (ਆਤਮਕਜੀਵਨਵਲੋਂ) ਕਮਜ਼ੋਰਹੁੰਦਾਜਾਂਦਾਹੈ।
منہٹھِکرمکرےسوچھیِجےَ॥
دلی ضد سے جو کام کیا جائے وہ روحانی واکلاقی طور پر کمزور ہوتا ہے

ਬਹੁਤੇਭੇਖਕਰੇਨਹੀਭੀਜੈ॥
bahutay bhaykh karay nahee bheejai.
Wearing all sorts of religious robes, they do not please the Lord.
(God) is not pleased by the adoption of many (false holy) garbs.
Wearing all sorts of religious robes, they do get imbued with His love.
(ਅਜਿਹਾਮਨੁੱਖ) ਧਾਰਮਿਕਪਹਿਰਾਵੇਤਾਂਬਥੇਰੇਕਰਦਾਹੈ, ਪਰ (ਇਸਤਰ੍ਹਾਂਉਸਦਾਮਨਪ੍ਰਭੂਦੇਪਿਆਰਵਿਚ) ਭਿੱਜਦਾਨਹੀਂਹੈ।
بہُتےبھیکھکرےنہیِبھیِجےَ॥
وہ مذہبی شرع مریادا پہرااے اور تمائش سے خوش نہیں ہوتا

ਬਿਖਿਆਰਾਤੇਦੁਖੁਕਮਾਵਹਿਦੁਖੇਦੁਖਿਸਮਾਇਦਾ॥੧੧॥
bikhi-aa raatay dukh kamaaveh dukhay dukh samaa-idaa. ||11||
Tinged by corruption, they earn only pain; they are immersed in pain. ||11||
(Therefore, such people who are) imbued with the poison (of worldly Maya), merely gather pain and are consumed in one pain after the other.||11||
Imbued with the poison of Maya they earn only pain; they are consumed in pain. ||11||
ਮਾਇਆਦੇਮੋਹਵਿਚਮਸਤਮਨੁੱਖ (ਜਿਹੜੇਭੀਕਰਮਕਰਨ, ਉਹਉਹਨਾਂਵਿਚੋਂ) ਦੁੱਖ (ਹੀ) ਖੱਟਦੇਹਨ। (ਮਾਇਆਦੇਮੋਹਦੇਕਾਰਨਮਨੁੱਖ) ਹਰਵੇਲੇਦੁੱਖਵਿਚਹੀਫਸਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੧੧॥
بِکھِیاراتےدُکھُکماۄہِدُکھےدُکھِسمائِدا॥੧੧॥
دیاوی دؤلت کی محبت مین محصور انسان ہمیشہ مصیبت اور عذاب میں گرفتار رہتا ہے

ਗੁਰਮੁਖਿਹੋਵੈਸੁਸੁਖੁਕਮਾਏ॥
gurmukh hovai so sukh kamaa-ay.
One who becomes Guru’s follower earns inner peace through his task.
“(O’ my friends), the one who becomes Guru’s follower, gathers peace
ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਂਦਾਹੈ, ਉਹ (ਆਪਣੇਉੱਦਮਾਂਦੀਰਾਹੀਂ) ਆਤਮਕਆਨੰਦਖੱਟਦਾਹੈ,
گُرمُکھِہوۄےَسُسُکھُکماۓ॥
مرید مرشد ہونے سےا نسان آرام و آرام آسائش کماتا ہے اور مصیبت مین مجذوب رہتا ہے

ਮਰਣਜੀਵਣਕੀਸੋਝੀਪਾਏ॥
maran jeevan kee sojhee paa-ay.
He comes to understand death and birth.
He obtains true understanding about life and death (or what in reality is life and what is death, and realizes that like the opposite sides of a coin, life and death are in fact same.
He comes to understand how to spiritually live and die.
ਉਹਮਨੁੱਖਇਹਸਮਝਲੈਂਦਾਹੈਕਿਆਤਮਕਮੌਤਕੀਹਹੈਤੇਆਤਮਕਜੀਵਨਕੀਹਹੈ।
مرنھجیِۄنھکیِسوجھیِپاۓ॥
ہے اور روحانی زندگی کی زندگی اور موت کی سمجھ حاصل کرتا ہے

