Persian Page 470

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Sloke, by the First Guru:
اسلوک، توسط اولین گورو

ਨਾਨਕ ਮੇਰੁ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕੁ ਰਥੁ ਇਕੁ ਰਥਵਾਹੁ ॥
naanak mayr sareer kaa ik rath ik rathvaahu.
O’ Nanak, the human body, which is the supreme amongst all the species, has a chariot (moral values) and a charioteer (guiding principles).
ای نانک،بدن انسان، که از همه گونه ها عالی است، دارای ارابه (ارزش های اخلاقی) و ارابه ران(اصول راهنما) است.

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਫੇਰਿ ਵਟਾਈਅਹਿ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਹਿ ਤਾਹਿ ॥
jug jug fayr vataa-ee-ah gi-aanee bujheh taahi.
In each age these values and guiding principles keep changing; only the wise people can understand this.
در هر عصری این ارزشها و اصول راهنما تغییر می کنند. فقط افراد خردمند می توانند این را درک کنند

ਸਤਜੁਗਿ ਰਥੁ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥
satjug rath santokh kaa Dharam agai rathvaahu.
In Sat jug, contentment was the chariot (moral value) and righteousness was the charioteer (guiding principle).
در کوزه sat، قناعت ارابه (ارزش اخلاقی) و عدالت ارابه ران (اصل راهنما) بود.

ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਥੁ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥
taraytai rath jatai kaa jor agai rathvaahu.
In the Age of Treta, celibacy was the chariot and will power the charioteer.
در عصر ترتا، تجرد ارابه بود و ارابه ران را قدرت می بخشد.

ਦੁਆਪੁਰਿ ਰਥੁ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥
du-aapur rath tapai kaa sat agai rathvaahu.
In the Age of Duapar, penance was the chariot and high moral character was the charioteer.
در عصر دواپار، توبه ارابه و شخصیت والای اخلاقی ارابه ران بود.

ਕਲਜੁਗਿ ਰਥੁ ਅਗਨਿ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥੧॥
kaljug rath agan kaa koorh agai rathvaahu. ||1||
In the age of Kal jug, fire of desires for worldly wealth and power is the chariot and falsehood the charioteer.
در عصر کوزه کال، آتش میل به ثروت و قدرت دنیوی ارابه و دروغ ارابه ران است.

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Salok, First Guru:

ਸਾਮ ਕਹੈ ਸੇਤੰਬਰੁ ਸੁਆਮੀ ਸਚ ਮਹਿ ਆਛੈ ਸਾਚਿ ਰਹੇ ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ॥
saam kahai saytambar su-aamee sach meh aachhai saach rahay. sabh ko sach samaavai.
Saam Veda says that (in Sat Jug) the Master of the World (God) was known as Saytambar. In that Age everyone desired truth, abided by truth and lived righteously.
Saam Veda می گوید که در Sat Jug) )ارباب جهان (خدا) به Saytambar معروف بود. در آن عصر همه حقیقت را می خواستند، به حقیقت پایبند بودند و به حق زندگی می کردند.

ਰਿਗੁ ਕਹੈ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇਵਾ ਮਹਿ ਸੂਰੁ ॥
rig kahai rahi-aa bharpoor. raam naam dayvaa meh soor.
Rig Veda says that (in Trete jug), God is pervading everywhere and among the deities, the name of Lord Rama is the most exalted, shining like the sun.
ریگ ودا می گوید که (در کوزه ترته)، خداوند در همه جا و در میان خدایان فراگیر شده است، نام لرد راما عالی ترین است، مانند خورشید می درخشد.

ਨਾਇ ਲਇਐ ਪਰਾਛਤ ਜਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਹਿ ॥
naa-ay la-i-ai paraachhat jaahi. Naanak ta-o mokhantar paahi.
O’ Nanak, (according to Rig veda), by chanting the Name of Lord Rama, all sins are destroyed and salvation is achieved.
ای نانک، (طبق ریگ ودا)، با خواندن نام لرد راما، همه گناهان نابود می شود و نجات حاصل می شود.

ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰਿ ਛਲੀ ਚੰਦ੍ਰਾਵਲਿ ਕਾਨ੍ਹ੍ਹ ਕ੍ਰਿਸਨੁ ਜਾਦਮੁ ਭਇਆ ॥
juj meh jor chhalee chandraaval kaanH krisan jaadam bha-i-aa.
Yajur Veda says that (in Dwapar Jug), the master of the world was known as LordKrishna of the Yadava tribe, who deceived princess Chandravali by his divine power,
یاجور ودا می گوید (در داگپار جگ)، ارباب جهان به لرد کریشنا از قبیله یاداوا معروف بود، که شاهزاده خانم چاندراوالی را با قدرت الهی خود فریب داد.

ਪਾਰਜਾਤੁ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨ ਮਹਿ ਰੰਗੁ ਕੀਆ ॥
paarjaat gopee lai aa-i-aa bindraaban meh rang kee-aa.
He brought the mythical wish-fulfilling tree named Parjaat for his Gopi (female devotee) and revelled in Vrindavan.
او درختی برآورده از آرزوهای اسطوره ای به نام Parjaat را برای گوپی (فداکار زن) خود آورد و در ورینداوان از وی تجلیل کرد.

ਕਲਿ ਮਹਿ ਬੇਦੁ ਅਥਰਬਣੁ ਹੂਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੁ ਭਇਆ ॥
kal meh bayd atharban hoo-aa naa-o khudaa-ee alhu bha-i-aa.
In Kal Jug, the Atharva Veda became prominent; Allah became the Name of God.
در Atharva Veda، Kal Jug برجسته شد. الله نام خدا شد.

ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰ ਲੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲੁ ਕੀਆ ॥
neel bastar lay kaprhay pahiray turak pathaanee amal kee-aa.
Turks and Pathans assumed power and they began to wear blue clothes.
ترکها و پاتان ها قدرت را به دست گرفتند و شروع به پوشیدن لباس های آبی کردند..

ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ॥
chaaray vayd ho-ay sachiaar.
In this way all the four Vedas claim their own truth in accordance with their respective times.
به این ترتیب هر چهار ودا مطابق با زمان مربوط به خود ادعای حقیقت می کنند.

ਪੜਹਿ ਗੁਣਹਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਚਾਰ ਵੀਚਾਰ ॥
parheh guneh tinH chaar veechaar.
By reading and reflecting on these vedas, people develop good thoughts in their mind.
با خواندن و تأمل در مورد این وداها، افراد افکار خوبی را در ذهن خود پرورش می دهند.

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਨੀਚੁ ਸਦਾਏ ॥ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਏ ॥੨॥
bhaa-o bhagat kar neech sadaa-ay. ta-o naanak mokhantar paa-ay. ||2||
But, O’ Nanak, only the person, who does loving adoration of God and remains humble, attains emancipation.
اما ای نانک، تنها شخصی که عاشقانه پرستش خدا را انجام می دهد و فروتن باقی می ماند، به رهایی می رسد.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:13
پوری 13

ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਖਸਮੁ ਸਮਾਲਿਆ ॥
satgur vitahu vaari-aa jit mili-ai khasam samaali-aa.
I dedicate my life to the True Guru; meeting whom, I have come to cherish God.
من زندگی خود را وقف گورو واقعی می کنم. آمده ام تا با ملاقات با آنها، خدا را گرامی بدارم.

ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਉਪਦੇਸੁ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਦੀਆ ਇਨ੍ਹ੍ਹੀ ਨੇਤ੍ਰੀ ਜਗਤੁ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥
jin kar updays gi-aan anjan dee-aa inHee naytree jagat nihaali-aa.
Whose teachings were like an ointment of divine knowledge in my eyes, by virtue of which I behold the truth about the world.
تعالیم آنها در نظر من مانند مرهمی از دانش الهی بود، که به موجب آن حقیقت جهان را می بینم.

ਖਸਮੁ ਛੋਡਿ ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਡੁਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ॥
khasam chhod doojai lagay dubay say vanjaari-aa.
Those who abandon their true Master (God) and attach themselves to other things, are drowned in the worldly ocean of vices.
کسانی که ارباب و صاحب واقعی خود (خدا) را رها کرده و خود را به چیزهای دیگر وصل می کنند، در اقیانوس دنیای رذایل غرق می شوند.

ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਵੀਚਾਰਿਆ ॥
satguroo hai bohithaa virlai kinai veechaari-aa.
Only a few realize that the True Guru is like a ship (to take us across the ocean of worldly vices)
فقط تعداد کمی از مردم می دانند که گورو واقعی مانند یک کشتی است (برای اینکه ما را از اقیانوس رذایل دنیوی عبور دهد).

