Persian Page 4

ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥
asaNkh bhagat gun gi-aan veechaar.
Countless devotees contemplate the virtues and wisdom of the Almighty.
پیروان بیشماری تقوا و خرد خداوند قادر را در نظر می گیرند.

ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ॥
asaNkh satee asaNkh daataar.
There are countless holy persons and countless philanthropists.
افراد مقدس و بشردوستان بیشماری وجود دارد.

ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੁਹ ਭਖ ਸਾਰ ॥
asaNkh soor muh bhakh saar.
There are countless heroic warriors who face the brunt of attack in battle.
مبارزان قهرمان بیشماری وجود دارد که در نبرد با فشار حمله روبرو می شوند.

ਅਸੰਖ ਮੋਨਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥
asaNkh mon liv laa-ay taar.
Countless are silent devotees who are attuned to God, in single-minded devotion.
پیروان پرهیزکاری که به خدا ایمان دارند بیشمار هستند.

ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar.
As powerless as I am, how can I describe Your immense creation.
من به قدری ناتوان هستم که چگونه می توانم خلقت باعظمت تو را توصیف کنم.

ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I have nothing to offer that befits Your Greatness. Offering even my life will not suffice.
من چیزی ندارم که عظمت شما از ان بهره ببرد. حتی پیشکش کردن زندگی ام هم کافی نیست.

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
O’ God, whatever pleases You, is best for all.
ای خدا، هرآنچه که تو را خوشنود کند برای همه بهترین است.

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥
too sadaa salaamat nirankaar. ||17||
You alone, are the Formless and the eternal one.
تو تنها، بدون جسم و ابدی هستی.

بند18
همانند بند قبلی، هر خط این بند با کلمه ی Asankh شروع می شود که به معنی بیشمار یا نامحدود است. نانک معلم مذهبی حیرت را به شکل های مختلف ضررهای رایج در جهان بیان می کند. در پایان می گوید که خدا به تنهایی ابدی و بدون جسم است و هرآنچه که او بخواهد بهترین است.
Stanza 18
As in the previous stanza, every line in this stanza also starts with the word ‘Asankh’ which means countless or infinite. Guru Nanak is expressing astonishment at the various forms of evils prevalent in the world. In the end, he states that God alone is eternal and formless one and whatever pleases Him is best for all.

ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ॥
asaNkh moorakh anDh ghor.
Countless are fools, blinded by ignorance.
احمق هایی که غفلت آنها را کور کرده است بیشمارند.

ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ॥
asaNkh chor haraamkhor.
Countless are thieves and embezzlers.
دزدها و اختلاص کننده ها بیشمارند.

ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਜੋਰ ॥
asaNkh amar kar jaahi jor.
Countless impose their will on others by force.
کسانی که خواسته ی خود را به زور به دیگران تحمیل می کنند بیشمارند.

ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਤਿਆ ਕਮਾਹਿ ॥
asaNkh galvadh hati-aa kamaahi.
Countless are cut-throats and ruthless killers.
قاتلان ظالم و کسانی که سر می برند بیشمارند.

ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪੁ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ॥
asaNkh paapee paap kar jaahi.
Countless are sinners who keep on sinning.
گناهکارانی که گناه را ادامی می دهند بیشمارند.

ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹਿ ॥
asaNkh koorhi-aar koorhay firaahi.
Countless are liars, wandering lost in their lies.
کذاب هایی که در دروغ های خود سرگردان شده اند بیشمارند.

ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲੁ ਭਖਿ ਖਾਹਿ ॥
asaNkh malaychh mal bhakh khaahi.
Countless are wicked who thrive on immoral behavior.
ستمکاران بی شماری که با رفتارهای غیراخلاقی رشد می کنند.

ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰਿ ਕਰਹਿ ਭਾਰੁ ॥
asaNkh nindak sir karahi bhaar.
Countless are slanderers who continue committing sins by speaking ill of others
افترازن هایی که با بد صحبت کردن در مورد بقیه به این گناه ادامه می دهند بیشمارند.

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
naanak neech kahai veechaar.
Lowly Nanak, only expresses this thought, who am I to assess Your creation?
نانک به آرامی تنها این تفکر را بیان می کند که من که هستم که خلقت تو را ارزیابی کنم؟

ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I have nothing to offer that befits Your Greatness, not even my life.
من هیچ چیزی برای ارائه ندارم که عظمت تو از آن بهره ببرد حتی زندگی ام.