ਮਰਣੁਜੀਵਣੁਜੋਸਮਕਰਿਜਾਣੈਸੋਮੇਰੇਪ੍ਰਭਭਾਇਦਾ॥੧੨॥
maran jeevan jo sam kar jaanai so mayray parabhbhaa-idaa. ||12||
One who looks alike upon death and birth, is pleasing to my God. ||12||
The person, who thus) deems death and birth as equal (and therefore neither fears death, nor craves for life), becomes pleasing to my God.||12||
One who looks alike upon death and birth, is pleasing to my God (soul is in bliss).
ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਮੌਤਅਤੇਜੀਵਨਨੂੰ (ਪਰਮਾਤਮਾਦੀਰਜ਼ਾਵਿਚਵਰਤਦਾਵੇਖਕੇ) ਇਕੋਜਿਹਾਸਮਝਦਾਹੈ (ਨਾਹਜੀਵਨਦੀਲਾਲਸਾ, ਨਾਹਮੌਤਤੋਂਡਰ), ਉਹਮਨੁੱਖਮੇਰੇਪਰਮਾਤਮਾਨੂੰਪਿਆਰਾਲੱਗਦਾਹੈ॥੧੨॥
مرنھُجیِۄنھُجوسمکرِجانھےَسومیرےپ٘ربھبھائِدا॥੧੨॥
۔ جو انسان زندگی اور موت کو برابر جانتا ہے وہ محبوب خدا ہو جاتا ہے

ਗੁਰਮੁਖਿਮਰਹਿਸੁਹਹਿਪਰਵਾਣੁ॥
gurmukh mareh so heh parvaan.
The Gurmukh, while remaining dead, is respected and approved.
“(Following the Guru’s advice, they who still their selfconceit, as if they have) died to the self through the Guru, are approved (in God’s court).
Following the Guru’s advice, who kill the ego have a good spiritual life and are respected and approved in His presence.
ਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੋਕੇਜਿਹੜੇਮਨੁੱਖ (ਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂ) ਆਪਾ-ਭਾਵਦੂਰਕਰਦੇਹਨ, ਉਹਸੋਹਣੇਆਤਮਕਜੀਵਨਵਾਲੇਬਣਜਾਂਦੇਹਨ।ਉਹਪ੍ਰਭੂਦੀਹਜ਼ੂਰੀਵਿਚਕਬੂਲਹੁੰਦੇਹਨ (ਉਹਜੰਮਣਮਰਨਨੂੰਪਰਮਾਤਮਾਦਾਹੁਕਮਸਮਝਦੇਹਨ)।
گُرمُکھِمرہِسُہہِپرۄانھُ॥
مرید مرشد کی موت بھی قبول ہوتی ہے آواگون کی سمجھ کلام سے آتی ہے

ਆਵਣਜਾਣਾਸਬਦੁਪਛਾਣੁ॥
aavan jaanaa sabad pachhaan.
He realizes that coming and going are according to God’s Will.
Therefore following (Guru’s) word, you should also realize that coming and going (or birth and death) happens in God’s will.
The spiritual life and death is according to God’s Will.
ਹੇਭਾਈ! ਤੂੰਭੀਜੰਮਣਮਰਨਨੂੰਪ੍ਰਭੂਦਾਹੁਕਮਹੀਸਮਝ।
آۄنھجانھاسبدُپچھانھُ॥
روحانی زندگی اور موت خدا کی مرضی کے مطابق ہے

ਮਰੈਨਜੰਮੈਨਾਦੁਖੁਪਾਏਮਨਹੀਮਨਹਿਸਮਾਇਦਾ॥੧੩॥
marai na jammai naa dukh paa-ay man hee maneh samaa-idaa. ||13||
He does not die, he is not reborn, and he does not suffer in pain; his mind merges in the Mind of God. ||13||
(Such a Guru’s follower), neither dies, nor is born, nor suffers any pain, and (instead of running in ten different directions, that person’s) mind remains absorbed in itself.||13||
Such a Guru’s follower, neither spiritually dies, nor is born, nor suffers any inner pain, and mind remains absorbed in God.||13||
(ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖਇਉਂਯਕੀਨਬਣਾਂਦਾਹੈ) ਉਹਜਨਮਮਰਨਦੇਗੇੜਵਿਚਨਹੀਂਪੈਂਦਾ, ਉਹ (ਇਹ) ਦੁੱਖਨਹੀਂਪਾਂਦਾ, ਉਹ (ਬਾਹਰਭਟਕਣਦੇਥਾਂ) ਸਦਾਹੀਅੰਤਰਆਤਮੇਟਿਕਿਆਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੧੩॥
مرےَنجنّمےَنادُکھُپاۓمنہیِمنہِسمائِدا॥੧੩॥
ایسا سنان نہ تناسخ میں پڑتا ہے نہ عذاب پاتا ہےوہ ہمیشہ الہٰی نور مین محو ومجذوب مجذوب رہتا ہے

