Malaysian Page 922

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ਮਿਲਿਆ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜੋਗੋ ॥੩੪॥
kahai naanak parabh aap mili-aa karan kaaran jogo. ||34||
Nanak says, God Himself, who is capable of doing everything, has met me.
Nanak berkata, Tuhan sendiri, yang mampu melakukan segalanya, telah menemuiku.

ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇ ਕੈ ਕਿਆ ਤੁਧੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥
ay sareeraa mayri-aa is jag meh aa-ay kai ki-aa tuDh karam kamaa-i-aa.
O’ my body, what worthwhile deeds have you done by coming into this world?
Wahai tubuhku, apakah perbuatan yang berharga yang telah kau lakukan dengan masuk ke dunia ini?

ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧੁ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ॥
ke karam kamaa-i-aa tuDh sareeraa jaa too jag meh aa-i-aa.
Yes, O my body, since you came into this world, what good deeds have you done?
Ya, wahai tubuhku, sejak kau datang ke dunia ini, perbuatan baik apa yang telah kau lakukan?

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਰਚਨੁ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰਿ ਮਨਿ ਨ ਵਸਾਇਆ ॥
jin har tayraa rachan rachi-aa so har man na vasaa-i-aa.
You have not enshrined in your mind that God who created you.
Kau tidak mengabadikannya di dalam fikiranmu bahawa Tuhan yang menciptakanmu.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ॥
gur parsaadee har man vasi-aa poorab likhi-aa paa-i-aa.
By the Guru’s Grace, God dwells in the mind of the person whose pre-ordained destiny is fulfilled.
Dengan Belas Kasih Guru, Tuhan menetap di dalam fikiran orang yang takdirnya telah ditentukan.

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਆ ਜਿਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥੩੫॥
kahai naanak ayhu sareer parvaan ho-aa jin satgur si-o chit laa-i-aa. ||35||
Nanak says, he who has focused his mind on the Guru’s teachings, has achieved the purpose of human life and is approved in God’s presence.
Nanak mengatakan, dia yang memusatkan pemikirannya pada ajaran Guru, telah mencapai tujuan hidup manusia dan diterima dalam kehadiran Tuhan.

ਏ ਨੇਤ੍ਰਹੁ ਮੇਰਿਹੋ ਹਰਿ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੇਖਹੁ ਕੋਈ ॥
ay naytarahu mayriho har tum meh jot Dharee har bin avar na daykhhu ko-ee.
O’ my eyes, God has infused His Light into you; therefore do not behold anybody other than God (rather see God pervading in everybody and everywhere).
Wahai mataku, Tuhan telah memasukkan Cahaya-Nya ke dalam dirimu; oleh itu jangan melihat orang lain selain Tuhan (lebih baik melihat Tuhan meresap dalam setiap orang dan di mana sahaja)

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੇਖਹੁ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥
har bin avar na daykhhu ko-ee nadree har nihaali-aa.
Do not see anything else except God pervading everywhere, God alone is worthy of beholding
Jangan melihat perkara lain kecuali Tuhan yang berada di mana-mana, hanya Tuhan yang layak untuk dilihat

ਏਹੁ ਵਿਸੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਏਹੁ ਹਰਿ ਕਾ ਰੂਪੁ ਹੈ ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥
ayhu vis sansaar tum daykh-day ayhu har kaa roop hai har roop nadree aa-i-aa.
O’ my eyes, this entire world which you are beholding is the manifestation of God; it is this form of God, which my eyes are seeing.
Wahai mataku, seluruh dunia yang kau lihat ini adalah manifestasi Tuhan; inilah bentuk Tuhan, yang dilihat oleh mataku.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰਿ ਇਕੁ ਹੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
gur parsaadee bujhi-aa jaa vaykhaa har ik hai har bin avar na ko-ee.
By the Guru’s Grace, I have realized this, and now wherever I see, I only see one God, and except God there is no one else.
Dengan Belas Kasih Guru, aku telah menyedari hal ini, dan sekarang di mana sahaja aku melihat, aku hanya melihat satu Tuhan, dan kecuali Tuhan tidak ada yang lain.

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹਿ ਨੇਤ੍ਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਹੋਈ ॥੩੬॥
kahai naanak ayhi naytar anDh say satgur mili-ai dib darisat ho-ee. ||36||
Nanak says: Previously these eyes were spiritually blind, upon meeting the true Guru the divine light came in them and now these eyes see God everywhere.
Nanak berkata: Sebelumnya mata ini buta secara rohani, setelah bertemu dengan Guru yang sejati, cahaya ketuhanan masuk ke dalam mereka dan sekarang mata ini melihat Tuhan di mana-mana.

