Persian Page 265

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਭੋਗ ਜੋਗ ॥
har kaa naam jan ka-o bhog jog.
The enjoyment of Maya and yoga for His devotees lies in the God’s Name.
لذت مایا و یوگا برای پیروانش در نام خداوند قرار دارد.

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ਬਿਓਗੁ ॥
har naam japat kachh naahi bi-og.
By meditating on God’s Name, devotee never feels any pain and separation.
با عبادت نام خداوند، پیروان هرگز احساس درد یا جدایی نمی کنند.

ਜਨੁ ਰਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥
jan raataa har naam kee sayvaa.
His devotee always remains absorbed in His remembrance,
پیروان او همواره در یادآوری او غرق هستند.

ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੇਵਾ ॥੬॥
naanak poojai har har dayvaa. ||6||
O’ Nanak, devotee always worships the Omnipresent God.||6||
ای نانک، پیروان همواره عبادت خداوند حاضر در همه جا را می کنند.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲੁ ਖਜੀਨਾ ॥
har har jan kai maal khajeenaa.
For the devotee, God’s Name is the treasure of wealth.
برای پیروان، نام خداوند گنج ثروت است.

ਹਰਿ ਧਨੁ ਜਨ ਕਉ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭਿ ਦੀਨਾ ॥
har Dhan jan ka-o aap parabh deenaa.
God Himself has blessed His devotee this treasure of Naam.
خدا خودش این گنج نام را به پیروانش بخشیده است.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ॥
har har jan kai ot sataanee.
God’s name is the powerful support for His devotees.
نام خداوند حامی قدرتمندی برای پیروان اوست.

ਹਰਿ ਪ੍ਰਤਾਪਿ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥
har partaap jan avar na jaanee.
By God’s magnificence, the devotees do not seek any other support.
با عظمت خداوند، پیروان در جستجوی حامی دیگری نیستند.

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਜਨ ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਾਤੇ ॥
ot pot jan har ras raatay.
Through and through, His devotees stay imbued with God’s Love.
به این ترتیب پیروان او در عشق خداوند غرق شده می مانند.

ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ॥
sunn samaaDh naam ras maatay.
Completely absorbed in God’s love, they enjoy total tranquility in meditation.
آنها با غرق شدن کامل در عشق خداوند، کاملا از عبادت لذت می برند.

ਆਠ ਪਹਰ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੈ ॥
aath pahar jan har har japai.
At all times the devotee recites God’s Name.
همواره پیروان نام خداوند را تکرار می کنند.

ਹਰਿ ਕਾ ਭਗਤੁ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀ ਛਪੈ ॥
har kaa bhagat pargat nahee chhapai.
God’s devotee becomes known and respected; he does not remain hidden.
پیروان خداوند شناخته شده و مورد احترام می شوند؛ او پنهان نمی ماند.

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਬਹੁ ਕਰੇ ॥
har kee bhagat mukat baho karay.
Devotional worship of God, liberates many from vices.
ستایش فداکارانه ی خداوند بسیاری از گناهان را از بین می برد.

ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗਿ ਕੇਤੇ ਤਰੇ ॥੭॥
naanak jan sang kaytay taray. ||7||
O’ Nanak, many others who stay in the company His devotees, swim across the world-ocean of vices. ||7||
ای نانک، بسیاری از بقیه افرادی که پیرو او باقی می مانند از دریای گناهان دنیوی می گذرند.

ਪਾਰਜਾਤੁ ਇਹੁ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ॥
paarjaat ih har ko naam.
The Name of God is like ‘Paarijat’ (mythical Elysian Tree of miraculous powers).
نام خداوند مانند پریجات است (درخت مرموزی با قدرت های ماورایی).

ਕਾਮਧੇਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥
kaamDhayn har har gun gaam.
Singing God’s praises is like the kaamdhen (mythical cow) that can grant all wishes.
خواندن ستایش خداوند مانند کامدهن (گاو اسرارآمیز) است که می تواند همه آرزوها را تضمین کند.

ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ॥
sabh tay ootam har kee kathaa.
Discourse on God’s virtues is of greater importance than all other talks.
صحبت در مورد ویژگی های خداوند اهمیتی فراتر از صحبت های دیگر دارد.

ਨਾਮੁ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ ॥
naam sunat darad dukh lathaa.
Listening the Naam, pain and sorrow are removed.
با گوش دادن به نعمت ها، درد و غم ها از بین می رود.

ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੈ ॥
naam kee mahimaa sant rid vasai.
The Glory of the Naam dwells in the hearts of His Saints.
عزت نعم در قلب پرهیزکاران رخنه می کند.

ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪਿ ਦੁਰਤੁ ਸਭੁ ਨਸੈ ॥
sant partaap durat sabh nasai.
By the blessings of His Saints, all sins are dispelled.
به لطف پرهیزکاران او همه گناهان از بین می رود.

ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥
sant kaa sang vadbhaagee paa-ee-ai.
The company of the Saints is obtained by great good fortune.
همراهی با پرهیزکاران با شانس خوب به دست می آید.

ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥
sant kee sayvaa naam Dhi-aa-ee-ai.
By following the Saint’s (Guru’s) teaching one maditates on Naam
با پیروی از معلم مذهبی، فرد نعم را عبادت می کند.

ਨਾਮ ਤੁਲਿ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥
naam tul kachh avar na ho-ay.
There is nothing equal to the Naam.
هیچ چیزی برابر با نعم وجود ندارد.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੮॥੨॥
naanak gurmukh naam paavai jan ko-ay. ||8||2||
O’ Nanak, rare are the one who receive Naam from the Guru. ||8||2||
ای نانک، به ندرت کسی هست که نعم را از معلم مذهبی دریافت کند.

ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ਬਹੁ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢਢੋਲਿ ॥
baho saastar baho simritee paykhay sarab dhadhol.
I have seen and searched many Shastras and Simritees (the holy books on faith, rituals and codes of conduct).
من شاسترا و سیمریتز های زیادی را دیده ام و جستجو گرده ام(کتاب های مقدس در مورد تعالیم، تشریفات و رمزهای اجرایی).

ਪੂਜਸਿ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ॥੧॥
poojas naahee har haray naanak naam amol. ||1||
O’ Nanak, the teachings in these holy books do not reach anywhere near the merit of meditating upon the priceless Name of God. ||1||
ای نانک، تعالیم در این کتب مقدس به جایی در نزدیکی معیار عبادت نام خداوند نمی رسد.

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭਿ ਧਿਆਨ ॥
jaap taap gi-aan sabh Dhi-aan.
If one performs ritual recitations, undergoes penances, acquires spiritual knowledge and concentrates in all sorts of meditation,
اگر فردی ازبرخوانی های معنوی را اجرا کند، دستخوش توبه می شود و به دانش معنوی می رسد و در همه نوع عبادت متمرکز می گردد.

ਖਟ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਵਖਿਆਨ ॥
khat saastar simrit vakhi-aan.
gives sermons on six shastras and Smritis ( books of spiritual knowledge),
در مورد شش شاسترا و سمیریتز خطبه می دهد.

ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧ੍ਰਮ ਕਿਰਿਆ ॥
jog abhi-aas karam Dharam kiri-aa.
practices Yoga and righteous conduct;
یوگا و اجرای درست را تمرین می کند؛

ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ ॥
sagal ti-aag ban maDhay firi-aa.
renunciates everything and wanders around in the wilderness;
هر چیزی را ترک می کند و در صحرا سرگردان می شود.

ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ॥
anik parkaar kee-ay baho jatnaa.
performs all sorts of efforts to please God,
همه نوع تلاش برای رضایت خداوند انجام می دهد،

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ ॥
punn daan homay baho ratnaa.
donates to charities and performs havan (sacred fire) by burning lot of oil;
صدقه می دهد و با سوزاندن نفت فراوان، آتش مقدس هاون را اجرا می کند.

ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਇ ਹੋਮੈ ਕਰਿ ਰਾਤੀ ॥
sareer kataa-ay homai kar raatee.
gets the body cut into tiny pieces and burn them in the ceremonial fire,
بدن را به تکه های کوچک تقسیم می کند و آنها را در آتش نمادین می سوزاند.

ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ॥
varat naym karai baho bhaatee.
observes fasts and all kinds of rituals with strict routine,
روزه و انواع دیگر تشریفات مذهبی را با برنامه سخت گیرانه انجام می دهد،

ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੀਚਾਰ ॥
nahee tul raam naam beechaar.
all these are still not equal in merit to contemplation on God’s Name,
همه اینها هنوز برابر با معیار تعمق در مورد نام خداوند نیستند،

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਇਕ ਬਾਰ ॥੧॥
naanak gurmukh naam japee-ai ik baar. ||1||
even if, O’ Nanak, the Name of God, received through the Guru, is recited once with love and devotion.||1||
حتی اگر نام خداوند از طریق معلم مذهبی هم دریافت شود با عشق و وفاداری تکرار می شود.

