Persian Page 3

ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||9||
By listening to God’s Name with loving devotion, all pains and sins are eradicated
با گوش دادن به نام خداوند با عشق، همه ی درد و ناراحتی ها از بین می رود.

بند10
همانند دو بند قبلی، هر خط این بند با کلمه ی Sunjae شروع می شود.
این کلمه یعنی گوش دادن با تمرکز، پرستش نهایی و نداشتن ترس و قبول کردن آنچه که می شنوید.

Stanza 10
As in the previous two stanzas, every line in this stanza starts with the word ’Sunjae’. This word ‘Sunjae’ means listening with complete focus, ultimate devotion and having absolutely no apprehension about accepting what you are listening.

ਸੁਣਿਐ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਗਿਆਨੁ ॥
suni-ai sat santokh gi-aan.
By listening attentively to God’s Name, one acquires truthfulness, contentment and spiritual knowledge.
با گوش دادن به نام خداوند فرد به اعتماد و دانش معنوی می رسد.

ਸੁਣਿਐ ਅਠਸਠਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥
suni-ai athsath kaa isnaan.
By listening to the God’s Name with loving devotion, one becomes pious, as if one has bathed at all the sixty-eight traditional holy places.
با گوش دادن به نام خداوند با عشق، فرد مقدس می شود چنانچه گویا در هر شصت و هشت مکان مقدس تطهیر کرده است.

ਸੁਣਿਐ ਪੜਿ ਪੜਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥
suni-ai parh parh paavahi maan.
By listening to God’s praises with loving devotion, one earns the same true honor as one receives by reading books of spiritual knowledge.
با گوش دادن عاشقانه به ستایش خداوند، فرد به همان ایمان واقعی دست می یابد که کسی که کتاب مقدس را می خواند دارد.

ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥
suni-ai laagai sahj Dhi-aan.
By listening to His praises, one’s mind is effortlessly attuned to meditation
با گوش دادن به ستایش او، ذهن فرد به تفکر او می رسد.

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O’ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.
ای نانک، پیروان خداوند همواره در لذت و سعادت هستند.

ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||10||
Listening to His Name with loving devotion all sorrows and sins are erased.
گوش دادن به نام خداوند با پرستش عاشقانه همه ی غم و ناراحتی ها را از بین می برد.

بند11
این بند بر اهمیت گوش دادن با تمرکز و قبول کردن کامل واژه های خداوند بدون حواس پرتی، تاکید می کند.

Stanza 11
This stanza further emphasizes the importance of listening with concentration and accepting Guru’s word completely, without hesitation.

ਸੁਣਿਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ॥
suni-ai saraa gunaa kay gaah.
By listening to God’s praises, one becomes immensely virtues.
با گوش دادن به ستایش خداوند فرد پرهیزکار می شود.

ਸੁਣਿਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥
suni-ai saykh peer paatisaah.
By listening to God’s Name with loving devotion one attains prestigious status like that of social and religious leaders and emperors.
با گوش دادن به نام خداوند با پرستش عاشقانه، فرد به موقعیتی مانند رهبران مذهبی و اجتماعی دست می یابد.

ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹੁ ॥
suni-ai anDhay paavahi raahu.
By listening to His praises, even a spiritually ignorant finds his way to salvation.
با گوش دادن به ستایش او حتی نادان معنوی نیز راه خود را برای بندگی می یابد.

ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੁ ॥
suni-ai haath hovai asgaahu.
By listening to God’s name, the one understands the mysteries of worldly-ocean of vices.
فرد با گوش دادن به نام خداوند رمزهای دنیای-اقیانوس های گناهان را می شناسد.

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss bliss.
ای نانک، پروان خداوند همواره در لذت و سعادت هستند.

ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||11||
Listening to His praises all sorrows and sins are erased.
گوش دادن به ستایش او همه ی غم ها و ناراحتی ها را از بین می برد.