ਸੇਵਡਭਾਗੀਜਿਨੀਸਤਿਗੁਰੁਪਾਇਆ॥
say vadbhaagee jinee satgur paa-i-aa.
Very fortunate are those who find the True Guru.
Very fortunate are they who have obtained the guidance of the true Guru
ਉਹਮਨੁੱਖਭਾਗਾਂਵਾਲੇਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੂੰਗੁਰੂਮਿਲਪਿਆ।
سےۄڈبھاگیِجِنیِستِگُرُپائِیا॥
بلند قسمت ہیں وہ انسان وصل سچے مرشد کا حاصل ہوا۔

ਹਉਮੈਵਿਚਹੁਮੋਹੁਚੁਕਾਇਆ॥
ha-umai vichahu moh chukaa-i-aa.
They eradicate egotism and attachment from within.
They have got rid of their sense of ego and attachment.
ਉਹਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂਹਉਮੈਅਤੇਮਾਇਆਦਾਮੋਹਦੂਰਕਰਲੈਂਦੇਹਨ।
ہئُمےَۄِچہُموہُچُکائِیا॥
خودی سے محبت مٹادی

ਮਨੁਨਿਰਮਲੁਫਿਰਿਮੈਲੁਨਲਾਗੈਦਰਿਸਚੈਸੋਭਾਪਾਇਦਾ॥੧੪॥
man nirmal fir mail na laagai dar sachai sobhaa paa-idaa. ||14||
Their minds are immaculate, and they are never again stained with filth. They are honored at the Door of the True Court. ||14||
Their mind becomes immaculate and is not soiled again (by any evil tendency, and such a person) obtains honor at the door of the eternal (God).||14||
Their mind becomes immaculate and is not soiled again by any evil tendency, and obtains honor at the door of the eternal (God).||14||
Their mind becomes immaculate and is not soiled again by any evil tendency. Obtain honor at the door of the eternal God, in divine bliss.||14||
ਜਿਸਮਨੁੱਖਦਾਮਨਪਵਿੱਤਰਹੋਜਾਂਦਾਹੈ, ਜਿਸਦੇਮਨਨੂੰਮੁੜਵਿਕਾਰਾਂਦੀਮੈਲਨਹੀਂਲੱਗਦੀ, ਉਹਮਨੁੱਖਸਦਾ-ਥਿਰਪ੍ਰਭੂਦੇਦਰਤੇਆਦਰਪਾਂਦਾਹੈ॥੧੪॥
منُنِرملُپھِرِمیَلُنلاگےَدرِسچےَسوبھاپائِدا॥੧੪॥
جب دل پاک ہو جائے پھر نا پاک نہیں ہوتا اور سچے خدا کے در بار میں شہرت پاتا ہے (14)

ਆਪੇਕਰੇਕਰਾਏਆਪੇ॥
aapay karay karaa-ay aapay.
He Himself acts, and inspires all to act.
“(O’ my friends, God) does and gets done everything on His own.
ਪ੍ਰਭੂਆਪਹੀ (ਸਭਕੁਝ) ਕਰਦਾਹੈ, ਆਪਹੀ (ਜੀਵਾਂਪਾਸੋਂ) ਕਰਾਂਦਾਹੈ।
آپےکرےکراۓآپے॥
جو کچھ کرتا ہے خدا خود کرتا ہے اور کراتا ہے

ਆਪੇਵੇਖੈਥਾਪਿਉਥਾਪੇ॥
aapay vaykhai thaap uthaapay.
He Himself watches over all; He establishes and disestablishes.
He Himself watches what He creates and destroys.
ਆਪਹੀ (ਸਭਦੀ) ਸੰਭਾਲਕਰਦਾਹੈ, ਆਪਹੀਪੈਦਾਕਰਕੇਨਾਸਕਰਦਾਹੈ।
آپےۄیکھےَتھاپِاُتھاپے॥
۔ نگراں بھی خود پیدا کرکے مٹاتا بھی خود۔

