Persian Page 286

ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰਿ ਹਾਥ ॥
taa ka-o raakhat day kar haath.
He himself preserves him.
او خودش از خود مراقبت می کند.

ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ॥
maanas jatan karat baho bhaat.
One makes all sorts of efforts,
کسی همه نوع تلاش می کند

ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਤਬ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤਿ ॥
tis kay kartab birthay jaat.
but all these efforts are in vain without the will of God.
اما همه تلاش ها بدون خواست خداوند بیهوده هستند.

ਮਾਰੈ ਨ ਰਾਖੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਇ ॥
maarai na raakhai avar na ko-ay. sarab jee-aa kaa raakhaa so-ay.
God is the Protector of all beings; no one other than God Himself can save or kill.
خدا مراقب همه ی موجودات است؛ هیچ کسی غیر از خدا نمی تواند مراقب باشد یا بکشد.

ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਹਿ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥
kaahay soch karahi ray paraanee.
So, why are you so anxious, O’ mortal?
پس تو چرا نگرانی ای انسان؟

ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ॥੫॥
jap naanak parabh alakh vidaanee. ||5||
Meditate O’ Nanak, on that incomprehensible and amazing God. ||5||
ای نانک کسی را عبادت کن که خدای غیرقابل درک است.

ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪੀਐ ॥
baaraN baar baar parabh japee-ai.
Time and again, let us meditate on Him,
بیایید دوباره او را عبادت کنیم،

ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਧ੍ਰਪੀਐ ॥
pee amrit ih man tan Dharpee-ai.
and by drinking the elixir of Naam, let us satiate our mind and the senses of the body (the faculties of hearing, sight, smell, touch etc.).
و با نوشیدن اکسیر نعم، بیایید ذهنمان و احساسات بدنمان را اشباع کنیم.

ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਜਿਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ॥
naam ratan jin gurmukh paa-i-aa.
The follower of the Guru who has acquired the jewel of Naam,
پیروان معلم مذهبی که جواهر نعم را کسب کرده اند

ਤਿਸੁ ਕਿਛੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ ॥
tis kichh avar naahee daristaa-i-aa.
sees everywhere none but God.
هیچ چیزی را بجز خدا نمی بینند.

ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਾਮੋ ਰੂਪੁ ਰੰਗੁ ॥
naam Dhan naamo roop rang.
For him, God’s Name is the true wealth and the true beauty.
برای او، نام خداوند ثروت واقعی و زیبایی واقعی است.

ਨਾਮੋ ਸੁਖੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥
naamo sukh har naam kaa sang.
God’s Name is his comfort and companion.
نام خدا راحتی و ارامش است.

ਨਾਮ ਰਸਿ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ॥
naam ras jo jan tariptaanay.
Those who are satiated with the essence of Naam,
کسانی که ضرورت نعم را می دانند

ਮਨ ਤਨ ਨਾਮਹਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਨੇ ॥
man tan naameh naam samaanay.
Keep their minds and the faculties of their bodies drenched with Naam.
ذهن و بخش های بدنشان را غرق در نعم نگه می دارند.

ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ ॥੬॥
oothat baithat sovat naam. kaho naanak jan kai sad kaam. ||6||
O’ Nanak, say, “At all times, meditating on God’s Name becomes a continuous avocation of the devotees of God”. ||6||
نانک می گوید، همواره عبادت نام خداوند عادت دائمی پیروان خدا می شود.

ਬੋਲਹੁ ਜਸੁ ਜਿਹਬਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
bolhu jas jihbaa din raat.
Day and night, use the God-given tongue to utter His praises.
شب و روز از زبانی که خدا داده است برای ستایش او استفاده کنید.

ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੈ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤਿ ॥
parabh apnai jan keenee daat.
This gift of praising Him is conferred by God Himself on His servants.
این هدیه ی ستایش او توسط خود خدا به بندگانش داده شده است.

