Persian Page 269

ਮਿਥਿਆ ਨੇਤ੍ਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪਾਦ ॥
mithi-aa naytar paykhat par tari-a roopaad.
Useless are the eyes which gaze upon the beauty of another’s woman with evil intentions.
چشم هایی که به زیبایی زن دیگری با هدف بد خیره شوند بی فایده هستند.

ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨ ਸ੍ਵਾਦ ॥
mithi-aa rasnaa bhojan an savaad.
false is the tongue which only enjoys delicacies and other worldly tastes.
زبانی که تنها از خوشمزگی و مزه های دنیوی دیگر لذت ببرد غلط است.

ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਬਿਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵਹਿ ॥
mithi-aa charan par bikaar ka-o Dhaaveh.
Sinfull are the feet which run to do evil to others.
پاهایی که برای بدخواهی بقیه بدوند گناهکار هستند.

ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵਹਿ ॥
mithi-aa man par lobh lubhaaveh.
Useless is the mind which is filled with greed for the wealth of others.
ذهنی که با طمع به ثروت بقیه پر شود بی فایده است.

ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰਾ ॥
mithi-aa tan nahee par-upkaaraa.
Useless is the body which does not do good to others.
بدنی که برای بقیه خوب نباشد بی فایده است.

ਮਿਥਿਆ ਬਾਸੁ ਲੇਤ ਬਿਕਾਰਾ ॥
mithi-aa baas layt bikaaraa.
Useless is that nose which enjoys the smell of evil.
بینی که بوی بدی برایش لذت بخش باشد بی فایده است.

ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ ॥
bin boojhay mithi-aa sabh bha-ay.
Useless are all the body parts which don’t understand their true purpose.
همه ی بخش های بدن که هدف واقعی خود را ندانند بی فایده هستند.

ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਲਏ ॥੫॥
safal dayh naanak har har naam la-ay. ||5||
O’ Nanak, successful is only that body which recites God’s Name.||5||
ای نانک، موفق بدنی است که نام خداوند را تکرار کند.

ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ॥
birthee saakat kee aarjaa.
The life of the faithless cynic (non-believer) is totally useless.
زندگی بی ایمان کاملا بدون فایده است.

ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ ॥
saach binaa kah hovat soochaa.
Without remembering the eternal God, how can he be pure?
بدون یادآوری خدای ابدی چگونه می توان خالص بود؟

ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨੁ ਅੰਧ ॥
birthaa naam binaa tan anDh.
Without God’s Name, useless is the body of the spiritually blind,
بدون نام خداوند بدن بی فایده و از نظر معنوی کور است،

ਮੁਖਿ ਆਵਤ ਤਾ ਕੈ ਦੁਰਗੰਧ ॥
mukh aavat taa kai durganDh.
because from the mouth of such a person, comes the foul smell of slander.
چون از دهان چنین فردی بوی بد تهمت می آید.

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਬ੍ਰਿਥਾ ਬਿਹਾਇ ॥
bin simran din rain baritha bihaa-ay.
Without contemplating on God’s Name, our days and nights pass in vain,
بدون تکرار نام خداوند، روز و شب های ما در بطالت می گذرد.

ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਇ ॥
maygh binaa ji-o khaytee jaa-ay.
like the crop which withers without rain.
مانند محصولی که بدون باران پژمرده می شود.

ਗੋਬਿਦ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ॥
gobid bhajan bin barithay sabh kaam.
Without meditation on God’s Name, all worldly deeds are in vain,
بدون عبادت نام خداوند همه ی کارهای دنیوی باطل است،

ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ ॥
ji-o kirpan kay niraarath daam.
like the wealth of a miser, which is of no use to him.
مانند ثروت آدم خسیسی که کاربردی ندارد.

ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਤੇ ਜਨ ਜਿਹ ਘਟਿ ਬਸਿਓ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥
Dhan Dhan tay jan jih ghat basi-o har naa-o.
Truly blessed are those, in whose hearts dwells God’s Name.
کسانی سعادتمند واقعی هستند که در قلب انها نام خدا قرار دارد.

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੬॥
naanak taa kai bal bal jaa-o. ||6||
O’ Nanak, I dedicate my life to those blessed people. ||6||
ای نانک، من زندگی ام را فدای چنین فردی می کنم.

