Persian Page 450

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਬਖਸਿਆ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰਾ ॥੨॥
jan naanak ka-o har bakhsi-aa har bhagat bhandaaraa. ||2||
O’ God, You have blessed Your servant Nanak also with the treasure of Your devotional worship.
خدایا، تو بنده خود نانک را نیز با گنج عبادت خاصانه خود برکت داده ای.

ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਹ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
ham ki-aa gun tayray vithreh su-aamee tooN apar apaaro raam raajay.
O’ God, what virtues of Yours can we describe? You are beyond any limit.
خدایا، کدام فضایل تو را می توان توصیف کرد؟ شما بیش از هر محدودیتی هستید.

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹਹ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਏਹਾ ਆਸ ਆਧਾਰੋ ॥
har naam saalaahah din raat ayhaa aas aaDhaaro.
We sing Your praises day and night, this alone is our hope and support.
ما شب و روز ستایش شما را می خوانیم، این تنها امید و پشتیبانی ماست.

ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂਅ ਨ ਜਾਣਹਾ ਕਿਵ ਪਾਵਹ ਪਾਰੋ ॥
ham moorakh kichhoo-a na jaanhaa kiv paavah paaro.
We are ignorant with no spiritual knowledge; how can we find Your limits?
ما از هیچ دانش معنوی غافل هستیم. چگونه می توانیم محدودیت های شما را پیدا کنیم؟

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਹਰਿ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ॥੩॥
jan naanak har kaa daas hai har daas panihaaro. ||3||
Nanak is only a servant of God and also the servant of His devotees.
نانک فقط بنده خدا و همچنین بنده فدائیانش است.

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖਿ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
ji-o bhaavai ti-o raakh lai ham saran parabh aa-ay raam raajay.
O’ God, we have come to Your sanctuary, save us from vices as it pleases You.
پروردگارا، ما به حرم تو آمده ایم، هر طور که تو را دوست دارد ما را از شر رذایل نجات بده.

ਹਮ ਭੂਲਿ ਵਿਗਾੜਹ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਹਰਿ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ॥
ham bhool vigaarhah dinas raat har laaj rakhaa-ay.
day and night we are making mistakes and ruining ourselves spiritually; O’ God,save our honor (bless us that we are accepted by You).
شبانه روز در حال خطا بوده و از نظر معنوی خود را خراب می کنیم. خدایا، عزت ما را حفظ کن (برکت بده که ما مورد قبول شما هستیم).

ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰੁ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤਿ ਸਮਝਾਏ ॥
ham baarik tooN gur pitaa hai day mat samjhaa-ay.
O’ God, we are Your children; You are our Guru and father; give us Your Divine intellect and understanding (to avoid making the same mistakes).
ای خدا، ما فرزندان تو هستیم ؛ شما گورو و پدر ما هستید. عقل و درک الهی خود را به ما بدهید (برای جلوگیری از اشتباهات مشابه).

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਹਰਿ ਕਾਂਢਿਆ ਹਰਿ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ॥੪॥੧੦॥੧੭॥
jan naanak daas har kaaNdhi-aa har paij rakhaa-ay. ||4||10||17||
O’ God, Nanak is known as Your servant (devotee), please preserve the honor of Your devotee.
ای خدا، نانک به عنوان بنده (فداکار) تو شناخته می شود، لطفاً عزت فدائی خود را حفظ کن.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥
aasaa mehlaa 4.
Raag Aasa, Fourth Guru:
راگ آاسا، گورو چهارم:

ਜਿਨ ਮਸਤਕਿ ਧੁਰਿ ਹਰਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
jin mastak Dhur har likhi-aa tinaa satgur mili-aa raam raajay.
Those who have the pre-ordained destiny, meet the True Guru.
کسانی که سرنوشت از پیش تعیین شده دارند، با گورو واقعی دیدار می کنند.

ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਘਟਿ ਬਲਿਆ ॥
agi-aan anDhayraa kati-aa gur gi-aan ghat bali-aa.
is dispelled and their minds are illuminated with the divine wisdom blessed by the Guru.
از بین می رود و ذهن آنها با حکمت الهی که توسط گورو برکت داده شده است، روشن می شود.

