Persian Page 264

ਅਸਟਪਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ॥
jah maat pitaa sut meet na bhaa-ee.
Where there is no mother, father, children, friends or siblings to help you.
جایی که هیچ پدر، مادر، فرزند یا دوستی برای کمک به تو نیست.

ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੈ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ॥
man oohaa naam tayrai sang sahaa-ee.
O’ my mind, there, only God’s Name, shall be with you as your help and support.
ای ذهن من، در آنجا تنها نعمت های خداوند باید با تو باشند تا به تو کمک کنند.

ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ॥
jah mahaa bha-i-aan doot jam dalai.
Where thearmies of dreadful demons try to crush you,
وقتی بازوان اهرین وحشتناک تلاش می کند تو را شکست دهد،

ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਸੰਗਿ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ॥
tah kayval naam sang tayrai chalai.
there, only the Naam shall go along with you.
در آنجا تنها نعم باید همراه تو باشد.

ਜਹ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥
jah muskal hovai at bhaaree.
where you are in extremely difficult situation,
وقتی در موقعیت واقعاسختی هستی،

ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਉਧਾਰੀ ॥
har ko naam khin maahi uDhaaree.
there God’s Name shall rescue you in an instant.
در ان لحظه نام خداوند باید تو را ایمن کند.

ਅਨਿਕ ਪੁਨਹਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਤਰੈ ॥
anik punahcharan karat nahee tarai.
By performing countless religious rituals, one is not saved from the sins.
با انجام آیین مذهبی بیشمار، فرد از گناهان نجات نمی یابد.

ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਕੋਟਿ ਪਾਪ ਪਰਹਰੈ ॥
har ko naam kot paap parharai.
The Name of God washes off millions of sins.
نام خداوند میلیون ها گناه را از بین می برد.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥
gurmukh naam japahu man mayray.
Therefore, O’ my mind, meditate on God’s Name with the Guru’s Blessing,
بنابراین ای ذهن من، نام خداوند را به لطف معلم مذهبی عبادت کن.

ਨਾਨਕ ਪਾਵਹੁ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥੧॥
naanak paavhu sookh ghanayray. ||1||
and, O’ Nanak, you shall obtain countless joys. ||1||
و ای نانک، تو باید به لذت های بیشماری دست یابی.

ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ॥
sagal sarisat ko raajaa dukhee-aa.
Even as a king of the entire world, one remains in distress.
فردی مانند پادشاه کل جهان نیز در بلایا می ماند.

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹੋਇ ਸੁਖੀਆ ॥
har kaa naam japat ho-ay sukhee-aa.
But by meditating on God’s Name, one obtains peace.
اما با عبادت نام خداوند فرد به صلح و ارامش می رسد.

ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧੁ ਨ ਪਰੈ ॥
laakh karoree banDh na parai.
Even huge amounts of wealth does not end the desire for more.
حتی مقادیر زیاد ثروت هم تمالات را پایان نمی دهد.

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ ॥
har kaa naam japat nistarai.
By meditating on God’s Name, one escapes from the intense desire for Maya.
با عبادت نام خداوند فرد از تمایل شدید به مایا فرار می کند.

ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨ ਬੁਝਾਵੈ ॥
anik maa-i-aa rang tikh na bujhaavai.
By remaining absorbed in the countless worldly pleasures, one’s desire for more worldly possessions, is not quenched.
با غرق ماندن در لذت های بیشمار دنیوی، تمایل فرد به موقعیت های دنیوی فروکش نمی کند.

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਆਘਾਵੈ ॥
har kaa naam japat aaghaavai.
By remembering God with love and devotion, one is satiated from Maya.
یا یادآوری خداوند با عشق و پرستش، فرد از مایا اشباع می شود.

ਜਿਹ ਮਾਰਗਿ ਇਹੁ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ ॥
jih maarag ih jaat ikaylaa.
Upon the journey, which the soul must take alone,
در طول سفری که روح باید تنها بماند

ਤਹ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੰਗਿ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ ॥
tah har naam sang hot suhaylaa.
there, only God’s Name is with the soul as a comforter.
در آنجا تنها نام خداوند باید به عنوان ارامبخش با روح بماند.

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ॥
aisaa naam man sadaa Dhi-aa-ee-ai.
O’ my mind, meditate forever on such a Name.
ای ذهن من، همواره چنین نامی را ستایش کن.

