Persian Page 922

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ਮਿਲਿਆ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜੋਗੋ ॥੩੪॥
kahai naanak parabh aap mili-aa karan kaaran jogo. ||34||
Nanak says, God Himself, who is capable of doing everything, has met me.
نانک می گوید: خدایی که قادر به انجام هرکاری است به ملاقات من آمده است.

ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇ ਕੈ ਕਿਆ ਤੁਧੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥
ay sareeraa mayri-aa is jag meh aa-ay kai ki-aa tuDh karam kamaa-i-aa.
O’ my body, what worthwhile deeds have you done by coming into this world?
اوه بدنم، تو با آمدن به این دنیا چه کار ارزشمندی انجام داده ای؟

ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧੁ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ॥
ke karam kamaa-i-aa tuDh sareeraa jaa too jag meh aa-i-aa.
Yes, O my body, since you came into this world, what good deeds have you done?
بله، ای جسم من تو با آمدن به این دنیا چه کار باارزشی انجام داده ای؟

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਰਚਨੁ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰਿ ਮਨਿ ਨ ਵਸਾਇਆ ॥
jin har tayraa rachan rachi-aa so har man na vasaa-i-aa.
You have not enshrined in your mind that God who created you.
شما در ذهن خود خدایی را که شما را آفریده است تقدیس نکرده اید.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ॥
gur parsaadee har man vasi-aa poorab likhi-aa paa-i-aa.
By the Guru’s Grace, God dwells in the mind of the person whose pre-ordained destiny is fulfilled.
معلم مذهبی می گوید خدا در ذهن شخصی ساکن است که سرنوشت مقرر او کامل شده است.

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਆ ਜਿਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥੩੫॥
kahai naanak ayhu sareer parvaan ho-aa jin satgur si-o chit laa-i-aa. ||35||
Nanak says, he who has focused his mind on the Guru’s teachings, has achieved the purpose of human life and is approved in God’s presence.
نانک می گوید او که ذخنش را روی تعالیم معلم مذهبی متمرکز کرده است به هدف زندگی انسان دست یافته است و حضور خدا را می پذیرد.

ਏ ਨੇਤ੍ਰਹੁ ਮੇਰਿਹੋ ਹਰਿ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੇਖਹੁ ਕੋਈ ॥
ay naytarahu mayriho har tum meh jot Dharee har bin avar na daykhhu ko-ee.
O’ my eyes, God has infused His Light into you; therefore do not behold anybody other than God (rather see God pervading in everybody and everywhere).
ای چشم های من، خداوند نور خود را در شما وارد کرده است؛ بنابراین کسی را جز خدا نبینید ( بلکه در همه چیز و همه کس وجود خدا را ببینید.)

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੇਖਹੁ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥
har bin avar na daykhhu ko-ee nadree har nihaali-aa.
Do not see anything else except God pervading everywhere, God alone is worthy of beholding
هیچ چیز را جز خدا نبینید که خدا به تنهایی ارزش دیدن دارد.

ਏਹੁ ਵਿਸੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਏਹੁ ਹਰਿ ਕਾ ਰੂਪੁ ਹੈ ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥
ayhu vis sansaar tum daykh-day ayhu har kaa roop hai har roop nadree aa-i-aa.
O’ my eyes, this entire world which you are beholding is the manifestation of God; it is this form of God, which my eyes are seeing.
ای چشم های من کل این دنیایی که می بینید ساخته ی دست خداوند است؛ این شکلی از خداست که چشم من می بیند.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰਿ ਇਕੁ ਹੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
gur parsaadee bujhi-aa jaa vaykhaa har ik hai har bin avar na ko-ee.
By the Guru’s Grace, I have realized this, and now wherever I see, I only see one God, and except God there is no one else.
از گفته های معلم مذهبی اینها را فهمیدم و حالا هرگاه ببینم تنها خدا را می بینم و جز خدا چیزی نیست.

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹਿ ਨੇਤ੍ਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਹੋਈ ॥੩੬॥
kahai naanak ayhi naytar anDh say satgur mili-ai dib darisat ho-ee. ||36||
Nanak says: Previously these eyes were spiritually blind, upon meeting the true Guru the divine light came in them and now these eyes see God everywhere.
نانک می گوید: قبلا این چشم ها از نظر معنوی کور بودند، بعد از دیدن معلم مذهبی واقعی، نور معنوی وارد آنها شد و اکنون این چشم ها خدا را در هرجایی می بینند.