بند12
● –این بند و سه بندی بعدی در مورد داشتن اعتقاد کامل به خدای قادر هستند.
● واژه ی Mannay به معنی قبول کردن کامل خواسته های خداوند بدون استثنا است.
● سطح معنوی فردی که در این حالت است به قدری بالاست که هیچ کلامه ای نمی تواند آن را شرح دهد. یعنی کسی که اعتقاد کامل به هرچیزی دارد که خدا انجام دهد.
● همچنین یعنی زندگی با ایمان و نه فقط اطلاع داشتن از آن.

Stanza 12
● This stanza and the three stanzas that follow, are about having total faith in the Almighty God.
● The word ‘Mannay’ means completely accepting God’s will with no exception. The spiritual level of a person in the state of ‘Mannay’ is so high that no words can explain it. It means one having complete trust in whatever God Almighty does.
● It also means living the faith and not just being aware of it.

ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
mannay kee gat kahee na jaa-ay.
The state of mind of a true believer in God cannot be described.
حالت ذهنی معتقد به خدا را نمی توان توصیف کرد.

ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥
jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay.
One who tries to describe this shall regret the attempt.
کسی که تلاش می کند تا این را توصیف کند باید از تلاش صرف نظر کند.

ਕਾਗਦਿ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣਹਾਰੁ ॥
kaagad kalam na likhanhaar.
No one is able to write about the spiritual state of mind of a true believer in God,
هیچ کس قادر به نوشتن در مورد حالت معنوی ذهن معتقدان واقعی به خداوند نیست.

ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥
mannay kaa bahi karan veechaar.
even though some people do reflect over it anyway.
اگرچه برخی افراد این را در همه جا منعکس می کنند.

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
aisaa naam niranjan ho-ay.
Yes, such are the virtues of the immaculate Naam,
بله پرهیزکاران نعمت ها چنین هستند.

ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੨॥
jay ko man jaanai man ko-ay. ||12||
realized only by the one who truly believes in it and lives accordingly.
تنها توسط کسانی شناخته می شود که اعتقاد کامل به آن را دارند و براساس آن زندگی می کنند.

بند13
در بند قبلی واژه ی Mannay استفاده شد که به معنی کسی است که خدا را عمیقا دوست دارد و به او اعتقاد کامل دارد. در این بند و دو بند بعدی هر خط با این کلمه شروع می شود که به معنی عمل داشتن اعتقاد کامل به خدا و زندگی براساس این اعتقاد است. همچنین بند مزایای زندگی با ایمان را نشان می دهد.

Stanza 13
In the previous stanza, the word ‘Mannay’ was used, which meant one who loves God dearly and has full faith in Him. In this stanza and in the two stanzas that follow, every line starts with the word ‘Mannai’ which stands for ‘By the act of having complete faith in God and living that faith earnestly’. The stanza also gives us the benefits of living that faith.

ਮੰਨੈ ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੈ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥
mannai surat hovai man buDh.
The mind and intellect of a true believer in God becomes spiritually enlightened.
ذهن و هوش معتقد واقعی به خدا دارای نور معنوی می شود.

ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥
mannai sagal bhavan kee suDh.
By having complete faith in God will make one knowledgeable about all the world and the realm. (that God is pervading everywhere0
داشتن ایمان کامل به خداوند، فرد را در مورد دنیا مطلع می کند ( که خداوند در همه جا وجود دارد).

ਮੰਨੈ ਮੁਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥
mannai muhi chotaa naa khaa-ay.
By having complete faith in God, one does not suffer the pain from worldly evils.
با ایمان کامل به خداوند، فرد دیگر از درد پلیدی های دنیوی رنج نمی برد.

ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਇ ॥
mannai jam kai saath na jaa-ay.
By having complete faith in God, one does not have to face the demon of death.
با داشتن ایمان کامل به خدا، فرد مجبور به مقابله با هراس مرگ نیست.