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈਐ ॥੨॥
naanak gurmukh param gat paa-ee-ai. ||2||
O’ Nanak, the supreme spiritual state is obtained through the Guru’s grace. ||2||
ای نانک، حالت معنوی برتر از طریق لطف معلم مذهبی به دست می آید.

ਛੂਟਤ ਨਹੀ ਕੋਟਿ ਲਖ ਬਾਹੀ ॥
chhootat nahee kot lakh baahee.
Even with the support of millions of brothers, one can’t save oneself from vices.
حتی با حمایت میلیون ها برادر نیز فرد نمی تواند خود را از گناهان نجات دهد.

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਤਹ ਪਾਰਿ ਪਰਾਹੀ ॥
naam japat tah paar paraahee.
By meditating on Naam, one swims across the worldly-ocean of vices,
با عبادت نعم؛ فرد از اقیانوس گناهان دنیوی شنا می کند.

ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਜਹ ਆਇ ਸੰਘਾਰੈ ॥
anik bighan jah aa-ay sanghaarai.
Where countless misfortunes threaten to destroy you,
وقتی بدشانسی های بیشمار شما را تهدید به ویرانی می کنند،

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥
har kaa naam tatkaal uDhaarai.
There the Name of God shall rescues you in an instant.
در آنجا نام خداوند باید تو را در لحظه نجات دهد.

ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਜਨਮੈ ਮਰਿ ਜਾਮ ॥
anik jon janmai mar jaam.
Through countless incarnations, people are born and die.
از طریق تجسم های بیشمار، مردم به دنیا می آیند و می میرند.

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥
naam japat paavai bisraam.
But reciting God’s Name, the soul rests in peace and becomes one with God.
با تکرار نام خداوند، روح در آرامش می ماند و با خدا یکی می شود.

ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲੁ ਕਬਹੁ ਨ ਧੋਵੈ ॥
ha-o mailaa mal kabahu na Dhovai.
The one soiled with filth of ego, can never washes off this filth .
کسی که آلوده به کثیفی نفس شود هرگز از این آلودگی تمیز نمی شود.

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕੋਟਿ ਪਾਪ ਖੋਵੈ ॥
har kaa naam kot paap khovai.
The Name of God erases millions of sins.
نام خداوند میلیون ها گناه را از بین می برد.

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਰੰਗਿ ॥
aisaa naam japahu man rang.
O’ my mind, recite such a Name with love.
ای ذهن من، چنین نامی را با عشق تکرار کن.

ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥੩॥
naanak paa-ee-ai saaDh kai sang. ||3||
O’ Nanak, God’s Name is realized in the Company of the Holy. ||3||
ای نانک، نام خداوند با همراهی خداوند شناخته می شود.

ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹਿ ਨ ਕੋਸਾ ॥
jih maarag kay ganay jaahi na kosaa.
On that path of life’s journey where the miles cannot be counted,
در ان مسیر سفر زندگی که در آن مایل ها را نمی توان حساب کرد،

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਊਹਾ ਸੰਗਿ ਤੋਸਾ ॥
har kaa naam oohaa sang tosaa.
there the Name of the God is your sustenance.
نام خداوند نگهدار توست.

ਜਿਹ ਪੈਡੈ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ॥
jih paidai mahaa anDh gubaaraa.
On the journey of life where there is total pitch-black darkness of ignorance,
در سفر زندگی که در آن تاریکی کامل غفلت وجود دارد

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸੰਗਿ ਉਜੀਆਰਾ ॥
har kaa naam sang ujee-aaraa.
the Name of God is the Light with you.
نام خداوند چراغ توست.

ਜਹਾ ਪੰਥਿ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨ ਸਿਞਾਨੂ ॥
jahaa panth tayraa ko na sinjaanoo.
On that journey of life where no one knows you,
در این سفر زندگی که کسی تو را نمی شناسد،

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਤਹ ਨਾਲਿ ਪਛਾਨੂ ॥
har kaa naam tah naal pachhaanoo.
there God’s Name is your true friend.
نام خداوند دوست واقعی توست.

ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਤਪਤਿ ਬਹੁ ਘਾਮ ॥
jah mahaa bha-i-aan tapat baho ghaam.
Where (in the journy of life) there is terrible scorching heat of vices,
در سفر زندگی که در ان گرمای سوزان وحشتناک گناهان وجود دارد،

ਤਹ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਊਪਰਿ ਛਾਮ ॥
tah har kay naam kee tum oopar chhaam.
there, the Name of the God will provide you protection.
نام خداوند از تو حمایت خواهد کرد.

ਜਹਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝੁ ਆਕਰਖੈ ॥
jahaa tarikhaa man tujh aakrakhai.
O’ my mind, where the craving for worldly possessions torments you,
ای ذهن من، جایی که اشتیاق به موقعیت های دنیوی تو را وسوسه می کند،

ਤਹ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਰਖੈ ॥੪॥
tah naanak har har amrit barkhai. ||4||
There, O’ Nanak, God’s Name acts like Nectar to control your desires. ||4||
ای نانک، در آنجا نام خداوند به عنوان شهدی برای کنترل آرزوهای تو عمل می کند.

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨਿ ਨਾਮੁ ॥
bhagat janaa kee bartan naam.
For the devotee, God’s Name is an article of daily use.
برای پیروان، نام خداوند موضوع کاربرد روزانه است.

ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥
sant janaa kai man bisraam.
God’s Name dwells in the mind of the devotees.
نام خداوند در ذهن پیروان رخنه می کند.

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ ॥
har kaa naam daas kee ot.
God’s Name is the Support of His humble devotees.
نام خداوند حامی پیروان فروتن خداوند است.

ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟਿ ॥
har kai naam uDhray jan kot.
Millions are saved from vices by remembering God’s Name.
میلیون ها نفر با یادآوری نام خداوند از گناهان دور می مانند.

ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥
har jas karat sant din raat.
God’s devotees recite His praises day and night,
پیروان خداوند ستایش او را شبانه روز تکرار می کنند.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਉਖਧੁ ਸਾਧ ਕਮਾਤਿ ॥
har har a-ukhaDh saaDh kamaat.
and they acquire the medicine of Naam which cures the malady of self-conciet.
و دوای نعم را به دست می آورند که مرض تحصین خود را درمان می کند.

ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥
har jan kai har naam niDhaan.
God’s Name is the real treasure of God’s devotees.
نام خداوند گنج واقعی پیروان خداست.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ ॥
paarbarahm jan keeno daan.
The Supreme God has blessed His devotees with this gift of Naam.
خداوند قادر با هدیه ی نعم به پیروان خود لطف می کند.

ਮਨ ਤਨ ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ ॥
man tan rang ratay rang aikai.
Mind and body are imbued with ecstasy in the Love of the One God.
ذهن و جسم در عشق خداوند غوطه ور می شوند.

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤਿ ਬਿਬੇਕੈ ॥੫॥
naanak jan kai birat bibaykai. ||5||
O’ Nanak, His devotees acquire the divine intellect to differentiate between right and wrong. ll5ll
ای نانک، پیروان او به هوش مقدس برای تمایز بین درست و غلط می رسند.

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ॥
har kaa naam jan ka-o mukat jugat.
For his devotees, God’s Name is the only way to freedom from the bonds of Maya.
برای پیروان خداوند، نام او تنها راه آزادی از مرزهای مایا است.

ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਜਨ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭੁਗਤਿ ॥
har kai naam jan ka-o taripat bhugat.
To His devotees, God’s Name provides contentment from Maya.
برای پیروان خداوند، نام او رهایی از مایا را فراهم می کند.

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗੁ ॥
har kaa naam jan kaa roop rang.
God’s Name is the beauty and delight of His devotees.
نام خدا زیبایی و لذت دلسوزان اوست.

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨ ਭੰਗੁ ॥
har naam japat kab parai na bhang.
By remembering God’s Name, one never faces any obstacles in life.
با یادآوری نام خداوند، فرد هرگز با مانعی در زندگی مواجه نمی شود.

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥
har kaa naam jan kee vadi-aa-ee.
God’s Name is the true glory of His devotees.
نام خداوند عزت واقعی برای پیروان اوست.

ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥
har kai naam jan sobhaa paa-ee.
Through God’s name His devotees receives honor.
از طریق نام خداوند، پیروان او به عزت و افتخار می رسند.