Persian Page 295

ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥
jis parsaad sabh jagat taraa-i-aa.
by whose grace, the entire world is saved.
به لطف او، کل جهان نجات می یابد.

ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥
jan aavan kaa ihai su-aa-o.
Such a devotee of God comes to the world so that,
چنین پیرو خدایی به دنیا می آید بنابراین

ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥
jan kai sang chit aavai naa-o.
all those who come in his contact start meditating on Naam.
تمام کسانی که با او تماس دارند نعم را عبادت می کنند

ਆਪਿ ਮੁਕਤੁ ਮੁਕਤੁ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
aap mukat mukat karai sansaar.
Such a person is himemancipated, and emancipates the rest of the world.
چنین فردی رستگار شده است و بقیه جهان را رستگار می کند.

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੮॥੨੩॥
naanak tis jan ka-o sadaa namaskaar. ||8||23||
O’ Nanak, I bow in reverence forever to that devotee of God. ||8||23||
ای نانک من برای همیشه مقابل پیروان خدا تعظیم می کنم.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥
pooraa parabh aaraaDhi-aa pooraa jaa kaa naa-o.
The person who has meditated on that perfect God whose name is eternal.
کسی که این خدای کامل را عبادت می کند که نام او ابدی است.

ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥
naanak pooraa paa-i-aa pooray kay gun gaa-o. ||1||
O’ Nanak, that person has realized the perfect God. Therefore, you should also sing the praises of the perfect One. ||1||
ای نانک، چنین فردی خدای کامل را شناخته است. بنابراین باید همچنان ستایش خدای واحد را بخوانی.

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ॥
pooray gur kaa sun updays.
O’ my mind, listen to the teachings of the Perfect Guru;
ای ذهن من، به تعالیم معلم مذهبی کامل گوش بده.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਪੇਖੁ ॥
paarbarahm nikat kar paykh.
and feel the Supreme God near you.
و احساس کن خدای برتر نزدیک توست.

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ॥
saas saas simrahu gobind.
Meditate on God with each and every breath,
چنین خدایی را در هر نفسی عبادت کن.

ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ ॥
man antar kee utrai chind.
so that the anxiety within your mind departs.
بنابراین اضطراب ذهنت از بین می رود.

ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗਹੁ ਤਰੰਗ ॥
aas anit ti-aagahu tarang.
O’ my mind, abandon the waves of desires for the transient matter,
ای ذهن من، امواج خواسته های ماده موقت را فراموش کن،

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰਿ ਮਨ ਮੰਗ ॥
sant janaa kee Dhoor man mang.
and ask for the humble service of saintly persons.
و در جستجوی خدمت متواضعانه به افراد پرهیزکار باش.

ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹੁ ॥
aap chhod bayntee karahu.
Renouncing your self-conceit, make a humble prayer to God,
با رها کردن خودپسندی، عابد متواضع خداوند باش.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਤਰਹੁ ॥
saaDhsang agan saagar tarahu.
and in the company of saintly persons, swim across the fiery-ocean of vices.
در همراهی افراد پرهیزکار، از اقیانوس آتش گناهان شنا کن.

ਹਰਿ ਧਨ ਕੇ ਭਰਿ ਲੇਹੁ ਭੰਡਾਰ ॥
har Dhan kay bhar layho bhandaar.
Fill your heart with the wealth of God’s Name,
قلب خود را با ثروت نام خداوند پر کن.

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ॥੧॥
nanak gur pooray namaskaar. ||1||
and O’ Nanak, bow in humility to the Perfect Guru. ||1||
و ای نانک با فروتنی در برابر معلم مذهبی کامل تعظیم کن.

ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ॥
khaym kushal sahj anand.
you will be blessed with eternal peace, comforts of life, and bliss of equipoise.
تو با آرامش ابدی، زندگی راحت سعادتمند خواهی شد.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਦ ॥
saaDhsang bhaj parmaanand.
by lovingly meditating on the supreme God in the holy congregation.
با عبادت عاشقانه خداوند در اماکن مقدس.

ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਿ ਉਧਾਰਹੁ ਜੀਉ ॥
narak nivaar uDhaarahu jee-o.
Save your soul from the pains of hell,
روح خود را از دردهای جهنم نجات بده.

ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਉ ॥
gun gobind amrit ras pee-o.
by singing the praises of God and by partaking the elixir of Naam.
با خواندن ستایش خداوند و با سهیم شدن در شهد نعم،

ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ ॥
chit chitvahu naaraa-in ayk.
Contemplate on the one God in your mind,
در ذهن خود به یک خدا فکر کن،

ਏਕ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ॥
ayk roop jaa kay rang anayk.
Who is One, but manifests in many forms.
کسی که یکی است اما به شکل های مختلف ظاهر می شود.

ਗੋਪਾਲ ਦਾਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥
gopaal daamodar deen da-i-aal.
Sustainer of the Universe, Master of the world and kind to the meek,
نگه دارنده جهان، قادر جهان و مهربان با فروتنان.

ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ ॥
dukh bhanjan pooran kirpaal.
He is destroyer of sorrows, all pervading and merciful.
او از بین برنده رنج ها، حاضر در همه جا و مهربان است.

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ॥
simar simar naam baaraN baar.
With love and devotion remember His Name again and again.
با عشق و پرستش نام او را دوباره و دوباره به خاطر آور.

ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧਾਰ ॥੨॥
naanak jee-a kaa ihai aDhaar. ||2||
O’ Nanak, Naam is the only Support of the soul. ||2||
ای نانک، نعم تنها پشتیبان روح است.

ਉਤਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ ॥
utam salok saaDh kay bachan.
The Guru’s Words are the most sublime hymns.
کلمات معلم مذهبی برترین سرودها هستند.

ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਏਹਿ ਰਤਨ ॥
amuleek laal ayhi ratan.
These are like priceless pearls and jewels.
اینها مانند مروارید و جواهرات باارزش هستند.

ਸੁਨਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ ॥
sunat kamaavat hot uDhaar.
One who listens and acts on these is saved from the cycles of birth and death.
کسی که به اینها گوش دهد از چرخه های مرگ و زندگی رها می شود.

ਆਪਿ ਤਰੈ ਲੋਕਹ ਨਿਸਤਾਰ ॥
aap tarai lokah nistaar.
He swims across the world ocean of vices and helps others to swim across.
او از اقیانوس دنیوی گناهان می گذرد و به بقیه هم کمک می کند تا شنا کنند.

ਸਫਲ ਜੀਵਨੁ ਸਫਲੁ ਤਾ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥
safal jeevan safal taa kaa sang.
Accomplished is his life, and beneficial is his company,
زندگی او کامل و همراهی با او مفید است،

ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ॥
jaa kai man laagaa har rang.
whose mind is imbued with the love of God.
ذهن او با عشق خداوند اشباع شده است.

ਜੈ ਜੈ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜੈ ॥
jai jai sabad anaahad vaajai.
Within him vibrates a continuous divine music that keeps him in high spirits,
در او موسیقی مقدس مداومی نواخته می شود که او را در معنویت بالا قرار می دهد.

ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਅਨਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਗਾਜੈ ॥
sun sun anad karay parabh gaajai.
Listening it again and again he is in bliss as he enjoys the realization of God within.
گوش دادن به او باعث سعادت می شود چون او از شناخت خداوند در درون او لذت می برد.

ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਥੇ ॥
pargatay gupaal mahaaNt kai maathay.
The Master of the universe manifests Himself through the divine person.
قادر جهان خود را از طریق شخص مقدس اشکار می کند.

ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ ॥੩॥
naanak uDhray tin kai saathay. ||3||
O’ Nanak, along with such a person, many more are saved. ||3||
ای نانک، همراه چنین فردی، افراد زیادی نجات می یابند.

ਸਰਨਿ ਜੋਗੁ ਸੁਨਿ ਸਰਨੀ ਆਏ ॥
saran jog sun sarnee aa-ay.
Hearing that You are capable of providing shelter, we came to Your refuge,
شنیدن اینکه تو مستعد فراهم کردن پناه هستی ما را به پناه تو اورد،

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ॥
kar kirpaa parabh aap milaa-ay.
O’ God, bestowing Your mercy, You have united us with Yourself.
ای خدا تو با ارزانی کردن بخشش خود ما را با خودت یکی کرده ای.

ਮਿਟਿ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ ਸਭ ਰੇਨ ॥
mit ga-ay bair bha-ay sabh rayn.
Now our enmities are gone and we have become extremely humble with everybody.
اکنون غرورهای ما رفته اند و ما شدیدا با همه متواضع شده ایم.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਲੈਨ ॥
amrit naam saaDhsang lain.
We are meditating on the ambrosial Naam in the holy congregation.
ما نعم مطبوع را در مکان مقدس عبادت می کنیم.

ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ ॥
suparsan bha-ay gurdayv.
The Divine Guru is extremely pleased;
معلم مذهبی مقدس شدیدا راضی است؛

ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵ ॥
pooran ho-ee sayvak kee sayv.
and thus the service of the devotees has been rewarded.
و بنابراین خدمت پیروان مورد تحسین است.

ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ ॥
aal janjaal bikaar tay rahtay.
Now, we have been saved from worldly entanglements and vices,
اکنون ما از گناهان دنیوی نجات پیدا کرده ایم،

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨਿ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ ॥
raam naam sun rasnaa kahtay.
by listening and uttering God’s Name,
با گوش دادن و خواندن نام خداوند،

ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ॥
kar parsaad da-i-aa parabh Dhaaree.
By His Grace, God has bestowed His Mercy,
با لطف او، خداوند بخشش خود را ارزانی کرده است،

ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥
naanak nibhee khayp hamaaree. ||4||
and O’ Nanak, the wealth of Naam has been accepted in God’s court. ||4||
و ای نانک، ثروت نعم در دادگاه الهی پذیرفته شده است.

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਮੀਤ ॥
parabh kee ustat karahu sant meet.
O’ my saintly friends, sing the praises of God,
ای دوستان پرهیزکار من مناجات خداوند را بخوانید،

ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ ॥
saavDhaan aykaagar cheet.
with total concentration and single mindedness.
با تمرکز و حضورذهن کامل.

ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਨਾਮ ॥
sukhmanee sahj gobind gun naam.
God’s praises and God’s Name is the crown jewel of peace and celestial poise.
ستایش خدا و نام خدا جواهرات باارزش ارامش و ثبات الهی هستند.

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਬਸੈ ਸੁ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ ॥
jis man basai so hot niDhaan.
The one in whose mind resides Naam becomes the treasure of virtues.
کسی که نعم در ذهن او ساکن باشد گنج ویژگی ها می شود.

ਸਰਬ ਇਛਾ ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ॥
sarab ichhaa taa kee pooran ho-ay.
All his desires are fulfilled,
همه ی آرزوهای او برآورده می شود،

ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸਭ ਲੋਇ ॥
parDhaan purakh pargat sabh lo-ay.
and all over the world he becomes known as a great person.
و در سرتاسر جهان به عنوان انسانی بزرگ شناخته می شود.

ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨੁ ॥
sabh tay ooch paa-ay asthaan.
He receives the most exalted spiritual state.
او عالی ترین موقعیت معنوی را به دست می آورد.

ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਵੈ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥
bahur na hovai aavan jaan.
He does not go through cycles of birth and death.
از چرخه های مرگ و زندگی نمی گذرد.

ਹਰਿ ਧਨੁ ਖਾਟਿ ਚਲੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥
har Dhan khaat chalai jan so-ay.
That one departs from the world after accumulating the wealth of God’s Name,
این شخص بعد از جمع کردن ثروت نام خداوند از جهان جدا می شود،

ਨਾਨਕ ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੫॥
nanak jisahi paraapat ho-ay. ||5||
O’ Nanak, who is blessed by God with this gift.||5||
ای نانک، کسی که مورد لطف هدایای خداوند است.

ਖੇਮ ਸਾਂਤਿ ਰਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ॥
khaym saaNt riDh nav niDh.
Eternal peace, tranquility, all powers to perform miracles and the nine treasures of worldly wealth,
آرامش ابدی، همه ی نیروهای انجام معجزه و نه گنج ثروت دنیوی،

ਬੁਧਿ ਗਿਆਨੁ ਸਰਬ ਤਹ ਸਿਧਿ ॥
buDh gi-aan sarab tah siDh.
wisdom, knowledge, and supernatural powers comes to that person (who meditates on God’s Name).
خرد، دانش و نیروهای ماورایی به این فرد می رسد.

ਬਿਦਿਆ ਤਪੁ ਜੋਗੁ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨੁ ॥
bidi-aa tap jog parabh Dhi-aan.
knowledge, penance, Yoga and meditation on God;
دانش، پنانس، یوگا و عبادت خداوند