ਗੁਰਮੁਖਿਸੇਵਾਮੇਰੇਪ੍ਰਭਭਾਵੈਸਚੁਸੁਣਿਲੇਖੈਪਾਇਦਾ॥੧੫॥
gurmukh sayvaa mayray parabhbhaavai sach sun laykhai paa-idaa. ||15||
The service of the Gurmukh is pleasing to my God; one who listens to the Truth is approved. ||15||
His service (or worship) done through the Guru is pleasing to the mind of my God. Listening to the true Name (from a Guru’s follower), He approves that effort.||15||
His service done through the Guru is pleasing to God. Listening to the true Naam He approves that effort with divine bliss.||15||
ਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹੋਕੇਕੀਤੀਹੋਈਸੇਵਾ-ਭਗਤੀਪ੍ਰਭੂਨੂੰਪਿਆਰੀਲੱਗਦੀਹੈ, (ਜੀਵਪਾਸੋਂ) ਹਰਿ-ਨਾਮਦਾਸਿਮਰਨਸੁਣਕੇਪਰਮਾਤਮਾ (ਉਸਦੀਇਹਮਿਹਨਤਪਰਵਾਨਕਰਦਾਹੈ॥੧੫॥
گُرمُکھِسیۄامیرےپ٘ربھبھاۄےَسچُسُنھِلیکھےَپائِدا॥੧੫॥
مرید مرشد ہو کرکی ہوئی خدمت خدا کو پیارے ہے خدا سنکر اسے منظور کرتا ہے حساب مین اندراج کرتا ہے (!5)

ਗੁਰਮੁਖਿਸਚੋਸਚੁਕਮਾਵੈ॥
gurmukh sacho sach kamaavai.
The Gurmukh practices Truth, and only Truth.
A Guru’s follower earns only truth and meditates on Naam.
ਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਰਹਿਣਵਾਲਾਮਨੁੱਖਸਦਾਹਰਿ-ਨਾਮਸਿਮਰਨਦੀਕਮਾਈਕਰਦਾਹੈ।
گُرمُکھِسچوسچُکماۄےَ॥
مرید مرشد سچی حقیقی وحقی اعمال کرتا ہے

ਗੁਰਮੁਖਿਨਿਰਮਲੁਮੈਲੁਨਲਾਵੈ॥
gurmukh nirmal mail na laavai.
The Gurmukh is immaculate; no filth attaches to him.
A Guru’s follower remains immaculate and doesn’t soil his mind with evils.
ਉਸਦਾਮਨਪਵਿਤਰਹੋਜਾਂਦਾਹੈ, ਉਸਨੂੰਵਿਕਾਰਾਂਦੀਮੈਲਨਹੀਂਲੱਗਦੀ।
گُرمُکھِنِرملُمیَلُنلاۄےَ॥
مرید مرشد پاک ہوتا ہے ناپاکیزگی اس پر اپنا اثر نہیں ڈالتی

ਨਾਨਕਨਾਮਿਰਤੇਵੀਚਾਰੀਨਾਮੇਨਾਮਿਸਮਾਇਦਾ॥੧੬॥੧॥੧੫॥
naanak naam ratay veechaaree naamay naam samaa-idaa. ||16||1||15||
O Nanak, those who contemplate the Naam are imbued with it. They merge in the Naam, the Name of the Lord. ||16||1||15||
O’ Nanak, they who have been imbued with Naam, they are the true thinkers; by meditating on the Naam they merge in the Naam itself.||16||1||15||
ਹੇਨਾਨਕ! ਜਿਹੜੇਮਨੁੱਖਹਰਿ-ਨਾਮਵਿਚਮਸਤਰਹਿੰਦੇਹਨ, ਉਹਆਤਮਕਜੀਵਨਦੀਸੂਝਵਾਲੇਹੋਜਾਂਦੇਹਨ। (ਆਤਮਕਜੀਵਨਦੀਸੂਝਵਾਲਾਮਨੁੱਖ) ਸਦਾਹਰਿ-ਨਾਮਵਿਚਹੀਲੀਨਰਹਿੰਦਾਹੈ॥੧੬॥੧॥੧੫॥
نانکنامِرتےۄیِچاریِنامےنامِسمائِدا॥੧੬॥੧॥੧੫॥
۔ اے نانک۔ خدا کے نام سچ حق و حقیقت سے متاچر انسان سمجھدارو عاقابل ہوجاتاہے اور ہمیشہ نام مین محوومجذوب رہتا ہے