ਏ ਸ੍ਰਵਣਹੁ ਮੇਰਿਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ॥
ay sarvanhu mayriho saachai sunnai no pathaa-ay.
O my ears, you are sent here only to listen to God’s praises.
Wahai telingaku, kau dihantar ke sini hanya untuk mendengarkan puji-pujian Tuhan.

ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰਿ ਲਾਏ ਸੁਣਹੁ ਸਤਿ ਬਾਣੀ ॥
saachai sunnai no pathaa-ay sareer laa-ay sunhu sat banee.
Yes, you are attached to the body and sent here to listen to the Guru’s divine words of God’s praises.
Ya, kau dilekatkan pada badan dan dihantar ke sini untuk mendengarkan kata-kata ketuhanan Guru tentang puji-pujian Tuhan.

ਜਿਤੁ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਸਿ ਸਮਾਣੀ ॥
jit sunee man tan hari-aa ho-aa rasnaa ras samaanee.
The mind and body are rejuvenated by listening to the Guru’s divine words of God’s praises and the tongue becomes immersed in the nectar of Naam.
Fikiran dan badan disegarkan dengan mendengar kata-kata ketuhanan Guru tentang puji-pujian Tuhan dan lidah menjadi tenggelam di dalam nektar Naam.

ਸਚੁ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ॥
sach alakh vidaanee taa kee gat kahee na jaa-ay.
God is so wondrous and incomprehensible, His state cannot be described.
Tuhan sangat luar biasa dan tidak dapat difahami, keadaan-Nya tidak dapat digambarkan.

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸੁਣਹੁ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋਵਹੁ ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ॥੩੭॥
kahai nanak amrit naam sunhu pavitar hovhu saachai sunnai no pathaaay. ||37||
Nanak says, listen to the ambrosial Naam and become immaculate, you were created only to listen to the divine Word.
Nanak berkata, dengarkan Naam ambrosia dan menjadi bersih sempurna, kau diciptakan hanya untuk mendengarkan kata-kata ketuhanan.

ਹਰਿ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥
har jee-o gufaa andar rakh kai vaajaa pavan vajaa-i-aa.
Placing the soul in the body-cave, God blew the breath of life into it like blowing air into a musical instrument.
Menempatkan jiwa di dalam gua-tubuh, Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalamnya seperti meniup udara pada alat muzik.

ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਉਣ ਨਉ ਦੁਆਰੇ ਪਰਗਟੁ ਕੀਏ ਦਸਵਾ ਗੁਪਤੁ ਰਖਾਇਆ ॥
vajaa-i-aa vaajaa pa-un na-o du-aaray pargat kee-ay dasvaa gupat rakhaa-i-aa.
Yes, God blew the breath of life into the body and revealed the nine body organs through the nine doors (two eyes, two ears, two nostrils, one tongue, and two outlets for urine and excreta) but He kept the tenth door hidden.
Ya, Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam tubuh dan mengungkapkan sembilan organ tubuh melalui sembilan pintu (dua mata, dua telinga, dua lubang hidung, satu lidah, dan dua saluran keluar untuk air kencing dan najis) tetapi Dia menyembunyikan pintu kesepuluh.

ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਇਕਨਾ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥
gurdu-aarai laa-ay bhaavnee iknaa dasvaa du-aar dikhaa-i-aa. I
To whom God blessed with love for Naam through the Guru, He revealed them the tenth door also.
Kepada siapa yang Tuhan memberkati Naam melalui Guru, Dia juga menunjukkan pintu kesepuluh kepada mereka.

ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧਿ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ॥
tah anayk roop naa-o nav niDh tis daa ant na jaa-ee paa-i-aa.
In that supreme spiritual state where the tenth door has been revealed, one realizes the limitless wealth of God’s Name in many beautiful forms.
Dalam keadaan rohani tertinggi di mana pintu kesepuluh telah dinyatakan, seseorang menyedari kekayaan Nama Tuhan tanpa batas dalam banyak bentuk yang indah.

