Persian Page 274

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
barahm gi-aanee aap nirankaar.
The God-conscious person himself is the (embodiment of) Formless God.
فرد با خدا خودش تجسم خداوند بدون شکل است.

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਨੀ ॥
barahm gi-aanee kee sobhaa barahm gi-aanee banee.
The glory of the God-conscious person behooves only to the God-conscious.
عظمت فرد باخدا تنها برای اگاه از خدا لذت بخش است.

ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ ॥੮॥੮॥
naanak barahm gi-aanee sarab kaa Dhanee. ||8||8||
O Nanak, the God-conscious person is the Master of all. ||8||8||
ای نانک، فرد باخدا غالب بر همه چیز است.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਉਰਿ ਧਾਰੈ ਜੋ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ॥
ur Dhaarai jo antar naam.
One who enshrines the Naam within the heart,
کسی که نعم را در قلب ها نفوذ می دهد،

ਸਰਬ ਮੈ ਪੇਖੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥
sarab mai paykhai bhagvaan.
who sees God pervading in all,
کسی که خدا را در همه جا می بیند،

ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥
nimakh nimakh thaakur namaskaarai.
and who at every moment, bows in reverence to the Master,
و کسی که در هر لحظه به احترام خدای قادر تعظیم می کند،

ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਅਪਰਸੁ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੈ ॥੧॥
naanak oh apras sagal nistaarai. ||1||
O’ Nanak, such a person is the true Aparas (saint untouched by Maya), and he helps those who follow him, to swim across the world-ocean of vices.
ای نانک، چنین فردی آپاراس واقعی است (پرهیزکار بدون گناه) و به کسانی که پیرو او هستند کمک می کند تا از اقیانوس دنیوی گناهان شنا کنند.

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ ॥
mithi-aa naahee rasnaa paras.
One who never utters a lie, (from his tongue),
کسی که هرگز گناه نمی گوید،

ਮਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ ॥
man meh pareet niranjan daras.
in whose heart is a longing for the Blessed Vision of the immaculate God;
در قلب او نسخه ی سعادتمند خداوند ابدی قرار دارد؛

ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪੁ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤ੍ਰ ॥
par tari-a roop na paykhai naytar.
whose eyes do not gaze upon the beauty of another’s woman with malice,
چشم های او زیبایی زن دیگری را با هوس نمی بیند،

ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸੰਤਸੰਗਿ ਹੇਤ ॥
saaDh kee tahal satsang hayt.
who serves the Holy and loves the congregation of saints,
خدا را بندگی می کند و مکان مقدس پرهیزکاران را دوست دارد،

ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ॥
karan na sunai kaahoo kee nindaa.
whose ears do not listen to slander against anyone,
گوش هایش به به تهمت درباره هیچ کسی گوش نمی دهد،

ਸਭ ਤੇ ਜਾਨੈ ਆਪਸ ਕਉ ਮੰਦਾ ॥
sabh tay jaanai aapas ka-o mandaa.
who deems himself to be the worst of all (relinquishes ego),
و خودش را بدتر از همه می داند.

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਿਖਿਆ ਪਰਹਰੈ ॥
gur parsaad bikhi-aa parharai.
who, by the Guru’s Grace, gets rid of vices,
کسی که به لطف معلم مذهبیاز گناهان رها می شود،

ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ ॥
man kee baasnaa man tay tarai.
who banishes his desires from his mind,
کسی که خواسته هایش را از ذهنش بیرون می کند.

ਇੰਦ੍ਰੀ ਜਿਤ ਪੰਚ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਤ ॥
indree jit panch dokh tay rahat.
who conquers his senses and is free of the five vices.
کسی که بر احساس خود غالب است و آزاد از پنج گناه بزرگ است.

ਨਾਨਕ ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ ॥੧॥
naanak kot maDhay ko aisaa apras. ||1||
O’ Nanak, among millions, there is scarcely one such Aparas.
ای نانک، در بین میلیون ها، به ندرت چنین بندی ای وجود دارد.

ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸੁ ਊਪਰਿ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥
baisno so jis oopar suparsan.
A true Vaishnava (devotee of Lord Vishnu), is the one with whom God is pleased.
یک واشانوای واقعی (پیرو ویشنو بزرگ) یکی از کسانی است که خدا از او راضی است.

ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਇ ਭਿੰਨ ॥
bisan kee maa-i-aa tay ho-ay bhinn.
He remains detached from the Maya (worldly illusion) created by God.
او جدا از مایایی می ماند که خدا خلق کرده است.

ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਿਹਕਰਮ ॥
karam karat hovai nihkaram.
While doing good deeds, he doesn’t expect any reward.
درحال انجام کارهای خوب انتظار هیچ پاداشی را ندارد.

ਤਿਸੁ ਬੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ॥
tis baisno kaa nirmal Dharam.
Spotlessly pure is the faith of such a Vaishnava.
ایمان چنین بنده ای کاملا خالص است.

ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ ਬਾਛੈ ॥
kaahoo fal kee ichhaa nahee baachhai.
He doesn’t long for a reward for anything.
او منتظر پاداش هیچ کاری نیست.

ਕੇਵਲ ਭਗਤਿ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਿ ਰਾਚੈ ॥
kayval bhagat keertan sang raachai.
He is absorbed only in devotional meditation and singing God’s praises.
او تنها مجذوب عبادت خالصانه و خواندن ستایش خداوند می شود.

ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ ॥
man tan antar simran gopaal.
His mind and body are in constant remembrance of God.
جسم و ذهن او یادآور ثابت خدا هستند.

ਸਭ ਊਪਰਿ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ॥
sabh oopar hovat kirpaal.
He is kind to all the creatures.
او با همه مخلوقات مهربان است.

ਆਪਿ ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥
aap darirhai avrah naam japaavai.
He himself meditates on God’s Name and inspires others to do the same.
او خودش نام خداوند را عبادت می کند و بقیه را به انجام همان کار تشویق می کند.

ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਬੈਸਨੋ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥੨॥
naanak oh baisno param gat paavai. ||2||
O’ Nanak, such a Vaishnav obtains the supreme spiritual status. ||2||
ای نانک چنین واشناوی به موقعیت معنوی برتر دست می یابد.

ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤਿ ਕਾ ਰੰਗੁ ॥
bhag-utee bhagvant bhagat kaa rang.
True devotee of God is the one whose heart is filled with devotional worship.
پیرو واقعی خداوند کسی است که قلبش پر از بندگی عاشقانه است.

ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸਟ ਕਾ ਸੰਗੁ ॥
sagal ti-aagai dusat kaa sang.
He forsakes the company of all wicked people.
او همراهی همه ی مردم گناهکار را رها می کند.

ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮੁ ॥
man tay binsai saglaa bharam.
Every kind of doubt vanishes from his mind.
هرنوع شکی از ذهن او پاک می شود.

ਕਰਿ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥
kar poojai sagal paarbarahm.
A devotee worships God with the belief that He is present everywhere.
پیرو خداوند را با اعتقادی عبادت می کند که در همه جا حاضر است.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਪਾ ਮਲੁ ਖੋਵੈ ॥
saaDhsang paapaa mal khovai.
In the company of the saintly people, such a person gets rid of the dirt of all sins
در همراهی مردم پرهیزکار، چنین فرد از بند گناهان پاک می شود.

ਤਿਸੁ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਵੈ ॥
tis bhag-utee kee mat ootam hovai.
The intellect of such a devotee of God becomes supreme.
هوش چنین پیرو خدایی برتر می شود.

ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤਿ ॥
bhagvant kee tahal karai nit neet.
He remembers God with love and devotion each and every day.
او هر روز خداوند را با عشق و عبادت به خاطر می آورد.

ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੈ ਬਿਸਨ ਪਰੀਤਿ ॥
man tan arpai bisan pareet.
He dedicates his mind and body to the Love of God.
او ذهن و جسم خود را فدای عشق خداوند می کند.

ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ॥
har kay charan hirdai basaavai.
He enshrines God’s feet (love) in the heart.
او پای عشق خداوند را در قلب خود تقدیس می کند.

ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕਉ ਪਾਵੈ ॥੩॥
naanak aisaa bhag-utee bhagvant ka-o paavai. ||3||
O’ Nanak, such a (Bhagauti) devotee of God realizes Him (within his heart). ||3||
ای نانک چنین بنده ای خدا را در قلب خود شناخته است.

ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਜੋ ਮਨੁ ਪਰਬੋਧੈ ॥
so pandit jo man parboDhai.
A true Pandit is the one, who first instructs his own mind;
پاندیت واقعی کسی است که ابتدا ذهن خود را بسازد؛

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਤਮ ਮਹਿ ਸੋਧੈ ॥
raam naam aatam meh soDhai.
and searches for God’s Name within his own soul.
و در جستجوی نام خدا در روح خود باشد.

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰੁ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ॥
raam naam saar ras peevai.
He partakes the exquisite Nectar of God’s Name.
او در شهد عالی نام خداوند سهیم است.