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿਆ ॥੧੩॥
kar kirpaa paar utaari-aa. ||13||
Granting His Grace, He has helped me cross over the worldly ocean of vices.
با اعطای لطف خود، او به من کمک کرده است که از اقیانوس دنیایی رذایل عبور کنم.

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Salok, First Guru:
سالوک، اولین گورو

ਸਿੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤਿ ਦੀਰਘ ਅਤਿ ਮੁਚੁ ॥
simmal rukh saraa-iraa at deeragh at much.
The Simmal tree is straight like an arrow; it is very tall, and very wide.
درخت سیمال مانند یک تیر مستقیم است. بسیار بلند و پهن است

ਓਇ ਜਿ ਆਵਹਿ ਆਸ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤੁ ॥
o-ay je aavahi aas kar jaahi niraasay kit.
But the birds that come and sit on it with the hope of eating its fruit, why do they depart disappointed?
اما پرندگانی که می آیند و به امید خوردن میوه آن روی آن می نشینند، چرا ناامید می شوند؟

ਫਲ ਫਿਕੇ ਫੁਲ ਬਕਬਕੇ ਕੰਮਿ ਨ ਆਵਹਿ ਪਤ ॥
fal fikay ful bakbakay kamm na aavahi pat.
Because, its fruits are tasteless, flowers are nauseating, and leaves are useless.
زیرا، میوه های آن بی مزه، گلها حالت تهوع آور، و برگها بی فایده است.

ਮਿਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆ ਤਤੁ ॥
mithat neevee naankaa gun chang-aa-ee-aa tat.
(Similarly without sweetness and humility, all the show of greatness is of no use). O’ Nanak, the quality of sweetness with humility is the essence of all virtues.
(به طور مشابه بدون شیرینی و فروتنی، همه نمایش های عظمت هیچ فایده ای ندارند). ای نانک، کیفیت شیرینی همراه با فروتنی جوهر همه فضایل است.

ਸਭੁ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕਉ ਪਰ ਕਉ ਨਿਵੈ ਨ ਕੋਇ ॥
sabh ko nivai aap ka-o par ka-o nivai na ko-ay.
Everyone bows down for one’s own sake, and not for the sake of others.
همه به خاطر شخص خود خم می شوند و نه به خاطر دیگران.

ਧਰਿ ਤਾਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ॥
Dhar taaraajoo tolee-ai nivai so ga-uraa ho-ay.
we should note that when something is placed on the weighing scale, the side that is lower is considered heavier (similarly, he who shows humility is deemedfull of virtues)
باید توجه داشته باشیم که وقتی چیزی در مقیاس توزین قرار می گیرد، ضلع کمتری سنگین تر به نظر می رسد (به همین ترتیب، کسی که فروتنی نشان می دهد پر از فضیلت شناخته می شود).

ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹਿ ॥
apraaDhee doonaa nivai jo hantaa miragaahi.
A sinner, like the deer hunter, bows down twice as much for the sake of his selfish purpose.
یک گناهکار، مانند شکارچی گوزن، به خاطر هدف خودخواهانه خود، دو برابر بیشتر خم می شود.

ਸੀਸਿ ਨਿਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਕੁਸੁਧੇ ਜਾਹਿ ॥੧॥
sees nivaa-i-ai ki-aa thee-ai jaa ridai kusuDhay jaahi. ||1||
But what can be achieved by bowing one’s head down if the heart remains filled with falsehood and deceit.
اما اگر قلب پر از دروغ و فریب شود، به چه چیزی می توان با پایین انداختن سر به پایین دست یافت..

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Salok, First Guru:
سالوک، اولین گورو

ਪੜਿ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ॥
parh pustak sanDhi-aa baadaN.
A pandit reads holy books and says daily prayers, and then engages in arguments with others.
یک دزدبان کتابهای مقدس را می خواند و نمازهای روزانه می خواند، و سپس با دیگران درگیر می شود.