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਪਿਆਰੈ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩੮॥
kahai nanak har piaarai jeeo gufaa andar rakh kai vajaa pavan vajaaiaa. ||38||
Nanak says, placing the soul in the body-cave, dear God blew the breath of life into it like blowing air into a musical instrument.
Nanak berkata, menempatkan jiwa di dalam gua-tubuh, Tuhan yang dikasihi menghembuskan nafas hidup ke dalamnya seperti meniup udara ke alat muzik.

ਏਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਘਰਿ ਗਾਵਹੁ ॥
ayhu sachaa sohila saachai ghar gaavhu.
Sing this true song of praises of God in the holy congregation
Nyanyikan lagu puji-pujian Tuhan yang sejati ini dalam jemaah suci

ਗਾਵਹੁ ਤ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰਿ ਸਾਚੈ ਜਿਥੈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਧਿਆਵਹੇ ॥
gaavhu ta sohila ghar saachai jithai sadaa sach Dhi-aavhay.
Yes, Sing this song of bliss in the holy congregation, where they always lovingly meditate on the eternal God.
Ya, Nyanyikan lagu kebahagiaan ini dalam jemaah suci, di mana mereka selalu bermeditasi pada Tuhan yang abadi.

ਸਚੋ ਧਿਆਵਹਿ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵਹੇ ॥
sacho Dhi-aavahi jaa tuDh bhaaveh gurmukh jinaa bujhaavhay.
O’ God, they meditate on You only when it so pleases You, and to whom You bless with this understanding through the Guru.
Wahai Tuhan, mereka merenungkan-Mu hanya ketika ia sangat menyenangkan-Mu, dan kepada yang Engkau memberkati pengertian ini melalui Guru.

ਇਹੁ ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਵਹੇ ॥
ih sach sabhnaa kaa khasam hai jis bakhsay so jan paavhay.
The eternal God is the Master of all, only they realize Him upon whom He becomes gracious.
Tuhan yang abadi adalah Penguasa bagi semua, hanya mereka yang menyedari Dia menjadi pemurah.

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੁ ਸੋਹਿਲਾ ਸਚੈ ਘਰਿ ਗਾਵਹੇ ॥੩੯॥
kahai naanak sach sohilaa sachai ghar gaavhay. ||39||
Nanak says, joining the holy congregation, they sing the praise of God.
Nanak berkata, ketika bergabung dengan jemaat suci, mereka menyanyikan puji-pujian Tuhan.

ਅਨਦੁ ਸੁਣਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥
anad sunhu vadbhaageeho sagal manorath pooray.
O’ fortunate ones, listen to the song of bliss; by listening to this song, all your wishes shall be fulfilled.
Wahai yang beruntung, dengarlah lagu kebahagiaan; dengan mendengar lagu ini, semua keinginanmu akan dipenuhi.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ॥
paarbarahm parabh paa-i-aa utray sagal visooray.
Those who have listened to the song of bliss have realized God, and all their worries have been removed
Mereka yang telah mendengarkan lagu kebahagiaan telah menyedari Tuhan, dan semua kerisauan mereka telah dihilangkan.

ਦੂਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥
dookh rog santaap utray sunee sachee banee.
By listening to the Divine Word, all their sorrows and miseries have departed.
Dengan mendengar kata-kata ketuhanan, semua kesedihan dan penderitaan mereka telah hilang.

ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥
sant saajan bha-ay sarsay pooray gur tay jaanee.
By understanding the divine word from the true Guru, all the saints and friends become delighted.
Dengan memahami kata-kata ketuhanan dari Guru sejati, semua orang kudus dan rakan-rakan menjadi gembira.

ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿਤੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥
suntay puneet kahtay pavit satgur rahi-aa bharpooray.
Those who listen to or utter the word of the Guru, become immaculate as they see the true Guru in this hymn, the song of bliss.
Mereka yang mendengar atau mengucapkan kata-kata Guru, menjadi bersih sempurna ketika mereka melihat Guru yang sebenarnya dalam hymn (lagu pujian keagamaan) ini, lagu kebahagiaan.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ॥੪੦॥੧॥
binvant naanak gur charan laagay vaajay anhad tooray. ||40||1||
Nanak humbly submits that those who focus on the Guru’s word, bliss wells up within them as if non-stop divine melodies are playing in their mind.
Nanak dengan rendah hati menyatakan bahawa mereka yang memusatkan perhatian pada kata-kata Guru, kebahagian bertambah baik di dalam diri mereka seolah-olah melodi ketuhanan tanpa henti bermain dalam fikiran mereka.