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
O’ God, whatever pleases You, that alone is the best deed for all.
ای خدا، هرآنچه که تو را خرسند کند بهترین کردار برای همه است.

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥
too sadaa salaamat nirankaar. ||18||
You alone, are the Formless and eternal
تو به تنهایی بدون جسم و ابدی هستی.

بند 19
همانند بند قبلی با کلمه ای شروع می شود که به معنی بیشمار و نامحدود است. در این بند، نانک معلم مذهبی با شگفتی می گوید که خلقت خداوند به قدری گسترده است که هیچ واژه ای نمی تواند توانایی توصیف این عظمت را داشته باشد.

Stanza 19
As in the previous Stanza, each line here as well starts with the word ‘Asankh’, which means countless or infinite. In this stanza, Guru Nanak says in amazement that God’s creation is so vast that no words have the ability to describe its greatness.

ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥
asaNkh naav asaNkh thaav.
Countless are the names of Your creations and countless their places.
نامهای مخلوقات تو و مکان های آنها بیشمار است.

ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਅ ॥
agamm agamm asaNkh lo-a.
There are countless worlds that are inaccessible and beyond imagination.
دنیاهای بیشماری هستند که ماورای تصور هستند.

ਅਸੰਖ ਕਹਹਿ ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ਹੋਇ ॥
asaNkh kehahi sir bhaar ho-ay.
Even to say it just countless will be a blunder, and worthy of blame.
حتی گفتن کلمه ی نامحدود نیز اشتباه بزرگ و سزاوار سرزنش است.

ਅਖਰੀ ਨਾਮੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥
akhree naam akhree saalaah.
It is by the use of the words that His Name can be recited; it is by the use of the words that His praises can be sung.
با استفاده از کلمات است که نام او را می توان ازبر کرد؛ با استفاده از کلمات است که ستایش او را می توان خواند.

ਅਖਰੀ ਗਿਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥
akhree gi-aan geet gun gaah.
It is through the medium of words that divine knowledge can be acquired, His praises be sung andvirtues be known.
به واسطه ی کلمات است که دانش معنوی را می توان به دست آورد، ستایش او را خواند و پرهیزکاران را شناخت.

ਅਖਰੀ ਲਿਖਣੁ ਬੋਲਣੁ ਬਾਣਿ ॥
akhree likhan bolan baan.
The written and spoken language can only be expressed using words.
زبان گفتاری و نوشتاری را تنها با استفاده از کلمات می توان بیان کرد.

ਅਖਰਾ ਸਿਰਿ ਸੰਜੋਗੁ ਵਖਾਣਿ ॥
akhraa sir sanjog vakhaan.
Only through words one’s destiny can be explained.
تنها از طریق کلمات است که سرنوشت فرد را می توان شرح داد.

ਜਿਨਿ ਏਹਿ ਲਿਖੇ ਤਿਸੁ ਸਿਰਿ ਨਾਹਿ ॥
jin ayhi likhay tis sir naahi.
He, who has written everybody’s destiny, is beyond destiny.
او که سرنوشت هرکسی را نوشته است ماورای سرنوشت است.

ਜਿਵ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹਿ ॥
jiv furmaa-ay tiv tiv paahi.
As He ordains, so do we receive.
او مقرر می کند و ما دریافت می کنیم.

ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ॥
jaytaa keetaa taytaa naa-o.
The created universe is the manifestation of Your Name.
جهان خلق شده ساخته ی نامهای توست.

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥
vin naavai naahee ko thaa-o.
Without Your Name, there is no place at all.
بدون نام تو، اصلا مکانی وجود ندارد.

ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar.
How can I comprehend and describe Your creation? I am so powerless to do so.
چگونه می توانم خلقت تو را درک و توصیف کنم؟ من از انجام این کار ناتوان هستم.

ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I have nothing to offer that befits Your Greatness, not even my life.
من چیزی برای ارائه ندارم که عظمت تو از آن بهره ببرد، حتی عمرم.

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
O’ God, whatever pleases You, that alone is the best deed for all.
ای خدا، هرآنچه که تو را خرسند کند بهترین کردار برای همه است.

