Persian Page 288

ਰਚਿ ਰਚਨਾ ਅਪਨੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥
rach rachnaa apnee kal Dhaaree.
Having created the creation, He has infused His might into it.
او با خلقت جهان خواست خود را بر آن تزریق کرده است.

ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥੮॥੧੮॥
anik baar naanak balihaaree. ||8||18||
O’ Nanak, I dedicate my life to Him innumerable times.
ای نانک، من زندگی خود را به تعداد دفعات بیشمار فدای او می کنم.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਸਾਥਿ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨੁ ਭਜਨ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥
saath na chaalai bin bhajan bikhi-aa saglee chhaar.
Except worship of God, nothing accompanies a person. All the worldly wealth becomes as worthless as ashes after death.
به جز بندگی خداوند، هیچ چیزی فرد را کامل نمی کند. همه ی ثروت های دنیوی بعد از مرگ مانند خاکستر بی ارزش می شوند.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥
har har naam kamaavanaa naanak ih Dhan saar. ||1||
O’ Nanak, the meditation on God’s Name with devotion is earning the most sublime wealth, the wealth that accompanies the mortal after death.
ای نانک، عبادت نام خداوند با پرستش دستیابی به ثروت ابدی است ثروتی که انسان را بعد از مرگ همراهی می کند.

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
sant janaa mil karahu beechaar.
Contemplate on God’s virtues in the company of the Saints.
به ویژگی های خداوند در همراهی پرهیزکاران بیاندیشید.

ਏਕੁ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰੁ ॥
ayk simar naam aaDhaar.
Meditate on God with loving devotion and make Naam your support.
خدا را عاشقانه عبادت کنید و نعم را حامی خود کنید.

ਅਵਰਿ ਉਪਾਵ ਸਭਿ ਮੀਤ ਬਿਸਾਰਹੁ ॥
avar upaav sabh meet bisaarahu.
O’ my friend, forget all other efforts,
ای دوست من، همه تلاش ها را فراموش کن،

ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਹਿ ਉਰਿ ਧਾਰਹੁ ॥
charan kamal rid meh ur Dhaarahu.
and enshrine God’s virtues within your heart.
و ویژگی های خداوند را در قلب خود نفوذ بده.

ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਮਰਥੁ ॥
karan kaaran so parabh samrath.
That God is capable of doing and getting everything done.
این خدا مستعد انجام هر کار است.

ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰਿ ਗਹਹੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਵਥੁ ॥
darirh kar gahhu naam har vath.
Therefore, firmly grasp the wealth of God’s Name.
بنابراین محکم به ثروت نام خداوند چنگ بزنید.

ਇਹੁ ਧਨੁ ਸੰਚਹੁ ਹੋਵਹੁ ਭਗਵੰਤ ॥
ih Dhan sanchahu hovhu bhagvant.
Gather this wealth of Naam, and become very fortunate.
این ثروت نعم را جمع کنید و خوش شانس شوید.

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ॥
sant janaa kaa nirmal mant.
This is the immaculate teaching of the Saintly people.
این تعالیم مردم پرهیزکار است.

ਏਕ ਆਸ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
ayk aas raakho man maahi.
Keep faith in the One God in your mind.
ایمان به یک خدا را در ذهن خود نگه دار.

ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟਿ ਜਾਹਿ ॥੧॥
sarab rog naanak mit jaahi. ||1||
O’ Nanak, this way, all your maladies shall be dispelled.
ای نانک، با این روش تمام بدی های تو باید ناپدید شود.

ਜਿਸੁ ਧਨ ਕਉ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਉਠਿ ਧਾਵਹਿ ॥
jis Dhan ka-o chaar kunt uth Dhaaveh.
The wealth which you chase after in all directions,
ثروتی که تو بعد از این در همه جهت ها به دست می آوری،

ਸੋ ਧਨੁ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵਹਿ ॥
so Dhan har sayvaa tay paavahi.
you shall obtain that wealth by lovingly meditating on God.
باید این ثروت را با عبادت عاشقانه خداوند به دست آوری.

ਜਿਸੁ ਸੁਖ ਕਉ ਨਿਤ ਬਾਛਹਿ ਮੀਤ ॥
jis sukh ka-o nit baachheh meet.
O’ friend, the peace you always yearn for,
ای دوست من تو همواره مشتاق ارامش هستی،

ਸੋ ਸੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਪਰੀਤਿ ॥
so sukh saaDhoo sang pareet.
that peace comes by loving God in the Holy congregation.
این ارامش با دوست داشتن خدا در مکان مقدس می اید.