ਏ ਸ੍ਰਵਣਹੁ ਮੇਰਿਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ॥
ay sarvanhu mayriho saachai sunnai no pathaa-ay.
O my ears, you are sent here only to listen God’s praises.
ای گوش های من، شما به اینجا فرستاده شده اید که تنها ستایش خداوند را بشنوید.

ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰਿ ਲਾਏ ਸੁਣਹੁ ਸਤਿ ਬਾਣੀ ॥
saachai sunnai no pathaa-ay sareer laa-ay sunhu sat banee.
Yes, you are attached to the body and sent here to listen to the Guru’s divine words of God’s praises.
بله، شمت متصل به جسم هستید و به اینجا فرستاده شده اید تا به کلمات مقدس معلم مذهبی برای ستایش خداوند گوش کنید.

ਜਿਤੁ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸਿ ਸਮਾਣੀ ॥
jit sunee man tan hari-aa ho-aa rasnaa ras samaanee.
The mind and body are rejuvenated by listening to the Guru’s divine words of God’s praises and the tongue becomes immersed in the nectar of Naam.
ذهن و جسم با گوش دادن به بیانات معنوی معلم مذهبی در مورد ستایش خداوند دوباره جوان می شوند و زبان در شهد شیرین نعمت ها غوطه ور می شود.

ਸਚੁ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ॥
sach alakh vidaanee taa kee gat kahee na jaa-ay.
God is so wondrous and incomprehensible, His state cannot be described.
خداوند به قدری شگفت آور و غیرقابل درک است که موقعیت مو را نمی توان توصیف کرد.

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸੁਣਹੁ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋਵਹੁ ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ॥੩੭॥
kahai nanak amrit naam sunhu pavitar hovhu saachai sunnai no pathaaay. ||37||
Nanak says, listen to the ambrosial Naam and become immaculate, you were created only to listen to the divine Word.
نانک می گوید:به نعمت های مطبوع گوش کن و معصوم شو، تو آفریده شده ای که تنها به دنیای مقدس گوش کنی.

ਹਰਿ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥
har jee-o gufaa andar rakh kai vaajaa pavan vajaa-i-aa.
Placing the soul in the body-cave, God blew the breath of life into it like blowing air into a musical instrument.
خداوند با قرار دادن روح در جسم، نفس زندگی را مانند دمیدن هوا در یک ابزار موسیقی، به جسم انسان دمید.

ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਉਣ ਨਉ ਦੁਆਰੇ ਪਰਗਟੁ ਕੀਏ ਦਸਵਾ ਗੁਪਤੁ ਰਖਾਇਆ ॥
vajaa-i-aa vaajaa pa-un na-o du-aaray pargat kee-ay dasvaa gupat rakhaa-i-aa.
Yes, God blew the breath of life into the body and revealed the nine body organs through the nine doors (two eyes, two ears, two nostrils, one tongue, and two outlets for urine and excreta) but He kept the tenth door hidden.
بله خداوند نفس زندگی را به جسم دمید و نه اندام بدن را از نه باب ظاهر کرد (دو چشم، دو گوش، دو سوراخ بینی، یک زبان، و دو خروجی برای ادرار و مدفوع) اما باب دهم را پنهان نگه داشت.

ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਇਕਨਾ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥
gurdu-aarai laa-ay bhaavnee iknaa dasvaa du-aar dikhaa-i-aa. I
To whom God blessed with love for Naam through the Guru, He revealed them the tenth door also.
خداوند برای هرکسی که او را بخاطر نعمت هایش دعا کرد باب دهم را نیز نشان داد.

ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧਿ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ॥
tah anayk roop naa-o nav niDh tis daa ant na jaa-ee paa-i-aa.
In that supreme spiritual state where the tenth door has been revealed, one realizes the limitless wealth of God’s Name in many beautiful forms.
در این حالت معنوی عالی که در آن باب دهم نشان داده شده است، فرد نامحدود بودن وفور نعمت های خداوند را به شکل های بسیار زیبا درک می کند.