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥
too sadaa salaamat nirankaar. ||19||
You alone, are the Formless and eternal.
تو تنها، بدون جسم و ابدی هستی.

بند20
در این بند، نانک معلم مذهبی بر اهمیت تطهیر معنوی ذهن تاکید می کند. اندیشه ها و عملکردهای بد برای ذهن ما مضر هستند. این آلودگی را می توان با تفکر به خدا با پرستش عاشقانه از ذهن پاک کرد. در این مناجات معلم مذهبی می گوید که فرد نه توسط فرایندهای معنوی بلکه با غوطه ور شدن در نامهای خداوند با عشق و پرستش، خالص می شود.

Stanza 20
In this stanza, Guru Nanak emphasizes the importance of spiritual ‘cleansing’ of mind. Evil thoughts and bad deeds are harmful to our minds. This pollution canbe removed from the mind by meditating on God with loving devotion. In this hymn, Guru Nanak says that a person becomes pure, not by ritualistic processes but by immersing in God’s Name with love and devotion.

ਭਰੀਐ ਹਥੁ ਪੈਰੁ ਤਨੁ ਦੇਹ ॥
bharee-ai hath pair tan dayh.
When the hands and the feet and the body are dirty,
وقتی دست و پا و بدن کثیف هستند،

ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸੁ ਖੇਹ ॥
paanee Dhotai utras khayh.
water can wash away the dirt.
می توانید کثیفی را بشویید.

ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜੁ ਹੋਇ ॥
moot paleetee kaparh ho-ay.
When the clothes are soiled and stained by urine,
وقتی لباس ها کثیف و آلوده به ادرار هستند،

ਦੇ ਸਾਬੂਣੁ ਲਈਐ ਓਹੁ ਧੋਇ ॥
day saaboon la-ee-ai oh Dho-ay.
soap can wash them clean.
صابون می تواند آنها را تمیز کند.

ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥
bharee-ai mat paapaa kai sang.
But when the intellect is stained and polluted by sin,
اما وقتی ذهن آلوده به گناهان است

ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥
oh Dhopai naavai kai rang.
it can only be cleansed by meditating on God’s Name with loving devotion.
تنها با تفکر عاشقانه و پرستش نامهای خداوند می توان آن را تطهیر کرد.

ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣੁ ਨਾਹਿ ॥
punnee paapee aakhan naahi.
Virtuous and sinner are not just names or words for saying,
پرهیزکار و گناهکار تنها کلمه ای برای گفتن نیستند،

ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਰਣਾ ਲਿਖਿ ਲੈ ਜਾਹੁ ॥
kar kar karnaa likh lai jaahu.
Whatever deeds you do in this world, you will take their record along with you.
هرکاری که در این دنیا انجام می دهید ثبت آن را به همراه خواهید داشت.

ਆਪੇ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥
aapay beej aapay hee khaahu.
You shall harvest what you plant (rewards and punishments are accordinging to our deeds)
هرآنچه را که می کارید درو خواهید کرد (پاداش ها و تنبیه ها براساس رفتار شما هستند).

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੨੦॥
naanak hukmee aavhu jaahu. ||20||
O’ Nanak, by His divine law you will come and depart from this world. based on your deeds.
ای نانک، تو باقانون معنوی او به دنیا آمده و از دنیا خواهی رفت. براساس رفتارهایت.

بند21
در این بند نانک می گوید که فرد خالص می شود نه با تطهیر مذهبی در مکان مقدس، بلکه با غوطه ور شدن در نامهای خداوند با عشق و پرستش. مهم نیست فرد چه اندازه دانش به دست آورد، دانستن رازهای خلقت او یا شناختن عظمت او ممکن نیست. مهم نیست فرد چقدر آگاه می شود دانستن چیزهایی چون زمان و چگونگی خلقت جهان ممکن نیست.

Stanza 21
In this stanza, Guru Nanak says that a person becomes pure, not by ritualistic bathing etc. in a holy place, but by immersing in God’s Name with love and devotion. No matter how much knowledge a person may gain, it is not possible to fathom His greatness or know the secrets of His Creation. No matter how knowledgeable a person becomes, it is impossible to know things like when and how He created the Universe.

ਤੀਰਥੁ ਤਪੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥
tirath tap da-i-aa dat daan.
Pilgrimages, austere discipline, compassion and charity.
زیارت، قوانین سخت، شفقت و نیکوکاری.

ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ ॥
jay ko paavai til kaa maan.
these, by themselves, bring only an iota of merit.
اینها با خود تنها ذره ای معیار به همراه دارند.

ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨਿ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ॥
suni-aa mani-aa man keetaa bhaa-o.
The person who has listened and believed in God’s Name with love in mind,
فردی که با داشتن عشق نامهای خدا را گوش کند و باور کند،

ਅੰਤਰਗਤਿ ਤੀਰਥਿ ਮਲਿ ਨਾਉ ॥
antargat tirath mal naa-o.
he has sanctified himself by bathing in the in the holy place of his inner self, and has truly removed the filth of sins.
خود را با تطهیر در مکان مقدس ضمیر درونی اش پاک کرده است و واقعا اثار گناهان را از بین برده است.

ਸਭਿ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
sabh gun tayray mai naahee ko-ay.
O’ God, all the virtues in me are Your gifts. On my own, I have none.
ای خدا همه ی تقواهای درون من هدیه ی تو هستند. من خودم هیچ چیزی ندارم.

ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥
vin gun keetay bhagat na ho-ay.
Without You blessing me with virtues, I cannot worship You with true devotion.
بدون لطف و بخشش تو من نمی توانم تو را با پرستش واقعی مناجات کنم.

ਸੁਅਸਤਿ ਆਥਿ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ॥
su-asat aath banee barmaa-o.
I bow to You.You Yourself are Maya, Yourself the divine Word, and Yourself Brahma.
من به تو تعظیم می کنم. تو خودت مایا هستی، خودت واژه ی مقدسی و خودت براهما هستی.

ਸਤਿ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ ॥
sat suhaan sadaa man chaa-o.
You are eternally beautiful, and Your mind always remains in ecstasy.
تو زیبای ابدی هستی ذهن تو همواره در خلسه می ماند.

ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਥਿਤਿ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥
kavan so vaylaa vakhat kavan kavan thit kavan vaar.
What was that time, and what was that moment? What was that day, and what was that date?
آن زمان کی بود و آن لحظه کدام بود؟ آن روز و آن تاریخ کی بود؟

ਕਵਣਿ ਸਿ ਰੁਤੀ ਮਾਹੁ ਕਵਣੁ ਜਿਤੁ ਹੋਆ ਆਕਾਰੁ ॥
kavan se rutee maahu kavan jit ho-aa aakaar.
What was that season, and what was that month, when the Universe was created?
کدام فصل بود و کدام ماه بود که جهان را آفریدی؟

ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜਿ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ਪੁਰਾਣੁ ॥
vayl na paa-ee-aa pandtee je hovai laykh puraan.
The pandits (religious scholars) did not know that time when the universe was created, otherwise they would have recorded in the holy books.
محققان مذهبی که زمانی که جهان خلق شد را نمی دانستند در غیر این صورت در کتب مقدس ثبت می کردند.

ਵਖਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਜਿ ਲਿਖਨਿ ਲੇਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥
vakhat na paa-i-o kaadee-aa je likhan laykh kuraan.
That time is not known to the Qazis otherwise it would have written in the Koran.
این زمان برای قاضی هم مشخص نیست در غیر این صورت در قرآن می نوشتند.

ਥਿਤਿ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁਤਿ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ ॥
thit vaar naa jogee jaanai rut maahu naa ko-ee.
Neither any yogi nor any other person knows the lunar or solar day, season, or month in which this universe was created.
هیچ مرتا یا فرد دیگری روز قمری یا خورشیدی، فصل یا ماهی که در آن جهان آفریده شده است را نمی داند.

ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥
jaa kartaa sirthee ka-o saajay aapay jaanai so-ee.
The Creator who created this creation-only He Himself knows.
خالق خودش این را خلق کرده است و تنها خودش می داند.

ਕਿਵ ਕਰਿ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ॥
kiv kar aakhaa kiv saalaahee ki-o varnee kiv jaanaa.
How can I describe His greatness, how can I praise Him? How can I describe His virtues? How can I know Him?
چگونه می توانم عظمت او را توصیف کنم؟ چگونه می توانم او را ستایش کنم؟ چگونه می توانم ویژگی های او را توصیف کنم؟ چگونه می توانم او را بشناسم؟