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
aisaa naam niranjan ho-ay.
Yes, such are the virtues of the immaculate God,
بله اینها پرهیزکاران خداوند قادر هستند.

ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੩॥
jay ko man jaanai man ko-ay. ||13||
realized only by the one who truly believes in it and lives accordingly.
تنها توسط کسانی شناخته می شود که کاملا به آن ایمان دارند و بر این اساس زندگی می کنند.

بند14
همانند بندی قبلی، در این بند و در بعدی، هر خط با کلمه ی (معنی) شروع می شود که به معنی عمل اعتقاد کامل به خداوند و زندگی با این اعتقاد است. بند همچنین مزایای زندگی با این ایمان را به ما می گوید.

Stanza 14
As in the previous stanza, in this stanza and in the next one also, every line starts with the word ‘Mannai’ which stands for ‘By the act of having complete faith in God and living that faith earnestly’. The stanza also gives us the benefits of living that faith.

ਮੰਨੈ ਮਾਰਗਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥
mannai maarag thaak na paa-ay.
The spiritual path of the faithful shall never be blocked.
مسیر معنوی با ایمان هرگز نباید مسدود باشد.

ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਸਿਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥
mannai pat si-o pargat jaa-ay.
The faithful shall depart with honor and fame.
کافران با عزت و شهرت عزیمت خواهند کرد

ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥
mannai mag na chalai panth.
The faithful do not follow empty religious rituals.
افراد باایمان از قوانین مذهبی تهی پیروی نمی کنند.

ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥
mannai Dharam saytee san-banDh.
The faithful are firmly bound to the truth and righteousness ( Dharma).
افراد باایمان کاملا محدود به حقیقت و درستی هستند.

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
aisaa naam niranjan ho-ay.
Yes, such are the virtues of the immaculate God,
بله چنین افرادی پرهیزکاران هستند.

ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੪॥
jay ko man jaanai man ko-ay. ||14||
realized only by the one who truly believes in it and lives accordingly.
تنها توسط کسی شناخته می شود که واقعی به آن اعتقاد دارد و براساس آن زندگی می کند.

بند15
این آخرین بند از سه بندی است که با کلمه ی (معنی) شروع می شود که به معنی داشتن اعتماد کامل به خداوند و زندگی با این حقیقت است. بند همچنین مزایای زندگی با این اعتماد را به ما نشان می دهد.

Stanza 15
This is the last of the three stanzas where every line starts with the word ‘Mannai’ which stands for ‘By the act of having complete faith in God and living that faith earnestly’. The stanza also shows us the benefits of living that faith.

ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
mannai paavahi mokh du-aar.
A true believer in God, attains freedom from worldly attachments (falsehood).ਜੇ
معتقد واقعی به خداوند آزادی از پیوستگی های دنیوی را به دست می آورد.

ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥
mannai parvaarai saaDhaar.
A true believer in God,paves the way to connect entire family with God.
معتقد واقعی به خداوند مسیر ارتباط کل خانواده با خداوند را می یابد.

ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ॥
mannai tarai taaray gur sikh.
Such a believer not only saves himself but also saves other Guru’s disciples.
چنین معتقدی نه تنها خود را نجات می دهد بلکه همچنین پیروان دیگر معلم مذهبی را نیز نجات می دهد.

ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਨ ਭਿਖ ॥
mannai naanak bhavahi na bhikh.
O’ Nanak, such a believer in Naam does not beg for favors from anyone.
ای نانک چنین معتقد به نعمتها از هیچ کسی چیزی را نمی خواهد.

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
aisaa naam niranjan ho-ay.
Yes, such are the virtues of the immaculate God,
بله چنین افرادی معتقد به خداوند هستند،

ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੫॥
jay ko man jaanai man ko-ay. ||15||
realized only by the one who truly believes in it and lives accordingly.
تنها توسط کسی شناسایی می شود که کاملا به او اعتقاد داشته باشد و بر این اساس زندگی کند.