ਮਾਰੂਮਹਲਾ੩॥
maaroo mehlaa 3.
Raag Maaroo, Third Guru:
ماروُمہلا੩॥

ਆਪੇਸ੍ਰਿਸਟਿਹੁਕਮਿਸਭਸਾਜੀ॥
aapay sarisat hukam sabh saajee.
He Himself fashioned the Universe, through the Hukam of His Command.
On His own God has created this entire universe by His command.
ਪਰਮਾਤਮਾਨੇਆਪਹੀਇਹਸਾਰੀਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਪਣੇਹੁਕਮਨਾਲਪੈਦਾਕੀਤੀਹੋਈਹੈ।
آپےس٘رِسٹِہُکمِسبھساجیِ॥
سر شٹ۔ دنیا۔ عالم۔ حکم۔ تابع فرمان۔ ساجی ۔ سازی پیدا کی
خدا نے اپنے فرمان سے یہ عالم پیدا کیا ہے ۔

ਆਪੇਥਾਪਿਉਥਾਪਿਨਿਵਾਜੀ॥
aapay thaap uthaap nivaajee.
He Himself establishes and disestablishes, and embellishes with grace.
He has created, destroyed, and recreated it, and blessed it with glory.
ਪਰਮਾਤਮਾਆਪਹੀ (ਜੀਵਾਂਨੂੰ) ਪੈਦਾਕਰਕੇ (ਆਪਹੀ) ਨਾਸਕਰਦਾਹੈ (ਆਪਹੀਜੀਵਾਂਉਤੇ) ਮਿਹਰਕਰਦਾਹੈ।
آپےتھاپِاُتھاپِنِۄاجیِ॥
تھاپ۔ پیدا کرکے ۔ اُتھاپی۔ مٹائی۔ نوااسی ۔ راہئش پذیر
خود ہی پیدا کرمٹاتا ہےخود ہی پیدا کرمٹاتا ہے

ਆਪੇਨਿਆਉਕਰੇਸਭੁਸਾਚਾਸਾਚੇਸਾਚਿਮਿਲਾਇਦਾ॥੧॥
aapay ni-aa-o karay sabh saachaa saachay saach milaa-idaa. ||1||
The True Lord Himself administers all justice; through Truth, we merge in the True Lord. ||1||
The eternal God Himself does all justice, and Himself unites the true ones with the eternal God.||1||
ਪ੍ਰਭੂਆਪਹੀਇਹਸਾਰਾਆਪਣਾਅਟੱਲਨਿਆਂਕਰਦਾਹੈ, ਆਪਹੀ (ਜੀਵਨੂੰਆਪਣੇ) ਸਦਾ-ਥਿਰਨਾਮਵਿਚਜੋੜੀਰੱਖਦਾਹੈ॥੧॥
آپےنِیاءُکرےسبھُساچاساچےساچِمِلائِدا॥੧॥
ساچا۔ خدا۔ جو صدیوی ہے ۔ ساچے ساچ ملایا۔ ملائیداد۔ سچا خدا سچے سے ملاتا ہے
خود ہی سچا انصاف کرتا ہے اور سچے صڈیوی خدا سے ملاتا ہے (1)

ਕਾਇਆਕੋਟੁਹੈਆਕਾਰਾ॥
kaa-i-aa kot hai aakaaraa.
The body takes the form of a fortress.
This human body of ours is in the form of a fortress.
(ਇਹਮਨੁੱਖਾ) ਸਰੀਰ (ਮਾਨੋਇਕ) ਕਿਲ੍ਹਾਹੈ, ਇਹਪਰਮਾਤਮਾਦਾਦਿੱਸਦਾ-ਸਰੂਪਹੈ,
کائِیاکوٹُہےَآکارا॥
کائیا ۔ جسم۔ کوٹ ۔ قلعہ ۔ آکار۔ پھلاو۔
انسانی جسم ایک قلعہ اور الہٰی ظہور ہے

ਮਾਇਆਮੋਹੁਪਸਰਿਆਪਾਸਾਰਾ॥
maa-i-aa moh pasri-aa paasaaraa.
Emotional attachment to Maya has expanded throughout its expanse.
In this is spread out the expanse of attachment for Maya (the worldly riches and power).
(ਪਰਜੇਇਸਵਿਚ) ਮਾਇਆਦਾਮੋਹ (ਹੀਪ੍ਰਬਲਹੈ, ਜੇਇਸਵਿਚਮਾਇਆਦੇਮੋਹਦਾਹੀ) ਖਿਲਾਰਾਖਿਲਰਿਆਹੋਇਆਹੈ,
مائِیاموہُپسرِیاپاسارا॥
مائیا موہ۔ دنیاوی دولت کی محبت۔ پسر یا پاسار۔ پھیلاؤ ہوا ہے پھیلاو
اس دنیا من دنیاوی دؤلت کی محبت پھیلی ہوئی ہے

