Persian Page 282

ਆਪੇ ਆਪਿ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪਿ ॥
aapay aap sagal meh aap.
He is all by himself, and pervades in all.
او خودش همه چیز است و در همه جا حاضر است.

ਅਨਿਕ ਜੁਗਤਿ ਰਚਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ॥
anik jugat rach thaap uthaap.
In countless ways, He creates and destroys the universe.
او به روش های بیشماری جهان را می سازد و ویران می کند.

ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਖੰਡ ॥
abhinaasee naahee kichh khand.
He is Imperishable; and nothing of Him perishes.
او فناناپذیر است و هیچ چیزی از او نابود نمی شود.

ਧਾਰਣ ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ॥
Dhaaran Dhaar rahi-o barahmand.
He Himself is planning and supporting the universe.
او خودش جهان را طراحی و حمایت می کند.

ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪਰਤਾਪ ॥
alakh abhayv purakh partaap.
Incomprehensible and unfathomable is the Glory of God.
عظمت خداوند غیرقابل درک و پیش بینی است.

ਆਪਿ ਜਪਾਏ ਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ॥੬॥
aap japaa-ay ta naanak jaap. ||6||
O Nanak, as He inspires, so do we meditate on Him. ||6||
ای نانک، اگر او الهام کند ما او را عبادت می کنیم.

ਜਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ਸੁ ਸੋਭਾਵੰਤ ॥
jin parabh jaataa so sobhaavant.
Those who have realized God are glorious.
کسانی که خدا را شناخته اند مورد احترام هستند.

ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ਉਧਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ ॥
sagal sansaar uDhrai tin mant.
Their teachings save the entire world from the vices.
تعالیم آنها کل جهان را از گناهان حفظ می کنند.

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ॥
parabh kay sayvak sagal uDhaaran.
God’s devotees are able to redeem everybody from vices.
پیروان خداوند قادر هستند همه را از گناهان رها کنند.

ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੂਖ ਬਿਸਾਰਨ ॥
parabh kay sayvak dookh bisaaran.
God’s servants are capable of eliminating sorrows of everybody.
بندگان خداوند مستعد برطرف کردن غم های همه هستند.

ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ ॥
aapay mayl la-ay kirpaal.
The Merciful God Himself unites them with Him.
خدای بخشنده خودش آنها را با خود یکی می کند.

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਜਪਿ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥
gur kaa sabad jap bha-ay nihaal.
By lovingly meditating on the Guru’s Word, they feel delighted.
با عبادت عاشقانه ی کلمات معلم مذهبی، آنها احساس روشن فکری می کنند.

ਉਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ॥
un kee sayvaa so-ee laagai.
He alone gets to serve those devotees of God,
او به تنهایی پیروان خدا را نجات می دهد،

ਜਿਸ ਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਬਡਭਾਗੈ ॥
jis no kirpaa karahi badbhaagai.
Who has good fortune and is blessed by You.
که شانس خوبی دارند و مورد لطف تو هستند.

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਾਵਹਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥
naam japat paavahi bisraam.
By lovingly meditating on God’s Name, the devotees obtain peace.
با عبادت عاشقانه نام خداوند، پیروان به آرامش می رسند.

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕਉ ਊਤਮ ਕਰਿ ਮਾਨੁ ॥੭॥
naanak tin purakh ka-o ootam kar maan. ||7||
O’ Nanak, respect those persons as the most noble. ||7||
ای نانک، افراد نجیب را مورد احترام قرار ده.

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥
jo kichh karai so parabh kai rang.
Whatever a devotee does, is out of love for God,
هرکاری پیروان انجام دهند از عشق خداوند است،

ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ॥
sadaa sadaa basai har sang.
and he always remains in the presence of God.
و همواره در حضور خداوند می مانند.

ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥
sahj subhaa-ay hovai so ho-ay.
Whatever happens intuitively, he accepts it as God’s will
هر اتفاقی که به طور ذاتی بیوفتد، به عنوان خواسته ی خداوند قبول می کنند،

ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਣੈ ਸੋਇ ॥
karnaihaar pachhaanai so-ay.
and acknowledges Him as the Creator.
و او را خالق می دانند.

