Persian Page 7

ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥
aadays tisai aadays.
Let us salute that Almighty God,
بیایید به این خدای قادر درود بفرستیم

ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੯॥
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||29||
Who is eternal, immaculate, without beginning, indestructible and unchanging through the ages.
که ابدی، توانا، بدون تولد، غیرقابل ویرانی و بدون تغییر است.

بند30
اعتقاد هندویی وجود دارد که سه خدا وجود دارد- یکی که خلق می کند و دیگری که تهیه می کند و سومی که ویران می کند.
در این بند معلم مذهبی ادعا می کند که تنها یک خدا هست که می سازد، فراهم می کند و وقتی بخواهد ویران می کند؛ کل جهان تحت فرمان اوست. هرچند شگفت آور است که او می تواند ما را ببیند اما ما نمی توانیم او را با چشم ببینیم.

Stanza 30
There is a Hindu belief that there are three deities – one who creates, another who provides, and the third who destroys.
In this stanza, the Guru states that there is only one God who creates, provides, and destroys as he pleases; the whole Universe is functioning under His command. However, it is a wonder that He can see us but we cannot visually see Him

ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤਿ ਵਿਆਈ ਤਿਨਿ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥
aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan.
According to Hindu belief system, Maya (worldly illusion) mysteriously conceived and gave birth to three sons (deities).
طبق سیستم اتعقادی هندی، مایا تصور مرموزی دارد و سه پسر به دنیا آورده بود.

ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਭੰਡਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾਏ ਦੀਬਾਣੁ ॥
ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan.
One is believed to be the Creator of the World; one the Sustainer; and another one, the Destroyer.
اعتقاد بر این است که یکی خالق جهان است، یکی نگه دارنده و یکی ویران کننده ی آن.

ਜਿਵ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥
jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furmaan.
(However, the fact is that) God Himself is directing these actions as He pleases. and everything happens as He commands.
هرچند حقیقت این است که خدا خودش همه ی این اعمال را به خواسته ی خود هدایت می کند. و هر اتفاقی به دستور او می افتد.

ਓਹੁ ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਏਹੁ ਵਿਡਾਣੁ ॥
oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan.
He watches over all, but none can see Him. How wonderful this is!
او به همه نگاه می کند اما هیچ کس نمی تواند او را ببیند. این چقدر شگفت انگیز است.

ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥
aadays tisai aadays.
Let us humbly bow to Him,
بیایید به او تعظیم کنیم.

ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੦॥
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||30||
Who is eternal, immaculate, without beginning, indestructible and unchanging through the ages.
او ابدی، قادر، بدون تولد و مرگ، بدون تغییر و فناناپذیر است.

بند31
در این بند، نانک می گوید خلقت خدا و گنج های او نامحدود هستند. سیستم مراقبت او از خلقت بی عیب است.

Stanza 31
In this stanza, Guru Nanak says that God’s creation and His treasures are infinite.His system of looking after His creation is flawless.

ਆਸਣੁ ਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਡਾਰ ॥
aasan lo-ay lo-ay bhandaar.
God is present in the whole universe and the universe is full of His bounties.
خدا در کل جهان حاضر است و جهان پر از سخاوت اوست.

ਜੋ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ਸੁ ਏਕਾ ਵਾਰ ॥
jo kichh paa-i-aa so aykaa vaar.
Whatever bounties He has put in the universe, He has put these once for all.
هر بخششی که در جهان باشد او برای همه قرار داده است.

ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ ॥
kar kar vaykhai sirjanhaar.
God creates and then looks after His creation.
خدا می آفریند و سپس از خلقتش مراقبت می کند.

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥
naanak sachay kee saachee kaar.
O’ Nanak, God’s system of sustaining His creation is perfect (flawless).
ای نانک، سیستم خداوند در مراقبت از خلقت کامل است.

ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥
aadays tisai aadays.
Let us salute that Almighty God.
بیایید به این خدای قادر تعظیم کنیم.

ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੧॥
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||31||
Who is eternal, immaculate, without beginning, indestructible and unchanging through the ages.
کسی که ابدی، قادر، بدون تولد، غیرقابل ویرانی و بدون تغییر در طول عصرهاست.