ਬਿਨੁਸਬਦੈਭਸਮੈਕੀਢੇਰੀਖੇਹੂਖੇਹਰਲਾਇਦਾ॥੨॥
bin sabdai bhasmai kee dhayree khayhoo khayh ralaa-idaa. ||2||
Without the Word of the Shabad, the body is reduced to a pile of ashes; in the end, dust mingles with dust. ||2||
Without (meditating on) the word (of the Guru, it is useless like) a heap of dust, and (God) blends dust with dust.||2||
Without meditating on the Divine Word of the Guru, the body is useless like a heap of dust, and God blends dust with dust.||2||
ਤਾਂਪ੍ਰਭੂਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਤੋਂਬਿਨਾ (ਇਹਸਰੀਰ) ਸੁਆਹਦੀਢੇਰੀਹੀਹੈ, (ਮਨੁੱਖਹਰਿ-ਨਾਮਤੋਂਵਾਂਜਿਆਰਹਿਕੇਇਸਸਰੀਰਨੂੰ) ਮਿੱਟੀ-ਖੇਹਵਿਚਹੀਰੋਲਦੇਂਦਾਹੈ॥੨॥
بِنُسبدےَبھسمےَکیِڈھیریِکھیہوُکھیہرلائِدا॥੨॥
بن سبدے بھسمے کی ڈھیری ۔ بغیر کلام ایک راکھ کا ڈھیر ہے ۔ کھیہو کھیہہ رلائیدا۔ راکھ میں راکھ ملانا ہے
۔ لہذا یہ قلعہ بغیر کلام کے ایک رکاھ کا ڈھیر ہے ۔ اس لئے مٹی مین مٹی مل جاتی ہے (2)

ਕਾਇਆਕੰਚਨਕੋਟੁਅਪਾਰਾ॥
kaa-i-aa kanchan kot apaaraa.
The body is the infinite fortress of gold;
The body is invaluable like a fort of gold,
ਉਹ (ਮਨੁੱਖਾ) ਸਰੀਰਬੇਅੰਤਪਰਮਾਤਮਾਦੇਰਹਿਣਵਾਸਤੇ (ਮਾਨੋ) ਸੋਨੇਦਾਕਿਲ੍ਹਾਹੈ,
کائِیاکنّچنکوٹُاپارا॥
کائیا کوٹ کنچن اپارا۔ یہ جسم سونے کا ایک وسیع قلعہ ہے
یہ جسم سونے کا ایک وسیع قلعہ ہے

ਜਿਸੁਵਿਚਿਰਵਿਆਸਬਦੁਅਪਾਰਾ॥
jis vich ravi-aa sabad apaaraa.
it is permeated by the Infinite Word of Naam.
in which is meditated the limitless word (of God’s Name.
ਜਿਸਸਰੀਰਵਿਚਬੇਅੰਤਪਰਮਾਤਮਾਦੀਸਿਫ਼ਤ-ਸਾਲਾਹਦੀਬਾਣੀਹਰਵੇਲੇਮੌਜੂਦਹੈ।
جِسُۄِچِرۄِیاسبدُاپارا॥
رویا۔ بستا ہے ۔ سبد۔ کلام
جس میں کلام بستا ہے ۔

ਗੁਰਮੁਖਿਗਾਵੈਸਦਾਗੁਣਸਾਚੇਮਿਲਿਪ੍ਰੀਤਮਸੁਖੁਪਾਇਦਾ॥੩॥
gurmukh gaavai sadaa gun saachay mil pareetam sukh paa-idaa. ||3||
The Gurmukh sings the Glorious Praises of the True Lord forever; meeting his Beloved, he finds peace. ||3||
Through Divine Word a Guru’s follower always sings praises of the eternal God, and through it obtains spiritual bliss.||3||
ਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਰਹਿਣਵਾਲਾਮਨੁੱਖ (ਇਹਸਰੀਰਦੀਰਾਹੀਂ) ਸਦਾ-ਥਿਰਪਰਮਾਤਮਾਦੇਗੁਣਸਦਾਗਾਂਦਾਹੈ, ਉਹਪ੍ਰੀਤਮਪ੍ਰਭੂਨੂੰਮਿਲਕੇਆਤਮਕਆਨੰਦਮਾਣਦਾਹੈ॥੩॥
گُرمُکھِگاۄےَسداگُنھساچےمِلِپ٘ریِتمسُکھُپائِدا॥੩॥
گن ساچے ۔ حقیقی اوصاف۔ پریتم۔ پیارے
مرید مرشد ہمیشہ اُسکی حمدوثناہ کرتا ہے اُس سچے صدیوی خدا کی جس روحانی وذہنی سکون پاتا ہے (3)