بند16
در این بند واژه ی مورد تایید ( پانچ) بارها استفاده شده است. این واژه یعنی فرد منتخب. در زمانهای گذشته در هند، پنج فرد مسئول و قابل احترام در روستایی برای حل مشکلات بین مردم و گرفتن تصمیم های مناسب انتخاب شده بودند. آنها پانچ نامیده می شدند- منتخب. در اینجا نانک معلم مذهبی پانچ به افراد منتخبی می گوید که گوش دادن به نام خداوند با عشق و پرستش، و داشتن اعتماد کامل به خداوند را اجرا می کنند.

Stanza 16
In this stanza, the word ‘Panch’ has been used several times. Panch means ‘the chosen one’.In old times in India, five respectable and responsible people in a village were chosen to resolve disputes among people and make proper decisions.They were called ‘Panch’ – the chosen ones.Here Guru Nanak refers to Panch as the chosen ones who practice ‘Suni-ai’ (listening to God’s Name with love and devotion) and ‘Mannai’ (having complete faith in God). ‘Suni-ai’ and ‘Mannai ‘‘have been explained in the last stanzas.

ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ ॥
panch parvaan panch parDhaan.
They who listen to and who obey God’s Name become Panch (approved by God) and the leaders.
کسانی که به نام خداوند گوش می دهند و از او پیروی می کنند مورد تایید خداوند و رهبران می شوند.

ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ ॥
panchay paavahi dargahi maan.
These approved ones are honored in God’s court.
این افراد تایید شده در درگاه خداوند تایید می شوند.

ਪੰਚੇ ਸੋਹਹਿ ਦਰਿ ਰਾਜਾਨੁ ॥
panchay sohahi dar raajaan.
They grace the court of God, the king of all the kings.
آنها درگاه خداوند را راضی می کنند که پادشاه همه ی پادشاهان است.

ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਏਕੁ ਧਿਆਨੁ ॥
panchaa kaa gur ayk Dhi-aan.
Their minds always remain attuned to the divine word.
ذهن آنها همواره متصل به واژه ی مقدس می ماند.

ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
jay ko kahai karai veechaar.
No matter how much anyone tries to explain and describe,
مهم نیست هرکس چقدر تلاش می کند تا شرح دهد و توصیف کند

ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥
kartay kai karnai naahee sumaar.
the actions of the Creator cannot be comprehended
کارهای خالق را نمی توان درک کرد.

ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ ॥
Dhoul Dharam da-i-aa kaa poot.
Righteousness is the force (Dhaul-the mythical bull) supporting the world, and righteousness comes from compassion.
درستی نیروی حمایت از دنیا است و از مهربانی به دست می آید.

ਸੰਤੋਖੁ ਥਾਪਿ ਰਖਿਆ ਜਿਨਿ ਸੂਤਿ ॥
santokh thaap rakhi-aa jin soot.
Dharma (God’s Law) based on compassion, righteousness and patience, supports this earth.
دهارما (قانون خدا) براساس صبر، درستی و مهربانی از این زمین حمایت می کند.

ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰੁ ॥
jay ko bujhai hovai sachiaar.
If one understands this concept then he comes to know the real truth,
اگر کسی این مفهوم را درک کند حقیقت واقعی را می فهمد.

ਧਵਲੈ ਉਪਰਿ ਕੇਤਾ ਭਾਰੁ ॥
Dhavlai upar kaytaa bhaar.
that it is the Law of God that keep the universe in balance and not the bull.
این قانون خداست که دنیا را در تعادل نگه داشته است نه گاو نر.

ਧਰਤੀ ਹੋਰੁ ਪਰੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ ॥
Dhartee hor parai hor hor.
So many worlds beyond this world-so very many!
دنیاهای خیلی زیادی ماورای این دنیاست- خیلی زیاد.

ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ ॥
tis tay bhaar talai kavan jor.
What power holds them, and supports their weight?
چه قدرتی آنها را نگه داشته است و از وزن آنها حمایت می کند؟

ਜੀਅ ਜਾਤਿ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ॥
jee-a jaat rangaa kay naav.
There are countless species of creatures with various colors and names,
گونه های بیشماری از مخلوقات با رنگ ها و نام های مختلف وجود دارد.

ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ ॥
sabhnaa likhi-aa vurhee kalaam.
The ever-flowing pen of God has written the account of all.
خودکار همیشه در حال نوشتن خداوند حساب همه ی ما را نوشته است.

ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
ayhu laykhaa likh jaanai ko-ay.
Only a rare person knows how to write this account.
تنها افراد نادری می دانند چگونه این حساب نوشته می شود.

ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਇ ॥
laykhaa likhi-aa kaytaa ho-ay.
Just imagine what a huge scroll it would take!
فقط تصور کنید که فهرستی طولانی خواهد داشت!

ਕੇਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁਆਲਿਹੁ ਰੂਪੁ ॥
kaytaa taan su-aalihu roop.
What power! What fascinating beauty! (of nature)
چه قدرتی؟ چه زیبایی حیرت آوری از طبیعت!

ਕੇਤੀ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਕੌਣੁ ਕੂਤੁ ॥
kaytee daat jaanai koun koot.
And what gifts! (nature’s bounties) Who can know their extent?
و چه نعمت هایی؟ چه کسی می تواند وسعت انها را بشناسد؟

ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ॥
keetaa pasaa-o ayko kavaa-o.
The vast expanse of the Universe got created (by Him) with One Word!
وسعت گسترده ی جهان از یک کلمه ساخته شد.

ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥
tis tay ho-ay lakh daree-aa-o.
From that emerged millions of lives and systems to run the universe.
از ان میلیونها زندگی وسیستم برای اجرای جهان پدید آمد.

ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar.
Who am I to express my thoughts about the extent of Your Nature?
من که هستم که فکرم در مورد وسعت ماهیت تو را بیان کنم؟

ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I am so powerless, that I am not even worthy of sacrificing myself once for You.
من به قدری ناتوان هستم که ارزش فدا کردن خودم در راه تو را نیز ندارم.

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
O’ God, whatever pleases You, is best for us.
ای خدا هرچه که تورا خوشنود کند برای ما بهترین است.

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥
too sadaa salaamat nirankaar. ||16||
O’ God,You are eternal and formless one.
ای خدا تو ابدی و بدون جسم هستی.

بند17
هر خطر این متن سه بندی با کلمه ی Asankh شروع می شود که به معنی بیشمار یا نامحدود است. نانک معلم مذهبی حیرت و شگفتی گستردگی خلقت خداوند را در این بندها بیان می کند.

Stanza 17
Every line in the next three stanzas starts with the word ‘Asankh’, which means countless or infinite. Guru Nanak is expressing astonishment and admiration of the vastness of God’s Creation in these stanzas.

ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ॥
asaNkh jap asaNkh bhaa-o.
Countless people, meditate on Your Name and remember You with Love.
افراد بیشماری نام تو را در اندیشه دارند و تو را با عشق به خاطر دارند.

ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ ॥
asaNkh poojaa asaNkh tap taa-o.
Countless are those who worship You, and perform austere disciplines.
بیشمار هستند کسانی که تو را ستایش می کنند و قوانین سخت ریاضت را اجرا می کنند.

ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਮੁਖਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ॥
asaNkh garanth mukh vayd paath.
Countless are those who recite holy books.
بیشمار هستند کسانی که کتاب مقدس را حفظ می کنند.

ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨਿ ਰਹਹਿ ਉਦਾਸ ॥
asaNkh jog man rahahi udaas.
Countless are Yogis, whose minds remain detached from the world.
بیشمار هستند مرتاهایی که ذهنشان از دنیا قطع شده است.