Persian Page 468

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥
satgur bhaytay so sukh paa-ay.
Only he, who meets and follows the teachings of the True Guru, enjoys true peace.
فقط او که آموزه های گورو واقعی را ملاقات می کند و از آنها پیروی می کند، از آرامش واقعی برخوردار است.

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
har kaa naam man vasaa-ay.
Because he enshrines God’s Name in his mind.
زیرا او نام خدا را در ذهن خود ثبت کرده است.

ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥
naanak nadar karay so paa-ay.
O’ Nanak, only he meets the true Guru on whom God bestows His grace.
ای نانک، فقط او با گوروی واقعی که خدا به او لطف می کند دیدار می کند.

ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਿਹਕੇਵਲੁ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥੨॥
aas andaysay tay nihkayval ha-umai sabad jalaa-ay. ||2||
Then becoming unaffected by any kind of hopes and worries and following the Guru’s word, he burns away his ego and God’s Name, the source of all peace, gets easily enshrined in his heart.
سپس تحت تأثیر هر نوع امید و نگرانی قرار نمی گیرد و به دنبال کلام گورو، منیت خود را می سوزاند و نام خدا، منبع تمام صلح، به راحتی در قلب او جای می گیرد.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree: 9

ਭਗਤ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵਦੇ ਦਰਿ ਸੋਹਨਿ ਕੀਰਤਿ ਗਾਵਦੇ ॥
bhagat tayrai man bhaavday dar sohan keerat gaavday.
O’ God, Your devotees are pleasing to You. They look beautiful at Your doorstep, singing Your Praises.
ای خدا، فدائیان تو از تو راضی هستند. آنها در آستان شما زیبا به نظر می رسند، و ستایش های شما را می خوانند.

ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰਿ ਢੋਅ ਨ ਲਹਨ੍ਹ੍ਹੀ ਧਾਵਦੇ ॥
naanak karmaa baahray dar dho-a na lehnHee Dhaavday.
O’ Nanak, those who are deprived of God’s Grace, find no shelter in His Court and keep wandering aimlessly.
ای نانک، کسانی که از لطف خداوند محروم هستند، هیچ پناهگاهی در دربار او پیدا نمی کنند و بی هدف سرگردان می شوند.

ਇਕਿ ਮੂਲੁ ਨ ਬੁਝਨ੍ਹ੍ਹਿ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਦਾ ਆਪੁ ਗਣਾਇਦੇ ॥
ik mool na bujhniH aapnaa anhodaa aap ganaa-iday.
They do not understand their real origin (God) and without any spiritual merit, they call themselves great scholars.
آنها اصل واقعی خود (خدا) را درک نمی کنند و بدون هیچ لیاقت معنوی، خود را دانشمندان بزرگی می نامند.

ਹਉ ਢਾਢੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਹੋਰਿ ਉਤਮ ਜਾਤਿ ਸਦਾਇਦੇ ॥
ha-o dhaadhee kaa neech jaat hor utam jaat sadaa-iday.
O’ God, while others claim themselves belonging to high cast, I am only a minstrel of low cast at Your door.
خدایا، در حالی که دیگران ادعا می کنند که به بازیگران بالا تعلق دارند، من فقط دوره گردی از بازیگران درب(منزلگاه) تو هستم.

ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਮੰਗਾ ਜਿ ਤੁਝੈ ਧਿਆਇਦੇ ॥੯॥
tinH mangaa je tujhai Dhi-aa-iday. ||9||
I only beg for the company of those who meditate upon You.
من فقط برای معاشرت کسانی که بر شما مراقبه می کنند التماس می کنم.

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
شالوک، توسط اولین گورو

ਕੂੜੁ ਰਾਜਾ ਕੂੜੁ ਪਰਜਾ ਕੂੜੁ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥
koorh raajaa koorh parjaa koorh sabh
This whole world is false (perishable). In this false world, false is the king and false are his subjects.
تمام این جهان نادرست (فسادپذیر) است. در این دنیای دروغین، پادشاه دروغ است و تابع او دروغ است.

ਕੂੜੁ ਮੰਡਪ ਕੂੜੁ ਮਾੜੀ ਕੂੜੁ ਬੈਸਣਹਾਰੁ ॥
koorh mandap koorh maarhee koorh baisanhaar.
False are the palaces and mansions and short-lived are those who live in them.
کاخ ها و عمارت های کاذب و کوتاه مدت کسانی هستند که در آنها زندگی می کنند.