بند32
در این بند، گفته شده است که تفکر در مورد نام خداوند با عشق و پرستش تنها روش نزدیک شدن به اوست. کسانی که با تکرار مکانیکی نام خداوند بدون خلوص قلبی از این پیروان تقلید می کنند به چیزی دست نمی یابند. آنها ممکن است به خدا نزدیک تر شوند اما در واقع تنها نفس خود را ارتقا می دهند. در نهایت اتحاد با خداوند تنها به لطف او به دست می آید.

Stanza 32
In this stanza, it is stated that meditating on the Name of God with love and devotion is the only way to get closer to Him. Those who imitate such devotees by mechanically repeating God’s Name without sincerity of heart, achieve nothing. They may boast to have gotten closer to God but in actuality end up only enhancing their ego. Ultimately, union with God is achieved only by His Grace.

ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੌ ਲਖ ਹੋਹਿ ਲਖ ਹੋਵਹਿ ਲਖ ਵੀਸ ॥
ik doo jeebhou lakh hohi lakh hoveh lakh vees.
If one’s tongue becomes hundred thousands and even twenty times more.
اگر زبان فردی صدهزار تا یا حتی بیست برابر بیشتر شود.

ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੇੜਾ ਆਖੀਅਹਿ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਜਗਦੀਸ ॥
lakh lakh gayrhaa aakhee-ahi ayk naam jagdees.
And if God’s Name is recited millions of times with each tongue.recitation without love and devotion will not get a person any closer.
و اگر نام خداوند میلیونها بار با هر چرخش زبان تکرار شود بدون عشق و پرستش فرد نزدیکتر نخواهد شد.

ਏਤੁ ਰਾਹਿ ਪਤਿ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹੋਇ ਇਕੀਸ ॥
ayt raahi pat pavrhee-aa charhee-ai ho-ay ikees.
The way to become one with Godis to ascend on the steps that lead to Him which require shedding one’s ego and meditating on Naam with loving devotion.
راه یکی شدن با خداوند بالا رفتن از مراحلی است که منجر به او می شوند که نیازمند علبه بر نفس و تفکر به نعمت ها می باشد.

ਸੁਣਿ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥
sun galaa aakaas kee keetaa aa-ee rees.
Spiritually ignorant people, after listening about the spiritually awakened people, think that they can also rise to their level by just imitating those.
افراد غافل بعد از گوش دادن به افراد آگاه معنوی فکر می کنند که می توانند تنها با تقلید از آنها به سطح آنان برسند.

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ॥੩੨॥
naanak nadree paa-ee-ai koorhee koorhai thees. ||32||
O’ Nanak, union with God can only be obtained by His Grace, all else is false bragging of liars.
ای نانک، اتحاد با خداوند را تنها به لطف او می توان به دست آورد و همه چیز دیگر اشتباه دروغگویان است.

بند33
در این بند، معلم مذهبی ادعا می کند که هرچیزی براساس خواسته ی خداوند اتفاق می افتد و ما هیچ قدرتی برای رخ دادن اتفاقات به روش خودمان نداریم. ما هیچ کنترلی روی تولد و مرگ نداریم. دانش معنوی، آرامش ذهنی و غیره را نمی توانیم تنها با تلاش خود به دست آوریم. همه ی ویژگی ها به لطف او به دست می اید. کسانی که به نفس خود غلبه می کنند و او را با عشق در قلب خود به خاطر دارند به لطف او دست می یابند.

Stanza 33
In this stanza, the Guru states that everything happens according to God’s Will and we have no power to make things happen our way.We have no control of birth and death. Spiritual knowledge, mental peace, contentment etc. cannot be achieved by our efforts alone. All virtue comes by His Grace. Those who relinquish their egos and remember Him with love in their hearts will receive His Grace.

ਆਖਣਿ ਜੋਰੁ ਚੁਪੈ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥
aakhan jor chupai nah jor.
We do not have any power to speak or to remain silent
ما قدرتی برای صحبت کردن یا ساکت ماندن نداریم.

