Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 72

Page 72

ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਲੋਚਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥ 사티구루는 신과 인간, 현자, 현자가 성취하고자 하는 주님에 대해 말씀해 주었습니다. 4
ਸਤਸੰਗਤਿ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ॥ 사산기는 어떻게 알 수 있을까
ਜਿਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥ 주님의 이름이 그곳에서 발음됩니다
ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੫॥ 오, 나낙! 하리남은 신의 명령이며, 이것은 전문가 지에 의해 나에게 설명되었습니다. 5
ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ॥ 이 세상은 의심으로 인해 혼란에 누워있다
ਆਪਹੁ ਤੁਧੁ ਖੁਆਇਆ ॥ 주! 여러분 자신은 존재의 행보에 따라 그들을 잊어 버렸습니다
ਪਰਤਾਪੁ ਲਗਾ ਦੋਹਾਗਣੀ ਭਾਗ ਜਿਨਾ ਕੇ ਨਾਹਿ ਜੀਉ ॥੬॥ 그 운명이 하나님을 만나지 않는 사람들은, 그들은 비요기니 여자처럼 매일 고통을 겪습니다. 6
ਦੋਹਾਗਣੀ ਕਿਆ ਨੀਸਾਣੀਆ ॥ 두하긴 여성의 목표는 무엇입니까
ਖਸਮਹੁ ਘੁਥੀਆ ਫਿਰਹਿ ਨਿਮਾਣੀਆ ॥ 그들은 남편에 의해 무시되는 존중없이 방황
ਮੈਲੇ ਵੇਸ ਤਿਨਾ ਕਾਮਣੀ ਦੁਖੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ਜੀਉ ॥੭॥ 그 불행한 여성의 의상은 더럽고 매일 고통속에서 밤을 보냅니다. 7
ਸੋਹਾਗਣੀ ਕਿਆ ਕਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥ 수하긴은 어떤 선행을 얻었는가
ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ 하나님은 그에게 이전 출생의 어떤 선한 행동의 열매를 주셨습니다
ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਕੈ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥੮॥ 하나님은 그분의 은혜로 그들을 그분과 함께 데리고 다하시느라. 8
ਹੁਕਮੁ ਜਿਨਾ ਨੋ ਮਨਾਇਆ ॥ 신성한 명령에 순종한 호기심 많은 존재들,
ਤਿਨ ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ॥ 그들은 전문가의 참된 가르침을 그들의 마음에 유지합니다
ਸਹੀਆ ਸੇ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ਜੀਉ ॥੯॥ 그러한 친구들은 사티야바티의 아내로, 피야를 사랑합니다. 9
ਜਿਨਾ ਭਾਣੇ ਕਾ ਰਸੁ ਆਇਆ ॥ 하나님의 뜻에 따라 행복을 경험하는 사람,
ਤਿਨ ਵਿਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 의심은 그들 안에서 사라집니다
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ ਜੋ ਸਭਸੈ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੦॥ 오, 나낙! 사티구루는 모든 사람을 하나님과 단합시키는 친절한 사람입니다. 10
ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ 그는 사티구루를 만나 하리나암의 열매를 맺는다
ਜਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਅਹਕਰਣੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 누가 그의 자존심을 파괴
ਦੁਰਮਤਿ ਕਾ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਭਾਗੁ ਬੈਠਾ ਮਸਤਕਿ ਆਇ ਜੀਉ ॥੧੧॥ 그의 희미한 마음의 고통은 완화되고 그의 머리에 재산이있다. 11
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ॥ 주! 당신의 목소리는 꿀과 같습니다
ਤੇਰਿਆ ਭਗਤਾ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀਆ ॥ 그것은 당신의 신도들의 마음에 새겨져 있습니다
ਸੁਖ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿਐ ਆਪਣੀ ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਨਿਸਤਾਰਿ ਜੀਉ ॥੧੨॥ 그것은 진정한 행복이 달성되고 당신의 은혜에 의해 당신은 Bhavsagar에서 신봉자를 교차하는 당신의 서비스에있습니다. 12
ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੀਐ ॥ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥ 사티구루와의 만남은 그때만 이해된다하나님의 이름이 이 연합에 의해 발음된다면
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੁ ਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਥਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥੧੩॥ 아무도 사구루없이 주님을받지 못했습니다. 온 세상이 종교적인 일을 하는 것에 지쳐 있습니다. 13
ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਘੁਮਾਇਆ ॥ 나는 내 사구루에 발리하르에 가서
ਜਿਨਿ ਭ੍ਰਮਿ ਭੁਲਾ ਮਾਰਗਿ ਪਾਇਆ ॥ 누가 마야 트리쉬나의 환상에서 나를 데려 와서 나에게 의로움의 길을 설정했습니다
ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਰਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੪॥ 사티구루가 그분의 은혜를 준다면, 그는 그의 회사에서 남자와 합류한다. 14
ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥ 맙소사! 여러분은 모든 존재 안에 있습니다
ਤਿਨਿ ਕਰਤੈ ਆਪੁ ਲੁਕਾਇਆ ॥- 하나님은 그분의 빛을 사람의 마음에 비밀리에 두셨습니다
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕਉ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ਕਰਤਾਰਿ ਜੀਉ ॥੧੫॥ 오, 나낙! 하나님이 그분의 빛을 비추신 사람의 마음 속에서, 하나님은 전문가를 통해 그 사람의 마음에 나타나게 하느니라. 15
ਆਪੇ ਖਸਮਿ ਨਿਵਾਜਿਆ ॥ 맙소사! 당신은 몸의 동상을 만든 사람입니다
ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੇ ਸਾਜਿਆ ॥ 그분은 그에게 생명을 불어넣어 저를 창조해 주셨습니다
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੀਆ ਦੁਇ ਕਰ ਮਸਤਕਿ ਧਾਰਿ ਜੀਉ ॥੧੬॥ 두 손으로 머리에 주시는 종의 명성을 유지하십니다. 16
ਸਭਿ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਸਿਆਣਪਾ ॥ 그룹 추측과 영리함은 작동하지 않습니다
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ॥ 주님은 모든 것을 아십십하십니다
ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ਵਰਤਾਇਓ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧੭॥ 하나님은 내 영광을 온전하고 모든 사람들이 나를 환영하고 있습니다. 17
ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਅਵਗਨ ਨ ਬੀਚਾਰਿਆ ॥ 하나님은 내 자질에 주의를 기울이지 않셨고,
ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਣਾ ਬਿਰਦੁ ਸਮਾਰਿਆ ॥ 그는 단지 자신의 운명의 수치심을 했다
ਕੰਠਿ ਲਾਇ ਕੈ ਰਖਿਓਨੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ਜੀਉ ॥੧੮॥ 하나님은 그분의 포옹으로 저를 보호하셨고, 따뜻한 바람도 저를 만지지 않셨습니다. 18
ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ ॥ 저는 온 마음을 다해 주님을 찬양했습니다
ਜੀਇ ਇਛਿਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ 그래서 원하는 과일을 받았습니다
ਸਾਹ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸਿਰਿ ਖਸਮੁ ਤੂੰ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥੧੯॥ 맙소사! 당신은 또한 황제의 황제, 그래서 오 나낙! 나는 당신의 자신의 이름으로 살고 - 심란. 19
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/