ਕੂੜੁ ਸੁਇਨਾ ਕੂੜੁ ਰੁਪਾ ਕੂੜੁ ਪੈਨ੍ਹ੍ਹਣਹਾਰੁ ॥
koorh su-inaa koorh rupaa koorh painHanhaar.
False (perishable) are the gold and silver ornaments, and false are those who wear them.
تزئینات طلا و نقره کاذب (فاسدشدنی) و کسانی که آنها را می پوشند نادرست هستند.

ਕੂੜੁ ਕਾਇਆ ਕੂੜੁ ਕਪੜੁ ਕੂੜੁ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੁ ॥
koorh kaa-i-aa koorh kaparh koorh roop apaar.
False (short lived) is the body, false are the beautiful clothes and false are the beauties who wear them.
کاذب (کوتاه مدت) بدن است، نادرست لباس های زیبا و دروغ زیبایی هایی است که آنها را می پوشند

ਕੂੜੁ ਮੀਆ ਕੂੜੁ ਬੀਬੀ ਖਪਿ ਹੋਏ ਖਾਰੁ ॥
koorh mee-aa koorh beebee khap ho-ay khaar.
The relationship between husband and wife is also of short duration and they are being wasted away in false conflicts.
رابطه زن و شوهر نیز کوتاه مدت است و آنها در درگیری کاذب از بین می روند

ਕੂੜਿ ਕੂੜੈ ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰੁ ॥
koorh koorhai nayhu lagaa visri-aa kartaar.
The false ones love falsehood, and forget their Creator.
باطل عاشق باطل است و خالق خود را فراموش می کند

ਕਿਸੁ ਨਾਲਿ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥
kis naal keechai dostee sabh jag chalanhaar.
With whom should we become friends when the entire world is perishable?
وقتی همه دنیا از بین می رود با چه کسانی باید دوست شویم؟

ਕੂੜੁ ਮਿਠਾ ਕੂੜੁ ਮਾਖਿਉ ਕੂੜੁ ਡੋਬੇ ਪੂਰੁ ॥
koorh mithaa koorh maakhi-o koorh dobay poor.
this illusory world seems sweet like honey, this way the false illusion is destroying multitudes of people.
این دنیای واهی مانند عسل شیرین به نظر می رسد، به این ترتیب توهم دروغین بسیاری از مردم را نابود می کند

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਕੂੜੋ ਕੂੜੁ ॥੧॥
naanak vakhaanai bayntee tuDh baajh koorho koorh. ||1||
O’ God, Nanak makes this supplication that except You, everything else is totally false(perishable).
خدایا، نانک این دعا را می کند که به جز تو، همه چیز دیگر کاملاً کاذب است (فسادپذیر).

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Salok, by the First Guru:
سالوک، توسط اولین گورو

ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥
sach taa par jaanee-ai jaa ridai sachaa ho-ay.
One can only know the Truth (realize God) when the Truth (God) is in one’s heart.
فقط وقتی حقیقت (خدا) در قلب او باشد، می توان حقیقت را شناخت (تحقق خدا).

ਕੂੜ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਤਨੁ ਕਰੇ ਹਛਾ ਧੋਇ ॥
koorh kee mal utrai tan karay hachhaa Dho-ay.
Then the filth of falsehood is removed and the mind and body are freed from the vices.
سپس کثافت باطل برطرف شده و ذهن و بدن از شر رذایل رهایی می یابد.

ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਚਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ
sach taa par jaanee-ai jaa sach Dharay pi-aar.
One realizes the Truth(God) only when one bears love for God.
تنها وقتی انسان به حقیقت عشق می ورزد، حقیقت (خدا) را درک می کند.

ਨਾਉ ਸੁਣਿ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥
naa-o sun man rehsee-ai taa paa-ay mokh du-aar.
By listening to God’s Name with love, mind blossoms and finds the way to be free from the bonds of worldly attachments.
با گوش دادن به عشق به نام خدا، ذهن شکوفا می شود و راهی برای رهایی از پیوندهای پیوستگی دنیوی پیدا می کند.

ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਤਿ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥
sach taa par jaanee-ai jaa jugat jaanai jee-o.
One realizes God only when one knows the secret of connecting the soul with God.
شخص فقط وقتی به خدا پی می برد که راز اتصال روح با خدا را بداند.

