Persian Page 8

ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੁ ॥
saram khand kee banee roop.
Saram Khand is the stage of spiritual beautification where recitation of Naam is done with love, devotion and total dedication.
سرام خند مرحله ی زیبایی معنوی است که در آن تکرار نعمت ها با عشق، پرستش و اختصاص کامل انجام می شود.

ਤਿਥੈ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤੁ ਅਨੂਪੁ ॥
tithai ghaarhat gharhee-ai bahut anoop.
Here, an enlightened mind of incomparable beauty is fashioned.
در اینجا، ذهن روشن فکر زیبایی غیرقابل قیاس ساخته می شود.

ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹਿ ॥ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥
taa kee-aa galaa kathee-aa naa jaahi. jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay.
The state of that enlightened mind is beyond description and if one tries, will only regret the attempt.
حالت این ذهن روشن فکر ماورای توصیف است و اگر کسی بخواهد تنها تلاش بیهوده خواهد کرد.

ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥
tithai gharhee-ai surat mat man buDh.
The intuitive consciousness, intellect, and understanding of the mind are shaped there.
هوشیاری، ذکاوت و درک ذهن در اینجا شکل می گیرند.

ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥੩੬॥
tithai gharhee-ai suraa siDhaa kee suDh. ||36||
The consciousness of the spiritual warriors and the Siddhas, the beings of spiritual perfection, are shaped there.
هوشیاری سیدهاس و جنگجویان معنوی، موجودات کامل معنوی در اینجا تشکیل می شود.

بند37
در این بند، نانک مرحله ی چهارم را توصیف می کند که کرم خند نام دارد – مرحله ی لطف الهی و مرحله ی نهایی تجربه ی سرچ خند است – مرحله ی اتحاد با خدا.
کرم خند مرحله ی مورد لطف کامل خداوند قادر قرار گرفتن است. به طور معنوی به قدری برتر می شوید که تمایلات دنیوی و وابستگی ها تاثیری بر شما ندارد. فرد کاملا در نام خداوند غوطه ور است و لذت ابدی را تجربه می کند.
سرچ خند مرحله ی نهایی است و مرحله ی اتحاد با خداست. در این مرحله ی اعتماد، پیروان می فهمند که قادر مطلق در قبلشان جای دارد.
در اینجا شخص با اعتقاد کامل می فهمد که کل جهان تحت دستور خداوند کار می کند، که خدا در همه جا وجود دارد و لطف او به همه ارزانی می شود. نانک می گوید که این مرحله به قدری والاست که ماورای توصیف است؛ تنها می توان آن را تجربه کرد.

Stanza 37
In this stanza, Guru Nanak describes the fourth stage, known as Karam Khand – the stage of Divine Grace and the final stage or experience of Sach Khand – the stage of union with God.
Karam Khand is the stage of being completely blessed with the Grace of the Almighty. Spiritually, you become so profound that the worldly desires and attachments do not affect you anymore. One is totally immersed in God’s Name and experiences eternal joy and bliss.
Sach khand is the final stage and it is the stage of union with God. In this realm of Truth, the devotee realizes that the formless Almighty is abiding in the heart.
Here, a person knows with full belief that the whole Universe is functioning under God’s command, that God is all-pervading and His Grace is being bestowed on everyone. Guru Nanak says that this stage is so elevated that it is beyond description; it can only be experienced.

ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ ॥
karam khand kee banee jor.
Spiritual power is the attribute of the stage of Divine Grace (Karam Khand) (In this stage, a person is blessed with God’s Grace and becomes spiritually so powerful that the worldly evils or ‘Maya’ cannot affect him any more).
قدرت معنوی مربوط به مرحله ی لطف معنوی است( در ان مرحله فرد به لطف خداوند سعادتمند می شود و به قدری قدرت پیدا می کند که بدی یا مایا نمی تواند دیگر بر او اثر گذارد).

ਤਿਥੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ॥
tithai hor na ko-ee hor.
No one else dwells there (except those who have reached there by becoming worthy of His Grace).
هیچ کس دیگری نمی تواند وارد آنجا شود ( به جز کسانی که به جایی رسیده اند که لایق لطف او شده اند).

ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥
tithai joDh mahaabal soor.
Only the brave and powerful spiritual warriors reach this stage, who have conquered the temptations of worldly evils (desire, anger, greed, emotional attachments, ego etc.).
تنها دلاوران معنوی قدرتمند و شجاع به این مرحله می رسند که از وسوسه های اهریمن دنیا گذشته اند( آرزو، عصبانیت، هوس، وابستگی های عاطفی، نفس و غیره).

ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ॥
tin meh raam rahi-aa bharpoor.
They are totally imbued with the Essence of God.
آنها در ماهیت خداوند کاملا غرق شده اند.

ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹਿ ॥
tithai seeto seetaa mahimaa maahi.
They remain completely absorbed in God’s praises.
آنها کاملا در ستایش خداوند جذب شده می مانند.

ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹਿ ॥
taa kay roop na kathnay jaahi.
Their spiritual enlightenment cannot be described.
روشن فکری مذهبی آنها را نمی توان وصف کرد.

ਨਾ ਓਹਿ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹਿ ॥
naa ohi mareh na thaagay jaahi.
They are immune from spiritual death and worldly evils cannot overpower them.
آنها از مرگ مذهبی در امان هستند و شیاطین دنیوی نمی توانند بر آنها غلبه کنند.

ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
jin kai raam vasai man maahi.
within whose minds God dwells.
در ذهن آنها خدا اشباع شده است.

ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋਅ ॥
tithai bhagat vaseh kay lo-a.
The devotees of many worlds dwell there.
پیروان دنیوی زیادی در آنجا هستند.

ਕਰਹਿ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥
karahi anand sachaa man so-ay.
They experience the eternal joy because God always dwells in their minds.
آنا لذت ابدی را تجربه می کنند چون خدا همواره در ذهن آنهاست.

ਸਚ ਖੰਡਿ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
sach khand vasai nirankaar.
This is a stage of union with God. In this realm of Truth, the formless Almighty dwells in the heart of the devotee.
این مرحله ی اتحاد با خداست. در این مرحله از اعتماد، قادر بدون شکل و جسم در قلب پیروان رخنه می کند.

ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥
kar kar vaykhai nadar nihaal.
Having created, the merciful God bestows His blissful Glance on His creation.
خدای مهربان که خلق کرده است لطف خود را به مخلوق خود ارزانی می کند.

ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ ॥ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥
tithai khand mandal varbhand. jay ko kathai ta ant na ant.
In this stage, the devotee gets to know the endless planets, endless solar systems and endless galaxies. He realizes how limitless God’s creation is.
در این مرحله پیروان سیاره های بی پایان، سیستم خورشیدی و کهکشان بی پایان را می شناسند. او می فهمد چگونه خلقت خداوند بی پایان است.

ਤਿਥੈ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ ॥
tithai lo-a lo-a aakaar.
In this stage one realizes that there are worlds upon worlds of His Creation.
در این مرحله فرد می فهمد که دنیایی ماورای دنیای خلقت او وجود دارد.

ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ ॥
jiv jiv hukam tivai tiv kaar.
One realizes that everything functions as He commands.
فرد می فهمد که هرچیزی به فرمان او کار می کند.

ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
vaykhai vigsai kar veechaar.
One realizes that God takes care of His creation and derives pleasure out of it.
فرد می فهمد که خداوند از مخلوق خود مراقبت می کند و از آن لذت می برد.

ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥
naanak kathnaa karrhaa saar. ||37||
O’ Nanak, it is impossible to describe this stage; it can only be experienced.
ای نانک، توصیف این مرحله غیرممکن است، تنها می توان آن را تجربه کرد.

بند38
چهار بند قبلی مراحل توسعه ی معنوی را شرح دادند. این بند همه را خلاصه می کند و با استفاده از استعاره نشان می دهد چگونه می توان به اتحاد با خدا دست یافت.
در اینجا مثال زیبایی از زرگر برای انتقال پیام استفاده می شود. همانطور که می دانیم زرگر طلا را با آتش حرارت می دهد، از دمنده برای فراهم کردن با د استفاده می کند تا اتش را شدیدتر کند و از چکش برای شکل دادن طلای داغ استفاده می کند.
با استفاده از این مثال به عنوان استعاره توصیه می شود که فرد باید ویژگی های لازم برای تادیب خود و صبوری را توسعه دهد. باید تلاش لازم برای بیداری ذهن با دانش معنوی را بکند، از خدا بترسد و در نام خدا با عشق غوطه ور شود.
وقتی فردی این سه ویژگی را داشت خدای مهربان لطف خود را شامل او می کند و او به هدف نهایی اتحاد با خدا می رسد

Stanza 38
The previous four stanzas explained the stages of spiritual development. This stanza sums it all up and by the use of a metaphor, shows how to achieve union with God.
Here, a beautiful example of a goldsmith is used to convey the message. As is known, a goldsmith heats gold in a crucible by igniting fire under the crucible, uses bellows to provide air to intensify the fire and uses a hammer and an anvil to mold the hot gold.
Using this example as a metaphor it is advised that one should develop the essential qualities of self-discipline and patience. One should make a determined effort to awaken the mind with spiritual knowledge, become God fearing and stay imbued in the name of God with love for Him and love for His creation.
When a person has these qualities, the merciful God bestows His Grace and he achieves his ultimate goal of becoming one with God.

ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰੁ ॥
jat paahaaraa Dheeraj suni-aar.
Let self discipline be your furnace ( in the shop of a Goldsmith) and tolerance your goldsmith (two essentials for achieving spiritual enlightenment).
بگذارید تادیب نفس کوره ی شما باشد و زرگر خود را نوسان دهید (دو ضرورت برای دستیابی به روشن فکری مذهبی).

ਅਹਰਣਿ ਮਤਿ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥
ahran mat vayd hathee-aar.
Let your mind be the anvil, and spiritual wisdom the tools (Awaken your mind with spiritual knowledge).
بگذارید ذهنتان سندان باشد و خرد معنوی ابزار ها باشند ( ذهن خود را با دانش مذهبی بیدار کنید).

ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨਿ ਤਪ ਤਾਉ ॥
bha-o khalaa agan tap taa-o.
With the Fear of God as the bellows and disciplined hard work as the fire.(with God’s fear in heart, recite Naam in strict discipline)
با ترس از خدا به عنوان دمنده و سخت کوشی به عنوان آتش. (با ترس خدا در قلب، نعمت های او را تکرار کنید).

ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਤੁ ਢਾਲਿ ॥
bhaaNdaa bhaa-o amrit tit dhaal.
In the crucible of love, melt the Nectar of the Naam with complete devotion.
در ظرف آهنگری عشق، شهد نعمت ها را با پرستش کامل هم بزنید.

ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥
gharhee-ai sabad sachee taksaal.
This is the true mint where God’s name is minted (this is the way a person can mold himself to become spiritually enlightened).
این ضرابخانه ی واقعی است که در آن نام خدا ضرب می شود.

ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ ॥
jin ka-o nadar karam tin kaar.
This deed is accomplished by those who are blessed by His Divine Grace.
این رفتار توسط کسانی کامل می شود که مورد لطف معنوی خدا هستند.

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥੩੮॥
naanak nadree nadar nihaal. ||38||
O’ Nanak, by the grace of God such persons achieve an eternal state of bliss (and union with God)
ای نانک، به لطف خداوند چنین افرادی به حالت ابدی سعادت می رسند.

سالوک
جاپج با سالوک پایان می یابد که خاتمه ی کل ترکیب است. تا زمانی که نفس یا هوا در جسم ماست معلم مذهبی در جان ماست. آب پدر و زمین مادر ماست. روزها و شب ها مانند پرستاران نر و ماده هستند (نیروهای مثبت و منفی در جهان) که در آن کل جهان بازی می کند؛ کل جهان مانند تئاتری است که در آن همه ما بازیگر هستیم و نقش های اختصاص یافته مان را بازی می کنیم.
کسانی که به نعمت ها فکر می کنند از این دنیا قطع می شوند و به هدف نهایی اتحاد با خدا می رسند.

Saloke
Japji ends with the Saloke which is the epilogue for the whole composition.
As air or breath is to the body, Guru is to the soul. Water is as father and earth as the great mother. Days and nights are like male and female nurses (positive and negative forces in the world) in whose lap the whole world is at play; the whole world is like a theater where we all are actors and we play our roles assigned by Him.
Those who meditate on Naam diligently, with passion and loving devotion, depart from this world achieving the ultimate goal of becoming one with God.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ॥
pavan guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat.
Air is like the Guru, water is like the father, and earth is like the great mother. (Air is essential for body like spiritual guidance is for the soul. Earth is the mother of the whole world as it provides the bounties that we consume everyday. Water is source of all life and it helps mother earth to produce the bounties).
هوا مانند معلم مذهبی است، آب پدر و زمین مادر است. (هوا برای بدن لازم است مانند راهنمایی مذهبی که برای روح لازم است. زمین مادر کل جهان است. آب منبع زندگی است و به زمین مادر کمک می کند تا نعمت تولید کند).

ਦਿਵਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥
divas raat du-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal jagat.
Days and nights are like male and female nurses in whose lap the whole world is at play (the whole world is like a theater where we all are actors. God has provided the medium of days and nights for us to play our roles assigned by Him).
روزها و شب ها مانند پرستاران زن و مرد هستند که جهان در دامن آنها بازی می کند ) کل جهان مانند تئاتری است که در آن همه ما بازی می کنیم. خدا واسطه ی روز و شب را برای ما قرار داده است تا نقش اختصاصی را بازی کنیم.)

ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ ॥
chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai Dharam hadoor.
Good and bad deeds are examined by the Almighty.
کردارهای خوب و بد توسط قادر مطلق آزمایش می شوند.

ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ ॥
karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door.
According to their own actions, some are drawn closer, and some are driven farther away from God.
طبق عملکرد آنها برخی نزدیکتر و برخی از خدا دورتر می شوند.

ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ ॥
jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal.
Those who meditated on God’s Name with love and devotion, departed from this world after achieving the fruit of their hard work (and becoming one with God).
کسانی که با عشق و پرستش به نام خدا فکر می کنند از این دنیا بعد از دستیابی به میوه ی سخت کوشی بریده می شوند و با خدا می شوند.

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥
naanak tay mukh ujlay kaytee chhutee naal. ||1||
O’ Nanak, their faces are radiant with a sense of achievement. Many others gotinfluenced by their company; they also meditated God’s Name and got free from the worldly attachments and the cycle of birth and death.
ای نانک چهره های آنها با حس موفقیت روشن می شود. افراد دیگری تحت تاثیر شرکت آنها قرار می گیرند، آنها نیز به نعمت های خدا فکر می کنند و از وابستگی های دنیوی رها می شوند.

ਸੋ ਦਰੁ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧
so dar raag aasaa mehlaa 1
So Dar~ that door, Raag Aasaa by the First Guru:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One Creator God. Realized by the grace of the true Guru:
یک خدای خالق. شناسایی شده به لطف معلم مذهبی واقعی:

ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥
so dar tayraa kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samaalay.
How magnificent is that place, how amazing is that abode from where You are taking care of everybody?
این مکان چقدر بزرگ است، چقدر جالب است که در آن از همه مراقبت می کند.

ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥
vaajay tayray naad anayk asankhaa kaytay tayray vaavanhaaray.
At that amazing place, countless musicians are singing Your praises playing countless musical instruments and producing countless melodies.
در این مکان شگفت انگیز، نوازنده های بیشماری از تو می خوانند و ابزارهای موسیقی را می نوازند و ملودی های بیشمار تولید می کنند.

ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਹਿ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥
kaytay tayray raag paree si-o kahee-ahi kaytay tayray gaavanhaaray.
Countless singers are singing your praises in countless musical measures.
خواننده های بیشماری ستایش تو را در الات موسیقی بیشمار می خوانند.

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ ॥
gaavan tuDhno pavan paanee baisantar gaavai raajaa Dharam du-aaray.
The winds, the seas, the fires, all are singing Your praises. The judge of our deeds, Dharamraj is also singing Your Praises standing at Your door.
بادها، دریاها، آتش ها و همه تو را می ستایند. قاضی کردار ما نیز تو را می ستاید.

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤੁ ਗੁਪਤੁ ਲਿਖਿ ਜਾਣਨਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥
gaavan tuDhno chit gupat likh jaanan likh likh Dharam beechaaray.
Chitr and Gupt, the angels of the conscious and the subconscious who keep the record of actions, and the Righteous Judge of Dharma who reads this record, sing of You.
پیتر و گوپت، فشته های هوشیاری که اعمال را ثبت می کنند و قاضی درستکار دهارما که این گزارش ها را می خواند از تو می خوانند.

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨਿ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥
gaavan tuDhno eesar barahmaa dayvee sohan tayray sadaa savaaray.
Shiva, Brahma and goddess, always shining in Your splendor are also singing Your praises
شیوا، براهما و خدایگان همواره ستایش تو را می خوانند.

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਸਣਿ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਿ ਨਾਲੇ ॥
gaavan tuDhno indar indaraasan baithay dayviti-aa dar naalay.
Indra, seated on his magnificent throne, along with other gods and goddesses standing at Your door are admiring You.
ایندرا، نشسته روی تخت بزرگ خود همراه با خدایان دیگر در جلوی در تو، تو را تحسین می کند.

ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥
gaavan tuDhno siDh samaaDhee andar gaavan tuDhno saaDh beechaaray.
Countless holy men are praising You in deep meditation, countless saints admire You as they become absorbed in Your thoughts.
انسانیهای مقدس بیشماری تو را با تفکر عمیق می ستایند. پرهیزکاران بیشماری وقتی در افکار تو جذب شدند از تو پیروی می کنند.