ਸਿਲ ਪੂਜਸਿ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ ॥
sil poojas bagul samaaDhaN.
He worships idols and then sits like a stork, pretending to be in Samadhi (meditation)
او بت ها را می پرستد و سپس مانند لک لک می نشیند، وانمود می کند در صمدی است (مراقبه)

ਮੁਖਿ ਝੂਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ॥
mukh jhooth bibhookhan saaraN.
He utters falsehood, and embellishes his lies like beautiful ornaments,
او دروغ می گوید، و دروغ های خود را مانند تزئینات زیبا تزئین می کند ،

ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਬਿਚਾਰੰ ॥
taraipaal tihaal bichaaraN.
He recites the three liner Gayatri mantra three times a day.
او سه باریکه Gayatri را سه بار در روز تلاوت می کند.

ਗਲਿ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਲਿਲਾਟੰ ॥
gal maalaa tilak lilaataN
Around his neck is a rosary and on his forehead is tilak-the sacred mark
دور گردن او تسبیحی است و بر پیشانی او علامت مقدس تیلک است.

ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟੰ ॥
du-ay Dhotee bastar kapaataN.
he always keeps two loincloths and wears a turban on his head while praying.
او همیشه دو پارچه را نگه می دارد و هنگام نماز عمامه ای بر سر دارد.

ਜੇ ਜਾਣਸਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥
jay jaanas barahmaN karmaN.
But if he knew the divine deeds of God’s praises,
اما اگر او کارهای الهی ستایش خدا را می دانست ،

ਸਭਿ ਫੋਕਟ ਨਿਸਚਉ ਕਰਮੰ ॥
sabh fokat nischa-o karmaN.
then he would surely realize that all of these beliefs and rituals are useless.
پس مطمئناً متوجه خواهد شد که همه این اعتقادات و آیین ها بی فایده است.

ਸਿਲ ਪੂਜਸਿ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ ॥
sil poojas bagul samaaDhaN.
He worships idols and then sits like a stork, pretending to be in Samadhi (meditation)
او بت ها را می پرستد و سپس مانند لک لک می نشیند، وانمود می کند در صمدی است (مراقبه)

ਮੁਖਿ ਝੂਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ॥
mukh jhooth bibhookhan saaraN.
He utters falsehood, and embellishes his lies like beautiful ornaments,
او دروغ می گوید، و دروغ های خود را مانند تزئینات زیبا تزئین می کند ،

ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਬਿਚਾਰੰ ॥
taraipaal tihaal bichaaraN.
He recites the three liner Gayatri mantra three times a day.
او سه باریکه Gayatri را سه بار در روز تلاوت می کند.

ਗਲਿ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਲਿਲਾਟੰ ॥
gal maalaa tilak lilaataN
Around his neck is a rosary and on his forehead is tilak-the sacred mark
دور گردن او تسبیحی است و بر پیشانی او علامت مقدس تیلک است.

ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟੰ ॥
du-ay Dhotee bastar kapaataN.
he always keeps two loincloths and wears a turban on his head while praying.
او همیشه دو پارچه را نگه می دارد و هنگام نماز عمامه ای بر سر دارد.

ਜੇ ਜਾਣਸਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥
jay jaanas barahmaN karmaN.
But if he knew the divine deeds of God’s praises,
اما اگر او کارهای الهی ستایش خدا را می دانست ،

ਸਭਿ ਫੋਕਟ ਨਿਸਚਉ ਕਰਮੰ ॥
sabh fokat nischa-o karmaN.
then he would surely realize that all of these beliefs and rituals are useless.
پس مطمئناً متوجه خواهد شد که همه این اعتقادات و آیین ها بی فایده است.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਉ ਧਿਆਵੈ ॥
kaho naanak nihcha-o Dhi-aavai.
Says Nanak, one should meditate on God with full faith.
نانک می گوید، باید با ایمان کامل در خدا مراقبه کرد.

ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੨॥
vin satgur vaat na paavai. ||2||
but this path (of meditating on God with full faith) cannot be found without following the teachings of the True Guru.
اما این راه (مراقبه با خدا با ایمان کامل) را نمی توان بدون پیروی از تعالیم گورو واقعی یافت.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:14
پوری 14

ਕਪੜੁ ਰੂਪੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛਡਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰਿ ਜਾਵਣਾ ॥
kaparh roop suhaavanaa chhad dunee-aa andar jaavnaa.
One will depart from this world leaving the beautiful body here.
یکی از این دنیا خارج می شود و بدن زیبا را اینجا می گذارد.