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥
parabh kaa kee-aa jan meeth lagaanaa.
The devotees gladly accept whatever God does,
پیروان همه کارهای خداوند را می پذیرند،

ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਨਾ ॥
jaisaa saa taisaa daristaanaa.
because He appears to them just as He is.
چون چنین به نظرشان می رسد که او هست.

ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਏ ॥
jis tay upjay tis maahi samaa-ay.
From whom they are born, they stay immersed in Him.
از او زاده شده اند و در او غرق شده اند.

ਓਇ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਨਹੂ ਬਨਿ ਆਏ ॥
o-ay sukh niDhaan unhoo ban aa-ay.
They become the treasure of peace and they alone are worthy of this status.
گنجینه های آرامش شده اند و به تنهایی ارزش این موقعیت را دارند.

ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਿ ਦੀਨੋ ਮਾਨੁ ॥
aapas ka-o aap deeno maan.
God gives honor to Himself by honoring the devotees.
خداوند با عزت دادن به بندگانش به خودش عزت و احترام می دهد.

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨੁ ਏਕੋ ਜਾਨੁ ॥੮॥੧੪॥
naanak parabh jan ayko jaan. ||8||14||
O’ Nanak, deem God and the devotee as one and the same.||8||14||
ای نانک، خدا و بنده را یکی و مانند هم در نظر بگیر.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ॥
sarab kalaa bharpoor parabh birthaa jaananhaar.
God is totally imbued with all powers; He is the Knower of our pains and sorrows.
خدا کاملا در همه نیروها اشباع شده است، او داننده ی دردها و غم های ماست.

ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਉਧਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰ ॥੧॥
jaa kai simran uDhree-ai nanak tis balihaar. ||1||
O’ Nanak, we should dedicate ourself to the Almighty God, meditation on whom saves us from vices.||1||
ای نانک، ما باید خود را فدای خدای قادری کنیم، عبادت او ما را از گناهان نجات می دهد.

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

ਟੂਟੀ ਗਾਢਨਹਾਰ ਗੋੁਪਾਲ ॥
tootee gaadhanhaar gopaal.
God Himself is capable of reuniting our alienated heart with Him.
خدا خودش مستعد یکی شدن دوباره قلب ماست.

ਸਰਬ ਜੀਆ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥
sarab jee-aa aapay partipaal.
He Himself looks after all beings.
او خودش از همه موجودات مراقبت می کند.

ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
sagal kee chintaa jis man maahi.,
God has the care of all in His mind.
او مراقبت از همه را در ذهن دارد.

ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥
tis tay birthaa ko-ee naahi.
No one is turned away from Him.
هیچ کس از او دور نشده است.

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰਿ ਜਾਪਿ ॥
ray man mayray sadaa har jaap.
O’ my mind, always lovingly remember God.
ای ذهن من همواره با عشق خدا را به خاطر اور.

ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥
abhinaasee parabh aapay aap.
The Imperishable God is all in all.
خدای فناناپذیر همه چیز است.

ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥
aapan kee-aa kachhoo na ho-ay.
By one’s own actions, nothing is accomplished,
با تلاش خود فرد هیچ کاری کامل نمی شود.

ਜੇ ਸਉ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਇ ॥
jay sa-o paraanee lochai ko-ay.
even though the mortal may wish it so, hundreds of times.
حتی اگر روش انسانی این کار را صدها بار تکرار کند.

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਤੇਰੈ ਕਿਛੁ ਕਾਮ ॥
tis bin naahee tayrai kichh kaam.
Besides Him, nothing else is of real use to you.
علاوه بر او هیچ چیز دیگری کاربرد واقعی برای تو ندارد.

ਗਤਿ ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਏਕ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥੧॥
gat naanak jap ayk har naam. ||1||
O’ Nanak, you would be saved only by meditating on God’s Name. ||1||
ای نانک، تو تنها با عبادت نام خداوند نجات خواهی یافت.

ਰੂਪਵੰਤੁ ਹੋਇ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ ॥
roopvant ho-ay naahee mohai.
One who is good-looking should not be vain;
کسی که خوش تیپ است نباید مغرور شود؛

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤਿ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ ॥
parabh kee jot sagal ghat sohai.
because God’s light is shining in everyone.
چون نور خدا به همه تابیده است.

ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਇ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ॥
Dhanvantaa ho-ay ki-aa ko garbai.
Why should anyone be arrogant of being rich?
چرا باید کسی به ثروت خود متکبر شود؟

ਜਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ ॥
jaa sabh kichh tis kaa dee-aa darbai.
When all riches are His gifts.
وقتی همه ثروت ها هدیه او هستند.

ਅਤਿ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥
at sooraa jay ko-oo kahaavai.
If one calls oneself extremely brave,
اگر کسی خود را خیلی شجاع بداند،

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹ ਧਾਵੈ ॥
parabh kee kalaa binaa kah Dhaavai.
he should realize that without the gift of God’s Power, what can he do?
باید بداند که بدون هدیه قدرت خداوند چه کاری می تواند انجام دهد؟

ਜੇ ਕੋ ਹੋਇ ਬਹੈ ਦਾਤਾਰੁ ॥
jay ko ho-ay bahai daataar.
One who gives charity and then brags about becoming a benefactor,
کسی که صدقه می دهد و سپس به ولی نعمت بودن افتخار می کند،

ਤਿਸੁ ਦੇਨਹਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ ॥
tis daynhaar jaanai gaavaar.
such fool should recognize that God is the only benefactor of all.
چنین احمقی می فهمد که خدا تنها ولی نعمت همه است.

ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗੁ ॥
jis gur parsaad tootai ha-o rog.
By the Guru’s Grace, whose malady of ego is cured,
به لطف معلم مذهبی، که تمام بیماری های نفس او درمان می شود.

ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਦਾ ਅਰੋਗੁ ॥੨॥
naanak so jan sadaa arog. ||2||
O’ Nanak, that person is forever spiritually healthy. ||2||
ای نانک این شخص برای همشه از نظر روحی سالم است.

ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨੁ ॥
ji-o mandar ka-o thaamai thamman.
just as a pillar supports the roof of a house,
مانند ستونی که سقف خانه را حفظ می کند،

ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨਹਿ ਅਸਥੰਮਨੁ ॥
ti-o gur kaa sabad maneh asthamman.
similarly the Guru’s word provides support to the mind.
همانند واژه های معلم مذهبی که از ذهن مراقبت می کند.

ਜਿਉ ਪਾਖਾਣੁ ਨਾਵ ਚੜਿ ਤਰੈ ॥
ji-o paakhaan naav charh tarai.
Just as a stone placed in a boat crosses over the river,
درست مانند سنگی که در طول رودخانه در قایق قرار دارد،

ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਗਤੁ ਨਿਸਤਰੈ ॥
paraanee gur charan lagat nistarai.
Similarly by closely following the Guru’s teachings eve a stone hearted mortal crosses over the worldly ocean of vices.
مانند پیروی از تعالیم معلم مذهبی که مل سنگ داغی انسان از اقیانوس گناهان می گذرد.

ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੁ ॥
ji-o anDhkaar deepak pargaas.
Just as darkness gets illuminated by the lamp,
درست مانند تاریکی که با لامپ روشن می شود،

ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਮਨਿ ਹੋਇ ਬਿਗਾਸੁ ॥
gur darsan daykh man ho-ay bigaas.
similarly the mind gets delighted, beholding the Guru’s sight.
مانند ذهنی که روشن می شود با نور معلم مذهبی.

ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗੁ ਪਾਵੈ ॥
ji-o mahaa udi-aan meh maarag paavai.
Just as someone finds a path through the great wilderness,
درست مانند کسی که از طریق بیابانی مسیر را می یابد.

ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥
ti-o saaDhoo sang mil jot paragtaavai.
Similarly divine light becomes manifest in the company of the Saints.
مانند نور مقدسی که در همراهی پرهیزکاران آشکار می شود.

ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛਉ ਧੂਰਿ ॥
tin santan kee baachha-o Dhoor.
I seek the humble service of those Saints;
من خواهان خدمت متواظعانه به این پرهیزکاران هستم؛

ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਿ ਲੋਚਾ ਪੂਰਿ ॥੩॥
naanak kee har lochaa poor. ||3||
O’ God, please fulfill this desire of Nanak ||3||
ای خدا لطفا این خواسته نانک را براورده کن.

ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲਲਾਈਐ ॥
man moorakh kaahay billaa-ee-ai.
O’ my foolish mind, why do you cry and moan?
ای ذهن احمق من چرا گریه و زاری می کنی؟