ਕਾਇਆਹਰਿਮੰਦਰੁਹਰਿਆਪਿਸਵਾਰੇ॥
kaa-i-aa har mandar har aap savaaray.
The body is the temple of the Lord; the Lord Himself embellishes it.
The body is the temple of God, which He Himself embellishes.
ਇਹਮਨੁੱਖਾਸਰੀਰਪਰਮਾਤਮਾਦਾ (ਪਵਿੱਤਰ) ਘਰਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾਇਸਨੂੰਆਪਹੀਸੋਹਣਾਬਣਾਂਦਾਹੈ,
کائِیاہرِمنّدرُہرِآپِسۄارے॥
کائیا ہر مندر۔ یہ جسمخدا کا گھر ہے ۔ آپ سوارے ۔ خدا خود اسکی درستی کرتا ہے اور آراستہ کرتا ہے
یہ جسم خدا کی رہائش کے لئے ایک گھر ہے جسے خدا خؤد آراستہ کرتااور سنوارتا ہے

ਤਿਸੁਵਿਚਿਹਰਿਜੀਉਵਸੈਮੁਰਾਰੇ॥
tis vich har jee-o vasai muraaray.
The Dear Lord dwells within it.
In it resides God, the slayer of demons (vices).
ਇਸਵਿਚਵਿਚਾਰ-ਦੈਂਤਾਂਦੇਮਾਰਨਵਾਲਾਪ੍ਰਭੂਆਪਵੱਸਦਾਹੈ।
تِسُۄِچِہرِجیِءُۄسےَمُرارے॥
لہذا ا سمیں خدا بستا ہے

ਗੁਰਕੈਸਬਦਿਵਣਜਨਿਵਾਪਾਰੀਨਦਰੀਆਪਿਮਿਲਾਇਦਾ॥੪॥
gur kai sabad vanjan vaapaaree nadree aap milaa-idaa. ||4||
Through the Word of the Guru’s Shabad, the merchants trade, and in His Grace, the Lord merges them with Himself. ||4||
Those (human) peddlers, who deal with Him through (Gurbani, the Guru’s) word, by His grace He Himself unites them (with Him).||4||
Through the Divine Word of the Guru, the merchants-devotees trade in Naam, and in His Grace, God merges them with Himself (with spiritual bliss). ||4||
ਜਿਹੜੇਜੀਵ-ਵਣਜਾਰੇ (ਇਸਸਰੀਰਵਿਚ) ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਰਾਹੀਂਹਰਿ-ਨਾਮਦਾਵਣਜਕਰਦੇਹਨ, ਪ੍ਰਭੂਮਿਹਰਦੀਨਿਗਾਹਨਾਲਉਹਨਾਂਨੂੰ (ਆਪਣੇਨਾਲ) ਮਿਲਾਲੈਂਦਾਹੈ॥੪॥
گُرکےَسبدِۄنھجنِۄاپاریِندریِآپِمِلائِدا॥੪॥
سبدے بوجھے ۔ کلام سے سمجھے
مرشد کے کلام و سبق کے ذریعے روحانی سوداگر اسکی سوداگری کرتے ہیں۔ خدا پانی کرم وعنات سے لاپ عنایت کرتا ہے (4)

ਸੋਸੂਚਾਜਿਕਰੋਧੁਨਿਵਾਰੇ॥
so soochaa je karoDh nivaaray.
He alone is pure, who eradicates anger.
“That person is immaculate who gets rid of anger,
ਜਿਹੜਾਮਨੁੱਖ (ਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂ) ਕ੍ਰੋਧਦੂਰਕਰਲੈਂਦਾਹੈ, ਉਹਪਵਿੱਤਰਹਿਰਦੇਵਾਲਾਬਣਜਾਂਦਾਹੈ।
سوسوُچاجِکرودھُنِۄارے॥
سوسوچا۔ پاکدامن وہ ہے ۔ کرودھ ۔ غسہ۔ نوارے ۔ مٹانے
پاک وشفاف ہے وہی جس نے دل و ذہن سے غسہ ختم کردیا ۔

