Persian Page 285

ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸੁ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥
jis kee sarisat so karnaihaar.
He, to whom this Universe belongs, is the Creator thereof.
او که این جهان متعلق به اوست خودش خالق ان است.

ਅਵਰ ਨ ਬੂਝਿ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰੁ ॥
avar na boojh karat beechaar.
Don’t think of anybody else but God to be the protector also of the universe.
همچنین برای مراقبت از جهان به هیچ کسی جز خدا فکر نکنید.

ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੀਆ ॥
kartay kee mit na jaanai kee-aa.
The created cannot know the extent of the Creator.
خلق شده نمی تواند وسعت خالق را بفهمد.

ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ ॥੭॥
naanak jo tis bhaavai so vartee-aa. ||7||
O’ Nanak, whatever pleases Him comes to pass. ||7||
ای نانک، هرچه که او را راضی کند رخ می دهد.

ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ॥
bisman bisam bha-ay bismaad.
Whoever has gazed upon His wondrous wonder, is amazed!
هرکسی به شگفتی های او خیره شود هیجان زده می شود.

ਜਿਨਿ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸੁ ਆਇਆ ਸ੍ਵਾਦ ॥
jin boojhi-aa tis aa-i-aa savaad.
One who realized God, has enjoyed the bliss.
کسی که خدا را شناخت از سعادت لذت برد.

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਾਚਿ ਜਨ ਰਹੇ ॥
parabh kai rang raach jan rahay.
God’s humble servants remain absorbed in His Love.
بندگان متواضع خداوند در عشق او مجذوب می مانند.

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ ॥
gur kai bachan padaarath lahay.
and through the Guru’s teachings, they obtain the commodity of Naam (love for God).
و از طریق تعالیم معلم مذهبی متاع نعم را به دست می آورند(عشق به خدا).

ਓਇ ਦਾਤੇ ਦੁਖ ਕਾਟਨਹਾਰ ॥
o-ay daatay dukh kaatanhaar.
They themselves become benefactors and removers of woes of others.
آنها خودشان ولی نعمت و حذف کننده ی اندوه بقیه می شوند.

ਜਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ॥
jaa kai sang tarai sansaar.
In their company, the rest of world is saved.
در همراهی انها بقیه جهان هم نجات می یابد.

ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ॥
jan kaa sayvak so vadbhaagee.
Fortunate is the one who becomes servant of the devotee of God.
خوش شانس کسی است که بنده ی پیروان خدا شود.

ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
jan kai sang ayk liv laagee.
In the company of such a devotee, one becomes attuned to the Love of the One God.
در همراهی چنین پیروانی، فرد به عشق خداوند می اندیشد.

ਗੁਨ ਗੋਬਿਦ ਕੀਰਤਨੁ ਜਨੁ ਗਾਵੈ ॥
gun gobid keertan jan gaavai.
The devotee who sings the praises of God,
پیروی که ستایش خدا را می خواند

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥੮॥੧੬॥
gur parsaad naanak fal paavai. ||8||16||
O’ Nanak, by Guru’s grace receives the reward of Naam. ||8||16||
ای نانک، به لطف معلم مذهبی، پاداش نعم را دریافت می کند.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥
aad sach jugaad sach.
True One has existed from the beginning (from before time); He has existed since the beginning of the ages.
واحد واقعی از ابتدای خلقت وجود داشته اس؛ او از شروع عصرها بوده است.

ਹੈ ਭਿ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭਿ ਸਚੁ ॥੧॥
hai bhe sach naanak hosee bhe sach. ||1||
He is also True now (does exist in the present); O’ Nanak, He will also be True (exist) in the future.
او حالا نیز واقعی است( در حال حاضر هم وجود دارد)؛ ای نانک او در آینده نیز وجود خواهد داشت.

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

ਚਰਨ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪਰਸਨਹਾਰ ॥
charan sat sat parsanhaar.
Eternal is God’s presence, and those who realize His presence also become eternal.
حضور خداوند ابدی است و کسانی که این حضور را بفهمند نیز ابدی می شوند.

ਪੂਜਾ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸੇਵਦਾਰ ॥
poojaa sat sat sayvdaar.
Devotional worship of God is an ever lasting task, and those who perform such worship also become ever lasting (get out of the cycle of birth and death).
بندگی خداوند کار مداومی است و کسانی که بندگی می کنند دائمی می شوند.

ਦਰਸਨੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪੇਖਨਹਾਰ ॥
darsan sat sat paykhanhaar.
True is the sight of Him and those who behold Him also become true (become eternal and get out of the cycle of birth and death).
دید او واقعی است و کسانی که او را مشاهده می کنند واقعی می شوند( ابدی می شوند و از چرخه مرگ و زندگی خارج می گردند).

ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਧਿਆਵਨਹਾਰ ॥
naam sat sat Dhi-aavanhaar.
His Name is True, and True are those who meditate on it.
نام او و کسانی که او را عبادت می کنند واقعی هستند.

ਆਪਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਭ ਧਾਰੀ ॥
aap sat sat sabh Dhaaree.
He Himself is True, and True is all that He sustains.
او خودش و همه آنچه که از آن حمایت می کند واقعی هستند.

ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥
aapay gun aapay gunkaaree.
He Himself is the embodiment of virtue, and He is the bestower of virtue.
او خودش دارنده ی ویژگی ها و ارزانی کننده آنهاست.

ਸਬਦੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਬਕਤਾ ॥
sabad sat sat parabh baktaa.
Eternal is His word and eternal becomes the one who utters that true word.
واژگان او ابدی است و کسی که این واژه ها را بگوید ابدی می شود.

ਸੁਰਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਜਸੁ ਸੁਨਤਾ ॥
surat sat sat jas suntaa.
True is the deed of meditating on God, and true is the one who listens to the praises of God.
رفتار عبادت خداوند واقعی است و کسی که به ستایش خداوند گوش کند هم واقعی است.

ਬੁਝਨਹਾਰ ਕਉ ਸਤਿ ਸਭ ਹੋਇ ॥
bujhanhaar ka-o sat sabh ho-ay.
The one who knows that God is eternal, deems everything created by Him also as eternal.
کسی که می داند خدا ابدی است فرض می کند هرچه که او ساخته است نیز ابدی است.

ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥
naanak sat sat parabh so-ay. ||1||
O’ Nanak, God is eternal for sure! ||1||
ای نانک، خدا قطعا ابدی است.

ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ਰਿਦੈ ਜਿਨਿ ਮਾਨਿਆ ॥
sat saroop ridai jin maani-aa.
One who has enshrined God, the Embodiment of Truth in his heart,
کسی که خدا رازیارت کرده است، که تجسم واقعیت در قلب اوست،

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨਿ ਮੂਲੁ ਪਛਾਨਿਆ ॥
karan karaavan tin mool pachhaani-aa.
has recognized God as the Cause of causes, the Root of all.
خدا را علت علت ها و ریشه ی همه شناخته است.

ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ॥
jaa kai ridai bisvaas parabh aa-i-aa.
One whose heart is completely convinced (of the presence of God),
کسی که قلبش کاملا پر از حضور خدا باشد

ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ਤਿਸੁ ਮਨਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥
tat gi-aan tis man paragtaa-i-aa.
the true spiritual wisdom is revealed to him.
خرد معنوی واقعی به او نشان داده می شود.

ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸਾਨਾ ॥
bhai tay nirbha-o ho-ay basaanaa.
Having come out of every fear, he lives without any fear.
او از حالت ترس خارج شده و بدون ترس زندگی می کند.

ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥
jis tay upji-aa tis maahi samaanaa.
He is absorbed into the One from whom he originated.
او جذب کسی شده است که از او ریشه گرفته است.

ਬਸਤੁ ਮਾਹਿ ਲੇ ਬਸਤੁ ਗਡਾਈ ॥ ਤਾ ਕਉ ਭਿੰਨ ਨ ਕਹਨਾ ਜਾਈ ॥
basat maahi lay basat gadaa-ee. taa ka-o bhinn na kahnaa jaa-ee.
Just as something is blended with something else of its own kind (more of the same kind), the two cannot be differentiated (In the same manner, a devotee loses his identity and becomes the same as God when spiritually lifted and merged with God).
درست مانند چیزی که به چیز دیگری از نوع خودش ترکیب شده باشد(بیشتر از یک نوع)، دوتا را نمی توان از هم تشخیص داد(به همان روش، پیرو هویت خود را از دست می دهد و همانند خدا می شود وقتی که با خدا یکی شد).

ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰੁ ਬਿਬੇਕ ॥
boojhai boojhanhaar bibayk.
Only an acute discerner understands it.
تنها تشخیص دهنده ی دقیق این را می فهمد.

ਨਾਰਾਇਨ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ॥੨॥
naaraa-in milay naanak ayk. ||2||
O’ Nanak, in the same manner, those who have met God, have become one with Him. ||2||
ای نانک، به همین روش کسانی که خدا را ملاقات می کنند با او یکی شده اند.

ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ॥
thaakur kaa sayvak aagi-aakaaree.
The servant of God is obedient to Him.
بنده ی خدا مطیع اوست.

ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ ॥
thaakur kaa sayvak sadaa poojaaree.
The servant of God always adores Him.
بنده ی خدا همواره از او اطاعت می کند.

ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨਿ ਪਰਤੀਤਿ ॥
thaakur kay sayvak kai man parteet.
The servant’s mind has complete faith in God.
ذهن بنده ایمان کامل به خدا دارد.

ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥
thaakur kay sayvak kee nirmal reet.
Immaculate is the way of life of God’s devotee.
روش زندگی پیرو خدا معصومانه است.

ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸੇਵਕੁ ਜਾਨੈ ਸੰਗਿ ॥
thaakur ka-o sayvak jaanai sang.
God’s servant believes that God is always with him.
بنده خدا معتقد است که خدا همواره با اوست.

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥
parabh kaa sayvak naam kai rang.
God’s servant is always imbued with the love of Naam.
بنده خدا همواره با عشق خداوند غوطه ور است.

ਸੇਵਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨਹਾਰਾ ॥
sayvak ka-o parabh paalanhaaraa.
God is the Cherisher of His servant.
خدا پناه بنده ی خود است.

ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥
sayvak kee raakhai nirankaaraa.
The Formless God preserves the honor of His devotee.
خدای بدون شکل از عزت بنده خود مراقبت می کند.

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਜਿਸੁ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਧਾਰੈ ॥
so sayvak jis da-i-aa parabh Dhaarai.
His servant is one unto whom God shows mercy.
بنده ی او کسی است که خدا به او محبت نشان می دهد.

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਰੈ ॥੩॥
naanak so sayvak saas saas samaarai. ||3||
O’ Nanak, such a servant remembers Him with every breath. ||3||
ای نانک، چنین بنده ای او را در هر نفس به یاد می آورد.

ਅਪੁਨੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ॥
apunay jan kaa pardaa dhaakai.
He covers the shortcomings of His devotee.
او معایب بنده را پوشش می دهد.

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰਪਰ ਰਾਖੈ ॥
apnay sayvak kee sarpar raakhai.
He surely preserves the honor of His servant.
او قطعا عزت و احترام بنده ی خود را مراقبت می کند.

ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇਇ ਵਡਾਈ ॥
apnay daas ka-o day-ay vadaa-ee.
He bestows glory on His devotee.
او احترام را ارزانی بنده خود می کند.

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਾਮੁ ਜਪਾਈ ॥
apnay sayvak ka-o naam japaa-ee.
He blesses His servant to meditate on Naam.
او بنده خود را مورد لطف قرار می دهد تا نعم را عبادت کند.

ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਿ ਪਤਿ ਰਾਖੈ ॥
apnay sayvak kee aap pat raakhai.
He Himself preserves the honor of His servant.
او خودش از عزت بنده اش مراقبت می کند.

ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕੋਇ ਨ ਲਾਖੈ ॥
taa kee gat mit ko-ay na laakhai.
No one can estimate the high spiritual state of God’s devotee.
هیچ کس نمی تواند حالت معنوی بالای بنده خدا را براورد کند.

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕੋ ਨ ਪਹੂਚੈ ॥
parabh kay sayvak ka-o ko na pahoochai.
No one can equate with the servant of God,
هیچ کس نمی تواند با بنده ی خدا برابری کند

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਤੇ ਊਚੇ ॥
parabh kay sayvak ooch tay oochay.
because the devotees of God are highest of the high.
چون پیروان خدا در بالاترین موقعیت هستند.

ਜੋ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥
jo parabh apnee sayvaa laa-i-aa.
One whom God applies to His service,
کسی که خدا خدمت خود را برای او به کار برد

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਦਹ ਦਿਸਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥੪॥
naanak so sayvak dah dis paragtaa-i-aa. ||4||
O’ Nanak, that servant becomes renowned in every direction. ||4||
ای نانک، این بنده در هر جهت سعادتمند می شود.

ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ ਕਲ ਰਾਖੈ ॥
neekee keeree meh kal raakhai.
If God infuses His power into a very weak human being (weak like a tiny ant),
اگر خدا قدرت خود را به هر انسان ضعیفی اعمال کند(ضعیف مانند مورچه ای کوچک)

ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟਿ ਲਾਖੈ ॥
bhasam karai laskar kot laakhai.
then that person can reduce the armies of millions to ashes.
این فرد می تواند میلیون ها ارتش را به خاکستر تبدیل کند.

ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸੁ ਨ ਕਾਢਤ ਆਪਿ ॥
jis kaa saas na kaadhat aap.
The one whose life-breath, God does not take away;
کسی که در نفس-زندگی خود خدا را رها نمی کند؛