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਪਿਆਰੈ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩੮॥
kahai nanak har piaarai jeeo gufaa andar rakh kai vajaa pavan vajaaiaa. ||38||
Nanak says, placing the soul in the body-cave, dear God blew the breath of life into it like blowing air into a musical instrument.
نانک می گوید:خداوند عزیز با قرار دادن روح در جسم نفس زندگی را در آن دمید مانند دمیدن هوا در ابزار موسیقی.

ਏਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਘਰਿ ਗਾਵਹੁ ॥
ayhu sachaa sohila saachai ghar gaavhu.
Sing this true song of praises of God in the holy congregation
این آهنگ واقعی ستایش خداوند را در کلیسای مقدس بخوانید.

ਗਾਵਹੁ ਤ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰਿ ਸਾਚੈ ਜਿਥੈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਧਿਆਵਹੇ ॥
gaavhu ta sohila ghar saachai jithai sadaa sach Dhi-aavhay.
Yes, Sing this song of bliss in the holy congregation, where they always lovingly meditate on the eternal God.
بله این آهنگ برکت را در کلیسای مقدس بخوانید که در آن همواره درباره ی خدای جاودانه فکر می کنند.

ਸਚੋ ਧਿਆਵਹਿ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵਹੇ ॥
sacho Dhi-aavahi jaa tuDh bhaaveh gurmukh jinaa bujhaavhay.
O’ God, they meditate on You only when it so pleases You, and to whom You bless with this understanding through the Guru.
ای خدا، آنها تنها زمانی به تو فکر می کنند که از تو خوشنود هستند و به کسانی که شما از طریق معلم مذهبی این درک را به آنان عنایت کرده ای.

ਇਹੁ ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਵਹੇ ॥
ih sach sabhnaa kaa khasam hai jis bakhsay so jan paavhay.
The eternal God is the Master of all, only they realize Him upon whom He becomes gracious.
خدای ابدی چیزه برهمه چیز است، تنها کسانی او را می شناسند که نسبت به آنان بخشنده و مهربان است.

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੁ ਸੋਹਿਲਾ ਸਚੈ ਘਰਿ ਗਾਵਹੇ ॥੩੯॥
kahai naanak sach sohilaa sachai ghar gaavhay. ||39||
Nanak says, joining the holy congregation, they sing the praise of God.
نانک می گوید،آنها با رفتن به کلیسا، آهنگ ستایش خداوند را می خوانند.

ਅਨਦੁ ਸੁਣਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥
anad sunhu vadbhaageeho sagal manorath pooray.
O’ fortunate ones, listen to the song of bliss; by listening to this song, all your wishes shall be fulfilled.
افراد خوش شانس به آهنگ برکت گوش می دهند؛ با گوش دادن به این آهنگ، به همه ی آرزوهایتان خواهید رسید.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ॥
paarbarahm parabh paa-i-aa utray sagal visooray.
Those who have listened to the song of bliss have realized God, and all their worries have been removed
کسانی که به آهنگ برکت گوش داده اند خدا را شناخته اند و همه ی نگرانی هایشان از بین رفته است.

ਦੂਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥
dookh rog santaap utray sunee sachee banee.
By listening to the Divine Word, all their sorrows and miseries have departed.
با گوش دادن به عبارات مقدس، همه ی غم ها و بدبختی ها از بین می رود.

ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥
sant saajan bha-ay sarsay pooray gur tay jaanee.
By understanding the divine word from the true Guru, all the saints and friends become delighted.
با شناختن کلمات مقدس از طریق معلم مذهبی واقعی، همه ی فرشتگان و دوستان خوشحال می شوند.

ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿਤੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥
suntay puneet kahtay pavit satgur rahi-aa bharpooray.
Those who listen to or utter the word of the Guru, become immaculate as they see the true Guru in this hymn, the song of bliss.
کسانی که به سخنان معلم مذهبی گوش می دهند یا آنها را ادا می کنند معصوم می شوند چون معلم مذهبی را در این مناجات می بینند.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੪੦॥੧॥
binvant naanak gur charan laagay vaajay anhad tooray. ||40||1||
Nanak humbly submits that those who focus on the Guru’s word, bliss wells up within them as if non-stop divine melodies are playing in their mind.
نانک می گوید کسانی که روی گفته های معلم مذهبی تمرکز می کنند در ذهن خود با این ملودی معنوی مدام بازی می کنند.