ਧਰਤਿ ਕਾਇਆ ਸਾਧਿ ਕੈ ਵਿਚਿ ਦੇਇ ਕਰਤਾ ਬੀਉ ॥
Dharat kaa-i-aa saaDh kai vich day-ay kartaa bee-o.
That secret is: preparing the body like a farmer prepares the soil and planting the seed of God’s Name.
این راز آماده سازی بدن است همانطور که یک کشاورز خاک را آماده می کند و بذر نام خدا را می کارد

ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਿਖ ਸਚੀ ਲੇਇ ॥
sach taa par jaanee-ai jaa sikh sachee lay-ay.
One realizes God only when one receives true teachings (from the Guru).
شخص فقط وقتی خدا را درک می کند که تعالیم واقعی (از گورو) را دریافت کند

ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀਅ ਕੀ ਕਿਛੁ ਪੁੰਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰੇਇ ॥
da-i-aa jaanai jee-a kee kichh punn daan karay-i.
And learns to show mercy to other beings and does acts of charity and kindness.
و یاد می گیرد که به موجودات دیگر رحم کند و کارهای خیرخواهانه و مهربانی انجام می دهد.

ਸਚੁ ਤਾਂ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸੁ ॥
sach taaN par jaanee-ai jaa aatam tirath karay nivaas.
One realizes God only when he dwells in his sacred shrine inside (his soul).
انسان فقط وقتی به خدا پی می برد که در حرم مقدس خود در داخل (روح خود) ساکن شود.

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਪੁਛਿ ਕੈ ਬਹਿ ਰਹੈ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸੁ ॥
satguroo no puchh kai bahi rahai karay nivaas.
Following the teachings from the True Guru, he keeps focusing on the inner self (and tries to stop his mind from evil thoughts).
او به دنبال تعالیم گورو واقعی، تمرکز خود را بر درون ادامه می دهد (و سعی می کند ذهن خود را از افکار شیطانی باز دارد).

ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਹੋਇ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥
sach sabhnaa ho-ay daaroo paap kadhai Dho-ay.
God Himself becomes the remedy of all the ailments; and drives out all the sins.
خدا خودش درمان همه بیماریها می شود. و تمام گناهان را از بین می برد.

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥੨॥
Naanak vakhaanai bayntee jin sach palai ho-ay. ||2||
Nanak humbly prays to those who have the Truth (God) dwelling in their heart.
نانک با فروتنی برای کسانی که حقیقت (خدا) را در قلب خود جای داده اند دعا می کند.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree: 10
پوری: 10

ਦਾਨੁ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕੁ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤ ਮਸਤਕਿ ਲਾਈਐ ॥
daan mahindaa talee khaak jay milai ta mastak laa-ee-ai.
The gift I seek is the dust of the feet of those who have realized God (humility); if I were to obtain it, I would apply this dust on my forehead (consider myself very fortunate).
هدیه ای که من می جویم غبار پای کسانی است که خدا را درک کرده اند (فروتنی). اگر بخواهم آن را بدست آورم، این گرد و غبار را بر روی پیشانی ام می مالم (خودم را بسیار خوش شانس می دانم).

ਕੂੜਾ ਲਾਲਚੁ ਛਡੀਐ ਹੋਇ ਇਕ ਮਨਿ ਅਲਖੁ ਧਿਆਈਐ ॥
koorhaa laalach chhadee-ai ho-ay ik man alakh Dhi-aa-ee-ai.
Let us renounce the false greed, and meditate single-mindedly on the incomprehensible God.
بگذارید از حرص و طمع دروغین دست بکشیم، و با ذهنیت مجرد درباره خدای نامفهوم مراقبه کنیم

ਫਲੁ ਤੇਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥
fal tayvayho paa-ee-ai jayvayhee kaar kamaa-ee-ai.
As are the deeds we do, so are the rewards we receive.
همانند اعمالی که انجام می دهیم، پاداش هایی که می گیریم نیز همین است.

ਜੇ ਹੋਵੈ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਧੂੜਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ॥
jay hovai poorab likhi-aa taa Dhoorh tinHaa dee paa-ee-ai.
But one gets this gift of humbly serving those (who have realized God) only if it is so preordained for them.
اما کسی این موهبت را دارد که فروتنانه به کسانی خدمت کند (که خدا را درک کرده باشند) فقط درصورتی که برای آنها از قبل تعیین شده باشد.

