Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 558

Page 558

ਨਾ ਮਨੀਆਰੁ ਨ ਚੂੜੀਆ ਨਾ ਸੇ ਵੰਗੁੜੀਆਹਾ ॥ 당신은 팔찌도, 금 팔찌도, 유리 팔찌도 가지고 있지 않습니다
ਜੋ ਸਹ ਕੰਠਿ ਨ ਲਗੀਆ ਜਲਨੁ ਸਿ ਬਾਹੜੀਆਹਾ ॥ 남편-주인의 목구멍에 붙지 않는 팔, 그 팔은 자극으로 타오른다
ਸਭਿ ਸਹੀਆ ਸਹੁ ਰਾਵਣਿ ਗਈਆ ਹਉ ਦਾਧੀ ਕੈ ਦਰਿ ਜਾਵਾ ॥ 내 친구들은 모두 남편과 주님과 함께 즐기러 갔지만, 사소한 불행으로 누구의 문으로 가야 합니까
ਅੰਮਾਲੀ ਹਉ ਖਰੀ ਸੁਚਜੀ ਤੈ ਸਹ ਏਕਿ ਨ ਭਾਵਾ ॥ 오 내 친구! 나는 아주 좋은 사람이지만 남편과 하나님은 내 선행을 하나도 좋아하지 않으십니다
ਮਾਠਿ ਗੁੰਦਾਈ ਪਟੀਆ ਭਰੀਐ ਮਾਗ ਸੰਧੂਰੇ ॥ 머리를 손질함으로써 나는 땋은 머리를하고 내 요구에 주홍색을 채 웁니다
ਅਗੈ ਗਈ ਨ ਮੰਨੀਆ ਮਰਉ ਵਿਸੂਰਿ ਵਿਸੂਰੇ ॥ 그러나 내가 남편과 하나님 앞에 나아갈 때, 나는 받아 들여지지 않고 큰 슬픔 속에서 죽습니다
ਮੈ ਰੋਵੰਦੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਰੁਨਾ ਰੁੰਨੜੇ ਵਣਹੁ ਪੰਖੇਰੂ ॥ 내가 고통 받고 슬퍼할 때, 온 세상도 울고, 숲의 새들도 나와 함께 슬퍼한다
ਇਕੁ ਨ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ ਜਿਨਿ ਹਉ ਪਿਰਹੁ ਵਿਛੋੜੀ ॥ 그러나 나를 사랑하는 이로부터 분리시킨 것은 슬퍼하는 내 몸의 분리된 영이 아닙니다
ਸੁਪਨੈ ਆਇਆ ਭੀ ਗਇਆ ਮੈ ਜਲੁ ਭਰਿਆ ਰੋਇ ॥ 그는 내 꿈에서 나에게 와서 떠났고, 나는 슬픔에 눈물을 흘렸다
ਆਇ ਨ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਨਿ ਪਿਆਰੇ ਭੇਜਿ ਨ ਸਕਾ ਕੋਇ ॥ 오 이런! 나는 너희에게 갈 수도 없고, 아무도 보낼 수도 없다
ਆਉ ਸਭਾਗੀ ਨੀਦੜੀਏ ਮਤੁ ਸਹੁ ਦੇਖਾ ਸੋਇ ॥ 오, 행운의 잠! 어쩌면 꿈에서 그 주인을 다시 볼 수 있을지도 몰라
ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿ ਆਖੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ ॥ 나낙은 "내 주인이 말하는 것을 내게 알려주는 사람에게 내가 무슨 선물을 주겠느냐
ਸੀਸੁ ਵਢੇ ਕਰਿ ਬੈਸਣੁ ਦੀਜੈ ਵਿਣੁ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ ॥ 내 머리를 잘라서 그에게 앉을 자리를 주어 머리 없이 섬기겠다
ਕਿਉ ਨ ਮਰੀਜੈ ਜੀਅੜਾ ਨ ਦੀਜੈ ਜਾ ਸਹੁ ਭਇਆ ਵਿਡਾਣਾ ॥੧॥੩॥ 남편과 하나님이 다른 사람에게 속해 있는데 왜 내 목숨을 포기하고 내 목숨을 바치지 않겠습니까? 1. 3
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧॥ 바단수 마할라 3 가루 1
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ਮਨਿ ਮੈਲੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈਲਾ ਤਨਿ ਧੋਤੈ ਮਨੁ ਹਛਾ ਨ ਹੋਇ ॥ 유기체의 마음이 더러우면 모든 것이 더럽습니다. 몸을 씻고 정화하는 것은 마음을 정화하지 않습니다
ਇਹ ਜਗਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥੧॥ 이 세상은 혼란 속에서 잊혀졌지만, 이 진리를 이해하는 사람은 거의 없습니다. 1
ਜਪਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ॥ 맙소사! 한 신의 이름을 찬송하고,
ਸਤਗੁਰਿ ਦੀਆ ਮੋ ਕਉ ਏਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Satiguru가 나에게 이 이름을 주었기 때문에. 1. 여기에 머무르세요
ਸਿਧਾ ਕੇ ਆਸਣ ਜੇ ਸਿਖੈ ਇੰਦ੍ਰੀ ਵਸਿ ਕਰਿ ਕਮਾਇ ॥ 피조물이 완벽한 위인의 아사나를 수행하는 법을 배우고 감각을 통제하는 연습을 하면
ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥ 마음의 더러움도 사라지지 않고, 자존심 같은 오물도 물러나지 않습니다. 2
ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਹੋਰੁ ਸੰਜਮੁ ਕੋ ਨਾਹੀ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥ 진정한 구루의 피난처 없이는이 마음이 다른 방법으로 정화 될 수 없습니다
ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਕਹਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੩॥ Satiguru를 만나면 마음의 관점이 바뀌고 아무 말도 할 수 없습니다. 3
ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਮਿਲਦੋ ਮਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਫਿਰਿ ਜੀਵੈ ਕੋਇ ॥ 나낙은 생명체가 사티구루를 만나 세속적인 일과 무질서에서 중립적으로 죽고 구루의 말로 다시 살아난다면
ਮਮਤਾ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਛਾ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥ 그의 세속적인 집착은 사라지고 그의 마음은 순결해집니다. 4. 1
ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 바단수 마할라 3
ਨਦਰੀ ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਨਦਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਇ ॥ Satguru는 하나님의 은혜와 비전에 의해서만 섬겨 질 수 있으며 봉사는 그의 연민에 의해서만 이루어집니다
ਨਦਰੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਵਸਿ ਆਵੈ ਨਦਰੀ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੧॥ 그분의 긍휼을 통해 이 마음이 통제되고, 오직 그분의 은혜에 의해서만 마음이 순수해집니다. 1
ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੇਤਿ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ 맙소사! 항상 참되신 주님을 기억하여라
ਏਕੋ ਚੇਤਹਿ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਮੂਲੇ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 한 하나님의 이름을 기억하면 행복을 얻을 수 있고 다시는 슬픔이 없을 것입니다. 1. 여기에 머무르세요
ਨਦਰੀ ਮਰਿ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ਨਦਰੀ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ 하나님의 은혜로 피조물은 유혹에서 중립을 지킨 후 죽었다가 다시 살아나고, 하나님의 은혜로 하나님의 말씀이 와서 마음 속에 거합니다
ਨਦਰੀ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝੀਐ ਹੁਕਮੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 그의 명령은 그의 은혜와 명령으로 이해되고, 생명체는 그의 명령에 몰두한다. 2
ਜਿਨਿ ਜਿਹਵਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਨ ਚਖਿਓ ਸਾ ਜਿਹਵਾ ਜਲਿ ਜਾਉ ॥ 녹즙을 맛보지 못한 혀는 태워야합니다
ਅਨ ਰਸ ਸਾਦੇ ਲਗਿ ਰਹੀ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥੩॥ 그것은 다른 주스의 맛에 종사하고 이중성에 갇혀 상처를 입습니다. 3
ਸਭਨਾ ਨਦਰਿ ਏਕ ਹੈ ਆਪੇ ਫਰਕੁ ਕਰੇਇ ॥ 한 하나님의 은혜와 모든 생명체에 대한 비전은 동일하지만, 어떤 사람이 선해지고 어떤 사람이 악해지면 이 차이 역시 하나님 자신이 만든 것이다
ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੪॥੨॥ 오 나낙이여! 열매는 사트구루를 만나야만 얻을 수 있고, 생명체는 구루의 이름으로 찬사를 받는다. 4. 2
Scroll to Top
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://mail.e-rekonbpkad.muratarakab.go.id/koneksi/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/