ਹਰਿ ਲਧਾ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰਿ ਬਹੁੜਿ ਨ ਚਲਿਆ ॥
har laDhaa ratan padaaratho fir bahurh na chali-aa.
They find the jewel-like precious God’s Name, which they never lose again
آنها این جواهر را مانند نام ارزشمند خدا پیدا می کنند که دیگر هرگز از دست نمی دهند.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧਿ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ॥੧॥
jan naanak naam aaraaDhi-aa aaraaDh har mili-aa. ||1||
O’ Nanak, those who meditate on God’s Name with loving devotion, they merge with Him through this meditation.
ای نانک، کسانی که با عاشقانه روی نام خدا مراقبه می کنند، آنها از طریق این مراقبه بهاو ملحق می شوند.

ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗਿ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
jinee aisaa har naam na chayti-o say kaahay jag aa-ay raam raajay.
Those who have not lovingly meditated on God’s Name, why did they even come into the world?
چرا کسانی که عاشقانه در مورد نام خدا تعمق نکرده اند، چرا آنها حتی به دنیا آمده اند؟

ਇਹੁ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭੁ ਜਾਏ ॥
ih maanas janam dulambh hai naam binaa birthaa sabh jaa-ay.
This human life is very difficult to obtain, without Naam, it all goes to waste.
بدست آوردن این زندگی انسانی بسیار دشوار است، بدون نعم ، همه از بین می رود.

ਹੁਣਿ ਵਤੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਬੀਜਿਓ ਅਗੈ ਭੁਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ॥
hun vatai har naam na beeji-o agai bhukhaa ki-aa khaa-ay.
One who does not plant the seed of God’s Name at the right opportunity (this human life), then how will he satisfy the spiritually hungry soul in the world hereafter?
کسی که بذر نام خدا را در فرصتی مناسب (این زندگی انسانی) کاشت نکند، پس چگونه او روح گرسنه معنوی را در جهان آخرت راضی خواهد کرد؟

ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਫਿਰਿ ਜਨਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਾਏ ॥੨॥
manmukhaa no fir janam hai naanak har bhaa-ay. ||2||
O’ Nanak, the self-willed persons are born again and again, such is God’s Will.
ای نانک، افراد خودرای بارها و بارها متولد می شوند، چنین است اراده خدا.

ਤੂੰ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਕੋ ਸਭਿ ਤੁਧੁ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
tooN har tayraa sabh ko sabh tuDh upaa-ay raam raajay.
O’ God, You are the Master of all, all belong to You, all beings are created by You.
خدایا، تو ارباب همه هستی، همه متعلق به تو هستند، همه موجودات توسط تو خلق شده اند.

ਕਿਛੁ ਹਾਥਿ ਕਿਸੈ ਦੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਸਭਿ ਚਲਹਿ ਚਲਾਏ ॥
kichh haath kisai dai kichh naahee sabh chaleh chalaa-ay.
Nothing is in anyone’s hands; they live their lives in whatever way You make them to live.
هیچ چیز در دست کسی نیست. آنها زندگی خود را به هر روشی که شما آنها را به زندگی وادار کنید زندگی می کنند.

ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਤੂੰ ਮੇਲਹਿ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧੁ ਮਿਲਹਿ ਜੋ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਏ ॥
jinH tooN mayleh pi-aaray say tuDh mileh jo har man bhaa-ay.
O’ Beloved God, You unite only those with You who are pleasing to You.
ای خدای عزیز، تو فقط کسانی را که از تو راضی هستند با خود پیوند ده.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਤਰਾਏ ॥੩॥
jan naanak satgur bhayti-aa har naam taraa-ay. ||3||
O’ Nanak, those who meet the true Guru and follow his teachings, the Guru helps them cross over the worldly ocean of vices through meditation on God’s Name.
ای نانک، کسانی که با گوروی واقعی ملاقات می کنند و تعالیم وی را دنبال می کنند، گورو به آنها کمک می کند تا با مراقبه نام خدا از اقیانوس دنیای رذایل عبور کنند.

ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ਕਰਿ ਨਹੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
ko-ee gaavai raagee naadee baydee baho bhaat kar nahee har har bheejai raam raajay.
Some sing His praises by musical Ragas, some by blowing horn, some by reading religious scriptures and some in many other ways, but God is not pleased by any of these.
برخی ستایش او را با موسیقی راگاس می خوانند، برخی با موسیقی آرامبخش شیپوری، برخی با خواندن متون دینی و برخی دیگر از راه های دیگر، اما خدا از هیچ یک از اینها راضی نیست.