ਕਰਹਿ ਭਗਤਿ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਇ ॥
karahi bhagat aatam kai chaa-ay.
The devotees perform devotional worship with heart-felt love,
پیروان بندگی عابدانه را با عشق قلبی انجام می دهند،

ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਸਿਉ ਰਹਹਿ ਸਮਾਇ ॥
parabh apnay si-o raheh samaa-ay.
and thus remain absorbed in God.
و بنابراین مجذوب در خدا می مانند.

ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਨੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਨੈ ॥
jo ho-aa hovat so jaanai. parabh apnay kaa hukam pachhaanai.
A devotee comprehends and believes in God’s will in all that happened in the past or is happening presently.
یک پیرو خواسته ی خدا را در این می داند که همه ی آنچه که در گذشته رخ داده است یا در حال حاضر رخ می دهد.

ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਉਨ ਬਖਾਨਉ ॥
tis kee mahimaa ka-un bakhaana-o.
Which of the virtues of such a devotee may I describe?
کدام یک از ویژگی های چنین بنده ای را من می توانم وصف کنم؟

ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਨੁ ਕਹਿ ਏਕ ਨ ਜਾਨਉ ॥
tis kaa gun kahi ayk na jaan-o.
I know not how to describe even a single one of his qualities.
من نمی دانم چگونه حتی یکی از ویژگی های او را توصیف کنم.

ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸਹਿ ਹਜੂਰੇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ॥੭॥
aath pahar parabh baseh hajooray. kaho naanak say-ee jan pooray. ||7||
Those who abide in the presence of God twenty-four hours a day, say O’ Nanak,“Are the perfect devotees”. ||7||
کسانی که حضور خدا را در بیست و چهار ساعت روز می پذیرند پیروان کامل هستند.

ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹਿ ॥
man mayray tin kee ot layhi.
O’ my mind, seek the protection of those who always dwell in God’s presence;
ای ذهن من، در جستجوی مراقبت از کسانی باش که همواره در حضور خدا ساکن هستند؛

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਪਨਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹਿ ॥
man tan apnaa tin jan deh.
and dedicate your mind and the faculties of body to those devotees.
و ذهن و جسم خود را فدای این پیروان کن.

ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਅਪਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥
jin jan apnaa parabhoo pachhaataa. so jan sarab thok kaa daataa.
The devotee who has recognized God, becomes benefactor of all things.
بنده ای که خدا را شناخته است ولی نعمت همه اشیا می شود.

ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ॥
tis kee saran sarab sukh paavahi.
In his sanctuary, all comforts are obtained.
با بندگی او همه ی راحتی ها را می توان به دست اورد.

ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸਿ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵਹਿ ॥
tis kai daras sabh paap mitaaveh.
By having the sight of such a devotee, you will eradicate all sins.
با داشتن نگاه چنین بنده ای شما همه گناهان را رها خواهید کرد.

ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਛਾਡੁ ॥
avar si-aanap saglee chhaad.
Renounce all other clevernesses,
همه ی تطهیرهای دیگر را رها کن،

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਤੂ ਸੇਵਾ ਲਾਗੁ ॥
tis jan kee too sayvaa laag.
and enjoin yourself to the service of such a devotee.
و خودت را به خدمت چنین پیروی وصل کن.

ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਹੁ ਸਦ ਪੈਰਾ ॥੮॥੧੭॥
aavan jaan na hovee tayraa. naanak tis jan kay poojahu sad pairaa. ||8||17||
O’ Nanak, with sincerity, always follow the advice of such a devotee of God and your cycle of birth and death will come to an end. ||8||17||
ای نانک، با خلوص همواره از توصیه چنین بنده خدایی پیروی کن و چرخه ی مرگ و زندگی خود را پایان بده.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥
sat purakh jin jaani-aa satgur tis kaa naa-o.
One who has realized the True Omnipresent God, is called the True Guru.
کسی که خدای واقعی را شناخته باشد معلم مذهبی واقعی نام دارد.

ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਿਖੁ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥
tis kai sang sikh uDhrai naanak har gun gaa-o. ||1||
In the company of the True Guru, the disciple is saved from vices. Therefore O’ Nanak, you should also sing God’s praises in the company of such a True Guru.
در همراهی با معلم مذهبی واقعی، فرد از گناهان نجات می یابد. بنابراین ای نانک، تو باید ستایش خدا را در همراهی چنین معلم مذهبی واقعی بخوانی.

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
satgur sikh kee karai partipaal.
The True Guru cherishes His disciple.
معلم مذهبی واقعی مرید خود را پناه می دهد.

ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥
sayvak ka-o gur sadaa da-i-aal.
The Guru is always merciful to His servant.
معلم مذهبی همواره با مرید خود مهربان است.

ਸਿਖ ਕੀ ਗੁਰੁ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਹਿਰੈ ॥
sikh kee gur durmat mal hirai.
The Guru washes away the filth of impious thoughts from the disciple’s mind,
معلم مذهبی آلودگی افکار بد را از ذهن مرید پاک می کند.

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥
gur bachnee har naam uchrai.
since following the advice of the Guru, the disciple recites God’s Name.
با پیروی از توصیه های معلم، مرید نام خدا را می خواند.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ॥
satgur sikh kay banDhan kaatai.
The Guru liberates His devotee from the bonds of worldly desires.
معلم مذهبی پیرو خود را از بندهای خواسته های دنیوی رها می کند.

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖੁ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਹਾਟੈ ॥
gur kaa sikh bikaar tay haatai.
The Sikh (disciple) of the Guru abstains from wicked deeds.
مرید معلم مذهبی از اعمال بد منع می شود.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨੁ ਦੇਇ ॥
satgur sikh ka-o naam Dhan day-ay.
The True Guru gives His Sikh (disciple) the wealth of Naam.
معلم مذهبی واقعی به مرید خود ثروت نعم را می دهد.

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਖੁ ਵਡਭਾਗੀ ਹੇ ॥
gur kaa sikh vadbhaagee hay.
The disciple of the Guru is very fortunate.
مرید معلم مذهبی خیلی خوش شانس است.

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਾ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰੈ ॥
satgur sikh kaa halat palat savaarai.
The true Guru enhances a disciple’s life both here and hereafter.
معلم مذهبی واقعی زندگی مرید را در اینجا و جهان بعدی ارتقا می دهد.

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਲਿ ਸਮਾਰੈ ॥੧॥
naanak satgur sikh ka-o jee-a naal samaarai. ||1||
O’ Nanak, the True Guru loves His disciple from the core of His heart. ||1||
ای نانک، معلم مذهبی واقعی مرید خود را از صمیم قلب دوست دارد.

ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਰਹੈ ॥
gur kai garihi sayvak jo rahai.
The devotee who lives by the Guru’s door (always seeks Guru’s advice),
پیروی که با توصیه معلم مذهبی زندگی کند

ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਹੈ ॥
gur kee aagi-aa man meh sahai.
and obeys the Guru’s Commands with all his heart,
و از دستورهای معلم مذهبی با قلبش پیروی کند

ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਿ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ ॥
aapas ka-o kar kachh na janaavai.
never displays pride in any way,
هرگز در هیچ کاری غرور نشان نمی دهد،

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ ॥
har har naam ridai sad Dhi-aavai.
always meditates on God’s Name,
همواره نام خداوند را عبادت می کند،

ਮਨੁ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸਿ ॥
man baychai satgur kai paas.
surrenders his mind to the True Guru,
ذهن خود را به معلم مذهبی واقعی اختصاص می دهد،

ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸਿ ॥
tis sayvak kay kaaraj raas.
that humble servant’s affairs are resolved.
دارایی های این بنده ی متواضع حفظ می شوند.

ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ ॥
sayvaa karat ho-ay nihkaamee.
One who performs selfless service without any thought of reward,
کسی که خدمت بی منت بدن فکر پاداش را انجام دهد

ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥
tis ka-o hot paraapat su-aamee.
shall acquire his Master God.
باید به خدای قادر برسد.