Persian Page 268

ਇਆਹੂ ਜੁਗਤਿ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ॥
i-aahoo jugat bihaanay ka-ee janam.
So many lifetimes are wasted in these ways.
بسیاری از لحظات عمر با این روش ها تلف می شوند.

ਨਾਨਕ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਆਪਨ ਕਰਿ ਕਰਮ ॥੭॥
naanak raakh layho aapan kar karam. ||7||
O’ God,please, show mercy and protect him from these vices, prays Nanak.||7||
ای خدا لطفا محبت کن و او را از این گناهان دور نگه دار.

ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥
too thaakur tum peh ardaas.
O’ God, You are the Master; to You, we offer this prayer.
ای خدا تو قادر هستی؛ ما این دعا را برای تو می خوانیم.

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੀ ਰਾਸਿ ॥
jee-o pind sabh tayree raas.
This body and soul are all Your blessings.
این بدن و روح همگی لطف تو هستند.

ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ॥
tum maat pitaa ham baarik tayray.
You are our mother and father; we are Your children.
تو پدر و مادر مایی و ما فرزند تو هستیم.

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮਹਿ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥
tumree kirpaa meh sookh ghanayray.
In Your Grace, there are so many joys and peace!
به لطف تو لذت و ارامش وجود دارد.

ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤੁ ॥
ko-ay na jaanai tumraa ant.
No one knows Your limits.
هیچ کس محدودیت های تو را نمی داند.

ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ॥
oochay tay oochaa bhagvant.
O Highest of the High, Most Generous God,
ای بالاترین بالاها، سخاوتمندترین خدا،

ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤ੍ਰਿ ਧਾਰੀ ॥
sagal samagree tumrai sutir Dhaaree.
the entire universe is supported and run by Your command.
کل جهان مورد حمایت توست و به دستور تو جریان دارد.

ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ॥
tum tay ho-ay so aagi-aakaaree.
That which has come from You is under Your Command.
چیزی که از تو آمده و تحت کنترل توست.

ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥
tumree gat mit tum hee jaanee.
You alone know Your state and extent.
تو تنها حالت و وسعت خودت را می دانی.

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥੮॥੪॥
naanak daas sadaa kurbaanee. ||8||4||
O’ God,I dedicate my life to You forever, says Nanak. ||8||4||
ای خدا، من زندگی ام را برای همیشه فدای تو می کنم، نانک می گوید.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਦੇਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭ ਛੋਡਿ ਕੈ ਲਾਗਹਿ ਆਨ ਸੁਆਇ ॥
daynhaar parabh chhod kai laageh aan su-aa-ay.
One who renounces the benevolent God, and attaches himself to the worldly pleasures,
کسی که خدا را فراموش کند و خودش را به لذت های دنیوی وابسته کند،

ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਝਈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪਤਿ ਜਾਇ ॥੧॥
naanak kahoo na seejh-ee bin naavai pat jaa-ay. ||1||
O’ Nanak, such a person shall never succeed in the journey of life. Without Naam, he shall lose his honor. ||1||
ای نانک چنین فردی هرگز نباید در سفر زندگی موفق شود. بدون نعم، او باید عزت خود را از دست بدهد.

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

ਦਸ ਬਸਤੂ ਲੇ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥
das bastoo lay paachhai paavai.
The mortal receives many amenities from God, and puts them behind him;
انسان فانی ملایمت های زیادی را از خداوند دریافت می کند و آنها را ماورای او قرار می دهد؛

ਏਕ ਬਸਤੁ ਕਾਰਨਿ ਬਿਖੋਟਿ ਗਵਾਵੈ ॥
ayk basat kaaran bikhot gavaavai.
for the sake of one thing withheld by God, he forfeits his faith.
او به دلیل چیزی که توسط خدا گرفته شده است ایمان خود را جبران می کند.

ਏਕ ਭੀ ਨ ਦੇਇ ਦਸ ਭੀ ਹਿਰਿ ਲੇਇ ॥
ayk bhee na day-ay das bhee hir lay-ay.
But what if God takes all those gifts back and does not give the one he was complaining about,
اما چه اتفاقی می افتد اگر او همه ی نعمت ها را بگیرد و به کسی که شکایت می کند چیزی ندهد،

ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰੇਇ ॥
ta-o moorhaa kaho kahaa karay-i.
Then, what could the fool say or do?
این فرد احمق چه می تواند بکند یا بگوید؟

ਜਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ॥
jis thaakur si-o naahee chaaraa.
The Master with whom, force is of no avail,
قادر مطلق، که با او قدرت هیچ بدی ندارد،

ਤਾ ਕਉ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥
taa ka-o keejai sad namaskaaraa.
Unto Him, bow forever in adoration and accept His Will.
همواره به او تعظیم کن و خواسته اش را بپذیر.

ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮੀਠਾ ॥
jaa kai man laagaa parabh meethaa.
The person to whose heart, God is dear,
کسی که خداوند عزیز قلب اوست

ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਮਨਿ ਵੂਠਾ ॥
sarab sookh taahoo man voothaa.
all peace and pleasures come to dwell in his mind.
تمام لذت ها و آرامش در ذهن او رخنه می کند.

ਜਿਸੁ ਜਨ ਅਪਨਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਆ ॥
jis jan apnaa hukam manaa-i-aa.
The person, whom God empowers to accept His Will,
فردی که خداوند او را تقویت می کند تا خواسته اش را بپذیرد،

ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ॥੧॥
sarab thok naanak tin paa-i-aa. ||1||
O’ Nanak, feels like he has received all the amenities of the world. ll1ll
ای نانک چنین احساس می کند که او همه ی ملایمت های جهان را دریافت کرده است.

ਅਗਨਤ ਸਾਹੁ ਅਪਨੀ ਦੇ ਰਾਸਿ ॥
agnat saahu apnee day raas.
God, the Banker, gives endless capital of gifts to the mortal,
خدا، بانکدار، سرمایه ی بی پایان نعمت ها را به انسان می دهد،

ਖਾਤ ਪੀਤ ਬਰਤੈ ਅਨਦ ਉਲਾਸਿ ॥
khaat peet bartai anad ulaas.
who uses this capital with pleasure and joy.
که از این سرمایه با لذت استفاده می کند.

ਅਪੁਨੀ ਅਮਾਨ ਕਛੁ ਬਹੁਰਿ ਸਾਹੁ ਲੇਇ ॥
apunee amaan kachh bahur saahu lay-ay.
If some of this capital is later taken back by the Banker (God),
اگر مقداری از این سرمایه بعدا توسط بانکدار(خدا) گرفته شود

ਅਗਿਆਨੀ ਮਨਿ ਰੋਸੁ ਕਰੇਇ ॥
agi-aanee man ros karay-i.
the ignorant person feels aggrieved and complains.
فرد غافل احساس ادعا می کند و شکایت می کند.

ਅਪਨੀ ਪਰਤੀਤਿ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ॥
apnee parteet aap hee khovai.
By doing so, he himself destroys his own credibility,
با این کار، او خودش اعتبار خود را از بین می برد.

ਬਹੁਰਿ ਉਸ ਕਾ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਨ ਹੋਵੈ ॥
bahur us kaa bisvaas na hovai.
resulting in not to be trusted again.
باعث می شود دوباره مورد اعتماد قرار نگیرد.

ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤੁ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਰਾਖੈ ॥
jis kee basat tis aagai raakhai.
Someone who offers to God what belongs to Him anyway,
کسی که به خدا دستور دهد که چه چیزی به او تعلق دارد

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ ॥
parabh kee aagi-aa maanai maathai.
and willingly abides by God’s Will,
و با رضایت به خواست خداوند ساکن شود

ਉਸ ਤੇ ਚਉਗੁਨ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲੁ ॥
us tay cha-ugun karai nihaal.
gets blessed many times more by Him.
بیشتر مورد لطف او قرار می گیرد.

ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ॥੨॥
naanak saahib sadaa da-i-aal. ||2||
O’ Nanak, our Master (God) is merciful forever. ||2||
ای نانک، قادر ما بخشنده است.

ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ॥ ਸਰਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨੁ ਅਨੇਤ ॥
anik bhaat maa-i-aa kay hayt. sarpar hovat jaan anayt.
Understand that, the many forms of worldly attachments are transitory and surely these shall pass away.
بدان که شکل های زیادی از وابستگی های دنیوی موقت هستند و قطعا باید گذرانده شوند.

ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥
birakh kee chhaa-i-aa si-o rang laavai.
A person falls in love with the shade of the tree,
فرد عاشق سایه ی درخت می شود،

ਓਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹੁ ਮਨਿ ਪਛੁਤਾਵੈ ॥
oh binsai uho man pachhutaavai.
and when it disappears, he feel regret in his mind.
وقتی ناپدید شد در ذهن خود احساس ناامیدی می کند.

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨਹਾਰੁ ॥
jo deesai so chaalanhaar.
Whatever is seen, is transitory ( ;
چیزی که دیده است موقت بود

ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਤਹ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰੁ ॥
lapat rahi-o tah anDh anDhaar.
yet, the blindest of the blind clings to it.
هنوز، مثل کور به ان چسبیده است.

ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ ॥
bataa-oo si-o jo laavai nayh.
Anyone who falls in love with a passerby,
هرکسی که عاشق چیزی فانی شود

ਤਾ ਕਉ ਹਾਥਿ ਨ ਆਵੈ ਕੇਹ ॥
taa ka-o haath na aavai kayh.
obtains nothing from the relationship.
از رابطه دست آوردی ندارد.

ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਖਦਾਈ ॥
man har kay naam kee pareet sukh-daa-ee.
O’ mind, only love with God’s Name bestows peace.
ای ذهن تنها عشق به نام خداوند ارامش به همراه دارد.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਲਏ ਲਾਈ ॥੩॥
kar kirpaa naanak aap la-ay laa-ee. ||3||
O’ Nanak, His love is received by only those whom He Himself blesses with it. (3)
ای نانک، عشق او تنها توسط کسانی دریافت می شود که خودشان سعادت آن را دارند.

ਮਿਥਿਆ ਤਨੁ ਧਨੁ ਕੁਟੰਬੁ ਸਬਾਇਆ ॥
mithi-aa tan Dhan kutamb sabaa-i-aa.
False (perishable) are body, wealth, and all relations.
بدن، ثروت و همه ی روابط اشتباه هستند.

ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ॥
mithi-aa ha-umai mamtaa maa-i-aa.
False are ego, possessiveness and Maya.
نفس، مایا و مالکیت اشتباه هستند.

ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ ॥
mithi-aa raaj joban Dhan maal.
False (temporary) are power, youth, wealth and property.
قدرت، جوانی، ثروت و دارایی اشتباه هستند.

ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ॥
mithi-aa kaam kroDh bikraal.
False are lust and wild anger.
عصبانیت حیوانی و شهوت اشتباه هستند.

ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸ੍ਵ ਬਸਤ੍ਰਾ ॥
mithi-aa rath hastee asav bastaraa.
False (transitory) are chariots, elephants, horses and expensive clothes.
فیلها، اسب ها و لباس های گران موقت هستند.

ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗਿ ਮਾਇਆ ਪੇਖਿ ਹਸਤਾ ॥
mithi-aa rang sang maa-i-aa paykh hastaa.
False is the love of gathering wealth, and reveling in the sight of it.
عشق به ثروت و چشم داشتن اشتباه هستند.

ਮਿਥਿਆ ਧ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
mithi-aa Dharoh moh abhimaan.
False are deception, emotional attachment and egotistical pride.
اغفال، وابستگی عاطفی و غرور اشتباه هستند.

ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਊਪਰਿ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨੁ ॥
mithi-aa aapas oopar karat gumaan.
False is the self-pride with ego.
مغرور به خود بودن اشتباه است.

ਅਸਥਿਰੁ ਭਗਤਿ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ॥
asthir bhagat saaDh kee saran.
Only the devotional worship of God is imperishable, performed under the protection of the Guru.
تنها بندگی عابدانه خداوند که تحت مراقبت معلم مذهبی انجام شود فناناپذیر است.

ਨਾਨਕ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥
naanak jap jap jeevai har kay charan. ||4||
O’ Nanak, one can live a true life only by meditating on Naam.||4||
ای نانک فرد می تواند با عبادت نعم زندگی واقعی داشته باشد.

ਮਿਥਿਆ ਸ੍ਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨਹਿ ॥
mithi-aa sarvan par nindaa suneh.
Useless are the ears which listen to the slander of others.
گوش هایی که به تهمت دیگران گوش دهند بی فایده هستند.

ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰਹਿ ॥
mithi-aa hasat par darab ka-o hireh.
Useless are the hands which steal the wealth of others.
دست هایی که ثروت بقیه را بدزدند بی فایده هستند.