ਮਤਿ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ॥੧੦॥
mat thorhee sayv gavaa-ee-ai. ||10||
If we depend only on our limited intellect, then all our effort of realizing God is wasted.
اگر فقط به خرد محدودمان وابسته باشیم، تمام تلاش ما برای تحقق خدا به هدر می رود

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
شالوک، توسط اولین گورو

ਸਚਿ ਕਾਲੁ ਕੂੜੁ ਵਰਤਿਆ ਕਲਿ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ ॥
sach kaal koorh varti-aa kal kaalakh baytaal.
The thought of connecting with the Truth (God) has disappeared in the world as if there is a famine of people having faith in God; falsehood has prevailed everywhere and people are behaving like demons because of the sins and evils of this age of Kalyug.
فکر اتصال به حقیقت (خدا) در جهان ناپدید شده است، گویی قحطی از ایمان به خدا وجود دارد. دروغ در همه جا غالب شده است و مردم به دلیل گناهان و شر این دوران Kalyug مانند شیاطین رفتار می کنند.

ਬੀਉ ਬੀਜਿ ਪਤਿ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉ ਉਗਵੈ ਦਾਲਿ ॥
bee-o beej pat lai ga-ay ab ki-o ugvai daal.
Those who sowed the seed of God’s Name in their heart departed from this world with honor, but now it appears that people’s mind is split in duality (between love of worldly things and love of God), then how can this split seed of God’s Name sprout in their hearts?
کسانی که بذر نام خدا را در قلب خود کاشتند، با افتخار از این دنیا رفتند، اما اکنون به نظر می رسد که ذهن مردم در دوگانگی تقسیم شده است (بین عشق به چیزهای دنیایی و عشق به خدا)، پس چگونه این دانه شکسته نام خدا می تواند در قلب آنها جوانه می زند؟

ਜੇ ਇਕੁ ਹੋਇ ਤ ਉਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੂ ਰੁਤਿ ਹੋਇ ॥
jay ik ho-ay ta ugvai rutee hoo rut ho-ay.
A seed germinates if it is whole and not split, and there is proper season for growing the seed. Similarly, love for God’s Name would arise in the minds of the people if their minds were not split in duality and there is proper time such as the calm atmosphere of early morning for meditating on Naam.
یک بذر اگر کامل باشد و شکافته نشود جوانه می زند و گیاه مناسبی نیز وجود دارد فصل رشد بذر. به همین ترتیب، عشق به نام خدا در ذهن مردم بوجود می آید اگر ذهن آنها به طور دوگانه تقسیم نشود و زمان مناسبی مانند جو آرام صبح زود برای مراقبه در مورد Naam وجود داشته باشد.

ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਨ ਸੋਇ ॥
naanak paahai baahraa korai rang na so-ay
O’ Nanak, just as, without pre-treatment, a raw cloth cannot be dyed in a good permanent color, our mind cannot be imbued with the love for God without due preparation (described below)
ای نانک، همانطور که بدون استفاده از قبل از درمان، یک پارچه خام را نمی توان با رنگ خوب دائمی رنگ آمیزی کرد، ذهن ما بدون آمادگی لازم نمی تواند آغشته به عشق به خدا باشد (شرح زیر)

ਭੈ ਵਿਚਿ ਖੁੰਬਿ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮੁ ਪਾਹੁ ਤਨਿ ਹੋਇ ॥
bhai vich khumb charhaa-ee-ai saram paahu tan ho-ay
Just as the raw cloth is first heated in a vessel and then pre-treated to get a permanent color, the mind must develop fear of God (to make it compassionate) and be prepared for hard work of meditating on God.
همانطور که پارچه خام ابتدا در ظرف گرم می شود و سپس برای گرفتن رنگ دائمی قبل از آن درمان می شود، ذهن باید ترس از خدا را ایجاد کند (تا آن را دلسوز کند) و برای کار سخت مراقبه خدا آماده باشد

ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਇ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥
naanak bhagtee jay rapai koorhai so-ay na ko-ay. ||1||
O’ Nanak, when in this way, the mind is imbued with God’s love and devotion, then no thought of falsehood (love for worldly attachments) can arise in it.
ای نانک، وقتی به این ترتیب ذهن پر از عشق و ارادت خدا می شود، پس دیگر هیچ تصوری از باطل (عشق به وابستگی های دنیوی) در آن ایجاد نمی شود

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Salok, by the First Guru:

ਲਬੁ ਪਾਪੁ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਤਾ ਕੂੜੁ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰੁ ॥
lab paap du-ay raajaa mahtaa koorh ho-aa sikdaar.
(In the world, the society has become totally corrupt as if) both greed and sin have become like the king and his minister, and falsehood has become like their executer.
در دنیا، جامعه کاملاً فاسد شده است) انگار حرص و آز و گناه مانند شاه و وزیر او شده و دروغ مانند مجری آنها)