ਜਿਸੁ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ॥
jis sobhaa ka-o karahi bhalee karnee.
The glory, for which you perform good deeds,
احترامی که به خاطر آن کارهای خوب انجام می دهی،

ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜੁ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਨੀ ॥
saa sobhaa bhaj har kee sarnee.
you shall obtain that glory by seeking God’s refuge.
تو باید این احترام را با جستجوی پناه خدا کسب کنی.

ਅਨਿਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥
anik upaavee rog na jaa-ay.
All sorts of remedies have not cured the disease of ego,
همه انواع درمان ها بیماری نمی توانند نفس را درمان کنند،

ਰੋਗੁ ਮਿਟੈ ਹਰਿ ਅਵਖਧੁ ਲਾਇ ॥
rog mitai har avkhaDh laa-ay.
that disease is cured by partaking the medicine of God’s Name.
این بیماری با سهیم شدن در داروی نام خداوند درمان می شود.

ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥
sarab niDhaan meh har naam niDhaan.
Of all treasures, God’s Name is the supreme treasure.
از همه گنج ها، نام خداوند گنج برتر است.

ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨੁ ॥੨॥
jap naanak dargahi parvaan. ||2||
O’ Nanak, meditate on His Name and you will be approved in God’s court.
ای نانک، نام خدا را عبادت کن و در دادگاه خداوند تایید خواهی شد.

ਮਨੁ ਪਰਬੋਧਹੁ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ ॥
man parboDhahu har kai naa-ay.
Enlighten your mind with the Name of God.
ذهن خود را با نام خداوند روشن کن.

ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਇ ॥
dah dis Dhaavat aavai thaa-ay.
This way the mind, which keeps running in different directions, is stabilized.
با این روش ذهن که دویدن در جهت های مختلف را ادامه می دهد ثابت می شود.

ਤਾ ਕਉ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥
taa ka-o bighan na laagai ko-ay.
No obstacle stands in the way of one,
هیچ مانعی در مسیر فرد قرار نمی گیرد

ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬਸੈ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥
jaa kai ridai basai har so-ay.
in whose heart dwells that God.
چون در قلب او خدا جاری است.

ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
kal taatee thaaNdhaa har naa-o.
In this dark age of evil (Kalyug), Meditation on God’s Name provides soothing comfort to mortals suffering in the intense heat if vices.
در این عصر تاریک اهریمن، عبادت نام خداوند راحتی را برای انسان هایی که از گرمای شدید گناهان عذاب می کشند فراهم می کند.

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ ॥
simar simar sadaa sukh paa-o.
Always lovingly meditate on God and receive everlasting peace.
همواره با عشق خدا را عبادت کن و صلح ابدی دریافت کن.

ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਆਸ ॥
bha-o binsai pooran ho-ay aas.
By meditating on His Name, fear is dispelled and desires are fulfilled.
با پرستش نام خداوند، ترس از بین می رود و ارزوها براورده می شوند.

ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ ॥
bhagat bhaa-ay aatam pargaas.
Through the loving devotion of God, the soul is enlightened.
از طریق پرستش عاشقانه ی خداوند روح روشن می شود.

ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਜਾਇ ਬਸੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥
tit ghar jaa-ay basai abhinaasee.
Eternal God comes to dwell in the heart of the one who meditates on Naam.
خدای ابدی در قلب کسی که نعم را عبادت می کند رخنه می نماید.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ॥੩॥
kaho naanak kaatee jam faasee. ||3||
Nanak says, this way the noose of the demon of death is snapped and one gets rid of the cycles of birth and death.
نانک می گوید با این روش اهریمن مرگ ناپدید می شود و فرد از چرخه های مرگ و زندگی رها می گردد.

ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਹੈ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ॥
tat beechaar kahai jan saachaa.
One who contemplates on the virtues of God, is said to be the true human being.
کسی که به ویژگی های خدا بیاندیشد انسان واقعی است.

ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ ॥
janam marai so kaacho kaachaa.
But one who is born just to die and does not meditate on God is spirituall immature.
ولی کسی که به دنیا می آید تا بمیرد و خدا را عبادت نمی کند از نظر معنوی نابالغ است.

ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ॥
aavaa gavan mitai prabh sayv..
The cycle of birth and death ends by lovingly meditating on God,
چرخه مرگ و زندگی با عبادت عاشقانه خداوند پایان می یابد.

ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਨਿ ਗੁਰਦੇਵ ॥
aap ti-aag saran gurdevby
renouncing self-conceit and seeking the refuge of the Guru.
خودپسندی را رها می کند و درجستجوی پناه معلم مذهبی است.

ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥
i-o ratan janam kaa ho-ay uDhaar.
This way, the precious human life is saved.
در این روش زندگی انسان نجات می یابد.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੁ ॥
har har simar paraan aaDhaar.
therefore, lovingly remember God, who is the support of life.
بنابراین خدا را با عشق به خاطر آور که حامی زندگی است.

ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਨ ਛੂਟਨਹਾਰੇ ॥
anik upaav na chhootanhaaray.
One cannot escape from the rounds of birth and death by trying countless ways,
فرد نمی تواند از چرخه های مرگ و زندگی با تلاش کردن رها شود،

ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੇ ॥
simrit saasat bayd beechaaray.
or by studying the Smritis, the Shastras and the Vedas.
یا با مطالعه سمیریت، شسترا و ودا.

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇ ॥
har kee bhagat karahu man laa-ay.
Therefore, worship God with steady devotion.
بنابراین با پرستش ثابت خدا را بندگی کن.

ਮਨਿ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਇ ॥੪॥
man banchhat naanak fal paa-ay. ||4||
O’ Nanak, whoever lovingly worships God will have his mind’s wishes fulfilled.
ای نانک هرکسی که خدا را بندگی کند آرزوهای ذهنش براورده خواهد شد.

ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲਸਿ ਤੇਰੈ ਧਨਾ ॥
sang na chaalas tayrai Dhanaa.
This worldly wealth shall not go with you;
این ثروت دنیوی نباید با تو همراه شود؛

ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵਹਿ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ॥
tooN ki-aa laptaavahi moorakh manaa.
O’ my foolish mind, why do you cling to it?
ای ذهن احمق من، چرا به آن چسبیده ای؟

ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰੁ ਬਨਿਤਾ ॥
sut meet kutamb ar banitaa.
Children, friends, family and spouse,
فرزندان، دوستان، خانواده و همسر

ਇਨ ਤੇ ਕਹਹੁ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ ॥
in tay kahhu tum kavan sanaathaa.
which one of these shall be your savior in the end?
کدام یک در پایان تو را نجات خواهد داد؟

ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਿਸਥਾਰ ॥
raaj rang maa-i-aa bisthaar.
Power, pleasure and the vast expanse of Maya (worldly wealth),
قدرت، لذت و مخارج گسترده مایا

ਇਨ ਤੇ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ॥
in tay kahhu kavan chhutkaar.
tell me who has ever escaped from these.
به من بگو چه کسی از اینها فرار کرده است؟

ਅਸੁ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ ॥
as hastee rath asvaaree.
The riding of horses, elephants, chariots (expansive vehicles of Past),
اسب، فیل و ارابه سواری

ਝੂਠਾ ਡੰਫੁ ਝੂਠੁ ਪਾਸਾਰੀ ॥
jhoothaa damf jhooth paasaaree.
is all false splendor and so is the one who displays it all.
همگی اشتباه هستند و تنها یکی است که همه اینها را نشان می دهد.

ਜਿਨਿ ਦੀਏ ਤਿਸੁ ਬੁਝੈ ਨ ਬਿਗਾਨਾ ॥
jin dee-ay tis bujhai na bigaanaa.
The ignorant mortal does not acknowledge God who has given these gifts,
انسان غافل خدایی را که این نعمت ها را داده نمی شناسد

ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿ ਨਾਨਕ ਪਛੁਤਾਨਾ ॥੫॥
naam bisaar naanak pachhutaanaa. ||5||
and, O’ Nanak by forsaking God’s Name, he grieves in the end. ||5||
و ای نانک با فراموش کردن نام خداوند، در پایان ازار می بیند.

ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਤੂੰ ਲੇਹਿ ਇਆਨੇ ॥
gur kee mat tooN layhi i-aanay.
O the ignorant, follow the Guru’s teachings,
ای غفلت کننده، از تعالیم معلم مذهبی پیروی کن،

ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ ॥
bhagat binaa baho doobay si-aanay.
Without the devotional worship of God, even the extremely wise have drowned in the world-ocean of vices.
بدون بندگی خداوند، حتی خرد شدید نیز در اقیانوس گناهان دنیوی متوقف می شود.

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੀਤ ॥
har kee bhagat karahu man meet.
O’ my friendly mind, worship God with love and devotion,
ای ذهن دوست داشتنی من، خدا را با عشق و بندگی عبادت کن.

ਨਿਰਮਲ ਹੋਇ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੋ ਚੀਤ ॥
nirmal ho-ay tumHaaro cheet.
your consciousness shall become pure.
هوشیاری تو باید ناب باشد.

ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
charan kamal raakho man maahi.
Enshrine God’s Name in Your mind;
نام خدا را در ذهنت نفوذ بده؛