ਉਸੁ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸਿ ਜਗੁ ਜੀਵੈ ॥
us pandit kai updays jag jeevai.
By the teachings of such a Pundit, the entire world remains spiritually alive.
با تعالیم چنین پاندیتی، کل جهان از نظر معنوی زنده می ماند.

ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ ॥
har kee kathaa hirdai basaavai.
He implants God’s virtues in his heart.
او ویژگی های خداوند را در قلبش وارد می کند.

ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਵੈ ॥
so pandit fir jon na aavai.
Such a Pandit does not fall into the cycles of birth and death again.
چنین پاندیت دوباره به چرخه های تولد و مرگ نمی افتد.

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਬੂਝੈ ਮੂਲ ॥
bayd puraan simrit boojhai mool.
He recognizes God as the source of holy scriptures, such as Vedas, Puranas and Smritis.
او خدا را منبع موجودات مقدس مانند ودا، پورانا و سمریت می داند.

ਸੂਖਮ ਮਹਿ ਜਾਨੈ ਅਸਥੂਲੁ ॥
sookham meh jaanai asthool.
He recognizes the intangible God in the tangible creation.
او خدای غیرقابل لمس را در خلقت قابل لمس می شناسد.

ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਦੇ ਉਪਦੇਸੁ ॥
chahu varnaa ka-o day updays.
He preaches to the people of all the four castes (social status).
او مردم همه چهار طبقه اجتماعی را موعظه می کند.

ਨਾਨਕ ਉਸੁ ਪੰਡਿਤ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦੇਸੁ ॥੪॥
naanak us pandit ka-o sadaa adays. ||4||
O Nanak, to such a Pandit, I bow in salutation forever. ||4||
ای نانک، برای پچنین پاندیتی من همواره تعظیم می کنم.

ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰੁ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨੁ ॥ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਮਹਿ ਜਪੈ ਕੋਊ ਨਾਮੁ ॥
beej mantar sarab ko gi-aan.chahu varnaa meh japai ko-oo naam.
Let anyone of the four casts (social status) meditate on God’s Name, and one would find that God’s Name is the root mantra of all divine knowledge.
اجازه دهید همه از هر چهار اجتماعی نام خدا را عبادت کنند و فرد خواهد فهمید که نام خدا ریشه همه دانش معنوی است.

ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥
jo jo japai tis kee gat ho-ay.
Whoever contemplates on Naam has an embellished life.
کسی که نعم بیاندیشد زندگی خود را زینت داده است.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
saaDhsang paavai jan ko-ay.
Yet, only a very rare person receives the gift of Naam in the company of saints.
هنوز تنها افراد نادری هدیه نعم را در همراهی پرهیزکاران دریافت می کنند.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰਿ ਉਰ ਧਾਰੈ ॥
kar kirpaa antar ur Dhaarai.
If by His grace, God enshrines His Name in the heart of a person,
اگر خدا با لطف خود نام خود را در قلب فردی نفوذ دهد،

ਪਸੁ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਘਦ ਪਾਥਰ ਕਉ ਤਾਰੈ ॥
pas parayt mughad paathar ka-o taarai.
even if that person is like an animal, a ghost, a fool or a stone hearted, that person is saved.
حتی اگر این فرد مانند یک حیوان، روح یا احمق، یا با قلب سنگی هم باشد نجات می یابد.

ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਮੁ ॥
sarab rog kaa a-ukhad naam.
The Name of God is the remedy to cure all ills.
نام خدا درمان همه بیماری هاست.

ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥
kali-aan roop mangal gun gaam.
Singing God’s praises leads to good fortune and bliss.
خواندن ستایش خدا منجر به خوش شانسی و سعادت می شود.

ਕਾਹੂ ਜੁਗਤਿ ਕਿਤੈ ਨ ਪਾਈਐ ਧਰਮਿ ॥
kaahoo jugat kitai na paa-ee-ai Dharam.
Naam cannot be obtained by any specific technique or religious rituals.
نعم را نمی توان با هیچ روش خاص یا تشریفات مذهبی به دست آورد.

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਕਰਮਿ ॥੫॥
naanak tis milai jis likhi-aa Dhur karam. ||5||
O Nanak, he alone receives it, who is so pre-ordained. ||5||
ای نانک تنها کسی آن را دریافت می کند که از قبل مشخص باشد.

ਜਿਸ ਕੈ ਮਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸੁ ॥
jis kai man paarbarahm kaa nivaas.
One in whose mind dwells the Supreme God,
کسی که خدا در ذهن او رخنه کرده است.