ਸਬਦੇਬੂਝੈਆਪੁਸਵਾਰੇ॥
sabday boojhai aap savaaray.
He realizes the Shabad, and reforms himself.
Through the Divine Word of Guru, understands spiritual life and embellishes himself with divine virtues.
ਉਹਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲ (ਆਤਮਕਜੀਵਨਨੂੰ) ਸਮਝਲੈਂਦਾਹੈ, ਤੇ, ਆਪਣੇਜੀਵਨਨੂੰਸੰਵਾਰਲੈਂਦਾਹੈ।
سبدےبوُجھےَآپُسۄارے॥
سبدے بوجھے ۔ کلام سے سمجھے ۔ آپ سوارے ۔ اپنے کردار کی درستی کرے
کلام کو سمجھ کر اپنے کردار کو درست کرے

ਆਪੇਕਰੇਕਰਾਏਕਰਤਾਆਪੇਮੰਨਿਵਸਾਇਦਾ॥੫॥
aapay karay karaa-ay kartaa aapay man vasaa-idaa. ||5||
The Creator Himself acts, and inspires all to act; He Himself abides in the mind. ||5||
However, we should remember) that by Himself, the Creator does and gets everything done and Himself enshrines (His Name) in one’s mind.||5||
(ਪਰ, ਇਹਉਸਦੀਆਪਣੀਹੀਮਿਹਰਹੈ) ਪ੍ਰਭੂਆਪਹੀ (ਜੀਵਦੇਅੰਦਰਬੈਠਾਇਹਉੱਦਮ) ਕਰਦਾਹੈ, (ਜੀਵਪਾਸੋਂ) ਕਰਤਾਰਆਪਹੀ (ਇਹਕੰਮ) ਕਰਾਂਦਾਹੈ, ਆਪਹੀ (ਉਸਦੇ) ਮਨਵਿਚ (ਆਪਣਾਨਾਮ) ਵਸਾਂਦਾਹੈ॥੫॥
آپےکرےکراۓکرتاآپےمنّنِۄسائِدا॥੫॥
جوکچھ کرتا ہے خدا خود کرتا اور کراتا ہےاور خود ہی دل میں بساتا ہے

ਨਿਰਮਲਭਗਤਿਹੈਨਿਰਾਲੀ॥
nirmal bhagat hai niraalee.
Pure and unique is devotional worship.
“Purifying and unique is (God’s) devotion.
ਪਰਮਾਤਮਾਦੀਭਗਤੀ (ਜੀਵਨਨੂੰ) ਪਵਿੱਤਰਕਰਨਵਾਲੀ (ਇਕ) ਅਨੋਖੀ (ਦਾਤਿ) ਹੈ।
نِرملبھگتِہےَنِرالیِ॥
نرمل۔ پاک۔ بھگت۔ عشق و عبادت خدا
پاک الہٰی عشق ایک انوکھی نعمت جس سے زندگی پاک وپائس ہوجاتی ہے

ਮਨੁਤਨੁਧੋਵਹਿਸਬਦਿਵੀਚਾਰੀ॥
man tan Dhoveh sabad veechaaree.
The mind and body are washed clean, contemplating the Shabad.
(Therefore, a Guru’s follower) washes (and purifies) the body and the mind by reflecting on the word (of the Guru)
The mind and body are washed clean, contemplating the Divine word.
ਗੁਰੂਦੇਸ਼ਬਦਵਿਚਜੁੜਕੇ (ਭਗਤੀਦੇਅੰਮ੍ਰਿਤਨਾਲਜਿਹੜੇਮਨੁੱਖਆਪਣਾ) ਮਨਤਨਧੋਂਦੇਹਨ, ਉਹਸੁੰਦਰਵਿਚਾਰਦੇਮਾਲਕਬਣਜਾਂਦੇਹਨ।
منُتنُدھوۄہِسبدِۄیِچاریِ॥
من تن ۔ ذہن و جسم۔ دہووے ۔ دھلائی۔ پاک بنانا۔ سبد وچاری۔ کلام کو سمجھنے والے کے ذریعے
کلام سبق اور سوچ سمجھ سے دل و ذہن کی صفائی کرؤ