ਰਹਤ ਅਵਰ ਕਛੁ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ॥
rahat avar kachh avar kamaavat.
One who appear to be religious but his deeds are anything but religious.
کسی که مذهبی به نظر می رسد اما کارهایش همه چیز بجز مذهب هستند.

ਮਨਿ ਨਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੁਖਹੁ ਗੰਢ ਲਾਵਤ ॥
man nahee pareet mukhahu gandh laavat.
There is no love for God in his heart, and yet he talks tall.
عشقی برای خداوند در قلبش نیست و هنوز طولانی صحبت می کند.

ਜਾਨਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ ॥
jaananhaar parabhoo parbeen.
The all-knowing God, is very wise.
خدای دانا خیلی خردمند است.

ਬਾਹਰਿ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ ॥
baahar bhaykh na kaahoo bheen.
He is not impressed by outward display.
او توسط نمایش بیرونی نشان داده نمی شود.

ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪਿ ਨ ਕਰੈ ॥
avar updaysai aap na karai.
One who does not practice what he preaches to others,
کسی که عملی انجام نداده استچیزی را که به دیگران موعظه می کند،

ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥
aavat jaavat janmai marai.
shall keep suffering in the cycles of birth and death.
باید او از چرخه ی مرگ و زندگی رنج ببرد

ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥
jis kai antar basai nirankaar.
The one in whose heart dwells the formless God,
کسی که خدای بدون شکل در قلب او رخنه کرده است،

ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
tis kee seekh tarai sansaar.
the teachings of such a person save the world from the vices.
تعالیم چنین فردی دنیا را از گناهان نجات می دهد.

ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥
jo tum bhaanay tin parabh jaataa.
O’ God, only those who are pleasing to You, have realized You.
ای خدا، تنها کسانی که برای تو رضایت بخش هستند تو را می شناسند.

ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ॥੭॥
naanak un jan charan paraataa. ||7||
O’ nanak, I humbly bow to them. ||7||
ای نانک من با تواضع مقابل آنها تعظیم می کنم.

ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਭੁ ਜਾਨੈ ॥
kara-o bayntee paarbarahm sabh jaanai.
Whatever I pray for, the all pervading God Knows it all.
برای هرچه که من عبادت می کنم خدای شایع در همه جا می داند.

ਅਪਨਾ ਕੀਆ ਆਪਹਿ ਮਾਨੈ ॥
apnaa kee-aa aapeh maanai.
He Himself gives honor to His mortal.
او خودش به انسان ها عزت و احترام می دهد.

ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪਿ ਕਰਤ ਨਿਬੇਰਾ ॥
aapeh aap aap karat nibayraa.
He Himself and only by Himself, makes the decisions based upon their deeds.
او خودش و تنها خودش براساس کارهای آنها تصمیم می گیرد.

ਕਿਸੈ ਦੂਰਿ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ॥
kisai door janaavat kisai bujhaavat nayraa.
To some, He appears far away, while others perceive Him near at hand.
برای برخی بعید به نظر می رسد درحالیکه بقیه او را در نزدیکی خود تصور می کنند.

ਉਪਾਵ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਤ ॥
upaav si-aanap sagal tay rahat.
He is beyond all efforts and clever deeds.
او ماورای تمام تلاش ها و کارهای زیرکانه است.

ਸਭੁ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਤ ॥
sabh kachh jaanai aatam kee rahat.
He knows everything about our spiritual state.
او همه چیز را در باره ی حالت معنوی ما می داند.

ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਲੜਿ ਲਾਇ ॥
jis bhaavai tis la-ay larh laa-ay.
Whoever is pleasing to Him, He attunes that one to Himself.
هرکسی که برایش رضایت بخش باشد را به خود جلب می کند.

ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
thaan thanantar rahi-aa samaa-ay.
He is pervading all places and interspaces.
او در هر مکان و بین فضایی حاضر است.

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ॥
so sayvak jis kirpaa karee.
Those upon whom He bestows His mercy, become His devotees.
کسانی که او به آنها لطف می کند پیروان او می شوند.

ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ॥੮॥੫॥
nimakh nimakh jap naanak haree. ||8||5||
O’ Nanak, each and every moment, meditate on God.||8||5||
ای نانک، در هر لحظه ای خدا را عبادت کن.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਅਹੰਮੇਵ ॥
kaam kroDh ar lobh moh binas jaa-ay ahamayv.
May my lust, anger, greed, emotional attachments and egotism be destroyed.
ممکن‌است عصبانیت، شهوت، طمع، وابستگی های عاطفی و خودپسندی من ویران شوند.

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਗੁਰਦੇਵ ॥੧॥
naanak parabh sarnaagatee kar parsaad gurdayv. ||1||
Nanak seeks God’s refuge, O’ Divine Guru, please bless me with Your Grace.
نانک در جستجوی پناه خداوند است: ای خدای مقدس لطفا مرا به لطف خود سعادتمند کن.

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹਿ ॥
jih parsaad chhateeh amrit khaahi.
By whose grace you partake many kinds of delicacies;
با لطف او تو در انواع خوشمزگی ها شریک هستی.

ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥
tis thaakur ka-o rakh man maahi.
enshrine that Master within your mind.
این قادر مطلق را وارد ذهن خود کن.

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨਿ ਲਾਵਹਿ ॥
jih parsaad suganDhat tan laaveh.
By whose grace, you apply perfumes to your body;
به لطف او تو به کل بدن خود عطر می زنی.

ਤਿਸ ਕਉ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥
tis ka-o simrat param gat paavahi.
by remembering Him, you shall achieve the supreme spiritual status.
با یادآوری او تو باید به موقعیت معنوی برتر برسی.

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਬਸਹਿ ਸੁਖ ਮੰਦਰਿ ॥
jih parsaad baseh sukh mandar.
By whose grace, there is peace in your heart;
به لطف او در قلب تو آرامش وجود دارد.

ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ॥
tiseh Dhi-aa-ay sadaa man andar.
meditate forever on Him within your mind.
همواره او را در ذهن خود عبادت کن.

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗ੍ਰਿਹ ਸੰਗਿ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ॥
jih parsaad garih sang sukh basnaa.
By whose Grace, you live with your family in peace;
به لطف او تو با خانواده ات در آرامش زندگی می کنی.

ਆਠ ਪਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਤਿਸੁ ਰਸਨਾ ॥
aath pahar simrahu tis rasnaa.
always remember Him by reciting His Name,
همواره او را با تکرار نامش به خاطر آور.

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ॥
jih parsaad rang ras bhog.
By whose Grace, you enjoy tastes and pleasures of worldly things;
به لطف او، تو از مزه ها و لذت های اشیای دنیوی لذت می بری.

ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ॥੧॥
naanak sadaa Dhi-aa-ee-ai Dhi-aavan jog. ||1||
O’ Nanak, meditate forever on the One, who is worthy of meditation. ||1||
ای نانک، همواره کسی را عبادت کن که ارزش عبادت دارد.

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਹਢਾਵਹਿ ॥
jih parsaad paat patambar hadhaaveh.
By whose grace, you wear silks and other expensive clothes;
به لطف او، تو حریر و دیگر لباس های گران می پوشی.

ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵਹਿ ॥
tiseh ti-aag kat avar lubhaaveh.
why forsake Him andindulge in other greeds?
چرا او را در طمع های دیگر ترک می کنی؟

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੁਖਿ ਸੇਜ ਸੋਈਜੈ ॥
jih parsaad sukh sayj so-eejai.
By whose Grace, you sleep in a cozy bed;
به لطف او تو در بستر پر می خوابی؛

ਮਨ ਆਠ ਪਹਰ ਤਾ ਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵੀਜੈ ॥
man aath pahar taa kaa jas gaaveejai.
O’ my mind, sing His Praises, twenty-four hours a day.
ای ذهن من، ستایش او را بخوان هر بیست و چهار ساعت روز.

ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੁਝੁ ਸਭੁ ਕੋਊ ਮਾਨੈ ॥
jih parsaad tujh sabh ko-oo maanai.
By whose Grace, you are honored by everyone;
به لطف او، تو مورد احترام همه هستی؛