ਜੋਰੁ ਨ ਮੰਗਣਿ ਦੇਣਿ ਨ ਜੋਰੁ ॥
jor na mangan dayn na jor.
Even receiving or giving charity is beyond our power.
هر دریافت یا نیکوکاری ماورای قدرت ماست.

ਜੋਰੁ ਨ ਜੀਵਣਿ ਮਰਣਿ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥
jor na jeevan maran nah jor.
Life and death too are not in our control.
مرگ و زندگی تحت کنترل ما نیست.

ਜੋਰੁ ਨ ਰਾਜਿ ਮਾਲਿ ਮਨਿ ਸੋਰੁ ॥
jor na raaj maal man sor.
We have no power to control our mind from thoughts of greed and ego that comes from worldly wealth and power
ما قدرتی برای کنترل ذهنمان از افکار خوب و نفس نداریم که از قدرت و ثروت جهانی می آیند.

ਜੋਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥
jor na surtee gi-aan veechaar.
We have no power to achieve spiritual awakening, knowledge or thinking.
ما قدرتی برای دستیابی به آگاهی معنوی، دانش و تفکر نداریم.

ਜੋਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
jor na jugtee chhutai sansaar.
We have no power to escape from worldly temptations.
ما قدرتی برای فرار از وسوسه های دنیوی نداریم.

ਜਿਸੁ ਹਥਿ ਜੋਰੁ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥
jis hath jor kar vaykhai so-ay.
He (God) alone has the Power in His Hands. He watches over all.
او به تنهایی قدرت در دستانش است. او به همه نگاه می کند.

ਨਾਨਕ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕੋਇ ॥੩੩॥
naanak utam neech na ko-ay. ||33||
O’ Nanak, nobody is superior or inferior (we become only what God decides)
ای نانک، هیچ کس مافوق یا مادون نیست (ما تنها چیزی می شویم که خدا می خواهد).

بند34
در چهار بند بعدی مراحل توسعه ی معنوی شرح داده شده اند: رهارام خند- مرحله ی درستی، گیان خند – مرحله ی دانش معنوی، سرام خند- مرحله ی تلاش معنوی، کرم خدن- مرحله ی لطف معنوی و ساچ خند- تجربه ی اتحاد با خداوند.
در این بند، معلم مذهبی مرحله ی اول توسعه ی معنوی را توصیف می کند- دراهام خند.
این مرحله ی اطلاع معنی است. در اینجا شخص فکر می کند که چرا اینجاست و هدف زندگی او چیست. زمانی که فرد در این مسیر پیشرفت می کند کشف می کند که خدا این زمین را با هوا، آب، فصل ها، روز و شب و غیره آفریده است، و آن را مکانی برای زندگی کرده است، روی او تمرکز می کند و با او یکی می شود و بنابراین هدف زندگی را به دست می آورد.
اینجاست که فرد می فهمد هرکسی براساس رفتارها قضاوت خواهد شد و موفقیت یا شکست در دستیابی به هدف موفقیت معنوی بعد از رسیدن به حضور خداوند تعیین خواهد شد.

Stanza 34
In the next four stanzas, the stages of spiritual development are explained:Dharam khand – stage of righteousness, Gian Khand – stage of Divine knowledge, Saram Khand – stage of spiritual effort, Karam Khand – stage of Divine Grace, and Sach Khand – the experience of Union with God.
In this stanza, the Guru describes the first stage of spiritual development – Dharam khand.
This is the stage of spiritual awakening. Here, a person starts thinking as to why he is here and what is the purpose of life. As one advances in his journey, one discovers that God created this Earth with air, water, seasons, days, nights etc., making it a place very congenial to live in, focus on Him and experience union with Him, thus fulfilling the purpose of life.
This is where a person realizes that everybody will be judged according to their deeds and success or failure in achieving the goal of spiritual advancement will be known after one reach God’s Presence.

ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ॥
raatee rutee thitee vaar.
God created nights, days, weeks and seasons;
خدا شب، روز، هفته و فصل ها را افرید.

ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ॥
pavan paanee agnee paataal.
wind, water, fire and the nether regions,
باد، آب، آتش و مناطق زیر زمین

ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਧਰਤੀ ਥਾਪਿ ਰਖੀ ਧਰਮ ਸਾਲ ॥
tis vich Dhartee thaap rakhee Dharam saal.
in the midst of all these, He established the earth as a stage for humans to perform righteous deeds for their spiritual growth.
در میان اینها، او زمین را مرحله ای برای انسانها کرد تا رفتارهای درست رد برای رشد معنوی خود در آن انجام دهند.

ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਕੇ ਰੰਗ ॥
tis vich jee-a jugat kay rang.
Upon it (earth), He created various species of beings.
روی زمین، او گونه های مختلفی از موجودات را خلق کرد.

ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ॥
tin kay naam anayk anant.
Their names are uncounted and endless.
نام های آنها بی حساب و بی پایان است.

ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥
karmee karmee ho-ay veechaar.
By their deeds and their actions, they shall be judged.
آنها با کردار و عملکردشان قضاوت خواهند شد.

ਸਚਾ ਆਪਿ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰੁ ॥
sachaa aap sachaa darbaar.
God Himself is True, and True is His court.
خدا خودش حقیقت است و درگاه او حقیقی است.

ਤਿਥੈ ਸੋਹਨਿ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣੁ ॥
tithai sohan panch parvaan.
The honored and chosen ones (spiritually advanced), grace that court.
افراد انتخاب شده و معتقد از لطف این درگاه بهره مند می شوند.

ਨਦਰੀ ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥
nadree karam pavai neesaan.
They receive the Mark of Grace from the Merciful God.
آنها نشانه های لطف را از خداوند بخشنده دریافت می کنند.

ਕਚ ਪਕਾਈ ਓਥੈ ਪਾਇ ॥
kach pakaa-ee othai paa-ay.
Success or failure is in terms of spiritual growth and it is judged in God’s presence.
موفقیت یا شکست از نظر رشد معنوی است و در حضور خداوند قضاوت می شود.

ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਇ ॥੩੪॥
naanak ga-i-aa jaapai jaa-ay. ||34||
O’ Nanak, it is only upon reaching God’s Presence that one discovers if one succeeded or failed.
ای نانک، تنها رسیدن به حضور خداوند است که فرد کشف می کند موفق شده است یا شکست خورده است.

بند35
این مرحله ی دوم پیشرفت معنوی است- گیان خند یا مرحله ی دانش معنوی.
در این مرحله فرد می فهمد که خلقت خداوند ماورای درک انسان است؛ سیستم ما تنها سیستم نجومی نیست، تعداد زیادی سیستم در جهان وجود دارد. فرد می فهمد که زمین ها، خورشیدها و ماه های زیادی وجود دارد. همچنین فرد می فهمد که قدرت خداوند در خلقت، مراقبت و تخریب بی پایان است. تاثیر این فهم در فردی قوی است که در این مرحله ی معنوی پیش می رود. چنین فردی با اطلاع و شگفتی در گستردگی خلقت پر است و لذت معنوی را تجربه می کند که فراتر از توصیف است.

Stanza 35
This is the second stage of spiritual development – Giaan khand or stage of Divine Knowledge.
In this stage, a person realizes that God’s creation is beyond human comprehension; that ours is not the only planetary system, there are many more of them in the Universe. One realizes that there are many earths, suns and moons. One realizes also that God’s powers of creation, provision, and destruction are endless. The effect of this realization is indeed powerful in the one who ascends to this spiritual stage. Such a person is filled with awe and amazement at the vastness of God’s Creation and experiences Divine joy which is beyond description.

ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਏਹੋ ਧਰਮੁ ॥
Dharam khand kaa ayho Dharam.
The moral duty of a person in Dharam khand (first stage of spiritual development) is the righteous living.
وظیفه ی اخلاقی فرد در دهارام خند زندگی درست است.

ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖਹੁ ਕਰਮੁ ॥
gi-aan khand kaa aakhhu karam.
Now understand the working of Giaan Khand, the second stage (stage of learning of divine knowledge).
اکنون کار گیان خان را می فهمیم، مرحله ی دوم (مرحله ی یادگیری دانش معنوی).

ਕੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ ॥
kaytay pavan paanee vaisantar kaytay kaan mahays.
In God’s creation, there are so many forms of winds, waters and fires; so many Krishnas and Shivas.
در خلقت خداوند؛ شکل های مختلفی از باد، آب و آتش وجود دارد؛ شیواها و کریشناهای فراوان.

ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਅਹਿ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ॥
kaytay barmay ghaarhat gharhee-ahi roop rang kay vays.
So many Brahmas are being fashioned in countless forms and colors.
بنابراین براهماهای زیادی به شکل ها و رنگ های بیشمار تشکیل شده اند.

ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ ॥
kaytee-aa karam bhoomee mayr kaytay kaytay Dhoo updays.
There are many earths and many mountains where people perform their duties, and there are many saints like Dhru and many are their teachings to learn.
زمین ها و کوهستان های زیادی هستند که در آن مردم وظایف خود را انجام می دهند و پرهیزکاران زیادی هستنو افراد زیادی تعالیم آنها را یاد می گیرند.

ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ॥
kaytay ind chand soor kaytay kaytay mandal days.
There are many Indras, moons, suns and many planetary systems.
ایندراها، ماه ها، خورشیدها و سیستم های نجومی زیادی وجود دارند.

ਕੇਤੇ ਸਿਧ ਬੁਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ॥
kaytay siDh buDh naath kaytay kaytay dayvee vays.
There are many saints with spiritual powers, many wise people, many yogis and many goddess in different forms.
پرهیزکاران زیادی با قدرت معنوی، افراد خردمند، مرتاها و خدایان زیادی وجود دارند

ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨਿ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ॥
kaytay dayv daanav mun kaytay kaytay ratan samund.
There are so many pious people, so many demons, so many silent sages and so many oceans of jewels.
افراد پرهیزکار و زاهد زیاد و مراحل پرهیزکاری و اقیانوس های جواهر زیادی وجود دارد.

ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ॥
kaytee-aa khaanee kaytee-aa banee kaytay paat narind.
There are so many sources of life, languages, and so many kings and emperors.
منابع زندگی، زبان ها و پادشاهان زیادی وجود دارند.

ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤੁ ॥੩੫॥
kaytee-aa surtee sayvak kaytay naanak ant na ant. ||35||
There are so many intuitive people, so many selfless servants. O ‘ Nanak, there is no end to the creation of God.
افراد دارای درک زیادی هستند. خدمتگذاران فارغ از خود زیادی هستند. ای نانک پایانی برای خلقت خداوند نیست.

بند36
در این بند، نانک مرحله ی سوم پیشرفت معنوی را توصیف می کند- سرام خند یا مرحله ی تلاش معنوی. با شناسایی هدف و وظیفه در دهاران خند و تحقق گستردگی خلقت در گیان خند، فرد به سختی کار می کند تا به مرحله ای صعود کند که در آن ذهن و جان خالص شوند و مملو از عشق خداوند.

Stanza 36
In this stanza, Guru Nanak describes the third stage of spiritual development – Saram Khand or the stage of spiritual effort. With the recognition of purpose and duty in Dharam Khand and realization of the vastness of God’s Creation in Giaan Khand, one works hard to ascend further into this stage where the mind and soul become pure, pious and one with God.

ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨੁ ਪਰਚੰਡੁ ॥
gi-aan khand meh gi-aan parchand.
In the stage of Giaan Khand, the effect of divine knowledge is extremely powerful.
در مرحله ی گیان خند، تاثیر دانش معنوی شدیدا زیاد است.

ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਅਨੰਦੁ ॥
tithai naad binod kod anand.
In this state, one feels bliss and joy as if one is listening to the music of many melodies and watching all sort of entertainment
در این حالت، فرد احساس لذت و خوشنودی می کند چنانچه گویا به موسیقی ملودی گوش می کند و نوعی سرگرمی را تماشا می کند.