ਜਿਨਾ ਅੰਤਰਿ ਕਪਟੁ ਵਿਕਾਰੁ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ॥
jinaa antar kapat vikaar hai tinaa ro-ay ki-aa keejai.
Those whose hearts are filled with fraud and vices – what good their outward crying can do?
کسانی که قلبشان پر از تقلب و رذایل است – گریه ظاهری آنها چه فایده ای دارد؟

ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰਿ ਰੋਗ ਹਥੁ ਦੀਜੈ ॥
har kartaa sabh kichh jaandaa sir rog hath deejai.
God, the Creator, knows everything even if they try to hide their sins and vices which is like trying to hide a disease by covering the head by hand.
کسانی که قلبشان پر از تقلب و رذایل است، گریه ظاهری آنها چه فایده ای دارد؟

ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧੁ ਹੈ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਲੀਜੈ ॥੪॥੧੧॥੧੮॥
jinaa naanak gurmukh hirdaa suDh hai har bhagat har leejai. ||4||11||18||
O’ Nanak, only those Guru’s followers whose hearts are pure (free from sins and vices), realize God through devotional worship.
خدا، خالق، همه چیز را می داند حتی اگر آنها سعی کنند گناهان و رذایل خود را پنهان کنند، مانند این است که بخواهند بیماری را با پوشاندن سر با دست پنهان کنند.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥
aasaa mehlaa 4.
Raag Aasaa, Fourth Guru:
راگ آاسا، گورو چهارم:

ਜਿਨ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
jin antar har har pareet hai tay jan sugharh si-aanay raam raajay.
Those in whose heart is enshrined the love for God, are the most wise people.
کسانی که در قلب آنها عشق به خدا نهفته است، خردمندترین مردم هستند.

ਜੇ ਬਾਹਰਹੁ ਭੁਲਿ ਚੁਕਿ ਬੋਲਦੇ ਭੀ ਖਰੇ ਹਰਿ ਭਾਣੇ ॥
jay baahrahu bhul chuk bolday bhee kharay har bhaanay.
Even if by mistake they happen to utter some inappropriate words, they still remain very dear to God.
حتی اگر به اشتباه اتفاق بیفتد که بعضی از کلمات نامناسب را بر زبان آورند، باز هم برای خدا بسیار عزیز باقی می مانند.

ਹਰਿ ਸੰਤਾ ਨੋ ਹੋਰੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਮਾਣੁ ਨਿਮਾਣੇ ॥
har santaa no hor thaa-o naahee har maan nimaanay
God’s devotees have no other place for their support, they have this faith that God preserves the honor of the meek.
فدائیان خدا جای دیگری برای حمایت خود ندارند، آنها این ایمان را دارند که خداوند عزت فروتنان را حفظ می کند.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਦੀਬਾਣੁ ਹੈ ਹਰਿ ਤਾਣੁ ਸਤਾਣੇ ॥੧॥
jan naanak naam deebaan hai har taan sataanay. ||1||
O’ Nanak, God’s Name is the support of the devotees; God is their strength.
ای نانک، نام خدا پشتوانه فدائیان است. خدا قوت آنهاست.

ਜਿਥੈ ਜਾਇ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
jithai jaa-ay bahai mayraa satguroo so thaan suhaavaa raam raajay.
The place where my true Guru goes and sits, that place becomes beautiful for his devotees.
جایی که گورو واقعی من می رود و می نشیند، آن مکان برای فدائیانش زیبا می شود.

ਗੁਰਸਿਖੀ ਸੋ ਥਾਨੁ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਧੂਰਿ ਮੁਖਿ ਲਾਵਾ ॥
gusikheeN so thaan bhaali-aa lai Dhoor mukh laavaa.
The Guru’s disciples seek out that place and it becomes so sacred to them, that they apply the dust from that place to their foreheads.
شاگردان گورو آن مکان را جستجو می کنند و برای آنها چنان مقدس می شود که گرد و غبار را از آن مکان به پیشانی خود می مالند.

ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੀ ਘਾਲ ਥਾਇ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਾ ॥
gursikhaa kee ghaal thaa-ay pa-ee jin har naam Dhi-aavaa.
The Guru’s disciples who meditate on God’s Name, their hard work is approved in His Court.
شاگردان گورو که روی نام خدا مراقبه می کنند، سخت کوشی آنها در دادگاه او تأیید می شود.

ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰਿ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ॥੨॥
jinH naanak satgur pooji-aa tin har pooj karaavaa. ||2||
O’ Nanak, they who worship the true Guru (respect him and follow his teachings with love and devotion), God makes them respected by others.
ای نانک، آنها که گوروی واقعی را می پرستند (به او احترام می گذارند و با عشق و فداکاری تعالیم او را دنبال می کنند)، خدا آنها را توسط دیگران محترم می گذارد.