ਨਉ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰੁ ਜੀਵੈ ॥
na-o khand parithmee firai chir jeevai.
If one travels the entire world and lives a long life,
اگر فرد عمر طولانی داشته باشد و کل دنیا را بگردد،

ਮਹਾ ਉਦਾਸੁ ਤਪੀਸਰੁ ਥੀਵੈ ॥
mahaa udaas tapeesar theevai.
totally detached from the world as a great ascetic,
کلا از دنیا قطع رابطه کند،

ਅਗਨਿ ਮਾਹਿ ਹੋਮਤ ਪਰਾਨ ॥
agan maahi homat paraan.
sacrifices his life in Sacred Fire,
زندگی خود را فدای آتش معنوی کند

ਕਨਿਕ ਅਸ੍ਵ ਹੈਵਰ ਭੂਮਿ ਦਾਨ ॥
kanik asav haivar bhoom daan.
gives away gold, horses, elephants and land in charity;
طلا، اسب ها، فیل ها و زمین هایش را به خیریه بدهد؛

ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ॥
ni-ulee karam karai baho aasan.
practices techniques of inner cleansing and all sorts of Yogic postures;
فنون پاکی درونی و انواع موقعیت های یوگا را تمرین کند،

ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤਿ ਸਾਧਨ ॥
jain maarag sanjam at saaDhan.
adopts the self-mortifying ways of the Jains and great spiritual disciplines;
روش های خود رنج دهی بودایی و قوانین معنوی بزرگ را بپذیرد؛

ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰਿ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਵੈ ॥
nimakh nimakh kar sareer kataavai.
gets his body cut piece by piece,
بدن خود را تکه تکه کند،

ਤਉ ਭੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥
ta-o bhee ha-umai mail na jaavai.
even then,the filth of ego shall not depart.
حتی آن وقت هم بدی نفس از بین نمی رود.

ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਸਮਸਰਿ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ॥
har kay naam samsar kachh naahi.
There is nothing that can equal the Name of God.
هیچ چیزی نیست که برابر با نام خداوند باشد.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਗਤਿ ਪਾਹਿ ॥੨॥
naanak gurmukh naam japat gat paahi. ||2||
O’ Nanak, Guru’s followers obtain a supreme spiritual state by meditating on God’s Name with love and devotion ||2||
ای نانک، پیروان معلم مذهبی با عبادت نام خداوند به موقعیت معنوی بالایی دست می یابند.

ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ ॥
man kaamnaa tirath dayh chhutai.
Some people may desire to die at a sacred place;
برخی مردم ممکن است بخواهند در مکان مقدس بمیرند؛

ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨੁ ਨ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ ॥
garab gumaan na man tay hutai.
but even then, egotistical pride does not diminish from the mind.
اما آن زمان هم خودپسندی از ذهن دور نخواهد شد.

ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਤਿ ॥
soch karai dinas ar raat.
One may practice cleansing baths at holy places day and night,
فرد ممکن است شب و روز خود را در حمام های اماکن مقدس تظهیر کند،

ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤਿ ॥
man kee mail na tan tay jaat.
but the filth of mind does not leave the body.
اما چرک ذهن از بدن دور نخواهد شد.

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ॥
is dayhee ka-o baho saaDhnaa karai.
One may subject the body to all sorts of disciplines,
فرد ممکن است بدن را مورد هدف انواع قوانین قرار دهد

ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ ॥
man tay kabhoo na bikhi-aa tarai.
the evil passions do not depart from the mind.
وسوسه های اهریمن از ذهن دور نخواهد شد.

ਜਲਿ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤਿ ॥
jal Dhovai baho dayh aneet.
One may wash this transitory body with loads of water,
فرد ممکن است جسم خود را با فشارهای آب بشوید،

ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ ॥
suDh kahaa ho-ay kaachee bheet.
but how can a wall of mud be washed clean?
اما دیوار لجن چگونه شسته خواهد شد؟

ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ॥
man har kay naam kee mahimaa ooch.
O, my mind, greatest is the glory of God’s Name.
ای ذهن من، بزرگ ترین اینها نام خداوند است.

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਉਧਰੇ ਪਤਿਤ ਬਹੁ ਮੂਚ ॥੩॥
naanak naam uDhray patit baho mooch. ||3||
O’ Nanak, so many sinners get saved from vices by loving contemplation of Naam.||3||
ای نانک، گناهکاران زیادی با عبادت نعم از گناهان نجات یافته اند.

ਬਹੁਤੁ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਬਿਆਪੈ ॥
bahut si-aanap jam kaa bha-o bi-aapai.
By becoming extra clever, one is afflicted with fear of death,
با هوشیاری زیاد فرد از ترس مرگ رها می شود.